Stokke Kommune. Betongkontroll høydebasseng Kihlås. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke Kommune. Betongkontroll høydebasseng Kihlås. Utgave: 1 Dato:"

Transkript

1 Betongkontroll høydebasseng Kihlås Utgave: 1 Dato:

2 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Betongkontroll høydebasseng Kihlås Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn Rapport Oppdrag: Betongkontroll Høydebasseng Kihlås Oppdragsbeskrivelse: Betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng med prøvetaking og betongteknologiske analyser Oppdragsleder: Bjørn-Erik Andersen Fag: Bygg Tema Betong og materialteknologi Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Henning Rasmussen Bjørn-Erik Andersen

3

4 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Beskrivelse av eksisterende konstruksjon Generelt Betong- og armeringsspesifikasjoner Skademekanismer Betong Karbonatisering Korrosjon Betongteknologisk undersøkelse Generelt Visuelle observasjoner Prøvetaking Vurdering og kostnadsoverslag Oppsummering og konklusjon Vedlegg 1: Tegning...33

5 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 4 1 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE KONSTRUKSJON 1.1 Generelt Kihlås høydebasseng ble bygget i 1954 av NATO da Torp var NATO-base. Tilgjengelig tegning, Kihlås_tegning er lagt ved i vedlegg 1. Bassenget er armert med glattstål og er slakkarmert. Det ble benyttet stående bordforskaling og betongen ble blandet nede på veien under åsen og fraktet m opp til bassenget. Bassenget er 7m høyt og har en innvendig radius på 8m. Tak er på tegningen beskrevet med en tykkelse på 11cm mens gulvet er beskrevet til 35cm og veggene 30cm. Bassenget er avdelt av en 120cm høy delevegg innvendig. I senter av tanken er det en søyle som holder fire dragere oppe på midten, deler taket i fire like store sektorer. Bassenget er behandlet med epoxy innvendig, avskalinger og sår i denne er reparert med en glassfiber-løsning. Disse reparasjonene ble utført for ca 20 år siden. Taket er tekket med en fiberarmert asfaltpapp, store deler av denne er slitt bort av vær og vind. Utvendige vegger på tanken er ubehandlet. Innløp og utløp for vann i tanken er i samme ledning. 1.2 Betong- og armeringsspesifikasjoner Følgende betong og armeringsspesifikasjoner er spesifisert på tegning: - B-betong i alle betongkonstruksjoner - Minste overdekning av armering på vannsiden er 2,5cm Høydebassenget er prosjektert i 1954 og NS 427 av 1939 ble benyttet. En B-betong tilsvarer det som i NS 427A av 1962 ble kaldt B250, denne betongen tilsvarer dagens B20. Kamstål ble først tatt i bruk på slutten av 50-tallet og før det ble det benyttet glattstål. All armering som er observert under befaringen er av typen glattstål og det er ingen henvisning på tegningen som tyder på at kamstål er benyttet.

6 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 5 2 SKADEMEKANISMER 2.1 Betong Selv om betong i utgangspunktet er et svært bestandig byggemateriale, så utsettes den for en rekke nedbrytningsmekanismer som hver for seg, eller i kombinasjon med hverandre kan føre til at konstruksjonene svekkes eller ødelegges. Felles for prosessene er at de over tid endrer betongens struktur og egenskaper. Følgende prosesser er de vanligst forekommende i forbindelse med betongkonstruksjoner: Karbonatisering Frostangrep Utluting Mekanisk slitasje Angrep av aggressive stoffer Biologisk aktivitet Alkalikiselreaksjoner Korrosjon av armering og annet metall I dette kapittelet er det gitt en kort oversikt over de mest vanlige nedbrytningsmekanismer som opptrer og som har relevans til rapporten. 2.2 Karbonatisering Sementpasta inneholder % kalsiumhydroksyd, Ca(OH) 2. dette gjør at ph-verdien for frisk betong ligger i området Karbonatisering er en kjemisk prosess som skjer ved at betongen tilføres kulldioksyd, CO 2, enten fra luften eller fra kullsyreholdig vann. Sementpastaens innhold av kalsiumhydroksyd, Ca(OH) 2 vil da omdannes til kalsiumkarbonat, CaCO 3 etter følgende kjemsike ligning: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O Under denne prosessen reduseres ph verdien i sementpastaen til et nivå under 9. For uarmerte konstruksjoner kan karbonatiseringsprosessen i seg selv være en fordel fordi den medfører en økning i både tetthet og styrke for betongen. For armerte betongkonstruksjoner derimot, så kan karbonatiseringsprosessen være svært skadelig. Armeringsjern som ligger i tett betongen er beskyttet på grunn av pastaens høye innhold av kalsiumhydroksyd, Ca(OH) 2, som gjør porevannet basisk (ph=12-14). Den høye konsentrasjonen av OH - ioner reduserer oppløsligheten av Fe ++, og det dannes en passivfilm av Fe 2 O 3 på overflaten av armeringsjernet som forhindrer videre jernoppløsning. Under karbonatiseringsprosessen reduseres OH-konsentrasjonen, og passivfilmen på armeringens overflate brytes, vanligvis over et stort område. Karbonatisering skjer overalt hvor atmosfærisk luft kommer i kontakt med betongens kalsiumhydroksyd, dvs i betongoverflaten og i sprekker. Inntrengningsdybden og hastigheten er avhengig av betongens tetthet og fuktinnhold som vist på nedstående figur:

7 Betongkontroll høydebasseng Kihlås Korrosjon Generelt Ubeskyttet jern (armering) nedbrytes etter følgende kjemiske formel, og det området hvor denne prosessen skjer er anoden: Fe Fe e - Hvis det er tilgang på vann og oksygen på jernoverflaten, så forbrukes elektronene etter følgende ligning: O 2 + H 2 O + 4e - 4OH - Det område hvor denne prosessen skjer er katoden. Resultatet av disse to prosessene er at det dannes Fe ++ og OH - ioner. Disse medvirker i dannelsen av korrosjonsprodukter, eller rust. Rust er imidlertid ikke et bestemt stoff, men vil avhenge av hvor mye oksygen som er tilgjengelig. En oversikt over jernets korrosjonsprodukter kan sees på nedstående oversikt:

8 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 7 Felles for alle korrosjonsproduktene er at de har større volum enn det opprinnelige jernet som vist nedenfor. Under vanlig atmosfæriske korrosjon får man den mest vanlige formen for rust som har betegnelsen Fe(OH) 3 *nh 2 O og har et volum som er 4-8 ganger større enn jernet. Dette er årsaken til at betongoverdekningen som oftest sprenges ut som et tydlig varsel om pågående korrosjon Klorider Klorider er salter som kan ha sin opprinnelse i: Akselererende tilsetningsstoffer brukt ved produksjon av betongen. Tilslagsmaterialer som er benyttet. Salt fra ytre påvirkning. (Salting, sjøvann, etc.) Klorider er skadelig for armeringen ved at de trenger inn i betongen og bryter armeringens passivfilm lokalt, og dermed kan gi armeringskorrosjon. Kloridinitiert korrosjon fører ofte til svært alvorlige korrosjonsangrep ved at dette kan gi lokal groptæring. Elektriske krefter fører til at klorider tiltrekkes steder med allerede pågående korrosjon, og en meget høy korrosjonshastighet kan bli resultatet. Kloridinitiert korrosjon gir ikke nødvendigvis samme grad av ekspanderende korrosjonsprodukter, slik tilfellet er for korrosjon som følge av karbonatisering. Dette kan føre til at det ikke blir den samme grad av utspregninger i betongoverflaten som et forvarsel på korrosjonsangrep. For betong med standard sement legges vanligvis følgende grenseverdier til grunn:

9 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 8 Kloridinnhold i % av sementvekt Korrosjonsrisiko < 0,4 Neglisjerbar 0,4 1,0 Mulig 1,0 2,0 Sannsynlig > 2,0 Sikker Grenseverdiene i tabell over er kun veiledende og vil variere avhengig av porevannets ph, armering i en betong med høyere ph vil tåle noe mer klorider før korrosjon oppstår. Dette vil også si at dersom karbonatiseringsfronten nærmer seg armeringen (lavere ph) samtidig som det er funnet klorider, bør en være spesielt årvåken for mulig kloridinitiert korrosjon Katode/anode forholdet Hvorvidt det oppstår jevn overflatekorrosjon, som er typisk i forbindelse med korrosjon som følge av karbonatisering, eller man får groptæring som er typisk for kloridinitiert korrosjon, avhenger av arealforholdet mellom anoden og katoden, og kan illustreres med nedstående skisse: Galvanisk korrosjon Der to forskjellige metaller har elektrisk kontakt/forbindelse vil den ene bli katode mens den andre blir anoden. Forskjellige metaller har forskjellig «edelhet» og det er alltid det metallet som er minst edelt som vil bli anoden og korrodere. Galvanisk korrosjon er ofte den farligste formen for korrosjon i stålkonstruksjoner og forekommer ofte i f.eks. bolteforbindelser det det er benyttet to eller flere forskjellige stållegeringer.

10 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 9 3 BETONGTEKNOLOGISK UNDERSØKELSE 3.1 Generelt Det ble utført en visuell befaring med uttak av kloridprøver, karbonatiseringsprøver, måling av overdekning og prøving av overflatefasthet med schmidthammer i august Armeringens betongoverdekning måles ikke-destruktivt ved hjelp av et Covermeter. Dette er et instrument som ved generering av et magnetisk felt i en sensor kan benyttes både til å lokalisere armering og til å måle dennes avstand fra betongoverflaten. Målingene angis som minimum og gjennomsnittlig overdekning over et område på vanligvis 1 m 2. Karbonatiseringsdybden måles enten ved opphugging, boring eller kjerneboring i betongen, hvoretter det umiddelbart sprøytes på en indikatorvæske, fenoftalein, som gir fargeomslag fra rødt/fiolett til fargeløst ved ph lavere enn ca. 9. Deretter måles avstanden fra betongoverflaten og inn til karbonatiseringsfronten. På samme sted bør man også kjenne avstanden inn til det underliggende armeringsjern. Kloridinnhold måles ved å samle opp utboret støv fra betongen. Det kan benyttes flere metoder for analyse av borstøvet. Vanligvis brukes RCT-metoden (Rapid Chloride Test), som er en svært enkel metode, men med sine helt klare begrensninger når det gjelder nøyaktighet og reproduserbarhet av måleresultatene. Metoden kan også brukes for analyser i felt, og er mest benyttet for å få en første indikasjon på hvorvidt man har klorider eller ikke. I en del tilfeller utføres kloridprøvene som kloridprofiler. Dette vil si at man tar ut prøver for analyse i flere intervaller innover i konstruksjonen, og dette benyttes når man vurderer klorider som har sin årsak i utvendige kloridbelastninger på konstruksjonen. Kloridinnholdet omregnes slik at det angir % klorider av sementvekt. Dette forutsetter at sementinnholdet er kjent. I motsatt fall må dette anslåes ut fra betongkvaliteten. Opphugging av betong for å avdekke armering og korrosjonstillstanden. Armeringens plassering blir markert med en overdekningsmåler og betongoverdekningen blir meislet vekk. Etter å ha frilagt deler av armeringen kan korrosjonstilstanden vurderes. Opphugginger bør foretas både der det er synlige symptomer på betongoverflaten og der det ikke er tegn på underliggende korrosjon. Betongoverflatens trykkfasthet måles ikke-destruktivt ved hjelp av en Schmidthammer der en stålsylinder slynges mot betongoverflaten og rekylverdien registreres. Betongens fasthet kan grovt bedømmes ved metoden, men det er en metode med mange usikkerheter og den egner seg derfor best til å vurdere trykkfasthet på ett sted i forhold til andre steder på konstruksjonen. Det er også viktig at det er like forhold under testing og at konstruksjonene er like for at resultatene skal kunne sammenlignes. Forhold som påvirker Schmidthammerens resultater er: - Tørr betongoverflate gir høyere verdier en våt flate - Karbonatisert betongoverflate gir høyere verdier en ikke-karbonatisert overflate - Glatte overflater gir høyere verdier enn ru overflater - Slagretning, sammenlignet med horisontal slagretning øker verdien med ca. 3 med slagretning nedover og reduseres med ca. 5 ved slagretning oppover

11 Betongkontroll høydebasseng Kihlås Visuelle observasjoner En skisse av høydebassenget er vist i figur 1 under. Alle prøvenummer og skadeplasseringer beskrevet videre vil referere til plasseringer på denne figuren. Figur 1: Planskisse av Kihlås HB med prøvesteder. Veggene innvendig i høydebassenget er overflatebehandlet med epoxy, vises på bilde 2. Det er utført reparasjoner på avskalinger med ett glassfiberprodukt som flasser av. Omfanget av reparerte skader er ca. 50 % av flatearealet. Taket og gulvet er ubehandlet. Taket er delt inn i fire like store sektorer mellom dragere. Dragerene møtes i senter av tanken der de er støttet opp av en søyle, se bilde 6. Det er noe avskaling og armeringskorrosjon på endene av to dragere inn mot søylen. Søylen og dragerene har ellers ingen synlige skader. Innløpsrør og utløpsrør har omfattende korrosjon på alle bolter og overganger. Innvendig leider har løse bolter. Leideren er skadet og bøyd grunnet påkjenning fra is i bassenget. Til innløp og utløp benyttes samme rør. Dette skaper problemer med vannsirkulasjonen og det har oppstått problemer med is på vinteren. Isproblematikken er delvis løst ved å senke vannstanden i løpet av dagen og heve den i løpet av natten. Taket er av plasstøpt betong og er tekket med asfaltpapp. Store deler av taktekkingen er slitt vekk og blåst av. Der taktekkingen er borte er taket ubeskyttet betong. Det er observert riss langs opplegget på bassengveggene der taket er trukket ut i gesimsen. Videre er det noen hull i taket, 3-4 cm dype, der det tidligere har vært innfesting til master.

12 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 11 Taket er trukket ut over veggene i en gesims. Det er observert noe, lite omfang, avskaling på grunn av armeringskorrosjon på denne. De største skadene på høydebassenget er utvendig på veggene. Det er en del riss og generelt noe rissing med kalkutfelling rundt hele bassenget. Det er også observert enkelte avskalinger fra armeringskorrosjon der overdekningen har vært lav. På syd-sydvestsiden, fra prøvested 2 til 5 vist på figur 1, er det store kalkutfellinger. Disse kalkutfellingene kommer fra en horisontalt utilsiktet støpeskjøt. Det har vært/er fuktgjennomgang i denne støpeskjøten. I den delen av støpeskjøten som strekker seg mellom prøvested 4 og 5 er det store avskalinger og synlig armering med korrosjon. Etter opphugging viser det seg at armeringens passivfilm fortsatt er intakt der den har vært i kontakt med betong, dette tyder på at avskalingene ikke stammer fra armeringskorrosjon. Avskalingene er et resultat av frostskader da fukten som trenger igjennom den utilsiktede støpeskjøten har frosset. I overgangen mellom sokkel og vegg ved prøvested 2 er det avskalet et dypt hull, ca 1 m langt. Dette kan være fra frostskader. Bilder fra befaringen med kommentarer er vist under: Bilde 1: Østsiden av høydebassenget, to riss med kalkutfelling er synlig på venstre side og ett område med avskaling nederst-senter.

13 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 12 Bilde 2: Innvendig i bassenget. Blågrå overflate er original epoxy mens gulbrune «lapper» er reparasjoner forseglet med ett glassfiberprodukt. Bilde 3: Reparasjoner med glassfiber flasser av.

14 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 13 Bilde 4: Reparasjon med glassfiber. Bilde 5: Her har glassfiberen flasset av og avskalingen som ble reparert for 20 år siden er synlig. Det er benyttet ett gipslignende sparkelmateriale i såret før det ble forseglet med glassfiber.

15 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 14 Bilde 6: Søyle i senter basseng og dragere under taket. Noe avskaling inn mot søylen. Bilde 7: Avskaling og armeringskorrosjon på drager inn mot søyle.

16 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 15 Bilde 8: Bassenget er delt på midten av en 1,2m høy delevegg. Bilde 9: Korrosjon på rørinstallasjon.

17 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 16 Bilde 10: Korrosjon på rørinstallasjon. Bilde 11: Store deler av takpappen er blåst/slitt av.

18 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 17 Bilde 12: Flak med glassfiber og sparkel som er renset ut av bassenget. Bilde 13: Noe begroing der vannet fra taket har rennt ned. Liten avskaling øverst under gesims og lite riss med kalkutfelling til høyre i bilde.

19 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 18 Bilde 14: Riss med kalkutfelling. Bilde 15: Enkelte riss med kalkutfellinger, her ved prøvested 2 og starten på det lange risset med kalkutfelling i forbindelse med den utilsiktede støpeskjøten.

20 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 19 Bilde 16: Kraftig kalkutfelling fra riss i utilsiktet støpeskjøt. Enkelte reparasjoner er utført i denne støpeskjøten. Bilde 17: Oppsmuldring av betong mellom såle og veg ved prøvested 2. Årsak i frostskader.

21 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 20 Bilde 18: Riss og kalkutfelling som følger den utilsiktede støpeskjøten fra prøvested 2 til 5. Bilde 19: Kalkutfelling.

22 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 21 Bilde 20: Avskaling av gammel betong og betongreparasjoner langs utilsiktet støpeskjøt. Bilde 21: Avskaling av gammel betong og betongreparasjoner langs utilsiktet støpeskjøt.

23 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 22 Bilde 22: Korrodert armeringsjern i avskalingen langs den utilsiktede støpeskjøten. Glattstål ø16. Bilde 23: Overdekningen til armeringen ved den avskalede støpeskjøten lå på 4cm.

24 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 23 Bilde 24: Riss med kalkutfeling, armeringskorrosjon og avskaling under gesims på sydsiden av høydebassenget. Bilde 25: Renne under utslaget fra uvervannsrøret. Riss med kalkutfellinger på bassengveggen.

25 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 24 Bilde 26: Start/avslutning av risset som følger den utilsiktede støpeskjøten. Sydøst. Bilde 27: Avskalinger langs den utilsiktede støpeskjøten.

26 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 25 Bilde 28: Ved fjerning av betong mot armeringsjernet i ved avskalingene viser det seg at passivfilmen er intakt der betongen er i kontakt med armeringen.

27 Betongkontroll høydebasseng Kihlås Prøvetaking Under befaringen ble det tatt 9 overdekningsmålinger og karbonatiseringsprøver, 4 målinger av overflatefasthet, 3 kloridprøver og en opphugging. Tabellen under viser hvilken prøver som ble tatt på de forskjellige prøvestedene. Prøvestedene refererer til figur 1. Tabell 1: Prøver utført under befaringen. Prøvested Overdekning Karbonatis Kloridprøve Fasthetsmålinger Opphugginger ering 1 X X X X 2 X X 3 X X X 4 X X 5 X X X X X 6 X X 7 X X X X 8 X X 9 X X Kloridanalyse Kloridprøver som ble tatt ut under befaringen ble analysert med RCT-metoden. Resultatet fra prøvene vises som kloridinnhold i % av sementvekten og ut i fra dette kan korrosjonsrisikoen vurderes. Tabellen under viser generelle grenseverdier som kan benyttes ved vurdering av korrosjonsrisikoen, men både karbonatisering, fuktinnhold og betongtype vil kunne påvirke disse verdiene. Tabell 2: Korrosjonsrisiko ved forskjellige kloridinnhold. Kloridinnhold i % av sementvekt Korrosjonsrisiko < 0,4 Neglisjerbar 0,4 1,0 Mulig 1,0 2,0 Sannsynlig > 2,0 Sikker Det ble tatt ut tre prøver. Tabellen under viser målt kloridinnhold med et sementinnhold på 300 kg cem /m 3.

28 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 27 Tabell 3: Kloridinnhold Prøvenr. Kloridinnhold i % av sementvekt Overdekning på prøvested 0-20mm 20-40mm 40-60mm [%Cl] [%Cl] [%Cl] [mm] 1 0,01 0,01 0, ,04 0,10 0, ,03 0,03 0, Prøvene viser et lavt innhold av klorider, < 0,1, og det er liten sannsynlighet for kloridinitiert korrosjon Overdekningsmåling og karbonatisering Resultatet fra karbonatiseringsprøvene og overdekningsmål er listet i tabellen under. Karbonatiseringen blir målt ved å påføre fenoftalein på en frisk sårflate i betongen. Fenoftalein er en fargeløs indikatorvæske som gir fargeomslag til fiolett når den kommer i kontakt med betong som har ph høyere enn ca. 9. Frisk betong er alkalisk og har naturlig en ph på 12,5-14. Tabell 4: Karbonatiseringsdybde Prøvenr. Karbonatiseringsdybde Overdekning Merknad [mm] [mm] c250 Ved riss c250 Ved reparasjon c250 Stedvis stor overdekning c250 Ved store kalkutfellinger c c c c c250 Det var store variasjoner på overdekningen da det så ut til at forskalingen har bulet ut på midten, dette går igjen over hele tanken. Armeringen er plassert med ca. 250mm senteravstand. Karbonatiseringen ligger jevnt over under 2cm mens overdekningen er over 4cm, noen steder er det stor overdekning grunnet utbuling av forskaling under støpearbeidene. Det er ikke fare for korrosjon grunnet karbonatisering på tanken generelt. De korrosjonsskadene som er synlige med unntak av skadene langs den utilsiktede støpeskjøten, noen få steder inkludert syd under gesims, er der armeringen eller deler av denne har lav overdekning.

29 Betongkontroll høydebasseng Kihlås Overflatefasthet Etter prøvinger med Schmidthammer er følgende overflatefastheter på betongen vist i tabellen under. Det må presiseres at betongen er karbonatisert i overflaten, noe som gir høyere fastheter enn det som er reelt i senter av veggene. Tabell 5: Overflatefasthet Prøvested Overflatefasthet 1 38,8 MPa 3 46,3 MPa 5 46,2 MPa 7 43,2 MPa Snitt 43,6 MPa Standardavvik 3,5 MPa Som det vises fra tabellen varierer overflatefastheten mye fra sted til sted og dette kan ha flere forklaringer som for eksempel usikkerhet i prøvingsmetoden, forskjellig overflate på prøvingsstedene, forskjellige fastheter i betongen benyttet (forskjell på blandinger) og variasjoner i utstøping med mer. For å bestemme kapasiteten til konstruksjonene kan følgende formel benyttes for å sammenligne fastheten med den karakteristiske sylinderfastheten f cck f cck = 1,2 f cckj 4 MPa der: f cckj = snittet av overflatefasthetene f cck = 1,2 43,6MPa 4MPa = 48,3MPa En karakteristisk sylinderfasthet på 48,3MPa tilsier en betong med fasthetsklasse B45. Dersom vi ved å ta hensyn til usikkerhetene ved prøvingen av karbonatisert betong og trekker fra standardavviket ender vi opp med en fasthet på 44,8MPa noe som tilsvarer en B40. Dette er høyere enn forventet fasthet i en B-betong.

30 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 29 4 VURDERING OG KOSTNADSOVERSLAG Høydebassenget har store skader på overflatebehandlingen innvendig og tidligere reparasjoner flasser av. De skadene som er utvendig på tanken har sin årsak i fuktgjennomgang og følgeskader av dette. Betongen er av god kvalitet, karbonatiseringsdybden er lav i forhold til overdekningen og det er ikke gjort funn som kan indikere høyt kloridinnhold. I tillegg til skadene på overflatebehandlingen og skader fra fuktrelaterte problemer er taktekkingen borte. Ved en rehabilitering av høydebassenget er det viktig å stoppe årsaken til skadene, altså fuktgjennomgangen. Dette må gjøres ved å erstatte den gamle epoxyen med en ny overflatebehandling. Det er å anbefale å fjerne den gamle epoxyen for så å etablere en ny vanntetting da flikking på den gamle ikke vil gi et godt og bestandig resultat. Videre er det nødvendig å utføre mekaniske reparasjoner på skadene utvendig og skadene på dragerene. I tillegg til dette må det etableres en ny taktekking. I henhold til TEK 10 (Byggteknisk forskrift) 9-6 og 9-7 må det foreligge både en kartlegging av farlig avfall og en miljøsaneringsbeskrivelse før arbeidene kan påbegynnes, høydebassenget er over 100 m 2. Utvendige tiltak for å forbedre tankens fasade kan vurderes. Det bør da benyttes en karbonatiseringsbremsende overflatebehandling, det er viktig at denne er diffusjonsåpen. En slik overflatebehandling vil bremse karbonatiseringshastigheten. Siden det fortsatt er over 2cm mellom armering og karbonatiseringsfront har tanken en betydelig gjenstående levetid selv uten en slik behandling. Overflatebehandling utvendig vil derfor kun utføres på grunn av estetiske årsaker. En etterisolering av tanken utvendig er ikke å anbefale da det ikke er en ekstern varmekilde innvendig. En isolering vil redusere hastigheten som temperaturen faller med på vinteren, men den vil også holde kulden inne i tanken dersom vannet først fryser. Videre vil det bli problemer med fukt på sommeren da det er kaldt og fuktig inne i tanken mens det er varmt på utsiden. Eventuelle lekkasjer fra bassenget vil også bli vanskeligere å oppdage. For vanntilførsel og utløp til høydebassenget benyttes samme ledning. Det er dermed ikke mulighet for å heve innløp for å skape bedre sirkulasjon i vannet. For å forhindre ising må vannstanden heves og senkes i løpet av døgnet, dette er metoden som blir benyttet i dag. I forbindelse med renoveringen av bassenget bør også innvendig leider og pumpeutstyr byttes. Innvendig overflatebehandling Når ny løsning for å tette høydebassenget blir valgt er det viktig å benytte en helhetlig løsning med delprodukter som er kompatible med hverandre. Det er å anbefale at den gamle epoxyen blir fjernet og betongen blir rengjort og poresparklet før den nye overflatebehandlingen blir påført. Dersom ny overflatebehandling blir opprettet oppå den gamle epoxyen vil dette gi heftproblemer, av samme årsak er det ikke å anbefale å punktreparere. Siden dette bassenget inneholder drikkevann er det viktig at den nye løsningen er drikkevannsgodkjent. Før ny epoxy kan påføres må den gamle fjernes, dette kan gjøres med sandblåsing eller tilsvarende. Sandblåsing av betongoverflater har en ca. enhetspris på 300 kr/m 2. For å oppnå en tett overflate med kontinuerlig beskyttende film er det viktig å poresparkle og forsegle riss. En betongflate kan bestå av opptil 70 % porer og poresparkling har en ca. enhetspris på 50 kr/m 2.

31 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 30 Det er viktig at selve epoxyløsningen er drikkevannsgodkjent. En løsning med primer og toppbehandling har en ca. enhetspris på 500 kr/m 2. Totalt vil fjerning av gammel epoxy, klargjøring og påføring av ny ha en ca. enhetspris på: 300kr + (50kr *70%) + 500kr = 835 kr/m 2. Totalt areal på innvendige vegger og gulv er ca. 500 m 2. Dette gir ett prisestimat på kr eks. MVA. Rigg drift og øvrige kostnader er ikke tatt med i denne prisen. Mekanisk reparasjon Ved å reparere et område og påføre ny betong vil det armeringen i dette området ligge i betong med mens den i områdene rundt vil ligge i gammel betong med ph Dette er det samme som å plassere to forskjellige sammenkoblede metaller i en elektrolytt, det metallet som er minst edelt vil da korrodere (samme prinsipp som batteri), desto større forskjell på metallenes potensial (edelhet) desto hurtigere vil korrosjonsprosessen foregå. I dette tilfellet vil armeringen bli plassert i to forskjellige elektrolytter (betong med lav og betong med høy ph), og den delen som er i betongen med lavest ph vil korrodere, korrosjonshastigheten vil her øke med større forskjell på ph. For å forhindre dette er det ved mekanisk reparasjon veldig viktig å fjerne all karbonatisert betong. Mekanisk reparasjon av flateskader har en ca. enhetspris på 4000 kr/m 2 skadet areal eks. MVA. Rigg, drift og øvrige kostnader er ikke inkludert i denne prisen. Kihlås høydebasseng har ett minimum av 25m 2 med skadet areal, noe som gir et prisestimat på kr eks. MVA kun for utbedring av skader. Utvendig overflatebehandling Det er fortsatt over 20mm avstand mellom karbonatiseringsfronten og armeringen på store deler av veggene til høydebassenget. En overflatebehandling vil derfor være å anbefale av estetiske grunner. Overflatebehandling utvendig på veggene må være ett diffusjonsåpent produkt da innsiden er diffusjonstett. Overflatebehandling med maling har en ca. enhetspris på 80 kr/m 2 inkludert rengjøring av flatene før behandling. Overflatearealet utvendig er på ca. 365 m 2, totalt gir dette ett prisestimat på kr eks. MVA. Rigg, drift og øvrige kostnader er ikke inkludert. Taktekking Det må etableres ny takpapp på taket. Tekking av tak med asfaltpapp eller helsveiset membranbelegg har en ca. enhetspris på 300 kr/m 2. Takflaten på Kihlås HB er på ca. 240 m 2, dette gir et prisestimat på kr eks. MVA. Rigg, drift og øvrige kostnader er ikke inkludert. Øvrige installasjoner Utskifting av innløp, utløp og øvrig rørsystem innvendig i tanken har ett ca. prisestimat på kr eks. MVA. Fjerning av gammel leider og erstatte denne med en ny er estimert til kr eks. MVA. Utvendig leider er i god stand og har ryggbøyle, det er dermed ikke nødvendig å skifte denne. Rigg, drift og øvrige kostnader er ikke inkludert.

32 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 31 Kostnadsoverslag En oppsummering av kostnadsoverslaget er vist under. Alle nødvendige utbedringer og anbefalt utvendig overflatebehandling er tatt med, da estetisk overflatebehandling utgjør en svært liten del av totalkostnadene. Alle priser er estimater eks. MVA. Rigg, drift og øvrige kostnader er ikke inkludert. Da adkomsten til bassenget er gjennom en manneluke i taket på 70x70 cm bør det påregnes noe ekstra utgifter i forbindelse med rigg og drift. Videre er det ikke tatt hensyn til en eventuell utvidelse av manneluken i taket for å sikre arbeidsforholdene, en eventuell etablering av ekstraluke i veggen er uaktuelt. Marginer og reserver (20%) Rigg/drift (15%) Innvendig overflatebehandling Mekanisk reparasjon Utvendig overflatebehandling Taktekking Øvrige installasjoner Prosjektering (10%) Byggeledelse (3%) Entreprisekostnad = kr eks. MVA kr eks. MVA Et totalt kostnadsoverslag inklusive rigg, drift, prosjektering, byggeledelse, marginer og reserver vil anslagsvis være på ca kr eks. MVA. Alle priser og overslag er kun estimater.

33 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 32 5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Betongen i Kihlås høydebasseng er generelt god. Karbonatiseringen har ikke nådd inn til armeringen og det er ikke gjort funn av klorider. Det er store skader på epoxyen innvendig i bassenget og lekkasjer har ført til frostsprengning og store kalkutfellinger utvendig. Det er nødvendig å fjerne den gamle epoxyen og erstatte denne med en ny samt utføre mekanisk reparasjon på betongskadene utvendig og på dragerene innvendig. Taktekkingen på bassenget er slitt vekk og innvendig leider og øvrige installasjoner trenger utskifting. I og med at arealet på høydebassenget er over 100 m 2 må det foreligge en kartlegging av farlig avfall og en miljøsaneringsbeskrivelse, TEK All ny overflatebehandling som kan komme i kontakt med vannet i høydebassenget må være drikkevannsgodkjent. Det totale kostnadsoverslaget for arbeidene i tilknytning til utbedring av høydebassenget er estimert til ca kr eks. MVA. Totale prosjektkostnader inkludert entreprisekostnader er estimert til ca kr eks. MVA.

34 Betongkontroll høydebasseng Kihlås 33 6 VEDLEGG 1: TEGNING

35

Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet. Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng. Utgave: 1 Dato:

Kristiansand Kommune, Ingeniørvesenet. Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng. Utgave: 1 Dato: Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng Utgave: 1 Dato: 2012-06-01 Hellemyr, betongteknologisk undersøkelse av høydebasseng 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hellemyr,

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Korrosjon av stålarmering i betong

Korrosjon av stålarmering i betong Korrosjon av stålarmering i betong Crash-kurs i korrosjon - Korrosjon for dummies Roar Myrdal Teknisk Direktør Normet Construction Chemicals (hovedstilling) Professor II NTNU (bistilling) SVV Teknologidagene

Detaljer

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune.

Asplan Viak AS er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. II FORORD er engasjert av Mandal kommune Teknisk Forvaltning for å utarbeide tilstandsanalyse for Buhallene på Nedre Malmø i Mandal kommune. Tilstandsanalyse er utført ihht NS 3424 nivå 1. Det er fortatt

Detaljer

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader

INNHOLD. 1. INNLEDNING Side SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader INNHOLD 1. INNLEDNING Side 2 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD Side 3 3. REGISTRERINGER Side 4 BILAG: Rapport kloridanalyse. Notat betongskader 2. SAMMENDRAG AV REGISTRERTE FORHOLD På befaringen 10.01.13

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no.

Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 OSLO Telefon: 22 72 12 60, Telefax: 22 72 12 61 e. mail: olbetong@online.no. 1 0. OPPDRAGSOVERSIKT RAPPORTENS TITTEL: Øvre Sogn Borettslag RAPPORT NR.: Ø.L. 1832 Tilstandsanalyse av P-hus i armert betong OPPDRAGSGIVER: SAKSBEHANDLER: FAGANSVARLIG: Øvre Sogn Borettslag v. styreleder

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering

ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering ØDEGÅRD OG LUND AS Konsulenttjenester innen betongrehabilitering BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING BEGRENSET TILSTANDSANALYSE AV GARASJE I ARMERT BETONG OPPDRAGSGIVER: BAKEROVNGRENDA HUSEIERFORENING HØST

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei.

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei. Hovedkontor Produksjon: Gandalf Kommunikasjon AS, www.gandalf.as. Trykk: Grafisk Senter Grøset Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no

Detaljer

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK

OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK OPPSUMMERING TILSTAND / TILTAK s.1 Ødegård og Lund AS Rødbergveien 59 B 0591 Oslo Tlf: 22721260 bjorn.lund@olbetong.no Prosjekt: Trolldalen 1 Borettslag. Betongrehabilitering av balkonger, terrasser og

Detaljer

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12

TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 Nr. 3 oktober 2016 10. årgang KATRINE DRETVIK SANDBAKK: Inspeksjon av betongkonstruksjoner Side 4 TORFINN HAVN: Materialteknologisk utvikling gjennom 40 år offshore Side 12 LEIF SANDE: Nedgangstider, økt

Detaljer

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult

Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler Presentasjon av rapporten, av Jon Luke, Norconsult Om rapporten Norconsult har gjennomført en undersøkelse av miljøbetingelser i Helltunnelen, Ekebergtunnelen

Detaljer

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt.

10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. D10 BESTANDIGHET AV BETONG OG STÅL 51 10.2 NEDBRYTING AV ARMERT BETONG Publikasjon nr. 31 \3\ gir en god oversikt over mulige skadeårsaker, og inneholder en nyttig referanseoversikt. 10.2.1 Armeringskorrosjon

Detaljer

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke

Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke Vardø kommune Tilstandsrapport for betongfasader ved Vardø kirke 2014-06-19 H01 2014-06-19 Tilstandsrapport Kristian Lauknes Jon Luke Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001.

RAPPORT. Rogaland Teater - Betong og tegl ROGALAND TEATER SVG BYGG-BRANN OPPDRAGSNUMMER NILS FÆRING. repo001. ROGALAND TEATER Rogaland Teater - Betong og tegl OPPDRAGSNUMMER 18143003 SVG BYGG-BRANN NILS FÆRING Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av Rogaland Teater ved Øystein Næss for å kartlegge skadeomfang

Detaljer

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika

Densitop /Densiphalt. P-hus - Skansen Borettslag OSLO NYE P-HUS EKSISTERENDE P-HUS. P-hus Sandvika P-hus Sandvika Tett belegg Nye P-hus bør ha vanntette, frostsikre og slitesterke belegg på dekkene. Dette hindrer nedbrytning og reduserer vedlikeholdskostnadene med i størrelsesorden kr 50,- pr. m 2 pr.

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål

Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål 1 Produksjon og nedbryting av stål Stål som vi ønsker å bevare Råmateriale jernmalm Rust Tilstedeværelse av vann / fuktighet og oksygen er en nødvendig forutsetning for korrosjon av stål 2 3 Nødvendige

Detaljer

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen

Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner. Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Elektrokjemiske metoder ved reparasjon av betongkonstruksjoner Jan-Magnus Østvik Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Tunnel og betongseksjonen Agenda Hvorfor KB? Hva er KB? Hvordan virker KB? Dette

Detaljer

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0050.6010.doc Punktveien Borettslag, Narvik Styret v/ Dag Andre Jensen E-post: dagandre@borettslaget.com Oslo, 29.04.2008 Ref.: ingar.haakestad@probygg.com PUNKTVEIEN BORETTSLAG VURDERING

Detaljer

!"#"$%&# '&()*"$$+,-,$"(+.&%+/0)1**2%+30##$"$$1#4+ &4+5",/-$$"*,"+03+5"$&#4

!#$%&# '&()*$$+,-,$(+.&%+/0)1**2%+30##$$$1#4+ &4+5,/-$$*,+03+5$&#4 !"#"$%&# '&()*"$$+,-,$"(+.&%+/0)1**2%+30##$"$$1#4+ &4+5",/-$$"*,"+03+5"$&#4 678+9:+!9;9 PENETRON er en kjemisk behandling for kapillær vanntetting av betong. PENETRON er et tørt pulver som består

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong

05 Betongarbeid Reparasjon av søyler i betong Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 05-1 05 Betongarbeid 05.03 Reparasjon av søyler i betong 05.03.1 LY2.212122 (2013) FJERNING AV BETONG AREAL Meislingsmetode: Håndmeisling Meislingsdybde: 21-40 mm Lokalisering:

Detaljer

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014

Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø. Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Katodisk beskyttelse av betong - rehabilitering av kaier på Statoil sitt anlegg på Kårstø Norsk Betongforening - 9. oktober 2014 Innhold Kaienes oppbygging og funksjon Skader og skadeårsaker Vurdering

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg.

Det er tatt utgangspunkt i krav i NS-EN ISO I SVV Prosesskode 2 er noen av kravene skjerpet, og det er en rekke krav som kommer i tillegg. Sjekkliste for prosjekterende av KB Dette er en sjekkliste for prosjekterende av katodisk beskyttelse av betong ved påtrykt strøm. Sjekklisten gjelder katodisk beskyttelse av betong eksponert mot atmosfæren

Detaljer

Godkjent prosjektansvarlig:

Godkjent prosjektansvarlig: Olje & Energi Seksjon for Materialteknologi Porsgrunn MATERIALTEKNISK RAPPORT Gradering: Internt Tittel: Westerns forlis. Sakkyndig uttalelse vedrørende hull i aluminium bakkdekk. Forfatter(e): Håkon Leth-Olsen

Detaljer

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET

JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET S.nr. 995535 JONSRUDVEIEN 1 A-F SAMEIET BETONGUNDERSØKELSE utarbeidet av: Desember 2015 Betongundersøkelse Side 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.3 1.1 Formål... 1.3 1.2 Prosjektorganisasjon... 1.3 1.3 Eiendom

Detaljer

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft

Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft. Betongkai ved Tromsø Skipsverft Rapport Oppdragsgiver: Vervet AS Oppdrag: Tilstandsanalyse nivå 2 Kai Tromsø Skipsverft Emne: Betongkai ved Tromsø Skipsverft Dato: 8. desember 2004 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. n200127-1 Oppdragsleder:

Detaljer

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT

TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING AV BYGNINGSTEKNISK VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE BALKONGER, PÅ KORT OG LANG SIKT C:\ProBygg AS\0076.6001.doc Toppen Borettslag, Narvik Styret v/ Yngve Torbergsen E-post: yngvetorgeir@netscape.net Vår ref.: ingar.haakestad@probygg.com Dato: 19.10.2010 TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER VURDERING

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

Betongreparasjon i marint miljø

Betongreparasjon i marint miljø Betongreparasjon i marint miljø Helge Aasen Technical Export Manager Rebet dagen 2009 RV/FV bruer i Norge Antall bruer totalt: 16 802 stk Antall bruer med konstruksjonsdel i vann: 2 437 stk I tillegg kommer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B Innkalling til ekstraordinært sameiermøte vedrørende utbedring av gavlvegg mellom A og B Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Herregårdsterrassen avholdes 14.12.2016 kl. 18:00 i Ljan Menighetshus, Furumoen

Detaljer

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger

Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Veiledning i metoder for utbedring av karbonatisert betong i verneverdige bygninger Januar 2004 Jan Lindland, Stærk & co Forord Utbedring av betongskader på verneverdige betongkonstruksjoner reiser en

Detaljer

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase:

Teknologidagane 10. 11. oktober 2012. (1) Betongen skal sikres gode herdebetingelser og beskyttes i tidlig fase: 1 Betong i Statens vegvesen Teknologidagane 10. 11. oktober 2012 Herdetiltak påverkar det fasthet og bestandighet? Magne Maage, Skanska Norge AS Krav i Norsk Standard NS-EN 13670 2 8.5 Beskyttelse og herdetiltak

Detaljer

Betongarbeid i kaldt klima.

Betongarbeid i kaldt klima. Betongarbeid i kaldt klima. hva er viktig sett i fra prosjekterende ingeniør og hva er viktig for byggherre? byggherres ønske om best mulig resultat er viktigst og dette SKAL prosjekterende ingeniør ivareta

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

RG-Prosjekt AS. T. Noason AS Kongensgate 27

RG-Prosjekt AS. T. Noason AS Kongensgate 27 T. Noason AS Kongensgate 27 7713 Steinkjer Rapport nr 1 RG-Prosjekt AS Tilstandsvurdering av betongkonstruksjoner i den gamle delen av skolen (under vestibylen, svømmebasseng og under gymnastikksal) 1

Detaljer

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE

D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE 96 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER MILJØKRAV OG UTFØRELSE Den prosjekterende har et klart ansvar for å beregne og konstruere bygningskonstruksjonene slik at offentlige krav til personsikkerhet

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner Kapittel 19 Elektrokjemi Repetisjon 1 (14.10.02) 1. Kort repetisjon redoks Reduksjon: Når et stoff tar opp elektron Oksidasjon: Når et stoff avgir elektron 2. Elektrokjemiske celler Studie av overføring

Detaljer

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG

Beregnet til. Prestsletta Huseierforening. Dokument type. Tilstandsvurdering. Dato TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Beregnet til Prestsletta Huseierforening Dokument type Tilstandsvurdering Dato 30.10.2015 TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG TILSTANDSVURDERING PRESTSLETTA GARASJEANLEGG Revisjon 0 Dato 2015/10/30

Detaljer

PRODUKTER OG SYSTEMER FOR VANN OG AVLØP NEDBRYTNINGSMEKANISMER BETONGREPARASJONER TEKNISKE ROM DRIKKEVANNSANLEGG RENSEANLEGG

PRODUKTER OG SYSTEMER FOR VANN OG AVLØP NEDBRYTNINGSMEKANISMER BETONGREPARASJONER TEKNISKE ROM DRIKKEVANNSANLEGG RENSEANLEGG PRODUKTER OG SYSTEMER FOR VANN OG AVLØP NEDBRYTNINGSMEKANISMER BETONGREPARASJONER TEKNISKE ROM DRIKKEVANNSANLEGG RENSEANLEGG Innledning «Mapei - produkter og systemer for vann og avløp» Mapei har en rekke

Detaljer

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1

Dagfin skaar AS Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Prosjekt: Betongrehabilitering Justisbygget, bygg A, B og C Side 00-1 Kapittel: 00 Tekniske bestemmelser 00 Tekniske bestemmelser 00.1 Tekniske bestemmelser Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen

OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen OSLO HAVN KF Lindøya Ø, Lindøya V og Nakholmen Tilstandsvurdering av 3 brygger 17. januar 2014 Utgivelsesdato 17. januar 2014 Saksbehandler Knut Olsen Hvattum, Ole Kristian Prestrud, Håkon Stensbak Kontrollert

Detaljer

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler

Etatsprogrammet Moderne vegtunneler Etatsprogrammet Moderne vegtunneler 2008-2011 Bestandighet sprøytebetong Ringnestunnelen Statens vegvesens rapporter Nr. 160 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Tunnel og betong

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Den eksakte levetidsmodellen

Den eksakte levetidsmodellen Den eksakte levetidsmodellen Gro Markeset, Dr. ing. Leder for COIN-prosjekt: OPERASJONELL LEVETIDSDESIGN For tidlig nedbrytning kan gi uønsket konsekvenser: Estetiske missfarging, oppsprekking og avskalling

Detaljer

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor

Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor Fagtreff Norsk Vannforening: Korrosjonskontroll av drikkevann. Hvilke metoder fungerer i forhold til ulike materialer? Oslo, 27. oktober 2010 Bruk av vannglass som korrosjonsinhibitor av Stein W. Østerhus

Detaljer

Betongrehabilitering

Betongrehabilitering Betongrehabilitering Armeringskorrosjon Måleteknikker og måleutstyr Roar Myrdal (roar.myrdal@normet.com, tlf 94 86 34 82) R&D Director Construction Chemicals, Normet International Ltd. (hovedstilling)

Detaljer

Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner.

Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner. Dam Langevann. Del 2: Reparasjoner av damplater og skader i reparasjoner. Viggo Jensen, dr techn. Norsk betong og tilslagslaboratorium AS Gerhard Kurszus, Vassdragsteknisk ansvarlig, Tyssefaldene / Statkraft

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Presentasjon 10. mars 2009 Presentasjonen er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved tetthetsmålinger og byggtermografering Hva vi kan bruke termografi til som et godt verktøy ved drift / vedlikehold

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS Vedlikeholdstiltak - taktekking Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL IV BESKRIVELSE NS 8401-8407 Vedlikeholdstiltak - taktekking 2485211 Kontraktsnummer 480428 Prosjektnr: Prosjektets navn: Kontraktsnr: 1 BESKRIVELSE 1.1. Orientering om tiltaket

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Vår erfaring - din trygghet

Vår erfaring - din trygghet Vår erfaring - din trygghet Anved Aarbakke Sr Solid Vedlikehold AS ble etablert i 1973 En av Nordens eldste korrosjonsentreprenør Vi har overflatebehandlet over 2.000.000 m2 innen kraftverk i Norden og

Detaljer

RADcon Scandinavia AS

RADcon Scandinavia AS Postboks 198 N-1330 Fornebu Telefon: (+47) 2213 4320 Telefax: (+47) 2213 4329 E- mail : radcon@rad.no Org.No. NO 966 204 672 mva Temahefte Basseng Presentert av Vannkanten badeanlegg Bergen Grottebadet

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse.

PROSJEKT: St Hansfjellet P hus. Rehabilitering av garasjeanlegg Side 1.1 KAP. 1 Prinsippbeskrivelse. PROSJEKT: St Hansfjellet P hus Rehabilitering av garasjeanlegg Side 11 KAP 1 Prinsippbeskrivelse SKISSERING AV GARASJEREHABILITERING 1 0 Bakgrunn Ødegård og Lund AS har fått i oppdrag å skissere det planlagte

Detaljer

TAKFORNYING AS. www.takfornying.as

TAKFORNYING AS. www.takfornying.as Priser inklusiv MVA Priseksempel En vanlig enebolig har ca. 00m takflate. Gjennomsnittpriser på takfornying i Norge: Nytt tak: 00m x kr. 1500.- / m = kr. 300.000,Takfornying: 00m x kr. 300.- / m 0.000,=

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012 Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark 15.02.2012 NS EN 1504 Overflatebeskyttelsessystemer for betong Begrensninger - Nybygg - Vertikale betongoverflater utendørs og innendørs - Estetisk etterbehandling

Detaljer

BESKRIVELSE AV ARBEID

BESKRIVELSE AV ARBEID Teknisk Rapport port T-00 Kunde: Dato: Sted: DNV.08.03 Mongstad Beskrivelse av arbeid Inspeksjon av stk kjettinger med id: TT- Under leverandører: Force Technology, KTV Kontakt t person VMS-SafePort: SafePort:

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER

14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER 102 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.2 MILJØKRAV OG KLASSIFISERING AV KNUTEPUNKTER Miljøklassifisering Det er upraktisk å ha forskjellige miljøklassifisering for

Detaljer

Presentasjon Mars 2016

Presentasjon Mars 2016 Presentasjon Mars 2016 Jan Tore Flottorp Vedlikeholdsingeniør Utexaminert fra Horten Ingeniørhøyskole i 1990 Ansatt på Glencore Nikkelverk siden 1996 Da først i Prosjekt avdelingen, men de siste 7 år som

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større eller lik 2,50m og med

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning?

Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Tetting av dam med ny betongplate en sikker løsning? Jan Lindgård SINTEF Bakgrunn samarbeid med Narvik Energi AS Jernvassdammen ved Narvik Massivdam med stedvis omfattende skader av frostnedbrytning Ingen

Detaljer

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje

Prosjekt Fredriksten festning - sikringstiltak Inventarnummer 1108 Gyldenløves vestre tenalje Fredriksten festning, Inventarnummer1108 Gyldenløves vestre tenalje - Sikringstiltak 1 COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Forsvarsbygg Prosjekt 2435040

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

Luft i betong. Frostskader og praktiske utfordringer. Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen

Luft i betong. Frostskader og praktiske utfordringer. Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen Luft i betong Frostskader og praktiske utfordringer Hedda Vikan Vegdirektoratet, Tunnel- og betongsseksjonen Presentasjonens innhold Hvordan skades betong av frost? Luft i betong Luft og frostmostand Hvor

Detaljer

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG

Vedlegg 4. OPPDRAGSGIVER Bodø Havn KF. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Per Erik Melgård. Tor Berg SAMMENDRAG Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Vedlegg 4 RAPPORT TITTEL

Detaljer