MC 50 MIC 34C /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13"

Transkript

1 MC 50 MIC 34C /13

2 2

3 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr før maskinen settes i drift! I bruksanvisningen beskrives 2 maskiner eller varianter. MIC 34C Denne maskinen er en apparatbærer som det etter ønske kan utstyres med ulike påmonterte apparater (ikke del av leveransen), foran og/eller bak. MC 50 Denne maskinen er en feiemaskin, i tillegg kan det også her monteres på andre apparater (ikke del av leveransen). Innholdsfortegnelse Forskriftsmessig bruk..... NO.. 1 Forutsebar feilbruk.... NO.. 1 Egende underlag for feiing NO.. 1 Generelle merknader..... NO.. 2 Tilbehør og reservedeler NO.. 2 Miljøvern NO.. 2 Garanti NO.. 2 Reservedeler NO.. 2 Symboler i bruksanvisningen NO.. 2 Symboler på maskinen. NO.. 2 Sikkerhetsanvisninger..... NO.. 3 Anvendelse NO.. 3 Betjening NO.. 3 Kjøredrift NO.. 3 Apparat med forbrenningsmotor NO.. 3 Maskiner med luftfylte dekk NO.. 3 Transport NO.. 3 Vedlikehold NO.. 3 Sikkerhetsinnretninger. NO.. 3 Funksjon av feiemaskinen. NO.. 3 Betjeningselementer NO.. 4 Oversikt MC NO.. 4 Oversikt MIC 34C..... NO.. 5 Lufting/klimaanlegg (tilleggsutstyr) NO.. 5 Ekstra vifte NO.. 5 Rattstamme NO.. 5 Pedaler NO.. 5 Takkonsoll NO.. 6 Dørhåndtak NO.. 6 Feieavfallsbeholder (feiemaskin) NO.. 6 Tilkoblinger NO.. 6 Konsoll MC NO.. 7 Konsoll MIC 34C NO.. 8 Før den tas i bruk NO.. 9 Før første gangs bruk.. NO.. 9 Fylle drivstoff NO.. 9 Fylle vindusvaskeanlegg NO.. 9 Fyllle vanntank (ved feiemaskin) NO... 9 Stille inn førersetet..... NO... 9 Regulere rattposisjon... NO... 9 Før start/sikkerhetskontroll NO.. 10 Daglig vedlikehold..... NO.. 10 Drift NO.. 10 Kjøring NO.. 10 Ved feiing NO.. 10 Begrense dykke-dybde av børster NO.. 11 Tømme feieavfallsbeholderen NO.. 11 Sette bort apparat..... NO.. 11 Frostbeskyttelse NO.. 11 Transport NO.. 11 Påbyggingssett NO.. 12 Forberedelser for alle påbyggingssett NO.. 12 Slåmaskin 125 cm..... NO.. 12 Slåmaskin 135 cm..... NO.. 12 Frontfeievalse NO.. 12 Snøplog NO.. 13 Snøfreser NO.. 13 Støinnretning NO.. 14 Balansevekt uten tilhengerfeste NO.. 14 Balansevekt med tilhengerfeste NO.. 15 Tilhengerkobling NO.. 15 Lagring NO.. 15 Pleie og vedlikehold NO.. 15 Generelle merknader... NO.. 15 Kledning NO.. 15 Rengjøring NO.. 16 Vedlikeholdsintervaller.. NO.. 16 Vedlikeholdsarbeider... NO.. 17 Sikringer NO.. 26 Hjelp ved funksjonsfeil..... NO.. 28 Feil med indikasjon.... NO.. 28 Feil uten indikasjon.... NO.. 28 Sleping NO.. 29 Tekniske data NO.. 30 Tyngdepunkt MC 50 / MIC 34C med feiesystem... NO.. 31 Tyngdepunkt MIC 34C.. NO.. 31 EU-samsvarserklæring.... NO.. 31 Forskriftsmessig bruk Bruk av denne maskinen må utelukkende være iht. det som er angitt i denne bruksanvisning. Feiemaskinen er beregnet for feiing av skitne flater utendørs. Bæremaskinen brukes for montering, betjening og transport av separat leverbare arbeidsinnretninger, som f.eks. feieverk, feie- og strøinnretninger osv. Når det ikke er festet noen arbeidsinnretning bak på maskinen, må alltid balansevekten være montert bak i stedet. Apparatet må aldri brukes i lukkede rom. Maskinen er ikke egnet til oppsuging av helsefarlig støv. Det er ikke tillatt å utføre endringer på maskinen. Maskinen er kun egnet for de overflatene som er angitt i bruksanvisningen. Det må kun kjøres på de flater eieren eller dennes representant har tillatt at maskinen brukes på. Generelt gjelder følgende: Hold lett antennelige stoffer på avstand fra maskinen (eksplosjons-/brannfare). Fei/sug aldri opp eksplosive væsker, brennbare gasser eller ufortynnet syre eller løsningsmidler! Til dette hører bensin, tynner og fyringsolje, som blandet med innsugningsluft kan danne eksplosive damper og blandinger. Dette gjelder også aceton, ufortynnede syrer og løsemidler som angriper materialene som er brukt på maskinen. Fei eller sug aldri opp reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium eller sink), de vil i forbindelse med sterkt alkaliske eller sure rengjøringsmidler danne eksplosive gasser. Brennende eller glødende gjenstander må ikke suges opp. Det er forbudt å oppholde seg i fareområdet. Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt. Asfalt Industrigulv Støpte gulv Betong Brostein Forutsebar feilbruk Egende underlag for feiing NO - 1 3

4 Generelle merknader Ta kontakt med forhandleren hvis du konstaterer transportskader etter utpakking. Bruksanvisning og sikkerhetsanvisninger for arbeidsinnretnigner montert på maskinen må leses og følges. Advarsel- og henvisningsskilt som er anbrakt på apparatet, gir viktig informasjon for sikker drift. I tillegg til anvisningene i bruksveiledningen må det tas hensyn til lokale, generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker. Tilbehør og reservedeler For å unngå farer skal reparasjon og skifte av reservedeler på maskinen kun utføres av autorisert kundeservice. Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet. Miljøvern Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering. Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer. Anvisninger om innhold (REACH) Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: Garanti Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på tilbehøret blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. Reservedeler Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet. Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen. Mer informasjon om reservedeler finner du under i området Service. Symboler i bruksanvisningen Advarer mot en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død. Advarsel Advarer mot en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død. Forsiktig! Informerer om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader. Symboler på maskinen Forsiktig! Fare for brannskader fra varme overflater! Før arbeid på maskinen, la dampanlegget få avkjøle seg tilstrekkelig. Forsiktig! Fare for brannskader fra hydraulikk-hurtigkoblinger, som kan være varme. Bruk hansker ved frakobling. Klemfare. Pass da på at det ikke oppholder seg noen i nærheten av kneleddet under drift. Fare for personskader ved utilsiktet senking av feieavfallbeholderen. Arbeid på turbinen skal kun utføres ved helt avtatt feieavfallsbeholder. Advarsel Fare for personskader fra roterende børster. Hold avstand. Frakoblet feieenhet holdes fast her ved løfting. Advarsel Klemfare. Hold hendene unna de markerte stedene. Forsiktig! Fare for skade. Ikke stig her. Fare for ulykker!. Ved tømming av feieavfallbeholderen må parkeringsbremsen settes på. Veltefare! Feieavfallsbeholderen skal bare tømmes når maskinen står på et flatt og stabilt underlag. Fare for personskader. Ikke løft feieavfallbeholderen dersom det befinner seg personer bak maskinen. Fare for personskader. Sugeenheten kal kun skilles fra maskinen ved senket feieavfallsbeholder. Ulykkesrisiko. Ikke kjør med løftet feieavfallsbeholder. Veltefare. Kjør kun i terreng med maksimal sideveis skråning på 10%. Brannfare. Ikke fei opp og/eller sug inn brennende gjenstander. Fyll på kjølevann her. 4 NO - 2

5 Sikkerhetsanvisninger Anvendelse Før bruk skal det kontrolleres at maskinen med arbeidsinnretningene er i forskriftsmessig og driftssikker tilstand. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand. Apparatet skal ikke brukes utendørs ved lave temperaturer. Ved bruk av maskinen på farlige steder (f.eks. bensinstasjoner etc.), må det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Bruk i eksplosjonsfarlige rom er forbudt. Skal ikke utsettes for frost. Betjening Apparatet må brukes på korrekt måte. Du må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer, og spesielt barn. Maskinen skal ikke forlates uten tilsyn når motoren er i gang. Bettjeningspersonen skal først forlate apparatet når motoren er stoppet, apparatet er sikret mot ut il siktede bevegelser eller eventuelt håndbremsen er dratt til og tenningsnøkkelen tatt ut. Arbeid ved maskinen skal alltid utføres med egnede hansker. Apparatet skal bare brukes av personer som er opplært i eller kan dokumentere kjennskap til bruken, og som har fått i oppdrag å bruke apparatet. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Ikke åpne dekselet med motoren i gang. Kjøredrift I utgangspunktet skal forskrifter, tiltak, regler og forordninger som gjelder for kjøretøyer følges. Maskinen må ikke brukes av barn eller ungdommer. Det er ikke tillatt å ta med passasjer. Maskinen skal kun settes i bevegelse fra setet. For å forhindre ukyndig bruk av maskinen skal tenningsnøkkelen tas ut. Fare for ulykke ved redusert bremseeffekt. Ikke legg fotmatte i førerhuset. Løse gjenstander kan skli under gasspedalen, må ikke legges i førerhuset.! Fare for skade! Før hver bruk må det gjennomføres sikkerhetskontroll om beskrevet i kapittelet "Ta i bruk". Veltefare ved for sterke stigninger. Det må bare kjøres i stigninger på inntil 25% i kjøreretningen. Veltefare ved hurtig kjøring i svinger. Kjøre langsomt i svinger. Veltefare ved ustabilt underlag. Maskinen må kun kjøres på faste underlag. Veltefare ved for sterk sidehelling. Ikke kjør i skråninger på tvers av kjøreretningen. Apparat med forbrenningsmotor Les motorprodusentens bruksanvisning før igangsetting, ta spesielt hensyn til sikkerhetsanvisningene.! Fare for skade! Eksosåpningen må ikke tilsdekkes Ikke bøy deg over eller ta på eksosåpningen (fare for brannskader) Ikke berør eller ta på drivmotoren (fare for brannskader). Eksosen er giftig og helsefarlig, den må ikke innåndes. Motoren går i ca. 5 sekunder etter av den slås av. Hold deg alltid på god avstand fra arbeidsområdet i dette tidsrommet. Fare for personskader ved ubeskyttet viftehjul. Bruk aldri apparatet uten diffusor. Det skal kun brukes drivstoff som angitt i bruksanvisningen. Det er eksplosjonsfare dersom det brukes uegnet drivstoff. Pass også på at det ikke kommer drivstoff ut på varme overflater. Ved drift av apparatet innendørs må det sikres tilstrekkelig ventilasjon og avledning av eksosgasser (fare for forgiftning). Maskiner med luftfylte dekk Ved maskiner med påskrudde felger: Før korrigering av dekktrykket, kontroller at alle skruene på felgen er fast tiltrukket. Før korrigering av dekktrykk, kontroller at trykkreduseringsventil på kompressoren er riktig innstilt. Maksimalt fyllingsnivå må ikke overskrides. Tillatt dekktrykk må avleses på dekk og eventuelt på felgen. Ved ulike verdier skal den laveste verdien følges. Transport Ved transport av apparatet skal motoren slås av og apparatet skal festes godt. Vedlikehold Før rengjøring og vedlikehold av maskinen, skifte av deler eller omstilling til annen funksjon skal maskinen stoppes og tenningsnøkkelen eventuelt tas ut. Rengjøring av maskinen må ikke skje med vannslange eller høytrykksvasker (fare for kortslutning eller andre skader). Reparasjoner skal kun utføres på godkjente serviceverksteder eller av fagfolk som er kjent med alle sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetskontroll skal gjøres etter gjeldende lokale forskrifter for kommersiell bruk av mobile apparater. Sikkerhetsinnretninger Setekontaktbryter Dersom ingen sitter på førersetet sperres alle funksjoner med høyt farepotensiale. Startsperre for å starte motoren må bremsepedalen holdes inntråkket. Funksjon av feiemaskinen Støvet som oppstår blir bundet av vann som sprutes ut. sidebørstene transporterer feiemassen frem til sugemunnen. Sugeturbinen gir undertrykk og suger avfallet inn i feieavfallsbeholderen. NO - 3 5

6 Betjeningselementer Oversikt MC 50 1 Dørhåndtak* 2 Rattstamme * 3 Arbeidslys 4 Ratt 5 Takkonsoll * 6 Tanklokk 7 Påfyllingsstuss for rentvannstank 8 Diffusor 9 Nivåanvisning rentvann 10 Olje se-glass, hydraulikkolje 11 Slangekobling, vannsirkulasjonssystem (ekstrautstyr) 12 Tankindikator F = full E = tom 13 Pedaler * 14 Lufting/klimaanlegg (tilleggsutstyr) * 15 Ekstra vifte * 16 Konsoll * 17 Førersete * 18 Nødhammer 19 Beholder vindusvaskeanlegg 20 Kjørelys/blinklys * se etterfølgende detaljerte visning 6 NO - 4

7 Oversikt MIC 34C 1 Dørhåndtak* 2 Rattstamme * 3 Arbeidslys 4 Ratt 5 Takkonsoll * 6 Tanklokk 7 Nummerskiltfeste 8 Olje se-glass, hydraulikkolje 9 Balansevekt med tilhengerfeste 10 Beholder vindusvaskeanlegg 11 Kjørelys/blinklys 12 Tankindikator F = full E = tom 13 Pedaler * 14 Lufting/klimaanlegg (tilleggsutstyr) * 15 Ekstra vifte * 16 Konsoll * 17 Førersete * 18 Nødhammer * se etterfølgende detaljerte visning Lufting/klimaanlegg (tilleggsutstyr) 1 Bryter ventilasjonsvifte 2 Temperaturregulatro varmeapparat 3 Regulator kjøling (ekstrautstyr) Ekstra vifte Den ekstra viften forhindrer dugg på frontruta. 1 Bryter ekstravifte Rattstamme 12 1 Kontrollys blinklys 2 Bryter varselblinkanlegg 3 Klemskrue høyderegulering ratt 4 Kontrollampe parkeringsbremse 5 Klemskrue skrå-regulering ratt 6 Retningsviser venstre 7 Horn 8 Retningsviser høyre 9 Lys av 10 Parkeringslys Nærlys 12 Driftstimeteller feiedrift, arbeidshydraulikk 13 Fjernlys 14 Lyshorn Pedaler 1 Bremsepedal 2 Låing bremsepedal (parkeringsbrems) 3 Anslag arbeidshastighet 4 Kjørepedal forover 5 Kjørepedal bakover Sett på parkeringsbremsen Trykk bremsepedal helt inn. Pass på at låsemekanismen går i inngrep. Slipp bremsepedalen. Løsne parkeringsbremsen Trykk bremsepedal helt inn. Løsne låsen. Slipp bremsepedalen. NO - 5 7

8 Takkonsoll Tilkoblinger På bakvognen Foran 1 Bryter vindusvisker, 2 trinn 2 Bryter roterende varsellys 3 Bryter arbeidslys 4 Bryter fro ekstrautstyr (f.eks. oppvarmet utvendig speil) 5 Bryter vindusvasker Dørhåndtak 1 Hydraulikkoblinger Main PTO 2 Hydraulikkoblinger AUX2 3 Lekkasjekobling 1 Dørlås innvendig Feieavfallsbeholder (feiemaskin) Advarsel Fare for personskader dersom feieavfallsbeholderen faller av! Hurtigskiftesystemet på feieavfallsbeholderen må være låst korrekt. Kontroller låseindikatoren på begge sider av hurtigskiftesystemet! 1 Hydraulikkoblinger AUX2 2 Hydraulikkoblinger AUX1 3 Hydraulikkoblinger 2 PTO 4 Vannkobling (f.eks. for børstekobling) 5 Stikkontakt E1 6 Hydraulikkoblinger Main PTO 7 Lekkasjekobling Bak Stikkontakt E4-hekk, 7-pols 2 Stikkontakt E3-hekk, 3-pols 3 Hydraulikkoblinger AUX2 4 Hydraulikkoblinger 2 PTO Vannkobling 2 Stikkontakt E2-Front Dersom en svart flate er synlig etter innskyvning av feiebeholderen, er beholderen korrekt fastlåst. Dersom det etter innskyvningen av feiebeholderen er synlig en rød flate, er beholderen ikke låst og kan falle av maskinen ved start eller ved vipping av smussbeholderen. Dersom den røde flaten er synlig, skyv beholderen ordentlig i lås! 8 NO - 6

9 Konsoll MC 50 E2 A E E1 16 A B C Betjeningshendel 2.PTO tilkobling Sidebørster inn, feie Sidebørster Stopp Sidebørster inn, motsatt dreieretning Betjeningshendel frontløfter Senke og presse ned arbeidsverktøy Senke arbeidsverktøy, flytende Løfte arbeidverktøy (kun med motor i gang) Betjeningshendel AUX 1 tilkobling 3. sidebørste, senke (ekstrautstyr) Stilling 0: Arbeidshydraulikk Main PTO av 8 Tenningslås 9 Stikkontakt 12 V 10 Innstilling motorturtall 11 Driftstimeteller motor 12 Tast med låsing Arbeidshydraulikk Main PTO permanent på Funksjon kun i forbindelse med låst parkeringsbremse og tast 7 13 Ikke i bruk 14 Omkobler Feieavfallsbeholder / 3. sidebørste (ekstrautstyr) 15 Tast, styrer stikkontakt E1 sidebørste, vippe (ekstrautstyr) 16 Innstilling turtall PTO Innstilling sidebørsteturtall Funksjon av multifunksjonsspak (joystick) 3. sidebørste, løfte (ekstrautstyr) B C D D Betjeningshendel AUX 2 tilkobling Omkobler (14) i stilling feieavfallsbeholder: Kjøre inn feieavfallbeholder (kun med motor i gang) Omkobler (14) i stilling feieavfallsbeholder: Tømme feieavfallbeholder (kun med motor i gang) Omkobler (14) i stilling for 3. sidebørste (ekstrautstyr): Svinge inn sidebørster 0 1 svinge til venstre 2 svinge til høyre Omkobler (14) i stilling for 3. sidebørste (ekstrautstyr): Svinge ut sidebørster Merknad: i forbindelse med apapratbærer foran og ugressbørste kan det leveres en multifunksjonshendel i stedet for betjeningshendelen (ekstrautstyr) a 1 bøye med klokken 2 bøye mot klokken b 1 vippe forover 2 vippe bakover 9 10 E Ved arbeid med sugemunn (ekstrautstyr) Stilling E1 - sugemunn ikke låst Stilling E2 - sugemunn låst 3 Kjøreretning forover Tenningslås A B C D 1 Varsellampe ladekontroll batteri 2 Varsellampe hydraulikkoljetemperatur 3 Varsellampe kjølevannstemperatur 4 Varsellampe oljetrykk 5 Kontrollampe fjernlys 6 Bryter 1 Vanning sidebørster på 0 Vanning sidebørster av 2 Slå på vannsirkulasjonssystem (ekstrautstyr) 7 Tast Stilling 1: Arbeidshydraulikk Main PTO på A B C D Glødesymbol : Forgløding Stilling STOP: Motor av Stilling 1: Tenning på Stilling 2: Starte motoren NO - 7 9

10 A B Konsoll MIC 34C Betjeningshendel 2.PTO tilkobling Betjeningshendel frontløfter Funksjon betjeningshendel A E2 E C Betjeningshendel AUX 1 tilkobling E1 D Betjeningshendel AUX 2 tilkobling Merknad: i forbindelse med apapratbærer foran og ugressbørste kan det leveres en multifunksjonshendel i stedet for betjeningshendelen (ekstrautstyr) 3 A B C D E Ved arbeid med sugemunn (ekstrautstyr) Stilling E1 - sugemunn ikke låst Stilling E2 - sugemunn låst 1 Varsellampe ladekontroll batteri 2 Varsellampe hydraulikkoljetemperatur 3 Varsellampe kjølevannstemperatur 4 Varsellampe oljetrykk 5 Kontrollampe fjernlys 6 Bryter Stilling 1: Vannkobling foran på Stilling 0: Vannkobling foran av Stilling 2: Slå på vannsirkulasjonssystem (ekstrautstyr) 7 Tast Stilling 1: Arbeidshydraulikk Main PTO på Stilling 0: Arbeidshydraulikk Main PTO av 8 Tenningslås 9 Stikkontakt 12 V 10 Innstilling motorturtall 11 Driftstimeteller motor 12 Tast med låsing Arbeidshydraulikk Main PTO permanent på Funksjon kun i forbindelse med låst parkeringsbremse og tast 7 13 Bryter PTO (arbeidskobling) parallel/ seriell Stilling foran: Main PTO kobling foran og bak aktivert 14 Omkobling AUX 2 foran/bak 15 Tast, styrer stikkontakt E1 16 Innstilling turtall PTO 0 Hvilestilling 1 På 2.PTO tilkoblet tilleggsutstyr forover, hendelen går i lås 2 På 2.PTO tilkoblet tilleggsutstyr forover, hendelen går i lås 3 Kjøreretning forover Funksjon betjeningshendel B 0 Hvilestilling 1 Frontløfter senkes, hendelen går i lås Forsiktig! Fare for skade! I denne stillingen kan ikke påbyggingssettet (ekstrautstyr) unngå ujevnheter i underlaget. 2 Frontløfter senket, er i flytestilling, arbeidsverktøy følger bakken (f.eks. børster), hendel går i lås 3 Frontløfter løftes, hendelen går ikke i lås 4 Kjøreretning forover Funksjon betjeningshendel C Tenningslås A B C D 3 A B C D Glødesymbol : Forgløding Stilling STOP: Motor av Stilling 1: Tenning på Stilling 2: Starte motoren 0 Hvilestilling 1 Tilkoblet tillegsutstyr AUX 1 forover, hendelen går ikke i lås 2 Tilkoblet tillegsutstyr AUX 1 bakover, hendelen går ikke i lås 3 Kjøreretning forover 10 NO - 8

11 Funksjon betjeningshendel D Hvilestilling 1 Tilkoblet tillegsutstyr AUX 2 forover, hendelen går ikke i lås 2 Tilkoblet tillegsutstyr AUX 2 bakover, hendelen går ikke i lås 3 Kjøreretning forover En multifunksjonshendle kan leveres som ekstrautstyr i forbindelse med frontløfter og ugressbørste. Funksjon av multifunksjonsspak (joystick) 3 Før den tas i bruk Før første gangs bruk Dokumentmappe festes til bakruten i henhold til vedlagte anvisning. Fylle drivstoff! Eksplosjonsfare! Ikke fyll drivstoff i dårlig ventilerte rom. Røyking og bruk av åpen ild er ikke tillatt. Pass også på at det ikke kommer drivstoff ut på varme overflater. Slå av motoren. Åpne tanklokket. Fyll på diesel-drivstoff. Det skal kun brukes drivstoff som angitt i bruksanvisningen. Sett tankpistolen så langt som mulig inn i påfyllingstussen. Så snart den forskriftsmessige tankpistolen slår seg av for første gang skal det ikke tankes mer. Tørk bort drivstoffsøl og lukk tanklokket. Fylle tanken fra kanne Beregne drivstoffmengden først for å unngå overløp. Fylle vindusvaskeanlegg Stille inn førersetet Ulykkesrisiko. Ikke reguler førersetet under kjøring. 1 Hendel setejustering 2 Dreiehåndtak fjæringshardhet 3 Dreiehåndtak ryggleneskråning 4 Indikator fjærinnstilling 5 Instillingshjul armlenehøyde Ta plass på førersetet. Trekk opp spaken for seteregulering og skyv setet til ønsket posisjon. Slipp hendelen og la setet gå i inngrep. Still inn skråstilling av seteryggen ved hjelp av dreiehåndtaket for seteryggregulering. Still inn høyden av armlenene ved hjelp av reguleringshjulene. Still inn dreiehåndtak for fjærhardhet slik at indikatoren for fjærhardhet er i det grønne feltet. Regulere rattposisjon 0 1 svinge til venstre 2 svinge til høyre a 1 bøye med klokken 2 bøye mot klokken b 1 vippe forover 2 vippe bakover 3 Kjøreretning forover 1 Beholder vindusvaskeanlegg 2 Deksel Ta av dekselet. Fyll på væske. Sett på lokket igjen. Fyllle vanntank (ved feiemaskin) Skru av lokk på fyllestuss for rent vann. Fyll vanntanken. Bemerk Vannslangen for fylling av vanntanken skal ikke være ført inn (for å unngå tilbakeslag). Steng vanntilførselen. Ta av vannslange og lukk fyllestuss for rent vann. Ved vannsirkulasjonssystem (ekstrautstyr) Fyll vann i feieavfallsbeholderen (maks 50 liter). 1 Klemskrue høyderegulering ratt 2 Klemskrue skrå-regulering ratt Ulykkesrisiko. Ikke reguler rattet under kjøring. Løsne klemskrue høyderegulering ratt. Still inn rattet til ønsket høyde. Trekk til klemskrue. Løsne klemskrue skrå-regulering ratt. Still inn ønket skråstilling av rattstammen. Trekk til klemskrue. NO

12 Før start/sikkerhetskontroll Før hver bruk skal følgende sikkerhetskontroller gjennomføres: Ulykkesrisiko, fare for personskader. Dersom et punkt i sikkerhetskontrollen ikke er oppfylt, skal ikke maskinen tas i bruk, men må repareres. Sikkerhetskontroll Foreta sikkerhetskontrollene med påslått tenning (stilling 1). Ved løsnet parkeringsbrems: Slipp gasspedalen, koble ut arbeidshydraulikk Main PTO - motoren skal ikke starte når tenningsnøkkelen vris om (stilling 2). Ved inntrykket bremsepedal: Koble inn arbeidshydraulikk Main PTO - motoren skal ikke starte når tenningsnøkkelen vris om (stilling 2). Med motoren i gang: Slå på arbeitshydraulikken Main PTO, avlaste førersetet - arbeidshydraulikken Main PTO skal slå seg av Daglig vedlikehold Daglig vedlikeholdsarbeid utføres (se avsnitt "Vedlikehold og stell"). Drift Klemfare. Pass da på at det ikke oppholder seg noen i nærheten av kneleddet under drift. Fare for brannskader, klemfare. Maskinen skal kun benyttes når alle deler av kledningen er satt på plass. Forsiktig! Fare for skader fra overoppvarming av kraftoverføring og bremse. Bremspedal skal kun brukes under kjøring dersom maskinen ikke stopper når gasspedalen slippes eller trykkes kort bakover. Fare for ulykke ved manglende smøring. Dersom varsellampn for oljetrykk tenne under driften, stopp motoren straks og rett feilen. Fare for personskader ved overoppvarmet motor eller overoppvarmet hydraulikkolje. Dersom varsellampen for motortemperatur eller hydraulikkoljetemperatur tennes, sett motorturtallet til tomgang (ikke stopp motoren), foreta tiltak som angitt i kapitetl "Feil". Fare for skade på hydraulikkslanger på feieinnretningen. Ved forsenkning eller forhøyning, ikke senk børstene lavere enn hjulenes nivå (ved feiemaskin). Kjøring 1 Bremsepedal 2 Låing bremsepedal (parkeringsbrems) 3 Anslag arbeidshastighet (bruk f.eks. ved slåing av gress) 4 Kjørepedal forover 5 Kjørepedal bakover Løsne parkeringsbremsen Trykk bremsepedal helt inn. Drei låsen bakover. Slipp bremsepedalen. Starte motoren Ta foten bort fra gasspedalen. Motorturtall settes til MIN. Trykk bremsepedalen helt ned. Kontrollampen for parkeringsbrems skal tennes. Ved lave utendørstemperaturer, vri tenningsnøkkelen først til forgløding i ca. 3 sekunder. Vri tenningsnøkkel for å starte motoren, og hold den der til motoren har startet. Slipp tenningsnøkkelen. Tenningsnøkkelen vrir seg til stilling "1", motor på. Slipp bremsepedalen. Forsiktig! Fare for skader fra overoppvarming av kraftoverføring og bremse. Ikke kjør maskinen med bremsen inntrykket. Etter kaldstart, la maskinen kjøre seg varm på stilling min, slik at hydraulikkoljen kommer opp til driftstemperatur. Varmkjøringstiden er avhengig av omgivelsestemperaturen, og kan avleses fra diagrammet under. Kjøring Løft arbeidsverktøyet. Løft sugemunn og sidebørster (ved feiemaskin). Motorturtall settes til ECO. Trykk kjørepedal langsomt inn. Styr kjøreretningen ved hjelp av rattet. Stoppe Slipp kjørepedalen eller trykk den kort bakover, maskinen bremser automatisk og blir stående. Bremsepedalen skal kun benyttes dersom maskinen på tros av tiltakene nevnt over ikke stopper. Forsiktig! Fare for skader på drivsystemet. Bremsen skal kun brukes i nødsfall og som parkeringsbrems ved stoppet maskin, ikke som kjørebrems. Kjøre over hindre Advarsel Fare for skade! Sidebørsetr og sugemunn skal løftes ved kjøring over forhindringer. Forhindringer inntil 150 mm høyde: Kjør over forhindringen forover, langsomt og forsiktig i vinkel på 45. Forhindringer over 150 mm høyde: Hindre må bare kjøres over med en egnet rampe. Advarsel Fare for skade! Forsikre deg om at kjøretøyet ikke setter seg fast. Kjøring på offentlig vei Ved kjøring på offentlig vei for transport (ikke for rengjøring av offentlig vei), skal alltid transportsikringen settes på. Den forhindrer utilsiktet beegelse av arbeidsverktøy. Set hendel i hvilestilling Transportsikringen settes på med stiftene ned, og stiftene settes inn i føringssporet på hendelen. Ved feiing Forsiktig! Fei ikke pakktape, tråder eller noe lignende da dette kan føre til forstoppning av sugekanalen. For å unngå at gulvet blir skadet, må man ikke bruke feiemaskinen uten at den er i bevegelse. Bemerk For å oppnå optimal rengjøring, skal kjørehastigheten tilpasses de aktuelle forholdene. Feieavfallsbeholderen skal tømmes med jevne mellomrom under drift. Start motoren og la den gå seg varm. Motorturtall settes til ECO. Stille inn turtall på sidebørster. Sett hendel E i stilling E1. Sugemunn ikke låst 12 NO - 10

13 Skyv hendel A forover Sidebørster for feiing er innkoblet. Tast (7) slå på arbeidshydraulikk Main PTO. Sugeturbin går. Ved feiing av tørt materiale: Slå på bryter (6) vanning på sidebørster. Ved behov, slå på vannsirkulasjonssystem (ekstrautstyr). Skyv hendel B forover. Sidebørster senkes og presses ned (for rengjøring av steder med mye smuss). Skyv hendel B helt forover og lås den på plass. Sidebørstene trykkes ned av egenvekten (ved feiing av normalt smuss). Bevege 3. sidebørste (ekstrautstyr) Omkobler (14) i stilling 3. sidebørste Hendel D forover og i lås. 3. sidebørste svinges inn og trykkes ned av egenvekten (ved feiing av normalt smuss). Hendel D bakover. 3. sidebørste svinger ut. Still inn vinkel av 3. sidebørste (ekstrautstyr). Ved å skråstille 3. sidebørste er det lettere å feie på ujevne underlag (f.eks. i renner). Avvise store gjenstander Middelsstore gjenstander (f.eks. brusbokser) kan suges opp av maskinen. Store gjenstander (f.eks. grener) kan ledes til siden ved kort å snu rotasjonsretningen på sidebørstene. Trekk hendel A kort bakover. Rotasjonsretning av sidebørster skifter. Begrense dykke-dybde av børster Ved bruk av myke børster kan det være nødvendig å begrense dykkedybden slik at børstene ikke blir kraftig deformert ved feiing. 1 Skrue 2 Kontramutter Løsne kontramutter. Bemerk Deto mer skruen skrus ned, desto mindre blir dykke-dybden av børstene. Trekk til kontramutter. Tømme feieavfallsbeholderen Fare for skader! Ved rygging skal det ikke være fare for tredjeperson, eventuelt må noen dirigere deg. Veltefare. Feieavfallsbeholderen skal kun tømmes når maskinen står på fast underlag og ikke skråner hverken bakover eller til siden. Ved tømming i skråninger eller på ramper, pass på nødvendig sikkerhetsavstand. Fare for ulykker!. Ved tømming av feieavfallbeholderen må parkeringsbremsen settes på. Fare for skader! Før tømming av feieavfallsbeholderen skal sugeturbinen slås av. Fare for skader! Under tømmingen må det ikke oppholde seg personer og dyr i utsvingingsområdet for feieavfallsbeholderen. Klemfare! Hold aldri fast i stagene i tømmemekanismen. Anvisning Løft alltid feieavfallsbeholderen helt til endestillingen. Ved montert 3. sidebørste (ekstrautstyr): Omkobler (14) i stilling 3. sidebørste: 3. Svinger inn sidebørster, trykk hendel D frem og i lås. 3. Løft sidebørster, trekk hendel C bakover. Ved feiemaskin: Løft sidebørster og sugemunn, trekk hendel B bakover. Ved apparatbærer: Løft arbeidsverktøyet: Trekk da hendel B bakover. Stans maskinen. Slå av vanning på sidebørstene med bryter (6). Vent omtrent 20 sekunder. Ved feiemaskin: Slå av sugeturbinen med tast (7). Ved apparatbærer: Slå av sugeturbinen med tast (7). Omkobler (14) i stilling feieavfallsbeholder: Tøm feieavfallsbeholderen. Hendel D bakover. Kjør inn igjen feieavfallsbeholderen etter tømming. Hendel D forover. Ekstra ved vannsirkulasjonssystem (ekstrautstyr) Rengjør filter i feieavfallsbeholder med vannstråle. 1 Filter 2 Holder Sving ut og ta av filteret fra holderen. Rengjør filteret under rennende vann. Hev feieavfallsbeholderen. 1 Holdeplate 2 Ventil Drei holdeplaten mot klokken og ta av. Ta ut, kontroller og rengjør ventil. Sette bort apparat Ved montert 3. sidebørste (ekstrautstyr): Omkobler (14) i stilling 3. sidebørste: 3. Svinger inn sidebørster, trykk hendel D frem og i lås. 3. Løft sidebørster, trekk hendel C bakover. Ved feiemaskin: Løft sidebørster og sugemunn, trekk hendel B bakover. Ved apparatbærer: Løft arbeidsverktøyet: Trekk da hendel B bakover. Stans maskinen. Slå av vanning på sidebørstene med bryter (6). Vent omtrent 20 sekunder. Ved feiemaskin: Slå av sugeturbinen med tast (7). Ved apparatbærer: Slå av sugeturbinen med tast (7). Motorturtall settes til MIN. Motoren kjøres på tomgang 1 til 2 minutter. Vri tenningsnøkkelen til "STOP" og trekk den ut. Sett på parkeringsbremsen. Frostbeskyttelse Dersom det ventes frost, kontroller om det er nok kjølevæske i kjølevannet. Tøm vanntanken og ledningsystemet, se "Vedlikeholdsarbeider/tømme vanntank" (ekstrautstyr). Transport Forsiktig! Fare for skade! Ikke fest eller slep maskinen ved hjelp av børstesystemet (ved feiemaskin). Advarsel Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport. Ulykkesrisiko: Maskinen må sikres mot å skli under transport. Parker maskinen og lås parkeringsbremsen. NO

14 Maskinen skal sikres med stropper på festekrokene til venstre og høyre. Påbyggingssett Her angis det kun ekstrainformasjon for drift av påbyggingssett med MC 50 / MIC 34C. Før montering og drift av påbyggingssettet, les alltid den separate bruksanviningen og sikkerhetsanvisningene for påbyggingssettet. Forberedelser for alle påbyggingssett Ved apparatbærer: Løft arbeidsverktøyet: Trekk da hendel B bakover. Sett hendel E i stilling E2. Sugemunn låses Slåmaskin 125 cm Koble til hydraulikkledninger 1 Hydraulikkoblinger Main PTO Hyraulikkslanger knivdrift 2 Stikkontakt E1 Kabel skjærehøyderegulering Betjening Senke slåmaskinen, flytende Senke og presse ned slåmaskinen Løfte slåmaskinen Regulere skjærehøyde Skyv hendel B helt forover og lås den på plass. Skyv hendel B forover. Hendel B bakover. Trykk tast (15). Slå på knivdriften Tast (7) slå på arbeidshydraulikk Main PTO. Forutsetninger for drift Motvekten (ekstrautstyr) må settes på hekken av maskinen før kjøring på offentlig vei. Still inn høyt motorturtall. Merk: Bakkebelastningen kan reduseres ved bruk av påbyggingssettet plen-dekk ( ). Med avtatt feieavfallsbeholder/rentvannstank øker kjørestabiliteten og oversikten. Etter slåing Senk arbeidsverktøy og sugemunn. Rengjør oversiden av sugemunen med trykkluft (ved feiemaskin). Slåmaskin 135 cm Koble til hydraulikkledninger 1 Hydraulikkoblinger AUX2 Hydraulikkslange hekkutkast (merket med kabelstrips) 2 Hydraulikkoblinger AUX1 Hydraulikkslange skjærehøyde 3 Hydraulikkoblinger Main PTO Hyraulikkslanger knivdrift Betjening Senke slåmaskinen, flytende Senke og presse ned slåmaskinen Løfte slåmaskinen Redusere skjærehøyde Øke skjærehøyde Slå på knivdriften Forvalg hekkutkast Lukke hekkutkast Åpne hekkutkast Skyv hendel B helt forover og lås den på plass. Skyv hendel B forover. Hendel B bakover. Hendel C forover. Hendel C bakover. Tast (7) slå på arbeidshydraulikk Main PTO. Omkobler (14) til AUX 2 forover. Hendel D forover. Hendel D bakover. Forutsetninger for drift Motvekten (ekstrautstyr) må settes på hekken av maskinen før kjøring på offentlig vei. Still inn høyt motorturtall. Merk: Bakkebelastningen kan reduseres ved bruk av påbyggingssettet plen-dekk ( ). Med avtatt feieavfallsbeholder/rentvannstank øker kjørestabiliteten og oversikten. Etter slåing Senk arbeidsverktøy og sugemunn. Rengjør oversiden av sugemunen med trykkluft (ved feiemaskin). Frontfeievalse Koble til hydraulikkledninger 1 Hydraulikkoblinger AUX2 Hydraulikkoblinger svingdrift 2 Hydraulikkoblinger Main PTO Hydraulikkoblinger feievalsedrift 3 Hydraulikkslanger feievalsedrift 4 Hydraulikkslanger svigdrift Deaktivere sugeturbin (kun MC 50) Dersom frontfeievalsen skal brukes mens feieavfallsbeholderen/rentvannstanken sitter på maskinen, må sugeturbinen deaktiveres. 1 Hydraulikkoblinger Main PTO 2 Hydraulikkoblinger AUX2 Hydraulikkslanger skilles fra hydraulikkobling Main PTO. 14 NO - 12

15 Betjening Senke frontfeievalse, flytende Senke og presse ned frontfeievalse Løfte frontfeievalse Slå på frontfeievalse Forvalg frontfeievalse Sving frontfeievalse til høyre Sving frontfeievalse til venstre Skyv hendel B helt forover og lås den på plass. Skyv hendel B forover. Hendel B bakover. Tast (7) slå på arbeidshydraulikk Main PTO. Omkobler (14) til AUX 2 forover. Hendel D bakover. Hendel D forover. Forutsetninger for drift Dersom maskinen brukes med frontfeievalse uten feieavfallsbeholder/rentvannstank, må det ved kjøring på offentlig vei monteres motvekt på hekken. Motorturtall settes på nedre ende av området "ECO". Merk: Med avtatt feieavfallsbeholder/rentvannstank øker kjørestabiliteten og oversikten. Snøplog Koble til hydraulikkledninger Hydraulikkoblinger AUX2 2 Hydraulikkoblinger AUX1 Betjening Senke snøplog, flytende Senke og presse ned snøplogen Løfte snøplogen Skyv hendel B helt forover og lås den på plass. Skyv hendel B forover. Hendel B bakover. Forvalg snøplog Omkobler (14) til AUX 2 forover. Kun V-snøplog: Svinge venstre del av plogen forover Kun V-snøplog: Svinge venstre del av plogen bakover Hendel C forover. Hendel C bakover. V-snøplog: Svinge høyre del av plogen bakover Stiv snøplog: Svinge plog til venstre V-snøplog: Svinge høyre del av plogen forover Stiv snøplog: Svinge plog til høyre Hendel D bakover. Hendel D forover. Koble til markeringslys (ekstrautstyr) Kabel strekkes som vist over. Sett inn støpselet på hekken av feiemaskinen. Forutsetninger for drift Dersom det ikke er montert strøinnretning, må det ved demontert feieavfallsbeholder/vanntank monteres motvekt (ekstrautstyr) på hekken av maskinen ved kjøring på offentlig vei. Merk: Med avtatt feieavfallsbeholder/rentvannstank øker kjørestabiliteten og oversikten. Snøfreser Koble til hydraulikkledninger Hydraulikkoblinger AUX2 2 Hydraulikkoblinger AUX1 3 Hydraulikkoblinger Main PTO 3 Betjening Senke snøfreser, flytende Senke og presse ned snøfreser Løfte snøfreser Sving utkastersjakt til høyre Sving utkastersjakt til venstre Øke utkasterbredde Redusere utkasterbredde Skyv hendel B helt forover og lås den på plass. Skyv hendel B forover. Hendel B bakover. Hendel D bakover. Hendel D forover. Hendel C bakover. Hendel C forover. Forvalg snøfreser Omkobler (14) til AUX 2 forover. Slå på snøfreser Tast (7) slå på arbeidshydraulikk Main PTO. Koble til markeringslys (ekstrautstyr) Kabel strekkes som vist over. Sett inn støpselet på hekken av feiemaskinen. Forutsetninger for drift Dersom det ikke er montert strøinnretning, må det ved demontert feieavfallsbeholder/vanntank monteres motvekt (ekstrautstyr) på hekken av maskinen ved kjøring på offentlig vei. Merk: Med avtatt feieavfallsbeholder/rentvannstank øker kjørestabiliteten og oversikten. NO

16 Støinnretning Feste monteringsbukk Slå av motor, ta ut tenningsnøkkel. Feste valse-strømaskin Koble til hydraulikkledninger 1 Sikringsbolter 2 Monteringsbukk Lås opp og ta ut sikringsbolter ved å skru. Skyv monteringsbukken inn i de to firkantrørene på hekken av maskinen. Skyv inn sikringsbolter og sikre ved å vri. Sett på sprutebeskyttelse, slik at kjøleren er beskyttet mot strømassen. 1 Holdestift 2 Sikringsbolter 3 Sikringssplint Løft valse-strømaskin og fest holdestift i føringssporet under på festebukken. Bruk føringssporet nærmest maskinen. Rett inn valse-strømaskin og fest med sikringsboltene. Sikre sikrignsboltene mot å skli ut ved hjelp av sikringssplinten. Feste tallerken-strømaskin 1 Holdestift 2 Sikringsbolter 3 Sikringssplint Moteres som valse-strømaskin, men bruk føringssporet lengst unna maskinen. Ta beskyttelseshettene av hydraulikkoblingene og koble hydraulikkslangene til riktig plugg. Koble sammen beskyttelseshettene med hverandre, for å beskytte mot smuss. Koble til baklys Sett inn støpselet på hekken av feiemaskinen. Sikre eventuelt kabelen slik at den ikke kan fanges og trekkes med av bevegelige deler. Betjening Slå på strømaskin Tast (7) slå på arbeidshydraulikk Main PTO. Forutsetninger for drift Motorturtall settes på nedre ende av området "ECO". Balansevekt uten tilhengerfeste Sikringsbolter 2 Motvekt Lås opp og trekk ut sikringsbolter sideveis ved å skru. Skyv motvekten inn i firkantrørene på maskinrammen. Skyv inn sikrigsboltene og lås dem ved å vri. 16 NO - 14

17 1 Sikringsbolter 2 Motvekt 3 Tilhengerkobling Lås opp og trekk ut sikringsbolter sideveis ved å skru. Skyv motvekten med tilhengerfeste inn i firkantrørene på maskinrammen. Skyv inn sikrigsboltene og lås dem ved å vri. Tilhengerkobling ZuläGodkjent støttelast og trekklast er angitt i kapittelet "Tekniske data". Tilhengerkobling 1 Sikringsbolter 2 Tilhengerkobling Balansevekt med tilhengerfeste Lås opp og trekk ut sikringsbolter sideveis ved å skru. Skyv tilhengerkoblingen inn i firkantrørene på maskinrammen. Skyv inn sikrigsboltene og lås dem ved å vri. ZuläGodkjent støttelast og trekklast er angitt i kapittelet "Tekniske data". 1 2 Lagring Advarsel Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring. Hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid, må følgende punkter følges: Parker maskinen på en beskyttet, flat og tørr plass. Ved montert 3. sidebørste (ekstrautstyr): Omkobler (14) i stilling 3. sidebørste: 3. Svinger inn sidebørster, trykk hendel D frem og i lås. 3. Løft sidebørster, trekk hendel C bakover. Ved feiemaskin: Løft sidebørster og sugemunn, trekk hendel B bakover. Ved apparatbærer: Løft arbeidsverktøyet: Trekk da hendel B bakover. Vri tenningsnøkkelen til "STOP" og trekk den ut. Sikre maskinen mot rulling. Trekk til parkeringsbremsen. Skift motorolje og motoroljefilter. Dersom det ventes frost, kontroller om det er nok kjølevæske i kjølevannet. Tøm vanntanken og ledningsystemet, se "Vedlikeholdsarbeider/tømme vanntank" (ekstrautstyr). Ved vannsirkulasjonssystem (ekstrautstyr), tapp av vann fra feieavfallsbeholder. Rengjør feiemaskinen innvendig og utvendig. Batteriet lades i mellomrom på ca. to måneder. Dersom maskinen skal lagres lenger enn 4 uker skal minuspolen på batteriet kobles av. Pleie og vedlikehold Generelle merknader Før rengjøring og vedlikehold av maskinen, skifte av deler eller omstilling til annen funksjon skal maskinen stoppes og tenningsnøkkelen eventuelt tas ut. Før arbeid på det elektriske anlegget skal batteriet kobles fra. Trekk til holdebremsen. Reparasjoner skal kun utføres på godkjente serviceverksteder eller av fagfolk som er kjent med alle sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetstiltak ved løftet feieavfallsbeholder (ved feiemaskin) Før arbeid på maskinen med løftet feieavfallsbeholder skal det settes på sikkerhetsstøtter: 1 Fjærkontakt 2 Sikringsastøtte Trekk ut fjærkontakt. Ta bort sikkerhetsstøttene fra feieavfallsbeholderen. 1 Sikringsastøtte 2 Stempelstang Sett på sikkerhetsstøtter på stempelstengerne på en løftesylinder for feieavfallsbeholderen. Ta av/sette på motorpanser Advarsel Forbrenningsfare. Før du tar av panseret, la maskinen kjøle seg av. 1 Motorpanser side 2 Radiatorgitter Kledning For å utføre ulike vedlikeholdsarbeider må motorpanser tas av. NO

18 Ta av motorpanser på siden 1 Hettelås Åpne begge panserlåsene. Løft panseret og sving ut oppe. Ta av deksel. Sett på motorpanser på siden 1 Festespor 2 Sentreringskon Vipp inn nedre ende av panseret bak hjulet. Sving panseret oppe mot maskinen og fest øvre kant av panseret i festesporet. Lukk panserlåsene. Ta av radiatorgitter 1 Lås Åpne begge låsene (trekkut låsen og drei ca. 90, slipp). Sving ut radiatorgitter oppe, trekk opp og ta av. Rengjøring Tømme feieavfallsbeholder (ved feiemaskin). Løft arbeidsverktøyet. Løft sugemunn og sidebørster. Sett høytrykksvaskeren på et jevnt underlag. Motorturtall settes til MIN. Vri tenningsnøkkelen til "STOP" og trekk den ut. Trekk til holdebremsen. Rengjøring av apparatet Rengjør maskinen hver dag etter avslutttet arbeid. Forsiktig! Fare for skade! Akselpakninger, elektriske komponenter og hydrauliske ventiler skal ikke rengjøre med høytrykks vannstråle. Ikke sprut vann på motoren. Ved rengjøring av maskinen med høytrykksvasker, følg de aktuelle sikkerhetsforskriftene. Kjølelamellene skal kun rengjøres med trykkluft (maks 5 bar), ikke med vann. Det må ikke brukes aggressive rengjøringsmiddel. For å beskytte luftfilteret, vask hekken på maskinen kun med motoren avslått. For å ungå brannfare, kontroller at det ikke er olje- eller drivstofflekkasjer fra maskinen. La en servicemontør reparere lekkasjer. Spyl av sidebørstene med vannstråle (ved feiemaskin). Rengjør sugemunn med vannstråle (ved feiemaskin). Kontroller at frontløfteren (hydraulikk) går lett (løfte og senke). Høyderegulering av sugemunn og kontroll av at grovsmussklaff går lett (ved feiemaskin). For å unngå brannfare, hold motor, lyddemper, batteri og drivstofftank rene for planterester og olje. Motor kontrolleres for tilsmussing, ved behov rengjør med børste eller trykkluft. Rengjør kjøler 1 Festestav 2 Kjøler for klimaanlegg (tilbehør MC 50) 3 Kombikjøler Kontroller for tilsmussing. Fjern grove gjenstander med hånden. Fjern smuss med en myk børste eller trykkluft. Svinge ut kjøler for klimaanlegg: Løne festestaven fra holderen nede og sving den opp. Sving ut kjøler for klimaanlegg. Rengjør sugekanal og feieavfallsbeholder (ved feiemaskin) Starte maskinen. Motorturtall settes til ECO. Legg vannslangen foran sugemunnen og åpne vanntilførsel. Slå på sugeturbin. La sugeturbinen gå i ca. 2 minutter. Slå av sugeturbin. Omkobler (14) i stilling feieavfallsbeholder: Tøm feieavfallsbeholderen. Hendel D bakover. Spyl feieavfallsbeholder innvendig og dekkgitteret på sugekanalen med vannstråle. Vedlikeholdsintervaller Anvisning For at garantikrav skal aksepteres, må alle service- og vedlikeholdsarbeider utføres av autorisert Kärcher-kundeservice i løpet av garantitiden. Bemerk Driftstimetelleren angir tidspunktet for vedlikeholdsintervallene. Daglig før arbeidet starter Kontroller funksjonen til alle betjeningselementer og kontrollamper. Fyll drivstoff. Kontroller oljenivå. Kontroller kjølevannsnivå. Kontrollere hydraulikkoljenivå. Kontroller drivstoffilter. Kontroller luftfilter og rengjør ved behov. Kontroller sidebørster og sugemunn for slitasje og sammenviklede bånd (ved feiemaskin). Alle lagere smøres, som er merket med * i "Vedlikeholdsarbeider/smøre maskin". Dersom maskinen drives med utkoblet vannsirkulasjonssystem (ekstrautstyr), rengjør filter og ventil på vansirkulasjonssystemet for å sikre god funksjon av vannsirkulasjonssystemet og for å unngå skader. Beskrivelse av aktivitetene, se "Drift/ tømme feieavfallsbeholder/ekstra ved vannsirkulasjonssystem (ved feiemaskin)". Rengjør avluftsgitter i feieavfallsbeholderen (ved feiemaskin). Kontroller om kranene på vannavskilleren og drivstoffilter er åpne. Kontroller at vannavskilleren ikke inneholder vann. Rengjør kjøler. Kontroller om det ved kjøring med påmontert utstyr er nødvendig og montert. Kontroller hele maskinen for skader. Etter hver vask av maskinen Alle lagere smøres, som er merket med * i "Vedlikeholdsarbeider/smøre maskin". 18 NO - 16

19 Ukentlig Kontroller pakninger på feieavfallsbeholder (ved feiemaskin). Kontroller lufttrykk i dekkene, se "Tekniske data" (ved feiemaskin). Kontroller nivå på vann for vindusspyler. Kontroller at grovsmussklaffen fungerer og går lett (ved feiemaskin). Kontroller at sugemunn løper lett (ved feiemaskin). Kontroller spraydyser for vanning av børster og i sugemunn. Ved behov, rengjør eller skift dyser (ved feiemaskin). Etter de første 50 driftstimer Første inspeksjon skal utføres av kundeservice. Hver 50. driftstime Kontroller og rengjør radiatorvifte. Kontroller vannavskiller. Kontroller batterier. Kontroller batteripolene for oksidasjon, og rengjør med børste ved behov og smør med polfett. Kontroller at forbindelseskablene sitter som de skal. Rengjør dynamo (ikke med høytrykksvasker). Lager smøres (se "Smøre maskin"). Hver 250. driftstimer eller hvert halvår Kontrollere lager på leddstyring. * Skift motorolje og motoroljefilter. Kontroller oljenivå. Kontroller drivstoffilter. Kontroller kjølevannsnivå. Kontroller blandingsforhold vann/frostvæske Rengjør eller skift vannfilter. Skift olje i hjulmotorer. Kontrollere hydraulikkoljenivå. Kontrollere at hydraulikksystemet er tett, uten slitasjemerker, og at forbindelser sitter som de skal. Kontroller dekktrykk og tilstand av dekk (ved feiemaskin). Skift luftfilter. Kontroller bremsene for funksjon og innstilling. * Kontroller motorturtall og innstilling. * Kontroller slange fra luftfilter til motor. Kontroller slanger og slangeklemmer. Rengjør kjølelameller i vannkjøler, oljekjøler og klimaanlegget med trykkluft. Kontroller at varmeapparat og varmevifte fungerer. * Kontroller luftfilter for varmevifte, skift ved behov. Kontroller kileremmene for slitasje. Kontroller vannavskiller. Kontroller drivstoffilter og slangeklemmer (ved feiemaskin). Kontroller pakinger på feieavfallsbeholder og sugekanalen for slitasje (ved feiemaskin). Kontroller sugemunn for innretting og slitasje (ved feiemaskin). * Kontroller at grovsmussklaffen fungerer og går lett (ved feiemaskin). Vannpumpe og dyser kontrolleres, rengjøres ved behov (ved feiemaskin). Kontroller sugeslangen for slitasje (ved feiemaskin). Kontrollere feiemønster på sidebørster (ved feiemaskin). * Kontroller at børstesystem går lett - svinges på tvers av kjøreretning (ved feiemaskin). Kontroller batterier, ved behov tilsett destillert vann. Kontrollere at Bowden-kabler og bevegelige deler løper lett Kontroller funksjon av klimaanlegget. Rengjør ventilasjonsslissene på lysanlegget. * Gjennomføres av kundeservice. Hver 500. time eller halvårlig Gjennomføring av alle arbeider ved kundeservice. Skift drivstoffilter. Skift hydraulikkolje. Skift hydraulikkoljefilter. Skift olje i hjulmotorer. Kontroller eksossystemet for lekkasjer. Kontrollere alle strømførende ledninger og kontakter for skader og oksydasjon Smør kilereim for hydraulikkpumpen og strammerulle. Hver driftstime eller årlig Gjennomføring av alle arbeider ved kundeservice. Skift kjølevann. Skift kilereim for hydraulikkpumpen og strammerulle, smør strammerullen. Still inn ventiler. Visuell inspeksjon av drivstoffslanger og kjølevannslanger, skift ut ved behov. Anvisning For at garantikrav skal aksepteres, må alle service- og vedlikeholdsarbeider utføres av autorisert Kärcher-kundeservice i løpet av garantitiden. Hver driftstime Gjennomføring av alle arbeider ved kundeservice. Skift kilereim. Kontroller og rengjør innsprøytningsdyser. Hver driftstime Slipe inntaks og utslippsventiler (kundeservice). Årlig Sikkerhetskontroll eter lokale forskrifter ved kundeservice. Vedlikeholdsarbeider Generelle sikkerhetsanvisninger Livsfare! Før reparasjoner, skyv maskinen ut av fareområde for trafikk, bruk refleksvest. Fare for personskade når motoren fortsatt er i gang! Vent i 5 sekunder etter at motoren er slått av. Hold deg alltid på god avstand fra arbeidsområdet i dette tidsrommet. Fare for skader dersom apparatet startes utilsiktet. Før arbeid på maskinen, trekk ut tenningsnøkkelen og koble fra batteriet. Høytrykkstrålen skal ikke rettes direkte mot elektriske komponenter, dekk, kjølelameller og hydraulikkslanger. Ved rengjøring av maskinen med høytrykksvasker, følg de aktuelle sikkerhetsforskriftene. Vedlikehold av hydraulikksysteemt skal kun utføres av godt opplært personell. Fare for skader! Ved alle vedlikeholdsarbeider skal feieavfallsbeholderen tippes helt opp og børstesystemet/arbeidsverktøy senkes, for aå gjøre hydraulikksystemet trykløst. Fare for personskader ved feieavfallsbeholder som svinger utover. Før arbeid uder feieavfallsbeholder, sving feieavfallsbeholderen helt til tømme-stilling (ved feiemaskin). Fare for personskader ved utilsiktet senking av feieavfallbeholderen. Arbeid på turbinen skal kun utføres ved helt avtatt feieavfallsbeholder (ved feiemaskin). Advarsel La maskinen kjøles tilstrekkelig ned før alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Varme deler som drivmotor og eksosanlegg må ikke berøres. Kjølevannet er varmt. Forsiktig! Vennligst ikke slipp ut motorolje, fyringsolje, diesel eller bensin i naturen. Jordsmonnet må vernes og spillolje må avhendes på miljøvennlig måte. Forberedelser Parker feiemaskinen på et jevnt underlag. Senk arbeidsutstyr elleer sidebørster, før da hendel B forover. Motorturtall settes til MIN. Vri tenningsnøkkelen til "STOP" og trekk den ut. Trekk til holdebremsen. NO

20 Sikkerhetsanvisninger for batterier Ved omgang med batterier må det tas hensyn til: Følg anvisningene på batteriet, i bruksanvisningen og i maskinbruksanvisningen! Bruk vernebriller! Hold barn unna syre og batterier! Eksplosjonsfare! Åpen ild, gnister, åpent lys og røyking er forbudt! Fare for skade! Førstehjelp! Varselmerket! Avhending! Batterier må ikke kastes i husholdsningsavfallet! Ulykkesforskrifter som f.eks. DIN VDE 0510, VDE 0105 T.1 skal følges. Eksplosjonsfare! Verktøy o.l. må ikke legges på batteriet, dvs. på poler eller cellebro. Fare for skader! Pass på at sår aldri kommer i kontakt med bly. Vask hendene godt etter håndtering av batterier. Brann- og eksplosjonsfare! Røyking og bruk av åpen ild er ikke tillatt. Rom der det lades batterier må være godt ventilerte, da det dannes høyeksplosive gasser ved lading. Fare for skade! Syresprut i øyne eller på huden skal skylles ut/av med mye rent vann. Kontakt lege straks etterpå. Forurensede klaær må vaskes med vann. Skift klær. Innsetting og tilkobling av batterier Sett batteriene i batteriholderen. Koble polklemmen (rød kabel) til plusspolen (+). Koble polklemmen til minuspolen (-). Skyv inn batteri. Skru holderen fast i bunnen av batteriet. Anvisning Under demonteringen av batteriet må man påse at man først kobler fra minuspol-ledningen. Kontroller at batteripoler og polklemmer er tilstrekkelig beskyttet med polfett. Lade batteriet! Fare for skader! Følg sikkerhetsanvisningene for håndtering av batterier. Følg bruksanvisningen for ladeapparatet.! Batterier skal bare lades med egnet ladeapparat. Demontere batterier. Koble fra minuspol på batteriet. Koble fra plusspol på batteriet. Koble ladeapparatets plusspolledning til batteriets plusspolkopling. Koble ladeapparatets minuspolledning til batteriets minuspolkopling. Innplugging av nettstøpsel og slå på valgbryter. Lad batteriet med minst mulig ladestrøm. Anvisning Når batteriet er ladet opp kobles først ladeapparatet fra nettet og så batteriet fra ladeapparatet. Hjulskift! Bruk varselklær ved reparasjonsarbeid på offentlig gate eller vei i fareområdet i løpende trafikk. Fare for skade! Kontroller at underlaget er stabilt. Sikre i tillegg maskinen med klosser mot rulling. Parker feiemaskinen på et jevnt underlag. Trekk ut tenningsnøkkelen. Trekk til holdebremsen. Sett inn jekken i det aktuelle festepunktet på for- eller bakhjul. Anvisning Bruk en egnet, normal jekk. Løftepukt for jekk Løsne hjulmuttere/hjulbolter med ca. 1 omdreining med egnet verktøy. Løft maskinen med jekken. Skru ut og ta av hjulmuttere/hjulbolter. Ta av hjulet. Defekt hjul må repareres på et fagverksted. Sett på hjul og skru inn hjulmuttere/hjulbolter til anslag og trekk litt til. Slipp ned maskinen med jekken. Trekk til hjulmuttere/hjulbolter med angitt tiltrekkingsmoment. Tiltrekkingsmoment forhjul Nm Tiltrekkingsmoment bakhjul Nm Kontrolle rmotoroljenivå og etterfyll olje (ved MC 50) 1 Oljefyllingslokk (motor) 2 Oljepeilepinne 3 Oljefilter Sett høytrykksvaskeren på et jevnt underlag. Trekk ut oljepeilepinnen. Tørk av oljepeilepinnen og skyv den inn igjen. Trekk ut oljepeilepinnen. Les av oljenivå. Skyv inn oljepeilestaven igjen. Oljenivået må ligge mellom "MIN"- og "MAX"-markeringen. Dersom oljenivået er under "MIN" markeringen, etterfyll motorolje. Motor skal ikke fylles over "MAX" merket. Skru av oljefyllinglokk. Fyll på motorolje. Oljetyper: se kapittel "Tekniske data". Steng oljefyllingslokk. Vent i minst 5 minutter. Kontroller oljenivå. 20 NO - 18

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende

Detaljer

KM 130/300 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13

KM 130/300 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13 KM 130/300 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641360 10/13 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Les denne bruksveiledningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg anvisningene. Oppbevar denne bruksveiledningen til senere bruk eller

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

KM 170/600 R D 001 59641320 08/15

KM 170/600 R D 001 59641320 08/15 KM 170/600 R D 001 59641320 08/15 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier. Det er tvingende

Detaljer

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

830-II. Norsk/Norwegian/NO Bruksanvisning. 330446 Rev.04

830-II. Norsk/Norwegian/NO Bruksanvisning. 330446 Rev.04 830-II Norsk/Norwegian/NO Bruksanvisning 330446 Rev.04 330446 Denne bruks-- og vedlikeholdsveiledningen leveres med alle nye TENNANT 830--II. Den gir nødvendig informasjon om bruk og forebyggende vedlikehold

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer