Biblioteket som sosial møteplass og kulturell ressurs. En lokal institusjon i endring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Biblioteket som sosial møteplass og kulturell ressurs. En lokal institusjon i endring."

Transkript

1 Biblioteket som sosial møteplass og kulturell ressurs. En lokal institusjon i endring. Marit Drange Hovedoppgave i sosiologi cand.polit Våren 2002 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo 1

2 KAPITTEL 1 INNLEDNING II Bakgrunn for valg av tema III Fakta om Farsund... 9 IV Studiens samfunnsmessig og faglige betydning V Tidligere biblioteksforskning VI Problemstilling VII Gangen i oppgaven KAPITTEL 2 ENDRINGER I FORHOLDET MELLOM PRIVAT OG OFFENTLIG SFÆRE I Bortfall av møteplasser og kommersialisering II Strukturforvandling av offentligheten III Jürgen Habermas teori om Borgerlig offentlighet IV Møteplasser V Bibliotek og offentlighet VI Biblioteket som del av offentlig sfære VII Biblioteket som møteplass VIII Pierre Bourdieus teori IX Møteplasser som sosiale felt X Bibliotek som kulturell ressurs XI Folkebiblioteket som lokalt ressurssenter XII Bibliotekets rolle med å formidle kulturell kapital XIII Bibliotekets rolle med å formidle sosial kapital XIV Teknologi XV Oppsummering KAPITTEL 3 UNDERSØKELSENS METODE I Design II Metodisk tilnærming og datakilder III Datainnsamling før flytting til nye lokaler IV Datakilder

3 V Gangen i studien VI Kjernebegreper KAPITTEL 4 BORGERLIG OFFENTLIGHET I FARSUND FØR OG NÅ I Historikk II Farsund bibliotek før III Bakgrunnen for Biblioteksenter Farsund IV Farsund bibliotek etter V Forventninger til det nye biblioteket som møteplass og kulturelle ressurs VI Forventninger til ny teknologi VII Konklusjon KAPITTEL 5 FARSUND BIBLIOTEK SOM MØTEPLASS FØR OG ETTER FLYTTING I Møteplassene i Farsund II Det gamle biblioteket som møteplass III Kombinasjonsbiblioteket som møteplass IV Bibliotekkaféen som uteble V Konflikter KAPITTEL 6 FARSUND BIBLIOTEK SOM KULTURELL RESSURS FØR OG ETTER FLYTTING I Endringer i bruksmønstre II Bruk av lesestoff i det gamle biblioteket III Endring i bruk av lesestoff i kombinasjonsbiblioteket IV Kombinasjonsbiblioteket som demokratisk ressurs V Konklusjon VI Bruk av AV media VII Utlån av video i kombinasjonsbiblioteket VIII Endringer i bruk av video IX Bruk av video for å skaffe seg kulturell kapital X Samtaler om video XI Bruk av bibliotekets tilbud av musikk XII Utlån av musikk

4 XIII Konklusjon KAPITTEL 7 FARSUND BIBLIOTEK SOM KULTURELL RESSURS. NY TEKNOLOGI I Internett i det gamle biblioteket II PC-er og Internett i kombinasjonsbiblioteket III Ble forventningene innfridd? IV Internett som kilde til kulturell kapital V Internett som kilde til sosial kapital VI Konklusjon KAPITTEL 8 HVA HAR STUDIEN VIST? I Endringer i forholdet mellom offentlig og privat sfære II Biblioteket som møteplass og demokratisk institusjon III Endringer i bibliotekbruk IV Biblioteket som kulturell ressurs V Sosial lagdeling og klasseforskjeller VI Farsund bibliotek som møteplass VII Kulturell kapital VIII Sosiale felt IX Kultursenter, kunnskapssenter, informasjonssenter og sosialsenter X Videre forskning KAPITTEL 9 OPPSUMMERING

5 Forord. Biblioteket som sosial møteplass og kulturell ressurs Valget av tema for hovedoppgaven er sprunget ut av en genuin interesse for bibliotek. Jeg har i over 30 år arbeidet i ulike bibliotektyper som universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, folkebibliotek og fylkesbibliotek. Fordi det inntil nylig var forsket forholdsvis lite på dette området, håper jeg min oppgave kan bidra til utvidet kunnskap om dette emnet. Takk til Norges Forskningsråd som i forbindelse med sitt bibliotekforskningsprogram ytet meg et hovedfagstipend. Professor Niels Windfeld Lund har gitt meg uvurderlig oppmuntring og støtte ved å trekke meg inn i nettverket av forskere som arbeider med bibliotek som del av folks hverdagsliv. Professor Gunhild Hagestad har vært en god støttespiller og dyktig veileder. Bibliotekpersonalet i Farsund har utrettelig bidradd med informasjon om biblioteket. Min arbeidsgiver, Vest-Agder fylkesbibliotek, har vist velvilje med å innvilge permisjoner. Torstein og Ragnhild har vært til stor oppmuntring og hjelp. 5

6 Sammendrag. Farsund bibliotek var inntil juni 1999 lokalisert nær et kjøpesenter i utkanten av byen. I september samme år ble biblioteket samlokalisert med Eilert Sundt videregående skole i bykjernen. I samme kompleks inngår en ballhall. Arealet ble økt i nybygget, biblioteket ble utstyrt med 30 PCer, de fleste med Internettoppkopling, men også noen for tekstbehandling, spill, og multimedia. Personale og åpningstid ble utvidet. Hovedformålet med undersøkelsen var å belyse hvordan og i hvilken grad etableringen av et nytt bibliotek, i nye lokaler, med ny beliggenhet og ny teknologi, endret biblioteket som sosial møteplass og kulturell ressurs for lokalbefolkningen. Undersøkelsen fokuserte på observerbare endringer i type brukere og måter de benytter biblioteket på. Sentrale spørsmål var: Observerer vi endringer i brukergruppa? (Antall, fordeling på alder, kjønn og klasse). Endres bruken av bibliotekets ressurser (Bøker, aviser, av-media, lesesal og IKT) Endres samhandlingsmønstrene? (Samtale mellom brukere og med bibliotekpersonalet. Læring/undervisning i bruk av ny teknologi og andre ressurser). Oppgaven er knyttet til Pierre Bourdieus og Jürgen Habermas kulturteorier. Utbyggingen gjorde det mulig å foreta et kvasieksperiment og registrere endringer i bruken av biblioteket før og etter flytting. Det ble benyttet metodetriangulering med en kombinasjon av deltakende og systematisk observasjon, intervju og spørreskjema, sekundæranalyse av eksisterende materiale, brukerstatistikk og dokumenter. Et stratifisert tilfeldig utvalg ble brukt. Stratifiseringsvariablene var yrkesstatus, kjønn og alder. Studien viser at bruken av bibliotek øker når avstanden minker. I april 2001 hadde antall nye brukere økt med 32%. De nye PCene var trekkplaster. Lånerne kom hyppigere, var der lenger og brukte flere tilbud. En overvekt av kvinner lånte bøker, blant avisleserne og foran PCene var menn i flertall. Antall brukere i alderen 7-14 år økte med %. Utlånet til jentene økte, mens utlånet til guttene gikk tilbake. Mange kombinerte trening og bibliotekbesøk. De eldre var positive til kombinasjonsbiblioteket og fortsatte å finne veien selv om barn og unge vrimlet. Utlån av video gikk tilbake fordi det ble kjøpt færre filmer. Musikksamlingen er lite kjent og lite utlånt, den er basert på tildeling fra Norsk kulturfond. Til tross for alle PCene økte den klassiske bruken av biblioteket som boklån, avislesing med mer. Boka holder stand i mediemangfoldet i alt 95% av de besøkende søkte en form 6

7 for lesestoff. Mer plass og bedre eksponering førte til at lånerne oppfattet medietilbudet som forbedret selv om det var uendret. De nye lokalene åpner opp for samtale brukerne imellom. Der er mer plass, flere avskjermede kroker og flere sitteplasser. Pratingen forstyrret lesesalbrukerne. Før flyttingen var det vanlig å gå på biblioteket sammen med familie og venner, etter flyttingen gikk flere alene. Nesten alle snakket med kjente, men der var liten kontakt mellom de ulike gruppene. PCene virket kontaktskapende. Terskelen for å tiltale en PC-bruker var lav, og det samlet seg grupper som konfererte mens de søkte. Biblioteket arrangerte Seniorsurf både i 2000 og Elever i dataklassen på skolen og en bankansatt underviste. Biblioteket fikk økt samarbeid med andre offentlige etater i prosjekter. 7

8 Kapittel 1 Innledning. I Fig. 1 Kart over Farsund II Bakgrunn for valg av tema. Dette er en studie av hvordan biblioteket endres som møteplass og ressurssenter når de fysiske omgivelsene endres. Det konkrete eksemplet er Farsund der Eilert Sundt videregående skole ble samlokalisert med folkebiblioteket. Siden jeg er utdannet bibliotekar og har arbeidet i ulike bibliotekstyper siden 1970, var det naturlig å velge bibliotek som tema for min hovedoppgave i sosiologi. Som representant for Vest-Agder fylkesbibliotek har jeg deltatt i prosjektgruppa som utredet samlokaliseringen. Folkebiblioteket lå inntil i Listerveien, ca. 10 minutters gange fra sentrum. Det nye biblioteksenteret er lokalisert i bykjernen. I samme kompleks som skole og bibliotek inngår en ballhall, ved inngangspartiet er kantine og aula. Kombinasjonsbiblioteket ble offisielt åpnet Bibliotek som flytter og endrer en del av sine ressurser gir mulighet for å stille før og etter spørsmål og se på brede endringer. Her var en unik mulighet til å belyse bibliotekets rolle i et lokalmiljø og en sjanse til å se på hvordan biblioteket påvirkes av endringer i sosial kontekst. 8

9 III Fakta om Farsund. Farsund er en sjøfarts- og industriby i Vest-Agder fylke med en utstrekning på 251 km 2. Følgende statistikk viser fordelingen av innbyggere biblioteket skal betjene, i forhold til befolkningen i resten av landet. Tabell nr. 1 Kilde: SSB Befolkningsstatistikk Folketallet i Farsund pr Farsund Hele landet 0-17 år 24.5% 23.5% Over 67 år 14.2% 13.8% Aldersfordelingen i Farsund er som i landet for øvrig. Innbyggere over 16 år med høgere utdanning i 2000 Alle 14.8% 21.3% Utdanningsnivået er lavere enn gjennomsnittet for landet. Arbeidsledige i desember åringer 4.5% 2.6% Arbeidsledigheten i Farsund er høgere enn gjennomsnittet for landet. Før flyttingen av biblioteket ved årsskiftet 1998/99 var 37% av befolkningen innskrevet som lånere ved biblioteket. Av disse var 58% kvinner og 42% menn. Da kombinasjonsbiblioteket hadde vært i sving en tid pr var andelen personlige lånere ved biblioteket økt til 47% av innbyggerne. Det var en liten økning i andelen menn (43%) som lånte på biblioteket. IV Studiens samfunnsmessig og faglige betydning. Flere forfattere har beskrevet tap av sosiale møteplasser i det senmoderne samfunn. En av dem er Fossåskaret (1995) som anser dette som samfunnsmessig problem for Norge. Bibliotekloven pålegger alle kommuner å drive et bibliotek. I hvilken grad fungerer bibliotekene som møteplasser? Lokalsamfunnet bør for det første ha interesse av mulige arenaer for samhandling. For det andre finnes det mange middels store bibliotek i Norge som sliter med små lokaler, hvor det kan være av interesse å se på hvordan fysiske omgivelser, beliggenhet og ny teknologi virker inn på bibliotekets rolle som møteplass og som kultur- og informasjonspolitisk instrument. For det tredje bør utdanningssektoren ha interesse for denne undersøkelsen, fordi den viser en modell for styrking av skolebiblioteket i en tid preget av endrede pedagogiske 9

10 arbeidsmetoder. Blant annet har bruken av prosjektarbeid ført til økt behov for bibliotektjenester. Oppgaven har interesse for sosiologifaget både teoretisk og metodisk, (samfunnsfag, kultursosiologi og metode). I sosiologi er det veldig sjelden vi kan få til et naturlig eksperiment av etiske og praktiske årsaker. Flyttingen av biblioteket i Farsund var en unik mulighet til å gjennomføre et kvasieksperiment. (Cook and Cambell 1979.) Oppgaven vil knyttes til Jürgen Habermas og Pierre Bourdieus kulturteorier. Metodetriangulering (Holter og Kalleberg, 1996) benyttes, med en kombinasjon av deltagende og systematisk observasjon, sekundæranalyse av eksisterende materiale, samt intervju og spørreskjema. V Tidligere biblioteksforskning. Endringer som ny teknologi, masseutdannelse, skolereformer og et flerkulturelt samfunn, fører til forandringer i bruken av biblioteket og bibliotekets funksjon som kulturog informasjonsformidler. Bibliotek var helt til nylig et felt det var forsket lite på, feltet var derfor preget av mye synsing og lite empirisk basert viten. Da jeg begynte på undersøkelsen var det bare skrevet en doktoravhandling om bibliotek i Norge. Vestheim (1997) påpeker at få norske forskere, humanister så vel som samfunnsvitere, har brydd seg med å studere folkeopplysning i det hele tatt. Når det gjelder bibliotek spesielt, er det bare skrevet én historisk framstilling av større format om folkebibliotek: Nils Johan Ringdals bok By, bok og borger fra En offentlig utredning med tittelen: Bibliotek i Norge (NOU 1991:14) påpekte på begynnelsen av nittitallet behovet for bibliotekforskning. Norges forskningsråds bibliotekforskningsprogram som pågikk i perioden 1997 til 2001, har ført til at flere nå arbeider med, eller har fullført doktorgradsstudier. Elisabeth Tallaksen Rafste (2001) har foretatt en case studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket og Jofrid Karner Smidts (2002) avhandling heter: Mellom elite og publikum: litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek. Ellen-Merete Duvold arbeider med sin doktoravhandling og stiller spørsmålet: Hva betyr biblioteket i folks hverdagsliv?" Niels Windfeld Lund (1994) forsker også på lokalmiljø og hvordan biblioteket benyttes i dagliglivet. Bibliotekforskningsprogrammet har dessuten resultert i to nordiske nettverksgrupper omkring Folkebibliotekets rolle i lokalsamfunn og hverdagsliv og Biblioteket, bøker og lesning i moderniteten. Nordisk tidsskrift for 10

11 bibliotekforskning ble startet ved en konferanse om bibliotekutdannelse og forskning i Tromsø i For å bøte på manglende forskning er det nå skapt et forskningsmiljø og en forskerutdannelse. Bibliotekforskningsprogrammet har vært preget av samarbeid og har prøvd å skape interesse for bibliotek i offentligheten og fremme en diskurs på bibliotekområdet. VI Problemstilling. Hovedformålet med undersøkelsen er å spørre hvordan og i hvilken grad etableringen av et nytt bibliotek, i nye lokaler, med ny beliggenhet og ny teknologi, endrer biblioteket som sosial møteplass og kulturell ressurs for lokalbefolkningen. Observerer vi endringer i brukergruppa? (Antall, fordeling på alder, kjønn og klasse. Skremmes eldre bort? Kommer mer idrettsungdom?) 1. Endres bruken av bibliotekets ressurser? (Bøker, aviser, lesesal, IKT). 2. Endres samhandlingsmønstrene? (Samtale mellom brukere og med bibliotekpersonalet. Læring/undervisning i bruk av ny teknologi og andre ressurser). Begrepet møteplass i det Habermas kaller "Borgerlige offentligheten" var arenaer der folk kunne skaffe seg kulturell kapital i form av dannelse og kunnskaper om samfunnsspørsmål, kunst og litteratur ved samtaler om innholdet i bøker, tidsskrifter og aviser samt sosial kapital i form av nettverk. Folkebiblioteket er en del av offentlig sfære. Fungerer biblioteket som forum for politisk meningsdannelse borgerne mellom, slik som det er behov for i et demokrati? Eller er samværet i biblioteket mer i tråd med en utvidelse av privatsfæren? Bourdieu beskriver klasserforskjeller i forhold til tilgang på økonomisk, kulturell og sosial kapital. Bidrar bibliotekene til å utjevne ulikheter i mulighet for å tilegne seg kulturell kapital? Er biblioteket en arena for å opparbeide sosial kapital? Det norske samfunnet er preget av segregering mellom ulike grupper. Bidrar biblioteket til sosial integrasjon? På hvilken måte preges biblioteket av samlokaliseringen med et annet sosialt felt, den videregående skolen? VII Gangen i oppgaven. Kapittel 2 tar for seg teoretisk bakgrunn og relevant forskning. I kapittel 3 presenteres undersøkelsens metode. Kapittel 4 beskriver Borgerlig offentlighet i Farsund før og nå. Kapittel 5 omhandler Farsund bibliotek som møteplass før og etter flytting. I kapittel 6 drøftes Farsund bibliotek som kulturell ressurs før og etter flytting. Her 11

12 behandles bruk av lesestoff og AV- media. Kapittel 7 omhandler Internett som kulturell ressurs. Kapittel 8 behandler hva studien har vist og kapittel 9 er oppsummering. 12

13 Kapittel 2 Endringer i forholdet mellom privat og offentlig sfære. Teoretisk bakgrunn og relevant forskning Kan fokus på et bibliotek i endring sette folkebiblioteket inn i et bredere samfunnsperspektiv ved å sette fokus på biblioteket som sosial møteplass på tvers av alder, kjønn og klasse og se på forandringer i samhandlingsmønstre, ressurser og teknologi når et folkebibliotek flytter til nye lokaler i nye omgivelser? Mitt prosjekt vil belyse biblioteket både som arena for diskurs og som en institusjon der materiale for nødvendig demokratisk debatt er tilgjengelig. Dessuten vil jeg undersøke om biblioteket fremmer integrasjon mellom ulike grupper i samfunnet som f.eks. mellom forskjellige aldersgrupper. Møtested defineres i denne oppgaven som et offentlig rom som gir mulighet for nye impulser og for den diskurs som er nødvendig i et demokrati, hvor folk som er ulike når det gjelder alder, kjønn og klasse, med ulike mengder økonomisk, kulturell og sosial kapital, møtes ansikt til ansikt og i cyberspace. Når mange forfattere har vært bekymret over tapet av offentlige møteplasser, er det blant annet fordi de frykter et sviktende grunnlag for demokrati og redusert tilgang til sosial og kulturell kapital. I hvilken grad kan etableringen av et nytt bibliotek, i nye lokaler med ny beliggenhet og ny teknologi, endre biblioteket som sosial møteplass og kulturell ressurs for lokalbefolkningen. I Bortfall av møteplasser og kommersialisering. En historisk prosess har endret sosiale møteplasser. Mange samfunnsforskere er bekymret for tap av steder hvor folk kan komme sammen. I Norge har Fossåskaret (1993, 1995) beskrevet tap av sosiale møteplasser som et samfunnsproblem. Han hevder at på 1900 tallet hadde bygdene flere samhandlingsarenaer der det skjedde mer enn det som stod på plakat og dagsorden som bedehus, basarer og minnestunder, misjonskonesamlinger og ungdomslagsfester. Folkebevegelser som avholdsbevegelsen, målrørsla, ungdomslagene, kvinnebevegelsen og arbeiderbevegelsen hadde sine møtesteder. I kyststrøk er ferjer blitt erstattet av tunneler. Ferjesalongene var møteplasser for utveksling av nyheter, politikk og fagkunnskap. De gamle møtestedene var kollektive arenaer for livberging. I dag har medieskapte kommersielle samlinger av typen fest med Sputnik til en viss grad overtatt. Gamle lokalbaserte møtesteder forvitrer. I avisene står 13

14 det: "Minnestunden avsluttes ved graven". Misjonsstevnene og andre stevner er borte. Også Giddens (1999) er opptatt av lokalsamfunnenes forfall. De preges ikke bare av en generell kvalitetsforringelse, men også av at de trygge offentlige rommene forsvinner gater, torg, parker og andre områder blir borte. Å gjenerobre det offentlige rom anser han som en grunnleggende del av det å skape et inkluderende samfunn. Worpole (1992) peker også på at bykjerner har mistet mange av sine tradisjonelle funksjoner som møteplasser og sentra for sosialt, politisk og kulturelt liv. Han hevder at byene har utviklet seg til kommersielle sentra om dagen og spøkelsesbyer om natten. I stedet for allment tilgjengelige offentlige rom har vi fått privateide rom. Vi har fått kjøpesentre med raske, overfladiske møter i motsetning til tidligere tiders møtesteder hvor vennskap ble etablert og hvor meninger og verdier ble hevdet og réetablert. Men heller ikke tidligere var alle møteplassene gratis, kaféene har alltid vært drevet forretningsmessig. Det har skjedd en økende privatiseringen av fritiden. Bruk av hjemmebasert underholdning skjer på bekostning av det å benytte tradisjonelle møteplasser som kino, teater, konsertlokaler og bibliotek. Worpole (1992) anser bibliotekene som nøkkelinstitusjoner, ikke bare innen det kulturelle feltet, men også innen det offentlige rommet. Her er mulighet for å møtes, slappe av og benytte noen av bibliotekets tilbud. På bibliotekene treffes mennesker i alle aldersgrupper. Brukerne har ulike beskjeftigelser og er av forskjellig klasse og etnisk opprinnelse. Ifølge Oldenburg (1989) blir mulighetene til avslapping og fritid dyrere når der ikke finnes uformelt offentlig liv, fordi dette blir kommersialisert. Han hevder også at det er skrevet relativt lite om sosiale møteplasser. II Strukturforvandling av offentligheten. Habermas (1971) ser forfall i offentligheten i vår tid. Den sosiale basisen for offentligheten endret seg raskt fra slutten av 1800-tallet. Bønder og arbeidere kom inn på den politiske arenaen, den tilsynelatende idylliske harmonien ble brutt og dyptgående sosiale konflikter ble synlige. Grunnlaget for det gamle borgerlige offentlighetsidealet ble gradvis borte. Habermas (1999) mener at samfunnet nå trues av kulturødeleggende kommersialisme, egosentrisk underholdningsmani og nærsynt politikk. Han hevder at en liberal politisk kultur fordrer et velfungerende nettverk av frivillige sammenslutninger og en pulserende strøm av offentlige diskurser. I tradisjonelle samfunn ble solidariteten skapt i relasjoner ansikt til ansikt som sikrer tillit og lojalitet og en etos som vanligvis var av religiøs opprinnelse. Tilskrevne bånd av typen familie, nabolag, lokal og regional 14

15 tilhørighet var grunnlaget for mange delte bakgrunnsholdninger og verdiforpliktelser. Selv om mange av disse forpliktende strukturene har overlevd i moderne samfunn, kan de ikke alene tilfredsstille behovet for samfunnsmessig integrasjon, hevder han. Det oppstår konflikter som følge av kulturelt mangfold og ulikt syn på fordeling av materielt overskudd. Sennett (1992) mener også at det har skjedd et forfall i offentligheten. Det inntraff da kaffehusene på 1800 tallet ble utkonkurrert av herreklubbene. De politiske diskusjonene gikk over til å bli private samtaler. I våre dager er politikken blitt stadig mer personorientert. Sennett ser dette som et produkt av kapitalisme og sekularisering og mener folk forsøker å finne personlig mening i upersonlige situasjoner, i objekter og i samfunnets objektive betingelser. I «Borgerlig offentlighet i tilbakeblikk» hevder Habermas (1999) at hans diagnose om en rettlinjet utvikling fra politisk aktivt til privatistisk publikum, dvs fra kulturressonnerende til kulturkonsumerende publikum, kommer til kort. Grensene mellom trivialkultur og finkultur er ikke lenger så skarpe og en tvetydig ny intimitet mellom kultur og politikk er oppstått. Dette er mer enn en ren sammensmeltning av informasjon og underholdning, hevder han. Selve målestokken for vurdering har endret seg. Han sier at: «Det er mye som tyder på at det demokratiske potensialet til en offentlighet med en infrastruktur som er preget av den elektroniske massekommunikasjonens stadig mer selektive føringer er usikker». Habermas (1999) er likevel inne på at en ny undersøkelse av strukturforvandlingen av offentligheten kanskje ville ha gitt anledning til et mindre pessimistisk syn enn i den «Borgerlig offentlighet.» Han mener at han undervurderte den kulturelt mobiliserende virkningen av formell utdannelse, ikke minst på videregående nivå i boka Borgerlig offentlighet». Han skriver at oppgaven å bidra til fornuft i offentlig ordskifte er lite institusjonalisert. Den er også lite utforsket, sier han. Vestheim (1994) hevder at for Habermas vil en idealmodell av offentligheten være et sosialt rom som alle folkegrupper har tilgang til og som på en uavhengig måte påvirker politiske vedtak gjennom en fri debatt mellom likeverdige deltakere. Han er opptatt av den kritisk-rasjonelle diskursen som samfunnskorrektiv og av hvem som reelt sett har tilgang til samfunnsdebattene. Greenhalg ( 1995) hevder at adgang til offentligheten og idealet om kommunikasjon, refleksjon og avgjørelser var definert som rettigheter tilknyttet individet som borger av offentlig sfære og konsument i kulturmarkedet. Offentlig sfære er truet når hvert aspekt av 15

16 tilværelsen er underlagt markedet og omgjøres til vare. Bibliotekene blomstret i en periode hvor prisen på bøker var høg i forhold til inntekten. Dette har nå endret seg. Kommersielle krefter presenterer produkter og tjenester til individuelle konsumenter i hjemmene og går derved utenom biblioteker og detaljforhandlere. I den situasjonen må bibliotekene omforme mål og tjenester og framskaffe muligheter som hjemmene ikke kan frambringe. III Jürgen Habermas teori om Borgerlig offentlighet. Jürgen Habermas (1971) skildrer i sin avhandling Borgerlig offentlighet utviklingen av den offentlige sfæren i Vest-Europa fra tallet og frem til den moderne velferdsstaten. Boka er skrevet som et historisk utviklingsprosjekt der Habermas søker tilbake til offentlighetsformene i føydalsamfunnet for å kunne sette de moderne formene for offentlighet i perspektiv. Ludvig XIVs soverom var offentlig, mens politikken hans var privat. Habermas tar særlig grundig for seg offentlig sfære slik den utviklet seg i takt med fremveksten av et selvstendig borgerskap på 1700 tallet. Gjennom et historisk perspektiv stiller han opp en idealtype av offentligheten, som i neste omgang brukes til å sette den offentlige sfæren i vår tid inn i et perspektiv. Innenfor rammen av eneveldet vokste det på 1700 tallet frem et selvbevisst handelsborgerskap i Europa som gradvis underminerte privilegiesamfunnet og avskaffet den statsstyrte (dvs. kongestyrte og embetsmannsstyrte) økonomien og erstattet den med en kapitalistisk økonomi og en liberalistisk filosofi. Det vokste fram et behov for kontakt mellom disse borgerne innenlands og utenlands. Børser og varemesser ble møteplasser. Korrespondansen mellom handelsmennene ble mer og mer politisk fordi det var skapt et behov for informasjon om hva som hendte. Dette utviklet seg på 1600 og 1700 tallet til aviser og tidsskrifter. Fra 1770 årene spredde det seg private og kommersielle leseselskap i Tyskland. Sammen med avisene, tidsskriftene, galleriene, teatre og museer, de litterære salongene, bokhandlene og forlagene var bibliotekene en sentral offentlig arena for samtale, debatt og fri meningsdanning. Diskusjonstemaene var til å begynne med litteratur og kunst, senere også politikk. Ifølge Gripsrud (1999) var medienes oppgave i den borgerlige offentligheten å formidle informasjon og stoff til ettertanke, samt være et forum for den offentlige samtalen. De normative ideene bak den klassiske offentligheten lever fortsatt som ideal for hvordan offentlighet og medier skal fungere i et demokrati. Ord som ytringsfrihet, informasjonsfrihet mm. inngår sammen med forestillingen om at et demokrati hviler på myndige, velinformerte og aktive borgere. 16

17 Borgerne samlet seg til sosialt samvær i salonger, kaffehus, ved kunstutstillinger, i teater og på konserter. De møttes som frie og likestilte til samtale og diskusjon. Oldenburg (1989) forteller at i kaffehusene kunne menn fra alle sosiale lag omgås, uavhengig av tradisjoner. Disse ansikt til ansikt diskusjonene var av vital betydning når det gjaldt demokratisk deltakelse. Habermas (1971) hevder at på 1700 tallet kan en skille mellom et lesende publikum (aviser, tidsskrift, bøker), et lyttende publikum (teater og konserter) og et resonnerende publikum (salonger, kaffehus, kunstutstillinger, museum). De som hadde tilgang til disse møteplassene skrev i aviser og tidsskrifter og utsatte seg derved for publikums dom. Her oppsto uttrykket offentlig opinion, en mening som var uavhengig i forhold til statsmakt og konge. Selv om utgangspunktet for den offentlige meningsdannelsen var kunst og litteratur, fikk opinionsdanningen mer og mer et politisk preg utover 1800-tallet. Meningsdannelsen gjennom avisene, tidsskriftene, salongene, museene, teatrene osv. var en forutsetning for utviklingen av parlamentariske organ på 1800 tallet. Frie organisasjoner av ulik art med forskjellige formål oppsto på denne tida. Summen av dette ble en diskuterende allmennhet som var med å la grunnlaget for det demokratiet vi kjenner i vårt århundre. Den borgerlige offentligheten var økonomisk og politisk frigjort fra staten, derfor kunne også meningsdannelsen bli fri, hevder Habermas. Når borgerne møttes til samtale og diskusjon som likemenn var det, det beste argumentet og resonnementet som avgjorde hva som skulle bli meningsdannende. IV Møteplasser. Flere teoretikere har vært opptatt av kaffehusene som idealtypiske møteplasser. Habermas (1971) tar som nevnt for seg offentlig sfære slik den utviklet da et selvstendig borgerskap oppsto på 1700 tallet. Byberg (1997) påpeker at i Norge var overklassen så pass liten at borgerskap og embetsmenn ofte engasjerte seg i de samme sakene og deltok i de samme fora. Allerede i 1760 ble "Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab" stiftet i Trondheim. Det ble opprettet en rekke selskaper her i landet i siste del av 1700 tallet som lokale landhusholdningsselskaper, teaterselskap, selskapsklubber, fugleskytingsselskap og leseselskap. De første norske leseselskapene ble opprettet i byene og var beregnet på overklassens og borgerskapets underholdning og dannelse. Allerede i 1775 ble "Det danske læseselskab" stiftet i Bergen. I Kristiansand ble det opprettet leseselskap i Medlemslisten fra 1804 inneholdt navn på embetsmenn og kjøpmenn. Medlemmene var 17

18 frie og økonomisk uavhengige. De var opptatt av å skaffe seg ny informasjon, leste de samme bøkene og debatterte nye tanker og ideer. I årene ble det på landsbygda i Christiansands stift opprettet et nettverk av "Selskaber til Oplysning og Gode Sæders Udbredelse." Dette var ca. 40 leseselskaper for bønder, opprettet av biskop Peder Hansen. Byberg (1997) forteller at på slutten av 1700 tallet var det mange representanter for storborgerskapet som bygde opp store private boksamlinger. En av dem var Carl Deichman, som skjenket samlingen sin til innbyggerne i Christiania i Flere andre forærte også boksamlingene sine til det offentlige. Oldenburg (1989) beskriver de engelske kaffehusene åpnet det første i Oxford. Det ble snart etterfulgt av andre i Cambridge og London. Den demokratiske atmosfæren, de demokratiske prisene og kontrasten til drukkenskapen i vertshus og tavernaer gjorde dem rask populære. I sin viktigste periode var kaffehusene senter for forretningsvirksomhet og kulturelt liv. Mange av de største handelskompaniene og Londons aksjemegler hadde hovedkvarter her. En del kunder hadde faste tidspunkt for besøk, slik at venner og klienter kunne finne dem. I et slikt etablissement ble avisene The Spectator, The Guardian og Tatler skapt. Mens tidligere publikasjoner bare hadde politisk innhold, ble det etter hvert inkludert essays om kunst og skikkelig oppførsel. Kaffehusene var foruten et sted å formulere ideer også et sted for distribusjon av aviser. Mye av stoffet i avisene var beregnet på kvinner og var inkludert i trygg forvisning om at mennene ville bringe sitt eksemplar hjem til dem. Arbeidsfolk la seg til vanen med å besøke kaffehus for å lese dagens aviser. Det er tvilsomt om den tids journalister ville ha hatt slik suksess uten kaffehusene og ansikt til ansikts omgangen med dem som den gang var opinionsledere. Kaffehusene på 1700 tallet var forløperne for den daglige utleveringen av aviser og post. Vanligvis ble aviser og lignende lest høgt, slik at også de ikke lesekyndige kunne oppfatte innholdet og delta i diskusjon om dagens tema. Kaffehusenes glansperiode falt sammen med en tilsvarende periode innen engelsk litteratur. I enkelte av disse husene ble de siste diktene og skuespillene kommentert. Dette bidro til å utvide den litterært interesserte kretsen og hevet kvaliteten på engelsk skjønnlitteratur de neste hundre år. Det var oppslag med felles regler for atferd i Londons kaffehus. Det ble gjort klart at alle var velkommen og kunne sitte ned sammen. Det var ingen privilegerte seter og at ingen behøvde å gi opp sin plass til personer høgere på rangstigen. En av de viktigste reglene var ikke oppslått. Kvinner hadde ikke adgang. Etter å ha regjert i nesten to hundre år som senter for politisk og kulturelt liv, mistet kaffehusene grepet og fra midten av det nittende 18

19 århundre hadde de ikke lenger innflytelse på engelsk samfunnsliv. Også Oldenburg (1989) er opptatt av at offentlige møteplasser er steder som nærer samvær og menneskelig kontakt. På disse stedene føler fremmede seg hjemme og i byer hvor disse stedene mangler føler byens innbyggere seg fremmede. På steder hvor der er fravær av uformelt offentlig liv overvurderes forventningene til arbeidsliv og familieliv utover grensene for hva slike institusjoner kan tilby. Han hevder at deltagelse i uformell offentlighet brukes i mange kulturer som middel til å redusere stress, ensomhet og fremmedgjøring. Aktiviteten på disse stedene er konversasjon. Folk smiler, hilser og gir hverandre et klapp på skulderen, her er det den enkeltes sjarm og personlighet som teller. Det er ikke noe som mer tydelig indikerer en møteplass enn at der er livlig, engasjert, fargerik, munter og underholdende samtale. Steder med adgang for alle uavhengig av rang er inkluderende. De har ingen formelle kriterier for medlemskap eller eksklusjon, sier Oldenburg (1989). Vanligvis velger folk omgangskrets, venner og kjærester eller ektefeller blant dem som er nær i sosial rang. Men på offentlige uformelle samlingssteder utvides muligheten for å bli kjent med folk på tvers av lagdelingen i samfunnet. Alle sosiale møteplasser er ikke reservert for velkledde middelklasse mennesker. Her er også fattige, eldre, svake; hele spekteret av mennesker i lokalsamfunnet representert. Et lokalsamfunn eksisterer hvis en kan gå på et gitt sted til en gitt tid og se mange av de folka en kjenner. Slike steder er inkluderende, sier han. V Bibliotek og offentlighet. a Demokrati. Thorbjørn Jagland (1996) påpeker på Norsk bibliotekforenings landsmøte på Lillehammer i 1996 at: Bibliotekene er nært knyttet til vår demokratiske kultur og styreform. Folkebibliotekene er barn av opplysningsfilosofien som igjen var en av grunnpilarene for den begynnende frammarsjen av demokratiet tidlig på 1800-tallet. Folkebiblioteket er knyttet til folkeopplysningstradisjonen og er således blitt formet av en dyptgående politisk bevegelse som har satt sitt tydelige preg på Norge og de øvrige Nordiske landene. De som sto i spissen for folkeopplysning og folkebibliotek var samtidig også talsmenn for nasjonalstaten, folkestyret og demokratisering av samfunnet. I bunnen for det hele lå opplysningsfilosofiens tro på kunnskap. Jagland hevdet også at «Kunnskap er makt, men makt må spres. Skal demokratiet fungere må kunnskapen demokratiseres. Bibliotekene er sammen med utdanningssystemet vårt viktigste 19

20 redskap for å demokratisere kunnskapen og slik sett kan vi si at bibliotekene er demokratiets Alma mater». (Bibliotekforum 4:14-16) VI Biblioteket som del av offentlig sfære. Biblioteket som institusjon for offentlighet er beskrevet av Vestheim (1997). Han har behandlet norsk folkebibliotekpolitikks stilling innen statlig folkeopplysnings- og kulturpolitikk i perioden fra 1930-årene til i dag. Dessuten undersøkte han den offentlige debatten om folkebibliotekene i relasjon til statlig folkebibliotekpolitikk i samme periode. Han har vist hvordan denne politikken utviklet seg fra folkeopplysningstradisjonen i 30 årene, ble formet og påvirket av utdanningssystemet i 60- og 70 årene, og i -80 og -90 årene i stigende grad ble bundet til systeminteresser i samfunnet. En av folkebibliotekenes oppgaver er å drive folkeopplysning og å stille bakgrunnsstoff for samfunnsdebatt gratis til rådighet for alle som bor i landet. Habermas pekte på forfall i offentligheten i vår tid. Gjenspeiles et slikt forfall i bibliotekene? Eller gir informasjonssamfunnet nye muligheter for diskurs og for en opplyst offentlighet? Bibliotekene danner et svært viktig underfelt, fordi de formidler mye av den kunnskapen som er nødvendig for å ha en levende kritisk offentlighet av demokratisk karakter. Eller for å uttrykke seg i Habermas termer; biblioteket gir i prinsippet alle samfunnsborgere gratis tilgang til den kunnskapen som er nødvendig for at de store diskursene (dvs. samfunnssamtalene om politikk, kultur, moral etc) skal være reelle, kommunikative handlinger der målet er å komme fram til fellesforståelse ved hjelp av det beste argument. Den ideelle målsetning for biblioteksdrift er nedfelt i IFLA-erklæringen (den internasjonale føderasjonen av bibliotekorganisasjoner og -institusjoner) om bibliotek og åndsfrihet. IFLA støtter, forsvarer og arbeider for å fremme åndsfrihet slik det er foreslått i FNs menneskerettserklæring. IFLA mener at retten til viten og retten til ytringsfrihet er to sider av samme sak. Retten til viten er en betingelse for tanke og trosfrihet; tanke- og ytringsfrihet er nødvendige vilkår for retten til fri informasjonstilgang. Bibliotekene skal bidra til utviklingen og opprettholdelse av åndsfrihet og bistå til å trygge fundamentale demokratiske verdier og allmenne borgerrettigheter. Utvalget av bibliotekmateriale skal styres av faglige, ikke politiske, moralske eller religiøse avveininger og stoffet skal reflektere samfunnets forskjeller og mangfoldighet. Servicen skal være tilgjengelig for alle uten diskriminering på grunnlag av rase, tro, kjønn, alder eller noen annen årsak. (Bibliotekforum nr. 6, 1999) 20

21 Klasson (2000) hevder også at bibliotekets informasjonsplikt når det gjelder samfunnskunnskap ligger innebygd i verdien av det frie ord og tilgang til informasjon som ideal. VII Biblioteket som møteplass. Med økende bekymring for tap av offentlige møteplasser hevder Greenhalgh (1995) at bibliotekenes sosiale betydning ofte er undervurdert. Bibliotekene er en del av den offentlige sfære og reflekterer som sådan noen av ideene bak sivilsamfunnet som adgang til en grunnleggende kapital som setter folk i stand til å delta aktivt i offentligheten. De representerer på dette punktet en forbindelse mellom individ og samfunn. Bibliotekene kombinerer retten til å kunne lese og retten til kunnskap, med adgang til en bygning, en offentlig institusjon. Reglene for bibliotekbruk er inkluderende snarere enn ekskluderende. Terskelen til bibliotekene er lav sammenliknet med andre offentlige institusjoner. De fungerer som inngangsport til et større samfunn for mange ulike grupper og har derfor en spesiell sosialiserende funksjon. Åpenheten og tilgjengeligheten er et kjernepunkt i ideen om offentlig sfære. Grenhalgh (1995) påpeker at det var i omgivelser som verken var totalt private eller direkte tilknyttet herredømme at den borgerlige offentligheten oppstod. Bibliotekene bidro til å skape en særlig litterær kultur forskjellig fra de billige romanene som fantes i tobakksbutikkene, salongene og de kommersielle leserommene på midten og slutten av 1800-tallet. Bibliotekene oppmuntret til læring, kunnskap og litteratur og appellerte til borgerskap snarere enn konsum. Stefan Andersson (1998) anmelder en bok om biblioteksbygningen av franske Anne Marie Bertrand, der det hevdes at i det moderne biblioteket skal den besøkende føle seg hjemme. I mange forsteder har biblioteket erstattet de møteplassene som er forsvunnet, slike som plassen foran kirken, torvet, bardisken, utenfor bakerens dør med mer. Fra å være et sted der stillheten skal råde, har biblioteket nå bare reservert en spesiell del av lokalet til dem som vil ha ro. Idealet for utforming av bibliotekslokaler har variert over tid Greenhalg (1995). Mange mindre bibliotek i dag minner mer om dagligstuer med potteplanter og leker for barn enn om institusjoner. Endringer i forholdet offentlig og privat og mellom borger og kunde, setter sitt preg på bibliotektjenstene og biblioteksbygningene. Den nye bibliotekbygningen i Farsund slutter seg til en rekke slike bygninger hvor de som utformet bibliotekene har hatt et ønske om å bygge en versjon av offentlig sfære. 21

22 Iflge Worpole (1992) er ett av de mest betydningsfulle tradisjonelle stedene hvor folk møtes, eller sitter uforstyrret og døser, det offentlige biblioteket. Det er et av de få offentlige rom hvor en finner folk i alle aldre, av alle klasser og av forskjellig etnisk opprinnelse. På nasjonal basis i Storbritannia bruker en tredjedel av befolkningen folkebibliotek regelmessig. Ingen andre kulturtilbud som f.eks. teater, kino, fotballstadioner eller bingohaller, benyttes av så mange. Noen bibliotek har i tillegg til vanlige bibliotekstilbud offentlige telefoner, kunstutstillinger og foredrag dessuten kafétilbud for dem som ønsker sosial omgang. Dette er parallelt med kaféene Habermas beskriver i Borgerlig offentlighet. Greenhalg (1995) fremhever noen særtrekk ved bibliotekene. Han anser bibliotekene som et senter for demokrati i lokalsamfunnet. For mange er bibliotekbesøket hovedgrunnen til å dra inn til byen for gratis å kunne se på de siste tidsskriftene, avisene eller undersøke boktrallene med innleverte bøker, sjekke lokale aktiviteter og hendelser eller møte venner. Biblioteket bygger på prinsippet om retten til viten og tilgang til kunnskap som borgerrett. Bibliotekene blir ansett som demokratiske, ikke partiske, sektoroverskridende når det gjelder interesser. Regelen om stillhet eksistere selv om bibliotekpersonalet ikke lenger insisterer på dette. Biblioteket anses som en stille oase i støyende bymessige omgivelser. Kari Skrede (2002) setter nærbiblioteket i sentrum. Dette ser hun i sammenheng med det vi vet om møteplasser og ønsker for framtidas sosiale liv. Hun undres på om bibliotekene er ved et veiskille. Bibliotekene står overfor store utfordringer som følge av teknologiske nyvinninger, voksende kompetanse og behov for etterutdanning i befolkningen. Dessuten anser hun eldrebølgen som en kulturpolitisk utfordring. VIII Pierre Bourdieus teori a Klasser. Bourdieu (1984) deler befolkningen inn i tre klasser: Overklasse, middelklasse og arbeiderklasse som hver har sin livsstil. En klasse defineres ikke bare ut fra posisjon i relasjon til produksjon, indikert av stilling, inntekt og utdannelsesnivå, men også i forhold til kjønn og fordeling i geografisk rom. Rosenlund (1991) påpeker at det har vært vanlig å bruke yrkesbetegnelse som klassifikasjonsgrunnlag for klassevariabel; men hos Bourdieu kan begrepet oppfattes som en sammenfatning av de sosiale eksistensvilkårene. Når det gjelder kjønnsvariabelen siterer han Bourdieu som sier at det er det like galt å skille effekten av variabelen kjønn fra 22

23 effekten av sosial klasse, som det er å skille sitronens farge fra dens smak. Kvinnelig og mandig varierer ifølge Bourdieu med sosial klasse. Aldringsprosessen er også sosialt formet. Det er realistisk å regne med at den har forskjellige effekt innenfor de forskjellige klasser og klassefraksjoner. Bourdieu behandler kulturen som et felt av motsetninger hvor rådende kulturelle koder og subkulturer strides om makt og anerkjennelse. Kulturen er preget av sosial lagdeling og klasseforskjeller. De enkelte grupper har ulike muligheter for deltagelse og ulikt forhold til den høyere kulturen. Østerberg (1997) hevder at skillet mellom høyere og lavere kulturelle former ofte et skille mellom det enkle og lette, og det mer komplekse og krevende. Han påpeker at de velstående og de med høyere utdannelse har lettere anledning til og bedre forutsetninger for å tilegne seg den høyere kulturen. Dette overføres så til deres barn gjennom oppveksten. De får en fortrolighet med høykulturen som vanskelig lar seg innhente av dem som vil tilegne seg den i voksen alder gjennom skoler, kurser eller ved hjelp av biblioteker. Oppslutningen om alle slags høyere kulturarrangementer, unntatt visse former for idrett, er skjev i forhold til befolkningens sammensetning. De velstående og overordnede som har høyere utdanning, eller den dominerende del av den dominerende klassen er overrepresentert. Dette peker på viktige kulturpolitiske oppgaver hvis en anser lik tilgang til den høyere kulturen som et ønskemål. Kulturelle ytringer på høyere eller lavere trinn henger dermed på en ikke tilfeldig måte sammen med en bestemt klassetilhørighet. bønder spelar ikkje tennis mens fekting eller tennis er en idrettsgren innen en velstående sosial kontekst. Tilsvarende eksempler er lette å gi innen resten av kulturlivet. Østerberg (1997:21) Vaage (2000) og (2001)påpeker at utdanningsnivå har betydning for bibliotekbruk. De med den høyeste utdanningen bruker biblioteket mest. Elever og studenter bruker biblioteket mest. Det brukes minst av personer i manuelt arbeid og hjemmearbeidende. Personer med lav utdanning har hatt nedgang når det gjelder besøk, mens flere med høgere akademisk utdannelse og høgere funksjonærer bruker biblioteket mer. Det gjør også personer bosatt i de store byene. Vi finner de flittigste bibliotekbrukerne i aldersgruppa 9-19 år blant dem som har foresatte med inntil 12 års utdanning og bor i tettbygde strøk med over innbyggere. Blant barn av høyere funksjonærer er det større andel kulturbrukere enn blant arbeiderbarn. Dette er tydelig for besøk på ballett, kunstutstillinger, museer og bibliotek. Vaage (2001) hevder at folk med høg utdanning i større grad leser bøker på fritida, enn de med lavere utdanning. 23

24 b Kapital. Bourdieu (1993) hevder at i likhet med økonomisk kapital er kulturell og sosial kapital ulikt fordelt mellom de sosiale klassene i samfunnet. Dette bidrar til at de ulike klassene har hver sin livsstil. Hos Bourdieu (1995) finnes en gjennomarbeidet plassering av ulike livsstiler i det sosiale rommet. Økonomisk kapital refererer til eiendom, inntekt, formue etc. Kulturell kapital er forholdet til (fin)kulturen og viser til ballast av fortrolighet med allmenn kultur og evne til å holde seg orientert som en primært erverver gjennom sosial bakgrunn og utdannelse. Sosial kapital er vår sosiale omgangskrets, vårt kontaktnett. Fine titler, berømthet, eksamener, familiebakgrunn er også kapitalformer en sosiolog må være oppmerksom på. Symbolsk kapital består av økonomisk-, kulturell- og sosial kapital. Disse kapitaltypene er ulikt distribuert innen de ulike sosiale klassene fra dem som har mest både økonomisk og kulturell kapital til dem som har lite av begge deler. Distribusjonen av økonomisk kapital kan være både symmetrisk og asymmetrisk fordelt i forhold til kulturell kapital. Den er symmetrisk hos agenter innen profesjonene med høg inntekt og høg kulturell kapital, asymmetrisk hos lærere innen høgere utdanning som har veldig høg kulturell kapital, men mindre økonomisk kapital. Kulturell kapital kan likevel være en betingelse for tilgang til kontroll over økonomisk kapital. Hvor de ulike yrkesgruppene eller profesjonsgruppene havner på kartet over det sosiale rommet avgjøres av mengden kapital de har eller kontrollerer. De som er på toppen av samfunnsstigen har en del av så vel økonomisk som kulturell kapital, de som er på bunnen har lite kapital i det hele tatt. Som regel har en yrkesgruppe hovedvekt på enten kulturell- eller økonomisk kapital. Bibliotekarens sosiale posisjoner bygger først og fremst på kulturkapital. Storparten av denne kapitalen har de tilegnet seg gjennom utdanning. Kulturkapitalen de tilegner seg gjennom bibliotekutdanning er en del av en internasjonal kulturtradisjon, dannelseskulturen. Sosialt var denne kulturen tidligere forankret i den øvre del av borgerskapet. I Skandinavia kan folkelig kulturkapital også integreres. Men denne gir bare prestisje hvis den knyttes til dannelseskulturen ved for eksempel å bli gjort til gjenstand for vitenskapelige analyser. Den vitenskapelige tenkemåten er også en del av dannelseskulturen. Jofrid Karner Smidt (2002) undersøker i sin doktoravhandling bibliotekarenes smak og deres litteraturformidling i lys av Bourdieus kulturteori. Hun plasserer bibliotekarens litterære smak mellom publikum og elite. Danielsen (1998) forteller at Bourdieu bruker begrepet på kulturell kapital på1960-tallet i sine utdanningssosiologiske studier fra Frankrike. Her analyserte han den veldokumenterte sosiale reproduksjonen, eller barrieren mot sosial mobilitet, som kjennetegner 24

25 utdanningssystemet. Barn fra kulturelt privilegerte oppvekstmiljøer, vil ifølge Bourdieu lett oppleve skolens formidling av den legitime kulturen som en videreføring av det de er blitt fortrolige med hjemmefra. De vil erfare skolespråket som en naturlig videreføring av sine egne grunnleggende språklige ferdigheter. Kort sagt de vil føle seg hjemme i skolen. Barn og unge med en oppvekst preget av lite kulturell kapital, vil oppleve tilpasningen til skolevirkeligheten som noe som likner på det å tilegne seg et fremmed språk. Vestheim (1994) påpeker at når det gjelder fortrolighet med kunstverk, viser kulturprivilegiet seg også tydelig. Uansett om en undersøker teater, musikk, malerkunst, jazz eller film så har studentene bedre og mer omfattende kunnskaper jo høgere sosial bakgrunn de har. De gruppene som har mest kulturell kapital har en tendens til å investere i barnas utdanning og kulturelle praksis. De gruppene som har mest økonomisk kapital velger ofte økonomiske investeringer på bekostning av de kulturelle og velger yrker innen industri og handel. Det nye borgerskapet innen privat sektor er opptatt av rasjonell investering i både økonomi og utdanning. Barn fra borgerlige familier satser i dag i stadig økt omfang på utdannelse. Danielsen (1998) påpeker at fra 1960-tallet har undervisning vært en av de store vekstsektorene i Norge. Dette er del av en internasjonal trend som gjerne blir forklart med overgangen til et postindustrielt samfunn. Økende kompleksitet krever ny kompetanse som i Norge og flere andre vestlige land, har ført til at utdanningsveksten er blitt forsterket gjennom politiske programmer for lik rett til utdanning. Maj Klasson (1997) har i boka Folkbildning och bibliotek? undersøkt hvordan folkeopplysning og livslang læring fungerer i bibliotekene. Boka beskriver blant annet folkeopplysningens rolle i dagens biblioteksverden og viser hvordan idealene for slik opplæring har skiftet fra nyhumanismens dannelsesideal, opplysningsfilosofenes medborgerdannelse og selvstudiumsidealet med røtter hos Rousseau og Kant. Bibliotekene har vært en integrert del av folkeopplysningen og ble også et alternativ til organisert undervisning ved å stille litteratur og lokaler til disposisjon slik at den enkelte selv kunne tilegne seg kulturell kapital. Danielsen (1998) hevder at Bourdieu påpeker at den generelle stigningen i befolkningens utdanningsnivå ikke endrer de kulturelle mekanismene fordi den relative avstanden mellom klassen forblir den samme. I Norden er den kulturelle kapital knapt så aristokratisk/elitær og den er i høgere grad influert av bonde- og arbeiderkulturen. Den nordiske kampen om kulturhegemoniet har siden midten av 1800-tallet vært preget av folkeopplysningen og en blandingskultur som også folkebibliotekene er en del av. Kulturell kapital vokser fram 25

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Musikkfeltet som arena for makt og herredømme. MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås

Musikkfeltet som arena for makt og herredømme. MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås Musikkfeltet som arena for makt og herredømme MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås Disposisjon: Teorier om kunst og makt Kapitalbegrepet hos Pierre Bourdieu Symbolsk makt og ordensproblemet

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

3. Læreplaner for fag. Angir mål, hovedområder og vurdering.

3. Læreplaner for fag. Angir mål, hovedområder og vurdering. BRIDGE I SKOLEN Læreplanen Kunnskapsløftet er en ny type læreplan, fokuset ligger på måloppnåelse, ikke like mye lenger hva elevene skal gjøre for å oppnå målene. Når vi skal prøve å begrunne bridgens

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE LIS BYBERG BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE Bokauksjonen i den norske litterære offentlighet 1750-1815 Avhandling til dr.art-graden 2007 Det humanistisk fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon?

Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Biblioteket- en arena for trinnvis integrasjon? Spiller biblioteket en rolle med hensyn til å hjelpe innvandrerkvinner til å bli integrert i det norske samfunnet?? Hva er denne rollen? Hvordan tar innvandrerkvinner

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

1. Kulturtilbud og kulturbruk generelt

1. Kulturtilbud og kulturbruk generelt Kultur- og mediebruk i forandring Kulturtilbud og kulturbruk generelt 1. Kulturtilbud og kulturbruk generelt 1.1. Tilgang til kulturtilbud For å kunne bruke ulike kulturtilbud, er det viktig at det fins

Detaljer

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening.

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening. Tidene skifter. 1971-2010 Fritid 6. Fritid Økt fritid for alle, minst for unge voksne menn Figur 6.1 viser at det blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper har vært en økning i den gjennomsnittlige

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 12 Bokas grunnlag... 13 Bokas innhold... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 12 Bokas grunnlag... 13 Bokas innhold... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 12 Bokas grunnlag... 13 Bokas innhold... 15 Kapittel 1 Individet... 17 Barnehagen og det enkelte barnet... 17 Det sosiale barnet... 18 Forskjellige individer og forskjeller

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: 34-37 lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn lokalisere

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490631 Innsendt 14.10.2011 10:48:09 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Oslo Museum, Institusjonens

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Kulturforskningen og dens utfordringer. Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016

Kulturforskningen og dens utfordringer. Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016 Kulturforskningen og dens utfordringer Kulturkonferansen 2016 Drammen 28. januar 2016 Hva er kultur? Edward B. Tylor (1871): That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom,

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

KANSKJE LESER KONGEN

KANSKJE LESER KONGEN PROSESS KANSKJE LESER KONGEN LITTERATURAKSEN DEL 1 Ingrid Austbø & William Fairminer 2014 Utbredelsen av litteraturhus Biblioteker i Norge LITTERATURHUS Litteraturhusets historie Ordet

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I ENGELSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Fagbeskrivelse - introduksjon

Fagbeskrivelse - introduksjon Samfunnsgeografi Fagbeskrivelse - introduksjon Dette programfaget gir øvelse i å studere samfunnsmessige strukturer lokalt og globalt og å sette dette inn i et større perspektiv. Hvordan utvide observasjoner

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr3-01 Formål Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer.

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I SAMFUNNSFAG 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 33-38 Gjøre greie for hvordan ulike politiske parti fremmer ulike verdier

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Samfunnsfag Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr Lene Vårum, Delta Voksenopplæring, Askim Medlemmer i læreplangruppa Lusie Gjersvoll Sunndal

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas Marte Blikstad-Balas 19.10.2017 Å snakke om skole I den offentlige samtalen er det ingen grenser for hva skolen skal ta ansvar for. Det må ta slutt. Påskelabyrinten burde vært pensum i skolen. Turn burde

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

«det jeg trenger mest er noen å snakke med!»

«det jeg trenger mest er noen å snakke med!» «det jeg trenger mest er noen å snakke med!» Denne presentasjonen tar utgangspunkt i en etnografisk studie der jeg har sett etter sammenhenger mellom omsorg, danning, lek og læring og inkluderende praksis

Detaljer

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10

Fagplan Samfunnsfag 10.trinn, Bugården ungdomsskole, Faglærere: Arhild Isaksen og Eivind Thorsen Hovedverk: Makt og menneske 9 og 10 uke Emne/tema Kompetansemål Nedbrutte mål/ læringsmål Lærestoff/ kilder Arbeidsmetoder aktiviteter Vurderingsformer 33-37 Den store fedrelands-krigen Holocaust Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I NORSK FORDYPNING 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I NORSK FORDYPNING 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I NORSK FORDYPNING 9.TRINN SKOLEÅR 2017 2018 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Film- reklamefilm gjøre rede for språklige virkemidler

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 015/016 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning? Johan Tønnesson, Professor i sakprosa Institutt for lingvistiske og nordiske studier UiO

Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning? Johan Tønnesson, Professor i sakprosa Institutt for lingvistiske og nordiske studier UiO Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning? Johan Tønnesson, Professor i sakprosa Institutt for lingvistiske og nordiske studier UiO [Forskningsformidling er lovpålagt - Forskingsformidling gir bedre

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

OPPGAVESETT TIL SEMINARER

OPPGAVESETT TIL SEMINARER SOS1003 SOSIOLOGIENS KLASSIKERE OG DET MODERNE SAMFUNN HØST 2003 OPPGAVESETT TIL SEMINARER Oppgave 1 I. Hva kjennetegner menneskesynet til Marx? II. Gjør rede for grunntrekkene ved den materialistiske

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer