Månedsrapport for juni 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for juni 2017"

Transkript

1 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn ventet både for eurolandene og USA, men inflasjonen faller noe mer enn ønsket. Flere sentralbanker har signalisert behovet for å redusere de kvantitative lettelsene. Det kan nesten virke som det er en koordinert kommunikasjon mellom sentralbankene. FED. Nedtrappingen vil starte i år, men tidspunkt er ikke bestemt enda. Beløpet er 10 milliarder dollar i måneden med opptrapping mot 50 milliarder dollar i måneden til man når et ønsket nivå på balansen. Hvor stor balansen vil være er ikke bestemt, men den vil være vesentlig høyere enn før finanskrisen. 3,0 2,5 2,0 1,5 10 års rente i % 1,50 1,00 0,50 Nyhetsstrøm makroindikatorer 1,0 0, ,5 0,00-0,50-1,00-1, ,00 Norge Eurosonen USA USA Den 14. i hevet som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten med 0,25 prosentpoeng til 1,00-1,25 prosent. Det var ingen endring i punktanslagene (dot-chartet) som signaliserer en økning til i år. Både anslagene for arbeidskedet og prisveksten ble senket. Det ser ut som sentralbanken legger mest vekt på at arbeidskedet strammes til. Det ble samtidig lagt frem en plan for nedbyggingen av balansen til Norge Europa USA Japan I var inflasjonen 1,9 prosent på årsbasis. Kjerneinflasjonen falt til 1,7 prosent. Sentralbankens foretrukne mål for prisvekst er kjernedeflatoren for privat forbruk. Denne har falt de siste månedene og er nå 1,4 prosent, noe under FEDs mål på 2 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har steget 5,7 prosent det siste året. Veksten har ligget på dette nivået de siste to årene. Arbeidskedet var svakere enn ventet i. Sysselsettingen steg med personer, mens de foregående månedene ble nedrevidert med Timelønnen stiger og årsveksten er nå 2,5 prosent. Arbeidsløsheten falt til 4,3 prosent. Dette er en utvalgsundersøkelse, og de to undersøkelsene kan derfor tidvis vise ulik utvikling.

2 Sentralbanken indikerer ytterligere en renteøkning i 2017, mens kedene venter kun 0,5 renteøkninger i samme periode. Vi tror det kommer en renteøkning i ember om økonomien utvikler seg som ventet. Europa Den 8. i holdt som ventet ECB (den europeiske sentralbanken) rentene uendret; reporenten på 0 prosent og innskuddsrenten på minus 0,40 prosent. I pressemeldingen sa sentralbanken at rentene er ventet å forbli på dagens nivå i en lengre periode. Formuleringen om at renten kan bli satt ned er nå fjernet. Veksten er fortsatt god, men underliggende inflasjon er for lav. Det er ikke lenger nedsiderisiko og risikobildet er stabilisert. Det var ingen diskusjon om nedtrapping av de finansielle stimulansene. 2,0 1,5 1,0 0, ,5 3 mnd rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidsledigheten for eurolandene var uendret på 9,3 prosent i. Ledigheten ligger på 3,9 prosent i Tyskland og 9,6 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 17,7 og 11,3 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet økte i til en årlig rate på 5,0 prosent. Husholdningenes kredittvekst økte svakt og er nå på 2,6 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 2,4 prosent. Prisveksten i i falt til årsvekst på 1,3 prosent. Fortsatt ligger inflasjonen godt under målområdet til ECB, men fallet den siste måneden skyl lavere energipriser. Kjerneinflasjonen er 1,2 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Sentralbanken fjernet formuleringen om at renten kan bli satt ned, men holder på at den kan bli liggende på dagens nivå i en lengre periode. På rentemøte ble det ikke sagt noe om nedtrapping av obligasjonskjøpene, men det ble kommentert på et senere møte. Markedet tolket det som at man kan vente en reduksjon i kjøpene, men representanter for ECB prøvde å korrigere denne oppfatningen. Vi tror ECB holder renten på dagens nivå lenge, men at sentralbanken begynner å redusere kjøpene av obligasjoner i løpet av Norge Den 22. i holdt som ventet Norges Bank renten uendret på 0,50 prosent. Rentebanen ble oppjustert for de nærmeste årene, men justert ned på sikt. Bunnen i rentebanen ble løftet med 0,10 prosentpoeng til 0,50 prosent og signaliserer ikke lenger noen sannsynlighet for rentekutt. I pengepolitisk rapport ble veksten i fastlandsøkonomien oppjustert for inneværende år til 2,0 prosent. For 2018 og 2019 ble det ginale nedjusteringer av veksten. Inflasjonsanslagene er fortsatt lave og ligger i området 1,5 prosent frem til Lønnsveksten ble nedjustert til 2,4 prosent for Veksten i konsumprisindeksen var i på 2,1 prosent på årsbasis, ned fra 2,2 prosent i il. Kjerneinflasjonen falt til 1,6 prosent, noe under Norges Banks anslag på 1,9 prosent. I svekket kronen seg fra 9,45 til 9,58 mot euro og fra 114,42 til 115,18 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 850 millioner kroner pr. dag i i. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,7 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 4,6 prosent. Etter noen måneder der målingene nærmet seg hverandre, har de igjen begynt å bevege seg i hver sin retning. Sentralbanken vektlegger NAV sine tall. Kredittveksten økte til 5,4 prosent i. Husholdningenes kredittvekst økte til en årsvekst

3 på 6,7 prosent. Bedriftenes kredittvekst falt, og er nå på 3,0 prosent. Veksten i detaljhandelen steg med 1,3 prosent i. Disse tallene er volatile, og vi ser derfor på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en utvikling rundt det Norges Bank har anslått. Sesongjustert er årsveksten 2,4 prosent. Norges Banks rentebane signaliserer ikke lenger noen sannsynlighet for rentekutt, men signaliserer ingen renteøkning før i Vi tror sentralbanken vil holde renten uendret i en lengre periode, men utviklingen i kronen kan bli en joker fremover. Rentekedene Internasjonalt og Norge Rentene har beveget seg oppover både internasjonalt og i Norge, siden kedene har sett mulighet for at de kvantitative lettelsene kan bli redusert. FED har lagt frem en plan, mens andre sentralbanker har begynt å hentyde i den retningen. De korte fondene leverte normalavkastning, mens de lengre fondene ga en svak eller negativ avkastning grunnet renteøkningen. Nesten alle fondene gjorde det bedre enn sine respektive referanseindekser. Kreditt I i sank kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid med 0,05 prosentpoeng og måneden endte på 1,09 prosent. Indeksens avkastning (valutasikret og i NOK) var negativ med 0,03 prosent for måneden, drevet av økte statsrenter. Reduksjonen i kredittpåslaget kom bredt og skjedde i alle valutaer, men den prosentvis største nedgangen kom for eurodenominerte obligasjoner. Også fordelt på rating ble det bred nedgang med reduksjon for alle ratingklasser, men den største endringen kom for de obligasjonene med lavest rating. Aktiviteten i kedet for nyutstedelser avtok litt fra forrige måned, men holdt omtrent samme nivå som tilsvarende periode i fjor. Vi forventer at aktiviteten her fortsetter å avta inn i sommerperioden før den tar seg opp igjen i slutten av ust. 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 Kredittpremie CDX Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World målt i lokal valuta) var uforandret i i. Hittil i år er MSCI World opp 8,3 prosent. Den amerikanske S&P 500 indeksen steg med 0,5 prosent i i. Europa (STOXX 600) falt med 0,9 prosent. På bransjenivå gjorde finans og helse det best med oppgang på henholdsvis 4,7 og 2,6 prosent. Telekommunikasjon og informasjonsteknologi falt mest med nedgang på henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent. Informasjonsteknologi er imidlertid fortsatt vinneren hittil i år med en oppgang på 17,1 prosent. Den greske børsen steg med 6,3 prosent i måneden og er opp 28 prosent hittil i år. Aksjekedene tror tydeligvis at det omsider kommer til å gå litt bedre for Hellas. Den amerikanske sentralbanken (FED) har økt rentene siden ember i fjor. De korte rentene bestemmes som kjent i stor grad av sentralbanken. De lange rentene, som er kedsbestemte, har imidlertid falt litt gjennom året på tross av en viss oppgang i slutten av i. Den tradisjonelle tolkningen av dette ville være at amerikansk økonomi for øyeblikket går godt, og at FED derfor øker rentene for å hindre for høy inflasjon. Samtidig er kedet skeptisk til de langsiktige utsiktene for økonomien, og derfor faller de lange rentene. Skulle denne tolkningen være korrekt, så er det negativt for aksjekedet. En annen mer positiv vinkling kan være at økonomien har forandret seg. Eldrebølge, teknologi og globalisering kan ha redusert prisstigningen på mer permanent basis. Langvarig økonomisk

4 vekst og lav arbeidsledighet vil derfor ikke føre til særlig økt prisstigning, og de lange rentene skal være lave. Denne tolkningen vil være positiv for aksjekedet. Den lave arbeidsledigheten i USA, som foreløpig ikke har ført til økt prisstigning, støtter denne tolkningen. Selv om ledigheten er lav, er ikke arbeidstakerne i en posisjon der de kan kreve særlig mye høyere lønn. Dette er i så fall bra for kapitaleierne. 135,0 125,0 115,0 105,0 95,0 85,0 75,0 Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -0,1 prosent i i målt i norske kroner. Hittil i år er det nordiske kedet opp 15,5 prosent målt i norske kroner. Alle de nordiske børsene falt i lokal valuta i i, men den norske kronen svekket seg ytterligere, og indeksen målt i norske kroner beveget seg derfor lite. Sverige var svakest i i med et fall på 2,2 prosent. Europeisk økonomi ser ut til å være i svak bedring. Dette er nok hovedforklaringen på hvorfor Norden har gått såpass sterkt hittil i år. De nordiske børsene er fortsatt noe billigere enn USA målt på P/E. Norge Fondsindeksen falt med 1,4 prosent i verdi i i og halvårsavkastningen endte dermed på 1,9 prosent. Dette er godt under den europeiske STOXX 600 indeksen på 5,0 prosent og amerikanske S&P 500 indeksen som ligger 8,2 prosent høyere enn ved årsskiftet. Forklaringen er enkel: Oljeprisen har falt fra USD 57 til USD 48 per fat i år og forventningene til inntjeningen i både olje- og offshoreselskapene har falt med denne. Mange utenlandske investorer med negativt oljeprissyn har solgt seg ned eller helt ut av Oslo Børs, uansett bransje. Vi har også sett flere store internasjonale institusjoner som har skiftet forvalterteam som følge av dårlig performance og som har likvidert sine beholdninger av energiaksjer og det har ført til salgspress på Oslo Børs. 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX Vi nærmer oss nå en ny runde med kvartalsrapporter. For hele børsen ventes en oppgang på ca. 25 prosent i forhold til annet kvartal Sjømatsektoren er en viktig bidragsyter og oljesektoren etter det svake fjoråret. Det viktigste i forhold til videre børsutvikling er likevel rapportkommentarene og inntjeningsforventningene som dannes for neste halvår. Verdivurderingen av børsen er ikke høy. Pris/ bok er på 1,56x sammenlignet med et 30 årsgjennomsnitt på 1,75. På inntjeningsmultipler ligger Oslo Børs noe over en gjennomsnittsprising men gitt at estimatene for de neste 12 månedene er konkturelt lave, igjen på grunn av lav oljepris, så kan man ikke si at børsen er dyr. I i falt verdien av KLP AksjeNorge med 2,1 prosent mot fondsindeksens fall på 1,4 prosent. Dermed ligger vi 0,6 prosent bak indeksen per halvårsskiftet. I i kom de største positive bidragene fra våre overvekter i bildelprodusenten Kongsberg Automotive, Statoil og Norwegian Air Shuttle. Våre overvekter i Aker og Aker BP og i Nordic Semiconductor var de største negative bidragsyterne i i. Aktiv andel i fondet var 35 prosent ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over og undervekter delt på 2).

5 Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/bok ROE Est utbytte MSCI World 21,5 17,3 2,36 10,8 % 2,5 % S&P 500 Index 21,5 18,7 3,12 13,6 % 2,0 % MSCI Europa 23,7 15,5 1,78 8,1 % 3,5 % DAX Index (Frankfurt) 19,9 13,7 1,72 7,7 % 3,0 % FTSE 100 Index (London) 31,9 15,0 1,83 6,7 % 4,2 % CAC 40 Index (Paris) 19,1 15,3 1,51 9,6 % 3,3 % MSCI Japan 16,8 14,5 1,37 9,0 % 2,1 % MSCI AC Asia Pacific 16,1 14,2 1,54 10,1 % 2,6 % Oslo Børs Hovedindeks 26,4 15,9 1,50 7,3 % 4,2 % Oslo Børs Fondindeks 23,4 16,7 1,53 8,7 % 3,9 % VINX 30 Index (Norden) 19,7 17,2 2,39 12,2 % 3,6 % Stockholm 30 Index 16,2 16,6 2,29 14,2 % 3,7 % Copenhagen 20 Index 21,9 18,3 3,61 16,9 % 2,4 % Helsinki 25 Index 21,8 17,9 2,23 10,4 % 3,9 % MSCI Emerging Markets 15,3 12,8 1,64 11,6 % 2,6 % MSCI Brazil 16,4 11,8 1,49 9,1 % 3,7 % MSCI Russia 7,1 6,4 0,66 10,5 % 5,7 % MSCI India 21,4 17,8 2,91 14,4 % 1,6 % MSCI China 15,7 13,5 1,82 12,5 % 2,1 %

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff RENTEFOND KLP Pengeked 0,12% 0,05% 0,07% 0,83% 0,28% 0,55% 0,16% ST1X KLP FRN 0,18% 0,09% 0,09% 1,51% 0,55% 0,96% 0,51% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0,14% 0,03% 0,11% 1,25% 0,37% 0,87% 0,34% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0,02% -0,16% 0,17% 1,56% 0,80% 0,76% 0,70% ST4X KLP Obligasjon 5 år -0,21% -0,42% 0,21% 1,83% 1,26% 0,57% 1,01% ST5X KLP Kort Stat 0,05% 0,05% 0,00% 0,26% 0,28% -0,02% 0,04% ST1X KLP Statsobligasjon -0,46% -0,45% -0,01% 1,14% 1,20% -0,07% 0,14% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon -0,02% -0,06% 0,04% 1,83% 1,06% 0,77% 0,53% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I -0,13% -0,07% -0,06% 2,33% 2,50% -0,17% 0,13% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0,14% -0,07% -0,07% 2,29% 2,50% -0,21% 0,14% Barclays Global Agg. Corp. SR AKSJEFOND KLP AksjeNorge -2,14% -1,43% -0,71% 1,30% 1,91% -0,61% 2,20% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -0,17% -0,13% -0,04% 15,55% 15,51% 0,04% 0,16% VINXBNOK KLP AksjeGlobal LavBeta I -0,11% -0,16% 0,04% 6,17% 7,49% -1,32% 2,21% KLP World***** KLP AksjeGlobal LavBeta II -0,48% 0,02% -0,50% 6,40% 8,06% -1,65% 2,31% KLP World valutasikret***** KLP AksjeGlobal Indeks I -0,15% -0,16% 0,01% 7,55% 7,49% 0,06% 0,07% KLP World***** KLP AksjeGlobal Indeks II 0,03% 0,02% 0,01% 8,13% 8,06% 0,08% 0,09% KLP World valutasikret***** KLP AksjeGlobal Indeks III 0,02% 0,02% 0,00% 8,06% 8,06% 0,01% 0,09% KLP World valutasikret***** KLP AksjeGlobal Indeks IV 0,01% 0,02% -0,01% 8,04% 8,06% -0,01% 0,09% KLP World valutasikret***** KLP AksjeGlobal Indeks V -0,16% -0,16% 0,00% 7,50% 7,49% 0,01% KLP World***** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 0,50% 0,53% -0,03% 15,56% 15,74% -0,18% 0,15% KLP Emerging Markets**** KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 0,49% 0,53% -0,04% 15,48% 15,74% -0,26% 0,15% KLP Emerging Markets***** KLP AksjeVerden Indeks -0,09% -0,08% -0,01% 8,30% 8,37% -0,07% 0,07% KLP All Country World***** KLP AksjeNorge Indeks -1,63% -1,65% 0,03% 2,15% 2,15% -0,01% 0,25% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -1,64% -1,65% 0,02% 2,10% 2,15% -0,05% 0,26% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -1,60% -1,60% 0,00% 12,58% 12,27% 0,32% 0,20% KLP Europe***** KLP AksjeEuropa Indeks II -2,20% -2,17% -0,03% 8,97% 8,66% 0,31% 0,22% KLP Europe valutasikret***** KLP AksjeEuropa Indeks III -1,61% -1,60% -0,01% 12,53% 12,27% 0,26% 0,20% KLP Europe***** KLP AksjeEuropa Indeks IV -2,21% -2,17% -0,04% 8,92% 8,66% 0,26% 0,22% KLP Europe valutasikret***** KLP AksjeUSA Indeks USD*** 0,61% 0,58% 0,03% 8,68% 8,66% 0,01% 0,06% KLP USA***** KLP AksjeUSA Indeks II 0,56% 0,52% 0,04% 8,42% 8,40% 0,02% 0,07% KLP USA valutasikret***** KLP AksjeUSA Indeks III 0,06% 0,03% 0,03% 5,70% 5,75% -0,04% KLP USA***** KLP AksjeUSA Indeks IV 0,55% 0,52% 0,03% 8,37% 8,40% -0,03% KLP USA valutasikret***** KLP AksjeAsia Indeks I 0,92% 0,91% 0,01% 7,82% 8,12% -0,30% 0,18% KLP Pacific***** KLP AksjeAsia Indeks II 1,92% 1,95% -0,03% 6,93% 7,23% -0,29% 0,12% KLP Pacific valutasikret***** KLP AksjeAsia Indeks III 0,92% 0,91% 0,01% 7,77% 8,12% -0,36% 0,18% KLP Pacific***** KLP AksjeAsia Indeks IV 1,91% 1,95% -0,04% 6,88% 7,23% -0,35% 0,12% KLP Pacific valutasikret***** FONDSPAKKER KLP Nåtid 0,02% -0,03% 0,04% 1,56% 1,08% 0,48% Kombinasjonsindeks KLP Kort Horisont**** -0,10% -0,12% 0,03% 1,25% 1,07% 0,18% Kombinasjonsindeks KLP Lang Horisont**** -0,83% -0,65% -0,18% 3,37% 3,79% -0,41% 0,42% Kombinasjonsindeks KLP Framtid -0,63% -0,58% -0,05% 7,41% 7,73% -0,32% Kombinasjonsindeks SPESIALFOND KLP Alfa Global Energi -0,78% 0,06% -0,84% 7,65% 0,37% 7,28% 6,02% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 0,98% 0,06% 0,92% 3,93% 0,37% 3,56% 2,03% 1 uke Nibor

7 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene MV-vektet effektiv rente* Lokal MV-vektet effektiv rente* Lokal dur.vektet effektiv rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. RENTEFOND KLP Pengeked 1,00 1,00 1,14 0,26 0,75 KLP FRN 1,38 1,38 1,45 0,11 3,01 KLP Obligasjon 1 år 1,20 1,20 1,24 0,99 1,76 KLP Obligasjon 3 år 1,37 1,37 1,48 2,45 2,85 KLP Obligasjon 5 år 1,69 1,69 1,80 4,38 4,36 KLP Kort Stat 0,26 0,26 0,27 0,63 0,63 KLP Statsobligasjon 0,97 0,97 1,15 4,75 4,75 KLP Kredittobligasjon 1,61 1,61 1,77 2,57 3,41 KLP Obligasjon Global I 2,11 2,34 2,88 6,29 6,29 KLP Obligasjon Global II 2,03 2,26 2,80 6,29 6,29 * Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. ** Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. *** Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar.. **** Avkastning for KLP Kort Horisont er fra oppstart KLP Lang Horisont het tidligere KLP Kombinasjon. Mandatet ble noe endret fra ***** The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLP mutual funds ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with

8 Opplysninger om KLP-fondene Fondets navn Kurser pr Volum pr Forv. honorar Standard gebyr; inn/ut Minsteinnskudd Millioner NOK Prosent Prosent Kroner KLP Pengeked ,10 0,00/0, KLP FRN ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år ,10 0,00/0, KLP Kort Stat ,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon ,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon ,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks ,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I ,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks V ,23 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,20/0,30 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,20/0,30* KLP AksjeVerden Indeks ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III ,20 0,25/0,05* KLP AksjeEuropa Indeks IV ,25/0,05* KLP AksjeUSA Indeks USD ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks III ,20 0,05/0,05* KLP AksjeUSA Indeks IV ,23 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks III ,20 0,05/0,05* KLP AksjeAsia Indeks IV ,23 0,05/0,05* Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 1 198, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 045, ,80** 0,20/0,20 5 mill KLP Nåtid ,22 0,10/0,10* KLP Kort Horisont ,22 0,07/0,06* KLP Lang Horisont /0.10* KLP Framtid ,22 0,12/0,07* Totalvolum * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi

9 Fondenes regler for innskudd og uttak INNSKUDD Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15 og at kunden har sendt inn nødvendig dokumentasjon og informasjon. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak «logg inn». UTTAK Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. GENERELT Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). BEMERK Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Det er ngen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Samtlige investeringer i KLP-fondene er gjort ihht KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 12/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 12/13 Markedskommentar Det er en anspent stemning i markedet når vi nå går inn i årets siste måned. De relativt svake BNP tallene som ble offentliggjort for Norge i august,(totalt 0,8 og

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport April 2009 Endelig bedring å spore! Oslo børs: +5,5% S&P 500: +3,9% FTSE World: +3,4% FTSE Emerging: +9,7 % Oljepris: +7,6% Mars ga et etterlengtet mini-rally Diverse ledende indikatorer

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer