xylen, blanding av isomere 15,00 - < 20,00 % R10 Xn; R20/21 Xi; R n-butylacetat 7,00 - < 10,00 % R10 R66 R67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "215-535-7 1330-20-7 xylen, blanding av isomere 15,00 - < 20,00 % R10 Xn; R20/21 Xi; R38. 204-658-1 123-86-4 n-butylacetat 7,00 - < 10,00 % R10 R66 R67"

Transkript

1 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 1/7 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Opplysninger om prouktet - Hanelsnavn: unitherm Überzugslack matt topcoat matt farblos / colourless - Anbefalt bruksformål: Vern mot trebrann Prousent, importør, leveranør - Tillvirker/Leveranør: DuPont Performance Coatings GmbH & Co.KG - Gate/Postboks: Rieter Tal - Nasjonal markering/postnr./poste: D Vaihingen/Enz 2 - Telefon: (07042) Telefaks: (07042) Ansvarlig aveling: Labor IPE - Telefon: (07042) Telefonnummer for nøstilfelle: (0202) OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Kjemisk karakteristikk av prouktet - beskrivelse: Blaning av syntetisk kunstharpiks, pigmenter og løsemiler - Farlige komponenter: Substanser overrekkene en helsesfare innenfor et betyene av 28. ATP 67/548/CE EINECS-Nr. CAS-Nr. Kjemisk navn Konsentrasjon Klassifikasjon nafta (petroleum), hyrogenbehanlet, tung 15,00 - < 20,00 % Xn; R xylen, blaning av isomere 15,00 - < 20,00 % R10 Xn; R20/21 Xi; R n-butylacetat 7,00 - < 10,00 % R10 R etylbenzen 7,00 - < 10,00 % F; R11 Xn; R solvent nafta (petroleum), lett aromatisk inneholer< 0,1 vekt-% benzen 5,00 - < 7,00 % R10 Xn; R65 R66 ; Nota H, Nota P ,2,4-trimetylbenzen 3,00 - < 5,00 % R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51/ limonen 3,00 - < 5,00 % R10 Xi; R38 R43 N; R50/ metyl-1-propanol 2,00 - < 3,00 % R10 Xi; R37/38, R phosphoric aci, tris(2-ethylhexyl) ester 1,00 - < 2,00 % Xi; R36/ nafta (petroleum), hyrogen-avsvovlet tung 1,00 - < 2,00 % Xn; R n-heksan 0,10 - < 0,20 % F; R11 Repr.Cat.3; R62 Xn; R65, R48/20 Xi; R38 N; R51/53

2 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 2/7 - Ytterligere rå: Beskrivelse av R-setningene, se kapittel VIKTIGSTE FAREMOMENTER Prouktet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 199/45/EF. - Betegnelser på faremomentet:: Klassifikasjon : - brannfarlig - irriterene - farlig for miljøet - helseskaelig - sensibiliserene Brannfarlig. Irriterer huen. Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake uønskee langtisvirkninger i vannmiljøet. Farlig ve innåning og hukontakt. Kan forårsake allergi ve hukontakt. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK - Generelt rå: Når symptomer vevarer eller ve alle tvilstilfeller, søk rå fra lege. Gi alri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. - Ve innåning: Flytt ut i frisk luft. Hol pasienten varm og la vekommene hvile. Dersom ånerettet er ujevnt eller has stanset, gi kunstig ånerett Dersom vekommene er bevissløs, legg vekommene i sieleie og søk rå fra lege. - Ve hukontakt: Verken løsemiler eller fortynninger må brukes! Forurensee klær må taes av øyeblikkelig. Vaks huen grunig me såpe og vann eller bruk en anerkjent hurenser. - Ve sprut i øynene: Fjern kontaktlinser. Overrisle me rikelige menger me rent, frisk vann i minst 10 minutter mens øyenlokkene holes fra hveranre. Søk rå fra lege. - Ve svelging: Hvis svelget ve uhell, oppsøk lege umielbart. Den forulykkee holes i ro. Fremkall ikke brekninger. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING - Egnee slukningsmiler: alkohol-resistent skum, karbonioksy (CO2), tørt pulver, Sprøytetåke (vann) - Slukningsmiler som av sikkerhetsgrunner ikke må anvenes: vannstråle me høyt volum - Spesiell fare pga. selve prouktet, forbrenningsprouktene eller gasser som måtte oppstå.: Brann vil frembringe tett sort røk inneholene farlige forbrenningsproukter (se punkt 10). Utsettelse for nebrytningsproukter kan være helsefarlig. - Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn: Bruk evt. ånerettsvern. - Ytterligere rå: Kjøl ne lukkete beholere utsatt for brann me vannspray. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP - Personlige forsiktighetsregler: Må holes unna tennkiler. Se kap. 7 og 8 om håntering og verneutstyr. Rommet må ventileres got. Damp må ikke innånes. - Miljømessige forsiktighetsregler: La ikke prouktet gå i avløpsystemet. Ve forurensning av elver, sjøer eller kloakkleninger kontaktes e aktuelle offentlige mynighetene i henhol til e lokale forskriftene. - Rengjøringsmetoer: Sølt materiale avgrenses me absorbsjonsmiel (for eksempel san, jor, kiselgur, vermikulitt) og samles opp i spesielle beholere for avfallshåntering, i henhol til e lokale forskriftene. Renses fortrinnsvis me rengjøringsmiler, bruk helst ikke løsemiler. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håntering - Sikkert hånteringsråå: Unngå at et annes antennelig og eksplosiv løsemielamp i luften, samt at grenseveriene i luften overskries. Prouktet skal kun brukes i områer hvor alle ubeskyttee lyskiler og anre antenningskiler har blitt fjernet. Materialet kan selvopplaes elektrostatisk. Ve omtapping må et kun brukes beholere som er joret. Det anbefales å bære antistatiske klær og sko. Verktøy som gnister, bør ikke benyttes. Unngå kontakt me øynene og huen. Pust ikke inn amper eller sprøytetåke. Røyking, inntak av mat og rikke bør forbys i anvenelsesområet. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Lovbestemte verne- og sikkerhetsforskrifter må følges. Personer som oppholer seg i sprøytekabinen må regne me å bli påvirket av aerosoler og

3 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 3/7 løsemielamper, uavhengig av om e sprøytelakkerer selv eller ikke. Særlig når et gjeler sprøytetåke er et vanskelig å fastslå grenseveriene i finstøvet me sikkerhet. Uner slike forhol skal et benyttes beskyttelsesmaske til man er sikker på at konsentrasjonen av aerosoler og løsemiler er sunket uner grenseveriene. - Forholsregler for beskyttelse mot brann en eksplosjon: Løsningsmielamper er tyngre enn luft og kan forele seg langs gulvene. Damper kan anne eksplosive blaninger me luft. Oppbevaring - Krav til lagerrom og containere: Beholeren holes tett lukket. Beholeren må ikke tømmes me trykk; ette er ingen trykkbeholer! Røyking forbut. Unngå uautorisert agang. Åpne beholere må forsegles på nytt me forsiktighet og oppbevares i lorett stilling for å forhinre lekkasje. - Samlagringsanvisninger: Holes unna oksyerene miler og sterkt syreaktige eller alkaline materialer. - Flere opplysninger til lagringsbetingelsene: Oppbevares allti i beholere som tilsvarer originalemballasjen. Observer forsiktighetsreglene på merkelappen. Holes askilt fra varmekiler og irekte sollys. Må holes unna tennkiler. min. Lagertemperaturen: 5 C maks. Lagertemperaturen: 30 C 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Tilleggsopplysninger ang. utforming av tekniske anlegg Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Dette bør oppnås ve go generell ekstraksjon, og -hvis praktisk muligve å bruke lokal eksos ventilasjon. Dersom ette ikke er tilstrekkelig for å hole konsentrasjonen av løsemielamper uner grenseverien til luften, må et brukes egnet ånerettsvern. Bestaneler me arbeisplassrelaterte, for overvåking 1 CAS-Nr. Kjemisk navn Type Veri Nota xylen, blaning av isomere 108,00 mg/m3 RMEN 25,00 ml/m n-butylacetat etylbenzen limonen metyl-1-propanol n-heksan RMEN RMEN RMEN RMEN RMEN 355,00 mg/m3 75,00 ml/m3 20,00 mg/m3 5,00 ml/m3 140,00 mg/m3 25,00 ml/m3 75,00 mg/m3 25,00 ml/m3 90,00 mg/m3 25,00 ml/m3 - Ytterligere rå: De oppgitte verier er hentet fra MAK-veri-lista fra Personlig beskyttelse - Ånerettsvern: Ligger løsemielkonsentrasjonen over luftgrenseveriene, må et i ette tilfelle benyttes egnet ånerettsvern. - Hånbeskyttelse: Hanskestoff hansketykkelse Gjennombrusti 1 Nota: H: huresorptiv Y: Dersom MKA- og TBA-veriene ikke overskries, må en ikke være bekymret for risikoen for fosterskaer.

4 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 4/7 nafta (petroleum), hyrogenbehanlet, tung nitrilgummi 0,33 mm 480 minute Viton 0,7 mm 480 minute xylen, blaning av isomere nitrilgummi 0,33 mm 30 minute Viton 0,7 mm 480 minute n-butylacetat nitrilgummi 0,33 mm 30 minute Viton 0,7 mm 10 minute solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Viton 0,7 mm 30 minute inneholer< 0,1 vekt-% benzen nafta (petroleum), hyrogen-avsvovlet tung nitrilgummi 0,33 mm 30 minute Viton 0,7 mm 480 minute I hvert tilfelle skal et kontrolleres om bernehansken er egnet for en bestemte arbeisplassen (vs. mekanisk bestanighet, prouktkompatibilitet, antistatisk). Når et gjeler beskyttelses ve tiltenkt bruk (vs. sprøytebeskyttelse), skal en nitrilvernehanske me kjemikaliebestanighet i gruppe 3 (vs. Dermatril -hanske) brukes. Etter kontaminering, må hansken skiftes ut. Hvis et ikke kan unngås at henene må stikkes ne i prouktet (for eksempel velikehol, reparasjon), skal en butyl- eller fluorkarbonvernehanske brukes. Etter at hansken er anskaffet fra prousenten, må et innhentes informasjon om gjennomtrengningsti for materialene som er angitt i kapittel 2 i enne SDS. Rengjøringstynnere krever spesiell hånbeskyttelse, som forrer bruk av fluorkarbongummihansker. Tynnere skal bare brukes til justering av viskositet. Ve arbei me gjenstaner me skarpe kanter, kan hanskene bli ska og følgelig ubrukelige. Følg anvisningene og informasjonen fra hanskeprousenten når et gjeler bruk, oppbevaring, velikehol og utskifting av hanskene. Vernehanskene skal skiftes me én gang når et oppages skae eller slitasje. Det anbefales å bruke forebyggene hubeskyttelse, som beskyttelseskremer for hu. Arbeisgangen skal være ornet slik at hanskene ikke må brukes i lang ti om gangen. - Øyebeskyttelse: Bruk vernebriller som beskyttelse mot løsemielsprut. - Hu og kroppsbeskyttelse: Bruk antistatiske klær laget av naturfaser (bomull) eller varmebestanige syntetiske faser. - Forholsregler for beskyttelse / Hygieniske forhånsregler: Vaks huen grunig me såpe og vann eller bruk en anerkjent hurenser. Det må ikke brukes organiske løsemiler! Yrkes utsettelsesreguleringer for miljø La ikke prouktet gå i avløpsystemet. Økologiske opplysninger finnes i kapittel FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Utseene Form: væske Farge: fargeløs Sikkerhetsrelaterte opplysninger Veri Metoe - Flammepunkt: 23 C DIN 53213/ISO Antennelsestemperatur: 201 C DIN Nere eksplosjonsgrense (vol.): 0,8 %(V) - Øvre eksplosjonsgrenser (vol.): 7,4 %(V) - Damptrykk (20 C): 6,2 hpa - Tetthet (20 C): 0,93 g/cm3 DIN 53217/ISO Oppløselighet i vann: uoppløselig - Viskositet (23 C): s ISO mm - Løsemiel-skilleprøve: <3% ADR/RID - Innhol av flyktige komponenter: 73,8 % 10. STABILITET OG REAKTIVITET - Forhol som skal unngåes: Stabil ve bruk og lagring ve e anbefalte lagrings- og hånteringsbetingelser (se kapittel 7). - Materialer som skal unngåes: Holes unna oksiasjonsmiler, sterke alkaliske og sure materialer for å unngå eksotermiske reaksjoner. - Farlige nebrytningsproukter: Ve høye temperaturer kan et oppstå farlige spaltproukter som karbonioksi (CO2), karbonmonoksi (CO), nitrogenoksi, tett sort røyk. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Erfaringer - Anre observasjoner: Innåning av løsemielamper over e aministrative normer kan føre til helseskaer som irritasjon av

5 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 5/7 slimhinner og ånerettsystemet, skaer på lever, nyrer og sentralnervesystemet. Symptoner og tegn inkluerer hoepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvakhet, søvnighet og i ekstreme tilfelle bevistløshet. Lengre og gjentatt kontakt me prouktet kan føre til at huen taper fett; et kan forårsake ikke-allergiske kontaktskaer på huen (kontaktermatitt) og/eller skaestoffresorpsjon. Væsken som spruter i øyne, kan forårsake irritasjon og reversibel skae. Gjennom huresorpsjon kan løsemiler foråsake noen av effektene som er nevnt her. Generelle merknaer Prouktet er ikke testet på enne måte, men etter konvensjonelle metoer. (Beregningsmåte). Detaljer, se kapittel 2 og OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Økotoksistiske effekter - Akutt giftighet på virvelløse yr i vann : EINECS-Nr. Kjemisk navn Spesies Eksponeringsti Veri Type Metoe n-butylacetat Daphnia 24 hour 72,8 mg/l EC metyl-1-propanol Daphnia 24 hour 583 mg/l EC50 DIN Akutt og langvarig giftighet på fisk : EINECS-Nr. Kjemisk navn Spesies Eksponeringsti Veri Type Metoe n-butylacetat Golen orfe 48 hour 71 mg/l LC50 DIN metyl-1-propanol Pimephales promelas 96 hour mg/l LC50 - Giftighet me vannplanter : EINECS-Nr. Kjemisk navn Spesies Eksponeringsti Veri Type Metoe n-butylacetat sceneesmus quaricaua 192 hour 21 mg/l EC metyl-1-propanol sceneesmus quaricaua 48 hour mg/l EC50 - Giftighet me mikroorganismer : EINECS-Nr. Kjemisk navn Spesies Eksponeringsti Veri Type Metoe n-butylacetat Pseuomonas putia 18 hour 959 mg/l EC50 DIN metyl-1-propanol Pseuomonas putia 18 hour 750 mg/l EC50 Mobilitet ingen ata tilgjengelig Vevarenhet/nebrytelighet ingen ata tilgjengelig Biooppsamling ingen ata tilgjengelig Anre skaevirkninger Prouktet inneholer organisk bunet halogen. Det kan bira til AOX-verien. Tilbereingen ble vurert i henhol til en konvensjonelle metoen i tilbereningsirektiv 1999/45/EU og ikke klassifisert som miljøfarlig, men inneholer imilerti farlige materialer. Se kapittel 2 og 15 for nærmere informasjon. Ekstra økologisk informasjon Beskrivelse av prouktet i miljøsammenheng foreligger ikke. Må ikke helles i kloakksystemet. La ikke prouktet gå i avløpsystemet. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Proukt - Anbefaling: For avfallshåntering anbefales et energetisk bruk. Dersom ette ikke er mulig, kan kun forbrenning av spesielavfall brukes. - KEA nummer KEA nummer Betegnelse Malings- og lakkavfall som inneholer organiske løsemiler eller anre farlige stoffer Emballasje som ikke ble renset - Anbefaling: Emballasje som er tom for rester leveres til skrapgjenvinning hhv. rekonisjonering. Emballasje som ikke

6 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 6/7 er tømt for rester i trå me forskriftene, må behanles som spesialavfall (avfallsnøkkel-nr ). 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Transporten skal foretas i trå me ADR for veitransport, RID for transport me jernbane, IMDG for sjøtransport og ICAO/IATA for lufttransport. Veitransport ADR/RID : - Klasse: 3 - UN-Nr: Emballasje gruppe: III - Fareutløser: Sjøtransport IMDG: - Klasse: 3 - UN-Nr: EMS: Marin forurensning: P - Korrekt teknisk navn: PAINT - Emballasje gruppe: III - Fareutløser: Flytransport ICAO/IATA: - Klasse: 3 - UN/ID Nr.: Korrekt teknisk navn: PAINT - Emballasje gruppe: III - Fareutløser: 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER EU-irektiv 1999/45 me unntak for kreft, allergi og YL-merking i henhol til norske merkeforskrifter. Norsk Stoffeliste(Statens forurensningstilsyn,direktoratet for arbeistilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og Oljeirektoratet en 23.esember Risiko- og sikkerhetssetninger for prouktet: N Farlig for miljøet Xn Inneholer: Helseskaelig xylen, blaning av isomere limonen - R-setning(er): R10 Brannfarlig. R20/21 Farlig ve innåning og hukontakt. R38 Irriterer huen. R43 Kan forårsake allergi ve hukontakt. R51/53 Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake uønskee langtisvirkninger i vannmiljøet. - S-setning(er): S23 Unngå innåning av amp. S24 Unngå hukontakt. S36/37 Bruk egnee verneklær og vernehansker. S46 Ve svelging, kontakt lege omgåene og vis emballasjen eller etiketten. S51 Må bare anvenes på et got ventilert ste. S57 Bruk egnet oppemming for å unngå miljøforurensning. S61 Unngå utslipp til omgivelsene. Se særskilt veilening/prouktatabla. S98 Skal ikke inntas! Nasjonale forskrifter - YL-gruppe : 5 - YL-tall : 3405 ( ) - Anre forskrifter, innskrenkninger og forbusforskrifter: Begrenset til profesjonelle brukere.

7 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 7/7 Dette Sikkerhetsatabla annes ifølge norsk lov. Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, 16 juli 2002 me velegg. Forskrift om merking av kjemikalier, stoffer og stoffblaninger som inneholer organiske løsemiler (YLmerking), 29 januar løsemiler (YL-merking), 29 januar Aministrative normer for forurensning i arbeisatmosfære 2003, Arbeistilsynet Forskrift om vern mot eksponering på arbeisplassen (Kjemikalieforskriften), 8 mars Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker me farlig stoff og om brannvesenets. reningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven), 1 juli 2002, me tilhørene forskrifter. Forskrift om utarbeielse og istribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsatabla for farlige kjemikalier, 19 esember EU-irektiv 1999/45. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer(at-577). Arbeismiljø i bilverksteer og bensinstasjoner (AT-564). Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeisplassen (AT-524). Stoffkartotekforskriften (AT-565). Kjemikalieforskriften (AT-566). Hva u bør vite når u bruker ånerettsvern (AT-539). Brann og eksplosjonsvernloven me tilhørene forskrifter. Aministrative normer for forurensninger i arbeisatmosfæren(at-361). Hereplast kan skae helsen in (AT-377). Løsemielskaer kan ikke helbrees. Bare unngås (AT-470). Fremstilling og bruk av polyuretanproukter (AT-536). 16. ANDRE OPPLYSNINGER R-setninger me aktuelle kjennetegn fra kapittel 2: R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R20 Farlig ve innåning. R20/21 Farlig ve innåning og hukontakt. R36/38 Irriterer øynene og huen. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huen. R37/38 Irriterer luftveiene og huen. R38 Irriterer huen. R41 Risiko for alvorlig øyeskae. R43 Kan forårsake allergi ve hukontakt. R50/53 Meget giftig for organismer i vann, kan forårsake uønskee langtisvirkninger i vannmiljøet. R51/53 Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake uønskee langtisvirkninger i vannmiljøet. R62 Fare for reusert fruktbarhet kan ikke utelukkes. R65 Helseskaelig: kan forårsake lungeskae ve svelging. R66 Gjentatt utsettelse kan forårsake uttørking eller sprekking av hu. Damp kan forårsake øsighet og svimmelhet. Ytterligere informasjon Opplysningene i ette HMS-blaet er i trå me viten vi har i ag, og er tilstrekkelig båe for e nasjonale lover og EU-lovene. Uten skriftlig tillatelse får prouktet ikke brukes til anre formål enn et som er nevnt i kapittel 1. Brukeren er ansvarlig for at alle nøvenige lovbestemte bestemmelsene overholes. Opplysningene i ette HMS-blaet beskriver sikkerhetskravene til prouktet vårt og innebærer ingen garanti av prouktegenskaper.

EINECS-Nr. CAS-Nr. Kjemisk navn Konsentrasjon Klassifikasjon 215-535-7 1330-20-7 xylen, blanding av isomere 12,50 - < 15,00 % R10 Xn; R20/21 Xi; R38

EINECS-Nr. CAS-Nr. Kjemisk navn Konsentrasjon Klassifikasjon 215-535-7 1330-20-7 xylen, blanding av isomere 12,50 - < 15,00 % R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Trykkingsdato: 02.02.2005 Utgave: 1.0 Revisjonsdato: 06.10.2004 Side: 1/6 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Opplysninger om produktet - Handelsnavn: unitherm 38091 Brandschutzbeschichtung

Detaljer

EINECS-Nr. CAS-Nr. Kjemisk navn Konsentrasjon Klassifikasjon 200-659-6 67-56-1 metanol 1,00 - < 2,00 % F; R11 T; R23/24/25 T; R39/23/24/25

EINECS-Nr. CAS-Nr. Kjemisk navn Konsentrasjon Klassifikasjon 200-659-6 67-56-1 metanol 1,00 - < 2,00 % F; R11 T; R23/24/25 T; R39/23/24/25 Trykkingsdato: 02.02.2005 Utgave: 1.0 Revisjonsdato: 06.10.2004 Side: 1/5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Opplysninger om produktet - Handelsnavn: unitherm 19010 Brandschutzklarlack

Detaljer

EINECS-Nr. CAS-Nr. Kjemisk navn Konsentrasjon Klassifikasjon

EINECS-Nr. CAS-Nr. Kjemisk navn Konsentrasjon Klassifikasjon Trykkingsdato: 02.02.2005 Utgave: 1.1 Revisjonsdato: 06.10.2004 Side: 1/5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Opplysninger om produktet - Handelsnavn: unitherm 38303 Brandschutz-Beschichtung

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67511 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24 Side 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Art nr: 11414571 (Produsent) 040K368143000 (Leverandør) Varetype: Spray Leverandør: Møller Undall AS PB 3634, 3007 Drammen Telefon: 32 20 23

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 10 1. Identifikasjon av

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11122 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse Nordiska Dental AB Box 1082 262 21 Ängelsholm

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 27229 Bruksområde Påføringsmetode Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn Norge Telefonnr. 66 81 94 70 Fax nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Påføringsmetode Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn Norge Telefonnr. 66 81 94 70 Fax nr. 66

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produk tnavn Produk tkode P.R. Nr. 66031 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fl

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC pulver. Ingrediens... CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger Zinkoksyd 1314-13-2 30-70 N 50-53 Kolofonium 8050-09-7 30-70 Xi 43

HMS - DATABLAD. NOBETEC pulver. Ingrediens... CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger Zinkoksyd 1314-13-2 30-70 N 50-53 Kolofonium 8050-09-7 30-70 Xi 43 HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11123 NOBETEC pulver 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse NOBETEC pulver NOBETEC pulver

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): Utarbeidet den: 2008-06-01/ IRE Bruk av produktet Rengjøringsmiddel till rengjøring

Detaljer

Flis- og fugeforsegler

Flis- og fugeforsegler AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet / materialet Flis- og fugeforsegler PR-nummer: - Anvendelse: Renseplejemiddel Leverandør: Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 11-13 6000 Kolding Tel.: +45 75 52 90 11 Fax: +45

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.

Flussmiddel SL-Fluss Bronse. BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47. 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Produsent Importør Kontaktpersoner Telefon Telefax BrazeTec Gmbh Sveiseeksperten AS Karihaugveien 102 1086 OSLO Jon Henning Oppegaard +47.22 08 00 92 +47.22 08 00 85 2.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 487619 Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-post safety_data_sheet@scania.com

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma HMS-art.nr.: 951002 Art.nr.: 147713 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): 51864 Utarbeidet den: 06-09-2007/ MND Bruk av

Detaljer

Produktet er et biocid (fungicid, algicid). Alle slike produkter er irriterende ved hud- og øyekontakt.

Produktet er et biocid (fungicid, algicid). Alle slike produkter er irriterende ved hud- og øyekontakt. 1. Produkt: Biocide Pro-Tec B 359 Ref. 55-645-347 1 lt. 2. STOFFBLANDINGENS SAMMENSETNING/INFORMASJON OM BESTANDDELER. Bestanddeler som innebærer helsefare i henhold til direktiv 67/548/EEC om farlige

Detaljer

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør:

Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. Produsent/Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Produktregisternr: 67641 Produkttype: Løsningsmiddelbasert olje for utvendig treverk. Brukes på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HMS - DATABLAD. Merkespray, fluoriserende alle farger

HMS - DATABLAD. Merkespray, fluoriserende alle farger Revisjonsdato: 30.05.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.05.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon Artikkel-nr PERVACO AS Kjeller

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 28834 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

Produsent/leverandør informasjon. Gate/postboks: Industriveien 22, Postboks 76

Produsent/leverandør informasjon. Gate/postboks: Industriveien 22, Postboks 76 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Utskriftsdato: Side: 1/6 * 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktopplysninger Handelsnavn Sika Flytende PVC-Sveis

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Kobberstoff 1. Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

VAREINFORMASJONSBLAD UTSTEDER: DATO: 2000-05-25 Lars Wängberg/ Kristin Geidenmark

VAREINFORMASJONSBLAD UTSTEDER: DATO: 2000-05-25 Lars Wängberg/ Kristin Geidenmark 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG FORETAKET Produktnavn Produktkode 6 0091 Leverandør Trelleborg Industri AB, S-231 81 Trelleborg, Sverige Telefon +46 410 510 00 Nødtelefonnummer 0410-51696 2. SAMMENSETNING /

Detaljer

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt

HMS - DATABLAD. Armor All PROTECTANT Blank / Matt. Armor All PROTECTANT Blank / Matt Internkode: 28255 / 28378 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 28255 / 28378 Anvendelse AUTO

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 204-696-9 200-661-7 265-151-9

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 204-696-9 200-661-7 265-151-9 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 19-09-2007 Bruk av produktet Rensing og beskyttelse. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 68626 Bruksområde Se teknisk datablad. Kun til profesjonelt bruk. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn.

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00. Belegg: Vannbasert maling. 52273

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00. Belegg: Vannbasert maling. 52273 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Butinox Terrasseolje / beis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn:

Detaljer

: Agfa Graphics Nordiske miljøavdeling : Telefon , Fax Kontakt: T. Jarsäter (E-postadressen:

: Agfa Graphics Nordiske miljøavdeling : Telefon , Fax Kontakt: T. Jarsäter (E-postadressen: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn : Bruk av stoffet/preparatet : Utvaskings- og preserveringsgummi Deklarasjonsnummer (PRNnr.) : 101003 Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk O Godkjent for lab.bruk O Modifisert HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE O Utvikler giftig gass ved brann O Gass under trykk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Astri-L Kode 105082E Versjon 1 Utstedelsesdato 22 Juni 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 203-448-7 265-151-9

Sikkerhetsdatablad. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 203-448-7 265-151-9 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01-07-2008/ HSV Erstatter den: 20-08-2007 Bruk av produktet Rensing og beskyttelse. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 65981 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Offset Printing Inks Mineral Oil Based OH-500, OG-600, OSM-700, OM-800, OEF-900

HMS-DATA BLAD. Offset Printing Inks Mineral Oil Based OH-500, OG-600, OSM-700, OM-800, OEF-900 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 HMS-DATA BLAD Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Anbefalt bruksområde:

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produk tnavn Produk tkode P.R. Nr. 66092 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fl

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 5980 Side 1 av 5 SDB-Nr. : 367607 V001.1 bearbeidet den: 02.09.2009 Trykkdato: 30.03.2011 1. Stoff-/tilberednings- og firmabetegnelse

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Revidert: 05.05.2004 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 * 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn Sikafloor-83 EpoCem,

Detaljer

000000000000708436 Utgave 1 Revisjonsdato 07.02.2008 Trykkingsdato 07.02.2008. Begrenset til profesjonelle brukere.

000000000000708436 Utgave 1 Revisjonsdato 07.02.2008 Trykkingsdato 07.02.2008. Begrenset til profesjonelle brukere. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktinformasjon Varemerke Kjemikaliets bruksområde : : Rengjøringsmiddel Begrenset til profesjonelle brukere. Selskap : TANA Professional Export Ingelheimstr.

Detaljer

Produktets bruksområde: Profesjonell røntgen kjemikalie til den fotografiske prosess

Produktets bruksområde: Profesjonell røntgen kjemikalie til den fotografiske prosess Side: 1/5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn: KODAK READYMATIC Developer and Replenisher Produktkode: 5285929 Produsent: KODAK-INDUSTRIE, route de Demigny, 71102, CHALON S/SAONE

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC

HMS DATABLAD ISO 11014-1 / 91/155/EEC 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rensespray ved bruk av penetrerende væske Produsent Importør / Omsetter Postadrese Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5 KIILTO M 1000 Side 1 av 5 1 NAVN PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Navnet på stoffet/preparatet: 1.1.1 Markedsført navn KIILTO M 1000 1.1.2 Produktkode T1002 1.2 Bruk av stoffet/preparatet:

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013

Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 Sikkerhetsdatablad Vidalife 23. april 2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen: Produktnavn: Vidalife oppløsning 1.2.

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 68189 Bruksområde Bunnstoff Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411 Kolbotn Norge

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ENGINE START GA18 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Horolith 3000 Prnr: 100182 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2003-03-12 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60612 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Peran

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse, miljø og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (PRNnr.): Utarbeidet den: 19082008/ MPE Bruk av produktet Beskytter og rengjør elektriske kontakter.

Detaljer

HMS - DATABLAD FORMULA 1 PROTECTANT - LUSTER RICH INTERIØR / EKSTERIØR RENS

HMS - DATABLAD FORMULA 1 PROTECTANT - LUSTER RICH INTERIØR / EKSTERIØR RENS Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Helse, miljø og sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Deklarasjonsnummer (Pnr.): 35443 Revideret den: 18122002/ AN Kjemikaliets bruksområde Smøring. Produsent og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oxalsyre Kode 113072E Versjon 1 Revisjonsdato 19 august 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Biocid Revisjonsdato 07.07.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig NorKjemi AS Gjerdrumsvei

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS - DATABLAD Revisjonsdato:01.09.2005 Datablad nr:11211 TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn TRAY CLEANER Leverandør LIC Scadenta AS Postboks 443 1302 Sandvika

Detaljer

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn VIRGINIA AB 150 Varenr. 8000150 Anvendelse Leverandør Smøreolje for kompressorer i kuldeanlegg. Børresen Cooltech

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HMS - DATABLAD. Elkalub Smørefett GLS 163

HMS - DATABLAD. Elkalub Smørefett GLS 163 Revisjonsdato: 27.12.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato Kjemisk navn Produsent, importør Omsetter CAS-nr Utarbeidet av 27.12.2007 Blanding Se punkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT GO`RENT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2010 Kjemikaliets navn GO`RENT Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS - DATABLAD STP RADIATOR SEALER. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD STP RADIATOR SEALER. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 511 Revisjonsdato: 11.09.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 11.09.2006 Produsent, importør Internkode 511 Produkttype/Anvendelse AUTO CARE International

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 06/12/2005

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 06/12/2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN Nasjonal Produsent / Importør Foretak Camac Kjemikalier AS Adresse Postboks 1558

Detaljer