1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA. Forbrenningsforbedrende og rensende tilsetning til diesel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA. Forbrenningsforbedrende og rensende tilsetning til diesel."

Transkript

1 Dato for datablad: Oversatt dato: Side: Side 1 av IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA (X) Godkjent for bruk ( ) Utvikler giftig gass ved brann ( ) Godkjent for lab.bruk ( ) Gass under trykk ( ) Modifisert ( ) Ikke komplett datablad HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE DIESEL-ADDITIV Dieseladditiv Forbrenningsforbedrende og rensende tilsetning til diesel. NØDTELEFON (dag, kveld, helg) IMPORTØR RUSKA A.S, PB 239, N-1851 Mysen TELEFON/FAKS / KONTAKTPERSON Walter Skrzeba PRODUSENT ERC GmbH, Tyskland 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensens navn CAS.nr. EU-nr. Kons.(vekt)% Fareklasse/Anm. Parafin >10 Xn, R-65 INGREDIENSKOMMENTARER: Inneholder cetantallsforbedrer og detergent. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT INNÅNDING HUDKONTAKT ØYENKONTAKT SVELGING Sørg for rikelig tilgang på frisk luft. Vask grundig med vann og såpe. Bruk fettende hudkrem. Tilsølte klær og sko skiftes straks. Skyll grundig i rennende vann; oppsøk evt. lege. Drikke må ikke inntas. Unngå brekning. Tilkall lege. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNEDE BRANNSLØKKEMIDDEL UEGNET BRANNSLØKKEMIDDEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER SPESIELL FARE FRA STOFFET SPESIELL FARE FRA STOFFETS Skum, CO2, pulver. Vannstråle Brennbart produkt med lav fare. Produktet kan kun danne tennbar blanding eller brenne hvis det varmes opp til temperaturer over flammpunktet. Små forurensinger av lettflyktige hydrokarboner kan øke faren. Det kan være fare for elektrostatisk opplading. Produktet kan lade seg opp elektrostatisk, dette kan føre til en plutselig, gnistaktig utladning. Oppbevares adskilt fra antennelseskilder.

2 Dato for datablad: Oversatt dato: Side: Side 2 av 2 FORBRENNINGSPRODUKTER DANNELSE AV GASSER PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLØKKING AV BRANN Ansiktsmaske Behandles som mineraloljeprodukter 2 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRYDDING/RENGJØRING Uautoriserte personer fjernes fra faresonen. Se også punkt 8. Må ikke slippes ut i jordsmonn eller avløp. Samles opp med væskebindende material og destrueres. Tilsølt jordsmonn samles opp mekanisk og destrueres eller saneres. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERINGANVISNINGER BRANN- OG EKSPLOSJONSBESKYTTELSE SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER HÅNDTERINGSVEILEDNING LAGRINGSANVISNINGER Ta hensyn til bruksanvisning. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med øynene og huden. Unngå dannelse av aerosol. Oppbevares adskilt fra nærings- og nytelsesmidler og dyrefor. Brannutsatt beholder kjøles med vanntåke eller fjernes fra området. Følg bruksanvisningen. Lagerrom må være bygget og utstyrt iht. gjeldende forskrifter. Lagres kun i originalemballasje, som lagres godt lukket. Lagres adskilt fra antennelseskilder. FELLESLAGERANVISNINGER - Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. LAGERKLASSER Brennbar væske 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR INNHOLDSSTOFFER/BESTANDDELER Nei Ingrediensens navn CAS-nr. EU-nr. Adm.norm FOREBYGGENDE TILTAK TEKNISKE ANLEGG Ingen spesielle tiltak nødvendige. Se punkt 7. ARBEIDSPLASSRELATERTE GRENSEVERDIER GENERELLE BESKYTTELSE- OG HYGIENETILTAK ÅNDEDRETTSVERN ERC-anbefaling 200 ppm Vask hender før pauser og ved arbeidets avslutning. ØYEVERN Vernebriller hvis sprut i øynene ikke kan utelukkes. ARBEIDSHANSKER Vernehansker av ugjennomtrengelig material (nitrilkautsjuk). VERNEKLÆR -

3 Dato for datablad: Oversatt dato: Side: Side 3 av 3 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 3 FORM Flytende FARVE Naturbrun LUKT Typisk KOKEPUNKT Løsemiddel ca gr. C DIN SMELTETEMPERATUR FLAMMPUNKT 61 gr. C DIN TENNTEMPERATUR gr. C DIN SELVANTENNELIG EKSPLOSJONSFARE Produktet er ikke eksplosjonsfarlig, men dannelse av eksplosjonsfarlig damp/luftblanding er mulig. Eksplosjonsfare ved oppvarming av lukket beholder. EKSPLOSJONSGRENSER Nedre: Øvre: DAMPTRYKK (20 gr. C) <10 hpa TETTHET (20 gr. C) Ca. 0,80 g/cm3 DIN LØSLIGHET I VANN (20 gr. C) Tilnærmet uløslig PH-VERDI VISKOSITET (20 gr. C) LØSEMIDDELSPALTNINGSTEST LØSEMIDDELINNHOLD % REL.DAMPTETTHET (1=1) LUFTREAKTIV METNINGSKONSENTRASJON MOLVEKT LUKTGRENSE TERMISK SPALTING FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER FARLIGE REAKSJONER Ingen ved sakkyndig håndtering og lagring. Over 115 gr. C Ingen ved sakkyndig håndtering. 10. STABILITET OG REAKTIVITET UNNGÅ FØLGENDE BETINGELSER UNNGÅ FØLGENDE STOFFER FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Unngå flammer, åpen ild og andre antennelseskilder. Unngå kontakt med sterkeoksidasjonsmidler (flytende klor, konsentrert sustoff, syrer og halogenite forbindelser. Røyk, CO, svoveloksid, aldehyd, nitrogenoksid. Produktet spaltes ikke ved normale temperaturer. Som mineraloljeprodukter. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE KLASSIFISERINGSRELEVANTE LD/LC-50-VERDIER LD50 (oral, rotte) LC50 SPESIFIKKE SYMPTOMER I DYREFORSØK PRIMÆR IRRITASJON SENSIBILISERING INNÅNDING HUDKONTAKT Over 2000 mg/kg Lav helsefare ved innånding i romtemperatur. Ved høyere temperaturer eller mekanisk spraying kan det danne seg damp, som kan irritere øyne og luftvei. Unngå innånding av damp. Langvarig hudkontakt med mineraloljeprodukter

4 Dato for datablad: Oversatt dato: Side: Side 4 av 4 kan avfette huden og derved føre til hudirritasjon. 4 ØYEKONTAKT SVELGING AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER ALLERGI KREFT Svakt irriterende, men ingen skade på øyet. Som mineraloljeprodukter 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER ANALYSEMETODE ELIMINASJONSGRAD - KLASSIFISERING Vannfareklasse 2 (tysk selvklassifisering) KLASSIFISERINGSTEKST Vannskadelig KOMPONENTER Vann/jordsmonn MOBILITET OG BIOAKKUMULASJONSPOTENSIAL - AKVATOKSISK VIRKNING - FORHOLD I RENSEANLEGG Forstyrrelser forventes ikke. CSB-VERDI - BSB5-VERDI AOX-HENVISNING Som mineraloljeprodukter. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL EWC-BETEGNELSE EWC-GRUPPE EWC-KODE LAGA-KODE LAGA-BETEGNELSE PÅVISNINGSPLIKT Ja ( ) nei ( ) AVFALLSNØKKEL , oljeblanding EMBALLASJEAVFALL Spesialavfall ANBEFALT RENGJØRINGMIDDEL - Som mineraloljeprodukter 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT PROPER SHIPPING NAME TOLL.REG.NO HAZCEM (Y=sort, y=hvit) 3082 Miljøfarlig stoff, flytende, inneholder paraffin ADR Forsendelser på 20 x 200 ml klassifiseres som fristilt faregods iht. RD 2901 A Flammpunkt over 61 gr. C ADR /RID UN-nr Klasse 9 Siffer 11c Kemlertall Faretavle nr. Annet IMDG (sjø) UN-nr. Klasse Ikke farlig gods IMDG-kode EMSR-nr. MFAG Marine pollutant J a ( ) nei ( ) Teknisk betegnelse Etikett Sub.risk Side

5 Dato for datablad: Oversatt dato: Side: Side 5 av 5 5 IATA (fly) UN-nr. Klasse Ikke farlig gods Siffer ID-nr. (avvik UN-nr.) Teknisk betegnelse Chargo Passagerer Etikett 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER FARESYMBOL Xn FAREBETEGNELSE Helseskadelig SAMMENSETNING R-SETNINGER 65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. S-SETNINGER 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 23 Unngå innånding av damp. 24 Unngå hudkontakt. 62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt.. lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. 16. ANDRE OPPLYSNINGER PRODUSENTENS/ LEVERANDØRENS ANMERKNINGER ANMERKNINGER FOR BRUKEREN De ovennevnte opplysninger om produkt og dets påvirkning på helse, sikkerhet og miljø er iht. dagens kunnskaper korrekt bedømt ved utstedelsestidspunktet, som er angitt på side 1. Det er tenkbart at informasjonen ikke er fullstendig og korrekt bedømt mht. enkeltindivider. RUSKA A.S, dets ansatte og produsent fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå somfølge av at produktet håndteres/lagres på måter som avviker fra gjeldende forskrifter eller normal håndtering/ lagring som følge av unnlatelse av å følge den informasjon som er angitt i dette produktdatablad og/eller som følge av produktets farlige evt. egenskaper som ovenfor beskrevet. Innehaver/håndterer av produktet er selv ansvarlig for at Produktet håndteres/lagres på n betryggende måte og i samsvar med gjeldende regelverk og forskrifter for omgang med slike produkter, kjemikalier og mineraloljeprodukter. Produktet brukes, håndteres og oppbevares på betryggende måte og i samvar med gjeldende regelverk og forskrifter for omgang med slike produkter.

6 Dato for datablad: Oversatt dato: Side: Side 6 av 6 6

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/02/2005 Internt nr.: Erstatter dato: X-Cide 101

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/02/2005 Internt nr.: Erstatter dato: X-Cide 101 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Mikrobiocid for behandling av kjølevann. Produsent/importør NorKjemi AS Adresse Gjerdrumsvei 14 Postnr. / sted 0484 Oslo Land

Detaljer

HANDELSNAVN: Seajet Polish PTFE GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Seajet Polish PTFE GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Seajet Polish PTFE Handelsnavn: Seajet Polish PTFE Revisjonsdato: 16.08.2006 Erstatter: 03.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

HMS - DATABLAD. DoALL AL-2100. Saghuset Hesselberg as Postboks 7 1313 Vøyenenga Tlf: 67 13 30 80 Fax: 67 13 89 89. Væske for tåkesmøringsanlegg.

HMS - DATABLAD. DoALL AL-2100. Saghuset Hesselberg as Postboks 7 1313 Vøyenenga Tlf: 67 13 30 80 Fax: 67 13 89 89. Væske for tåkesmøringsanlegg. Revisjonsdato: 20.04.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.04.2006 Produsent, importør Deklarasjons-nr 76363 Produkttype/Anvendelse Saghuset Hesselberg as

Detaljer

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE:

Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE: HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad OG 844 aerosol Handelsnavn: OG 844 aerosol Revisjonsdato: 16.12.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: OG 844

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

Tetenal Roentoroll HC, part 1

Tetenal Roentoroll HC, part 1 HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Tetenal Roentoroll HC, part 1 Handelsnavn: Tetenal Roentoroll HC, part 1 Revisjonsdato: 22.06.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fricofin Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 17.09.2007 Erstatter: Fricofin 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Fricofin GODKJENT:

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 28834 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produk tnavn Produk tkode P.R. Nr. 66092 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fl

Detaljer

Trebolit Asfaltkitt 2009-06-16 Side 1 av 7. TREBOLIT ASFALTKITT Art.nr.: 60835

Trebolit Asfaltkitt 2009-06-16 Side 1 av 7. TREBOLIT ASFALTKITT Art.nr.: 60835 HMS-DATABLAD NAVN UTGITT Trebolit Asfaltkitt 2009-06-16 Side 1 av 7 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Bruksområde: Leverandør, navn, adresse og telefonnummer: TREBOLIT ASFALTKITT

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 17/11/2000 Internt nr.: Erstatter dato: 22/02/1999

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 17/11/2000 Internt nr.: Erstatter dato: 22/02/1999 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk HANDELSNAVN: VULKEM 116 FUGE OG- FORSEGLINGSMASSE PRODUKTTYPE: Fuge og- forseglingsmasse PR-NR: 30363 IMPORTØR: Jak J. Alveberg a.s

Detaljer

HMS - DATABLAD LOKFIX CATALYSED FILLER. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD LOKFIX CATALYSED FILLER. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 20.04.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.04.2007 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 40066 Anvendelse FJERBY A/S Nedre Rælingsvei

Detaljer

HMS - DATABLAD. SAFEGRIP XD/HD komp. B. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD. SAFEGRIP XD/HD komp. B. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42509 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Side 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr.: 60810. Trebolit Postboks 8 SE-231 21 Trelleborg Tlf.: +46 (0)410 480 00

Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Side 1 av 7. TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr.: 60810. Trebolit Postboks 8 SE-231 21 Trelleborg Tlf.: +46 (0)410 480 00 HMS-DATABLAD NAVN UTGITT Trebolit Asfaltprimer 2009-06-16 Side 1 av 7 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Bruksområde: TREBOLIT ASFALTPRIMER Art.nr.: 60810 Til behandling av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF Side: 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma - Informasjoner om produktet - Handelsnavn: METAOL - Bruk av stoffet/ tilberedning løsemiddel - Produsent/leverandør: SFC Smart Fuel Cell AG

Detaljer

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.10.2007 Erstatter: 05.07.2007 CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/05/2008 Internt nr.: 209264 Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/05/2008 Internt nr.: 209264 Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Proff Norge HANDELSNAVN GRUPPENAVN PRODUKTTYPE 05 Rengjøringsmiddel Avfettingsmiddel for alle

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10.01.2008 Internt nr.: Erstatter dato: Ny Forsand Tørket Sand

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10.01.2008 Internt nr.: Erstatter dato: Ny Forsand Tørket Sand 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA X X Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Mørtelverket Forsand HANDELSNAVN PRODUKTTYPE PR.NR. Tørket sand, Fugesand, Spesialsand Tørr

Detaljer

HMS - DATABLAD GLARE VINYL AND LEATHER TREATMENT GLARE VINYL AND LEATHER TREATMENT. Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag.

HMS - DATABLAD GLARE VINYL AND LEATHER TREATMENT GLARE VINYL AND LEATHER TREATMENT. Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag. Revisjonsdato: 10.06.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 10.06.2006 Produsent, importør E-post Produkttype/Anvendelse NITEO LTD Postboks 6 1901 Fetsund Telefon:

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

BONDING PRIMER PART B

BONDING PRIMER PART B HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad BONDING PRIMER PART B Handelsnavn: BONDING PRIMER PART B Revisjonsdato: 24.01.2003 Erstatter: 04.01.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD. Armor All GLASS WIPES. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD. Armor All GLASS WIPES. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 651 / 671 Revisjonsdato: 30.06.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 30.06.2005 Produsent, importør Internkode 651 / 671 Produkttype/Anvendelse

Detaljer