.*n.rt., pitor.o, av disse var det 10 som var med for første gang' ÅnsnnRETNING Stvret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BaltikumhjelpenA@ .*n.rt., pitor.o, av disse var det 10 som var med for første gang' ÅnsnnRETNING 1998. Stvret"

Transkript

1 c,/o Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Pootboks Arendal ÅnsnnRETNING 1998 Stvret Styret for 1998 harbestått av. Anne-Elisabeth Næs - leder trnger Brit Line - kasserer Leif Larsen - styremedlem Steinar Hesthag - s remedlem Erik Skindlo - styremedlem Målfrid Viksnes - varamedlem Hermod Husby - varamedlem/sekretær Representant fra Aust-Agder Røde Kors Ambulanse har møtt med forslags- og talerett' I perioden er det avholdt 11 styremøter, et medlemsmøte og to møter i forbindelse med hjelpesendingsturen. Den vesentligste delen av styrets arbeid har bestått av forberedelser og giennomføring av hjelpesendingsturen, Påska 98' Hielnesending til Rezekne. Hjelpesendingsturen til Rezekne ble giennomførta4. - t4' 04' 98' Det deltok tilsammen 20.*n.rt., pitor.o, av disse var det 10 som var med for første gang'

2 Årets sending bestod av klær og $elpemidler til den nyopprettede Røde Kors- og Hjelpemiddelsentralen, diverse ønsket utstyr til Dagsenteret for eldre, klær, sykler og gavepakker til Malta bamehjem og leker og gavepakker til barneavdelingen på sykehuset. Her kan nevnes nytt lekeapparat (klatrestativ/sklie) til lekerommet der. Det kan også nevnes at årets gavepakker, som før; gsttav skolebarn i Arendal, i år ble pakket i bag'er og ryggsekker gitt av foreninger, næringsliv og privatpersoner. Representanter fra BAR og Aust-Agder Røde Kors Ambulanse hadde møter med ordføreren og ansatte/frivillige i Røde Kors i Rezekne. Her hilste vi på den nytilsatte sykepleieren ved Røde Kors- og F{jelpemiddelsentralen, som BAR dekker lønnsmidler for. Økonomi. Det vises til eget regnskap for 1998 og budsjettforslag for 1999 fremlagt på årsmøtet. Handlingsplan. handlingsplan!ølgende ble vedtatt på årsmøet , og gjelder fram til og med år 2000: l. Den årlige hjelpesendingen. 2. Å delta i oppbygginhen av Røde Kors- og Hjelpemiddelsentral i Rezekne. Arendal, Anne-Elisabeth Næs leder

3 M w Baltikumhjglpel Ar - Rezekne :;o NcrCisj( informas,onskontor Sør-Norge J2SIDOKS // 1 01 Årendal REGNSKAP BALTIKUMHJELPEN -97 /98 (med forbehold om godkjenning) Innt,ekt,er: ; Kontigenter Salg av køyesenger Auks joner/diverse inntekter Gave fra næringdrivende o.1 tsidrag komm. vedr. Iønn eldresenteret Gave fra eldresenteret Arendal Ren*'einntekter Sum Kostnader: Ådm. Civ. utgif t,er Lønn sykepleier Toyota Netto Rezeknet,ur Gave Rezekne hjelpemiddelsentral Gave briller Gave eldresenteret Rezekne Gave barnesklie Gave vaskemaskin til eldresenteret Gebyrer Sum r , ,- 21,720 t , - -l.500,- 537,- L25.034, ,- 23.L30, , - 2L.570, , , , - L,200, , - 87 r- L , - Regnskap fnnestående pr. Innestående pr. Overskudd fnnest,ående pr. Arendal kommune Postbanken DNB Sparekonto DNB Foliokonto Tilsammen Arendal fnger Brlt Llne Kasserer , - L42.L92,- L9.324, t , r r , -

4 FORSLAG TIL BUDSJETT -98/gg FOR BALTIKUMHJELPEN Inntekter Gave fra bedrifter, skole fnnbetaling fra medlemmer Renteinntekter Tilsammen etc. 5500,- N L , - (70) ,- (90) 1.000,- L26.000, - Utgifter Innkjøp vedr. hjelpesending Dekning reiseledet / s jåfører, nødvendig personell Div. adm. kostnader Lør.n sykepleler Tilsammen , - 10,000, r , , - (100) (0) (0) ( 7800 ) Inger Brit, Line Kasserer BaLtikumhJ elpen

5 Baltikumh c/o Nordisk n Arendal - Rezekne!nformasjonskontor Sør-Norge Pctboks 77 4tloi Arendal ÅnsnsRBTNrNG 1998 Stvret Styret for 1998 har bestått av: Anne-Elisabeth Næs Inger Brit Line ;ljb- /, L v"1,, y'olt lh)<.rleif Larsen 1t; I Lh-L vj1. Steinar Hesthag Erik Skindlo - styremedlem Målfrid Viksnes - varamedlem,"r/q -J; Hermod Husby - varamedlem/sekretæ, uj? Representant fra Aust-Agder Røde Kors Ambuianse har møtt med forslags- og talerett. leder F; U;, ' kasserer styremedlem styremedlem f; F; f; p; I perioden er det avholdt 11 styremøter, et medlemsmøte og to merter i forbindelse med hjelpesendingsturen. Den vesentligste delen av styrets arbeid har beståu av forberedelser og gjennomføring av hj elpesendingsturen, påska 98.

6 Hielpesendins til Rezekne. Hjelpesendingsturen til Rezekne ble giennomført Det deltok tilsammen 20 mennesker på turen, av disse var det 10 som var med for første gang. Årets sending bestod av klær og trjelpemidler til den nyopprettede Røde Kors- og F{jelpemiddelsentralen, diverse ønsket utstyr til Dagsenteret for eldre, klær, sykler og gavepakker til Malta barnehjem og leker og gavepakker til barneavdelingen på sykehuset. Her kan neures nytt lekeapparat (klatrestativ/sklie) til lekerommet der. Det kan også nevnes at årets gavepakker, som føa gqttav skolebarn i Arendal, i år ble pakket i bag'er og ryggsekker gitt av foreninger, næringsliv og privatpersoner. Representanter fra BAR og Aust-Agder Røde Kors Ambulanse hadde møter med ordføreren og ansatte/frivillige i Røde Kors i Rezekne. Her hilste vi på den nytilsatte sykepleieren ved Røde Kors- og F{jelpemiddelsentralen, som BAR dekker lønnsmidler for. Økonomi. Det vises til eget regnskap for 1998 og budsjettforslag for 1999 fremlagt på årsmøtet. Handlinssnlan. Følgende handlingsplan ble vedtatt på årsmøtet , oggjelder fram til og med år 2000: 1. Den årlige hjelpesendingen. 2. Å delta i oppbyggingen av Røde Kors- og Hjelpemidd,elsentral i Rezekne. Arendal, ,d"cr.,c -&iwfu*(og Anne-Elisabeth Næs leder

7 Baltikumhjelpen Arendal - Rezekne do Nodisk informasjonskontor Sør-Norge Pætboks7/ 4801 Arendal Styrets forslag til forandring av statuttene: Baltikumhjetpen Arendal - Rezekne (BAR) forandres til Vennskapsforeningen Arendal Rezekne (VAR) i alle paragrafer. Ny tekst i 4: Medlemskapet varer ut kalenderåret. Forslag til organisasj onsmodell På medlemsmøtet i juni ble det : iag fram forslag til ny organisasjonsplan. Sry-ret har behantllet dette og kommer med følgende forslag: Det nye ssiet bør tegge opp til ui O.t utnevnes en/to styremedlemmer som er ansvarlig for hver sitt hovedområde. Hol,edområdene er hjelpesendinger, vennskapsutviklingen og den interne medlemsoversikten.