HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute 6021 Gul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute 6021 Gul"

Transkript

1 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/stoffblandingen Bruk som blir frarådd Vanntynnbare trafikk maling basert på acrylate Skal bare brukes til veimerking Skal bare brukes til veimerking Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Selskap: Gate: Sted: Postkontor-boks: CLEANOSOL AB Industrigatan 33 DK-S Kristianstad 160 DK-S Kristianstad Telefon: Telefax: E-post: Utsteder: Katarina Landin Telefon: E-post: Internet: Opplysningsgivende område: Product-Management Nødtelefon: Dette nummeret er betjent bare i kontortiden. 08:00-16:30 SEKSJON 2: Viktigste faremomenter Klassifisering av stoffet eller blandingen Merkelementer Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. Plasseringen ble foretatt etter tilberedelsesretningslinjens beregningsmetode (1999/45/EC). Tilberedelsen trenger ikke merkes ifølge retningslinje 1999/45/EC eller etter tillegg Vl i retningslinje 67/548/EEC. Risikobestemmende komponent(er) for etikettering Produktet er ikke merkepliktig etter EU-retningslinjer eller de respektive nasjonale lover. S-setninger 15 Må ikke utsettes for varme. 23 Unngå innånding av gass/damp/sprøytetåke. 51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Andre farer Merking (EU-GHS): Produktet er ikke merkepliktig etter EU-retningslinjer eller de respektive nasjonale lover. På grunn av ph-verdien kan man ikke utelukke hud- og øyeirritasjon (se kapittel 9). Bearbeidelsesdamp kan irritere luftveiene, hud og øyne. innholdsstoffene i denne tilberedelsen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vpvb.

2 Side 2 av 8 SEKSJON 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Blandinger Kjemisk karakteristikk Vanntynnbare trafikk maling basert på acrylate Andre opplysninger Klassifikasjon og merking er i henhold til kriteriene i tillegg VI i stoffretningslinjen ( 67/548/EEC). SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generelt råd Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. Må absolutt ikke gies ved bevisstløshet eller ved krampe. Ved fare for bevisstloshet legges og transporteres i stabil sidestilling. Ved innånding Sørg for frisk luft. Ved innåndingsulykker:bring de skadde i frisk luft og la de få ro. Ved hudkontakt Ved berørelse med huden må skittent, impregnert tøy straks taes av, og huden straks vaskes med rikeligvann og såpe. Rengjør med detergenter. Unngå løsemiddel. Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen. Ved øyekontakt Hvis produktet kommer i øynene, vask straks med åpent øyelokk med mye vann i minst 5 minutter. Konsulter etterpå øyelege. Ved svelging Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Viktigste akutte symptomer/virkninger Sålangt ingen kjente symptomer. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller. SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukking Slukkemidler Passende brannslukningsmiddel Produktet i seg selv brenner ikke. Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes ingenting Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Termisk spaltning kan føre til frigjøring av irriterende damp og gass. Forsiktighetsregler for brannmenn Pustevernapparat som er uavhengig av luften omkring (Isoleringsapparat) (DIN EN 133). Ytterligere råd Tilpass slokningstiltak til omgivelsene. SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

3 Side 3 av 8 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Luft det impliserte området. Ikke innånd gass. Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Må ikke komme i kloaksystemet eller i vassdrag. Metoder og materialer for forurensning og opprensing Rengjør grundig skitne flasker. Må fortynnes med mye vann. Må opptaes mekanisk og bringes til uskadeliggjoringen i egnete beholdere. Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Rengjør grundig skitne gjenstander og gulv i henhold til miljøforskriftene. Referanse til andre seksjoner Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering. SEKSJON 7: Håndtering og oppbevaring Forholdsregler for sikker håndtering Sikkert håndteringsråd Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå direkte kontakt - innhet spesielle opplysninger for bruk. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse Ingen særlige forholdsregler er nodvendig. Ytterligere råd Ingen særlige forholdsregler er nodvendig. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og containere Emballasjen skal holdes tett lukket. Sett hetten på igjen straks etter bruk. Må ikke tørke inn. Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser Klassefisering vid lagring: 12 (www.vci.de) Ikke lagre sammen med: 1, 5.1A, 2A, 6.2 Ytterligere informasjon om lagringsforhold Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Beskytter mot: Hete. Frost. UV-bestråling/ sollys. Oppheting fører til trykkøkning og fare for brudd. Ikke oppbevar ved temperaturer under: 10 C. Ver oppmerksom på teknisk registerkort. Spesielle sluttanvendelser Skal bare brukes til veimerking En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter! SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Kontrollparametere Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære CAS-nr. Stoffnavn ml/m³ mg/m³ fib/cm³ Anm Etanol Eksponeringskontroll

4 Side 4 av 8 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Beskyttelse og hygienetiltak Ikke spise, drikke, royke, snuse på arbedsplassen. For pausene og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Filtreringsapparat (helmaske eller munnstykkesett) med filter: K Lengere/gjentatt hudkontakt kan virke avfettende og føre til dermatitis. Bruk fettholdige hudpleiemidler etter rengjøringen. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Tiltak for å unngå eksponering med referanse til produkt: Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå innånding av gass/damp/sprøytetåke. Vask hender grundig etter bruk. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: Farge: Lukt: flytende gul karakteristisk Testnorm ph (ved 21 C): 9-11 DIN Tilstandsendringer Smeltepunkt/område: Kokepunkt: Sublimasjonstemperatur: Mykningspunkt: Flammepunkt: Antennelighet fast stoff: gass: Eksplosive egenskaper ikke Eksplosiv. Nedre eksplosjonsgrenser: Øvre eksplosjonsgrenser: Autooksidasjonstemperatur: Selvantennelsestemperatur fast stoff: gass: Oksiderende egenskaper Ikke brannfremmende. 100 C DIN Ikke antennelig. Ikke antennelig.

5 Side 5 av 8 Damptrykk: ikke oppdaget (ved 20 C) Damptrykk: ikke oppdaget (ved 50 C) Tetthet (ved 23 C): 1,58 g/cm³ DIN Løselighet i vann: (ved 20 C) Løselighet i andre løsningsmidler: Fordelingskoeffisient: Dynamisk viskositet: (ved 23 C) Kinematisk viskositet: (ved 23 C) Utløpstid: (ved 23 C) Relativ Damptetthet: Relativ Fordampningshastighet: (ved 20 C) Skilletest for løsemiddel: Løsemiddelinnhold: Andre opplysninger Det foreligger ingen informasjoner. SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet fullstendig blandbar Den polymere bestanddelen er oppløselig i: Keton., Ester, Alkoholer mpa s mm²/s ikke oppdaget 1,61 % Ingen nevneverdige farer. Vennligst vær i alle tilfeller oppmerksom på informasjonen i sikkerhetsdatabladet. Ingen nevneverdige farer. Mulighet for farlige reaksjoner Ingen særlige forholdsregler er nodvendig. Forhold som skal unngås Ingen særlige forholdsregler er nodvendig. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys. Ukompatible materialer Syre. Lewis- syre. Løsningsmiddel. Farlige spaltningsprodukter Termisk spaltning kan føre til frigjøring av irriterende damp og gass. SEKSJON 11: Opplysninger om helsefare Informasjon angående toksikologiske virkninger Toksikinetikk, stoffskifte og fordeling Akutt forgiftning Forklaringen er avledet fra egenskapene til enkeltkomponentene. Spesifikke virkninger i dyreforsøk 6 DIN EN ISO DIN EN ISO DIN EN ISO 2431

6 Side 6 av 8 Irritasjon- og etsevirkning Irriterer øynene og huden. Følsomme påvirkning Ikke sensibiliserende. Virkning etter gjentatt eller lengere tids eksponering Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning CMR-virkninger ( kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning): Sålangt ingen kjente symptomer. Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner. Andre opplysninger Ikke kontrollert tilberedning. Toksikologiske dataer foreligger ikke. SEKSJON 12: Miljøopplysninger Giftighet Forklaringen er avledet fra egenskapene til enkeltkomponentene. Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial. På grunn av de foreliggende dataer om eliminerbarhet/nedbrytning og bioakkumulasjonspotensial er langvarig skade av miljøet usannsynlig. Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering innholdsstoffene i denne tilberedelsen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vpvb. Andre skadevirkninger Andre opplysninger Ikke kontrollert tilberedning. Etter det man vet i dag, kan man ikke forvente noen negativ økologisk virkning. SEKSJON 13: Fjerning av kjemikalieavfall Metoder for behandling av avfall Avfallsbehandling Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter. Plasseringen av avfallskodenummer/avfallsbetegnelser skal gjennomføres bransje- og prosess-spesifikt tilsvarende EAKV. Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; annet vandig slam som inneholder malinger og lakker enn det nevnt i

7 Side 7 av 8 Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder; emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); emballasje av plast Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter tilsvarende rengjøring gjenbrukes. Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort. Utlevering til registrert renovasjonsfirma. SEKSJON 14: Opplysninger om transport Land transport (ADR/RID) Andre relevante opplysninger (Land transport) Ingen farlig gods i.n.t. transportbestemelsene. Skipstransport innenlands Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands) Ingen farlig gods i.n.t. transportbestemelsene. Sjøtransport Andre relevante opplysninger (Sjøtransport) Ingen farlig gods i.n.t. transportbestemelsene. Lufttransport Andre relevante opplysninger (Lufttransport) Ingen farlig gods i.n.t. transportbestemelsene. Miljøfarer Farlig for miljøet: nei Spesielle forholdsregler for brukere Om mulig bør det ikke transporteres i kjøretøy der lasterommet ikke er skilt fra førerhuset. Bruk den angitte verneutrustningen. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys. Må ikke komme i kloaksystemet eller i vassdrag. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen EU-forskrifter 1999/13/EF (VOC): Ytterlinge henvisninger Nasjonal forskrifter 1,237 % (19,541 g/l) Klassifikasjonen ble gjennomført for de testede egenskapene i følge tillegg VI i stoffretningslinjen (67/548/EEC), ellers etter kalkulasjonsprosedyren beskrevet i tilberedelsesdirektivet (1999/45/EF). Merking (EU-GHS): Produktet er ikke merkepliktig etter EU-retningslinjer eller de respektive nasjonale lover. Sysselsettelsebegrensning: Vannforurensende-klasse (D): Ta hensyn til innskrenkninger når det gjelder sysselsetting av ungdom. 1 - noe fare for vannet

8 Side 8 av 8 Stoffsikkerhetsbedømmelse Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort. SEKSJON 16: Andre opplysninger Forkortelser og akronymer 67/548/EEC: Council Directive 67/548/EEC (Dangerous Substances Directive, DSD) 1999/45/EC: Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive, DPD) VOC: Volatile Organic Components / COV: Composants Organiques Volatiles REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals CLP: Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de fer (Regulations concerning the International Transport of Dangeroeus Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangeraous Goods IATA: International Air Transport Association ICAO: International Civil Aviation Organization Utfyllende opplysninger Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold. Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iaktta eksisterende lover og regler. (All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid Side 1 av 10 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Navnet på firma Selskap: Gate: Sted: Postkontor-boks: Løsemiddelbasert veimerking maling PLASTIROUTE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. GYEON BATHE Plus

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. GYEON BATHE Plus Side 1 av 9 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sveising beskyttelse lim. Trykkingsdato: 06.10.2014 Side 1 av 6

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sveising beskyttelse lim. Trykkingsdato: 06.10.2014 Side 1 av 6 Trykkingsdato: 06.10.2014 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode: 42,0510,0013 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Materialnr. 1024558 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Magic Cleaner - Eletrolyt rengjøring. Trykkingsdato: 09.02.

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Magic Cleaner - Eletrolyt rengjøring. Trykkingsdato: 09.02. Trykkingsdato: 09.02.2015 Side 1 av 9 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode: 42,0411,015 42,0411,052 42,0411,066 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Divinol Lithogrease 000

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Divinol Lithogrease 000 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 22320 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Art.-No. 525 3100, 525 3105 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 26599-01 STABLCAL FORMAZIN STANDARD; 10 NTU Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2 Trykkingsdato: 24.04.2014 Produktkode: LCW058-1 Side 1 av SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506244; 506245 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22972-55 DPD Indicator Powder (free and total)

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22972-55 DPD Indicator Powder (free and total) Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 GLYKOSOL N

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 GLYKOSOL N Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte BCR_1044842-1044843

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte BCR_1044842-1044843 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. CyA-Test_1039744

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. CyA-Test_1039744 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506244; 506245 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 950043;950044; 950097; 950152;

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506240;506241;791439;1042307

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Stoffgruppe: Zulieferprodukt 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1035481 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer