P P ensjonist. Kommunevalgprogram Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P P ensjonist. Kommunevalgprogram 2015-2019. Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling"

Transkript

1 P P ensjonist artiet Orkdal Kommunevalgprogram Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling

2 Kjære velger Hva slags kommune ønsker du at Orkdal skal være? Hvilken by vil du at Orkanger skal være? Stemmer du Orkdal Pensjonistparti ved dette valget, gir du et klart svar. Orkdal skal være en rik og variert kommune, med alle de kvaliteter, gleder og utfordringer som en god kommune skal ha. Det er mye som er bra i Orkdal. Vi skal ikke reparere det som allerede er i orden. Men på helt avgjørende områder er det likevel mye som står i stampe i kommunen og i byen vår, fordi store utfordringer ikke har vært tatt tak i på lang tid. Dette programmet handler også om de områdene hvor det nå haster med å ta grep, før utviklingen går alt for langt i feil retning. Vi ønsker oss en grønnere og varmere by og kommune, hvor det er plass til alle. Vi inviterer deg til å være med og skape den. Orkdal Pensjonistparti er et nytt parti i Orkdal. Du lurer sikkert på hvilke saker som gjør at nettopp du skal stemme på oss. Ved å lese dette programmet vil du få en kort oversikt over hvordan Orkdal Pensjonistparti vil bidra til utviklingen av Orkdal kommune og Orkanger by. Hovedsaken er å få en kommune som skal være attraktiv å bo i, og å flytte til. Som parti vil vi arbeide for en god og verdig eldreomsorg. Men like mye vil vi arbeide for at dette skal være en god kommune å vokse opp i for de unge. Derfor sier vi at Orkdal skal bli «oppvekstkommunen» og «omsorgskommunen» nummer en. Vi sier som så: Alle skal ha et godt liv hele livet. Godt valg!

3 OPPVEKST Barnehage skole barnevern rus-omsorg Orkdal Pensjonistparti vil: arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom arbeide for god kompetanse blant barnehageansatte og lærere ha sterk fokus på å motvirke mobbing i barnehager og skoler arbeide for å styrke helsesøstertjenesten gi barn mulighet til å utvikle sine individuelle evner og talenter både i barnehage og skole ha økt tilgang på gratis læremidler og dataverktøy i skolen at foreldre og hjemmet skal ha større ansvar og medbestemmelse i skolehverdagen arbeide for en skolestruktur der alt lekse-arbeide blir gjort på skolen (etter modell av Evjen skole) sikre lærlingeplasser i kommunen i forhold til fastsatte utdannings-linjer få tilbake ordningen med en oppvekstsjef i kommunen arbeide for at barnevernet har de resurser og kompetanse som er lovfestet at barneverntjenesten først og fremst skal være en hjelpefunksjon i samarbeid med foreldrene at barnets nærmeste familie skal vurderes først når barn skal plasseres i fosterhjem støtte forebyggende rusmiddelarbeid blant unge beholde dagens avgifter, skjenkebestemmelser og utsalgs-ordninger

4 OMSORG Helse pleie sosialtjenester Orkdal Pensjonistparti vil: støtte idrettsaktivitet blant barn og ungdom, som er en av de beste aktørene i forebyggende helsearbeid også tilrettelegge idrettsaktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre arbeide for at alle som har behov for sykehjemsplass, skal ha juridisk rett til dette i egen kommune arbeide for å øke antall sykehjemsplasser i kommunen arbeide for et tilstrekkelig antall legestillinger og helsearbeidere med geriatri som spesialfelt at demensomsorgen må utvides og styrkes med særlig vekt på økt aktivisering foreslå fadderløsning som aktivitets-løsning på sykehjemmet (Herøy-modellen) at trygghetsalarmer skal gis gratis til alle som har et medisinsk eller sikkerhetsmessing behov at kommunen skal gi foresatte med ansvar for fysisk og psykisk funksjonshemming tilbud om avlastning prioritere ordningen med personlig assistent og støttekontakter for denne gruppen ha tilrettelagt arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne arbeide for at funksjonshemmede og pårørende får medbestemmelse over valg av boform at Orkdal kommune får et koordinert og formålstjenlig sosialtjenestetilbud for innbyggerne at sosialtjenestetilbudet skal være tilpasset brukerens behov, på tvers av lovverk og tjenesteytere arbeide for økt brukermedvirkning, koordinert tjenestetilbud og at innbyggerne får rett hjelp til rett tid fjerne egenandelene på hjemmehjelpstjenester for minstepensjonister

5 BOFORHOLD Boligpolitikk integrering singel/enslig politikk Orkdal Pensjonistparti vil: at Husbankens rammer økes slik at større grupper kan få boliglån og mulighet til å skaffe seg en verdig bolig at unge førstegangsetablerende skal sikres start-lån som kan håndteres at kommunen skal medvirke til å skaffe mer permanente boliger til vanskeligstilte at midlertidig husvære kun skal benyttes i akutte situasjoner arbeide for tilpasset bolig og boforhold for alle med behov si nei til innføring av eiendomsskatt ha et mottak av flyktninger som står i forhold til kommunens muligheter for integrering legge til rette for en god og inkluderende integrering av flyktningebarn, med et aktivt samarbeid mellom kultur, fritid, skole, barnehager, NAV og foreldre motarbeide rasisme og diskriminering av en hver innbygger i kommunen at kommunen utarbeider og fremlegger en mottaks og integreringsplan med jevnlig evaluering arbeide for å bedre den økonomiske situasjon for single/enslige gjennom skatte/særfradrag ha egne støtteordninger for enslige forsørgere som har barn under 18 år, slik at idrett og fritidsaktiviteter ikke blir et for stort økonomisk løft arbeide for mere differensierte renovasjonsavgifter

6 MILJØ Veier forurensning støy Orkdal Pensjonistparti vil: prioritere en forsert utbygging av gang og sykkelveier i kommunen prioritere en forsert utbygging av gate og veibelysning i kommunen ha en nivåheving av sommer og vintervedlikehold på både veier og fortau forsere asfaltering av kommunens veier for å innhente etterslepet ha bedre sikring med gang og sykkelveier der det ferdes barn og eldre forsere ferdigstillelse av turveien langs elva fra Bårdshaug bru til Forve bru gå inn for en oppgradering av veinettet ved større industrielle utbygginger ha sterk fokus på å fjerne både større og mindre forurensningskilder i vår kommune støtte utbygging av miljøvennlig, fornybar og forurensningsfri energi arbeide for en utvidelse av fjernvarmenettet stille krav om godkjent støyskjerming ved veiutbygging og industriell utbygging arbeide for å bedre støyskjerming i støyutsatte boområder ha stor fokus på miljø ved alle utbygginger, både industri og boligbygging

7 Orkdal Pensjonistparti vil: UTVIKLING By og bygdeutvikling kultur - industri handel arbeide for en miljøvennlig utvikling med gode bo og oppvekstvilkår i hele kommunen ha en konsentrert bykjerne med parker, friområder, handel og boliger tilrettelegge for et variert tilbud av butikker, kafeer og spisesteder opprettholde landbruks-strukturen i kommunen, og arbeide for en levedyktig jordbruksnæring arbeide for å høyne statusen for landbruket og motivere unge til å satse på landbruk arbeide for å styrke kulturelle aktiviteter, samt ivareta og videreformidle innbyggernes kulturarv påse at kommunens kirker og kirkegårder blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte arbeide for et eget seremoni-rom at kommunen gir tilskudd til kremasjon der dette er et ønske, så lenge kremasjon må foregå i Trondheim tilrettelegge for en videre industriutvikling i Orkdal videreføre Orkanger som et handelssentrum

8 KOMMUNEVALGLISTE Orkdal Pensjonistparti 1. Torstein Larsen Nerøra 2. Janne Isdal Svorkås Orkanger 3. Arne Samskott Ustjåren 4. Johnny Danielsen Evjen 5. Wenche Gjønnes Fannrem 6. Hallvard Hansen Orkanger 7. Kari Elise Engen Fannrem 8. Johan Grønvoll Evjen 9. Svend Rune Paulsen Orkanger 10. Bjørn Erik Anshus Fannrem 11. Elsa Heggem Larsen Nerøra 12. Asbjørn Rø Orkanger 13. Ronny Paulsen Orkanger 14. Olav Johansen Orkanger 15. Gunn Kristin Paulsen Orkanger 16. Gjermund Krogstad Kvåle Design og trykk:

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007

10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007 1. Gi rom for alle. En by for alle kan ikke skapes ved at noen fjernes. Debatten omkring byens offentlige

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer