Referat fra styremøte den 8. januar 2013 i Molde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøte den 8. januar 2013 i Molde."

Transkript

1 Til Styre i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF, MRJFF og FL Dato: Referat fra styremøte den 8. januar 2013 i Molde. Tilstede: Olav Bjørn Nilssen, Gjemnes kommune Bente Elshaug, Kristiansund kommune Mariann Svendsen, Tingvoll kommune Ragnhild Elin Aas Mørkøre, Fræna kommune Åsa Fredly MRJFF (Jeger og fisk) Ingvil Grytli, Molde kommune Therese Stokke Viken, Aukra kommune Hogne Frydenlund, Nesset kommmune Jonny Lyngstad, Eide kommune Frits Inge Godø, Misund kommune Brit Grønmyr, Rauma kommune Administrasjon: Hugo Tingvoll og Ola Fremo Orienteringssaker: Orientering frå høstens kommunerunde med fokus på folkehelse ved Hugo og Ola. Orientering om «Læring i friluft»ved Hugo Begge disse orienteringssakene ble utsatt. Saksliste: Sak 01/13 -Godkjenning av innkalling og forslag til saksliste. Godkjenning av referat frå sist styremøte. Vedtak: Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent. Sakslista ble godkjent med tillegg under sak 7/13 «Eventuelt» om vedteksendring vedrørende utmelding av Friluftsrådet.

2 Sak 02/13 Kontorbygget vårt på Batnfjordsøra. Vurdering av byggets framtid for Friluftsrådet. Vedtak: Styret i Friluftsrådet ber førstkommende årsmøte vurdere salg av «bygget vårt» på Batnfjorden i Gjemnes kommune(gnr. 42 bnr. 24). Styret foreslår også at daglig leder får fullmakt til å forhandle om salg. Salg av bygget skal godkjennes av styret. Sak 03/13 Søknad frå Osen velforening vedrørende midler til reparasjonsarbeid på skadet bru. Vedtak: Friluftsrådet N&R bevilger kr ,- til Osmarka Bygdelag til reprasjonsarbeid av havarert bru i Osen ved Fosterlågen. Administrasjonen må avklare prosjekt hvor signaler tidligere er gitt til bidrag fra FNR. Disse sakene skal godkjennes av styret. Evt. nye saker må avklares m.h.t. budsjett. Sak 04/13 Tillegg til vedtatt «arbeidsprogram for 2013». Nytt kulepunkt under punkt 8 om folkehelse: «Arbeide for lavterskeltilbud som bl.a. helseløyper i medlemskommunene» Vedtak: «Arbeide for å tilrettelegge lavterskeltilbud i medlemskommunene» innarbeides i arbeidsprogrammet for 2013, under punkt 9 om friluftsliv og folkehelse. Sak 05/13 - Budsjett for 2013 Vedtak: Post 3622 ble økt til kr ,- og post 6202 ble økt til kr ,- Som vedlegg følger budsjettvedtaket innarbeidet i «Budsjett for 2013» Sak 06/13 Fastsetting av styremøter i 2013? Årsmøte 2013? Vedtak: Årsmøte avholdes den 28. februar på Skaret. Styremøte samme dag i forkant av årsmøte. Sak 07/13 Eventuelt Vedtak: Styret framsetter sak til årsmøte med forslag til vedtektsendring:» Melding om utmelding frå Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal skal fattes senest 1. september, og gjelder deretter fra utløpet av påfølgende kalederår.» Referent: Ola Fremo Vedlegg: Arbeidsplan 2013 og Budsjett 2013

3 Saksframlegg: Sak 01/13 -Godkjenning av innkalling og forslag til saksliste. Godkjenning av referat fra sist styremøte. Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Tilstede:Olav Bjørn Nilssen, Gjemnes kommune Bente Elshaug, Kristiansund kommune Mariann Svendsen, Tingvoll kommune Elisabeth Marøy, Sandøy kommune Ragnhild Elin Aas Mørkøre Fræna kommune Roger Hustad NJFF (Jeger og fisk) Ingvil Grytli og Tore Birkeland, Molde kommune Therese Stokke Viken, Aukra kommune Hogne Frydenlund, Nesset kommmune Jonny Lyngstad, Eide kommune Frits Inge Godø, Misund kommune Yngve Malkenes, Averøy kommune Administrasjon: Ola Fremo Ikke tilstede: Rauma kommune Sak 35/12 Godkjenning av innkalling og referat fra siste styremøte. Vedtak: Innkalling og referat fra styremøte 1. okt. 2012, godkjent. Sakslista godkjennt. Sak 36/12 -Rekneskap. Admento regnskapskontor v/olav Watn orientert om økonomisk status. Vedtak: Regnskapsorientering pr. 30/ tas til etterretning. Sak 37/12 Kontorbygg Batnfjordsøra Vedtak: Utsatt til neste styremøte Sak 38/12 Tildeling av midler til skjøtsel av sikra friluftsområder i 2012 Vedtak: Følgende kommuner mottar midler til skjøtsel av sikra friluftsområder. Utbetaling vil skje i hovudsak på nyåret.

4 Kommune Tildeling i kroner Gjemnes 9 800,- Kristiansund ,- Tingvoll ,- Sandøy 4 900,- Eide ,- Fræna ,- Averøy ,- Aukra ,- Misund 7 600,- Nesset ,- Rauma ,- Molde ,- Sak 39/12 Tildeling av midler til aktivitet vinterstid. Vedtak: Følgende mottar midler frå Friluftsrådet til aktivitet vinterstid: Skaret-Langvatnet: kr ,- til Skaret skisenter. Fursetfjellet Hj. - Langvatnet: kr ,- til Hjelset Fram IL. Fursetfjellet Silsetvatnet kr ,- Batnfjord IL inkl. preparering og brøyting parkeringsplass Fursetfjellet: kr ,- til Bjerkely bygdelag for drift toalett. Osmarka: kr ,- til Osmarka IL. Kriterier for framtidig «tildeling av midler til aktivitet vinterstid» utarbeides av AU i samarbeid med administrasjonen på nyåret Sak 40/12 Medlemskap i Hovedorganisasjonen Virke. Vedtak: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal melder seg inn i hovedorganisasjonen Virke. Sak 41/12 Arbeidsprogram for Vedtak: Arbeidsdokument for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Visjon: Friluftsliv for alle gjennom hele året. Hovedmål: 1. Friluftsrådet skal arbeide med et bærekraftig friluftsliv for alle, og ivaretakelse av allemannsretten.

5 2. Fremme gleden og livskvaliteten friluftsliv gir. 3. Arbeide spesielt for barn (skole og barnehage), og folk som er inaktive og i risikogrupper. 4. Samhandle tett og godt med medlemskommunene og organisasjoner for å skape helhet og kvalitet i arbeidet med «friluftsliv for alle». 5. Skape større forståelse, og kunnskap om nytten av friluftsliv, som viktig del av folkehelsearbeidet i medlemskommunene. 6. Øke de samlede ressurser til friluftsliv i regionen. 7. Framstå profesjonelt, og med fokus på HMS i alt vår arbeid. 8. Delta i relevante plansaker. 9. Legge til rette for friluftsliv der folk bor, og på sentrale utfartsområder. 10. Arbeidet med friluftslivs-aktivitet i den årstida befolkninga er mest i ro, dvs vinteren. 1. Medlemspleie og nye medlemmer Følge opp alle medlemskommunene med årlig møterunde. Bistå kommunene i å sikre friluftsliv i eksisterende planverk i den enkelte kommune. Friluftsrådet ønsker å møte kommunestyrene til dialog om friluftsliv som viktig del av kommunenes folkehelsesatsing. Invitere 2 nye kommuner i regionen til medlemskap i Friluftsrådet i Friluftscamp og aktivitetsdager Friluftsrådet vil gjennomføre camper og aktivitetsdager med fokus på prioriterte målgruppe, og bistå andre lag og organisasjoner i initiering og gjennomføring. Arbeide med HMS i alt vårt arbeid. 3. Turkassetrimmen Stikk UT! Videreutvikle og kvalitetssikre dagens StikkUT-satsing med bl.a. bedre skilting og beskrivelser. Planlegge og tilrettelegge fremtidige StikkUT-mål, bl.a gjennom den kommunale handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Informere om bruken av StikkUT på skilt(ute på postene) og nett. Samarbeide med Morotur for økt kvalitet og integrering. Gjøre StikkUT tilgjengelig på flere språk, og søke om midler til dette. Utvikle StikkUT i prøveprosjekt med bl. a. skole og museum i regionen. Utrede StikkUT som et vintertilbud. Et eventuelt vintertilbud skal ikke måtte belaste dagens StikkUT-korps, men etablere nye allianser knyttet til vinteraktivitet. Tilby StikkUT til Friluftsrådet i Ålesund og omland, og øvrige friluftsråd i dialog med Friluftrådets Landsforbund (FL) og fylkeskommunen(morotur). Invitere nye brukergrupper bl.a. innvandrere, bedrifter, organisasjoner og mennesker med utviklingshemming til å benytte StikkUT. Forsøke å etablere et samarbeid med ungdomskoler knyttet til bruk av GPS, fysisk aktivitet, registrering og tilrettelegging av både Morotur og StikkUT. Det etableres en betalingsordning for kjøp av bl.a. kart og krus via Friluftsrådets nettside. 4. Turaktiviteten På tur med ordføreren Bidra til at alle kommuner gjennomfører aktiviteten i Dette vil skje i nært samarbeid med ulike lokale lag og foreninger. Friluftsrådet har som mål å stille på disse turene med en representant. 5. Spillemidler og andre tilskuddsordninger

6 Arbeide for å øke antall anlegg for friluftsliv, med støtte fra spillemidlene. Arbeide for å øke kompetansen knyttet til spillemidler og andre tilskuddsordninger ute i organisasjonene, kommunene og friluftsrådet. Etablere en egen møterunde hver høst etter modell fra idretten, i samarbeid med FNF og fylkeskommunen. Formidle muligheter for tilskudd gjennom bl.a. tilskuddsportalen. 6. Sikring av areal for friluftsliv. Bistå kommunene i arbeidet med å sikre nye friluftsområder og følge opp forvaltningsplanene for de sikra friluftsområdene i samarbeid med kommunene. Arbeide for friluftslivsinteressene også innenfor verneområder. 7. Skolenettverket Læring i friluft Utvide antall skoler i nettverket. Evaluere dagens avtale med skolene. Målet er at nettvertsamlingene skal være gratis. Arbeidet for at skolene som deltar i Læring i friluft utvider sin satsing på uteskole. 8. Samlinger med barnehagene Gjennomføre samlinger med tema helsefremmede barnehager med vekt på fysisk aktivitet, naturopplevelse, nysgjerrighet, kultur og god turmat. 9. Friluftsliv og folkehelse Gjennomføre årlig besøksrunde til alle medlemskommunene med fokus på tilrettelegging for friluftsliv i et folkehelseperspektiv i tett samarbeid med folkehelsekoordinatorene i medlemskommunene. Bygge videre på nettverket med folkehelsekoordinatorene. Bistå fylkeskonmunen i dens arbeide for å i få frem barns friluftslivsinteresser gjennom møterunder med barnerepresentanene og barnetråkkregistering (/folketråkkreg.) Arbeide for gang- og sykkelveier som gode folkehelseprosjekt. Arbeide for å tilrettelegge lavterskeltilbud i medlemskommunene. 10. Administrasjon og økonomi Arbeide for økte inntekter bl.a i samarbeid med fylkeskommunen og næringslivet i regionen. Søke å prosjektfinansiere deler av virksomheten. Utvide den planfaglige kompetansen knyttet til friluftsliv. Vurdere eierskapet av dagens driftsbygning på Batnfjordsøra. Utarbeide årshjul for våre aktiviteter og søknadsfrister. 11. Samarbeid Arbeide for et godt samarbeid mellom Friluftsrådet, kommunene, FL, lag/organisasjoner, fylkeskommunen, Fylkesmannen/DN og næringslivet i saker knyttet til friluftsliv og folkehelse. Videreutvikle samarbeidsavtaler mellom den enkelte medlemskommune og Friluftsrådet basert på gjensidige tiltak innen friluftsliv, med rullering hvert 2. år. Følge opp kommunale og fylkeskommunale planer, hvor friluftsliv og folkehelse er tema, og da i samarbeid med FNF. Friluftsrådet skal være en regional aktør for utvikling av kommuneoverskridende prosjekt innen friluftsliv. 12. Kommunikasjon Gjøre friluftsliv for alle og friluftsrådets arbeid godt synlig for folk i regionen.

7 Videreutvikle hjemmesiden vår. Søke aktuell samarbeidspartnere for økonomisk støtte. 13. Utstyrsbasen Vurdere samarbeid med organisasjon/lag om drift av felles utstyrsbase. Etablere rutiner vedrørende vedlikehold, HMS og innkjøp av nytt utstyr. Utstyrsbasen skal være tilgjengelig for medlemskommunene og tilgjengelig gjøres på nett. 14. Turskilting Videreføre turskiltsatsingen i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og lokale interesser. Utvikle kompetanse innen fagområdet, med fokus på kvalitet og helhet (info, parkering, gjennomgående skilting/merking, vedlikehold, spillemidler og kommunale planer for opprusting). Søke ytterligere tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og spillemidler til dette arbeidet. 15. Kunnskapsbasert satsing innen friluftsliv Samarbeide med en forskningsinstitusjon for å få kunnskap om «våre» tiltak og målgrupper, gjennom tiltak som StikkUT. Arbeide for økt kunnskap knyttet til friluftsliv og driften av Friluftsrådet. 16. Friluftsloven Arbeide for å ivareta allmennhetens interesser innen friluftsliv i tråd med friluftslovens intensjoner. 17. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Ivareta oppgaven som arbeidsgiver. Samarbeide i nettverket til FNF. Vurdere ei «friluftslivets uke» i samarbeid med FNF med fokus på aktivitet, dugnad og informasjon. Sak 42/12- Budsjett for 2013 Vedtak: Utsatt til neste styremøte den 8. jan. kl Sak 43/12 Årsmøte 2013 Vedtak: Tidfesting av årsmøte utsatt til neste styremøte den 8. jan. kl Neste styremøte: Neste styremøte den 8. jan. kl i Molde. Møte legges samman med fastlagt StikkUT-samling den 8. jan. Referent: Ola Fremo

8 Sak 02/13 Kontorbygget va rt pa Batenfjordsøra. Vurdering av byggets framtid for Friluftsra det. Bakgrunn: Kontorbygget er i en forfatning som krever tiltak fortøpende i kommende år. Det har vært flere taklekasjer de siste årene hvor lensmann som leietaker har fått sitt lager overøst med vann. Vinduene mot sør er i en uforsvarlig forfatning og er nå skiltet med at de ikkje må åpnes grunnet råteskade. Generelt er huset av en slik forfatning og alder at de generelle vedlikeholdsoppgaver vil komme forløpende i årene som kommer. Ny takpapp og nye vinduer mot sør krever investeringer i størrelsesorden ,- kroner (minimum) i nærmeste framtid. Utfordringen er at disse vedlikeholdsoppgavene fort kan bli akutte, og strakstiltak må iverksettes. Det har også tidligere vært diskutert å sette skråtak på huset med de kostnadene det vil innebære. Vurdering: Styret bør vurdere salg av huset da framtidige kostnader med å sitte som eier og driver er en usikkerhetsfaktor. Daglig leder har bedt Eiendomsmegler 1 om en takstvurdering som et grunnlag i saken. Daglig leder mener friluftsrådet ikkje bør sitte som eier og utleier av bygg, men leie de kontor og lagerfasiliteter som Friluftsrådet til enhver tid har behov for. En vurdering av bygget frå Eiendomsmegler 1 vil bli ettersendt eller framlagt på møte. Forslag til vedtak: Styret i Friluftsrådet ber førstkommende årsmøte vurdere salg av bygget vårt (Gnr. 42 bnr. 24). Det settes en minstepris på kr 1.8 mill for eventuelt salg. Sak 03/13 Søknad fra Osmarka Bygdelag vedrørende midler til reparasjonsarbeid pa skadet bru.

9 Bakgrunn: Osmarka bygdelag søker om tilskudd til reparasjon av bro på kroner ,- Til Friluftsrà det Sà KNAD OM MIDLER BRU OSEN, FOSTERLà GEN Viser til bilder og mailer under. Leverandà r er litt mer villig til à ta ansvar nã, men framdrift gã r svã rt sakte. Venter pã et overslag hvor de reparere skade for kostpris + at vi bestiller en forsterket og forbedret utgave. Antatt kostnad er min. kr ,- + mva. Vi demontere, frakter til Frei, og reparere fundamenter pã dugnad. Demontering vil skje pã dugnad Avventer videre framdrift derfra. Vi sã ker om garanti for dekning av min. inntil kr ,- + mva. Dersom vi fã r det innen , samt akseptabelt overslag fra leverandã r, frakter vi brua til Frei Med vennlig hilsen Jon Arild Birkeland Styreleder Osmarka Bygdelag Bakgrunn: Friluftsrådet har tidligere bidratt med midler til dette prosjektet, og bygdelaget har nå kommet i en vanskelig situasjon med havari av bru. Forslag til vedtak: Friluftsrådet N&R bevilger kr ,- til Osmarka Bygdelag og reparasjon av havarert bru. Sak 04/13 Tillegg til vedtatt arbeidsprogram for Nytt kulepunkt under punkt 8 om folkehelse: «Arbeide for lavterskeltilbud som bl.a. helseløyper i medlemskommunene»

10 Bakgrunn: Det ble i kommunerunden med folkehelsekoordinatorene bl.a. bedt om bistand i arbeidet med lavterskeltilbud. Dette kom ikke med i forslaget til arbeidsprogram for 2013 til styremøte den 10. des Fylkeskommunen har også signalisert at arbeidet med lavterskeltilrettelegging er viktig. Vurdering: Administrasjonen ber styre ta forslaget «Arbeide med lavterskeltilbud som bl.a. helseløyper i medlemskommunene» inn i arbeidsprogrammet for 2013, under punkt 8 om friluftsliv og folkehelse. Fylke har lagt ut kr 2 millioner som stimuleringstiltak i dette arbeidet, og FNR har bistått Nesset og Molde kommune vedrørende dette stimuleringstilskuddet. Mange av medlemskommunene har fremmet søknad til fylke om økonomisk støtte til helseløype, og mange av medlemskommunene har store ambisjoner omkring helseløype(r) i sin kommune. Forslag til vedtak: «Arbeide med lavterskeltilbud som bl.a. helseløyper i medlemskommunene» innarbeides i arbeidsprogrammet for 2013, under punkt 8 om friluftsliv og folkehelse. Sak 05/13 - Budsjett for 2013 Vedlagt følger budsjettforslag for 2013 Vurdering: Budsjettforslaget er tilpasset seg forslaget til «arbeidsprogram for 2013» Forslaget til budsjett bygger på tidligere års erfaringer med inntekter og utgifter, og de prosjektmidlene som er hentet inn frå bl.a. fylke og FL. Det er et nøkternt forslag til vedtak, samtidig som arbeidsprogrammet og budsjettforslaget tar mål av seg å bringe fleire prosjekt inn som viktig del av årets inntektsgrunnlag og oppgaver. Forslag til vedtak: Framlagt forslag til budsjett for 2013 vedtas. Sak 06/13 Fastsetting av styremøter i 2013? AÅ rsmøte 2013? Årsmøte har tidligere vært gjennomført i mars. Administrasjonen ber styret gjennomføre årsmøte i løpet av februar. Forslag til vedtak: Det gjennomføres 4 styremøter i 2013 på følgende dager: mars/april. juni.sept/oktober og desember, og årsmøte avholdes den 28. februar.

11 Sak 07/13 - Eventuelt Olav Bjørn Nilssen Styreleder Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Ola Fremo Daglig leder Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal M: