Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten"

Transkript

1 Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

2 FORORD Statlige virksomheter hadde over 54 millioner betalingstransaksjoner i Det er viktig at disse håndteres av profesjonelle aktører og gjennom effektive arbeidsprosesser som tar hensyn til statlige virksomheters behov. Det er også viktig at statlige virksomheter får nyte fordeler av konkurranse mellom tilbyderne av betalingstjenester. Økonomiregelverket for staten legger premissene for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten. Statlige virksomheter skal i henhold til regelverket benytte felles standarder for statens betalingssystemer, noe som innebærer at betalingsformidlingen skal foregå innenfor statens konsernkontoordning. De statlige virksomhetene skal benytte arbeidskontoer til inn- og utbetalinger. Disse bankkontoene skal opprettes hos kommersielle banker som Senter for statlig økonomistyring (SSØ) inngår rammeavtaler med. Arbeidskontoene er knyttet opp mot konsernkontoordningen i Norges Bank, slik at alle statlige likvider daglig samles der. Statens kjøp av betalingstjenester i markedet er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Loven forutsetter at en anskaffelse så langt som mulig skal være basert på konkurranse ut fra et ønske om å oppnå effektiv ressursbruk. Konkurransen i forbindelse med anskaffelse av tjenester for betalingsformidling for statlige virksomheter skjer i to trinn: I første trinn av konkurransen konkurrerer banker seg imellom for å inngå en rammeavtale med SSØ. Bankene som blir inkludert i rammeavtaler deltar så i neste trinn. Dette er en minikonkurranse som hver enkelt statlige virksomhet skal gjennomføre for å få dekket sitt behov for betalingstjenester. SSØs oppgaver på betalingsformidlingsområdet omfatter bl.a. det å gi informasjon og råd til statlige virksomheter om statlig betalingsformidling. Denne veilederen beskriver hvordan den enkelte statlige virksomhet skal foreta valg av bank og tildele kontrakter etter en minikonkurranse. I dagens rammeavtaler inngår ikke produkter og tjenester knyttet til valutakonti. Det er inngått en tilleggsavtale knytte til slike tjenester. Minikonkurranseprosedyrene gjelder også for tilleggsavtalene i valuta. SSØ v/ Avdeling for konsernsystemer er ansvarlig for veilederen. Avdelingen har fått nyttige bidrag fra Finansdepartementet v/ Økonomistyringsseksjonen. Veilederen blir gjort tilgjengelig på vår internettside Avdelingen vil arrangere kurs for de virksomheter som ønsker det. Kursene er gratis. Vi håper at veilederen blir et nyttig verktøy i statlige virksomheters prosess for anskaffelse av betalingstjenester og tar gjerne i mot kommentarer til veilederen. 16. August 2006 Marianne Andreassen, direktør SSØ

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Formål Oppbygging Definisjoner 5 2. Rammeavtaler og avtalestruktur Rammeavtalens omfang og varighet Tilleggsavtaler Innskudd som kan holdes utenfor statens konsernkonto Rammeavtalens struktur Kriterier for valg av tilbud til rammeavtalene Roller og ansvar Minikonkurranse Definisjon av minikonkurranse Hvilke vilkår er ikke fastsatt i rammeavtalen? Tildelingskriterier for valg av bank ved minikonkurranse Gjennomføring av minikonkurranse prosessbeskrivelse og tidsfrister Det praktiske arbeid ved en minikonkurranse Implementering av tildelingskriteriene for valg av tilbud Egen produktmatrise - eksempel Den statlige virksomhetens totale kostnader Priser Generelt om priser Volumavhengige priser Avrop og priser ved rammeavtalenes start Valg etter laveste totalkostnad - eksempel Valg etter beste service - eksempel Avtale med flere banker - eksempel Dokumentasjon Begrunnelsesplikt og klager Anskaffelsesprotokoll og avropsdokumentasjon 5 5. Arbeidskonti og oppgjørskonti Regler for oppgjørskonti Oppretting av oppgjørskonti Avvikling av oppgjørskonti Valg av bank, skifte av bank og oppsigelsesregler Arbeidskonti og kontokobling Opprettelse av arbeidskonti Kontokobling mellom arbeidskonti og oppgjørskonti Mal for utfylling av avropsskjema Avropsskjema Hvem som foretar avrop Omtale av de enkelte punktene i malene for avrop Oppfølging av avropet på rammeavtale Endringer av et foretatt avrop 1 Vedlegg 1 Juridiske rammebetingelser 3 Vedlegg 2 Fordeler og ulemper ved minikonkurranse 4 Vedlegg 3 Brevmal for innhenting av tilbud fra rammeavtalebankene 5 Vedlegg 4 Protokoll for anskaffelser gjennom minikonkurranse 7 Vedlegg 5 Mal for avrop på rammeavtale med vedlegg 8 Vedlegg 6 Mal for avrop på tilleggsavtale for valuta med vedlegg 41

4 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Økonomiregelverket Økonomiregelverket for staten legger premissene for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten. Økonomiregelverket består av Reglement for økonomistyring i staten fastsatt 2. desember 2005 ved kongelig resolusjon, og Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 21. desember 2005 av Finansdepartementet. I tillegg finnes en rekke rundskriv hjemlet i regelverket. Statlige virksomheter 1 skal i henhold til 17 i Reglement for økonomistyring i staten benytte felles standarder for statens betalingssystemer, noe som innebærer at betalingsformidlingen skal foregå innenfor statens konsernkontoordning. De statlige virksomhetene skal, i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt 3.4, benytte arbeidskontoer til inn- og utbetalinger. Disse bankkontoene opprettes hos de bankene Senter for statlig økonomistyring (SSØ) inngår rammeavtaler med. Arbeidskontoene er knyttet opp mot konsernkontoordningen i Norges Bank, slik at alle statlige likvider daglig samles der, jf. punkt i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Statlige virksomheter er forpliktet til å benytte rammeavtalene og velge bank(er) i henhold til en avropsprosess angitt i denne veilederen. Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet vedtatt av Stortinget 26.mai 2005 har retningslinjer om statens kontantbeholdning i 14. I henhold til reglementet skal statskassens kontantbeholdning plasseres som innskudd på folio i Norges Bank, og bare benyttes i samsvar med gitte bevilgninger eller særlig samtykke fra Stortinget. Kongen kan likevel bestemme at deler av kontantbeholdningen - plasseres i andre banker når det er nødvendig å fravike statens konsernkontoordning av hensyn til effektiv oppgaveutførelse, og slike innskudd ikke overstiger behovet for nærmeste framtid. - benyttes til finanstransaksjoner som har til hensikt å redusere statens finanskostnader eller ivareta pengepolitiske mål. Lov om offentlige anskaffelser En mest mulig effektiv ressursbruk er påkrevd ved offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 skal bidra til dette. Loven forutsetter at en anskaffelse så langt som mulig skal være basert på konkurranse. Konkurransen i forbindelse med anskaffelse av tjenester for betalingsformidling for statlige virksomheter skjer i to trinn: I første trinn av konkurransen konkurrerer banker seg imellom for å bli inkludert i rammeavtalene. Bankene som blir inkludert i rammeavtalene, deltar i neste trinn, som er en minikonkurranse i henhold til en prosedyre som er nærmere beskrevet i pkt Formål Formålet med denne veilederen er å gi de statlige virksomhetene nødvendig informasjon og grunnlag for å gjennomføre avropsprosessen, slik at gevinstene ved en minikonkurranse skal kunne realiseres. Sentrale momenter som søkes belyst er: Rammeavtalens funksjon og virkemåte Roller og ansvar Minikonkurranse og de statlige virksomhetenes rolle i denne Kriterier for de statlige virksomhetenes valg av bankforbindelse Regler for oppretting, vedlikehold og opphør av arbeids- og oppgjørskonti 1 Veilederen gjelder for ordinære statlige forvaltningsorganer, statlige forvaltningsbedrifter og forvaltningsorganer med særskilte fullmakter som får midler bevilget over 50-post på statsbudsjettet ( nettobudsjetterte virksomheter ) medregnet folketrygden. Disse betegnes i veilederen som virksomheter. 4

5 1.3 Oppbygging Dette dokument er prosessorientert, hvor viktig detaljinformasjon finnes i vedleggene. Kapittel 2 gir en oversikt over prosessen bak rammeavtalene for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester i staten. Praktiske forhold som struktur, omfang og varighet av avtalene blir nærmere belyst. Videre følger en beskrivelse av kriteriene som er brukt for valg av banker til avtalen. Til slutt i kapitlet defineres roller og ansvar, herunder Finansdepartementets, SSØs, Norges Banks, departementenes, statlige virksomheters og rammeavtalebankenes ansvar. Kapittel 3 definerer begrepet minikonkurranse, og beskriver bruken av denne anskaffelsesformen. Kapittel 4 inneholder en prosessbeskrivelse, tidsfrister for gjennomføring av minikonkurranse samt en rekke eksempler for den praktiske gjennomføringen av minikonkurransen. Det legges stor vekt på hvordan en kan implementere kriteriene for valg av tilbud. Kapitlet er ment å kunne brukes som en mal for selve minikonkurransen. Hensikten med kapittel 5 er å gi de statlige virksomhetene nødvendig informasjon for å håndtere oppgjørskonti og arbeidskonti. Rutinene for åpning/avvikling av konti, samt utfylling av avropsskjema er nærmere beskrevet. I Vedlegg 1 gjøres det rede for de juridiske rammebetingelsene rundt anskaffelse av betalingsformidlingskontoholdstjenester for staten. Anskaffelsene gjennomføres i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april Vedlegg 2 beskriver fordeler og ulemper ved minikonkurranse. Vedlegg 3 inneholder en brevmal for innhenting av tilbud fra rammeavtalebankene. Et forslag til standard protokoll for anskaffelser er gjengitt i Vedlegg 4. Vedlegg 5 inneholder mal for avrop med vedlegg. Vedlegg 6 inneholder mal for avrop på tilleggsavtaler for valuta med vedlegg. 1.4 Definisjoner I oversikten nedenfor defineres en del sentrale begreper som benyttes i veilederen. Enkelte av definisjonene har en mer generell anvendelse, mens andre er definert spesielt for denne veilederen, og benyttes ikke nødvendigvis på samme måte i andre sammenhenger. Ny Forskrift om offentlige anskaffelser er fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 med hjemmel i lov 16.juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 11 første ledd. På grunn av forsinkelser med innlemming av de nye innkjøpsdirektivene i EØS-avtalen, vil den nye forskriften tre i kraft 1. januar

6 Arbeidskonto Avrop Avropsskjema Cut-off Kontokobling Oppgjørskonto Produktkostnad Rammeavtale De statlige virksomhetenes konto hos rammeavtalebanken Den skriftlige meddelelsen som den statlige virksomheten gir til banken(e) om tjenesteyting til den statlige virksomheten innefor rammeavtalene. Den statlige virksomheten kontakter alle rammeavtalebanker, og gjennomfører en minikonkurranse før endelig valg av bank(er) foretas Standardskjema som bankene benytter for å dokumentere arbeidskonti, kobling mellom arbeids- og oppgjørskonti samt faktureringsadresse. Det benyttes egne avropsskjemaer for valutakonti som ikke kobles til oppgjørskonti i Norges Bank Cut-off er det seneste tidspunkt et ferdig godkjent oppdrag skal være mottatt av banken for å kunne bli utført av banken på den valgte betalingsdato Tilknytning/kobling mellom virksomhetens arbeidskonti i rammeavtalebanken og virksomhetens oppgjørskonti i Norges Bank Statlig virksomhets konto i Norges Bank dit saldo på Arbeidskonto daglig overføres Kostnaden knyttet til et enkelt produkt eller en enkelt tjeneste. Størrelsen på kostnaden er gitt ved produktet av prisen og volumet for produktet eller tjenesten Avtaler mellom SSØ og kommersielle banker om statens konsernkontoordning Rammeavtalebank Betalingsformidler som SSØ har inngått rammeavtale med. Statlige virksomheter kan velge rammeavtalebank etter minikonkurranse ved kjøp av betalingsformidlings- og kontoholdstjenester. Rammeavtalebanken forestår føring av den statlige virksomhetens arbeidskontoer 6

7 Statens konsernkontoordning Statlig virksomhet Tilleggsavtale Tjenesteportefølje Unntakssøknad Økonomisk mest fordelaktig tilbud Statens betalingsformidling, kontohold, likviditetsforvaltning og tilhørende rutiner Ordinære statlige forvaltningsorganer, statlige forvaltningsbedrifter og forvaltningsorganer med særskilte fullmakter som får midler bevilget over 50-post på statsbudsjettet ( nettobudsjetterte virksomheter ) medregnet folketrygden Avtaler mellom SSØ og rammeavtalebanker om produkter som ikke inngår i statens konsernkontoordning, (eksempelvis utbetalinger knyttet til statslån) eller krever unntak fra regelverket (eksempelvis valutakonti) Samling av de tjenester og produkter den statlige virksomheten ønsker å benytte seg av Søknad som sendes fra en statlig virksomhets fagdepartement, som ønsker unntak fra Økonomiregelverket i forbindelse med statens konsernkontoordning. Søknaden sendes til SSØ v/ Avdeling for forvaltning og analyse Blir definert i henhold til i Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl. res. 7. april Dersom tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktgjenstanden. Dette kan eksempelvis være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for levering eller ferdigstillelse. Dette begrepet bør ikke forveksles med laveste pris kriteriet som er et alternativ til økonomisk mest fordelaktig tilbud 7

8 2. Rammeavtaler og avtalestruktur 2.1 Rammeavtalens omfang og varighet Rammeavtaleverket omfatter tjenester som er generelle innenfor rammen av Statens konsernkontoordning. Følgende hovedgruppe av tjenester inngår i avtaleverket: - Kontohold i NOK - Betalingstjenester i NOK (inn- og utbetalinger) - Kontohold i valuta* - Betalingstjenester i valuta (inn- og utbetalinger)* - Inn- og utbetalinger knyttet til statsgjeld* - Valutaveksling knyttet til betalingstjenester - Tilgang til bedriftsterminal - Tilgang til betalingsterminal * Både kontohold og betalingstjenester i valuta utenfor statens konsernkontoordning samt inn- og utbetalinger knyttet til statsgjeld håndteres i separate tilleggsavtaler. Rammeavtalene skal løpe til De kan, etter dette tidspunkt, forlenges for ett år av gangen samlet i inntil to år. Rammeavtaler inngått i 2003 avvikles uten ytterligere behov for varsling. Innen dette tidspunkt skal alle statlige virksomheter være over på de nye rammeavtalene. SSØ og rammeavtalebankene har rett til når som helst å si opp avtaleverket med ni måneders varsel. Oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåneden som er ni kalendermåneder etter utløpet av den måneden som oppsigelsen er gitt i. SSØ har rett til å heve avtaleverket dersom banken ikke overholder tidsfristene for utvikling av ny funksjonalitet som fremgår av eventuelt særskilt vedlegg til avtalen. Tjenesteytelser til en statlig virksomhet innenfor et avrop skal ha samme varighet fra avropets oppstart som avtaleverket. Den statlige virksomheten skal likevel ha rett til når som helst å si opp tjenesteytelsene etter et avrop med fem måneders varsel. Oppsigelsen får virkning ved utløpet av den kalendermåneden som er fem kalendermåneder etter utløpet av den måneden som oppsigelsen er gitt i, jf. pkt 6.1.c i Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten. Den statlige virksomheten skal i oppsigelsesperioden kunne forberede overgang til annen bank. Rammeavtalebanken har ikke rett til å si opp tjenesteytelser etter et avrop. En bank som omfattes av rammeavtalen, skal ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for oppfølging av de statlige virksomhetene til enhver tid. Dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye produkter og tjenester som ikke inngår i Rammeavtalen, kan SSØ utlyse ny anbudskonkurranse. 2.2 Tilleggsavtaler I henhold til pkt. 4.3 i de gjeldende rammeavtaler kan partene inngå tillegg til avtaleverket dersom det oppstår behov for å ta i bruk nye produkter eller tjenester som ikke inngår i rammeavtalen. I dagens avtaler inngår ikke produkter og tjenester knyttet til valutakonti. Det er derfor inngått en Tilleggsavtale knyttet til slike tjenester. I tilleggsavtalen legges det opp til unntak fra prinsippet i pkt i Bestemmelser for økonomistyring i staten. Betalingsformidling kan således skje utenom statens konsernkontoording i Norges Bank. Utgangspunktet for bruk av tilleggsavtalen vil være at den statlige virksomheten gis unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten. SSØ vurderer søknader om unntak på grunnlag av om den statlige virksomheten: - har transaksjoner i valuta som en del av sin ordinære drift eller aktivitet, og dermed foretar inn- og/eller utbetalinger i valuta - har utenlandsavdelinger, og er tilknyttet lokale banker for gjennomføring av betalingsformidlingen - forvalter midler i valuta, og har inn- og utbetalinger i den valuta midlene er gitt i 8

9 Bankenes betalingsformidlings- og kontoholdstjenester vil være tilgjengelige direkte via Norge, via egne filialer i utlandet eller gjennom korrespondentbanker. Avhengig av behov, er det lagt opp til at en statlig virksomhet skal kunne ha en konto for en enkelt valutasort eller for en flervaluta kontostruktur, hvor transaksjonene gjøres via underkonti i ulike valutaer og likviditetsstyringen via en toppkonto. Betalingsstrømmene knyttet til statens gjeldsforvaltning var inntil 2005 håndtert ved hjelp av Norges Bank som betalingsformidler. I 2005 inngikk Finansdepartementet en tilleggsavtale som erstattet denne ordningen, slik at utbetalingene knyttet til statslån kan inngå i den ordinære konsernkontoordningen. 2.3 Innskudd som kan holdes utenfor statens konsernkonto Statlige virksomheter disponerer enkelte ganger midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen. Dette gjelder for eksempel ikke-statlige midler som beslaglagte midler og midler som tilhører klienter, pasienter, innsatte, utenlandske studenter med mer. Det samme kan gjelde ordninger der statlige virksomheter videreformidler midler på vegne av andre, uten at disse skal inntektsføres hos den statlige virksomheten. Et eksempel på dette er studiefinansieringsmidler for utenlandske studenter. De statlige virksomhetene kan for midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen, inngå avtale med en annen bank enn dem som staten har rammeavtale med. For å avgjøre om midler skal være innenfor eller utenfor konsernkontoordningen, bør den statlige virksomheten forvisse seg om disse midlene tilhører staten. Hvis midlene tilhører enkeltpersoner, vil de ikke inngå i statens konsernkontoordning. 2.4 Rammeavtalens struktur På grunnlag av økonomiregelverket for staten og i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser , inngår SSØ parallelle rammeavtaler med minst tre leverandører, forutsatt at det er et tilstrekkelig antall egnede leverandører (jf. figur 2.4 for beskrivelse av gjennomføring). Rammeavtalen regulerer varigheten av avtaleverket og inneholder sentrale bestemmelser for henholdsvis innbetalinger, utbetalinger, kontohold, oppgjør i Norges Bank og krav til sikkerhet i denne forbindelse. Den dekker videre de kravene som stilles til tjenester av bl.a. forretningsmessig, innsynsmessig og kontrollmessig art. Vedleggene til rammeavtalen inneholder krav til standard funksjonalitet i bankens løsninger og avtalte priser. Det skal i tillegg kunne inngås egne avtaler mellom den statlige virksomheten og rammeavtalebanken som regulerer tekniske og praktiske forhold ved blant annet kontoåpning, bedriftsterminaltilknytting, kommunikasjonsrutiner mm. Slike avtaler, som vil være på et mer praktisk plan, skal ikke kunne avvike fra den standardfunksjonalitet som er nedfelt i rammeavtalen. Figur 2.4 under viser en modell av hvordan anbudskonkurransen for betalings- og kontoholdstjenester gjennomføres. 9

10 Figur 2.4 Gjennomføring av anbudskonkurransen for betalingsformildings- og kontoholdstjenester for staten SSØ Tilbudsinnbydelse DOFFIN og TED Kunnkjøring av anbudskonkurranse Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank n SSØ Registrering av tilbud. Instilling om valg av rammeavtalebanker. Inngåelse av rammeavtaler Rammeavtale - bank 1 Rammeavtale - bank 2 Rammeavtale - bank 3 Minikonkurranse Statlig virksomhet Avrop 2.5 Kriterier for valg av tilbud til rammeavtalene Senter for statlig økonomistyring har valgt de økonomisk mest fordelaktige tilbud, jf i Forskrift om offentlige anskaffelser. Kvalifikasjonskravene til leverandøren er dens økonomiske og finansielle stilling, samt oppfyllelse av funksjonell kravspesifikasjon. Dette i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser. Etter en slik vurdering er valg av leverandører gjort med bakgrunn i følgende tildelingskriterier: Pris vektes med 50 % Kvalitet vektes med 25 %, hvor følgende elementer vektlegges i vurderingen: - Bankens beskrivelse og dokumentasjon på prosedyrer for transaksjonshåndtering - Bankens beskrivelse og dokumentasjon på prosedyrer og tidsfrister for håndtering av feil og klager - Bankens beskrivelse og dokumentasjon på prosedyrer for tidsfrister for avviste transaksjoner, og bankens dokumentasjon på sin innsats på dette området - Bankens beskrivelse og dokumentasjon på rutiner for kundeoppfølging, og opplegg for periodisk brukerevaluering. 10

11 Service vektes med 25 %, og følgende elementer vektlegges i vurderingen: - Bankens beskrivelse av løsning for serviceapparat, inklusive om løsningen er dedikert og dimensjonert til behovet innenfor statens konsernkontoordning - Bankens beskrivelse av etablering av leveranse og drift. Dette innebærer tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for oppfølging av de statlige virksomhetene til enhver tid. De statlige virksomhetene skal ha tilgang til et fullverdig testsystem med tilhørende rutiner hos bankene. Det er også stilt krav til bankene om å varsle innføring av nye systemer, oppgraderinger og lovendringer som berører den statlige virksomheten. Dette henger også sammen med krav til oppfølging mot leverandører av økonomi- og lønnssystemer. Banken presenterer dokumentasjon på at den tilfredsstiller disse kravene. - Bankens beskrivelse og prosedyrer for driftsavvik og driftsfeilsituasjoner - Bankenes beskrivelse av utviklingsaktiviteter som er rettet mot å oppfylle de statlige virksomhetenes behov, bl.a. krav til forbedring av rutiner og produkter slik at de blir godt tilpasset de statlige virksomhetenes behov - Bankens beskrivelse av veiledning og produktopplæring til de statlige virksomhetene På bakgrunn av disse kriterier har SSØ kvalifisert DnB NOR Bank ASA, Nordea Bank Norge ASA og SpareBank 1 Alliansen som rammeavtalebanker. Følgende banker er kvalifisert for tilleggsavtalene: Tilleggsavtale for valutakonti DnB NOR Bank ASA Nordea Bank Norge ASA SpareBank 1 Alliansen Tilleggsavtale for utbetalinger knyttet til statslån DnB NOR Bank ASA Nordea Bank Norge ASA 11

12 2.6 Roller og ansvar Det er seks aktører som har særskilte roller og ansvar i forbindelse med forberedelse, forvaltning og gjennomføring av rammeavtalene samt for avropsprosessen og for vedlikehold av arbeids- og oppgjørskonto. Finansdepartementet Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen og fastsetter prinsipper og standarder for god økonomistyring. Fagområdet statlig økonomistyring omfatter blant annet etatsstyring, eierstyring, intern styring, evaluering, forvaltning av tilskuddsordninger, resultat- og regnskapsrapportering, likviditetsforvaltning og samfunnsøkonomiske analyser. Finansdepartementet inngår avtaler med Norges Bank for å fastsette rammer for Norges Banks forvaltning av statlig likviditet. Det er også Finansdepartementet som avtaler rammene for Norges Banks tilsyn av konsernkontoordningen. SSØ SSØ ble etablert som et forvaltningsorgan under Finansdepartementet. SSØ er et ekspertorgan med oppgaver blant annet innenfor forvaltning av statens konsernkontoordning. Senterets oppgaver er på dette området definert som: Forvalte de statlige virksomhetenes oppgjørskontoer i Norges Bank Inngå og forvalte rammeavtalene med bankene, tilleggsavtaler i valuta og for utbetalinger knyttet til statsgjeld. Det er foreleggelsesplikt for Finansdepartementet i prinsipielt viktige saker. Gi informasjon og råd til statlige virksomheter om statlig betalingsformidling I nødvendig grad å forberede og kvalitetssikre for Finansdepartementet utbetalinger fra statens foliokonto til statlige virksomheter som opererer utenom statens konsernkontoordning Å rådgi Finansdepartementet om utvikling av fellesstandarder for statlig betalingsformidling Enkelte av disse oppgavene er nærmere spesifisert i Rundskriv R-104 av fra Finansdepartementet. Norges Bank Statens konsernkontoordning er basert på en rekke hovedprinsipper. Disse er bl.a.: All statlig likviditet overføres til/fra statens foliokonto i Norges Bank på daglig basis. Overføringen av midler til/ fra statens konti i Norges Bank skjer med korteste og enkleste betalingsvei. Forvaltningen av statlig likviditet ivaretas av Norges Bank. Betalingsformidlingen skjer ved overføring mellom konti. Norges Bank er systemeier for statens konsernkontosystem og inngår avtale med Finansdepartementet for utførelse av oppgaver på to områder: kontohold tilsynsoppgaver overfor banker Rundskriv R-104 har detaljerte opplysninger om Norges Banks oppgaver i forbindelse med åpning og avslutning av oppgjørskonti samt kobling av arbeids- og oppgjørskonti. Departementene Det er departementene som bistår de statlige virksomhetene ved vurdering av behovet for å inngå tilleggsavtaler i valuta, bruk av betalingskort og andre prinsipielle spørsmål. Det er departementene som sender unntakssøknader til SSØ for unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten. Departementene skriver, i samsvar med R-104, brev til SSØ og Norges Bank for å initiere kontoåpning, kontoavslutning og øvrige endringer. 12

13 Statlige virksomheter Det er de statlige virksomhetene som er juridiske motparter i produktavtalene med den enkelte rammeavtalebank, som følger et avrop. De statlige virksomhetene gjennomfører minikonkurranse, gjør avrop og bestemmer endring eller oppsigelse av avtaler med banker. Det er statlige virksomheter som mottar betingelser, service og informasjon i forbindelse med sine arbeidskonti i rammeavtalebanken i henhold til krav spesifisert i Funksjonell kravspesifikasjon for betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten. Det er de statlige virksomheten som, i henhold til pkt. 2.3.h i Funksjonell kravspesifikasjon, avtaler rammene for overføringer mellom arbeids- og oppgjørskonti. Rammeavtalebankene Rammeavtalebanker er kommersielle banker som tegner rammeavtaler og tilleggsavtaler med SSØ i henhold til krav som er spesifisert i Tilbudsinnbydelsen og Funksjonell kravspesifikasjon. Rammeavtalebankene er avtalemotpart for Norges Bank i forbindelse med oppgjørskonti. De er videre motpart i avtaler med de statlige virksomhetene i forbindelse med arbeidskonti som etableres etter et avrop. 13

14 3. Minikonkurranse 3.1 Definisjon av minikonkurranse En rammeavtale er en avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i løpet av en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. Det endelige valget av leverandør forutsetter en ny (forenklet) konkurranse mellom alle rammeavtaleleverandørene, i samsvar med nærmere angitte prosedyrer som sikrer gjennomsiktighet, likebehandling og objektive kriterier. Minikonkurranse er den allokeringsmekanismen som i henhold til Rammeavtalenes pkt. 2.3 skal benyttes i forbindelse med statlige virksomheters bruk av betalingstjenester fra rammeavtalebanker. En minikonkurranse er et resultat av at ikke alle vilkårene for en kontrakt er fastsatt i rammeavtalene. Minikonkurransen er derfor en ny konkurranse, etter konkurransen om å få rammeavtaler med SSØ, hvor det konkurreres om bestillinger (avrop) på rammeavtalene. Aktørene i minikonkurransen er begrenset til bankene som er kvalitetssikret gjennom rammeavtalen, samt de statlige virksomhetene som etterspør de aktuelle tjenestene. Bruken av minikonkurranse gir den enkelte statlige virksomhet mulighet til i størst mulig grad å få oppfylt egne behov gjennom konkurranse blant forhåndsgodkjente tilbydere. Rammeavtalene regulerer ikke alle vilkår. Derfor benyttes det minikonkurranse i forbindelse med fordeling av kontrakter for statlig betalingsformidling og kontoholdstjenester. Figur 3.1 under viser forskjellen ved fordelingen av kontrakter med og uten minikonkurranse etter inngåtte rammeavtaler. Figur 3.1 Fordeling av kontrakter etter inngått rammeavtale Rammeavtale Fordeling uten minikonkurranse Kontraktene fordeles mellom leverandørene i gitte andeler av totalvolumet eller gjennom rangering. Forutsetter at alle vilkårene er fastsatt i rammeavtalene. Fordeling etter minikonkurranse Kontraktene fordeles etter at det er iverksatt ny konkurranse mellom partene. Forutsetter at ikke alle vilkårene er fastsatt i rammeavtalene. 3.2 Hvilke vilkår er ikke fastsatt i rammeavtalen? Rammeavtalene fastsetter standarder og prosedyrer for betalingsformidling samt volumavhengige produktpriser, jf. pkt i Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten. Tilbudsinnbydelsen etterspør produktpriser for volumintervallene gitt i tabell 3.2 under. 14

15 Tabell 3.2 Eksempel på pristilbud for de tre aktuelle volumintervallene Transaksjonsform Basispris 1 mill. 5 mill. 15 mill. Innbetalinger: Elektronisk og blankettbasert girering med KID Elektronisk og blankettbasert girering med melding Elektronisk og blankettbasert girering med melding pr. girofax/giromail Avtalegiro E-faktura, forsendelse av fakturainformasjon Utbetalinger: Elektronisk girering uten melding Elektronisk girering med melding Giroutbetaling Elektronisk girering til utlandet belastet konto i norske kroner Prisene for det enkelte produkt ovenfor kan variere mellom bankene. En bank kan ha laveste pris for et bestemt produkt, mens en annen bank kan tilby laveste pris for et annet produkt. Ved inngåelse av nye parallelle rammeavtaler vil alle opparbeidede volumer fra dagens avtaler nullstilles. Siden volumene er nullstilte, vil det gjelde basispriser for alle avrop umiddelbart etter at avtaleverket er satt i verk. En videre prisutvikling innen avtaleperioden vil være avhengig av utviklingen i transaksjonsvolumene. Under innhenting av tilbud fra rammeavtalebankene, vil en statlig virksomhet motta basispriser. Denne prisen vil være fast i begynnelsen og justeres ned (eventuelt opp pga. volumfall innen avtaleperioden) i påfølgende måneder i takt med utviklingen i statens totale transaksjonsvolum i den aktuelle banken, på samme måte som under tidligere rammeavtaler. SSØ inngår nye rammeavtaler med bankene i oktober I perioden oktober 2006 til 31. desember 2006 skal alle virksomheter gjøre avrop gjennom minikonkurranse. I den perioden skal alle banker tilby basispriser. Virksomhetene skal ikke kunne oppnå prisfordeler ved å forsinke sine avrop og vente på at andre aktører gjennomfører sine avrop. Hvis en bank i den perioden skulle oppnå volumer som tilsier bruk av et nytt prisintervall, vil dette være relevant først etter etter at alle virksomhetene har gjort avrop. Den opphører alle tidligere avtaler. 3.3 Tildelingskriterier for valg av bank ved minikonkurranse Ifølge ny forskrift om offentlig anskaffelser er det to måter å velge mellom tilbud på: Laveste pris Økonomisk mest fordelaktige tilbud Det første alternativet innebærer at det velges tilbud som representerer laveste pris uavhengig av andre vilkår. Økonomisk mest fordelaktige tilbud derimot tillater bruk av en rekke kriterier som blir nevnt spesifikt i forskriften. Disse er ifølge 22-2: Kvalitet Pris Teknisk verdi Estetiske og funksjonsmessige egenskaper 15

16 Miljøegenskaper Driftsomkostninger Rentabilitet Kundeservice Teknisk bistand Tid for levering og ferdigstillelse. SSØ inngår parallelle rammeavtaler på grunnlag av økonomisk mest fordelaktige tilbud ved bruk av tre av disse kriteriene: pris, kvalitet og service, jf. pkt 2.5. Etter at SSØ har inngått parallelle rammeavtaler, skal de statlige virksomhetene gjøre avrop på disse. Det er da to kriterier, som vektlegges likt, som de statlige virksomhetene skal legge til grunn for valg av tjenesteleverandør. De statlige virksomhetene velger bankforbindelse(r) ved bruk av de to kriteriene: Totalkostnad 50 % Totalkostnaden er summen av kostnader for de tjenester som benyttes av virksomheten. Service 50 % Ved vurdering av service skal den statlige virksomheten ta utgangspunkt i servicekriteriene beskrevet under punktet Kriterier for valg av tilbud. En rekke av momentene bak en vurdering av de økonomisk mest fordelaktige tilbudene er allerede ivaretatt gjennom konkurransen om rammeavtaler. Det er videre minikonkurransens oppgave å ivareta den enkelte statlige virksomhets egne behov knyttet til tjenestene. Et eksempel på egne behov kan være som følger: La oss anta at en rammeavtalebank har meget gunstige opplæringsbetingelser og veiledningstjeneste i forbindelse med betalingsterminalløsninger. For en statlig virksomhet som benytter betalingsterminaler, har denne spesifikke service betydning. For statlige virksomheter som ikke har behov for betalingsterminaler, er denne servicen verdiløs. En nærmere beskrivelse av valg etter beste service finnes i pkt Gjennomføring av minikonkurranse prosessbeskrivelse og tidsfrister Denne nye konkurransen (minikonkurransen) gjennomføres på vilkårene som fremgår av konkurransebetingelsene for rammeavtalen. Prosessbeskrivelsen er som følger: SSØ har informert departementene om valg av rammeavtalebanker i august Det er departementene som informerer sine underliggende virksomheter om banker som er aktuelle for minikonkurranse. SSØ informerer også om resultatet i sin webside, I september 2006 får alle statlige virksomheter kopier av denne veilederen for gjennomføring av minikonkurranse. Veilederen sendes til alle departementer, rammeavtalebanker og Norges Bank. Den gjøres også tilgjengelig på SSØs webside. Rammeavtalene og tilleggsavtalene med bankene undertegnes i oktober Departementene får tilsendt alle rammeavtalene og tilleggsavtalene inklusiv prisvedlegg. Statlige virksomheter kan innhente kopi av avtaler inklusiv prisvedlegg ved henvendelse til eget departement eller SSØ. Prisvedlegget for hver enkelt avtale er ikke offentlig informasjon. Disse kan benyttes for å kontrollere prisene statlige virksomheter selv innhenter i minikonkurransen. 16

17 a. Forut for minikonkurransen utarbeider de statlige virksomhetene en oversikt/produktmatrise i henhold til pkt Hvis den statlige virksomheten har behov for å inngå tilleggsavtale i valuta, skal den statlige virksomheten sørge for at det treffes beslutning om unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten. Det er overordnet fagdepartement som søker unntak på vegne av den statlige virksomheten ved henvendelse til Avdeling for forvaltning og analyse i SSØ. b. Den statlige virksomheten skal starte gjennomføringen av minikonkurransen ved å innhente tilbud fra samtlige rammeavtalebanker ved å bruke brevmalen i Vedlegg 3. Alle rammeavtalebanker kontaktes samtidig gjennom separate brev. Henvendelsene skal være underskrevet av bemyndiget(e) person(er) i den statlige virksomheten. Den statlige virksomheten har ikke anledning til å utelate en eller flere banker, og har plikt til å sende henvendelsene samtidig. c. Den statlige virksomheten skal ikke foreta utlysning i DOFFIN eller TED-Luxembourg. Anbudsprosessen og valg av rammeavtalebanker er gjennomført av SSØ. d. Den statlige virksomheten gir bankene en frist på minimum 15 dager for å besvare henvendelsen om innhenting av tilbud, i samsvar med de generelle retningslinjer i Forskrift nr. 910 av 4. desember 1992 om fastsettelse av regler for frister, datoer og tidspunkter. e. Den statlige virksomheten skal motta tilbudene skriftlig i form av brev, faks eller e-post. Det er viktig at korrespondansen er sporbar og kan dokumenteres i ettertid. f. Den statlige virksomheten tildeler hver kontrakt til den rammeavtalebank som har gitt det beste tilbudet på grunnlag av de to tildelingskriteriene som er beskrevet i pkt. 3.3 i denne veilederen. Kriteriene er totalkostnad og service. Den statlige virksomheten har ikke anledning til å benytte andre kriterier enn disse. g. Den statlige virksomheten skal forvisse seg om at bankens priser er i henhold til rammeavtalens priser. Det er ikke anledning til å avtale andre priser enn de som inngår i rammeavtalene. Det er den statlige virksomhetens ansvar å kontrollere disse. h. Den statlige virksomheten kan ikke fornye en eksisterende avtale uten en slik prosedyre beskrevet i pkt. a-g. i. Den statlige virksomheten skal vurdere sitt valg av leverandør(er) gjennom en protokoll. SSØ anbefaler at den enkle protokollen for anskaffelser, som følger Forskrift om offentlige anskaffelser, benyttes. Denne er gjengitt i vedlegg 4. For en mer detaljert beskrivelse vises det til pkt j. Den statlige virksomheten dokumenterer sitt avrop på rammeavtaler og tilleggsavtaler i henhold til mal som er gjengitt i henholdsvis vedlegg 5 og 6. k. Den statlige virksomheten skal via overordnet departement gi melding til Norges Bank om kontokobling i henhold til rundskriv R-104. l. Den statlige virksomheten skal dokumentere og oppbevare kriteriene for avropsbeslutningen, jf. pkt og Vedlegg 4. Med utgangspunkt i prosessbeskrivelsen over, gis det nedenfor et eksempel på fremdriftsplan for en tenkt statlig virksomhet: 17

18 Medio oktober 2006 Primo november 2006 Primo desember Den statlige virksomheten mottar denne veileder, og forberedelsene til minikonkurranse starter. Den statlige virksomheten: Utarbeider egen produktmatrise Innhenter kontaktinformasjon for banker som er innstilt som rammeavtalebanker Forbereder brev for innhenting av tilbud og om nødvendig unntak fra Økonomiregelverket fra SSØ via overordnet fagdepartement. Deltar etter eget ønske på gratis kursing i regi av SSØ Ramme og tilleggsavtalene signeres av SSØ og kopi inkl. prisvedlegg sendes til departementer: Den statlige virksomheten sender brev til samtlige rammeavtalebanker for innhenting av tilbud. Henvendelsene besvares i løpet av minimum 15 dager. Tilbudene fra samtlige rammeavtalebanker mottas av den statlige virksomheten. Den statlige virksomheten: Vurderer tilbudene opp mot tildelingskriteriene og kontrollerer mot rammeavtalenes betingelser Foretar avrop på en eller flere rammeavtalebanker Dokumenterer avrop(ene) og fører protokoll Gjør test av løsninger med valgte rammeavtalebank(er) Gjør via overordnet departement henvendelser til SSØ og Norges Bank for opprettelse av oppgjørskonti og kontokobling mellom arbeidskonti i rammeavtalebank og oppgjørskonti i Norges Bank Gjeldende rammeavtaler opphører. Alle statlige virksomheter skal være over på de nye avtalene De nye rammeavtalene trer i kraft. 18

19 4. Det praktiske arbeid ved en minikonkurranse 4.1 Implementering av tildelingskriteriene for valg av tilbud Hensikten med minikonkurransen er å gi de statlige virksomhetene mulighet til å tildele kontrakter på bakgrunn av egne forhold. Det er derfor ikke prisen på det enkelte produkt alene, men den totale kostnaden for produktporteføljen som er vesentlig for den statlige virksomheten. Den statlige virksomheten oppfordres ikke til å shoppe den rimeligste tjenesten fra hver bank på produktnivå, jf. pkt Den enkelte statlige virksomhet kan anvende de to kriteriene for valg av tilbud på ulike måter. Som hovedregel skal det legges vekt på totalkostnaden (dvs. den samlede kostnaden for alle vesentlige tjenester fra en bank) og den samlede servicen knyttet til den statlige virksomhetens egen portefølje av tjenester. Det er i tillegg lagt opp til at en statlig virksomhet kan dekke sine tjenestebehov ved å gjøre avrop på flere rammeavtalebanker samtidig. Avrop på flere rammeavtalebanker samtidig kan være aktuelt når: En rammeavtalebank ikke tilbyr alle tjenestene den statlige virksomheten etterspør. I henhold til Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten pkt. 4.3 er det adgang for leverandør til å gi tilbud som dekker bare deler av betalingsformidlings- og kontoholdstjenestene som etterspørres i tilbudsinnbydelsen. Det er økonomisk mest fordelaktig og gjennomførbart for den statlige virksomheten å utnytte de prisforskjellene på enkeltprodukter som fins mellom rammeavtalebankene. De statlige virksomhetene står overfor to ulike fremgangsmåter for å vurdere mottatte tilbud: 1. Vurdering av totalkostnad og samlet service knyttet til hele porteføljen av tjenester den statlige virksomheten planlegger å benytte 2. Vurdering av kostnad og service knyttet til det enkelte produkt den statlige virksomheten planlegger å benytte Den statlige virksomheten skal velge den fremgangsmåten som fører til avrop på de økonomisk mest fordelaktige tilbudene. En kombinasjon av fremgangsmåtene kan også benyttes dersom dette er nødvendig. Valg av fremgangsmåte har betydning for hvor mange avrop det er nødvendig å gjennomføre. Ved valg av den første fremgangsmåten vil det kun gjøres avrop på én bank, mens det ved den andre fremgangsmåten vil bli gjort avrop på flere banker. Det kan også forekomme en kombinasjon av de to fremgangsmåtene hvor det gjøres avrop på én bank for en gruppe av tjenester, og ytterligere avrop for de resterende tjenester. Statlige virksomheter skal benytte fremgangsmåte 1, og velge bank etter vurdering av totalkostnad og samlet service. Statlige virksomheter har likevel anledning til å kombinere de to fremgangsmåtene og gjøre avrop på flere banker hvis de kan påvise vesentlige fordeler ved dette, jf. pkt.4.6. Det vil i de neste avsnittene bli presentert følgende to verktøy, med eksempler på bruk, for å gjøre vurderingene forut for avropsprosessen enklere og mer oversiktlige: Egen produktmatrise Totalkostnadsmatrise 4.2 Egen produktmatrise - eksempel De statlige virksomhetene skal utarbeide en oversikt over egen aktivitet i form av en produktmatrise. Produktmatrisen skal inneholde informasjon om hvilke produkter som benyttes av den statlige virksomheten og om hvilke årlige volum som forventes. En slik oversikt behøver ikke å ta utgangspunkt i eksakte statistikker. Forventede volumer kan være anslag som kan bygges på den statlige virksomhetens egne erfaringer. I eksempel i pkt skulle en vurdering med utgangspunkt i kun pris, tilsi at den statlige virksomheten må velge to bankforbindelser, dvs. Bank 1 for produkt 2 og Bank 2 for alle øvrige produkter. En vurdering etter totalkostnad tillater at den statlige virksomheten kan velge Bank 2 for alle produkter, men den statlige virksomheten hindres ikke i å velge to bankforbindelser. 19

20 La oss anta at en statlig virksomhet benytter seg av fem produkter, hvor forventet volum av Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3 og Produkt 4 og Produkt 5 er henholdsvis 1000, 500, 30, 200 og 5. Den statlige virksomhetens produktmatrise tar da form etter matrise 4.2 under. Matrise 4.2 Produktmatrise for fem produkter Produkt Forventet volum Produkt Produkt Produkt 3 30 Produkt Produkt 5 5 I den videre analysen kan den statlige virksomheten se bort fra Produkt 5 siden forventet volum vurderes som uvesentlig. 4.3 Den statlige virksomhetens totale kostnader Den statlige virksomhetens totale kostnader er summen av kostnadene knyttet til produktene den statlige virksomheten benytter seg av. Totalkostnaden vil dermed være avhengig av volum og produktpriser. Ved valg av leverandør skal totalkostnaden stå for 50 % av beslutningsgrunnlaget og service for de resterende 50 %. Gitt at en statlig virksomhet, som i eksempelet over, benytter seg vesentlig av fire produkter med tilhørende forventet volum. Det er fra den statlige virksomhetens side, etter skriftlig kontakt med samtlige rammeavtalebanker, innhentet priser for de aktuelle produktene (jf. pkt. 3.4.b). Eksempelet på pristilbud er gjengitt i priskolonnen i matrise 4.3, hvor den statlige virksomheten dermed får en oversikt over totalkostnaden for hver bank i forbindelse med de produktene (porteføljen av produkter) den statlige virksomheten benytter. Matrise 4.3 Totalkostnadsmatrise Produkt/totalkostnad Forventet volum Pris Kostnad Bank 1 Bank 2 Bank 1 Bank 2 Produkt ,- 2,- 3000,- 2000,- Produkt ,- 3,- 1000,- 1500,- Produkt ,- 3,- 180,- 90,- Produkt ,- 1,- 200,- 200,- Totalkostnad 4380,- 3790,- 4.4 Priser Generelt om priser Utgangspunktet for prisene i tilbudene fra Rammeavtalebankene skal være enhetspriser pr. gjennomført transaksjon. Enhetsprisene skal utgjøre bankens fulle kompensasjon for utførelse av tjenester, og de skal være faste gjennom hele avtaleperioden. Bruk av priselementer som er uavhengige av det faktiske antallet transaksjoner, nyttes som regel der hvor det kan gi et vesentlig insitament for de statlige virksomhetene til riktig forbruk av en kostnadskrevende deltjeneste. Etablering og bruk av henholdsvis bedriftsterminalløsninger og betalingsterminaler, samt etableringen av løsninger for e- faktura, kan prises direkte i tillegg til pris pr. transaksjon. 20

21 Kostnadselementer som oppstår i og med kravene til funksjonalitet som stilles fra statens side, og som de statlige virksomhetene i begrenset eller ingen grad kan påvirke gjennom sin tilpasning, regnes inn i enhetsprisene pr. gjennomførte transaksjon. Dette gjelder bl.a. dekning av kostnader knyttet til: Kontohold/administrasjon 4 Mottak av betalingsoppdrag fra de statlige virksomhetene All returinformasjon som de statlige virksomhetene skal motta i henhold til den funksjonelle kravspesifikasjonen Utstedelse og oversendelse av faktura Oppgjørstransaksjoner til Norges Bank Tilsvarende gjelder også for dekning av en rammeavtalebanks kostnader til utvikling av løsninger i tråd med statens funksjonelle krav. Leverandøren kan således ikke kreve særskilt godtgjørelse for slike utviklingskostnader. Videre kan leverandøren heller ikke kreve særskilt dekning av kostnader ved etablering av avtaleforhold og forberedelse av nye rutiner for statlige virksomheter i tråd med den standardfunksjonalitet som ligger i rammeavtaleverket (utover for bedriftsterminalløsning, betalingsterminal og e-faktura) Volumavhengige priser I 2005 var antallet transaksjoner i statens konsernkontoordning 54,2 millioner. Transaksjonsvolumet for rammeavtalene innenfor statens konsernkontoordning forventes å ligge på millioner betalinger per år. I de 4 årene rammeavtalene varer, vil det gjennomføres om lag 240 millioner transaksjoner. Med en antatt snittpris på NOK 0,50 per transaksjon, vil avtalen ha en anslått verdi på NOK 120 millioner. Bankene gir priser for ulike transaksjonsformer ved alternative volumer. Følgende opplegg er lagt til grunn for prising: Volumprisene fastsettes på bakgrunn av statens totale kjøp av betalingstjenester fra den aktuelle banken innenfor konsernkontoordningen. Prisene skal baseres på volumet for alle statlige virksomheter og for alle transaksjonsformer samlet. Ved starten av avtaleperioden (1. januar 2007) nullstilles alle de eventuelt opparbeidede volumer iht. tidligere avtaler. Volumprisene baseres på de til enhver tid 12 siste månedsobservasjoner av samlet antall transaksjoner under avtalen(e) med den aktuelle banken, eventuelt over perioden avtalen(e) har løpt dersom denne er kortere enn 12 måneder. Dette gjelder etter da perioden fra oktober 2006 til betraktes som periode for avtaleinngåelse. Når samlet antall transaksjoner over en slik 12-månedsperiode overstiger en fastsatt volumgrense, gjelder nye priser i den aktuelle banken fra den påfølgende måned. En eventuell reduksjon av samlet antall transaksjoner som medfører at transaksjonsvolumet faller under en fastsatt volumgrense, medfører ikke endring i priser med mindre det nye transaksjonsvolumet er mer enn 10 % lavere enn vedkommende volumgrense. Rammeavtalebankene skal presentere volumavhengige priser på de ulike transaksjonsformene gitt et årlig samlet transaksjonsvolum (alle transaksjonsformer) på gitte volumer i tillegg til minimum følgende transaksjonsformer: 4 For valutakonti er det gitt anledning til å beregne kontoholdsgebyr for enkelte valutaer i samsvar med lokal standard prispraksis. 21

22 Tabell Eksempel på pristilbud Transaksjonsform Basis pris 1 mill. 5 mill. 15 mill. Innbetalinger: Elektronisk og blankettbasert girering med KID Elektronisk og blankettbasert girering med melding Elektronisk og blankettbasert girering med melding pr. girofax/giromail Avtalegiro E-faktura, forsendelse av fakturainformasjon Utbetalinger: Elektronisk girering uten melding p2 p1 p3 Elektronisk girering med melding Giroutbetaling Elektronisk girering til utlandet belastet konto i norske kroner Prisene i tabellen over fastsettes på grunnlag av statens totale kjøp av betalingstjenester fra den aktuelle banken innenfor Statens Konsernkontoordning. Ved innhenting av tilbud fra rammeavtalebankene i perioden for avtaleinngåelse vil de statlige virksomhetene motta en prisoversikt bestående av basispriser Avrop og priser ved rammeavtalenes start Vi tar utgangspunkt i tabell ovenfor. La oss anta at statlig virksomhet A innhenter pris for elektronisk girering uten melding (utbetalinger) i midten av oktober Da vil vedkommende virksomhet motta basispriser fra alle rammeavtalebankene. La oss anta at A isteden innhenter pris i november 2006 fra tre ulike rammeavtalebanker etter at rammeavtalene er undertegnet i oktober Tabell er merket for disse tenkelige priser p1, p2 og p3. Eksemplet viser at Bank 1 (p1) og Bank 3 (p3) allerede har opparbeidet transaksjonsvolumer som overskrider henholdsvis 1 million og 5 millioner transaksjoner i løpet av oktober til november 2006, mens Bank 2 (p2) ennå ikke har skaffet nok volum til å endre prisintervall. I teorien vil det derfor være gunstig for A å vente lengst mulig med avtaleinngåelse for å dra nytte av denne situasjonen. Dette kan forårsake praktiske vanskeligheter for alle involverte parter. For å sikre like betingelser for alle rammeavtalebanker og for ikke å gi insitament til forsinket avtaleinngåelse pga. forventede økonomiske fordeler, vil alle avtaler inngås med utgangspunkt i basispris i avtaleperioden. Fordelene med opparbeidede volumer vil tre i kraft fra og med 1.januar En kontrakt mellom den statlige virksomheten og banken kan ikke sies opp med mindre enn fem måneders varsel. Dette innebærer at den statlige virksomheten ikke har anledning til å bytte bankforbindelse på månedlig basis, selv om prisene skulle endre seg i fordel av andre banker Valg etter laveste totalkostnad - eksempel Som beskrevet ovenfor har de statlige virksomhetene to kriterier med like stor vekt for vurdering av tilbudene. Hvis servicegraden for de produktene den statlige virksomheten planlegger å benytte seg av, ikke varierer vesentlig mellom 22

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no.

FORORD. Veilederen er tilgjengelig på våre nettsider www.dfo.no. Virksomhetenes avrop på rammeavtaler av 11. juni 2014 om betalings- og kontoholdstjenester for staten gjennomføring av minikonkurranse og direkte avrop Veileder FORORD Statlige virksomheter hadde nær 65

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Nr. Vår ref Dato R-104/ /1147 C TS/SBP Utgått. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2006 04/1147 C TS/SBP 21.02.2006 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Utgått. Nr. Vår ref Dato R /1147 C BAa/sin Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

Utgått. Nr. Vår ref Dato R /1147 C BAa/sin Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 04/1147 C BAa/sin 30.04.2004 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER Til samtlige departementer og Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref Vår ref Dato 99/5981-1 C ERH/AUl 03.02.2000 STATENS KONSERNKONTOORDNING OPPGJØRSKONTI I NORGES BANK / AVROP PÅ RAMMEAVTALER

Detaljer

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Søknad om å opprette bankkonto utenfor konsernkontoordningen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Saksbehandler Deres dato Vår dato Cecilie Bugge-Asperheim 04.10.2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 958 65 625 17/287-2 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Søknad om

Detaljer

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten

I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten I Tilbudsinnbydelse for betalings- og kontoholdstjenester for staten Direktoratet for økonomistyring, 28. august 2013 1 Innhold 1. OPPDRAGET... 4 2. 3. 4. 5. 6. 1.1 Oppdragsgiver og tilbyder... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet 50 Bevilgningsreglementet Bevilgningsreglementet Stortingets vedtak av 19. november 1959, med endringer av 31. mai 1974, 27. mai 1977, 19. desember 1978, 9. juni 1982, 20. desember 1983, 20. mars 1985,

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

III AVTALEN. AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) ... (heretter kalt Banken)

III AVTALEN. AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) ... (heretter kalt Banken) III AVTALEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og... (heretter kalt Banken) Avtalen Side 1 av 14 Innhold 1 Avtalestruktur... 4 1.1 Kontrakten... 4

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP

Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP Samtlige departementer Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato C 05/3266 TS/SBP 21.12.2005 Justerte rundskriv, reglement og bestemmelser om statlig økonomistyring fastsatt med virkning fra 1. januar

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4005-11.07.2016 Søknad om unntak fra regelverket for økonomistyring i staten - Statens vegvesens kjøp

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN RAMMEAVTALE AV 29. JUNI 2010 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING (heretter kalt SSØ) og ------------ (heretter kalt Banken)

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

R A M M E A V T A L E. mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING R A M M E A V T A L E mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING - 2-1. INNLEDNING 3 2. AVTALESTRUKTUR/AVROP 4 3. DEFINISJONER 5 4. OMFANG OG VARIGHET AV

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris

Vedlegg 1 Pristabell. 1. Innenlands transaksjoner: Transaksjonspris Vedlegg 1 Pristabell Banken skal i tabellene nedenfor fylle ut pris for hvert produkt og tjeneste som banken tilbyr i samsvar med foreliggende kravspesifikasjon. I den grad banken ikke finner tabellene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Svar på henvendelse om årsregnskap for Forsvarsmateriell

Svar på henvendelse om årsregnskap for Forsvarsmateriell Saksbehandler Deres dato Vår dato Anders Ivar Myhren 29.04.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 710 2015/3892-6/FD III 4/MRI 15/894-7 Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Svar

Detaljer

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN)

AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) AVTALE OM RENTEUTJEVNING OG KUØVDEKNING FOR EKSPORTFINANS' INNLÅN OG UTLÅN (108-ORDNINGEN) Denne avtalen er inngått mellom Nærings- og handelsdepartementet (Departementet) og Eksportfinans ASA (Eksportfinans).

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr:

Konkurransegrunnlag. Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007. Tokt nr: Konkurransegrunnlag Leie av et fartøy til merkeforsøk av kongekrabbe i 2006/2007 Tokt nr: 2006 843 Tilbudsfrist 11. september 2006 Åpen anbudskonkurranse 1 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1. Kontraktens omfang

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Mellom OSLO KOMMUNE v/kultur- og idrettsbygg Organisasjonsnummer: 998 546 338 og Organisasjonsnummer: Konsulenttjenester virksomhetsstyring

Detaljer

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap

R / Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-115 13/3978 02.10.2013 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM XXXXXX BANK ASA (banken) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på.

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. SSØ mål og strategi Gjeldende fra 1. januar 2010 Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal SSØ, med utgangspunkt

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg Innhold 1 GENERELT... 3 1.1 Om Forsvarsbygg... 3 1.2 Bakgrunn for anskaffelsen... 3 1.3 Internkontrollen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-10/ /5839 C TS/ISa Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering til statsregnskapet for 2007.

Nr. Vår ref Dato R-10/ /5839 C TS/ISa Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering til statsregnskapet for 2007. Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-10/2006 06/5839 C TS/ISa 05.12.2006 Rapportering til statsregnskapet for 2007 Dette rundskriv omhandler frister og krav til rapportering

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Kundens krav til Bistanden beskrives her Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Oppdragsgiver har store forventninger om en effektiv løsning

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer