Tematilsyn om boligfinansiering. Rapport fra Kredittilsynet november 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tematilsyn om boligfinansiering. Rapport fra Kredittilsynet november 2007"

Transkript

1

2 Innledning Kredittilsynet har i 2007 gjennomført tematilsyn om boligfinansiering i åtte banker. Hovedformålet med tematilsynet var å belyse bankenes utlånspraksis når det gjelder nedbetalingslån med pant i bolig (heretter kalt boliglån) og rammelån med pant i bolig (heretter kalt boligkreditter). Kredittilsynet har samtidig kartlagt bankenes praktisering av frarådningsplikten iht. finansavtaleloven og informasjonen til kunder om konsekvensen av renteøkning. Bankene som har deltatt i tematilsynet er DnBNOR, Nordea Bank Norge, Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Møre, Sparebanken Sør, Lillestrøm Sparebank, SEB Privatbanken og Sparebanken Pluss (delvis). Denne oppsummeringen bygger på Kredittilsynets foreløpige rapporter til bankene, svar fra bankene og Kredittilsynets endelige rapporter. I tillegg til dette tematilsynet gjennomfører Kredittilsynet i fjerde kvartal den årlige boliglånsundersøkelsen, som er gjennomført siden Undersøkelsen er i år utvidet til å omfatte samtlige norske banker. De største bankene deltar i tillegg i en undersøkelse om boligkreditter. For å belyse boliglånsprosessen fra låntagers side gjennomføres for fjerde gang også en spørreundersøkelse i regi av TNS Gallup rettet mot lånekunder. Resultater fra de ulike undersøkelsene, samt en vurdering av situasjonen i kreditt- og boligmarkeder, vil bli presentert i Kredittilsynets rapport Tilstanden i finansmarkedet 2007, som fremlegges i månedsskiftet februar/mars I dette dokumentet redegjøres det for resultatene av tematilsynet og for Kredittilsynets synspunkter på aktuelle problemstillinger. Hovedkonklusjoner Undersøkelsen avdekket at kundenes likviditetsoverskudd blir overvurdert i fem av bankene i utvalget. Etter Kredittilsynets vurdering er kundens likviditetsoverskudd etter dekning av alle relevante kostnader et viktig grunnlag for å vurdere personkunders betjeningsevne. Tre banker i utvalget har utvidet muligheten for å gi avdragsfrihet og tre banker kan bevilge boliglån helt uten krav til nedbetaling i lånets løpetid. Kredittilsynet peker på at bruk av avdragsfrihet for å muliggjøre høyere lån til kunder med svak betjeningsevne øker kredittrisikoen i bankene. Tre av bankene i utvalget krever fornyelse av boligkreditter hvert femte år. Banker som innvilger lange boligkreditter, bør etter Kredittilsynets oppfatning betinge seg rett til å fornye kreditten i løpetiden for dermed å kunne kreve nedbetaling hvis inntektssituasjonen eller boligens verdi svekkes vesentlig. 1

3 Bankenes ekstra krav til boligkreditter i forhold til boliglån er begrenset til økt sikkerhetsdekning på etableringstidspunktet og kortere løpetid. Kredittilsynet vil peke på at bankene bør vurdere hvordan økt andel boligkreditter påvirker risikoen i den samlete boliglånsporteføljen. Bankenes egne anslag viser at et betydelig antall saker avviker fra interne retningslinjer for bevilgning, men kun én av bankene har oversikt over avvik fra det mest sentrale bevilgningskriteriet. Som et ledd i å overvåke risikoen knyttet til boligfinansiering, bør bankene følge opp omfanget av saker som avviker fra de viktigste bevilgningskriteriene. Banker med en stor andel avvik bør vurdere å stramme inn utlånspraksis. Generell utviklingstrend Med to unntak har alle bankene i utvalget liberalisert sine retningslinjer for boliglån og boligkreditter de siste tre årene. Liberaliseringen gjelder særlig maksimal belåningsgrad, maksimal gjeldsgrad og muligheten til å gi avdragsfrihet. Dessuten er det registrert at enkeltbanker åpner for å bevilge boliglån uten krav til nedbetaling i løpetiden. Når det gjelder lånenes løpetid, har bankene kun foretatt mindre endringer. Vurdering av betjeningsevne Bruk av modeller for å vurdere betjeningsevne Syv av bankene i utvalget hadde modeller for å beregne kundenes likviditetsoverskudd. I én av disse bankene ble imidlertid modellen bare brukt i 35 prosent av sakene. Videre ble det i to av tilfellene konstatert at modellene for å beregne likviditetsoverskudd i mindre grad ble brukt i praksis. Den ene banken som ikke hadde modell for å beregne kundenes likviditetsoverskudd, har imidlertid forberedt innføring av obligatorisk likviditetsbudsjettering. Etter Kredittilsynets vurdering er kundens likviditetsoverskudd etter dekning av alle relevante kostnader, et viktig grunnlag for å vurdere personkunders betjeningsevne. Svakheter ved beregning av likviditetsoverskudd Undersøkelsen avdekket at modellene i fem av bankene medfører at kundenes tilbakebetalingsevne blir overvurdert. For eksempel hensyntar én bank ikke avdragsutsettelse på lån i egen bank og flere banker hensyntar ikke avdragsfrihet på fellesgjeld i borettslag. Undersøkelsen viste også at vanlige kostnadsposter overses i enkelte banker ved at bankene har begrenset definisjonen av kundenes kostnader til de kostnadene som inngår i standardbudsjett for livsopphold utarbeidet av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Dette standardbudsjettet omfatter ikke alle kostnadstyper som må anses som vanlige for folk flest. 2

4 Gjeldsgrad som uttrykk for betjeningsevne I de tre minste bankene som ikke krevde utarbeidelse av likviditetsbudsjett som en del av lånevurderingen, ble i stedet forholdet mellom total gjeld og inntekt (gjeldsgrad) beregnet som et forenkelt uttrykk for kundenes betjeningsevne. Samtlige banker beregner kundens gjeldsgrad. Tre av bankene har de siste årene økt grensen for akseptabel gjeldsgrad. I fem av bankene i utvalget er det fastsatt maksimalgrenser for gjeldsgrad. Én bank har i prinsippet åpnet for at kunder kan ha gjeldsgrad 5 eller mer. Kredittilsynet legger til grunn at så høy gjeldsgrad vil innebære svak tilbakebetalingsevne for en normal kunde. Flere banker opplyste at de ikke tar med kundenes andel av fellesgjeld i borettslag ved beregning av gjeldsgrad. Kredittilsynet peker på at det gir et riktigere bilde av kundenes faktiske gjeldsbyrde å medta fellesgjeld i borettslag, selv om fellesgjelden betales som del av husleie. Nærmere om boliglån Belåningsgrad Én bank har i løpet av siste treårsperiode økt grensen for maksimal belåningsgrad for sine beste kundekategorier til 100 prosent av antatt markedsverdi, mens to banker har økt belåningsgraden til samme nivå for henholdsvis alle kunder under 34 år og for førstehjemslån. I én bank åpner de interne retningslinjene for å yte lån som overstiger antatt markedsverdi av boligen. Tre av de undersøkte bankene har ikke definert en øvre grense for hvor store lån som anses som kurante i forhold til antatt markedsverdi av boligen. Etter Kredittilsynets vurdering er låneutmåling i forhold til antatt verdi av mottatte sikkerheter av sentral betydning for bankens tapsrisiko. Bankenes interne retningslinjer bør derfor gi klare føringer for hva som anses som kurant belåningsgrad. Særlig for lån med lang avdragsfri periode og lån uten krav til nedbetaling i løpetiden, bør maksimal belåningsgrad etter Kredittilsynet oppfatning fastsettes slik at banken har en buffer i forhold til mulig verdifall. Undersøkelsen viste for øvrig at flere av bankene ikke har oversikt som viser hvordan utlånsporteføljen fordeler seg med hensyn til belåningsgrad. Etter Kredittilsynets oppfatning bør bankene som ledd i sin risikostyring overvåke belåningsgraden for lån og kreditter. Avdragsfrihet Tre av bankene i utvalget har utvidet mulighetene for å gi avdragsfrihet for lån med moderat belåningsgrad, mens én bank har redusert maksimal avdragsfri periode. Én av bankene tillater at det gis lån med avdragsfri periode på hele 20 år. I tre av bankene i 3

5 utvalget åpner de interne retningslinjene for å bevilge boliglån uten krav til nedbetaling i lånets løpetid. For to av disse bankene gjelder imidlertid dette lån med belåningsgrad innenfor 60 prosent og for én av bankene lån med maksimal løpetid på 20 år. I kombinasjon med høy belåningsgrad gjør lån med lav nedbetalingstakt bankene enda mer avhengig av den fremtidige utviklingen i boligmarkedet. Kredittilsynet peker dessuten på at avdragsfrie lån gjør det vanskeligere for bankene å hjelpe kundene i perioder med anstrengt økonomi. Kredittilsynet advarer mot bruk av avdragsfrihet for å muliggjøre høyere lån til kunder med svak betjeningsevne. Nærmere om boligkreditt Boligkreditt utgjør en økende andel av boligfinansieringen Samtlige av de inspiserte bankene har boligkreditt (rammelån med pant i bolig) som et allment tilgjengelig produkt. Bruk av slike kreditter vokser raskere enn ordinære boliglån. Av bankene i utvalget var den største andelen trukne boligkreditter i forhold til trukne boliglån i ,7 prosent, mens laveste andel på samme tidspunkt var 3,8 prosent. I de fleste bankene utgjør trukket beløp prosent av bevilget ramme. Bankenes innvilgelse av boligkreditter medfører at kundene kan få anledning til å øke sitt forbruk. Fordi kundene ikke betaler avdrag og fritt kan trekke opp kreditten, vil det kunne ta lang tid før bankene avdekker svekket betjeningsevne hos kundene. Etter Kredittilsynets oppfatning bør bankene etablere systemer for å følge opp hvordan boligkredittkundenes økonomiske situasjon utvikler seg ved å kreve fornyelse av boligkreditten i løpetiden, slik tre av bankene i utvalget gjør. Liberalisering av kredittretningslinjer siste tre år Selv om boligkreditt er et nytt produkt, har én bank økt belåningsgraden fra 60 prosent til 75 prosent av markedsverdi, og én bank har økt løpetiden fra 10 år til 20 år. Kapitalisering av renter Seks av bankene i utvalget krever at renten betales fortløpende, mens to banker tillater at renten kapitaliseres (legges til kreditten). Selv om kunder med anstrengt likviditet kan trekke opp eventuelt ubenyttet kredittramme for å finansiere renter, vil krav om fortløpende betaling av renter normalt redusere kundenes gjeldsoppbygging og dermed redusere bankenes risiko. Lavere belåningsgrad og kortere løpetid for boligkreditter enn for boliglån Grensen for maksimal belåningsgrad er i alle bankene lavere for boligkreditt enn for ordinære lån. To av bankene gir således boligkreditter innenfor 60 prosent av markedsverdi, fire innenfor 75 prosent og to opp til 80 prosent. På etableringstidspunktet har bankene dermed bedre sikkerhetsmessig dekning for sine boligkreditter enn for sine boliglån. Som følge av manglende nedbetaling av boligkreditter, vil imidlertid sikkerhets- 4

6 bufferen mellom eiendommens verdi og utestående lån etter hvert bli lavere enn for tilsvarende boliglån med nedbetaling. Én av bankene har retningslinjer som tillater overskridelse av fastsatt belåningsgrad. Bankene i utvalget opererer generelt med kortere løpetid for boligkreditter (5 20 år) enn for ordinære boliglån (25 30 år). Til tross for problemene med å overvåke utviklingen i betjeningsevne, yter to banker kreditter med løpetid opp til 20 år. Tre banker forutsetter fornyelse av boligkredittene hvert femte år. Kredittilsynet vil igjen understreke at bankene bør betinge seg rett til fornyelse i løpetiden for dermed å kunne kreve nedbetaling hvis inntektssituasjonen eller boligens verdi svekkes vesentlig. Er kravet til betjeningsevne for boligkreditt strengere enn for boliglån? To av bankene vurderer ikke om kundene er i stand til å betale ned kreditten som ordinært lån med renter og avdrag, mens de øvrige seks bankene i utvalget inkluderer et avdragselement i likviditetsberegningen. Kredittilsynet bemerker at hvis vurderingen av kundenes betjeningsevne ikke tar hensyn til om kunden er i stand til å nedbetale kreditten, vil kravet til å få innvilget boligkreditt være lempeligere enn kravet for å få innvilget boliglån. Ingen av bankene stiller strengere krav til kundenes betjeningsevne for boligkreditter enn for boliglån. Undersøkelsen viser at bankenes ekstra krav til boligkreditter i forhold til boliglån er begrenset til økt sikkerhetsdekning på etableringstidspunktet og kortere løpetid. Kredittilsynet vil peke på at bankene bør vurdere hvordan økt andel boligkreditter påvirker risikoen i den samlede boliglånsporteføljen. Ingen av bankene i utvalget har vurdert hvordan kundenes tilbakebetalingsevne forventes å være ved kredittens utløp. Dermed hensyntas for eksempel ikke at eldre låntagere som er i full jobb på søknadstidspunktet, vil kunne være pensjonister når boligkreditten utløper. Kredittilsynet peker på at det å vurdere kundenes tilbakebetalingsevne basert på inntektssituasjonen ved utløpet av kredittiden kan redusere risikoen for at banken må tvangsselge boligen. Prising Prising etter risiko er sentralt i all kredittgivning. Tre av de åtte bankene i utvalget kunne likevel ikke frembringe oversikt over utlånsmargin fordelt på risikoklasse. Kredittilsynet mener at også banker som ikke måler kredittrisikoen ved hjelp av godkjente statistiske modeller, bør overvåke i hvilken grad utlånsmarginen varierer med bankens vurdering av kundenes betjeningsevne. Undersøkelsen bekreftet at bankene i stor utstrekning fastsetter utlånsrenten ut fra belåningsgrad og lånenes størrelse. Det innebærer at kundenes evne til å betjene gjelden i liten utstrekning påvirker utlånsrenten. Flere av bankene ga uttrykk for at konkurransen i 5

7 boliglånsmarkedet vanskeliggjør prising etter kundenes betjeningsevne. Kredittilsynet minner om at banker som ikke hensyntar forventet tap ved fastsettelse av utlånsrenten, risikerer å ende opp med en utlånsportefølje som domineres av lån som er risikomessig underpriset. Avvik fra bevilgningskriterier Bankenes retningslinjer tillater i stor grad innvilgelse av lån og kreditter som ikke tilfredsstiller bankenes egenfastsatte krav til likviditetsoverskudd, gjeldsgrad og belåningsgrad mv. Dette kan skyldes at det erkjennes at kriteriene ikke fanger opp alle relevante forhold for lånenes risiko, herunder bankens tidligere erfaring med kundene eller at banken i en viss utstrekning er villig til å prioritere oppfyllelse av markedsmål fremfor kredittkvalitet. Lån og kreditter innvilget utenfor policy forutsetter normalt behandling på et høyere fullmaktsnivå enn kurante lån. Kredittilsynet legger til grunn at lån og kreditter innvilget utenfor bankenes policy gjennomgående har høyere risiko enn lån som tilfredsstiller fastsatte bevilgningskriterier. Bankenes egne anslag viser at et betydelig antall saker avviker fra interne retningslinjer for bevilgning. I to av bankene hadde prosent av sakene en gjeldsgrad som var større enn fastsatt i retningslinjene, og i én bank var 25 prosent av sakene innvilget til tross for at likviditetsberegningen viste manglende betjeningsevne. Kredittilsynet mener banker med store avvik i forhold til fastsatte krav bør vurdere å stramme inn utlånspraksis. Undersøkelsen viser at kun én av bankene i utvalget har god oversikt over antall saker som avviker fra bankens mest sentrale bevilgningskriterium (kundens likviditetsoverskudd). Etter Kredittilsynets vurdering bør bankene som et ledd i å overvåke risikoen i boligfinansiering, overvåke omfanget av avvik fra de viktigste bevilgningskriteriene. Også bankenes internrevisjon har et ansvar for å kartlegge omfanget og forsvarligheten av avvik fra bevilgningskriteriene. Dermed sikres det at omfanget av avvik fra bevilgningskriteriene blir kjent for bankens ledelse som må vurdere eventuelle korrigerende tiltak. Frarådning Kredittilsynet er opptatt av at bankene operasjonaliserer frarådningsplikten i finansavtaleloven 47 i form av objektive og konkrete kriterier for når frarådning skal gis. Et relevant kriterium kan være å råde kunden fra å ta opp tilbudt lån når bankens likviditetsberegning for kunden viser manglende betjeningsevne hensyntatt mulig økt rentenivå. Etter Kredittilsynets vurdering mangler tre av de åtte bankene i utvalget interne retningslinjer som angir objektive kriterier for å når kundene skal frarådes å ta opp lån. 6

8 Undersøkelsen avdekket dessuten eksempler på uklar etterlevelse av de interne retningslinjene. Kun én av bankene i utvalget fører statistikk over antall frarådningssaker i forhold til totalt bevilgede saker. Tre banker anslo imidlertid andelen frarådningssaker til mellom 4 og 5 prosent. Kredittilsynet mener banker med høy frårådningsprosent bør vurdere om det høye antallet frarådningssaker er et resultat av manglende forsiktighet i kredittgivningen. Informasjon om konsekvenser av renteøkning Halvparten av bankene gir kundene informasjon om konsekvensen av mulig renteøkning ved å ta inn standardiserte avsnitt i tilbudsbrevene. Denne fremgangsmåten tilfredsstiller minstekravet til informasjon i anbefalingen fra FNH og Sparebankforeningen fra 2005 om Informasjon til lånekunder/konsekvenser av renteøkning mv. Disse bankenes tilbudsbrev gir imidlertid ikke kundene informasjon om konsekvensene av renteøkning for vedkommendes faktiske lånestørrelse, og samsvarer dermed ikke med FNH og Sparebankforeningens forslag til individuelt tilpasset informasjon i tilbudsbrevet ( langversjon ). Bankene oppgir imidlertid generelt at problemstillingen knyttet til økt rente tas opp muntlig i rådgivningssamtale med kundene. Én av bankene i utvalget har fastsatt at det for utsatte kunder skal foretas rentefølsomhetsanalyse som drøftes med kunden. Kredittilsynet anser kundesamtaler kombinert med skriftlig, individuelt tilpasset informasjon med alternative beregninger av terminbeløp i samsvar med FNH og Sparebankforeningens anbefaling ( langversjonen omtalt over) som beste praksis når det gjelder å informere kundene om konsekvensene av mulig renteøkning. For at rådgivningen skal belyse den totale virkningen av økt rentenivå, bør rådgivningen omfatte all relevant gjeld, herunder fellesgjeld i borettslag. Dersom borettslaget dessuten har fått innvilget avdragsfrihet, må det komme klart frem at kundens husleie også vil øke når avdragsfri periode på fellesgjelden er over. Feil i kapitaldekningsoppgavene Halvparten av de undersøkte bankene rapporterte den utrukne delen av innvilgede rammekreditter som kortsiktige istedenfor langsiktige utenombalanseposter uten at vilkårene for slik rapportering var oppfylt. Bankene har dermed rapportert feil kapitaldekning. Kapitaldekningsrapporteringen fra de aktuelle bankene er rettet opp som følge av inspeksjonene. Det er avdekket at feilrapporteringen også gjelder en rekke andre banker. 7

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 Prosjektnotat nr. 4-2014 Torvald Tangeland Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 4 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser

Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 04.05.2015 Vår ref.: 15-507 Deres ref.: 15/874 Høringssvar tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser Det vises til Finansdepartementets brev 17.3.2015

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen

Nr. 10 2013. Staff Memo. Finansiell stabilitet. Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Nr. 10 2013 Staff Memo Finansiell stabilitet Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? Henrik Andersen Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer