xylen, blanding av isomere 15,00 - < 20,00 % R10 Xn; R20/21 Xi; R n-butylacetat 7,00 - < 10,00 % R10 R66 R67

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "215-535-7 1330-20-7 xylen, blanding av isomere 15,00 - < 20,00 % R10 Xn; R20/21 Xi; R38. 204-658-1 123-86-4 n-butylacetat 7,00 - < 10,00 % R10 R66 R67"

Transkript

1 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 1/7 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Opplysninger om prouktet - Hanelsnavn: unitherm Überzugslack matt topcoat matt farblos / colourless - Anbefalt bruksformål: Vern mot trebrann Prousent, importør, leveranør - Tillvirker/Leveranør: DuPont Performance Coatings GmbH & Co.KG - Gate/Postboks: Rieter Tal - Nasjonal markering/postnr./poste: D Vaihingen/Enz 2 - Telefon: (07042) Telefaks: (07042) Ansvarlig aveling: Labor IPE - Telefon: (07042) Telefonnummer for nøstilfelle: (0202) OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Kjemisk karakteristikk av prouktet - beskrivelse: Blaning av syntetisk kunstharpiks, pigmenter og løsemiler - Farlige komponenter: Substanser overrekkene en helsesfare innenfor et betyene av 28. ATP 67/548/CE EINECS-Nr. CAS-Nr. Kjemisk navn Konsentrasjon Klassifikasjon nafta (petroleum), hyrogenbehanlet, tung 15,00 - < 20,00 % Xn; R xylen, blaning av isomere 15,00 - < 20,00 % R10 Xn; R20/21 Xi; R n-butylacetat 7,00 - < 10,00 % R10 R etylbenzen 7,00 - < 10,00 % F; R11 Xn; R solvent nafta (petroleum), lett aromatisk inneholer< 0,1 vekt-% benzen 5,00 - < 7,00 % R10 Xn; R65 R66 ; Nota H, Nota P ,2,4-trimetylbenzen 3,00 - < 5,00 % R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51/ limonen 3,00 - < 5,00 % R10 Xi; R38 R43 N; R50/ metyl-1-propanol 2,00 - < 3,00 % R10 Xi; R37/38, R phosphoric aci, tris(2-ethylhexyl) ester 1,00 - < 2,00 % Xi; R36/ nafta (petroleum), hyrogen-avsvovlet tung 1,00 - < 2,00 % Xn; R n-heksan 0,10 - < 0,20 % F; R11 Repr.Cat.3; R62 Xn; R65, R48/20 Xi; R38 N; R51/53

2 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 2/7 - Ytterligere rå: Beskrivelse av R-setningene, se kapittel VIKTIGSTE FAREMOMENTER Prouktet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 199/45/EF. - Betegnelser på faremomentet:: Klassifikasjon : - brannfarlig - irriterene - farlig for miljøet - helseskaelig - sensibiliserene Brannfarlig. Irriterer huen. Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake uønskee langtisvirkninger i vannmiljøet. Farlig ve innåning og hukontakt. Kan forårsake allergi ve hukontakt. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK - Generelt rå: Når symptomer vevarer eller ve alle tvilstilfeller, søk rå fra lege. Gi alri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. - Ve innåning: Flytt ut i frisk luft. Hol pasienten varm og la vekommene hvile. Dersom ånerettet er ujevnt eller has stanset, gi kunstig ånerett Dersom vekommene er bevissløs, legg vekommene i sieleie og søk rå fra lege. - Ve hukontakt: Verken løsemiler eller fortynninger må brukes! Forurensee klær må taes av øyeblikkelig. Vaks huen grunig me såpe og vann eller bruk en anerkjent hurenser. - Ve sprut i øynene: Fjern kontaktlinser. Overrisle me rikelige menger me rent, frisk vann i minst 10 minutter mens øyenlokkene holes fra hveranre. Søk rå fra lege. - Ve svelging: Hvis svelget ve uhell, oppsøk lege umielbart. Den forulykkee holes i ro. Fremkall ikke brekninger. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING - Egnee slukningsmiler: alkohol-resistent skum, karbonioksy (CO2), tørt pulver, Sprøytetåke (vann) - Slukningsmiler som av sikkerhetsgrunner ikke må anvenes: vannstråle me høyt volum - Spesiell fare pga. selve prouktet, forbrenningsprouktene eller gasser som måtte oppstå.: Brann vil frembringe tett sort røk inneholene farlige forbrenningsproukter (se punkt 10). Utsettelse for nebrytningsproukter kan være helsefarlig. - Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn: Bruk evt. ånerettsvern. - Ytterligere rå: Kjøl ne lukkete beholere utsatt for brann me vannspray. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP - Personlige forsiktighetsregler: Må holes unna tennkiler. Se kap. 7 og 8 om håntering og verneutstyr. Rommet må ventileres got. Damp må ikke innånes. - Miljømessige forsiktighetsregler: La ikke prouktet gå i avløpsystemet. Ve forurensning av elver, sjøer eller kloakkleninger kontaktes e aktuelle offentlige mynighetene i henhol til e lokale forskriftene. - Rengjøringsmetoer: Sølt materiale avgrenses me absorbsjonsmiel (for eksempel san, jor, kiselgur, vermikulitt) og samles opp i spesielle beholere for avfallshåntering, i henhol til e lokale forskriftene. Renses fortrinnsvis me rengjøringsmiler, bruk helst ikke løsemiler. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håntering - Sikkert hånteringsråå: Unngå at et annes antennelig og eksplosiv løsemielamp i luften, samt at grenseveriene i luften overskries. Prouktet skal kun brukes i områer hvor alle ubeskyttee lyskiler og anre antenningskiler har blitt fjernet. Materialet kan selvopplaes elektrostatisk. Ve omtapping må et kun brukes beholere som er joret. Det anbefales å bære antistatiske klær og sko. Verktøy som gnister, bør ikke benyttes. Unngå kontakt me øynene og huen. Pust ikke inn amper eller sprøytetåke. Røyking, inntak av mat og rikke bør forbys i anvenelsesområet. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Lovbestemte verne- og sikkerhetsforskrifter må følges. Personer som oppholer seg i sprøytekabinen må regne me å bli påvirket av aerosoler og

3 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 3/7 løsemielamper, uavhengig av om e sprøytelakkerer selv eller ikke. Særlig når et gjeler sprøytetåke er et vanskelig å fastslå grenseveriene i finstøvet me sikkerhet. Uner slike forhol skal et benyttes beskyttelsesmaske til man er sikker på at konsentrasjonen av aerosoler og løsemiler er sunket uner grenseveriene. - Forholsregler for beskyttelse mot brann en eksplosjon: Løsningsmielamper er tyngre enn luft og kan forele seg langs gulvene. Damper kan anne eksplosive blaninger me luft. Oppbevaring - Krav til lagerrom og containere: Beholeren holes tett lukket. Beholeren må ikke tømmes me trykk; ette er ingen trykkbeholer! Røyking forbut. Unngå uautorisert agang. Åpne beholere må forsegles på nytt me forsiktighet og oppbevares i lorett stilling for å forhinre lekkasje. - Samlagringsanvisninger: Holes unna oksyerene miler og sterkt syreaktige eller alkaline materialer. - Flere opplysninger til lagringsbetingelsene: Oppbevares allti i beholere som tilsvarer originalemballasjen. Observer forsiktighetsreglene på merkelappen. Holes askilt fra varmekiler og irekte sollys. Må holes unna tennkiler. min. Lagertemperaturen: 5 C maks. Lagertemperaturen: 30 C 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Tilleggsopplysninger ang. utforming av tekniske anlegg Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Dette bør oppnås ve go generell ekstraksjon, og -hvis praktisk muligve å bruke lokal eksos ventilasjon. Dersom ette ikke er tilstrekkelig for å hole konsentrasjonen av løsemielamper uner grenseverien til luften, må et brukes egnet ånerettsvern. Bestaneler me arbeisplassrelaterte, for overvåking 1 CAS-Nr. Kjemisk navn Type Veri Nota xylen, blaning av isomere 108,00 mg/m3 RMEN 25,00 ml/m n-butylacetat etylbenzen limonen metyl-1-propanol n-heksan RMEN RMEN RMEN RMEN RMEN 355,00 mg/m3 75,00 ml/m3 20,00 mg/m3 5,00 ml/m3 140,00 mg/m3 25,00 ml/m3 75,00 mg/m3 25,00 ml/m3 90,00 mg/m3 25,00 ml/m3 - Ytterligere rå: De oppgitte verier er hentet fra MAK-veri-lista fra Personlig beskyttelse - Ånerettsvern: Ligger løsemielkonsentrasjonen over luftgrenseveriene, må et i ette tilfelle benyttes egnet ånerettsvern. - Hånbeskyttelse: Hanskestoff hansketykkelse Gjennombrusti 1 Nota: H: huresorptiv Y: Dersom MKA- og TBA-veriene ikke overskries, må en ikke være bekymret for risikoen for fosterskaer.

4 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 4/7 nafta (petroleum), hyrogenbehanlet, tung nitrilgummi 0,33 mm 480 minute Viton 0,7 mm 480 minute xylen, blaning av isomere nitrilgummi 0,33 mm 30 minute Viton 0,7 mm 480 minute n-butylacetat nitrilgummi 0,33 mm 30 minute Viton 0,7 mm 10 minute solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Viton 0,7 mm 30 minute inneholer< 0,1 vekt-% benzen nafta (petroleum), hyrogen-avsvovlet tung nitrilgummi 0,33 mm 30 minute Viton 0,7 mm 480 minute I hvert tilfelle skal et kontrolleres om bernehansken er egnet for en bestemte arbeisplassen (vs. mekanisk bestanighet, prouktkompatibilitet, antistatisk). Når et gjeler beskyttelses ve tiltenkt bruk (vs. sprøytebeskyttelse), skal en nitrilvernehanske me kjemikaliebestanighet i gruppe 3 (vs. Dermatril -hanske) brukes. Etter kontaminering, må hansken skiftes ut. Hvis et ikke kan unngås at henene må stikkes ne i prouktet (for eksempel velikehol, reparasjon), skal en butyl- eller fluorkarbonvernehanske brukes. Etter at hansken er anskaffet fra prousenten, må et innhentes informasjon om gjennomtrengningsti for materialene som er angitt i kapittel 2 i enne SDS. Rengjøringstynnere krever spesiell hånbeskyttelse, som forrer bruk av fluorkarbongummihansker. Tynnere skal bare brukes til justering av viskositet. Ve arbei me gjenstaner me skarpe kanter, kan hanskene bli ska og følgelig ubrukelige. Følg anvisningene og informasjonen fra hanskeprousenten når et gjeler bruk, oppbevaring, velikehol og utskifting av hanskene. Vernehanskene skal skiftes me én gang når et oppages skae eller slitasje. Det anbefales å bruke forebyggene hubeskyttelse, som beskyttelseskremer for hu. Arbeisgangen skal være ornet slik at hanskene ikke må brukes i lang ti om gangen. - Øyebeskyttelse: Bruk vernebriller som beskyttelse mot løsemielsprut. - Hu og kroppsbeskyttelse: Bruk antistatiske klær laget av naturfaser (bomull) eller varmebestanige syntetiske faser. - Forholsregler for beskyttelse / Hygieniske forhånsregler: Vaks huen grunig me såpe og vann eller bruk en anerkjent hurenser. Det må ikke brukes organiske løsemiler! Yrkes utsettelsesreguleringer for miljø La ikke prouktet gå i avløpsystemet. Økologiske opplysninger finnes i kapittel FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Utseene Form: væske Farge: fargeløs Sikkerhetsrelaterte opplysninger Veri Metoe - Flammepunkt: 23 C DIN 53213/ISO Antennelsestemperatur: 201 C DIN Nere eksplosjonsgrense (vol.): 0,8 %(V) - Øvre eksplosjonsgrenser (vol.): 7,4 %(V) - Damptrykk (20 C): 6,2 hpa - Tetthet (20 C): 0,93 g/cm3 DIN 53217/ISO Oppløselighet i vann: uoppløselig - Viskositet (23 C): s ISO mm - Løsemiel-skilleprøve: <3% ADR/RID - Innhol av flyktige komponenter: 73,8 % 10. STABILITET OG REAKTIVITET - Forhol som skal unngåes: Stabil ve bruk og lagring ve e anbefalte lagrings- og hånteringsbetingelser (se kapittel 7). - Materialer som skal unngåes: Holes unna oksiasjonsmiler, sterke alkaliske og sure materialer for å unngå eksotermiske reaksjoner. - Farlige nebrytningsproukter: Ve høye temperaturer kan et oppstå farlige spaltproukter som karbonioksi (CO2), karbonmonoksi (CO), nitrogenoksi, tett sort røyk. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Erfaringer - Anre observasjoner: Innåning av løsemielamper over e aministrative normer kan føre til helseskaer som irritasjon av

5 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 5/7 slimhinner og ånerettsystemet, skaer på lever, nyrer og sentralnervesystemet. Symptoner og tegn inkluerer hoepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvakhet, søvnighet og i ekstreme tilfelle bevistløshet. Lengre og gjentatt kontakt me prouktet kan føre til at huen taper fett; et kan forårsake ikke-allergiske kontaktskaer på huen (kontaktermatitt) og/eller skaestoffresorpsjon. Væsken som spruter i øyne, kan forårsake irritasjon og reversibel skae. Gjennom huresorpsjon kan løsemiler foråsake noen av effektene som er nevnt her. Generelle merknaer Prouktet er ikke testet på enne måte, men etter konvensjonelle metoer. (Beregningsmåte). Detaljer, se kapittel 2 og OPPLYSNINGER OM MILJØFARE Økotoksistiske effekter - Akutt giftighet på virvelløse yr i vann : EINECS-Nr. Kjemisk navn Spesies Eksponeringsti Veri Type Metoe n-butylacetat Daphnia 24 hour 72,8 mg/l EC metyl-1-propanol Daphnia 24 hour 583 mg/l EC50 DIN Akutt og langvarig giftighet på fisk : EINECS-Nr. Kjemisk navn Spesies Eksponeringsti Veri Type Metoe n-butylacetat Golen orfe 48 hour 71 mg/l LC50 DIN metyl-1-propanol Pimephales promelas 96 hour mg/l LC50 - Giftighet me vannplanter : EINECS-Nr. Kjemisk navn Spesies Eksponeringsti Veri Type Metoe n-butylacetat sceneesmus quaricaua 192 hour 21 mg/l EC metyl-1-propanol sceneesmus quaricaua 48 hour mg/l EC50 - Giftighet me mikroorganismer : EINECS-Nr. Kjemisk navn Spesies Eksponeringsti Veri Type Metoe n-butylacetat Pseuomonas putia 18 hour 959 mg/l EC50 DIN metyl-1-propanol Pseuomonas putia 18 hour 750 mg/l EC50 Mobilitet ingen ata tilgjengelig Vevarenhet/nebrytelighet ingen ata tilgjengelig Biooppsamling ingen ata tilgjengelig Anre skaevirkninger Prouktet inneholer organisk bunet halogen. Det kan bira til AOX-verien. Tilbereingen ble vurert i henhol til en konvensjonelle metoen i tilbereningsirektiv 1999/45/EU og ikke klassifisert som miljøfarlig, men inneholer imilerti farlige materialer. Se kapittel 2 og 15 for nærmere informasjon. Ekstra økologisk informasjon Beskrivelse av prouktet i miljøsammenheng foreligger ikke. Må ikke helles i kloakksystemet. La ikke prouktet gå i avløpsystemet. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Proukt - Anbefaling: For avfallshåntering anbefales et energetisk bruk. Dersom ette ikke er mulig, kan kun forbrenning av spesielavfall brukes. - KEA nummer KEA nummer Betegnelse Malings- og lakkavfall som inneholer organiske løsemiler eller anre farlige stoffer Emballasje som ikke ble renset - Anbefaling: Emballasje som er tom for rester leveres til skrapgjenvinning hhv. rekonisjonering. Emballasje som ikke

6 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 6/7 er tømt for rester i trå me forskriftene, må behanles som spesialavfall (avfallsnøkkel-nr ). 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Transporten skal foretas i trå me ADR for veitransport, RID for transport me jernbane, IMDG for sjøtransport og ICAO/IATA for lufttransport. Veitransport ADR/RID : - Klasse: 3 - UN-Nr: Emballasje gruppe: III - Fareutløser: Sjøtransport IMDG: - Klasse: 3 - UN-Nr: EMS: Marin forurensning: P - Korrekt teknisk navn: PAINT - Emballasje gruppe: III - Fareutløser: Flytransport ICAO/IATA: - Klasse: 3 - UN/ID Nr.: Korrekt teknisk navn: PAINT - Emballasje gruppe: III - Fareutløser: 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER EU-irektiv 1999/45 me unntak for kreft, allergi og YL-merking i henhol til norske merkeforskrifter. Norsk Stoffeliste(Statens forurensningstilsyn,direktoratet for arbeistilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern og Oljeirektoratet en 23.esember Risiko- og sikkerhetssetninger for prouktet: N Farlig for miljøet Xn Inneholer: Helseskaelig xylen, blaning av isomere limonen - R-setning(er): R10 Brannfarlig. R20/21 Farlig ve innåning og hukontakt. R38 Irriterer huen. R43 Kan forårsake allergi ve hukontakt. R51/53 Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake uønskee langtisvirkninger i vannmiljøet. - S-setning(er): S23 Unngå innåning av amp. S24 Unngå hukontakt. S36/37 Bruk egnee verneklær og vernehansker. S46 Ve svelging, kontakt lege omgåene og vis emballasjen eller etiketten. S51 Må bare anvenes på et got ventilert ste. S57 Bruk egnet oppemming for å unngå miljøforurensning. S61 Unngå utslipp til omgivelsene. Se særskilt veilening/prouktatabla. S98 Skal ikke inntas! Nasjonale forskrifter - YL-gruppe : 5 - YL-tall : 3405 ( ) - Anre forskrifter, innskrenkninger og forbusforskrifter: Begrenset til profesjonelle brukere.

7 Trykkingsato: Utgave: 1.0 Revisjonsato: Sie: 7/7 Dette Sikkerhetsatabla annes ifølge norsk lov. Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, 16 juli 2002 me velegg. Forskrift om merking av kjemikalier, stoffer og stoffblaninger som inneholer organiske løsemiler (YLmerking), 29 januar løsemiler (YL-merking), 29 januar Aministrative normer for forurensning i arbeisatmosfære 2003, Arbeistilsynet Forskrift om vern mot eksponering på arbeisplassen (Kjemikalieforskriften), 8 mars Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker me farlig stoff og om brannvesenets. reningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven), 1 juli 2002, me tilhørene forskrifter. Forskrift om utarbeielse og istribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsatabla for farlige kjemikalier, 19 esember EU-irektiv 1999/45. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer(at-577). Arbeismiljø i bilverksteer og bensinstasjoner (AT-564). Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeisplassen (AT-524). Stoffkartotekforskriften (AT-565). Kjemikalieforskriften (AT-566). Hva u bør vite når u bruker ånerettsvern (AT-539). Brann og eksplosjonsvernloven me tilhørene forskrifter. Aministrative normer for forurensninger i arbeisatmosfæren(at-361). Hereplast kan skae helsen in (AT-377). Løsemielskaer kan ikke helbrees. Bare unngås (AT-470). Fremstilling og bruk av polyuretanproukter (AT-536). 16. ANDRE OPPLYSNINGER R-setninger me aktuelle kjennetegn fra kapittel 2: R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R20 Farlig ve innåning. R20/21 Farlig ve innåning og hukontakt. R36/38 Irriterer øynene og huen. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huen. R37/38 Irriterer luftveiene og huen. R38 Irriterer huen. R41 Risiko for alvorlig øyeskae. R43 Kan forårsake allergi ve hukontakt. R50/53 Meget giftig for organismer i vann, kan forårsake uønskee langtisvirkninger i vannmiljøet. R51/53 Giftig for organismer som lever i vann, kan forårsake uønskee langtisvirkninger i vannmiljøet. R62 Fare for reusert fruktbarhet kan ikke utelukkes. R65 Helseskaelig: kan forårsake lungeskae ve svelging. R66 Gjentatt utsettelse kan forårsake uttørking eller sprekking av hu. Damp kan forårsake øsighet og svimmelhet. Ytterligere informasjon Opplysningene i ette HMS-blaet er i trå me viten vi har i ag, og er tilstrekkelig båe for e nasjonale lover og EU-lovene. Uten skriftlig tillatelse får prouktet ikke brukes til anre formål enn et som er nevnt i kapittel 1. Brukeren er ansvarlig for at alle nøvenige lovbestemte bestemmelsene overholes. Opplysningene i ette HMS-blaet beskriver sikkerhetskravene til prouktet vårt og innebærer ingen garanti av prouktegenskaper.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin HardTop - Del A 1. Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 28834 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Pilot QD Primer 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produktkode 181 -serie 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet

Detaljer

01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnr. : SV47-0702 R93 Side 1 av 14 1 01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator LIGHT BLENDER 0,5 L SV47-0702 R93 54780470 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : SV41-066F RM05 Side 1 av 17 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator GV 200 CV 5L Thinner, normal SV41-066F RM05 50189164

Detaljer

01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnr. : AG43-7188 R04 Side 1 av 14 1 01 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator GRAPHITE HD HYDROPRIER 4 L AG43-7188 R04 53148229 Relevante identifiserte

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67570 Bruksområde Se teknisk datablad. Kun til profesjonelt bruk. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produk tnavn Produk tkode P.R. Nr. 66092 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fl

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad YKA923 Toplac Squall Blue Versjon nr. 1 Siste revisjonsdato 14/08/09

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad YKA923 Toplac Squall Blue Versjon nr. 1 Siste revisjonsdato 14/08/09 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fløisbonnvn.

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Tyrilin Tjærebeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Bunnstoff Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fløisbonnvn. 6 P.B. 565

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Lynol 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001

Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 08.02.2008 Handelsnavn: Autocoat BT LV 851 Clear 8511-001 Produkttype: PR-nr: MALING Nødtelefon1: Giftinformasjonssentralen:

Detaljer

HMS-DATABLAD Side 1 / 5 DUASOLID HERDER 008 7675 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS-DATABLAD Side 1 / 5 DUASOLID HERDER 008 7675 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS-DATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Identifikasjon av artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produktkode 008 7675 1.2 Bruk av stoffet/preparatet 1.2.1 Anvendelsesområde

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEOLJE IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEOLJE IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

3.1.2 Kjemisk navn for materiale

3.1.2 Kjemisk navn for materiale SIKKERHETSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Identifikasjon av artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produktkode 900 1775 1.2 Bruk av stoffet/preparatet 1.2.1 Anvendelsesområde

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge NO. 1 ANTI RUST AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn NO.

Detaljer