Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring"

Transkript

1 Dato: Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere Terra Forvaltning AS), får du vedlagt dette brevet innkalling til andelseiermøte hvor fusjon og vedtektsendringer skal behandles. Gjennom vedlagt dokumentasjon får du som andelseier innsikt i bakgrunnen for foreslåtte fusjoner og vedtektsendringer, herunder konsekvenser for deg som andelseier, samt beskrivelse av dine rettigheter. Vi anbefaler deg som andelseier å gjøre deg kjent med dokumentasjonen. NAVNEENDRING Våren 2013 skiftet Terra-Gruppen AS, som er eiet av 79 lokalbanker og OBOS, navn til Eika Gruppen AS, og i den forbindelse endret også Terra Forvaltning AS navn til Eika Kapitalforvaltning AS. En naturlig konsekvens er at også våre verdipapirfond skifter navn til Eika. Prosessen med å endre navn er allerede startet og vil være ferdigstilt i løpet av våren. FORENKLING Vi ønsker nå å forenkle fondstilbudet, som historisk har fremkommet som følge av fusjoner Eika Kapitalforvaltning har gjennomført over tid. Gjennom fusjoner har antall fond vi forvalter økt, hvorav fondene i mange tilfeller også er nokså like. FOND SLÅS SAMMEN Forenklingen skjer ved at vi slår sammen fond som i stor grad har en tilnærmet lik investeringsprofil og som forvaltes av det samme forvalterteamet. For deg innebærer dette et enklere og mer oversiktlig fondstilbud. I tillegg vil færre like fond bety en mer effektiv forvaltning og mindre administrasjon. Vi tror også det vil være mer attraktivt for deg å være andelseier i et større fond fremfor i et mindre fond. Videre foreligger forslag til endringer i overtakende verdipapirfonds vedtekter for å gjøre fondene mest mulig tilpasset utviklingen i verdipapirfondmarkedet, i lovgivningen, i bransjestandarder og i rammevilkår. FØLGENDE FOND ER OMFATTET Allerede gjennomført: Norske Aksjefond: NB Aksjefond, Terra Norge, Eika SMB og WarrenWicklund Norge er fusjonert til ett stort norsk aksjefond og har endret navn til Eika Norge. Eika Kapitalforvaltning AS Postboks 2349 Solli 0201 Oslo, Norge Tlf: Kontonr: Org.nr: MVA Page: 1/5

2 Nordiske Aksjefond: Eika Vekst, Eika Norden og WarrenWicklund Norden er fusjonert til ett stort nordisk aksjefond og har endret navn til Eika Norden. Pengemarkedsfond: Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II er fusjonert til ett stort pengemarkedsfond og har endret navn til Eika Pengemarked II. Internasjonale Aksjefond: Terra Global, Eika Europa, Eika Asia og WarrenWicklund World er fusjonert til ett stort globalt aksjefond og har endret navn til Eika Global. Gjenstående: Kombinasjonsfond: Eika Balansert, Eika Kombinasjon og WarrenWicklund Utbytte til ett stort kombinasjonsfond under navnet Eika Balansert. HVA BETYR DETTE FOR DEG NÅ? Verken navneendringene eller fusjonene gjør det påkrevet at du må foreta deg noe, men vi oppfordrer alle andelseiere å sette seg inn i vedlagte dokumentasjon. Som andelseier er du selvsagt innkalt til andelseiermøte for å stemme over den foreslåtte fusjonen. Fusjonen gir deg også formelt en kostnadsfri innløsningsrett, men jevn og langsiktig sparing har vist seg å være både smart og lønnsomt! Derfor tilbyr vi i forbindelse med fusjonene også evt. kostnadsfri inngang i andre Eika-fond. ENKLE OG FORSTÅELIGE SPAREPRODUKTER Vårt mål er å gjøre sparing i fond enkelt og trygt for folk flest. Vi skal levere gode, enkle og forståelige produkter. De sammenslåtte Eika-fondene er viktige bidrag i forhold til å nå dette målet. Snakk gjerne med en investeringsrådgiver i din lokalbank om hvordan din langsiktige spareplan bør se ut. Med vennlig hilsen Eika Kapitalforvaltning AS Bjørn Slåtto Adm. dir Page: 2/5

3 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE I VERDIPAPIRFONDET EIKA KOMBINASJON Styret i Eika Kapitalforvaltning AS innkaller herved til andelseiermøte i Verdipapirfondet Eika Kombinasjon den 14. februar 2014 kl 12.00, i Eika Kapitalforvaltning AS sine lokaler i Parkveien 61 i Oslo. Til behandling foreligger: 1 Valg av møteleder og en person til å signere protokollen sammen med møteleder 2 Fusjon Styret i Eika Kapitalforvaltning AS fattet den 11. desember 2013 enstemmig vedtak om å fremme forslag for andelseierne om fusjon av Verdipapirfondet Eika Balansert og Verdipapirfondet Eika Kombinasjon. Etter verdipapirfondloven er fusjon mellom verdipapirfond betinget av at 75 % av representerte andelseiere på andelseiermøte gir tilslutning til fusjonen. Eika Kapitalforvaltning AS forvalter i dag tre Kombinasjonsfond: Verdipapirfondet Eika Kombinasjon, Verdipapirfondet Eika Balansert og Verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte. Styret i Eika Kapitalforvaltning AS foreslår derfor å slå sammen de tre ovennevnte verdipapirfondene, gjennom to fusjoner med Verdipapirfondet Eika Balansert som overtakende verdipapirfond. Fusjonene vil gagne andelseierne ved at forvaltningen blir mer effektiv gjennom å fokusere forvaltningen på ett fond fremfor flere likeartede fond slik situasjonen er i dag. Den ene fusjonen er mellom Verdipapirfondet Eika Kombinasjon, som overdragende verdipapirfond, og Verdipapirfondet Eika Balansert som overtakende verdipapirfond. Andelseierne i Verdipapirfondet Eika Kombinasjon skal stemme over denne fusjonen i andelseiermøtet. Denne fusjonen planlegges gjennomført basert på markedskurser fastsatt den 7. mars Andelseierne kan utøve sine rettigheter i verdipapirfondet 10. mars 2014 hvis fusjonen gjennomføres som forutsatt. Den andre fusjonen er mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte, som overdragende verdipapirfond, og Verdipapirfondet Eika Balansert som overtakende verdipapirfond. Denne fusjonen planlegges gjennomført på samme tidspunkt som den første fusjonen. Page: 3/5

4 Forslagene til fusjon er ikke betinget av at begge fusjonsforslag får tilslutning fra andelseierne. Dersom bare ett av fusjonsforslagene oppnår andelseiernes samtykke, vil denne fusjonen bli gjennomført selv om den andre fusjonen ikke kan gjennomføres. Det er nærmere redegjort for fusjonsforslaget, herunder om gjennomføring av fusjonen, konsekvensene for andelseierne samt en nærmere beskrivelse av andelseiernes rettigheter i forbindelse med fusjonen, i dokumenter som ligger på Andelseierne oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Ved henvendelse til Eika Kapitalforvaltning AS kan man få tilsendt dokumentene pr. post. 3 Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål på andelseiermøtet. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i Eika Kapitalforvaltning AS innen 12. februar *** Gjennomføring av andelseiermøtet: Påmelding til andelseiermøtet gjøres via VPS Investortjenester eller via en link på ved å benytte følgende: Referansenummer.: PINkode: Referansenummer og PINkode er personlig for den enkelte andelseier for dette andelseiermøte. Påmelding kan også skje til Eika Kapitalforvaltning AS v/ Andelseieradministrasjonen, pr. post: postboks 2349 Solli, 0201 OSLO, pr. e-post: pr. faks: eller pr. telefon: Andelseier som ikke selv kan møte på andelseiermøtet, kan avgi forhåndsstemmer eller avgi fullmakt enten via VPS Investortjenester eller via en link på eller ved å sende stemmeskjema/fullmaktsskjema til Eika Kapitalforvaltning AS. Stemmeskjema og fullmaktsskjema kan hentes på Page: 4/5

5 Påmeldinger, fullmakter og forhåndsstemmer må være Eika Kapitalforvaltning AS i hende senest 12. februar Gjeldende antall andeler på dato for innkallingen er avgjørende for faktisk antall stemmer. Andelseiere som i andelseierregisteret til verdipapirfondet er forvalterregistrert (nominee), må ha bekreftelse fra nominee på at de er reell andelseier og antall andeler for at de skal kunne utøve sine andelseierrettigheter direkte overfor Eika Kapitalforvaltning AS. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest på andelseiermøtet. Oslo, den 31. januar 2014 Styret i Eika Kapitalforvaltning AS Page: 5/5