Vir referanse: OG MAKSIMALPRISER. for for brudd pa prisopplysningsforskriften

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vir referanse: OG MAKSIMALPRISER. for for brudd pa prisopplysningsforskriften"

Transkript

1 (ff Konkurransetilsynet Postboks 439Sentrum 5805BERGEN Saksbehandler: TrondH. Nilsen Vir dato: Vir referanse: ho Deresdato: Deresreferanse: t991M48ANJT FORSKRIFTOM TAKSTBEREGNING HORINGSSVAR OG MAKSIMALPRISER FOR - INNFORINGAV PARALLELLTAKSTI LOWEPLIKTIG DROSJETRANSPORT DROSJENIERINGEN Vi viser til horingsbrevdatert der det foreslasen overgangfra brytningstakst til parallelltakst. Det foreslasogs6 i forby enkeltetakstelementer, samt at forholdetmellomulike takstelementskal vare like i de uregulerteomridene. har over tid jobbet for e bedre forbrukernestilgang til prisopplysninger i drosjebransjen. Vi gjennomfsrteibegynnelsenav 2007 en storre test av flere ulike sider ved drosjebransjen.et av resultatene fra testen var at bransjen ikke hadde tilfredsstillende prisopplysninger. klagde derfor et utvalg drosjeselskaper inn for Forbrukerombudet for brudd pa prisopplysningsforskriften for tjenester.vi tok ogs6 tidlig til orde for prisoppslag pa holdeplassene,samt at kvitteringenematte gjores mer forstaeligefor forbrukerne.klagen ledet som kjent til at det ble etablert en arbeidsgruppei regi av Forbrukerombudetbestiende av representanterfra Konkurransetilsynet, og NorgesTaxiforbund.Gruppenhar jobbet med en forenklingav prisopplysningene til forbrukerne. Forbrukertilfredshetsundersskelsenl som Statens Instituttfor forbruksforskningla fram i 2008 bekreftetat prisopplysningene i drosjebransjen var utilfredsstillende. Drosjebransjen havnetpd en klar sisteplassblant40 bransjerpa dette punktet. \LisbetBerg:Forbrukertilfredshet 2008,SIFO2008. Fonmrxm napfo*tril Postadresse: Hordaland Valkendorfsgate6 Sogn og Fjordane 5012 Bergen Bessksadresse: Valkendorfsgate Bergen EposUweb: forbrukerportalen.no org.nr: Telefon: Telefax:

2 Svart mange markederer pregetav ulike graderav informasjonsskjevheter ved at det kan vanskeligfor forbrukerne6 fa tilgangtil prisinformasjon, eller vurderekvalitetenpa en vare eller tjeneste. vil peke pa at problemeneknyttettil prisinformasjon i drosjemarkedeter sarlig alvorlige.for A illustreredette vil vi vise til et eksempel.pa fastpristurergardermoenpa over 5Oo/o2. Oslo kan man finne prisvariasjoner Slik man kjennerdrosjetransport i Norge i dag er det vanskelig6 se at det eksistereren grad av produktdifferensiering som kan forklareslike prisforskjeller. Tvert i mot er det grunntil 6 peke pa at drosjetransport er en homogentjenesteder det er svart sm6 forskjelleri eksempelvislokalkunnskapog bilstandardmellom de ulike selskapene.selv om situasjonenpa Gardermoentil en viss grad kan forklaresmed tilflytenav tilreisendekunder, illustrererdette etter virt syn hvordan situasjonenblir der forbrukernehar d6rligtilgangtil prisinformasjon.en aktor i bransjensom onskera ske sin markedsandel ved A tilby en lavere pris, vil mste vanskeligheterr drosjemarkedetfordi det er vanskeliga na fram til kundenemed denne informasjonen. En forbedringav prisopplysningene, og en mer tilgjengelig takststrukturbetyr i praksisat forbrukernefar laveresskekostnaderi markedet. Vi tror at bedre prisopplysninger prisfolsomhet slik kan ske forbrukernes markedet. Vi vil leggetil at reguleringen i bransjener spesiellved at man har kvantumsbegrensninger, mens prissettingenskjer fritt i omraderder man har konkurransemellomflere sentraler.i folge Statistisk sentralbyri gikk alle relevantem6l pa aktiviteti drosjebransjenned med mellom3 og 7 prosenti perioden2. kvarial kvartal 2009, mens takstene akte med om lag 7 prosent i perioden3. Konsumprisindeksen okte fra mars 2008 til mars 2009 med 2,5 o/o4. Man kan altsaobservereen markanttakstskningi drosjebransjeni en periodeder ettersporselenfalt som en konsekvensav finanskrisen. Dettetyder pi at forbrukernehar en svak responspi prisokninger idette markedet, noe vi tror blant annet skyldes informasjonsproblemene man ser i drosjemarkedet.bedre prisgjennomsiktighet vil leggetil rettefor bedrekonkurransei dette markedet. Parallelltakst Etter ssyn bidrar den n6verende brytningstakstentil kompleksitetensom forbrukernedagligmoter i drosjemarkedet. Det er usannsynlig at den jevne forbrukerkjennertil hvordanbrytningstaksten fungerer.det blir heller ikke opplystfra drosjeselskapene, verken ved oppslagellerpi kvitteringer, hvor brytningspunktet er mellomtidstakstog kilometertakst. Etterdet kjennertil variererogs6 brytningspunktet fra selskaptil selskap.tidstakstenblir 'Oslo Taxi: 690kdcity Taxi: 1080kr.Kilde: selskapenes nettsider16. oktober2009 ' Kilde : SSB: http ://www. ssb.no/emn eri 0I 12I 20/drosje/index.html o Kilde: SSBs konsumprisindekskalkulator FOm Im ilpfottei forbrukerportalen.no (g FORBRUKERNAOTT

3 ofte omtalt som "ventetakst", og dermed kan peke iretning av "kundepafart ventetid" noe som bidrar til forvirring blant kundene. Et system med parallelltakst er fordelaktig ved at det forenkler forbrukernes mulighet bide til a fe oversikt over kostnadene som vil palope far en drosjetur, og e kontrollere at kostnadene er beregnet korrekt iettertid. En overgang fra brytningstakst til parallelltakst vil itillegg avhjelpe noe pa problemene med vanskelig tilgjengelig prisstruktur i dette markedet. Forbrukerr6det kan imidlertid ikke utelukke at forslaget vil ha enkelte negative konsekvenser, men vil peke pa de grunnleggende forholdene i markedet ma forbedres. Pi det naverende tidspunkt vil fordelene, etter virt syn, v re stsrre enn ulempene ved ordningen. er siledes positiv til innforing av parallelltakst i drosjebransjen. Krav om prisundersskelse Som nevnt i vart brev av 7. februar 2008 er Forbrukerridet bekymret for at bransjen kan benytte en slik takstomlegging til prisokninger utover det man ville hatt uten endringer i takstregimet. kjenner til at Konkurransetilsynet har tilgang til svart gode prisdata i dette markedet, og vil foresla at Konkurransetilsynet gjennomforer en undersskelse av prisene far og etter en eventuell omlegging for A avdekke unormale prisokninger. Det er ogsa et poeng at det gjores kjent at det gjennomfores en slik undersskelse, slik at den kan ha en disiplinerende virkning ovenfor bransjen. Vi er enig med Konkurransetilsynet om at omleggingen i seg selv ikke medfsrer en prisokning. Vi mener imidlertid at de problemene som man praver e bste pa gjennom tiltakene som foreslas i horingen kan gi rom for slike prisokninger. Vi har foravrig notert at Konkurransetilsynet peker pi at det er anledning til i gjeninnfore maksimalpriser i omrader der forholdene ikke ligger til rette for konkurranse. Generelt om forslagene Det er meget positivt at Konkurransetilsynet ser at det er behov for gjare tiltak for A gjore det lettere for forbrukerne 6 sammenligne priser i dette markedet. Fastpris Hensikten med dette forslaget er, etter det vi forstar, A fange opp de tilfellene der drosjer kjorer pa taksameter i stedet for A benytte en fastsatt fastpris som ville gitt en lavere sluttpris. Vi er ikke ukjent med problemstillingen. Dette kan imidlertid ogsi adresseres gjennom bedre passasjerrettigheter og tvistelosningsmuligheter. Forbrukerridet har tidligere tatt til orde for en lov pi omradet. Et regelverk pa dette omradet vil gi klare foringer i tilfeller som nevnt ovenfor, og en Fonm ffn RAPF'OnilSl forbrukerportalen,no

4 noytral klagenemnd vil gi kundene et lavterskel tvistelosningsorgan. Et slikt system er per dags dato dessverre ikke pa plass, og vi vil derfor ststte forslaget. Forbud mot enkelte priselementer Forbrukerridet stotter disse forslagene, og vi stiller oss bak argumentet at mange ulike takselementer vanskeliggjar prissammenligninger. Vi er glade for at det ikke skal vere mulig A ta ekstra betalt for forh6ndsbestillinger. Forbrukerner heller ikke tjent med den kompleksiteten det medfsrer at drosjeselskaper differensierer pa antall passasjerer (under 4 passasjerer), Kart distanse og geografisk omrade. Kvitteringsplikt Vi ststter at kvitteringsplikten ikke viderefsres i maksimalprisforskriften. En slik kvitteringsplikt, samt krav til utforming, er ogsa hjemlet i prisopplysningsforskriften tjenester. Siden kvitteringen etter vart syn ogsi er en kilde til prisinformasjon, og samt vurderingene som mi gjores av utforming av informasjonen, tilsier at dette bsr sortere under Forbrukerombudet. Fast forhold mellom takstelementene Vi mener at situasjonen i bransjen med tanke pa prisopplysninger ma danne et bakteppe for hvilke tiltak som gjennomfores i bransjen. Forslaget om proporsjonale takster vil vare gunstig da det vil gjare det enklere for kundene A sammenligne priser. Dette tiltaket vil komme i tillegg til "jamf orprisen" som allerede er jobbet fram av den tidligere nevnte arbeidsgruppen for forbedrede prisopplysninger. glade for alle tiltak som kan forenkle forbrukernes hverdag i dette markedet. mener imidlertid at man bar ga enda lengre for A bedre forbrukernes tilgang til prisinformasjon, og vil fremme folgende forslag: Standardisenng av takster Vi snsker ogsa en standardisering av tidspunktene for nar ulike takster benyttes. Dette vil forenkle prissammenligninger, og vil ogsi fare til at jamfarprisen vil fungere bedre. I praksis kan man se flere eksempler der takster slutter og begynner pi ulike tidspunkt. I Oslo benytter Norgestaxi en hoy natt-takst fra fredag kveld kl 21 til lordag morgen kl 07. Oslo Taxi sin natt-takst starter fredag kveld kl 22, og slutter lardag morgen kl 06. Man kan se lignende forhold i flere andre byer ved at enkelte selskaper benytter en forhayetakst i noen ettermiddagstimer, mens andre selskaper har (r samme takster hele dagen. Dette er en faktor som gjor det svart vanskelig fo rb ru ke rporta len. no FORBRUKE R RADET

5 taksterog for forbrukernea sammenlignepriser.skal man hente ut gevinstenfra proporsjonale jamfarpris,vil det vere gunstigi standardisere tidsperiodenede uliketakstenegjelder. Begrensningav pristillegg Vi er generelt bekymretfor at det skal utvikleseg en praksisi bransjender omfangetav ulike tillegg kan ske. En slik praksisgjor det utvilsomtvanskeligeree sammenlignepriser. Noen eksemplerpi dette er at Oslo Taxi beregneret "tillegg"pa kr 5 for alle turer. Dette tilleggeter begrunneti utgiftertil Oslopakke3. TrsnderTaxi p6 sin side tar 22 kronerfor barnestol.tidligere har man ogsi sett tilfellerder det har vert beregnettilleggfor ordiner bagasje.i praksiser det tale om fordekteprisokningersom kalles"tillegg","gebyr"eller"avgift".i tilfellerder det beregnes Hovedregelen bor ogsa et pristilleggfor alle turer bsr detteettervartsyn inkluderesi startprisen. v re at eventuellekostnadertil barneseterog lignendeanordningerskal pulveriserespi alle drosjekundene da dette skyldes offentlige sikkerhetskravved transport av barn i bil. som skal gjelde all ber om at det for delen av maksimalprisforskriften kommerreglersom hindreren slik praksis.slikebor ogsi ta hoydefor eventuelle drosjetransport som kan tenkesa komme. andrepristillegg Markedsportal har god erfaring med markedsportaler,og vil peke pi at en drosjekalkulator ytterligerevil forbedreforbrukernestilgang til prisinformasjoni dette markedet,og vil potensielt v re til nyttefor de 213av drosjekundenesom bestillerdrosje.det er ogsagrunntil A tro at en slik kalkulatorgenereltvil ske bransjenfokus pi prissetting. Utredningav drosjemarkedet foreslarat det gjennomforesen grundigog helhetligutredningav drosjemarkedet. Etter virt syn har drosjebransjen en viktig funksjon i transportsystemet ved at som tilbys ikke er linje-,eller rutegaende,samt at det tilbys transportpa transporttjenesetene DrosjenefyllerogsAtransportbehov tidspunktder det er sparsomtmed kollektivetransportmidler. som ikke har egen bil. Markedetsbetydningfor forbrukerne,samt det faktum for forbrukergrupper er gjenstandfor en omfattendeoffentligregulering,tilsierettervir meningat det at drosjebransjen bor gjennomfsresen utredningav dette markedet.sifo sin Forbrukertilfredshetsundersskelse genereltfikk dirlige resultater, viserogs6 behovetfor A se 2008,der drosjebransjen Vi vil i tilleggpeke pa at det na har snart gatt 10 Ar siden det ble Apnetfor fri drosjemarkedet. prissettingi omradermed flere drosjesentraler.det ville svart interessanta sammenstille erfaringenefra det norskemarkedetmed erfaringerfra andreland,der man ogsahar gjennomfsrt av de tiltakenesom har blittgjennomfort. reformer,for A se pa ulikekonsekvenser Fomtsm mpfo*lell fo rb ru ke rporta len, no (ff

6 En slik utredning kan blant annet omhandle ulike sider ved reguleringen som Viderekan kravtil sjiforer og drosjeeiere,prissettingog prisinformasjon. kvantumsbegrensninger, og strukturi markedet. av reguleringsmyndighet det vere relevanta se pi organisering Gjennomf anng Vi snsker 6 understrekeat det er viktiga fi gjennomfsrtde aktuelleendringenesi snart som mulig. Det er grunn til a tro at konkurransenidrosjemarkedeter skadelidendegrunnet som eksisterer. Slik sett er det rimelig e anta at man har et informasjonsproblemene samfunnsmessigtap ved at markedetikke fungerer optimalt.en slik kostnad er naturligvis krevende6 kvantifiserenoyaktig,men sett ilys av at neringen omsattefor 7,5 milliarder utgjore et betydelig kroner i 20085vil selv en meget liten prosentandelav totalomsetningen se hen til kostnadenefor samfunnetsom helhet nir kronebelop.vi ber Konkurransetilsynet kt vurderes. innforingstidspun selv ettervedtakpa Norges I tilleggvil vi peke pa at denneendringener initiertav drosjebransjen Taxiforbundsitt landsmste14. og 15. september2007. I brev av 27. september2007 fra Norges foreslasdet at endringengjennomfsresi juni-juli2008. Dette Taxiforbundtil Konkurransetilsynet kan skje hurtigda drosjebransjen syn, at innforingenav parallelltakst tilsier,etter Forbrukerr6dets vil vere godt forberedtpd de kommendeendringene. langtpi vei sannsynligvis idenne saken, men vil nok en gang har ogsa tidligereuttryktvar utalmodighet peke pa at innfonngenav jamfarprisensom kjentavhengerav innforingenav parallelltakst, og det skjersa snartsom mulig. er ogsaav den grunnonskeligat innfsringenav parallelltakst Oppsummering snsker A leggetil rettefor en enklereprisstrukturi Vi er meget glade for at Konkurransetilsynet en oppryddingitakst-typerog Vi tror at innforingav parallelltakst, store deler av drosjebransjen. systemer,tnnfaringav jamfarprisog prisoppslagpa holdeplasstil sammenvil gi dette markedet Forbrukerridetstillerseg dermed en kraftigimpulsi riktigretninghva angir prisgjennomsiktighet. iall hovedsakpositivtil forslagene,og onskerat tiltakeneblir gjennomfsrtsa snart som mulig. mener imidlertidat man bar ga enda lengrefor A bedreforbrukernestilgangtil prisinformasjon samt at de uliketaksteneskalgjeldeblirstandardisert, og foreslarat tidsrommene anledningtil A ta ulike former for pristilleggblir begrenset.vi tror ogsi det er drosjebransjens behov for en drosjekalkulatorfor e gjare prisinformasjonenenda lettere tilgjengelig for (r horing,og det er forbrukerne.etterv6rt syn fremmesdet flere gode forslagi Konkurransetilsynets t Kilde: SSB: Fomtffm TAPFONilMI forb ru kerportalen,no

7 prisverdig at det foreslis tiltak for A forbedre prisgjennomsiktigheten i markedet. Vi mener det er grunn til a se narmere pa hvordan markedet fungerer i et helhetlig perspektiv for e sikre hensiktsmessige langsiktige losninger, og foresldr derfor at det gjennomfores en grundig utredning av drosjemarkedet. I A, t n Med hilsen [41^ F U" Vn I ror 'v' Forbrukerridet I vr'y'rvr'e'v' i Bersen 1r A ll,h)ib_ ( Benedicte Bergseng Malan Trond H. Nilsen / ' regiondirektsr ridgiver -\ - / r. l II ;ottile ntdp onildl forbru kerporta len.no $