SIKKERHETSDATABLAD GLYDRIL* MC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD GLYDRIL* MC"

Transkript

1 Endret Revisjon 6 Erstatter dato DATABLADNR SIKKERHETSDATABLAD GLYDRIL* MC PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn GLYDRIL* MC Deklarasjonsnummer Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Identifiserte bruker Leirskiferinhibitor Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Produsent 1.4. Nødtelefon Schlumberger Norge AS Division: M-I SWACO P.O. Box 403 N-4067 Stavanger Norge Giftinfo. (24hour): M-I SWACO A Schlumberger Company Woodlands Drive, Kirkhill Industrial Estate, Dyce, Aberdeen AB21 0GW. Scotland UK T = +44 (0) F = +44 (0) = (24 Hour) Australia , Asia Pacific , China , Europe +44 (0) , Middle East and Africa +44 (0) , New Zealand , USA PUNKT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (1272/2008) Klassifisering (67/548) Fysiske og kjemiske farer Ikke klassifisert. Skadevirkninger på mennesker Eye dam. 1 - H318 Skadevirkninger på miljøet Xi;R41. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt Merkingselementer Etikett I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008 Ikke klassifisert. Signalord H-Setninger P-Setninger Fare H318 P280 Gir alvorlig øyeskade. Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 1 / 6

2 Supplerende P-Setninger 2.3. Andre farer P P310 GLYDRIL* MC DATABLADNR VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier. PUNKT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer GLYKOLETERBLANDING % CAS-nummer: EF-nr.: Klassifisering (1272/2008) Eye dam. 1 - H318 Klassifisering (67/548) Xi;R41. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. Kommentarer Til Sammensetningen Alle opplysninger er i henhold til de siste EU Direktiver. PUNKT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Inntak Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Fare for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Kontakt lege. Hudkontakt Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask. Øyekontakt Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede Innånding Dette er usannsynlig, men de samme symptomene som ved svelging kan forekomme. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Inntak Kvalme eller oppkast. Fare for kjemisk lungebetennelse ved aspirasjon. Ved svelging, spesielt i store mengder: Påvirkning av sentralnervesystemet. Hudkontakt Langvarig hudkontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Øyekontakt Irritasjon av øyne og slimhinner. Sprut kan gi alvorlige øyeskader Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være nødvendig Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. PUNKT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slukkingsmidler Brannslukkingsmidler Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. Ikke egnede slukkingsmidler Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen Særlige farer som stoffet eller blandingen kan forårsake Farlige forbrenningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). 2 / 6

3 5.3. Råd for brannmannskap GLYDRIL* MC DATABLADNR Særlige Brannslukkingstiltak Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen. Verneutstyr til slukkingspersonale Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann. PUNKT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprocedyrer Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet Miljøbeskyttelsestiltak Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Grav spillgrøft i god avstand fra større mengder spilt materiale for senere oppsamling/fjerning. Søl suges opp med absorberende materiale. Skyfles opp i tørre beholdere. Dekk til og fjern beholderne. Spyl området med vann Henvisning til andre punkter Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. PUNKT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted Spesifikke slutt-bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Kommentarer Til Ingrediensene Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e) Eksponeringskontroll Verneutstyr Prosessforhold Alt personlig verneutstyr (PVU) for kjemikalier må velges etter en vurdering av både kjemikalierisikoen og eksponeringsrisikoen for disse farene. PVU-anbefalingene nedenfor er basert på en vurdering av kjemikalierisikoen som er knyttet til dette produktet. Der dette produktet brukes i en blanding med andre produkter eller væsker, kan ytterligere farer skapes og dermed kan en ytterligere risikovurdering være nødvendig. Eksponeringsrisikoen og behovet for åndedrettsvern vil variere fra arbeidssted til arbeidssted, og må vurderes av brukeren i hver situasjon. Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Åndedrettsvern Ingen spesielle anbefalinger angitt, men bruk av åndedrettsvern kan være nødvendig under uvanlige forhold med sterk luftforurensning. Maske med filter mot organiske damper. Håndvern Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. Butylgummi. eller Best egnet er hansker av neopren. Øyevern Bruk godkjente, tettsluttende vernebriller hvor det er risiko for øyekontakt. Andre Vernetiltak Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. 3 / 6

4 GLYDRIL* MC DATABLADNR PUNKT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Væske Farge Fargeløs til Halmfarget Gul / Brun Lukt Mild Løselighet Blandbar med vann Startkokepunkt og > 200 C kokepunktsintervall Relativ tetthet 1012 kg/m3 ( C Damptrykk <0.931 kpa (<7mm Hg) Viskositet 7.3 mm2/s ( C Flammepunkt > 140 C PM - Lukket kopp Andre opplysninger Ikke relevant Flytepunkt ( C) <-12 C PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsrisici forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Farlig Polymerisering Polymeriserer ikke Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Inkompatible materialer Materialer Som Skal Unngås Unngå kontakt med syrer og oksiderende stoffer Farlige spaltningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet: Akutt Toksisitet (Oral LD50) > 2000 mg/kg Rotte Akutt Toksisitet (Dermal LD50) > 2000 mg/kg Rotte Aspirasjonsfare: Forventes ikke å utgjøre en aspirasjonsfare basert på kjemisk struktur Innånding Gass/damp kan irritere luftveier/lunger. Inntak Mage-tarmsymptomer, inkl. urolig mage. Kvalme eller oppkast. Påvirkning av sentralnervesystemet. Hudkontakt Langvarig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. 4 / 6

5 GLYDRIL* MC DATABLADNR Øyekontakt Irriterer øynene. Fare for alvorlig øyeskade. Opptaksvei Inntak/svelging. Hud- og/eller øyekontakt. Målorgan Sentralnervesystemet (CNS) Øyne PUNKT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksisitet Kontakt M-I SWACO's HMS avd. for miljøinformasjon Toksisitet Akutt Fisketoksisitet Ikke ansett som giftig for fisk Persistens og nedbrytbarhet Nedbrytbarhet Produktet forventes å være bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulerings- potensial Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare Mobilitet i jord Mobilitet: Semimobil/Halvflytende Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier Andre negative virkninger Ingen kjente. PUNKT 13: INSTRUKSER VED DISPONERING Metoder for avfallsbehandling Gjenvinn og gjenbruk eller resirkuler hvis mulig. Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. PUNKT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID) UN-nummer Ikke relevant UN-forsendelsesnavn (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Ikke relevant Emballasjegruppe Ikke relevant Miljøfarer 5 / 6

6 Miliøskadelig Stoff/Marin Forurensning Nei. GLYDRIL* MC DATABLADNR Spesielle forholdsregler for brukeren Ikke relevant Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Produktet er vurdert og nevnt i kapittel 17 og 18 i IBC Code og i siste revisjon av MEPC.2/memo og er tillatt levert under Annex II av MARPOL og Resolution A.673 (16) Offshore Supply Vessel Code. Ship Type:- 3. Pollution Category:- Z. PUNKT 15: OPPLYSNINGER OM FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter/regelverk for stoffer eller blandinger i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-Direktiver Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer Kjemikaliesikkerhetsvurdering Internasjonale kjemiske varelager Kontakt for REACH informasjon. Er i henhold til følgende nasjonale/regionale kjemikalieregelverk: Australia (AICS), Canada (DSL / NDSL), China (IECSC), Europe (EINECS / ELINCS), Japan (METI / ENCS), Korea (TCCL / ECL), New Zealand (NZIoC), Phillipines (PICCS), United States (TSCA). PUNKT 16: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladet *karakteren M-I L.L.C. Generelt HMIS Helse - 2 HMIS Brannfare - 1 HMIS helsefare - 0 J - Sprutesikre vernebriller, vernehansker, kjemisk resistent forkle og maske med støv/damp-filter. Litteraturreferanser/Kilder Produktinformasjon er levert av leverandør. Helse, Miljø- og Sikkerhetsdatablad, diverse produsenter. LOLI. Europeisk Kjemikalie byrå - ESIS (Europeisk informasjonsystem for kjemikalier). MARPOL 73/78. Marine Environment Protection Committee (MEPC) Circulars. MEPC.2 MEPC 54/10/4. IBC Code. IMO Resolution A.673 (16), rettningslinjer for transport og håndtering av begrensede mengder av farlige/helsefarlige flytende produkter i bulk for Offshore leveringsfartøy. Revisjonskommentarer Generell revisjon. Revidert av Ewan MacLeod Utarbeidet Av Bill Cameron Endret Revisjon 6 Erstatter dato DATABLADNR Risikosetninger R41 Full Tekst For H-Setninger H318 H318 Fare for alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeskade. Forbehold Om Ansvar Sikkerhetsdatabladet fremskaffes uavhengig av produktkjøp. Vi har gjort vårt beste for å beskrive dette produktet, men noen av dataene er innhentet fra kilder som vi ikke har direkte tilsyn med. Vi kan ikke gå god for hvor pålitelige eller fullstendige disse opplysningene er: derfor aksepterer brukeren informasjonen på eget ansvar. Vi har ikke forsøkt å sensurere eller skjule mulige skadevirkninger av dette produktet. Siden vi ikke kan forutse eller kontrollere betingelsene denne informasjonen og produktet skal brukes under, kan vi ikke garantere at de forholdsreglene vi har foreslått er tilstrekkelige for alle individer og/eller situasjoner. Enhver som bruker dette produktet forplikter seg til å overholde krav i relevant lovgivning om bruk og avhending av dette produktet. Ytterligere informasjon og veiledning gis etter anmodning fra brukeren. Vi gir eller påtar oss ingen garantier, verken uttrykt eller underforstått, eller ansvar av noe slag mht. dette produktet eller informasjonen på dette databladet. 6 / 6

7 CFR-8L Side 1 av 3 SIKKERHETSDATABLAD CFR-8L 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjon Kjemikaliets navn CFR-8L Kjemikaliets bruksområde Sementeringskjemikalie. Distributør Firmanavn Halliburton AS Postadresse Eldfiskvegen 1 Postnr Poststed Stavanger Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Utarbeidet av Teknologisk Institutt, Göteborg v/ Eva Nylén Ahlinder Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Farebeskrivelse Helse: Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Merking/klassifisering Innhold sulfonert organisk polymer % vann CAS-nr.: % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vask tilsølt tøy før det brukes. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

8 CFR-8L Side 2 av 3 Øyekontakt Svelging 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Annen informasjon 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Skyll straks med vann i flere minutter. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. Velges i forhold til omgivende brann. Produktet er ikke brennbart. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Etter rengjøring kan mindre rester skylles bort med vann. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt. 13). 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Bruk angitt verneutstyr. Unngå danning av sprøytetåke/aerosoler. Lagres adskilt fra: Sterke oksidasjonsmidler. Lagres i tett lukket beholder. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Karakteristisk Farge Gulbrun Løselighet i vann Lett løselig i vann. ph (bruksløsning) Verdi: = 7-9 Kommentarer: 650 g/l 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: P2: Partikkelfilter mot helsefarlig støv og aerosoler. Middels filtereffekt. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Naturgummi eller plast. Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut. Bruk forkle eller vernedrakt ved ved fare for sprut. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Oksidasjonsmidler. Ved brann dannes: Karbonoksider. Svoveloksider. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

9 CFR-8L Side 3 av 3 Øvrige helsefareopplysninger Innånding Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. Hudkontakt Gjentatt eller langvarig eksponering kan irritere huden. Øyekontakt Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. Svelging Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Løselig i vann. Produktet er moderat bionedbrytbart. Forventes ikke å bioakkumulere. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL Produktet er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Annen informasjon 14.Transportinformasjon Andre relevante opplysninger 15. Opplysninger om lover og forskrifter Referanser (Lover/Forskrifter) EAL: avfall som ikke er spesifisert andre steder Nei Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. Andre opplysninger Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Tidligere utgitt i annet format. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette HMS-databladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. Halliburton AS Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

10 Halad-300L NS Side 1 av 3 SIKKERHETSDATABLAD Halad-300L NS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjon Kjemikaliets navn Halad-300L NS Produktgruppe Blend Firmanavn Halliburton AS Postadresse Eldfiskvegen 1 Postnr Poststed Stavanger Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Sissel Rogstad Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Farebeskrivelse Helse: Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentkommentarer Produktet er vannbasert. Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Annen informasjon Velges i forhold til omgivende brann. Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Uspesifiserte organiske forbindelser. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

11 Halad-300L NS Side 2 av 3 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. Unngå utslipp av større mengder til avløp. Mindre mengder spill fortynnes med store mengder vann og spyles bort. Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt. 13). 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Bruk angitt verneutstyr. Unngå kontakt med huden og øynene. Lagres i tett lukket beholder. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres adskilt fra: Syrer. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Mild Farge Lysebrun Uklar. Løselighet i vann Løselig. Bulktetthet Verdi: 250 kg/l ph (bruksløsning) Verdi: 5,5-6,5 Kommentarer: 0,5% løsning Flammepunkt Verdi: > 93 C 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2. Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Polyvinylklorid (PVC). Butylgummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Oksidasjonsmidler. Syrer. Ved brann dannes: Irriterende gasser/damper/røyk av: Karbonoksider. Svoveloksider. Nitrogenoksider. Uspesifiserte organiske forbindelser. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Øvrige helsefareopplysninger Innånding Normalt liten innåndingsrisiko pga. lav flyktighet. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

12 Halad-300L NS Side 3 av 3 Hudkontakt Øyekontakt Svelging Moderat irriterende. Moderat irriterende. Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. Kan gi irritasjon av slimhinner, oppkast og diaré. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Løselig i vann. Produktet er ikke lett bionedbrytbart. Forventes ikke å bioakkumulere. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Produktet er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon Andre relevante opplysninger Nei 15. Opplysninger om lover og forskrifter Referanser (Lover/Forskrifter) Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. Andre opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Punkter som er endret fra forrige versjon: 1(nytt handelsnavn),2, 3 og 16 Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette HMS-databladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. Halliburton AS Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

13 HALAD-400L Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD HALAD-400L 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjon Kjemikaliets navn HALAD-400L Kjemikaliets bruksområde Fluid Loss Additive Distributør Firmanavn Halliburton AS Postadresse Eldfiskvegen 1 Postnr Poststed Stavanger Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Tone S. Lyngdal Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Farebeskrivelse Helse: Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Andre farer Se også avsnitt 5, 11 og Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold 1,2-etandiol CAS-nr.: Xn; R % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Balansen opp til 100 % er ikke-klassifiserte stoffer eller under grensen for å tas med i beregningen. 4. Førstehjelpstiltak Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

14 HALAD-400L Side 2 av 4 Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Annen informasjon 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Uspesifiserte organiske forbindelser. Nitrøse gasser (NOx). Svovelholdige gasser (SOx). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. pkt Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Bruk angitt verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med øynene. Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Oppbevares i originalemballasjen. Lagres i tett lukket beholder. Lagres adskilt fra: Sterke oksidasjonsmidler. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år 1,2-Etandiol (Etylenglykol (damp)) CAS-nr.: EC-nr.: Eksponeringskontroll Annen informasjon om grenseverdier Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern 8 t.: 25 ppm, HT 2007 Forklaring av anmerkningene ovenfor: H = hudopptak T = takverdi Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

15 HALAD-400L Side 3 av 4 og kjente hanskeguider. Øyevern Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut. Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. Annen informasjon Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Mild Søtlig Farge Brun Løselighet i vann Løselig. Relativ tetthet Verdi: 1,14 g/cm³ Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: 100 C Flammepunkt Verdi: > 93 C Testmetode: PMCC Viskositet Verdi: 400 cp Kommentarer: 20 C 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Sterke oksidasjonsmidler. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Uspesifiserte organiske forbindelser. Nitrøse gasser (NOx). Svovelholdige gasser (SOx). Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Innånding av løsemiddeldamper er skadelig. Symptomene på overeksponering er hodepine, tretthet, kvalme, brekninger, bevisstløshet, beruselse. Moderat irriterende. Langvarig eller gjentatt kontakt avfetter huden og kan forårsake hudirritasjon. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom huden. Sprut kan medføre irritasjon og rødhet. Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré. Kan gi skade på sentralnervesystemet, nyresvikt, hjertesvikt og pustebesvær. Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lengre tid kan gi varig hjerneskade. Inntak over lang tid kan forårsake skade på lever, nyrer og nervesystem. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Blandbar med vann. Produktet er moderat bionedbrytbart. Bioakkumulerer ikke. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet EAL: avfall som ikke er spesifisert andre steder Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

16 HALAD-400L Side 4 av 4 14.Transportinformasjon Andre relevante opplysninger 15. Opplysninger om lover og forskrifter S-setninger Referanser (Lover/Forskrifter) Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 22. april Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. 16. Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R22 Farlig ved svelging. Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: , Halliburton AS Nytt sikkerhetsdatablad. Tidligere utgitt i annet format. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000. Halliburton AS Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjon

17 NF-6 Endret dato: SIKKERHETSDATABLAD NF-6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Leverandør Kontaktperson NF-6 Borevæske. Halliburton AS Postboks Stavanger Norge Tel: Fax: Jan Erik Eriksen 2. FAREIDENTIFIKASJON 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. Sammensetningskommentar Produktet inneholder flere ingredienser som enten ikke er klassifiseringspliktige, eller finnes i så små mengder at de ikke skal oppgis iht. lovverket. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Innånding Svelging Hud Øyne Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege. Vask huden med såpe og vann. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Skyll straks øynene med vann i 15 minutter (hold øyelokkene adskilt, fjern eventuelle kontaktlinser). Kontakt lege ved fortsatt øye-irritasjon. Hvis symptomer oppstår, kontakt lege. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Brannslokkingsmidler Brannbekjempelse Karakteristiske farer Forbrenningsprodukter Vernetiltak ved brann Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Ikke brannfarlig. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personbeskyttelse Bruk anbefalt, personlig verneutstyr, se kap. 8. Miljøbeskyttelse Opprenskningsmetoder Unngå utslipp til kloakk eller sjø. Unngå spredning. Samles opp for gjenvinning eller absorberes i vermikulitt, tørr sand eller lignende materiale. Spyl området med vann. 1 / 3

18 NF-6 Endret dato: HÅNDTERING OG LAGRING Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved lagring Sørg for god ventilasjon. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå utvikling og innånding av aerosoler og damper. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Lagres ved temperatur C: < 40 C. Oppbevares adskilt fra oksiderende materiale. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Bruk beholder av: Plastbelagt stålfat. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Verneutstyr Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Verneklær Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon. Åndedrettsvern vanligvis ikke påkrevd. Ved sprøyting: Pusteapparat med kombifilter BRUNT A og P2, organiske gasser og helsefarlig støv. Bruk vernehansker av: Polyvinylklorid (PVC). Neoprengummi. Viton gummi (fluorgummi). Gjennombruddstid er ikke bestemt for produktet, skift hansker ofte. Bruk godkjente vernebriller. Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Farge Lukt Løselighetsbeskrivelse Væske. Gulaktig. Svak. Organiske løsemidler, Kokepunkt ( C, intervall) > 180 Trykk: Tetthet (g/cm3) 0,94 Temperatur ( C): Flammepunkt ( C) > 170 Metode: 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Stoffer som skal unngås Spaltningsprodukter Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering. Oksiderende stoffer. Vann (eksoterm reaksjon). Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Irriterende gasser/damper/røyk. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Helsefare generelt Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Ingen spesielle helsefarer angitt. Damp kan irritere luftveier og lunger. Kan medføre irritasjoner av slimhinner, magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. Kan virke avfettende etter hyppig bruk. Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. 2 / 3

19 NF-6 Endret dato: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Økotoksisitet Mobilitet Bioakkumulasjonspotensial Persistens og nedbrytbarhet Produktet er klassifisert som ikke miljøfarlig. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha forstyrrende eller skadelig virkning på miljøet. Produktet inneholder stoffer som er uoppløselige i vann, og som kan spres på vannoverflater. Deler av produktet vil ha potensiale for bioakkumulering. Inneholder komponent(er) med dårlig nedbrytbarhet. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Behandlingsmetoder Avfallskode Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Produktet er ikke farlig avfall, men kan bli kontaminert under bruk. Må da evt. behandles som farlig avfall. Ikke farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelt Ikke klassifisert som farlig gods iht. ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Referanselister Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. EU-forordning 1907/2006/EC - REACH. EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP). 16. ANDRE OPPLYSNINGER * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet Revisjonskommentar Revisjon , nr. 1: erstatter sikkerhetsdatablad av Tilleggsopplysninger eller forandringer er blitt gjort under følgende punkt: 8, 10, 11, 15, 16. Revisjon , nr. 2: erstatter sikkerhetsdatablad av Utarbeidet i REACH-format og i hht. ATP 30. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering. Utarbeidet av Essenticon AS, Leif Weldingsvei 14, N-3208, Sandefjord, Norge. Tlf.: Fax: Utstedelsesdato Endret dato Revisjonsnr Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato Databladstatus Signatur Forbehold om ansvar 30 ATP. E.N.E. Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. 3 / 3

20 CLEANRIG HP Revisjon: 3 Apr 2013 SIKKERHETSDATABLAD SECTION 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Dataark nummer: Produktnavn: CLEANRIG HP - Produktkode: (25 ltr), (200 ltr) 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen - avfettingsmiddel 1.3 Detaljet andgående leverandøren på sikkerhersdatabladet - Ansvarshavende: Head Office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Tel: (47) Supplier: Wilhelmsen Ships Service AS Willem Barentszstraat AB Rotterdam Telephone: Fax: The Netherlands Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services - Ansvarshavende: Product HSE Manager, Tel.: Nødnummer -ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service Melbourne AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** -ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT- NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Australia: Giftinformasjonsentralen in Norway Tel.: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: **FOR QUOTATIONS PLEASE CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICES** SECTION 2 Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen - Classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45EC Datasheet Number v

21 CLEANRIG HP Revisjon: 3 Apr 2013 SECTION 2 Fareidentifikasjon (...) 2.2 Merkeelementer Irritant - inneholder : - Sodium Phosphate - disodium metasilicate - Alkylgluciside - Primary C9-C11 alcoholethoxylate - 2-(2-butoxyethoxy)ethanol - R-setning(er) Irriterer øynene og huden (R36/38) - S-setning(er) Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm (S37/39) Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege (S26) 2.3 Andre farer - Lukt: Lukter søtt - Utseende: Væske, lysegul, kan oppløses i vann - Inndånding: Damp eller aerosoler kan virke irriterende på øyne, nese og luftveier - Svelging: Inntak av betydelige mengder kan forårsake forstyrrelser i mage-tarmsystem SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Blandinger - disodium metasilicate Konsentrasjon: 1-5% CAS No.: EC No.: Risiko: H290, H314,H335, R34,R37 Symboler: GHS05,GHS07, C Kategorier: Met Corr. 1 Skin Corr. 1B STOT SE 3 - Sodiumphosphate Concentration: 5-10 CAS Number: EC Number: R/H Phrases: Ikke relevant Symbols: Ikke relevant Categories: Ikke relevant - C6 Alkylglucoside Concentration: 1-5% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: H318, R41 Symbols: GHS05, Xi Categories: Eye Dam. 1 - Primary C9-C11 alcoholethoxylate Concentration: 1-5% CAS Number: EC Number: Ikke relevant R/H Phrases: H315, H318, R38, R41 Symbols: GHS05, Xi Categories: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 Datasheet Number v

22 CLEANRIG HP Revisjon: 3 Apr 2013 SECTION 3 Sammensetning/opplysninger om bestanddeler (...) - 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monobutyl ether Concentration: 1-5% CAS Number: EC Number: R/H Phrases: H319, R36 Symbols: GHS07, Xi Categories: Eye Irrit. 2 SECTION 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann (P302+P352). - Forurensede klær må renses før de brukes igjen - Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege - - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen (P305+P351+P338). - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp (P337+P313). - - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning (P301+P330+P331). - Gi pasienten melk eller vann å drikke - Fremkall aldri brekninger hos en bevisstløs person eller tving i vedkommende drikke - Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege - - VED INNÅNDING: Ved pustevansker (P304+P341) - Hvis det oppstår tvil eller symptomene vedvarer, kontakt lege 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte - Forårsaker rødhet og irritasjon - Inntak av betydelige mengder kan forårsake forstyrrelser i mage-tarmsystem 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling - Ingen informasjon tilgjengelig SECTION 5 Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler - Ikke brennbart. Hvis det oppstår brann, bør du bruke brannsluknings- apparater som passer til forholdene 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen - Røyk fra brann er irriterende 5.3 Råd for brannmannskap - Bruk surstoffapparat SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer - Bruk verneutstyr som angitt i del Miljømessige forholdsregler - Spyl ikke søl ned i offentlig vannsystem 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing - Søl absorberes ved hjelp av inert materiale og skrapes opp med spade - Skyll området med store mengder vann Datasheet Number v

23 CLEANRIG HP Revisjon: 3 Apr 2013 SECTION 6 Tiltak ved utilsiktede utslipp (...) 6.4 Henvisning til andre deler - Ingen SECTION 7 Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering - Bruk verneutstyr som angitt i del 8 - Må ikke komme i kontakt med øyne (P262) - Skyllemidler for øyne må være lett tilgjengelig 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver unkompatibilitet - Oppbevar kjølig, tørt og godt ventilert - Beskytt mot frost 7.3 Spesielle sluttanvendelser - Ikke relevant SECTION 8 Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Grenseverdier for eksponering - CAS: Lowest vallue:tlv (TWA) 10 ppm, 50mg/m3 European Union: TLV (TWA) 10 ppm, 67,5 mg/m3 Norway: TLV (TWA) 10 ppm, 68mg/m3 8.2 Eksponeringskontroll - Åndedrettsvern er ikke nødvendig med mindre personellet er i kontakt med stofftåke 8.3 Kontrolltiltak ved yrkeseksponering - Bruk plastikk-eller gummihansker - Penetration time of glove material: The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. - Mekaniske hjelpemidler som holder luftkonsentrasjonene lavest mulig bør være installert - Bruk egnet åndedrettsvern. Gassfilter (organiske forbindelser) - Bruk briller som gir fullstendig beskyttelse SECTION 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper - Lukt: Lukter søtt - Utseende: Væske, lysegul, kan oppløses i vann - ph ved 100 % konsentrasjon - Kokepunkt 100 C - Damptrykk - ikke anvendelig - Damptetthet - ikke anvendelig - Fullstendig løselig i vann - Tetthet g/cm3 ved 20 grader C - Ikke lettantennelig 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet - Ingen SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet Datasheet Number v

24 CLEANRIG HP Revisjon: 3 Apr 2013 SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet (...) 10.1 Reaktivitet - Dette produktet anses å være stabilt under normale forhold 10.2 Kjemisk stabilitet - Ansett for å være stabil under normale forhold 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner - Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk 10.4 Forhold som skal unngås - Dette produktet krever ingen spesielle forebyggende tiltak 10.5 Ukompatible materialer - Ingen 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter - Ingen farlige avfallstoffer påvist SECTION 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger - LD50 (oralt inntak,rotte) (Alkylglucoside) > 2000 mg/kg - LD50 (oralt inntak,rotte) (2-(2-buthoxyethoxy)ethanole) > 2000 mg/kg - LD50 (oralt inntak,rotte) > (Alcoholethoxylates) 2000 mg/kg 11.2 Kontakt med øyne - Forårsaker irritasjon 11.3 Kontakt med hud - Forårsaker rødhet og irritasjon 11.4 Svelging - Kan forårsake skade på magevegg 11.5 Innånding - I tilfelle av alvorlig påvirkning kan pasienten utvikle irritasjon SECTION 12 Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet - LC50 (fisk) (Alkylglucoside) 420 mg/l (96 t) - LC50 (fisk) (2-(2-Butoksyethoxy)ethanol) 2500 mg/l (96 t) - LC50 (fisk) (Alcoholethoxylates) 1-10 mg/l (96 t) - Dette produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøskadelige i henhold til EU's regelverk Persistens og nedbrytbarhet - Komponentene i dette produktet er lett nedbrytbare Bioakkumuleringspotensial - Bioakkumulering av komponentene i dette produktet er ikke sannsynlig Mobilitet i grunnen - Fullstendig løselig i vann 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger - Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig]) iflg. REACH Annex XIII 12.6 Andre skadevirkninger - Utgjør liten eller ingen fare for vannmiljøet Datasheet Number v

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN HEFTGRUNN INNE Endret 10/02/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe Smøreolje for materialpumpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn Smøreolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GPH 10

SIKKERHETSDATABLAD GPH 10 GPH 10 Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD GPH 10 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Kjemikaliets navn GPH 10 Kjemikaliets bruksområde Kontaktfett til

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 820 RESIN REMOVING CREAM

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 820 RESIN REMOVING CREAM Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens

SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens PM Felgerens Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.05.2010 Kjemikaliets navn PM Felgerens Artikkelnr. PM10253 Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 SPC-801 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-801 Produktgruppe Grafittfjerner og rengjøring/avfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT GO`RENT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2010 Kjemikaliets navn GO`RENT Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers

SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 34098 - Connect Fibers Endret dato: 2009-05-11 SIKKERHETSDATABLAD Connect Fibers 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Kontaktperson Produsent Connect Fibers Greet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GLATTOL 4103 982

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GLATTOL 4103 982 Endret 04.12.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 301023 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN POLARSÅPE STANDARD GRØNN Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.04.2010 Kjemikaliets navn POLARSÅPE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral SPC-909 Neutral Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-909 Neutral Synonymer Aircraft

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 831 BARRIER CREAM

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 831 BARRIER CREAM Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon . SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: Dataark nummer: 596023-r 1. 0. 0 Produktkode: 596023 (200 liter) Head Office::

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 Gleitmo 585 K-00 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.07.2011 Kjemikaliets navn Gleitmo 585 K-00 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Body Shampoo

SIKKERHETSDATABLAD Body Shampoo Endret 06/11/2013 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Body Shampoo PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Body Shampoo Produktnr. 11123

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL

SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL STRUB-OL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.10.2008 Kjemikaliets navn STRUB-OL Produktgruppe Overflatebehandling.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Citric Liquid Fabric Softener

SIKKERHETSDATABLAD Citric Liquid Fabric Softener Endret 31/10/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 31/10/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11091

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER DE-WAXER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.10.2008 Kjemikaliets navn DE-WAXER Kjemikaliets bruksområde Bilpleieprodukt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE Endret 11/01/2013 Revisjon 3 Erstatter dato 16/05/2005 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til direktiv 2001/58/EF PUNKT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD JD-4 Vaskepulver

SIKKERHETSDATABLAD JD-4 Vaskepulver Endret 04/11/2013 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD JD-4 Vaskepulver PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn JD-4 Vaskepulver Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D EUROKOTE 468 Thixo- PART D Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.10.2009 Kjemikaliets navn EUROKOTE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AA-210

SIKKERHETSDATABLAD AA-210 AA-210 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AA-210 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.06.2006 Revisjon 13.04.2010 Kjemikaliets navn AA-210 Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 420 ALUMINIUM POWDER

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 420 ALUMINIUM POWDER Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Strub Rust Protective Oil 8053 BF/62

SIKKERHETSDATABLAD. Strub Rust Protective Oil 8053 BF/62 Strub Rust Protective Oil 8053 BF/62 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Strub Rust Protective Oil 8053 BF/62 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.02.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 421 FIRE RETARDENT

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 421 FIRE RETARDENT Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 421 FIRE RETARDENT I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks Ren Avrenningsvæske m/ Voks Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.12.2008 Kjemikaliets navn Ren

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING

SIKKERHETSDATABLAD. SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR CHAIN SAW OIL 100

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR CHAIN SAW OIL 100 Endret 03.06.2010 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 104444 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KINESISK TREOLJE

SIKKERHETSDATABLAD KINESISK TREOLJE Endret 23/03/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER URINALTABLETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2010 Kjemikaliets navn URINALTABLETTER Produktgruppe

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint

SIKKERHETSDATABLAD. PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.07.2010

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio Fresh (WC Rens m/eple lukt)

SIKKERHETSDATABLAD Bio Fresh (WC Rens m/eple lukt) Endret 12/09/2013 Revisjon 3 Erstatter dato 24/06/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar Mould Oil 10

SIKKERHETSDATABLAD Univar Mould Oil 10 Endret 29.06.2010 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 104446 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW CRC MARKER PEN YELLOW Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2010 Kjemikaliets navn CRC MARKER PEN YELLOW

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX AF 900

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX AF 900 Endret 13/12/2011 Revisjon 9 Erstatter dato 21/11/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 70168

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Deb Extra Soft Lotion Wash

SIKKERHETSDATABLAD Deb Extra Soft Lotion Wash Endret 12/08/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. EXS1L 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 406 COLLOIDAL SILICA

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 406 COLLOIDAL SILICA Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 406 COLLOIDAL SILICA I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/6 Endret: PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. 1/6 Endret: PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1/6 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Anvendelse:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY HARDENER

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY HARDENER Endret 11/01/2013 Revisjon 3 Erstatter dato 16/05/2005 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til direktiv 2001/58/EF PUNKT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Synthgrease Light. 1/6 Endret: PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Synthgrease Light. 1/6 Endret: PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1/6 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Anvendelse:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat StripAll pulverkonsentrat Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.10.2010 Kjemikaliets navn StripAll

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Denton linsevæske

SIKKERHETSDATABLAD Denton linsevæske Denton linsevæske Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Denton linsevæske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2010 Kjemikaliets navn Denton linsevæske Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Kreves ikke Anvendelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør:

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Kreves ikke Anvendelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1/5 P-nr. Kreves ikke Anvendelse: Énkomponent akrylbinder Emballasjestørrelse: 3 kg og 12 kg plastspann Leverandør: A/S Lip Bygningsartikler

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 423 GRAPHITE POWDER

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 423 GRAPHITE POWDER Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 403 MICROFIBRES

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 403 MICROFIBRES Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 404 HIGH DENSITY FILLER

SIKKERHETSDATABLAD WEST SYSTEM 404 HIGH DENSITY FILLER Endret 07.06.13 Erstatter dato 26.01.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nybilavfetting 513

SIKKERHETSDATABLAD Nybilavfetting 513 Nybilavfetting 513 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Nybilavfetting 513 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2009 Kjemikaliets navn Nybilavfetting 513 Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Sitrus-Universal Kraftvask Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LIQUITEX GRAPHIC MARKER PENS

SIKKERHETSDATABLAD LIQUITEX GRAPHIC MARKER PENS SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LEFRANC & BOURGEOIS AQUARELLE EN TUBES LOUVRE / WATERCOLOR (TUBES) LOUVRE

SIKKERHETSDATABLAD LEFRANC & BOURGEOIS AQUARELLE EN TUBES LOUVRE / WATERCOLOR (TUBES) LOUVRE Endret 16/10/2012 Revisjon 1 DATABLADNR. 12999 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Irriterende

SIKKERHETSDATABLAD. Irriterende . SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: Dataark nummer: 625640r 1. 0. 0 Produktkode: 625640 ( 2 x 7 kg ) Head Office::

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KIRASOL 318 SC

SIKKERHETSDATABLAD KIRASOL 318 SC KIRASOL 318 SC Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD KIRASOL 318 SC 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.2010 Kjemikaliets navn KIRASOL 318 SC Produktgruppe Kjemikalium.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX SN

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX SN Endret 30/09/2013 Erstatter dato 25/04/2008 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 73050, 73051, 73053,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.01.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55 Endret 12/05/2014 Revisjon 7 Erstatter dato 27/09/2013 SIKKERHETSDATABLAD ARDEX A 55 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn ARDEX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85%

SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85% Antibac våtserviett for hånd 85% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.11. Revisjonsdato 01.06.2009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske

SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske StripAll ferdigblandet væske Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.10.2010 Kjemikaliets navn StripAll

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BREMIL, Rensemiddel for melkesystem i kaffemaskin, 1 ltr. flaske

SIKKERHETSDATABLAD. BREMIL, Rensemiddel for melkesystem i kaffemaskin, 1 ltr. flaske BREMIL, Rensemiddel for melkesystem i kaffemaskin, 1 ltr. flaske Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BREMIL, Rensemiddel for melkesystem i kaffemaskin, 1 ltr. flaske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. P-94982 Anvendelse: Plastbeholder, 1 l. Leverandør:

SIKKERHETSDATABLAD. P-94982 Anvendelse: Plastbeholder, 1 l. Leverandør: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1/5 P-nr. P-94982 Anvendelse: Bilpleieprodukt Emballasjestørrelse: Plastbeholder, 1 l. Leverandør: Ditec Norge a/s Box 397 Halbrensøyra

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon Gel 85%

SIKKERHETSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon Gel 85% Antibac Hånddesinfeksjon Gel 85% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon Gel 85% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.06.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Krafttvätt

SIKKERHETSDATABLAD Krafttvätt Dato: 2011-01-15 version 21 1 (5) 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Bruksområder Grovrengjøringsmiddel Leverandør Arom-Dekor Kemi AB Marknadsvägen 10 S-519

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Freshu 1000ml

SIKKERHETSDATABLAD Freshu 1000ml Endret 28/06/2013 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Freshu 1000ml PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. Freshu 1000ml 11184

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 FOAM7 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2003 Revisjon 16.04.2009 Kjemikaliets navn FOAM7 Artikkelnr. T483071 Nobb-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS

SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS ØJ KOMBI-RENS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.01.2011 Kjemikaliets navn ØJ KOMBI-RENS Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SCRUBS GRAFFITI & SPRAY PAINT REMOVER TOWELS

SIKKERHETSDATABLAD SCRUBS GRAFFITI & SPRAY PAINT REMOVER TOWELS SCRUBS GRAFFITI & SPRAY PAINT REMOVER TOWELS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SCRUBS GRAFFITI & SPRAY PAINT REMOVER TOWELS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann SIKKERHETSDATABLAD Batterivann SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 11:22:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Batterivann

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM CLEAN WHEELS

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM CLEAN WHEELS AUTOGLYM CLEAN WHEELS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM CLEAN WHEELS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.01.1998 Revisjonsdato 26.08.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO

SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO ESS SEAL PRO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ESS SEAL PRO Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.04.2011 Revisjonsdato 11.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-Scale

SIKKERHETSDATABLAD D-Scale Endret 20/01/2014 Revisjon 7 Erstatter dato 16/06/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11090

Detaljer