OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE FONNA HF KL HAUGESUND SJUKEHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE FONNA HF KL HAUGESUND SJUKEHUS"

Transkript

1 OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE FONNA HF KL HAUGESUND SJUKEHUS

2 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing 6.etasje MØTETIDSPUNKT: Kl GÅR TIL: Styremedlemmer Brian Bjordal Gunnar Birkeland Solfrid Borge Nina Budal Hilde Christiansen Liv Kari Eskeland Helge Espelid Pål Osjord Midbøe Kjetil Andre Våge Nestleiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Styremøte er ope for publikum og presse Haugesund Helse Fonna HF Kjell Arvid Svendsen Styreleiar

3 SAKLISTE UNDERLAG Sak 076/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 077/16 Godkjenning av protokoll frå Vedlagt Sak 078/16 Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 079/16 Rapport frå verksemda Vedlagt Sak 080/16 Oppnemning av brukarutval Vedlagt Saker til orientering: Sak 081/16 Revisjon av lovpålagte samarbeidsavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Vedlagt Sak 082/16 Leiingas gjennomgang av internkontroll Vedlagt Sak 083/16 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Lukka del: Sak 084/16, blir behandla i lukka møte jf. Helseføretakslova 26 a, 2.ledd nr. 4. Sak 084/16 Evaluering av administrerande direktør og regulering av lønn Vedlagt Styret sitt kvarter Styret sin eigenevaluering 2016

4 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Gunnar Birkeland Hilde Brit Christiansen Nina Budal Pål Osjord Midbøe Helge Espelid Laura Lill Haavik Styreleiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem FORFALL FRA STYRET Solfrid Borge Kjetil Andre Våge Medlem Medlem DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Olav Klausen Administrerande direktør Stina Steingildra Kommunikasjonsrådgivar Ingebjørg Kismul Administrasjonssjef Jan Håvard Frøyland Økonomidirektør

5 SAKLISTE UNDERLAG Sak 068/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 069/16 Godkjenning av protokoll Vedlagt Sak 070/16 Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 071/16 Rapport frå verksemda Vedlagt Sak 072/16 Budsjett for Helse Fonna HF 2017 Vedlagt Sak 073/16 Investeringsbudsjett for Helse Fonna HF 2017 Vedlegt Sak 074/16 Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Vedlagt Saker til orientering: Sak 075/16 Eventuelt Skriv og meldingar Vedlagt Sak 068/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak [samrøystes] Innkalling og dagsorden ble godkjent Sak 069/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte Vedtak [samrøystes] Styret godkjente og signerte protokoll frå styremøte Sak 070/16 Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Administrerande direktør viste til vedlagt notat. 2. Oversikt over aktuelle høyringar Administrerande direktør viste til vedlagt notat. 3. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Administrerande direktør viste til vedlagt notat. 4. Status bygg Haugesund Administrerande direktør orienterte om møtet med Helse- og omsorgsdepartementet i samband med lånesøknad Bygg Haugesund 2020 Administrerande direktør orientert om vidare framdrift i sak om «Forprosjekt

6 Haugesund». Administrerande direktør planlegg å legge fram forprosjektrapport Prosjektdirektør Bygg 2020 Laila Nemeth orienterte m.a. om pågåande arbeidsoppgåver i Prosjektet og om modell for kostnadsstyrt prosjektering. Det blei orientert om arbeidet med gevinstrealisering og prosess for val av entreprisemodell. 5. Kvalitetsdagane 2016 Administrerande direktør orienterte kort om Kvalitetsdagane Helse Fonna november. Styret blei invitert til å delta på kvalitetsdagane Vedtak [samrøystes] Styret tek meldingane til orientering Sak 071/16 Rapport frå verksemda Oppsummering Akkumulert er det økonomiske resultatet på 25,9 millionar kroner mot budsjettert overskot på 33,4 millionar kroner. Dette gir eit negativt budsjettavvik på 7,5 millionar kroner. Prognosen frå førre månad blir opprettheldt på 30 millionar kroner. Inntektene totalt denne månaden viser eit negativt avvik på 7,4 millionar kroner. Rekneskapet for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gjev eit samla budsjettmessig positivt avvik på 2,5 millionar kroner. Personalkostnadane inkludert innleie av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 2,1 millionar kroner. Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit positivt avvik på 5,9 millionar kroner. Pr oktober månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 76,2 millionar kroner. Det utgjer 73 % av det samla budsjettet for Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 440,6 millionar kroner, noko som er ei forverring på 74,6 millionar kroner i forhold til førre månad. Behandlingsaktivitet og kvalitet, somatikk Tal DRG poeng, sjukehusopphald, dagbehandling og polikliniske konsultasjonar er noko lågare enn plan. Ventetid/fristbrot Det var 26 ventande pasientar som hadde fristbrot (0 prosent), alle innan somatikken. Ventetida for alle behandla pasientar har gått ned og er på 55 dagar, godt innanfor målkravet. I somatikken var ventetida i snitt 57 dagar. I styringsdokumentet for 2015 har eigar kravd at ventetida innan vaksenpsykiatrien skal vere under 45 dagar, innan barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dagar og innan rusfeltet under 40 dagar. Føretaket nærmar seg kravet innan BUP-feltet (41 dagar) og er innanfor kravet i vaksenpsykiatrien og rusfeltet

7 Epikrisetid Om lag tre av fire epikriser blei sendt innan fristen. Korridorpasientar Talet på korridorpasientar (døgn) er det lågaste på eitt år. Administrerande direktør la fram tiltak for å unngå korridorpasientar for styret i Helse Fonna i sak 59/16 og har i møteplassar med leiarar og medarbeidarar hatt fokus på tiltaka. Det var i perioden 192 liggedøgn for utskrivningsklare pasientar i føretaket. Behandlingsaktivitet og kvalitet, psykisk helsevern Tal døgnbehandling og polikliniske konsultasjonar for vaksenpsykiatri (VOP) er lågare enn plan. Innan BUP er polikliniske konsultasjonar og lågare enn plan. Sjukefråvær Sjukefråværet i oktober var 7,4 prosent. HMS I oktober 2016 blei det meldt 359 sakar til forbetringssystemet Synergi. pr. oktober er 41,4 % av sakene pasientretta og 10,2 % HMS/tilsettskader. Vedtak [samrøystes] Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning. Sak 072/16 Budsjett for Helse Fonna HF 2017 Oppsummering Tildeling av førebels rammer frå Helse Vest RHF er lagt til grunn for budsjett for 2017 for Helse Fonna HF. Budsjettet for 2017 blir fremja med eit positivt resultat på 40 millionar kroner. Budsjettprosessen starta medio juni og føretaket har lagt opp prosessen etter budsjettkalender frå Helse Vest RHF. Helse Vest legg følgjande føringar til grunn for handsaminga av budsjettet: Helseføretaka skal nytte rammebudsjettering som metode for 2017 Budsjettet skal byggja på inntektsføresetnader og resultatkrav gitt av eigar Rammene skal være budsjettert til lågaste organisasjonsnivå i føretaket Budsjettet er drøfta med dei tillitsvalde og handsama i arbeidsmiljøutvalet Tiltak som krev endringsprosessar vil bli drøfta og gjennomført i tråd med retningsliner for dette. Arbeidsmiljø, kvalitet og pasienttryggleik vil bli omsyntatt i det vidare arbeidet. Administrerande direktør planlegg å gjennomføre tiltaka utan at fast tilsette mister jobben. Helse Vest RHF handsama foreløpig inntektsramme og resultatkrav i styremøte den i sak 074/16. Helse Fonna HF har basert budsjettarbeidet på desse føringane og korrigert for signal om endelege premissar frå Helse Vest RHF gitt medio november Styret i Helse Vest RHF skal

8 handsame sak om endelig inntektsfordeling og resultatkrav 2017 for føretaksgruppa basert på statsbudsjett for Økonomidirektør Jan Håvard Frøyland la fram og svarte ut spørsmål om «Budsjett Helse Fonna HF 2017» for styret. Administrerande direktør understreka at Budsjett 2017 er eit stramt budsjett. Det kom melding frå RHF at ramma for budsjettet er auka med 18 millionar kroner. Det er ikkje innarbeida i det framlagte budsjettet. Det blei orientert om gjennomført budsjettprosess i samarbeid med dei tillitsvalde. Det blei referert til protokoll frå AMU og frå drøfting med tillitsvalde. Styret drøfta mulige konsekvensar av det framlagte budsjettet. Vedtak [samrøystes) 1. Styret i Helse Fonna HF vedtek budsjett for Helse Fonna HF Administrerande direktør får fullmakt til å gjere endringar om rammevilkåra frå Helse Vest RHF blir endra 3. Styret i Helse Fonna HF gir administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne budsjettet 4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør følgje opp økonomistyringa i høve til budsjett, og rapportere til styret på same format som i 2016 Sak 073/16 Investeringsbudsjett for Helse Fonna HF 2017 Oppsummering Helse Fonna investerer årleg i bygg, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, IKT, køyretøy og anna utstyr. Midlane til investeringar skal sikre at bygg og tekniske anlegg i føretaket er forsvarlege og i tråd med myndigheitskrav og at føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr som sikrar god pasientbehandling. Som følgje av redusert prognose for 2016 foreslo administrerande direktør å redusere investeringsnivået til totalt 140 millionar kroner i 2017 for å behalde likviditet og investeringsevne. Økonomidirektør Jan Håvard Frøyland la fram «Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2017» Vedtak [samrøystes] 1. Styret vedtek investeringsbudsjett for Helse Fonna HF for Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar om rammevilkåra frå Helse Vest RHF blir endra 3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar og endringar innanfor ramma av det vedtekne investeringsbudsjettet

9 Sak 074/16 Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Oppsummering «Møteplan for styret i Helse Fonna HF 2017» blei vedteke i styremøtet sak 51/16 I denne styresaka legg ein årsplan 2017 med oversikt over planlagde styresaker 2017 fram for styret. Temasaker i 2017 vil ta utgangspunkt i styringsdokumentet som blir gitt helseføretaka i føretaksmøte mars Vedtak [samrøystes] Styret i Helse Fonna HF vedtek årsplan for 2017 Sak 075/16 Eventuelt Skriv og meldingar 1. Årsplan for styret i Helse Fonna E-post om «Rapport Stord» 3. Protokoll frå Årsplan styremøte i Helse Vest RHF Skriv og meldingar blei tatt til etterretning

10 Ref. Ingebjørg Kismul Kjell Arvid Svendsen Styreleiar Brian Bjordal Nestleiar Liv Kari Eskeland Medlem Hilde Brit Christiansen Medlem Gunnar Birkeland Medlem Sett:Solfrid Borge Medlem Nina Budal Medlem Pål Osjord Midbøe Medlem Sett: Kjetil Andre Våge Medlem Helge Espelid Medlem

11 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek meldingane til orientering OPE DEL 1. Rapportering tilsynssaker Vedlagt 2. Oversikt over aktuelle høyringar Vedlagt 3. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Vedlagt 4. Presentasjon av PhD Miriam Hartveit Vedlagt, orientering i møtet 5. Status Bygg Haugesund Vedlagt, orientering i møtet 6. Orientering om arbeidet med fristbrot og ventelister Vedlagt, orientering i møtet 7. Prosjekt Stord og Odda sjukehus Vedlagt, orientering i møtet

12 8. NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten Orientering i møtet. NOU rapporten blir delt ut i møtet. 9. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Dokument 3:2 ( ) Rapporten blir delt ut i møtet. Vedlegg Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015 styresak 144/16 RHF

13 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering Rapportering tilsynssaker frå STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Nye saker og aktivitetar i perioden er merka med raud skrift. 1

14 HELSETILSYNET: HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNSRAP PORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO Helse Fonna HF 2016/786 Tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF JUNI avvik. Avvik 1. Fleirtalet av pasientar med sepsis og organdysfunksjon fekk ikkje starta behandling med antibiotika innan tidsfristar fastsette i nasjonale retningsliner og i sjukehusets prosedyrar. Avvik 2. Leiinga har ikkje sørga for at det er tilstrekkelege legekompetanse i akuttmottaket slik at undersøking og oppstart av behandling av pasientar med sepsis kan bli gjennomført innan tidsfristar fastsette i nasjonale retningsliner og sjukehusets prosedyrar. Avvik 3. Leiinga har ikkje sørga for at sjukepleiarar i akuttmottak har fått nødvendig opplæring og fagkompetanse om sepsis. O Fylkesmannen ber om en plan for på kva måte helseføretaket vil rette opp denne svikten innan 1.oktober Handlingsplan etter tilsyn med Helse Fonna HF «Stopp sepsis», er sendt Svar frå Fylkesmannen. Fylkesmannen har ingen merknader til handlingsplanen. Ber om ny tilbakemelding innan om status og framdrift av handlingsplanen. Ny journalgjennomgang februar

15 ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN: MYNDIGHEITS- ORGAN HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNSRA PPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO Statens legemiddelverk (16/105) Helse Fonna HF Legemiddelverkets tilsyn med blodbanken, Helse Fonna HF februar Det ble påvist 2 avvik fra referansedokument er. 1. Det er enkelte mangler i kvalitetsstyringssys temet. 2. Dokumentstyringen og utfylling av dokumentasjon er enkelte steder mangelfull. Det ble gitt 3 anmerkninger. Avvik skal lukkes innen 6 måneder etter mottatt rapport. Innen 7.åpril skal det sendes fremdriftsplan som viser tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende tidsfrister. Tilsynsrapport mottatt Fremdriftsplan for lukking av avvik er sendt til Statens legemiddelverk brev fra Statens legemiddelverk med kommenterer til fremdriftsplan. Legemiddelverket ber om ytterligere dokumentasjon. Frist for tilbakemelding 15.september Etterspurt dokumentasjon er sendt Odda kommune Brannvesenet 08/693 Helse Fonna HF Branntilsyn ved Odda sjukehus En anmerkning ble gitt Frist for tilbakemelding på tiltak som sletter anmerningen er Handlingsplan for lukking av anmerkning er sendt Odda kommune Odda kommune Brannvesenet 08/693 Helse Fonna HF Branntilsyn ved Odda sjukeheim Ett avvik: Noen branncellebegrense nde dører tilfredstiller ikke funksjonskrav. Det ble gitt 2 anmerkninger Odda kommune bruker deler av bygget som hadde branntilsyn. Brannvernleder Odda sjukehus tar kontakt md Odda kommune som disponerer deler av bygget og avklarer avvik/anmerkninger knyttet til sjukeheimen Handlingsplan for lukking av avvik er sendt Odda kommune 3

16 MYNDIGHEITS- ORGAN HELSE- FØRETAK OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET DATO FOR TILSYNSRA PPORT HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK? FRIST FOR LUKKING AV AVVIK STATUS I SAKA SAK AVSLUTTA DATO Odda kommune Brannvesenet 08/693 Helse Fonna HF Branntilsyn ved Elevheimen Odda sjukehus En anmerkning ble gitt Handlingsplan for lukking av anmerkning er sendt Odda kommune Brev fra Odda kommune Brannsjefen ber Helse Fonna vurdere plassering av brannslangeskap på nytt Brev fra Helse Fonna Ny plassering av brannskap er innarbeidet i handlingsplan for lukking av avvik. Stord kommune Brann og redning 11/2572 Helse Fonna HF Branntilsyn ved Stord sjukehus Ett avvik. Eigar har ikkje sørga for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedllikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse Fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningsmassen. Sjukehuset er godt igang med å lukka dei fleste avvik og er komen veldig langt i denne prosessen. Det står fortsatt nokon avvik igjen og brannvesenet ber om ein tilbakemelding med oppsummering over dei avvik som ikkje er lukka, med evt. tidsplan for kor tid dei siste avvika skal lukkast. 4

17 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Høyringar i perioden STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering pkt.2 1 vedlegg FRÅ SAKA GJELD HØYRINGSFRIST HOD 16/2967 HOD Sak 16/2571 Helse Vest Sak 16/2776 Barne og likestillingsdep. 16/3295 Helse Vest 16/2690 Høring Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne m.m Høringsbrev Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter Innføring av betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB Høring forslag til felles retningslinjer for brukarmedverknad på systemnivå Høring endringer i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Høring Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling-ect Høringsfrist via Helse Vest Høringsfrist Høringsfrist Høringsfrist via Helse Vest Høringsfrist

18

19

20

21

22

23

24 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Lucie Christensen Berge SAKA GJELD: Lover, forskrifter og myndigheitskrav STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering pkt.3 Oversikt over aktuelle nye sentrale forskrifter Forskrift Ikraftredelse Kva forskrifta/endringa gjeld Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) Endring i stønad til vaksiner, immunglobuliner og immunsera til forebygging og allmennfarlige smittsomme sykdommer i henhold til tabell, jf. forskriftens 4.

25 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Haldis Lier SAKA GJELD: Presentasjon PhD Miriam Hartveit STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering pkt.4 1 vedlegg Miriam Hartveit disputerte 22. juni 2016 for ph.d.-graden ved Medisinsk Odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlinga Bridging the Gap between Primary Care and Specialized Mental Health Care - A mixed method study of the quality of referral information and the referral letters potential impact on quality of care. Hartveit presenterer i si avhandling ein standard for kva informasjon tilvising til spesialisert psykisk helsevern bør innehalde. Samanlikna med tidlegare standardar tilrår denne sterkare fokus på pasienten sine eigne målsettingar og ønske, og på det nettverket av hjelpetiltak som spesialisthelsetenesta skal inngå i. Vidare har Hartveit utvikla og testa eit instrument (QRef- MH) for å måle kvaliteten på tilvisingar på ein korrekt og truverdig måte. Fire indikatorar er funne å vera egna til å måle betydningen av gode tilvisingar. Desse er knytt til korrekt prioritering, forseinking i prosessen for å vurdere tilvising, ventetid for pasienten i forhold til alvorlighetsgrad, og rett tilvising med tanke på tid og innhald. Hartveit si forsking gir ny og nødvendig kunnskap for målretta og systematisk forbetring av informasjonsoverføring i den kritiske overgangen mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Forskinga er eit viktig bidrag for å sikre befolkninga nødvendig tilgang til gode spesialisthelsetenester og koordinert hjelp på tvers av nivåa i helsetenestene. Mange studiar har vist at tilvisingar manglar informasjon. Men det er usikkert kva type informasjon som er særleg viktig, og korleis manglande informasjon påverkar kvaliteten på helsetenesta som blir ytt. Det vi veit er at når ansvaret for pasienten blir overført mellom

26 helsepersonell, utgjer utilstrekkeleg informasjon ein trussel for pasientane i form av skader og manglande helsehjelp. Studien er nyskapande både med omsyn til metode og involvering av brukarperspektivet. Hartveit fekk i 2016 Helse Vests kvalitetspris for blant anna dette arbeidet. Vegen vidare «Our common responsibility» er eit planlagt samarbeidsprosjekt mellom fastlegar, sjukehusspesialistar, pasientrepresentantar og forskarar. Målsettinga er todelt: a) å forbetre samhandlinga mellom dei to nøkkelrollene fastlegar og sjukehusspesialistar, og b) utvikle meir kunnskap om korleis vi kan betre kommunikasjonen i den kritiske overgangen mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Det er planlagt ein intervensjonsstudie der fastlegar (N = 144) og sjukehusspesialistane i spesialisert psykisk helsevern (N = 60) gjennomfører eit felles treningsopplegg for å gi betre forståing for kvifor ulike typar informasjon i tilvising og epikrise er nødvendig, gjennom betre forståing for heile behandlingsprosessen, samt auka tillit og respekt for kvarandre sine fagfelt, ansvar og oppgåver.

27

28

29

30

31 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Laila Nemeth SAKA GJELD: Status bygg Haugesund 2030 STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering notat 5 Prosjektet er no i ferd med å lande brukarmedverknaden no i desember. Teikningar over dei ulike avdelingar og kliniske sentra tar no form. Dei ulike rom og utstyr knytt til byggetrinn 1 er programmert, og medflyttbart utstyr er identifisert. Det har vore eit stort engasjement med gode innspel og diskusjonar både mellom og på sjølve møta. Prinsipp og driftsmodellar frå konseptfasen, samt dei vegvala som blei gjort etter OU prosessen i vår, ligg til grunn for det ein no har prosjektert og programmert. Dei kliniske sentre på tvers av fagområder vil støtte opp om god behandling og utgreiing for pasientane, prinsippet om at pasientane skal gå på eigne bein i størst mogleg grad og at bygget legg til rette for framtidsretta teknologiske løysingar. Det er lagt opp til kostnadsstyrt prosjektering i forprosjektfasen. Det blir i prosjektet løypande utført vurderingar av usikkerheit og kostnad. Ein har løypande tilpassa prosjektet i tråd med kostnadskalkyle og usikkerheitsanalyse. Prosjektet har no arbeidd med å trimma dei ulike kostnadselement i omfang om lag 70 millionar kroner, slik at prosjektet held seg innanfor kostnadsramma. Prosjektet har og lagt opp til ei tett oppfølging av dei gevinstane som er identifisert og berekna i konseptfasen. Etter kvart prosjektgruppemøte har det vore møter med alle dei kliniske prosjektleierane og gevinstrealiseringsgruppa for å detaljere, spesifisere og kvalitetssikre gevinst. Prosjektet har satt opp ein gevinst på 45 millionar kroner dei tre fyrste åra etter innflytting i nybygg. Arbeidet med utforming av entreprisestrategi og plan er i rute. 07.desember vart det fyrste leverandørseminaret arrangert for å informere, ha dialog og skape tillit i marknaden. Både store nasjonale og lokale entreprenørar møtte opp. Prosjektet er i rute i høve til tidsskjemaet og plan. Det er eit stort og positivt engasjement i organisasjonen knytt til ByggHgsd2020.

32 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Orientering om arbeidet med fristbrot og ventelister STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering pkt.6 BAKGRUNN, UTVIKLING OG TILTAK Arbeidet med å unngå fristbrot og redusera ventetid ved Somatisk klinikk Stord har hatt stort fokus dei siste åra. Årsak til fristbrot vert rapportert på pasientnivå kvar veke, korrigerande og førebyggande tiltak er tema på månadlege rapporteringsmøter og på eigne statusmøter knytt til Alle møter. Aktiviteten ved poliklinikkane har auka frå 2015 til Fristbrot er likevel framleis ei utfordring ved klinikken. Figuren under viser utvikling i tal fristbrot: I 2015 var utfordringa hovudsakleg knytt til medisinsk poliklinikk og då spesielt kardiologi, lunge og gastro. Det blei gjennomført ei rekke tiltak, det mest omfattande at det blei tilsett i vakant overlegestilling i tillegg til at ny overlegestilling blei oppretta. Ved å få på plass denne bemanninga kunne vi styre meir av dei totale medisinske lege-ressursane til poliklinikk. I

33 periodar har det også vore eit nært samarbeid med eksterne avtalespesialistar som har avlasta oss innan fagområda kardiologi og gastro. Det har vore nokre fristbrot innan gastro i 2016 også grunna manglande kapasitet, men det er no komme på plass ei løysing med vikar for overlege som har delvis forskingspermisjon. Tidlegare i år var det ein del brot innan endokrinologi. Då ein av dei generelle indremedisinarane som no er tilsett ved klinikken har dette fagområdet som spesialitet, bør utfordringa vera løyst. Dei to siste månadane har dei fleste brota vore innan kirurgi. Figuren under viser utvikling fristbrot ventande per fagområde: 2016-jan 2016-feb 2016-mar 2016-apr 2016-mai 2016-jun 2016-jul 2016-aug 2016-sep 2016-okt 2016-nov Alle fagområde (010) Generell kirurgi (040) Karkirurgi 5 2 (050) Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) (070) Urologi (110) Generell indremedisin (120) Blodsykdommer (hematologi) 1 (130) Endokrinologi (140) Fordøyelsessykdommer (150) Hjertesykdommer (160) Infeksjonssykdommer (170) Lungesykdommer (180) Nyresykdommer (200) Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp (250) Nevrologi Hovudårsaken til utfordringa innan kirurgi er at vi ikkje har klart å erstatta Stord sin del av generell kirurg som tidlegare hadde eit delt stillingsforhold mellom Kirurgisk klinikk Haugesund og Somatisk klinikk Stord. Kirurgen som har gått av med pensjon har gjennom åra hatt faste operasjons- og poliklinikkdagar på Stord. Etter at han slutta har vi ikkje lukkast i å få til ei tydeleg oppgåvefordeling mellom dei to klinikkane. Dei brota me no ser innan kirurgi er knytt til misforhold mellom tilgjengeleg legeressurs på poliklinikken og tal tilviste pasientar. Det pågår ein avklaringsprosess mellom dei to klinikkane for å finna ei løysing på fordeling. Av andre tiltak som er gjennomførde ved klinikken for å unngå fristbrot, kan desse nemnast: Det er fokus på å få på plass den langsiktige planlegginga av legeressursar ved alle seksjonane. Legeressursar blir forsøkt omprioritert intern for å styrka kapasiteten ved poliklinikken. Pensjonert overlege har vore leigd inn på kirurgisk poliklinikk og det har blitt arrangert kveldspoliklinikk. Regelen er at tilvisingar skal vurderast dagleg og i samsvar med prioriterings- forskrift og - rettleiar. Det er dialog og spesiell oppfølging av einingar der dette ikkje fungerer. Det blir kontinuerleg rydda i ventelister. Pasientar blir kontakta og informerte om alternative tilbod og listene blir rydda i forhold til pasientar som ikkje lenger er reelle ventande. Rutinar for å tidlegare handtera ventande som vil gå i brot vert evaluert. Det har vore ein god dialog med dei andre sjukehusa i føretaket i forhold til overflytting av pasientar til poliklinikk.

34 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Prosjekt Stord og Odda sjukehus STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering pkt.7 1 vedlegg

35 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang og Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan ( ) ARKIVSAK: 2016/2590 STYRESAK: 134/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret i Helse Vest sluttar seg til tilrådingane i sluttrapporten frå prosjekt om Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan ( ). 2. Styret i Helse Vest ber Helse Fonna om å realisere tilrådingane og ber om statusrapport for oppfølginga etter eit år.

36 Oppsummering Prosjektet for Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan ( ) leverte sluttrapport før sommaren Rapporten var på brei høyring fram til slutten av september, og det kom inn ni høyringssvar. Styret i Helse Fonna behandla saka 27. oktober. Rapporten og høyringsuttalene blir no lagt fram for styret i Helse Vest. Det blir her gjort greie for tilrådingane i rapporten og det blir gitt ein oversikt over høyringssvara. Alle tilrådingane i sluttrapporten heng nøye saman, og må sjåast på som ein heilskapleg løysing. Dersom denne føresetnaden fell bort, vil ein måtte sjå på funksjonsdeling og leiingsmodell på nytt. Det blir lagt særleg vekt på at sjukehusa i Helse Fonna skal fungere i eit forpliktande nettverk, og at føretaket skal samarbeide med kommunane og sikre eit heilskapleg og trygt tilbod til befolkninga. Fakta Prosjektet Stord og Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan ( ) blei starta opp i mars Prosjekteigar har vore Helse Vest RHF og Helse Fonna HF. Prosjektet hadde i oppdrag å bygge på omtalen av lokalsjukehusa og deira rolla i Nasjonal helse- og sjukehusplan, og medverke til å utvikle eit framtidsretta og trygt tenestetilbod ved Odda og Stord sjukehus. Stortingets vedtak i behandlinga av sjukehusplanen og etterfølgjande føringar i føretaksmøtet blei lagt til grunn for prosjektet. Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus er løfta fram i Nasjonal helse- og sjukehusplan som eksempel på sjukehus i team; rett pasient til rett sjukehus. Dette prosjektet var ei stor satsing og blei basert på eit omfattande faktagrunnlag. Erfaringane med modellen har overføringsverdi til andre lokalsjukehus i landet. Prosjekt Stord sjukehus har difor bygd på modellane som blei utvikla i Helse Førde i samband med utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus, Framtidas lokalsjukehus. Prosjekt Stord og Odda sjukehus blei organisert med to prosjektgrupper - éi for Stord sjukehus og éi for Odda sjukehus, med felles mandat. I mai 2016 bestemte prosjekteigarane at prosjektet for Odda sjukehus fekk utvida mandat og forlenga prosjektperiode. Det utvida prosjektet har fått i oppdrag å levere sluttrapport innan 31. desember Ein tar sikte på å sende sluttrapport på høyring tidleg i 2017, og deretter vil sak leggast fram for styra i Helse Fonna og Helse Vest. 2

37 Prosjektgruppa for Stord sjukehus har hatt representantar frå kommunar, Helse Fonna, Helse Vest, vernetenesta, tillitsvalde og brukarar. Prosjektgruppa har vore leia av Helge Bryne, Helse Vest, med følgjande deltakarar: Haldis Økland Lier, fagdirektør Helse Fonna Reidun Rasmussen Mjør, klinikkdirektør Stord, Helse Fonna Ralf Teetzman, klinikkoverlege Stord sjukehus Harry Herstad, ordførar Stord kommune Arne-Christian Mohn, ordførar Haugesund kommune Knut Johannes Gram, kommunalsjef Stord kommune Kim Olsen, klinikkverneombod, vernetenesta Stord Anne Cathrine Skaar, føretakstillitvald DNLF Kjetil Andre Våge, føretakstillitvald NSF Else Berit Ingvaldsen, brukarrepresentant Regionalt brukarutval Ingvill Skogseth, seniorrådgivar Helse Vest RHF Prosjektet for Stord sjukehus leverte sluttrapport som planlagt før sommaren Rapporten blei i slutten av juni sendt på brei høyring, med frist for innspel 30. september Styret i Helse Fonna behandla saka i møte 27. oktober Kommentarar Stord sjukehus Stord sjukehus har eit relativt lite pasientgrunnlag, ca , og dekker kommunane Stord, Bømlo, Fitjar, Tysnes og Kvinnherad. Det er korte reiseavstandar til Haugesund sjukehus, men deler av opptaksområdet, som Kvinnherad, har lengre avstand inkludert ferjesamband. Delen pasientar frå eige opptaksområde som blir behandla akuttkirurgisk ved Stord sjukehus er 65 prosent. Delen pasientar frå eige opptaksområde som mottar planlagd døgnbehandling ved Stord sjukehus er 25 prosent, og varierer mellom kommunane frå prosent. Tilrådingar frå prosjektet for Stord sjukehus Rapporten gjeld primært for Stord sjukehus, men den omhandlar også til ein viss grad Odda sjukehus. Dette heng til dels saman med at prosjekta gjekk parallelt med felles mandat, men ikkje minst fordi både Stord og Odda sjukehus er del av eit samla spesialisthelsetenestetilbod i Helse Fonna, saman med Haugesund sjukehus. Prosjektet har vist at det er særdeles viktig å bygge opp ein felles kultur i heile Helse Fonna, med felles fagleg utvikling og felles fagprosedyrar for alle tre sjukehusa. Å få på plass gjensidig forpliktande samarbeid om ei avklart oppgåvedeling, der det store sjukehuset i praksis er ei 3

38 støtte for dei mindre sjukehusa, blir vesentleg framover. Det krev godt samspel og medverknad frå medarbeidarar og leiing på alle nivå. Tilrådingane frå ei samla prosjektgruppe blir samanfatta i 8 punkt med hovudprinsipp for utvikling av Stord sjukehus: 1. Stord sjukehus som akuttsjukehus Stord sjukehus held fram som akuttsjukehus med traumeberedskap og akuttfunksjonar innanfor både kirurgi og indremedisin. Akuttfunksjonane understøtter fødetilbodet. Helse Fonna vidareutviklar akutt- og traumefunksjonen i føretaket for å sikre ei avklart oppgåvedeling og felles rutinar mellom Stord sjukehus og Haugesund sjukehus. Dette arbeidet skal gjerast i samsvar med nasjonal traumeplan, som er under revidering. Helse Fonna vurderer å desentralisere meir av den elektive kirurgien til Stord som er nødvendig for å vedlikehalde og styrke den akutt-kirurgiske kompetansen lokalt. 2. Kulturbygging Helse Fonna legg stor vekt på å utvikle ein felles kultur - «vi»-haldning - for eit samla Helse Fonna. Stord sjukehus, Odda sjukehus og Haugesund sjukehus skal saman sikre eit godt spesialisthelsetenestetilbod til befolkninga. 3. Samhandling om eit heilskapleg tilbod til pasientane Det er sentralt å vidareutvikle samarbeidet mellom Helse Fonna og kommunane for å oppnå eit heilskapleg tilbod til pasientane. Samarbeidsavtalene mellom kommunane og Helse Fonna er nyttige verktøy i dette arbeidet. Helse Fonna vil arbeide for å etablere «éin port inn» i spesialisthelsetenesta. Det vil seie at alle tilvisingar blir vurderte slik at kapasiteten i alle sjukehusa blir sett på samla, med felles ventelister for ulike fagområde. Kommunane og Helse Fonna skal samarbeide om å vidareutvikle den akuttmedisinske kjeda for sikre befolkninga eit trygt akuttilbod. Kva for spesialisthelsetenestetilbod som finst i Helse Fonna, må kommuniserast til innbyggarane og fastlegane på ein betre måte enn i dag. 4. Lokalt tenestetilbod Helse Fonna vurderer desentralisering av fleire poliklinikkar med utgangspunkt i analysar av forbruksmønster for å identifisere pasientgrupper som har behov for spesialisthelsetenester ofte, mykje og nært. Arbeide med å identifisere kva for tilbod pasientane reiser ut av føretaket for, og vurdere å bygge opp slike funksjonar lokalt. 5. Stadleg leiing Det skal vere stadleg leiing på Stord sjukehus. Stadleg leiar har i oppgåve å bidra til ein felles kultur og ei felles fagleg utvikling i Helse Fonna. Det inneber medansvar for at felles prosedyrar og retningslinjer på tvers av sjukehusa som blir utarbeidd,blir implementerte.. 6. Bemanning, rekruttering, kompetanse Helse Fonna styrker arbeidet med ulike tiltak for å sikre rett tilgang til rett kompetanse i 4

39 sjukehusa. Eksempel på tiltak for å oppnå fagutvikling i alle sjukehusa, er gjensidige hospiterings- og rotasjonsordningar og legge til rette for vidareutdanning. Rekruttering og vedlikehald av kompetanse heng saman. Det er ein føresetnad at medarbeidarar og leiarar bidrar til å gjennomføre dette. 7. Forsking og kvalitetsutvikling Det er eit mål å styrke forsking og kvalitetsutvikling på tvers av einingar og sjukehus. Helse Fonna starter forbetringsprosjekt med utgangspunkt i resultat på nasjonale kvalitetsindikatorar med deltaking frå alle sjukehusa. 8. IKT-arbeid Dei store regionale IKT-satsingane skal sikre effektiv og trygg utveksling av pasientinformasjon mellom einingane i spesialisthelsetenesta. Dette legg grunnlaget for betre samarbeid og nettverk på tvers av einingar. Alle sjukehusa skal bidra aktivt i utviklings- og implementeringsarbeidet knytt til IKT-satsingane. Oversikt over høyringssvar Det er kome høyringssvar frå ni instansar. Dei fleste sluttar seg til tilrådingane i prosjektrapporten. Enkelte høyringsinstansar har i tillegg trekt fram faktorar dei meiner er særleg viktige for utviklinga av helsetenestene i både kommune og sjukehus. Høyringssvara og høyringsbrevet er lagt ved saka. Frå Bømlo kommune Brukarutvalet i Helse Fonna Den norske legeforening v/føretakstillitsvalt Hordaland fylkeskommune Kvinnherad kommune Odda kommune Regionalt brukarutval for Helse Vest Samarbeidsrådet i Sunnhordland Oppsummert innhald Kommunestyret sluttar seg til hovudprinsippa i prosjektrapporten (pkt.1-8) og vektlegg kompetanse, kapasitet og kvalitet for å møte utviklinga i tal eldre, samt samarbeid for etablering av KAD-tilbod. Brukarutvalet sluttar seg til uttalen frå Regionalt brukarutval i Helse Vest (sjå dette) Føretakstillitsvalt for DNLF har deltatt i prosjektarbeidet. Høyringsuttalen frå DNLF har mellom anna kommentarar til informasjonsgrunnlaget om tenestetilbodet i HF-et, samanlikningsgrunnlaget med andre føretak, og om fagutvikling og kulturbygging. Fylkeskommunen støtter rapportens forslag om å oppretthalde sjukehusets akuttfunksjon, arbeidet for desentralisering av tenester til Stord sjukehus, og forslag om samla kompetansestrategi. Fylkeskommunen understrekar behovet for styrking av digitale tenester og offentleg tilgjengeleg informasjon om tenester og ventetider. Kvinnherad kommune støttar tilrådingane og legg vekt på god kvalitet i tilbodet. Kommunen ber om at informasjon om Odda sjukehus som kjem fram i prosjektrapporten for Stord sjukehus blir sett vekk i frå til rapporten for Odda sjukehus er klar. Regionalt brukarutval vektlegg oppretthalding av kirurgitilbod og akuttfunksjonar og sluttar seg til forslaget om å flytte elektiv kirurgi til Stord sjukehus, samt forslag om felles kompetansehevingstiltak. I uttalen vektlegg brukarutvalet at spesialisthelsetenesta må endre verksemda i tråd med nye behov og endra føresetnadar for sjukehusdrift. Samarbeidsrådet sluttar seg til tilrådingane i prosjektrapporten. Samarbeidsrådet ber om garanti for at administrativ leiing i Helse Vest og Helse Fonna støttar prosess om samarbeid mellom sjukehusa i HF-et og 5

40 Stord kommune stadleg leiing ved Stord sjukehus. Stord kommune stiller seg bak rapporten. Styrebehandling i Helse Fonna I styremøtet 27. oktober 2016 tok styret i Helse Fonna stilling til rapporten og til oppfølging av tilrådingane (sak 061/16). Det blei gjort følgjande vedtak: 1. Styret i Helse Fonna HF legg tilrådingane i rapporten til grunn for vidareutvikling av eit gjensidig samarbeid mellom sjukehusa i Helse Fonna, der sjukehusa fungerer i eit forpliktande nettverk 2. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør følgje opp tilrådingane i rapporten og rapportere på tiltak og gjennomføring 3. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør sende vedtaket til Helse Vest RHF 4. Styret ber administrerande direktør ta omsyn til dei innspel som framkom i styremøtet og ivareta dei i prosjektdirektivet. Vurdering Med bakgrunn i tilrådingane i prosjektrapporten og høyringssvara, blir det her trekt fram forhold som det blir lagt særleg vekt på i den vidare utviklinga i Helse Fonna og ved Stord sjukehus. Sjukehus i nettverk Stord sjukehus skal inngå i ei heilskapleg spesialisthelseteneste i Helse Fonna, og ivareta eit trygt og godt tilbod til befolkninga i sjukehusområdet saman med Haugesund sjukehus. Sjukehusa i helseføretaket skal fungere saman i eit forpliktande nettverk. Stord sjukehus er ein viktig del av den samla kapasiteten i Helse Fonna. Mellom anna er fødetilbodet ved Stord sjukehus vesentleg for det samla fødetilbodet i Helse Fonna. Det akuttkirurgiske tilbodet er ein føresetnad for å oppretthalde fødeavdelinga ved Stord sjukehus. Dei nasjonale kvalitetskrava til fødetilbodet er nedfelt i St.meld. nr.12 ( ) «En gledelig begivenhet Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg» og Helsedirektoratet sin rettleiar «Et trygt fødetilbud» frå 2011, ligg fast. Det må sikrast at fødeavdelinga har faglege støttefunksjonar som anestesilege/anestesiteam og operasjonspersonell for akutte hendingar og keisarsnitt. Det blir vesentleg for den vidare utviklinga av Stord sjukehus at det blir lagt stor vekt på eit gjensidig samarbeid om ei avklart oppgåvedeling i helseføretaket, der det store sjukehuset i praksis er ei støtte for dei mindre sjukehusa. 6

41 Innanfor slagbehandling er eit slik avklart samarbeid avgjerande. Styret i Helse Vest peika på dette i behandlinga av Akuttmeldinga (NOU 2015:17 «Først og fremst». Et helhetlig system for handtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus») i sak 035/1629 i februar Styret meinte at ein bør sjå på om modellen i Helse Førde, med samhandling mellom dei minste sjukehusa og dei litt større sjukehusa, også bør nyttast mellom Stord sjukehus og Haugesund sjukehus i Helse Fonna. I Akuttmeldinga blir det i kapittel 13 peika på at det må skje ei reorganisering i sjukehusa innan slagbehandling. For å bidra til denne utviklinga bør det leggast vekt på felles kompetanseutvikling, og sjå på endra oppgåvedeling og fleksibilitet på tvers av einingar og mellom sjukehusa. Tilbod til dei breie pasientgruppene - i samarbeid med kommunane I dag reiser pasientar som kan få behandling ved Stord sjukehus, i relativt stor grad ut av føretaket. Pasientgrupper med vanlege sjukdommar som har behov for spesialisthelsetenester ofte og mykje, vil ha nytte av å få tenestene nært. Helse Fonna og Stord sjukehus må i samarbeid med kommunane og fastlegane betra informasjonen til innbyggarane om kva for spesialisthelsetenestetilbod som finst ved Stord sjukehus. For å sikre det heilskaplege tilbodet til pasientane og den akuttmedisinske kjeda, som skal gi befolkninga eit trygt akuttilbod, må Helse Fonna og Stord sjukehus i saman legge vekt på å vidareutvikle samarbeidet med kommunane. Føresetnader for tilrådinga i sluttrapporten Alle tilrådingane i sluttrapporten heng nøye saman, og må sjåast på som ein heilskapleg løysing. Ein føresetnad for den tilrådde vidareføringa av akuttfunksjonane ved Stord sjukehus, vil såleis mellom anna vere at tilrådingane om kulturbygging og felles fag- og kvalitetsutvikling på tvers av dei tre sjukehusa i Helse Fonna, blir følgt opp og kjem på plass. Den sterke vektlegginga av felles kulturbygging og gjensidig samarbeid i heile helseføretaket reflekterer Nasjonal helse- og sjukehusplan sitt fokus på at sjukehusa i eit helseføretak skal fungere i eit forpliktande nettverk. Leiinga og medarbeidarar på alle nivå i Helse Fonna må bidra til den detaljerte utforminga og implementeringa av alle tilrådingane i rapporten. Leiingslinja i føretaket må ivareta behovet for gjennomgåande leiing i Helse Fonna og for samhandling og dialog med kommunane. Stord sjukehus skal ikkje vere ei autonom eining, men vere ein del av ei samanhengande teneste som bidrar til måloppnåing for Helse Fonna og for Helse Vest. Saman med dei andre 7

42 sjukehusa i Helse Fonna skal Stord sjukehus bidra til å sikre eit godt spesialisthelsetenestetilbod til innbyggarane. Det er viktig at arbeidet med å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientane skjer i nært samarbeid med kommunane i Sunnhordaland. Oppfølging i Helse Fonna Vidareutvikling av eit sterkt Helse Fonna med eit breitt tilbod av spesialisthelsetenester i framtida, krev eit langsiktig utviklingsarbeid. Tilrådingane i sluttrapporten handlar om dei overordna prinsippa for vidareutvikling av Stord sjukehus, mens den detaljerte utforminga skal skje i regi av Helse Fonna. I behandlinga av saka i styret i Helse Fonna blei det peika på at leiarskap, medarbeidarskap og erfaringsutveksling er viktige faktorar for at føretaket skal lukkast med oppfølginga av rapporten. Vidare blei det tatt opp at fagmiljøa må bli meir integrerte. Tilvisingar bør samlast slik at det ikkje er forskjellige prioriteringar og vurderingar på dei enkelte sjukehusa for same sjukdom. Pasienttryggleik og kvalitet må vere førande for utviklinga av tilbod ved sjukehusa i føretaket. For å følgje opp rapporten blir det planlagt å starte eit prosjekt med eit tydeleg direktiv. Det går no føre seg eit utgreiingsarbeid for Odda sjukehus. Når styret i Helse Vest har handsama rapporten og tilrådinga frå prosjektet i Odda er klar (planlagt desember 2016) vil Helse Fonna utforme prosjektdirektivet i dialog med leiarar, tillitsvalde, vernetenesta, eigar og styret i Helse Fonna. Konklusjon Alle tilrådingane i sluttrapporten frå prosjektet frå Stord sjukehus må sjåast i samanheng. Den tilrådde vidareføringa av akuttfunksjonane ved Stord sjukehus, vil avhenge av at dei andre tilrådingane i rapporten blir følgt opp. Dette inneber at det er vesentleg med eit gjensidig samarbeid i Helse Fonna der det store sjukehuset i praksis er ei støtte for dei mindre sjukehusa. Målet er ein felles kultur i heile Helse Fonna med felles fagleg utvikling og felles fagprosedyrar for alle tre sjukehusa. Det krev godt samspel mellom medarbeidarar og leiing på alle nivå. Dersom desse føresetnaden for tilrådinga fell bort, vil ein måtte sjå på funksjonsdeling og leiingsmodell på nytt. Vedlegg: Rapport frå prosjekt for Stord sjukehus 8

43 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering pkt. 8 1 vedlegg NOU rapporten deles ut i møtet Lenke til elektronisk dokument: 000dddpdfs.pdf

44 Se liste Deres ref Vår ref Dato 16/ Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? til helse- og omsorgsministeren 1. desember Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Bakgrunn I oktober 2015 ble det oppnevnt et offentlig utvalg med mandat å utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skulle blant annet vurdere følgende alternativer: a) avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet b) opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene c) opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene d) eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten. Utvalget skulle også vurdere inndelingen i helseregioner og antall helseforetak i lys av de alternative modellene, samt eierskapet til og forvaltningen av bygg. Postadresse Besøksadresse Telefon* Eieravdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Teatergt Mette Bakkeli 0030 Oslo Org no

45 Høringen Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i NOU 2016: 25. Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider: Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Høringsfristen er 3. mars Med vennlig hilsen Frode Myrvold (e.f.) ekspedisjonssjef Mette Bakkeli avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 2

46 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015 STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: Administrerande direktør si orientering pkt. 9 1 vedlegg Styresak 144/16 frå Helse Vest RHF er lagt ved. Dokument 3:2 ( ) vil bli delt ut i møtet. Lenke til elektronisk dokument:

47 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Orientering om Riksrevisjonen sin kontroll med forvaltning av statlege selskap for 2015 ARKIVSAK: 2016/3360 STYRESAK: 144/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tek saka til orientering.

48 Oppsummering Riksrevisjonen overleverte den 8. november 2016 sin rapport om kontroll med forvaltninga av statlege selskap for Riksrevisjonen har på to punkt funne grunnlag for merknader til statsrådens forvaltning av staten sine interesser under Helse- og omsorgsdepartementet. Fakta Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 blei overlevert Stortinget 8. november Formålet med kontrollen er å vurdere om forvaltninga av staten sine interesser er i samsvar med Stortinget sine vedtak og føresetnader. Del I inneheld Riksrevisjonen sin omtale av kontrollen med statlege selskap. Riksrevisjonen sin kontroll for 2015 har omfatta 41 heileigde aksjeselskap, 36 deleigde aksjeselskap, 1 ansvarleg selskap med delt ansvar, 6 allmennaksjeselskap, 8 statsføretak, 4 regionale helseføretak, 7 selskap som er organisert ved særlov der eitt særlovselskap per 2015 omfatta 20 studentsamskipnadar. 5 saksforhold er undersøkt spesielt. Desse forholda som er særskilt omtala i del II, omhandlar følgjande; Helseføretaka si handtering av uønska hendingar Sykehuspartner HF si styring på IKT-området Eigaroppfølging av samfunnsansvar i selskap med statleg eigardel Statnett si utbygging av sentralnettet Lønnsemd og synergieffektar i Posten Norge AS I del III blir det gitt ein omtale av seks saker som tidlegare har blitt rapportert i Dokument 3:2 ( ), Dokument 3:2 ( ) og Dokument 3:2 ( ). Tre av desse sakene gjeld helseføretaka: Dei regionale helseføretaka si registrering av ventetider. Helseføretaka si beredskap innan ikt, vann og straum. Styring og kontroll av tilgang til helseopplysingar i elektroniske pasientjournalar i fire helseføretak. Desse tre sakene er no avslutta. Kommentarar For saksforholdet uønska hendingar blir det i rapporten peika på følgjande hovudfunn: 2

49 Den lokale meldekulturen i einingar og stillingsgrupper avgjer om uønska hendingar blir meldt og følgd opp. Helseføretaka nyttar i liten grad informasjon frå avviksmeldingane for å identifisere risikoområde og forbetringsmoglegheiter: o Helseføretaka bruker i liten grad informasjon frå uønska hendingar på ein systematisk måte i det kontinuerlege forbetringsrabeidet. o Styra er for lite involvert i korleis helseføretaka arbeider med uønska hendingar. Hovudfunn på området Sykehuspartner HF si styring på IKT-området er følgjande: Som einerettsleverandør har Sykehuspartner HF for lite openheit om og kontroll med om tenestene til helseføretaka er kostnadseffektive. Sykehuspartner HF manglar ein heilskapelg styring som understøtter kravet om kostnadseffektive tenester. Helse Sør-Aust RHF følgjer i liten grad opp om tenestene Sykehuspartner HF leverer er kostnadseffektive, og styringa og oppfølginga er lite tilpassa det rapporterte risiko- og utfordringsbilete. Konklusjon Styret i Helse Vest RHF behandla i sak 46/16 rapport frå internrevisjonen om handtering av uønska hendingar og i sak 47/16 administrasjonen sine kommentarar og oppfølgingstiltak relatert til rapporten. Riksrevisjonen sine funn og tilrådingar knytt til uønska hendingar høyrer naturleg heime i det pågåande utviklingsarbeide i Helse Vest for å styrke meldekulturen, jf. dei tiltaka som er lista opp i sak 47/16. Vedlegg: Dokument 3:2 «Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015» 3

50 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå verksemda ARKIVSAK: STYRESAK: 079/16 STYREMØTE: vedlegg FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning.

51 Rapport frå verksemda november 2016

52 Innhald 1 Økonomisk resultat Økonomisk resultat Inntekter Kostnader Sysselsettingsmidlar Investeringar Likviditet Behandlingsaktivitet og -kvalitet Aktivitet Kvalitet Ventetid Fristbrot Epikrise Utskrivningsklare pasientar Korridorpasientar Medarbeidar Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Overtid og meirarbeid Sjukefråvær Sjukefråvær fordelt på klinikkar/områder og kort- og langtidsfråvær Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent HMS

53 Denne Periode ((Flere elementer)) Hittil i år Hele Året Resultat-Avvik-rapporten Regnskap Budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett Budsjett Siste låste prognose Basisramme Kvalitetsbasert finansiering ISF egne pasienter ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykeh Gjestepasienter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Øremerkede tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige tjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat

54 1 Økonomisk resultat 1.1 Økonomisk resultat Resultatet for perioden syner eit overskot på 3,744 MNOK mot eit budsjettert overskot på 3,333 MNOK. Dette gir eit positivt budsjettavvik på 0,411 MNOK. Akkumulert er resultatet på 29,632 MNOK, mot budsjettert overskot på 36,721 MNOK, som igjen gjev eit negativt budsjettavvik på 7,090 MNOK. Prognosen for 2016 er førespeglar eit resultat på 30 MNOK som er 10 MNOK lågare enn budsjett. 1.2 Inntekter Inntektene totalt denne månaden viser eit positivt avvik på 4,849 MNOK. Inntektene frå den aktivitetsbaserte aktiviteten (ISF og poliklinikk) viser for perioden eit samla positivt avvik på 1,421 MNOK. Då er ISF-korrigering fra 2015 på 1,124 MNOK inni summen som påvirkar negativt. Inntekter knyta til kostnadskrevjande legemidler viser denne månaden eit negativt avvik på 0,076 MNOK. Sjukepengeprosjektet raskare tilbake viser eit positivt avvik på 0,023 MNOK denne perioden. Utskrivingsklare pasientar bidrar også positivt med 0,408 MNOK. Andre øyremerka tilskot og andre driftsinntekter viser eit positivt avvik på 3,037 MNOK. I positiv retning bidrar tilskot knyta til finansiering av prosjekter og forskning der Helse Fonna deltar.

55 1.3 Kostnader Varekostnader Rekneskapen for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og tenester gir eit samla budsjettmessig negativt avvik på 0,682 MNOK. Varekostnadene knyta til vår eigen aktivitet viser eit negativt avvik på 0,402 MNOK. Kjøp av offentlige helsetjenester viser denne månaden eit negativt avvik på 1,749 MNOK, som gjelder gjestepasienter internt i regionen, og kjøp av private helsetjenester viser positivt avvik på 1,469 MNOK. Personalkostnadar Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit negativt avvik på 3,953 MNOK. Avviket skyldes inneleige frå byrå, og overtid/ekstrahjelp Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 0,104 MNOK. Finans Rekneskapen syner eit positivt budsjettavvik for finans på 0,320 MNOK i perioden. 1.4 Sysselsettingsmidlar Helse Vest RHF sitt styre fatta den i styresak 2015/2347 eit vedtak om å tildele Helse Fonna HF 28,2 millionar kroner av dei statlige sysselsettingsmidlane på 190 millionar kroner som skal nyttast til vedlikehaldstiltak. Gjennom revidert nasjonalbudsjett ble tiltakspakken til vedlikehald utvida og Helse Vest RHF fekk tildelt ytterlegare 35 millionar kronar. Styret i Helse Vest beslutta under sak 0078/16 å tildele Helse Fonna ytterlegare 5,2 millionar kronar. Noko som gjev ei samla tildeling til føretaket på 33,4 millionar kronar. Sysselsettingsmidlane blir inntektsført på «andre øremerkede tilskudd» og kostnadsført på «andre driftskostnader» i rekneskapen. Sysselsettingsmidlane er fordelt på fleire tiltak. Dei viktigaste tiltaka er som følgjer: Stord sjukehus rehabilitering av sør- og austfasade på sjukehusbygget, utbetring av lekkasje i atrium samt rive skorstein på teknisk bygg. Skorsteinen har vore verna, men Riksantikvaren har godkjent riving. Haugesund sjukehus renovering og maling av leilegheitene i Vinjesgt 12/14, skifte av tak samt utvendig maling Gamle vaskeriet, renovering av kirurgisk poliklinikk, etablering av BIM 5

56 modell, rehabilitering av fasade på G-blokk Hgsd samt ferdigstille forvaltning, drift og vedlikehalds (FDV) dokumentasjon for prosjekt gjennomført i perioden Valen sjukehus skifte vindu, male og utbetre tak på Søsterheimen, samt riving av fleire bygg (Smedaplassen, sykkelskuret, Gartnarbustaden, Røyrlageret, mf). Odda sjukehus utbetring av lekkasje i kulvert mellom sjukehusbygget og sjukeheimen. Ekstra tildelinga vil bli nytta til bl a: 1. Rehabilitering del av nord-fasade Stord sjukehus 2. Rehabilitering av kjøkken Haugesund sjukehus 3. Rehabilitering av Gamle Føden ved Stord sjukehus (utvendig maling, golvbelegg mm) 4. Rive Blokksberg (Haugesund) Stord sjukehus Primo juni 2016 ble det inngått kontrakt på utbetring av betongfasade sør og aust ved Stord sjukehus. Oppdraget ble påbyrja primo juli og har hatt god framdrift. Som følgje av tildeling av ekstra sysselsettingsmidlar valte ein å utvida omfanget av rehabiliteringsoppdraget til også og omfatta store deler av byggets nord-fasade. Metoden ein nyttar for å utbetre betongfasaden er i tråd med beste praksis, og Riksantikvaren har gitt sin støtte til den metoden som nyttast. I prosjektet har ein avdekka at betongen på nokre områder får markante striper etter at utbetring er føretatt. Det er utklårt kva som er årsaken til at desse stripene oppstår og ein har heller ikkje funnet ein tilfredsstillande måte å løyse problemet. Ein er i dialog med både Riksantikvar og ekstern ekspertise på betongrehabilitering. Desse utfordringane har ført til at ein ikkje har vært i stand til å halde ønska framdrift og ein vil trulig ikkje får ferdigstilt prosjektet før tidlig Rehabilitering av Gamle Føden er ferdigstilt. Utbetring av vasslekkasje i atriet er ferdigstilt. Riving av skorsteinen på teknisk bygg er ferdigstilt. Haugesund sjukehus Arbeidet med å renovere dei seks første leilegheitene i Vinjesgt ble ferdigstilt i juni, og dei siste 6 leilegheitene ferdigstillast primo desember Utvendig maling av Vinjesgt 12 og 14 er ferdigstilt. Rehabilitere fasaden (nord, øst og sør) på G-blokk er ferdigstilt. 6

57 Rehabilitering av Gamle vaskeriet (utbetring/skifte av tak samt maling av byggets fasade) har god framdrift og er planlagt ferdigstilt primo desember Arbeidet med å ferdigstille forvaltning, drift og vedlikehaldsdokumentasjon har god framdrift og vil bli avslutta ved årsskiftet. Oppdraget med etablering av byningsinformasjonmodell (BIM) modell er ferdigstilt. Arbeidet med å rehabilitere kjøkkenlokala Hgsd sjukehus ble påbyrja ultimo oktober og var opphavlige planlagt ferdigstilt til årsskiftet. Entreprenøren har attermeldt at det ikkje vil være mogleg å ferdigstilla oppdraget før primo januar Riving av Blokksberg bygget er ferdigstilt. Styret i Helse Fonna HF er orientert om rivinga i sak 48/16 nr 7. Oppussing av lokala til kirurgisk poliklinikk og blodbanken er ferdigstilt. Valen sjukehus Oppdraget med å skifte ut vinduer, pusse opp ytterdører, reparere ventilhus samt maling av Søsterheimen er ferdigstilt. Styret i Helse Fonna HF ble orientert den i sak 03/16 O nr 2 om riving av fleire gamle bygningar ved Valen sjukehus. Primo desember 2016 er følgjande bygg revet; Smedaplassen, uthuset, sykkelskuret, grønnsakslageret og røyrlageret. Gartnarbustaden vil bli revet i løpet av desember Odda sjukehus Utbetring av lekkasje i kulvert er ferdigstilt. Økonomisk status Pr november månad synar rekneskapen at det er gjennomført sysselsettingstiltak for totalt 21,082 MNOK. Det utgjer 63,12 % av den samla tildelinga på 33,4 mill. 1.5 Investeringar Per november månad synar rekneskapen at det er gjennomført investeringar for totalt 88,459 MNOK. Det utgjer 85,06 % av samla budsjettet. Prognosen for pågående prosjekter og anskaffinger er i samsvar med ramma, men alt vil ikkje bli ferdigstilt innan Ubrukte investeringsmidler knytt til desse prosjektene og anskaffingene blir overført til ByggHaugesund2020 har ein opprinneleg prognose på 25 MNOK, men grunna erverv av eigedom vil investeringane ved årslutt overstige prognosen. Erverv av eigedom er inne i totalbudsjettet for ByggHaugesund 2020, og føretaket ligg innanfor ramma som er planlagt brukt til gjennomført aktivitet. 7

58 Investeringar i bygg 1 Brannsikring Planlagt brannsikring for Stord og Odda sjukehus er i hovudsak ferdigstilt. Det er nokre enklare tiltak som vil bli sluttført primo desember Den vil være behov for ytterlegare tiltak i Mindre bygningsmessige ombyggingar Arbeidet med å skifte vindu på Gamle Føden Stord sjukehus er ferdigstilt. 3 - Reinvestering i bygningar Oppdraget med å skifte vinduer i samband med rehabilitering av kjøkkenet ved Haugesund sjukehus vil bli ferdigstilt i desember Det er også inngått kontrakt på utskifting av gryter i følgje plan skal desse monterast i desember, det er mogleg at ein ikkje får sluttført dette tiltaket før primo Det pågår eit arbeide med å skifte ut eit større tal vindu ved Stord sjukehus. I følgje planen skal arbeidet ferdigstillast til årsskiftet 2016, det er mogleg at ein ikkje får sluttført dette tiltaket før primo januar Arbeidet med å totalrenovere anretningskjøkken ved Valen sjukehus - post C (Nye Valemon) og post I (Nye Hordabu) er ferdigstilt. Inventar til dei siste 6 leilegheitene som blir renovert i Vinjesgt er bestilt og vil bli levert medio Ombyggingar MTU installasjonar Arbeidet med å leggje til rette for nytt mammografiapparat i Haugesund er ferdigstilt. Arbeidet med å renovera samt byggje om for å tilretteleggja for nye autoklavar ved Sterilsentralen Haugesund sjukehus er ferdigstilt. 5 - Helse miljø og sikkerheit Alle tiltak innafor HMS belastast ordinært driftsbudsjett. Investeringar i tekniske anlegg 1 Reinvesteringar i tekniske anlegg Oppdraget knytt til utskifting av ventilasjonsaggregat i Vest-blokk Hgsd (KA 15) er planlagt ferdigstilt til årsskiftet. 8

59 Kontrakt på utskifting av ventilasjonsaggregat i Midt-blokk (KA 5) ble inngått ultimo september med oppstart primo oktober Etter ein gjennomgang av prosjektets framdriftsplan har ein konkludert med at tiltaket ikkje vil bli ferdigstilt før primo Arbeidet med å oppgradere/rehabilitere eksisterande SD anlegg ved Haugesund sjukehus pågår, og vil måtte vidareførast i Prosjekt kjøl/frys Stord sjukehus er ferdigstilt. Prosjekt spisslast trinn 2 kjøling - utviding av eksisterande kjøleanlegg i M-blokk er ferdigstilt. Andre investeringar anskaffingar 1 - Ambulansekjøretøy og administrative kjøretøy Føretaket har fått levert fire ambulansekjøretøy og seks administrativ kjøretøy. Alle kjøretøya er sett inn i ordinær drift. Fleire gamle kjøretøy er samstundes fasa ut av ordinær drift. 2 Anna utstyr Føretaket har fått levert 10 nye barnesenger, som er sett inn i ordinær drift. MTU investeringar Av den oppdaterte ramma for 2016 på 30 millionar kroner, er det gjennomført investeringar på 23,772 millionar kroner. Det er signert kontraktar for 30 millionar kroner som er likt med prognosen, men alt utstyret vil ikkje bli levert før nyttår. Noko av investeringsmidlene for MTU vil difor sannsyligvis måtte overføras til Investeringer 2016 Bygg Ramme Brukt hittil i 2016 Prognose Løpende prognose Avvik ramme vs prognose Brannoppgradering Stord, Valen og Odda kr Reinvestering i Bygningar kr Ombyggingar MTU installasjonar kr Helse miljø og sikkerhetstiltak kr Mindre bygningsmessige ombygningar kr Bygg Totalt Tekniske anlegg Reinvestering i tekniske anlegg kr Tekniske anlegg Totalt Medisinsk teknisk utstyr Investeringer påbegynt i 2015, men som avsluttes i kr - - Enkeltkjøp under 5 mill kr Medisinsk teknisk utstyr Totalt PROSJEKT BYGG 2020 Forprosjekt Bygg kr PROSJEKT BYGG 2020 Totalt Andre investeringer Ambulansar og administrative kjøretøy kr Anna utstyr kr Andre investeringer Totalt Investeringer

60 1.6 Likviditet Likviditetsoversikten ved utgangen av månaden viser ein disponibel likviditet på 399,720 MNOK, noko som er ei forverring på 40,895 MNOK i forhold til førre månad. Prognosen for 2016 viser ein gjennomsnittleg disponibel likviditet på 472,443 MNOK. Dette er 63,582 MNOK høgare enn i

61 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet 2.1 Aktivitet DRG-poeng Somatikk Tal på sjukehusopphald Somatikk 11

62 Dagbehandling Somatikk Polikliniske konsultasjonar Somatikk 12

63 Tal på sjukehusopphald VOP Polikliniske konsultasjonar VOP 13

64 Tal på sjukehusopphald BUP Polikliniske konsultasjonar BUP 14

65 2.2 Kvalitet Administrerande direktør si vurdering. Det var 32 ventande pasientar som hadde fristbrot (1 prosent), så godt som alle innan somatikken. Det vil bli gjort greie for arbeidet med fristbrot og ventelister i styremøtet under administrerande direktør si orientering. Ventetida for alle behandla pasientar var på 56 dagar, godt innanfor målkravet. I somatikken var ventetida i snitt 58 dagar. I styringsdokumentet for 2015 har eigar krevd at ventetida innan vaksenpsykiatrien skal vere under 45 dagar, innan barne- og ungdomspsykiatrien under 40 dagar og innan rusfeltet under 40 dagar. Føretaket er no innafor alle krava innan somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Det var 13 pasientar på ventelistene i føretaket som har venta meir enn eitt år, 71 pasientar hadde venta meir enn 6 månader. Fleire enn fire av fem epikriser blei sendt innan fristen, noko som er ein betring frå førre månad. Talet på korridorpasientar (døgn) har gått noko opp sidan førre månad. 209 av 7658 sengedøgn (2,7 prosent) var på korridor i perioden I november månad var det 51 utskrivningsklare pasientar som tilsaman låg 177 dagar i sjukehusa i Helse Fonna etter at dei var melde utskrivingsklare. 15

66 2.2.1 Ventetid Ventetid for behandla Alle Ventetid for behandla Somatikk 16

67 Ventetid for behandla VOP Ventetid for behandla Rus 17

68 Ventetid for behandla BUP Ventetid for ventande Alle 18

69 Ventetid for ventande Somatikk Ventetid for ventande VOP 19

70 Ventetid for ventande Rus Ventetid for ventande BUP 20

71 Ventetidskategoriar 21

72 2.2.2 Fristbrot Fristbrot alle Fristbrot Somatikk 22

73 Fristbrot VOP Fristbrot Rus 23

74 Fristbrot BUP Epikrise Epikrisetid Fonna 24

75 Epikrisetid Kir Epikrisetid Med 25

76 Epikrisetid PH Epikrisetid Stord 26

77 3 Utskrivningsklare pasientar Utskrivningsklare pasientar I november månad var det 51 pasientar som tilsaman låg 177 dagar i sjukehusa i Helse Fonna etter at dei var melde utskrivingsklare. Det er framleis Stord kommune som ikkje finn tilbod til utskrivingsklare pasientar og som la beslag på 102 sengedøgn i sjukehus sist månad. Føretaket har hatt møte med leiinga i kommunen og det er lagt plan for oppfølgjingsmøte 13 desember. Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasientar 27

78 4 Korridorpasientar Korridorpasientar 28

79 5 Medarbeidar Tal frå styringsportalen per 8.desember Bemanning (Månadsverk, overtid og meirarbeid) Månadsverk Brutto månadsverk og netto månadsverk Helse Fonna HF Månadsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Brutto månadsverk Brutto månadsverk Netto månadsverk Netto månadsverk Overtid og meirarbeid Overtid og merabeid i timer siste 13 månader Helse Fonna HF nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 Overtid og utrykning i timar Meirarbeid i timar Lineær (Overtid og utrykning i timar) Lineær (Meirarbeid i timar) 29

80 5.2 Sjukefråvær Utvikling sjukefråvær Helse Fonna HF 8,5 8,5 8,0 8,0 Fråværprosent 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 7,2 7,1 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Gjennomsnittleg fraværprosent 3,5 3,5 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 3,0 sjukefråvær 2016 Sjukefråvær 2015 Måltal sjukefråvær Gjennomsnittleg sjukefråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukefråvær ,0 7,5 Utvikling sjukemeldt fråvær Helse Fonna HF 8,0 7,5 Fråværprosent 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 6,1 6,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Gjennomsnittleg fråværprosent 3,5 3,5 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 3,0 Sjukemeldt fråvær 2016 Sjukemeldt fråvær 2015 Måltal sjukemeldt fråvær Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær 2016 Gjennomsnittleg sjukemeldt fråvær

81 5.2.1 Sjukefråvær fordelt på klinikkar/områder og kort- og langtidsfråvær 2016(november månad) Sjukefravær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) 2015(november månad) Sjukefravær % Korttid (1-16 dg) Langtid (17 dg +) Helse Fonna HF 7,2 3,1 4,1 7,5 3,9 3,6 Føretaksleiinga/Fag og føretaksutvikling 7,1 3,6 3,5 3,3 3,3 0,0 Økonomi området 10,7 6,5 4,2 5,6 5,6 0,0 HR området 2,7 1,4 1,3 2,8 1,0 1,8 Medisinsk klinikk 6,1 2,8 3,3 7,3 3,9 3,4 Kirurgisk klinikk 6,6 2,1 4,5 5,6 2,3 3,3 Klinikk for psykisk helsevern 7,8 4,1 3,7 7,9 4,0 3,9 Klinikk somatikk Stord 7,9 3,7 4,2 8,6 4,6 4,0 Kl. for medisinsk service og beredskap 6,2 2,4 3,8 7,8 3,9 3,9 Internservice området 10,8 3,9 6,9 11,2 7,0 4,2 5.3 Deltid Juridisk og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent 91,0 % 90,0 % 89,0 % 88,0 % 87,0 % 86,0 % 85,0 % 84,0 % 83,0 % 82,0 % 81,0 % Juridisk og korrigert stillingsprosent Helse Fonna HF 89,7 % 89,7 % 89,7 % 89,6 % 89,6 % 87,5 % 87,7 % 86,9 % 87,1 % 87,2 % 87,1 % 87,3 % 87,4 % 86,2 % 86,2 % 86,2 % 86,0 % 86,1 % 86,2 % 86,4 % 86,6 % 86,1 % 86,2 % 86,1 % 86,4 % 86,4 % nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 korrigert gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling - sp og Agresso Juridisk gjennomsnittleg stillingsprosent for tilsette i fast stilling - Agresso Måltal gjennomsnittleg stillingsstørrelse (87,7%) Måltal 20% reduksjon i differansen 100% og korrigert gjennomsnittleg stillingsprosen (89,3%) 31

82 5.4 HMS Månadleg rapportering I november 2016 blei det meldt 359 sakar til forbetringssystemet Synergi. Uønska hendingar Helse Fonna pr november 2016 Tabell 1: Uønska hendinga i Helse Fonna pr mnd i Alle registrerte sakar. Statistikk tatt opp Uønska hendingar Helse Fonna pr november 2016 sakstype Pr november er 41% av meldingane pasientretta og 10% retta mot HMS/ansattskade. Uønska hendingar Helse Fonna pr november 2016 Sakstype Tal Registrerte hendingar %-del av totalt registrerte hendingar UH med konsekvens - Pasientrelatert ,4 % UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 179 4,8 % UH med konsekvens - Driftsrelatert 299 8,0 % UH med konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 16 0,4 % UH uten konsekvens - Pasientrelatert ,9 % 32

83 UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 207 5,5 % UH uten konsekvens - Driftsrelatert ,1 % UH uten konsekvens - IKT/Informasjonssikkerhet 31 0,8 % Forbedringsområder ,9 % Frekvente hendelser 8 0,2 % Klager / NPE - Klagesaker skriftlig/muntlig 77 2,0 % SUM hittil i år ,0 % Tabell 2: Prosentvis fordeling av uønska hendingar pr november Når sakene vert handsama, blir dei påførd hendingstype. Dei uønska hendingane som gjeld HMS/tilsetteskadar som oppsto i november 2016 og som er påførd hendingstype, fordeler seg slik: Summer av Antall Radetiketter registreringer UH med konsekvens - HMS/Ansattskade 8 Ansattskade - Støt/treff av gjenstand 1 Ansattskade - Voldsskade 3 HMS - Arbeidslokaler 1 HMS - Ergonomi 1 HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø 1 HMS - Smitte/Biologiske faktorer 1 UH uten konsekvens - HMS/Ansattskade 14 Ansattskade - Stikk, ikke påvist/ukjent om smitte fra pasient 2 Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane 3 Ansattskade - Voldsskade 1 HMS - Avfall 1 HMS - Brannvern 1 HMS - Ergonomi 1 HMS - Inneklima/Støy/Belysning 1 HMS - Kjemikalier 1 HMS - Organisatorisk arbeidsmiljø 1 HMS - Psykososialt arbeidsmiljø 1 HMS - Utstyr/Arbeidsutstyr 1 Totalsum 22 Tabell 3: HMS/tilsetteskadar i november 2016, fordelt etter hendingstype. (Merk at kvart område vert summert oppover i tabellen i Synergi. ) Av melde sakar kan vi trekkje fram: Alvorleg skade: Medarbeidar fekk baklem på traktortilhengar over nakken. Han bøygde seg for å løyse ut lemmen då dei skulle tippe avfall. Smitte: Mikrobiologsik lab er ikkje utstyrt med tilstrekkeleg vern for ansatte mot eksponering av smitteagens i kategori A. Alle prøver der det er mistanke om slik smitte, blir difor sendt til anna laboratorium for testing. Prøven blei testa ved eige laboratorium, grunna manglande informasjon frå pasient/rekvirent. 33

84 Smitte: Sprøytespisser kasta i pappeske for annet spesialavfall. Smitte: Stakk seg då ein skulle sette hette på sprøyta etter bruk. (Det er ikkje lovleg å sette hetta på etter bruk) Vald og truslar: Trusler om drap på ansatt og vedkommende sin familie. Trussel om vald: Pasient overført frå anna sjukehusføretak fekk eidgedelane sine utlevert frå personell som fulgte vedkomande. Mellom eigedelane var det to skiftenøklar og et titals boltar av stor dimensjon. Pasienten har valdshistorikk og skulle ikkje hatt desse tinga som kan brukast til å gjere skade med. Vald: Medarbeidar blei slått til blods då eit barn slo ein lekebil i ansiktet til medarbeidaren. Ergonomi: Tung, stor og lite mobil pasient kom til undersøkelse utan at det er gitt beskjed om dårlig mobilitet på henvisningen. Fare for skade på ryggene til medarbeidarar når dei må hjelpe pasienten med forflytning frå benk. Fysisk arbeidsmiljø: «Sopplukt» i lokalene etter vannlekkasjer. Fysisk arbeidsmiljø: Mattralle mangla eit hjul og velta. Alt inni tralla blei knust. Søl og ekstraarbeid. Brann: Branndør gjekk ikkje igjen da brannalarmen gjekk. Psykososialt/organisatorisk arbeidmiljø: Motsetningar oppstod ved innføring av nye rutinar Psykososialt/organisatorisk arbeidmiljø: For lite personell på jobb medan ein skulle lære opp ny medarbeidar. 34

85 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Oppnemning av brukarutval Arkivsak 18/13 41/14 88/14 Styresak 080/16 Styremøte Forslag til vedtak: Styret i Helse Fonna HF vedtek forslaget til nytt brukarutval for perioden

86 2 Bakgrunn for saka Styret i Helse Fonna har handsama strategi for brukarmedverknad og retningsliner i tidlegare saker. Strategien er felles for føretaka i Helse Vest. Det er nå utarbeida forslag til felles nasjonale retningsliner for brukarmedverknad på systemnivå som er ute på høyring, men desse vil ikkje ta til å virke før neste periode som vil være I gjeldande retningsliner står det at brukarutvalet mellom anna skal vere eit rådgjevande organ for styret og administrerande direktør i føretaket i saker som angår tilbodet til pasientar, brukarar og pårørande. Utvalet skal og vere eit fora for tilbakemeldingar om erfaringar med helsetenesta, og vere samarbeidsorgan mellom helseføretaket og brukarog pasientorganisasjonar. Brukarutvalet skal delta i planarbeid og føreslå representantar til råd og utval, men ikkje handsame enkeltsaker som til dømes pasientsaker. Nytt brukarutval blir oppnemnd for to år med virketid frå Forslag til nytt brukarutval Felles retningsliner i Helse Vest for samansetting av brukarutval er lagt til grunn for forslag til brukarutvalet i Helse Fonna kommande periode. Det er totalt ni medlemmar/vara medlemmar som går ut av brukarutvalet frå januar Det nye brukarutvalet i Helse Fonna vil ha ni medlemmer. Forslag til kandidatar er gjort av organisasjonane FFO 1, SAFO 2, RIO 3, fylkeseldreråda og Kreftforeningen. Det vil i kommande periode bli ei overvekt av kvinner i utvalet. Den geografiske spreiinga er god. Det nye brukarutvalet vil ha seks nye medlemmar, der to av desse var vararepresentantar siste periode. Alle vararepresentantane vil være nye. Brukarutvalet vil halde eit konstituerande møte i januar 2015 der leiar og nestleiar blir valt. Medlemmar Paraply organisasjon Organisasjon Navn FFO Hordaland Astma og allergiforeningen Laila Stensletten FFO Hordaland Odda Revmatikerlag Turid Tomasgaard (ny) FFO Rogaland HLF 4 - Rogaland Berit Askvold Eriksen (ny) FFO Rogaland Mental Helse Einar Skibevaag (ny) SAFO Sørvest NHF 5 Sørvest Kjell Inge Bringedal SAFO Sørvest NFU 6 Hordaland Hilde Land Eikeland (ny) Kreftforeningen Brystkreftforeningen Janne-Elin K. Thronsen (ny) Hordaland Fylkeseldreråd Synnøve Solbakken (ny) RIO Janniche Kristengård Vararepresentantar Paraply organisasjon Organisasjon Navn FFO Hordaland LHL 7 Kvinnherad Steinar Kroka (ny) FFO Rogaland Norges Blindeforbund Solfrid Eggen (ny) SAFO Sørvest NFU Rogaland Alf Anvedsen (ny) Kreftforeningen Brystkreftforeningen Heidi Larsen Wåge (ny) Rogaland Fylkeseldreråd Astrid Rørvig (ny) 1 FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2 SAFO Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 3 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 4 HLF Hørselhemmedes Landsforbund 5 NHF Norges Handikapforbund 6 NFU Norsk Forbund for Utviklingshemmede 7 LHL Landsforeningen for hjerte og lungesyke

87 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Revisjon av lovpålagde samarbeidsavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Styresak 081/16 Styremøte vedlegg Mandat for evaluering av lovpålagde samarbeidsavtalar Forslag til vedtak: Styret tar saka til orientering

88 2 Bakgrunn Samhandlingsreforma er ei reform som skal gjennomførast over tid med start Stortinget vedtok ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester, ny lov om folkehelse og Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ), samt endringar i ei rekke andre lover knytt til Samhandlingsreforma. Gjennom reforma og nytt lovverk blir kommunane sitt overordna ansvar for helse- og omsorgstenester tydeleggjort. Reforma inneber at kommunane på sikt skal ta over oppgåver frå spesialisthelsetenesta og at pasientane skal få betre koordinerte tenester. Ny helse- og omsorgstenestelov pålegg helseføretaka og kommunane å inngå samarbeidsavtalar innanfor ei rekkje område, og det er inngått likelydande lovpålagde avtalar mellom Helse Fonna og alle kommunane i regionen, overordna samarbeidsavtale og 11 tenesteavtalar, styresak 05/12 og 51/12. Avtalane vart reviderte første gang i 2013 og psykisk helsevern og rus blei innarbeidd, jf. styresak 61/13. Etter helse- og omsorgstenestelova 6-5 skal partane «årlig gjennomgå avtalen med sikte på nødvendige oppdateringer eller utvidelser». I styresak 61/13 A punkt 2. vedtok styret i Helse Fonna å gi «administrerande direktør fullmakt til å godkjenna faglege endringar som følgjer av seinare revisjon der desse ikkje har prinsipielle administrative eller økonomiske konsekvensar». Gjennomgangen av avtalane som no er gjort er ikkje vurdert til å få prinsipielle administrative eller økonomiske konsekvensar, og vil bli handtert administrativt i tråd med styret sitt vedtak. Samhandlingsutvalet er sett til å følgje opp og vedlikehalde overordna samarbeidsavtale med tilhøyrande tenestavtalar. Prosess for gjennomgang av avtalane i 2016 ble diskutert i utvalet som gjorde vedtak om å nytte etablerte fagnettverk, arbeidsgrupper og FOUSAM i evalueringa. Dette for å sikre god og brei representasjon frå partane i arbeidet med gjennomgangen av alle avtalane. Det ble utarbeida mandat for arbeidet som ligg ved styresaka. Det kom mange innspel til endringar i avtalane etter denne første gjennomgangen og alle innspela ble drøfta i samhandlingsutvalet. Avtalane ble etter dette oppdaterte og sende ut til kommunar og føretak til høyring før ein siste gjennomgang med drøfting av høyringsinnspela i samhandlingsutvalet. Samhandlingsutvalet har vurdert forslag til endringar opp mot lovkrav og føremål med avtalane slik det er beskrive i overordna samarbeidsavtale punkt 3. Endringar som er gjort i dei lovpålagde samarbeidsavtalane Mange av endringane som er gjort går på forenkling av tekst og redigering som ikkje har praktiske konsekvensar for partane sine plikter etter avtalane, men som skal bidra til å gjøre innhaldet tydelegare. Slike endringar er gjort, men vil ikkje bli gjort greie for i denne styresaken. Vidare er det tatt ut avtaletekst som er reine prosedyrar, dei fleste av disse gjeld psykisk helse og RUS. Det er gjort nødvendige oppdateringar som gjeld elektronisk meldingsutveksling i samhandlinga, og det er tatt høgde for nye nasjonale føringar. Strukturen i avtalene er ikkje endra med unntak av tenesteavtale nr. 10 (Samarbeid om helsefremjande og førebyggjande arbeid) som skil seg frå dei andre med omsyn til struktur og innhald. Dette er eit forsøk på å imøtekomma dei nasjonale evalueringane av samarbeidsavtalar som er komne som har vekt på at avtalane bør bli meir konkrete,

89 3 tydelege og presise og meir forpliktande. Ved neste revisjon kan ein vurdere å gjøre tilsvarande endringar i dei andre avtalane. Når det gjeld overordna samarbeidsavtale er det gjort endring i funksjonstida for dei kommunale representantane som nå blir fire år, noko som vil bidra til større kontinuitet i arbeidet. Det er også tatt inn at partane kan ha ein fast vararepresentant i møter som vil endre status til medlem ved fråvær. Når det gjeld tenesteavtale nr.4, avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp, blir revisjonen handsama i eigen prosess. Dette på grunn av endring i føringar og krav til innhaldet i det kommunale tilbodet, jf. ny vegleiar. Styret vil bli orientert i eigen sak når revidert avtale er forhandla fram.

90 Evaluering av tenesteavtalar 2016 Mandat for arbeidet Samhandlingsutvalet (SU) er sett til å følgje opp og vedlikehalde overordna samarbeidsavtale med tilhøyrande tenestavtalar. Prosess for gjennomgang av avtalane i 2016 er diskutert i SU, og det er vedteke å nytte etablerte nettverk, arbeidsgrupper og FOUSAM i evalueringa. Dette for å sikre god og brei representasjon frå partane i arbeidet. Oppdraget går til namngitte personar som får eit ansvar for å følgje opp arbeidet og rapportere til SU. Gruppeleiarane må sikre samarbeide med aktuelle fagressursar i andre nettverk/arbeidsgrupper og sørgje for anna bistand der en ser at det er naudsynt. Det skal være deltaking frå psykisk helsevern og Høyskolen Stord/Haugesund (HSH) der det er relevant. Dei tillitsvalde må bli invitert inn i arbeidsgruppene, og gruppeleiar må også sikre nødvendig brukarrepresentasjon. Gruppeleiarar vil bli inviterte til eit startmøte der det vil bli gitt nærare informasjon om prosessen og bistand med å finne deltakarar til arbeidsgruppene, samt oppnemning av tillitsvalde og brukarar. SU ber om at ansvarlege for evalueringa (gruppeleiar)melder tilbake oversikt med namn, fagområde og arbeidsstad for alle som deltek i arbeidet. Oversikt, saman med framdriftsplan for gjennomgangen, sendast SU koordinator Sølvi Torvestad innan 26.februar. Til grunn for gjennomgangen ligg lov og forskrift, nasjonale veiledere og vedtekne prosedyrar. SU ber om et særleg fokus på gråsonar og område som kan gi rom for tolking. Strukturen i avtalane skal vidareførast, men arbeidsgruppene kan gi innspel til SU på sine vurderingar for mogleg forenkling av avtalane til evalueringa i 2017/2018. Innspel på endringar i avtalane skal sendast til SU koordinator med frist 12 april. Innspela må vise til konkret overskrift og nummerering i avtalane. Samhandlingsutvalet vil handtera vidare prosess for oppdatering av avtalane før dei blir sende ut til kommunar og føretak for endeleg handsaming og godkjenning.

91 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Leiingas gjennomgang av internkontroll ARKIVSAK: 74/12 O 60/13 O 110/13 O 96/14 O 89/15 O STYRESAK: 082/16 STYREMØTE: vedlegg FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse Fonna tar saka til orientering.

92 Bakgrunn for saka Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetenesta pålegg tenesta å ha eit system for internkontroll for å sikre at verksemda er organisert i tråd med krava. Det følgjer av Helsedirektoratets rettleiar til forskrifta, IS-1183, at det er øvste leiar som har ansvaret for internkontrollen. For helseføretak er dette administrerande direktør. Med omsyn til forskrifta inneber internkontroll at den ansvarlige for verksemda skal: a. Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b. Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e. Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f. Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g. Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h. Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Føremålet med leiingas gjennomgang: 1. å følgje opp dei måla som er sette 2. å gjere korrigerande tiltak 3. å vurdere oppfølging av korrigerande tiltak 4. å sørgje for at internkontrollen er hensiktsmessig, tilstrekkeleg og effektiv, og at den tilfredsstiller krava i relevante lover og forskrifter Administrerande direktør har sidan 2013 lagt fram leiingas gjennomgang av internkontroll i føretaket for styret i Helse Fonna HF. Leiingas gjennomgang 2016 består av to deler: 1. Oppfølging av funn frå Leiingas gjennomgang 2016 med spørsmål om, og gjennomgang av, eksterne tilsyn av systemkarakter og interne revisjonar. Det generelle inntrykket er at oppfølging og tiltak som følgje av funna i 2015 er gjennomført på ein god måte. Gjennomgang av eksterne tilsyn av systemkarakter og interne revisjonar vurder administrerande direktør som tilfredsstillande. Ved tilsyna som omhandlar opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr og identitetskontroll er det ikkje tilstrekkeleg gjennomgåande fokus på problemstillingane i føretaket. Det har ikkje vore god nok oppfølging etter 2

93 internrevisjonen av akuttmottaka i 2014, då tilsvaranda avvik etter tilsynet «Stopp sepsis» frå Fylkesmannen tar opp dei same problemstillingane. Dette vil bli følgt opp. Vedlegg Leiingas gjennomgang av internkontroll 3

94 Leiingas gjennomgang av internkontroll 2016 Tomas Jonson

95 Innhald Samanfattande generell vurdering frå leiinga sin gjennomgang i 2016, inkludert oppfølging frå Disposisjon... 3 Føremålet med leiingas gjennomgang... 4 Gjennomføring... 4 Ansvar... 4 Statusskildring... 4 Vurdering... 4 Prosess... 4 Vedtak/orientering... 5 Oppfølging... 5 Generelt... 5 Leiingas gjennomgang, del Leiingas gjennomgang, del Generell vurdering frå gjennomgangen i

96 Samanfattande generell vurdering frå leiinga sin gjennomgang i 2016, inkludert oppfølging frå I del 1 beskriv klinikkane sitt arbeid med oppfølginga frå leiinga sin gjennomgang i Det generelle inntrykket er at tiltaka er gjennomført på ein god måte. Del 2 vurder administrerande direktør som tilfredsstillande, men ved tilsyna som omhandlar opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr og identitetskontroll er det ikkje tilstrekkeleg gjennomgåande fokus på problemstillingane i føretaket. Det har ikkje vore god nok oppfølging etter internrevisjonen av akuttmottaka i 2014, då tilsvaranda avvik etter tilsynet «Stopp sepsis» frå Fylkesmannen i 2016 tar opp dei same problemstillingane. Leiar for internkontrollen vil peike på det potensialet som ligger i internrevisjonane og tilsyna for læring på tvers mellom klinikkar og verksemdsområder i føretaket, samt at arbeidet med utbetring starter raskt etter at rapport er leverert ved avdekte brister eller forbetringsområder. Oppfølging av «Leiingas gjennomgang av internkontroll 2016» skjer ved den kommande gjennomgang i

97 Leiingas gjennomgang 2016 Helse Fonna Disposisjon 1. oppfølging av funn frå leiingas gjennomgang 2016 med spørsmål om, og gjennomgang av, eksterne tilsyn av systemkarakter og interne revisjonar. Grunnlaget for den første delen er dei områda som ved leiingas gjennomgang i 2015 fekk merknader. Grunnlaget for den andre delen er det auka fokuset på internkontroll og styring i helsetenesta. Den andre delen bygger på eit utval av eksterne systemtilsyn og interne revisjonar. Årets gjennomgang har fokus på den langsiktige effekt av tiltak. Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, 4 (f, g og h) 4. Innholdet i internkontrollen. f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten Det er for 2016 gjort justering i matrisen i høve til årets tema. 3

98 Føremålet med leiingas gjennomgang å følgje opp dei måla som er satt å gjere korrigerande tiltak å vurdere oppfølging av korrigerande tiltak å sørgje for at internkontrollen er hensiktsmessig, tilstrekkeleg og effektiv, og at han tilfredsstiller krava i relevante lover og forskrifter Gjennomføring Ansvar Administrerande direktør avgjer tema for årleg gjennomgang i dialog med leiar for internkontrollen. Dei som er ansvarlege for respektive hovud-/undertema, er ansvarlege for innrapporterte data/skildringar. Statusskildring Den som er ansvarleg for området skal fylle ut matrisen i kolonnane for «Iverksatte tiltak» og «Effekt av tiltak og læringseffekt for klinikken / føretaket» ved aktuell klinikk /område. Kven som er ansvarleg, går fram av matrisen. Den utfylte matrisen skal sendast inn til føretakets internkontroll i samsvar med den fastsette tidsfristen. Vurdering Føretakets internkontroll vurderer skildringane ut frå avviket/ anbefalinga gitt i respektive tilsyn / revisjon. Ein gir ei vurdering etter ein trestegsskala med eventuelle kommentarar: tilfredsstillande tiltak må vurderast utilfredsstillande / tiltak må setjast i verk Prosess Uke 31/2016 Uke 36/2016 Uke 42/2016 Uke 47/2016 Uke 48/2016 Uke 51/2016 Form og innhald på den årlege gjennomgangen blir gjennomgått av administrerande direktør og leiar for internkontrollen. Malen blir gjennomgått av administrerande direktør og leiar for internkontrollen på eit direktørmøte. Tid for personlig vegleiing. Tidsfrist for innlevering av utfylt matrise til internkontrollen Helse Fonna HF. Gjennomgang av funn på direktørmøte og ferdigstilling av dokumentet. Orienteringssak til styret i Helse Fonna HF. 4

99 Vedtak/orientering Når dokumentet er ferdig går administrerande direktør gjennom det med leier for internkontrollen. Det blir etter dette lagt fram som sak i direktørmøtet for vedtak av eventuelle tiltak og oppnemning av tiltaksansvarlege. Oppfølging Rapporten er grunnlag for tiltak som har avvik og leiingas gjennomgang kommande år. Generelt I tabell 1 kjem det fram kven som har oppgåver i samband med leiinga gjennomgang 2016 inkludert oppfølging av Dei delane som de skal skrive i, er merkte med respektive kortnamn. Kortnamn Del 1 (2015) Del 2 (2016) Administrerande direktør, eig dokumentet OK X Klinikkdirektør, kirurgisk klinikk BH X X Klinikkdirektør, medisinsk klinikk BH X X Klinikkdirektør, medisinsk serviceklinikk AHB X X Klinikkdirektør, somatikk Stord RM X X Klinikkdirektør, psykisk helsevern KE X X Områdedirektør, internservice LTA X X HR-direktør HO X Økonomidirektør JHF Fagdirektør HL Kommunikasjonssjef ML Kvalitets- og pasientsikkerheitssjef TJ Samhandlingssjef KU Føretaksjurist LB Leiar Forsking og Innovasjon ALK Tabell 1 5

100 Leiingas gjennomgang, del 1 Del 1 er oppfølgingspunkta frå Oppfølging 2016 av: Leiingas gjennomgang av internkontroll 2015 Helse Fonna status jamført med «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» (Internkontrollforskriften) IKF «Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.» (arbeidsmiljøloven) AML IKF 5 Korleis har ein sikra at leirar på alle nivå er kjent med arbeidsmiljølova og at lova blir følgt opp? Klinikk/område Tiltak Status Ansvar HR- området Vurdere behovet for månadlege GAT- rapportar med oversikt over mulige brot på AML (overtid) Det har for fleire typar brot vore ein nedgang i moglege AML brot frå 2015 til 2016, samtidig som tala er stabile. Føretaket ønskjer redusere tal moglege brot og vil med bakgrunn i dette framleis ha fokus på moglege AML brot. HR vil sende rapportar til klinikkar/område over status type brot per kvartal, med særleg fokus på dei seksjonar/einingar der talet på mulig brot er høgast. AML 3-1; 4-1; 4-3 Korleis er det lagt til rette for at risiko ved aleinearbeid blir redusert? Korleis er det lagt til rette for at arbeidstakar er verna mot vald, truslar og uheldige belastningar som følgje av kontakt med andre? Klinikk/område Tiltak Status Ansvar Klinikk Somatikk Stord Vurdere behov for risikoanalyse og gjennomgå behov for alarmar ved enkelte einingar ved Stord sjukehus Einingar med risiko ved aleinearbeid er lokalisert. Risikoen er størst ved kirurgisk skadepoliklinikk der lege ofte er åleine med pasient. Når interkommunal legevakt flyttar ut av lokala dei leiger hos Helse Fonna i 2017, vert skadepoliklinikken flytta dit. Dei vil då få nærleik til akuttmottak som er bemanna heile døgnet. Tilsette i resepsjon er åleine på vakt kveld og helg. Risikoen ved denne eininga blir redusert i 2017 når resepsjonen ikkje lenger er venteplass for legevakta. Det er i tillegg venta at opningstidene i resepsjonen blir vesentleg redusert i helgane. Helse Vest IKT har bestilt kartlegging av heile Stord sjukehus i forhold til overfallsalarm. Blir vurdert i samanheng med ny løysing som erstatning for personsøkarar. Det er venta at HSO RM 6

101 Kirurgisk klinikk Vurdere behov for risikoanalyse og gjennomgå behov for alarmar ved ØNH/øye Haugesund sjukehus. alternative løysingar blir presenterte innan utgangen av Det er av tilsette ved Auge- seksjonen og ØNH seksjonen tatt opp et behov for alarm på vakttid. Ved undersøking av pasientar på vakttid blir pasientar tatt med inn på eit avstengd område. Legane har ikkje med støttepersonell. Ein har vurdert mogelegheita av å gjere undersøkingar i akuttmottak, men dei større undersøkingane treng avansert utstyr som berre fins i poliklinikkar. Det er behov for ein risikoanalyse, som er planlagt til 1 kvartal AML 3-1; IKF 5 Er rutinane for melding av uønskte HMS relaterte hendingar kjende og blir følgt? Klinikk/område Tiltak Status Ansvar Helse Fonna HF Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Påpeike viktigheita av openheit og god meldekultur til alle medarbeidarar. Påpeike viktigheita av openheit og god meldekultur til alle medarbeidarar. Påpeike viktigheita av openheit og god meldekultur til alle medarbeidarar. Administrerande direktør har ved sine møter ute i organisasjonen tydeleggjort viktigheita av ein open og god meldekultur som eit av virkemidla for god kvalitet og høy tryggleik for pasientar og medarbeidarar. Bodskapen er i 2016 gjentatt på arbeidsmiljøseminar og i fellessamlingar for alle medarbeidarar og leiarar. Klinikkdirektør har månadlege møter med klinikkverneombod og rapporteringsmøter der meldekultur følgjes opp og man gjennomgår synergistatus. Klinikkdirektøren har i år særleg gjennomgått HMS avvik med verneombod, og etterlyst behandling av desse saka. Leiarane i Kirurgisk klinikk behandlar avvik systematisk. Framleis er talet på meldte HMS avvik låge. Det gjeld særleg stikkskader og HMS avvik knytt til vold og truslar. Saka er og diskutert på leiarmøte i oktober Det har vore fokus på opplæring i å melde i synergi og arrangert opplæringsdagar for leiarane i sakshandtering. Klinikkdirektør har hatt møte med klinikkverneombod og rapporteringsmøter med leiarane der meldekultur følgjes opp og man gjennomgår synergistatus. I medisinsk klinikk er stort sett avvika knytt til pasientavvik. Også her er talet på meldte HMS avvik lågare. Dei som meldes er stort sett avvik i forhold til travelheit og avvik knytt til samtidskonfliktar. Det har vore enkelte avvik knytt til vold og truslar i år. I medisinsk poliklinikk er det kjøpt inn enkle overfallsalarmar til bruk på dagtid. Det har vore fokus på opplæring i å melde i synergi og fleire 4.nivåleiarar har deltatt på HMS kurs i år. BH OK BH BH 7

102 Klinikk for medisinsk service og beredskap Klinikk somatikk Stord Klinikk for psykisk helsevern Internservice Påpeike viktigheita av openheit og god meldekultur til alle medarbeidarar. Påpeike viktigheita av openheit og god meldekultur til alle medarbeidarar. Påpeike viktigheita av openheit og god meldekultur til alle medarbeidarar. Påpeike viktigheita av openheit og god meldekultur til alle medarbeidarar. Klinikken har hatt månadleg rapportering og oppfølging av seksjonane når det gjeld meldekultur og synergi status. Det blir særleg peika på rutinar for melding av HMS avvik og på viktigheit av at hendingar som vert opplevd som vald og truslar mot tilsette blir meldt i synergi. Tal på meldingar er likevel lågt, ei forklaring er at medarbeidarane har høg terskel for å melde HMS avvik. Tiltak vil være å diskutere i personalmøter kva som kan vere døme på avvik for å auke bevisstheita om HMS avvik. Rutinar for å melda uønskte HMS-relaterte hendingar er framleis ikkje godt nok implementert ved alle einingar. Det er grunn til å tru at det er hendingar som ikkje blir melde. Meldekultur er fast tema på klinikkmøter og leiarane blir oppmoda til å ha dette som tema på fagdagar og personalmøter. Det er viktig at dei som melder får tilbakemelding i form av utførde og planlagde tiltak og at avvik vert saksbehandla raskt etter at dei blir melde. Ny runde med opplæring for saksbehandlarar/leiarar vert gjennomført innan utgangen av Klinikken har utarbeidd ein kort-mal for systematisk HMS arbeid til bruk i personalmøter. Melding av HMS-relaterte hendingar inngår i dette. Det er lagt til rette for opplæring i bruk av Synergi samt handsaming av synergi-meldingar er regelmessig tema i rapporteringsmøter. Fokus på rask saks-handsaming med tilbakemelding til meldar. Direktør for Intern service har hatt stor fokus på å formidle viktigheita av openheit og god meldekultur til alle medarbeidarar. Det har så langt resultert i at ein har blitt vesentlig betre til å saksbehandle avvik som er meldt til området på ein rask og effektiv måte. Det kan sjå ut som medarbeidarar i området har blitt dyktigare å melde avvik, men ein har fortsatt som målsetjing at dei skal ha enda større fokus på å melde avvik. AHB RM KE LTA 8

103 Leiingas gjennomgang, del 2 Del 2 er den nye delen for 2016, og har nytt oppsett for å passe inn i årets tema. Revisjonsområde Tilsynsmyndighet Revisjonstidspunkt Saksnr. Område / klinikkdirektør ansvarlig for redegjørelse Eksterne tilsyn Internkontrollen Helse Fonna sin bedømming Avvik / funn / tilrådingar frå tilsyn / revisjonar Utførte tiltak Effekt av tiltak og læringseffekt for klinikken / føretaket. Vurdering Tiltak Ansvarleg for tiltak Med. Service og Beredskap AHB Seksjon for patologi Fylkesmannen i Hordaland. Mai 2014 ephorte 2014/703 Avvik: 1. Helse Fonna har definert fleire områder med risiko for svikt i Seksjon for patologi, utan at det er sett i verk tilstrekkeleg førebyggjande og kompenserande tiltak på desse områda. 2. Ansvaret til seksjonsleiar og funksjonsleiar er ikkje tilstrekkelig avklårt. Praksis er ikkje i samsvar med stillingsomtalen og organisasjonskart. Følgjande tiltak er gjennomført; Ansvarsdeling mellom leirar er klargjort Det er etablert fagansvarlege ingeniørar for alle fagområda. Stillingsbeskrivingar er utarbeidd og samarbeidsform mellom leiarar og fagnettverk er avklart. Det er etablert faste personalmøter for samarbeid og medverknad. Det er utarbeid prosedyrar og opplæringsplanar. Læringseffekt etter dette tilsynet er at den metode det var arbeidd etter for å lukke avviket med forpliktande handlingsplaner inkludert tidsfrist og ansvarleg person for kvart tiltak er ein god arbeidsmetodikk. Same arbeidsmetodikk er brukt ved seinare tilsyn med avvik. Tilfredsstillande Alle avvik er lukka av Fylkesmannen 3. Kompetanseutviklinga av dei tilsette i seksjonen skjer ikkje på ein planlagt og systematisk måte. 9

104 4. Medarbeidarane sin kompetanse og medverknad blir i for liten grad brukt i utviklinga av seksjonen. Kirurgisk og Medisinsk Klinikk BH Helse Fonna HF Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap (DSB) April 2016 ephorte 11/ Systematisk arbeid med å utvide, sette i verk og følgje opp at standardiserte rutinar blir følgde, blir ikkje i tilstrekkelig grad gjennomført. Avvik: 1. Opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr er mangelfullt dokumentert. Kompetanseplanar er innført i kompetansemodulen og seksjonsleiarar innan kvar seksjon følgjer opp. Ansvaret for kvar enkelt tilsett er og definert. Klinikken har i leiarmøtet i oktober 2016 særleg skissert kva opplæring som skal vere gjennomgått av legar i spesialisering før dei kan gå inn i vaktordninga. Det har vore læring i å delta på revisjon med DSB. De einingar som ble revidert har vore på leiarmøta og orientert om sine tiltak for å få spreiing på læringa i klinikken. HR eininga ved konsulent har vore støtte i innføring av kompetanseplanar i kompetanseportalen for å sikre god dokumentasjon. Tiltak må vurderast. DSB aksepterer verksemdas oppfølging av avvik I og anser tilsynet for avslutta. Klinikkane har nå stort sett kontroll på opplæring i MTU. Medisinsk og kirurgisk klinikk planlegger en workshop innafor temaet. Klinikk somatikk Stord og klinikk for medisinsk service og beredskap innvolverast. Det må være kontroll på opplæring og dokumentasjon av opplæring. Respektive Klinikkdirektør. Klinikkdirektør med. / kir. Koordinerer Rapport til føretakets intern-kontroll med frist 15/ Kvart leiarnivå må ha full oversikt over medarbeidarar dei har leiaransvar for 10

105 Klinikk Somatikk Stord RM Intern- Service LTA Helse Fonna HF Helsetilsynet Des mars 2016 ephorte 15/4326 Haugaland DPS Haugesund kommune Brannvesenet Juni 2016 ephorte 2006/ Avvik: 1. Helse Fonna HF følger ikke opp at etablerte kontrollrutiner for identitets-sikring av pasient i forbindelse med blodoverføring blir fulgt ved alle kliniske avdelinger. Avvik: 1. Eier har ikke sørget for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. 2. Internkontroll. Virksomheten har ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko, eller utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette må dokumenters skriftlig. 3. Eier har ikke tilfredsstillende kjennskap til kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. E-læring er lagt som obligatorisk kurs i kompetanseplanen for aktuelt helsepersonell. Det har vore undervist i gjeldande rutine ved fleire av einingane. Det er gjennomført opplæring ved alle klinikkar /sjukehus i føretaket. 1) Føretaket har engasjert Firesafe Consult AS for å verifisere avviks punkta i rapporten. Firesafe har utarbeidet en handlingsplan med frist for å lukke avvik innan tidsfristen. Teknisk seksjon har sett i verk nødvendige tiltak for å lukke avviket basert på mottatt forslag til handlingsplan. 2) Det er utarbeidd risikoanalyse og handlingsplan for å redusere risikoforhold for brann ved HDPS. 3) Det er sendt bestilling til Schindler Heis AS på manglande skilting, og firmaet vil merke heisen slik at avviket lukkes innan tidsfristen. Tiltak har medført at rutinar for ID kontroll har vore tema på forskjellige fag- og personalsamlingar i klinikken då det er sannsynleg at same type avvik kan skje ved andre prosessar. Føretaket har på bakgrunn av dei tilhøva som ble avdekka i branntilsynet ved HDPS føretatt ein gjennomgang og vurdert om tilsvarande avvik finns i den resterande bygningsmassen som føretaket eig. Dei branntilsyn som blir gjennomført bidrar til at føretaket har eit høgt fokus på brannførebyggjande tiltak både i den daglige drifta og ved ombyggingsprosjekter som blir gjennomført. Tiltak må vurderast Tilsynet er avslutta frå Helsetilsynet Tilfredsstill ande Tilsynet er avslutta frå Brannvesenet Tiltak må vurderast for å sikre læring på føretaksnivå. Kvalitetsutvalet følgjer opp meldte avvik i Synergi og presenterer denne for AD etter sitt ordinære mai møte. 11

106 Internservice LTA Kjøkkenet på Stord sjukehus Mattilsynet Distriktskontor Sunnhordland Oktober 2014 ephorte 14/2984 Avvik: Kjølerom må få hyller som er lette å reingjer og halde godt vedlike, kor temperaturen har god sirkulasjon. Alle matvarer som står på kjølerom skal vera merka slik at det er lett å spore. Reine handklede og forkleda skal ikkje utsetjast for kryssforureining frå omgjevnadene. Eige lukka skap vil vera førebyggjande mot kryssforureining frå omgivnadene. Følgjande tiltak er sette i verk: 1: Nye kjøl- og fryserom og lager er etablert. Dette fører til lettare og betre vedlikehald, og luftsirkulasjon. 2: Merking og registrering av LOTnummer blir gjennomført for alle varer med krav om sporbarheit. Eigenproduserte varer merkast manuelt. 3: Lagring av kjøkkentekstiler skjer i eige egna skap. Føretaket bruker erfaring frå dette tilsynet for alle lokalisasjonar i dei felles regelmessiga møta mellom fagansvarlege og lokale kjøkkenansvarlege. Tilfredsstillande Føretakets lukkingsplan innsendt Svarbrev frå mattilsynet føreligg ikkje. 4: Internrevisjonar er planlagt å gjennomføre regelmessigt. Mattilsynet er informert Klinikk for psykisk helsevern KE BUP Stord/ Kvinnherad Helsetilsynet 2013, 2014 ephorte 2011/ Avvik: 1. BUP Stord/Kvinnherad har ikkje tilrettelagt verksemda slik at alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp får oppfylt retten innan forsvarleg tid. 2. BUP Stord/Kvinnherad har for få spesialistar til at dei kan ivareta alle oppgåvene. 3. BUP Stord/Kvinnherad har ikkje sett i verk systematiske tiltak for å følgje med på at etablerte rutinar er kjende, følgde og tenlege til å utføre oppgåvene. 1. Klinikken har sett på organisering og dimensjonering av tenestene og gjennomført nødvendige omstillingar for å møte befolkninga sitt behov. 2.For å sikre god nok spesialistdekning har ein lagt til rette for utdanning av eigne spesialister. BUP Stord er blitt godkjent som utdanningsinstitusjon for leger. Vidare har ein aktivt satsa på å rekruttere nyutdanna psykologar med tilknyting til regionen som vil kunne ferdigstille sin spesialitet ved BUP Stord. For å sikre gode utdanningsløp for både psykologar og LIS er det lagt til rette for sideutdanning i VOP samt praksis ved BUP Hgsd. 1. Alle pasientar får oppfylt retten til nødvendig helsehjelp innan tidsfrist 2 Ein har oppnådd god rekruttering av legar og psykologar. Over ein 3 års periode vil ein ha fylt alle spesialiststillingar for både leger og psykologar. Tilfredsstillande Tilsynet er avslutta 12

107 3. Aktuelle rutinert vert gjennomgått jamleg på personalmøte. Det er innført obligatoriske kurskrav i klinikken administrert gjennom kompetanseportal / læringsportal knytt til sentrale rutinar/prosedyrar. Nytilsette gjennomgår eige opplæringsprogram. Vidare er det innført journalrevisjon med fokus på behandlingsforløp der den einskilde behandlar får tilbakemelding om utgreiing og behandling er i tråd med gjeldande prosedyrar/rutinar. 3Det vert avdekt få avvik med omsyn til sentrale rutinar /prosedyrar i tilknyting til journalrevisjonar. 13

108 Klinikk Somatikk Stord RM Helse Fonna HF Akuttmottak Intern kvalitetsrevisjon Juni fonna.no/einingar/k valitet-ogpasientsikkerhet/int ernkontroll/revisjo nsrapporter% /Akuttmottak%20r apport_endeleg.pdf Forbetringsområde 1. Det går ikkje klart fram i alle situasjonar ved behandling av pasient i akuttmottak kva ansvarsforhold som gjelder. Det er ikkje klart kven som har det overordna ansvaret for rutinar i akuttmottaket og kven som har ansvar for å forbetre desse. 2. Det går ikkje fram at det finns system for å sikre tilstrekkelige kunnskapar spesielt for turnuslegar i akuttmottaket. 3 Uønskte hendingar blir ikkje alltid meldt i Synergi. 4 Leiar og tilsette i akuttmottaket har kjennskap til områder der det er fare for svikt og har innspel til forbetring av rutinar. Leiinga klarar på tross av dette ikkje å få til slike forbetringar av naudsynte prosedyrar og rutinar. Interne revisjonar Retningslinjer for kva avdeling som har ansvar for dei ulike pasientgruppene er revidert. Rutine for kva tid generell kirurg i beredskapsbakvakt skal tilkallast er revidert. Opplegg for opplæring av turnuslega er justert for å betre sikre nok kunnskap for bemanning av vakt i akuttmottak. Innført vakt for medisinsk LIS-lege i akuttmottak kvardagar. Medarbeidarar vert regelmessig minna på retningslinjer for melding av avvik. Ansvar for rask saksbehandling og tilbakemelding om iverksette tiltak er jamleg tema på leiarmøter. Det er utarbeidd handlingsplan etter tilsynet «Stopp sepsis» som omhandlar fleire av punkta i internrevisjonen. Tiltak i handlingsplanen er sett i verk og planlagd starta. Læringseffekt har vore auka fokus på pasientflyt, ansvarsfordeling og kompetanse Utilfredsstillande / tiltak må setjast i verk. Der var 3 avvik ved tilsynet «Stopp sepsis», Fylkesmannen Hordaland, med planert oppfølging februar Avvik 2 og 3 omhandlar kompetanse, på lik linje med forbetringsområde 2 etter internrevisjonen. Se og punkt 7 verksamhets gjennomgang Helseekspressen Fylkesmannen har ikkje merknadar til innsendt handlingsplanen og ber om ny tilbakemelding innan om status og framdrift av handlingsplanen Føretakets internkontroll bedømmer den handlingsplanen som tilfredsstillande. Oppfølging av gjennomførte tiltak vil skje ved leiinga sin gjennomgang Respektive Klinikkdirektørar 14

109 Med. Service og Bered-skap AHB RM Helseekspressen Intern Virksomhetsgjennomgang Jan 2016 ephorte 2015/3108 Forbetringsområde 1. Gjennomgå og sikre at prosedyrene for valg av pasienter lempelige for båretransport med Helse Ekspressen er oppdatert, medisinsk faglig forankret, etterleves og er tilgjengelige for alle relevante deler av virksomheten. 2. Det gjennomføres umiddelbare tiltak så at pasienter som overflyttes fra annet sjukehus, med Helse Ekspressen eller ved annen transportform, sikres nødvendig pleie og medisinsk vurdering / behandling uten unødvendige lange ventetider på akuttmottaket. 3. Det utføres en risikoanalyse, og gjennomføres eventuelle nødvendige korrigerende tiltak, av pasienttransporten fra Helse Ekspressen sin holdeplass ved Haugesund sjukehus til mottakende enhet, særdeles ved mulighet for å tilkalle assistanse for de som utfører sengetransporten via kjellergang til mottakende enhet. 4. Det utføres et oversyn av ledelsesstrukturen for virksomheten ved Helse Ekspressen med hensikt å øke tydeligheten i organisasjonen særdeles i forhold til funksjonen som medisinsk faglig rådgiver. 1. Prosedyrane knytt til bårepasientar i helseekspressen er oppdatert. Lege på legebil skal kontaktast av AMK ved tvil om pasient egner seg for helseekspressen. 2. I Haugesund er det personell frå sengepost som hentar pasientane frå helseekspressen. Pasientane tas imot direkte på sengepost og er ikkje innom akuttmottak med mindre dette er varsla spesielt. På Stord er rutinane ved haldeplass endra. Det er no mottakande eining, akuttmottak, som tar imot pasientar som kjem med Helse Ekspressen. 3. Mottakande personell frå sengepost tar med seg bærbar telefon.på Stord kan nødvendig assistanse tilkallast med mobiltelefon. 4. AMK lege har ansvar for det medisinsk faglege knytt til helseekspressen. I praksis er det lege på legebil som gjer desse oppgåvene 5.Skjerming vert gjennomført så langt som mogeleg ved at tilskodarar vert hald unna. 6. Bårer blir standardisert etter kvart som dei blir skifta ut 7. Handlingsplan etter internrevisjon i akuttmottak 2014 er utarbeidd. Fleire av tiltaka er starta. Det er mellom anna tilsett ny medisinsk fagleg rådgjevar, og det er starta eit arbeid Læringseffekt etter revisjonen er at den metode det var arbeid etter i tilsynet med patologi for å lukke avvika med forpliktande handlingsplaner inkludert tidsfrist og ansvarleg person for kvart tiltak er ein god arbeidsmetodikk. Same arbeidsmetodikk er brukt ved seinare tilsyn med avvik. For somatisk klinikk Stord var gjennomgang av prosedyrar knytt til Helse Ekspressen nyttig med tanke på avklaring av ansvarsforhold ved mottak av pasient. Tilfredsstillande 15

110 5. Det gjennomføres tiltak så pasientintegriteten for bårepasientar som overføres til buss ved Aksdal bussholdeplass ivaretas. 6. Det vurderes muligheten for å standardisere bårer og bårefeste i Helse Ekspressen vs. ambulanser så at overflytting av pasient mellom ambulanse og buss kan skje direkte uten overflytting av pasienter mellom bårene. med å betra flyt for sepsispasientar i mottaka i Helse Fonna 8. Internett informasjon er oppdatert 9. Ved organisatoriske endringar der endringsdokumentet blir brukt inngår ROS analyse i endringsprosessen. 7. Det utarbeides en handlingsplan med milepæler og ansvar for forbedringsområdene som de fremkom ved revisjonen av Akuttmottaket Haugesund Det gjennomføres et oversyn av de overordnete styrende dokumenter, og Internettinformasjon, så at de er oppdaterte. 9. Det ved vesentlige forandringer i organisering, struktur og de operative deler av klinikken gjennomføres risikoanalyse med forankring blant de sentrale og involverte aktører. 16

111 (RM) Helse Fonna ved Klinikk somatikk Stord tilrådes at: 1. Det gjennomføres umiddelbare tiltak så at pasienter som overflyttes fra annet sjukehus, med Helse Ekspressen eller ved annen transportform, sikres nødvendig pleie og medisinsk vurdering / behandling uten unødvendige lange ventetider på akuttmottaket. 2. Det utføres en risikoanalyse, og gjennomføres eventuelle nødvendige korrigerende tiltak, av pasienttransporten fra Helse Ekspressen sin holdeplass ved Stord sjukehus til mottakende enhet, særdeles ved mulighet for å tilkalle assistanse for de som utfører sengetransporten via kjellergang til mottakende enhet 17

112 Generell vurdering frå gjennomgangen i 2016 Generelt er det tilfredsstillande beskrivingar av utførte tiltak, og læringseffekt, etter respektive tilsyn og interne revisjonar. Ved tilsyna som omhandla opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr og identitetskontroll kunne føretakstilnærminga i læringspotensialet etter tilsyna ha vore betre. Det har ikkje vore ein god nok oppfølging etter internrevisjonen av akuttmottaka då en kan finne nokre av dei same avvika etter tilsynet «Stopp sepsis» frå Fylkesmannen. Leier for internkontrollen vill peike på det potensialet som ligg i internrevisjonane og tilsyna for læring på tvers mellom klinikkar og verksemdsområder i føretaket. Arbeidet med utbetring må starte raskt etter at rapport er leverert ved avdekte brister eller forbetringsområde. Oppfølging av «Leiingas gjennomgang av internkontroll 2016» skjer ved den kommande gjennomgang i Haugesund Tomas Jonson Leiar internkontrollen Helse Fonna HF 18

113 SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Regjeringa sin tiltakspakke for auka sysselsetting innmelding av aktuelle tiltak 2017, med vedlegg 4. Internrevisjon av bruk av tvang i psykisk helsevern Andre oppfølging, med to vedlegg 5. Tilbakemelding på varsel sendt over til lokal oppfølging.

114 ÅRSPLAN 2016 FOR STYRET I HELSE FONNA HF Dato Stad Andre saker/tema Faste saker 1. kvartal Haugesund Sjukehus Årleg melding Helse Fonna HF Risikorapportering 3. tertial/årsslutt Konseptfaserapport (før KSK) Stavanger Eventuelt styremøte ettermiddag ved behov Middag om kvelden RHF- og HF-styra Stavanger Styreseminar RHF og HF-a Haugesund Styringsdokument for Helse Fonna HF Styrets årsmelding og årsrekneskap Årsmelding frå pasientomboda i Rogaland og Hordaland ettermiddag Haugesund Møte med styret i Helse Vest RHF Haugesund Tilsetteskader og HMShendingar årsrapport Avvikshandtering årsrapport Konseptfaserapport og mandat for forprosjektfase Forhandlingsfullmakt til lønsoppgjeret kvartal Kl Valen Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett. Risikorapportering 1.tertial Beredskapsplan Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Eventuelt Skriv og meldingar Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering: Årsmelding Arbeidsmiljøutvalet Årsmelding Brukarutvalet Årsmelding Kvalitetsutvalet Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Rosendal Styreseminar Invitere leiar av brukarutvalet Haugesund Brukarutval et inviterast Oppfølging av Plan for somatiske spesialisthelsetenester Oppfølging av Plan for psykisk helsevern Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2015 for Helse Fonna Rapportering styringsdokument 1.halvår Gjennomgang av styrande dokument: Etiske retningsliner for føretaksgruppa i Helse Vest Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Plan for budsjettprosess for 2017 Rapportering bierverv Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt

115 Retningslinjer Styret i Helse Fonna HF Retningslinjer for administrerande direktør Vedtekter 3. kvartal Haugesund Risikorapportering 2. tertial Forskingsaktivitet Helse Fonna Møteplan 2017 for styret i Helse Fonna HF Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt 4. kvartal Kl Stord Sjukefråvær Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering: Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Stord Styreseminar Invitere leiar av brukarutvalet Haugesund Budsjett 2017 Investeringsbudsjett 2017 Evaluering av løn og vilkår til administrerande direktør Haugesund Leiingas gjennomgang av internkontroll Årsplan for styret i Helse Fonna HF 2017 Styrets eigenevaluering og evaluering av administrerande direktør Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll Ad. si orientering: Rapport frå verksemda Skriv og meldingar Eventuelt

116

117

118 Helse Fonna HF Sykehus: Prioritet Bygg: Bygningsdel Tiltak Beskrivelse av tiltaket: Kostnads- Sysselestimat setting s- effekt * Stord 1 Hovedblokk og blokk K, I og G Haugesund 2 M-blokk 6 etg - kjøkken Ferdigstille rehabilitering av lokalene Alle fløyer og etasjer. Vernede fasader Videreføre det rehabiliteringsarbeidet inkl. tak, vinduer og som en har påbegynt i Det er solskjerming. ønskelig å få ferdigstilt rehabiliteringen Tiltakene kan brytes av hele sjukehusbygget. ned i mindre tiltak, som kun vindu og lyskupler etc. Rehabilitering av kjøkkenlokalene påbegynt høste Ferdigstille lokalene primo jan Arbeidsinnsats andel i prosent Material andel i prosent Oppstart planlegging Oppstart gjennomføring Anskaff metode Merknader Høy januar januar- april Opsjon Bygningsvern høy januar jan-feb Opsjon Stord 3 Gamle Føden Rehabilitering av Utbedring av lekkasje i basseng Høy Januar jan-feb Rammeavtale Foreligger estimat basseng KDPS 4 Hovedbygg, Fasade Utbedring/ maling Det er behov for å rehabilitere fasade ved KDPS - selv om bygget ikke er spesielt gammelt. Viktig at dette blir gjort for å forhindre forfall Høy Februar april -juni Anbud Haugesund 5 Vinjesgt 12 og 14 Renovering av leiligheter Haugesund 6 Øst-blokk Fasade Skifte vinduer i øst blokken (laboratoriet og patologi) Totalrenovering innvendig av 6 leiligheter, male, gulvbelegg, kjøkken, bad, tapet Gjennomføre arbeidet med å skifte ut vinduer og utbedring av fasade i en etasje med opsjon på en etasje (to etasjers blokk). Valen 7 Søsterheimen Tak - Altaskifer Takreperasjon Skifting av skadde heller, vannbord, takvindu. Reperasjon av skadd undertak/papp. Montering manglande heller. Maling//rep kledning på ventilasjonshus på tak. Bygg verneklasse 2. Haugesund 8 M-blokk Sengesentral - generell oppussing Det er et stort behov for oppussing og renovering. Maling, gulvbelegg Renoveringen bør gjøres på kveldstid ev helg for ikke å hindre driften. Maling tak/vegger, skifting av golvbelegg Valen 9 Nye Valemon 1. og 2.etg Oppussing 3 pasientrom Odda 10 Sjukehusbygget Renovering lab. Maling vegger og tak, 153 m2. Utskiftning av all innredning Høy Januar Januar - april opsjon Høy januar mars-juni Anbud Høg Mars April-september Rammeavtale Reperasjon av tak, bytting av heller, rep eller skifting av takvindu Høy Februar Mai-juni Rammeavtale Høg Februar Februar - mai Rammeavtale Nedslitt Middels Mars Mai - juni Rammeavtale

119 Stord 11 Teknisk bygg 3 etasjer Male fasader Male fasade Høy Februar April - mai Rammeavtale Bygningsvern. Stord 12 Hovedbygg, Asbestsanering Asbestsanering over himling i korridor 1. etg. vest. Og delvis vertikale sjakter i 1. etg. vest. Bør prioriteres for kabling til WLAN Odda 13 Renovering korridor + kontor opr.avd. Maling vegger og tak kontor + maling av vegger og ny himling korridor 85 m2 Valen 14 Gml Valemon Tak - lappheller Takreperasjon Skifting av skadde heller, vannbord, takvindu. Reperasjon av skadd undertak/papp. Montering manglande heller. Maling//rep kledning på ventilasjonshus på tak. Bygg verneklasse 2. Valen 15 Gml Hordabu Tak - lappheller Takreperasjon Repersjon av sløysar og ontering av manglande heller, mindre reperasjon av undertak. Mlaling av ventilasjonshetter (metall) Høy Februar Mars - juli Rammeavtale Høyt antall timer. Utføres av rammepartner Høy April/mai Juli Anbud Høg Mars April - september Rammeavtale Rep sløysar, lause/manglande heller, maling takhattar Høg Mars April-september Rammeavtale Rep sløysar, lause/manglande heller, maling ventilasjonshetter Valen 15 Gml Hordabu Fasade sør Maling fasade Maling og reperasjon av av murfasade Høg Mars mai/august Rammeavtale Rest murfasade som ikkje er malt dei siste 8 år

120 Helse Vest RHF Postboks 303, Forus 4066 Stavanger Att. Bård Humberset Dykkar ref: Sak Vår ref: 2013/ /2016 Sakshandamar: Kenneth Eikeset tlf Dato: Internrevisjon av bruk av tvang i psykisk helsevern Andre oppfølging av status Helse Vest internrevisjon ber i brev dagsett om tilbakemelding på status på handlingsplan som oppfølging av internrevisjon av bruk av tvang i psykisk helsevern i Klinikk for psykisk helsevern Helse Fonna HF har fulgt opp handlingsplan etter internrevisjon «Bruk av tvang i psykisk helsevern» og sluttført dei fleste av tiltaka som handlingsplanen skisserer. Tiltak som går på innføring av elektroniske protokoller har ikkje latt seg gjennomføre då EPJsystemet som ein nytter i Helse Vest ikkje er tilrettelagt for dette, men i forbindelse med overgang til DIPS Arena vil elektroniske protokoller bli tilgjengelege i EPJ-systemet. Det er planlagt å gjennomføre ein pilot i Helse Stavanger mhp vedtaksmodul i DIPS Arena og Helse Fonna deltek i prosess i Helse Vest i tilknytning til dette. For å sikre lik registrering av tvangsbruk, har ein i Helse Vest igangsatt eit arbeid for å sikre like rutiner/prosedyrer knytta til registrering av tvang i EPJ systemet. Helse Fonna har delteke aktivt i dette arbeidet. Vedlagt ligg handlingsplan som vart utarbeidd etter Helse Vest sin internrevisjon av bruk av tvang i psykisk helsevern i 2014 med status for dei ulike tiltak. Klinikk for Psykisk helsevern utarbeidde allereie i 2012 ein eigen handlingsplan for redusert bruk av tvang. Denne vart revidert i Revidert handlingsplan for rett og redusert bruk av tvang i Klinikk for psykisk helsevern ligg vedlagt. Vennleg helsing Klinikk for psykisk helsevern Kenneth Eikeset Klinikkdirektør Vedlegg Postadresse: Helse Fonna HF Postboks Haugesund Elektronisk adresse: Besøksadresse: Karmsundsgt. 120 Generell informasjon: Sentralbord: Org.nr:

121 Side 2 av 2

122 Gjennomføring/oppfølging av "Handlingsplan for riktig og redusert bruk av tvang" FRAMDRIFTSPLAN Klinikk for psykisk helsevern STATUS: DATO Ikke startet Under arbeid Oppgave Implementering av "Handlingsplan for riktig og redusert bruk av tvang" i Klinikk for psykisk helsevern Forsinket Ansvar Klinikkdirektør og seksjonsledere Ferdig Ansvarlig Mål Aktiviteter Start dato Ferdig dato Status 1. Medarbeiderne har dd.mm.åå dd.mm.åå Klinikkdirektør Under arbeid tilfredsstillende kompetanse når det gjelder å forebygge bruk av tvang. a) Alle ansatte i klinisk virksomhet skal innen Seksjonsledere Under arbeid fastsatt tid gjennomgå TERMA-opplæring. b) Alle enheter som forvalter bruk av tvang, skal Seksjonsledere Under arbeid ha og følge rutiner for å gjennomgå egen tvangsbruk og for å vurdere alternativer til bruk av tvang. Medarbeiderne har dd.mm.åå dd.mm.åå Klinikkdirektør Under arbeid tilfredsstillende kompetanse i å sikre korrekt bruk av tvang. a) Alle seksjoner skal årlig gjennomføre internundervisning om psykisk helsevernloven inklusive presentasjon og drøfting av etiske refleksjoner knyttet til bruk av tvang. Seksjonsledere Ikke startet Kommentar

123 b) På klinikknivå skal det årlig gjennomføres en egen samling for vedtaksansvarlige spesialister, LIS-leger og psykologer i spesialisering, hvor fokus vil være bruk av tvang i psykisk helsevern inklusive etiske refleksjoner knyttet til dette. Klinikkdirektør Ferdig 3. Klinikk for psykisk helsevern er en transparent organisasjon når det gjelder bruk av tvang. dd.mm.åå dd.mm.åå Klinikkdirektør Under arbeid a) Informasjon om klinikkens bruk av tvang, så vel når det gjelder kvalitet som omfang, skal gjøres tilgjengelig via egnede kanaler for både interne og eksterne interessenter. Klinikkdirektør Under arbeid En del "tvangstall" rapporteres pr. i dag i klinikkens månedsrapportering. Oppgaven delegeres til kvalitetsrådgiver og administrasjonssekretær. 4. Behandlingstilbud som har til hensikt å å redusere bruk av tvang, er prioritert, og det arbeides kontinuerlig med å utvikle nye slike behandlingstilbud og videreutvikle de allerede eksisterende. dd.mm.åå dd.mm.åå Klinikkdirektør/seksj onsledere Under arbeid a) Alle DPS skal ha brukerstyrte senger. Seksjonsledere Ferdig b) Alle DPS skal ha tilbud om ØH-vurderinger i Seksjonsledere Ferdig poliklinikk. c) Ambulante tjenester til sårbare pasientgrupper skal videreutvikles. Klinikkdirektør/seksj onsledere Under arbeid Det er etablert FACT team ved FDPS og ACT team ved HDPS. FDPS deltek i S-Flex team i Hardanger d) Gjennomsnittlig ventetid ved poliklinikker skal være innenfor Helse Vest sitt målkrav og sikre tidlig hjelp. Klinikkdirektør/seksj onsledere Ferdig

124 5. All bruk av tvang blir dokumentert og korrekt registrert. e) Klinikken skal etablere et eget recovery-forum for å sikre implementering av recovery-baserte behandlingstilbud. a) Alle vedtaksansvarlige spesialister skal innen fastsatt tid etter tilsetting i klinikken eller etter oppnådd spesialistgodkjenning gjennomgå opplæring (obligatorisk! ) i korrekt føring av tvangsprotokoller. Klinikkdirektør dd.mm.åå dd.mm.åå Klinikkdirektør/seksj onsledere Seksjonsledere Ferdig Under arbeid Under arbeid b) Funksjonsleder i den enkelte aktuelle post/poliklinikk skal påse at alle tvangsprotokoller til enhver tid er utfylt. Seksjonsledere Under arbeid c) Alle vedtaksansvarlige spesialister skal innen fastsatt tid etter tilsetting i klinikken eller etter oppnådd spesialistgodkjenning gjennomgå opplæring (obligatorisk! ) i korrekt registrering i DIPS av tvangsvedtak. Seksjonsledere Under arbeid d) Merkantilt personale i den enkelte aktuelle post/poliklinikk skal så langt råd er, kontrollere at alle tvangsvedtak er korrekt registrert i DIPS og om nødvendig bistå den enkelte vedtaksansvarlige spesialist i slik registrering. Seksjonsledere Ferdig 6. Antall episoder med bruk av tvangsmidler reduseres årlig med 10 %. 7. Antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) reduseres årlig. dd.mm.åå dd.mm.åå Klinikkdirektør Under arbeid Forventet følge av tiltakene i handlingsplanen. Igangsatt eige prosjekt ved akuttposter. dd.mm.åå dd.mm.åå Klinikkdirektør Under arbeid Forventet følge av tiltakene i handlingsplanen. Igangsatt eige prosjekt ved HDPS

125 Handlingsplan etter intern revisjon av Tvang i Helse Fonna Internrevisjonen si tilråding Administrerende direktør si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar Helse Fonna HF bør gå gjennom rutinane for å registrere og rapportere vedtak Det vart nedsatt ei arbeidsgruppe beståande av merkantilt personell samt vedtaksansvarleg spesialist som er kontaktperson i høve kontrollkommisjonen i kvar seksjon. Arbeidsgruppa tok for seg rutiner for registerering av dei ulike tvangsvedtak og kom med ein anbefaling i høve korleis registrering skal gjennomførast. Arbeidsgruppa var leia av kvalitetskoordinator i klinikken. Anbefaling vart presentert for seksjonsleiargruppa i Klinikk for psykisk helsevern våren 2015 og tiltaka iverksatt. Dette har gjeve ein betre og sikrare registrering og rapportering av tvangsvedtak. I løpet av 2016 har Klinikk for psykisk helsevern delteke i regional arbeidsgruppe som har utarbeidd felles rutiner i Helse Vest for regsitrering og føring av tvangsvedtak Klinikkdirektør Føretaka bør innføre elektroniske protokoller over all tvangsbruk etter 4 Elektroniske protokoller vil bli innført ved overgang til DIPS Arena. Noverande DIPS classic har ikkje denne funksjonaliteten. Det er planlagt pilot i Helse Stavanger knytta til vedtaksmodul i DIPS Arena Klinikkdirektør Føretaka bør følgje opp eigne regionale planer for å få ned tvangsbruken Rapportering to ggr årleg mhp status for dei ulike tiltak i handlingsplan for redusert bruk av tvang i klinikken. Handlingsplanen vart revidert i 2016 då mange av tiltaka var sluttførte/implementerte. Klinikkdirektør Grønt: Ferdigstilt Gult: Under arbeid Raudt: Ikkje påbegynt

126 PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: SOLSTRAND HOTEL, OS MØTETIDSPUNKT: 3. OKTOBER 2016 kl DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Tone Berentsen Steinsvåg Ohene Aboagye Gunnar Berge Olin Johanne Henden Bente Pilskog Tom Guldhav Lise Strømme Styreleiar Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem FORFALL FRÅ STYRET Lise Reinertsen DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN Herlof Nilssen, administrerande direktør Baard-Christian Schem, fagdirektør Per Karlsen, økonomi og finansdirektør Bente Aae, kommunikasjonsdirektør Ivar Eriksen, eigardirektør Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi Torunn Nilsen, styresekretær I forkant av styremøtet var det fellesmøte mellom styret i Helse Vest RHF og Regionalt brukarutval med følgjande agenda: Ventelistepraksis i Helse Vest, ved Linn Bæra Reservasjonsrett vs. samtykke, ved Grete Muller Medikamentfri behandling i Helse Vest, ved Pål Berger Brukarmedverknad i helseforsking, ved Linn Bæra Informasjon til styret om Interregionalt RBU og arbeidsform, ved Grete Muller Samval / Kunnskapsbasert praksis i praksis, ved Linn Bæra Sak 106/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppsummering Styreleiar orienterte om at styremøtet var ope for publikum og presse. Forfall: Lise Reinertsen hadde forfall til møtet. 1

127 Dokument som var ettersendt/delt ut i møtet: Styreleiar orienterte om at følgjande dokument var delt ut i møtet: Tidsplan for styremøtet Saker til eventuelt : Følgjande saker blei meldt til eventuelt: Oversikten over styresaker under arbeid Konsekvensar av streiken Vedtak (samrøystes) Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Sak 107/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Vedtak (samrøystes) Styret godkjente og underteikna protokollen frå styremøte i Helse Vest RHF 7. september Sak 108/16 Administrerande direktør si orientering 1. Rapportering tilsynssaker Sivilombudsmannen har i brev til Helse Stavanger HF, dagsett , varsla at dei kjem på eit planlagt besøk til Psykiatrisk divisjon. Besøket vil vare i omlag tre dagar, og dato for besøket vil ikkje bli oppgitt i forkant av besøket. Styret ønskja å få rapporten frå tilsynet utsendt så snart den ligg føre. 2. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav Styret ønskja ei orientering om kva endringar som ligg i ny forskrift om rettigheitar og bruk av tvang under opphald i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personar med rusmiddelproblem. 3. Oversikt over aktuelle høyringar Administrasjonen viste til utsendt notat. 4. Styreleiarposisjon i Helse Stavanger HF Styret blei orientert om at Stener Kvinnsland trekker seg som styreleiar i Helse Stavanger HF, grunna sjukdom. Arbeidsutvalet for val av nye styre blir kalla inn til eit møte om kort tid, for å avklare styreleiarposisjonen i Helse Stavanger HF. 5. Styresaker under arbeid Styret viste til dei varsla sakene om avtalespesialistar og psykisk helsevern, og ba om at desse sakene blei lagt fram for styret i desember Sakene kan gjerne vere på eit overordna nivå, med delprosjekt for vidare arbeid. Vedtak (samrøystes) Styret tok meldingane til orientering. 2

128 Sak 109/16 Rapportering frå verksemda per august 2016 Oppsummering Ventetidsutviklinga per august 2016 syner at dei gjennomsnittlege ventetidene for alle som starta behandling var 65 dagar, medan ventetida for dei som framleis venta ved utgangen av månaden var 63 dagar. Ventande pasientar utan prioritet finn ein i hovudsak innan somatikken. Totalt var 1,2 prosent av dei som framleis venta ved utgangen av august pasientar utan prioritet (ned frå 1,6 % ved utgangen av juli). Aktivitetsnivået innan den somatiske sektoren er høgare enn per august 2015 for poliklinisk behandling, og om lag på same nivå for innlagde døgnpasientar. Aktivitetsnivået innan psykisk helsevern for barn syner eit tilnærma uendra nivå på talet genererte liggedøgn, og eit litt høgare poliklinisk aktivitetsnivå enn i Innan psykisk helsevern for vaksne er det vekst i talet utskrivne og høgare poliklinisk aktivitet. Prosentdelen fristbrot for behandla var 1,9 % i august Når det gjeld korridorpasientar har tala vore positive i sommar, og delen på korridor var og på eit lågt nivå i august. Det samla talet på langtidsventande (1 år+) i regionen held seg og framleis på eit rimeleg lågt nivå. Delen epikrisar sendt innan 7 dagar var 86 % innan somatikken og 84 % innan psykisk helsevern i juli Helse Stavanger har framleis den lengste samla gjennomsnittlege ventetida for alle dei som har starta behandling. Helse Stavanger har den høgaste ventetida for behandla innan somatikk, BUP og PH vaksne. Innan TSB har Helse Stavanger hatt dei lågaste ventetidene i regionen. Helse Stavanger har og hatt dei største utfordringane med fristbrot av helseføretaka. Dei har framleis den største prosentdelen av fristbrota i regionen. Når det gjeld langtidsventande har Helse Stavanger tatt grep dei seinaste månadene, både i høve til dei som har venta meir enn 180 og 365 dagar. Korridorpasientar innan somatikken har og vore ei utfordring i Helse Stavanger. I 2016 har det vore ei betring i talet korridorpasientar i helseføretaket etter at fleire tiltak har vore sett i verk. Epikrisetidane har og vore ei utfordring i Helse Stavanger. Dei har hatt den lågaste prosentdelen epikrisar utsendt innan 7 dagar både innan somatisk sektor og psykisk helsevern for vaksne. Sidan desember 2010 har medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i Helse Vest. Samanlikna med desember 2010 har fleire medarbeidarar fått 100 % stilling og har fått høgare stillingsprosent. Ved utgangen av august 2016 er den korrigerte gjennomsnittlege stillingsprosenten 89,56 %. Tal for sjukefråvær er ikkje oppdatert ved skrivefrist. Tala blir derfor presentert i styremøte. Det økonomiske resultatet i august er kr 83,4 mill. som er kr 15 mill. betre enn budsjettert. Akkumulert resultat er kr 518,7 mill. som er kr 65,9 mill. betre enn budsjettert. Føretaksgruppa leverer ei samla prognose som er kr 180 mill. høgare enn resultatkravet. 3

129 Helse Stavanger har eit akkumulert budsjettavvik på tilnærma kr 51 mill. og eit faktisk resultat etter august månad på 1,8 mill. kr. Det er også negativt budsjettavvik i august. Helse Stavanger har arbeida systematisk med fleire tiltak og set no i gang ytterlegare tiltak for å redusere budsjettavviket. Det blir vist til kapittel 6.3 omstilling for nærare omtale av tiltaka. Helse Førde har dei siste månadane hatt ei negativ resultatutvikling, som har forsterka seg ytterlegare i august månad. Hittil utgjer akkumulert budsjettavvik kr 13,3 mill. Hovudårsaka til avviket er lågare aktivitet enn budsjettert. Helse Førde er i ferd med å sjå på pasientstraumane for å sjå om det er endringar som forklarar nedgangen slik at dei kan sette inn målretta tiltak. Samla investeringar per august er på kr 1,49 mrd. Dette utgjer om lag 61,9 % av budsjettert investeringsnivå i Samla sett er likviditetssituasjonen med noverande driftskredittramme vurdert å vere tilfredsstillande. Styret ba om eit kort notat til orientering om dei økonomiske konsekvensane av å snu pasientar frå døgn til dag i mottaksklinikk. Saka vil også bli teke opp med helse- og omsorgsdepartementet i fellesmøte med styreleiarar og AD-ar 5. desember. Styret var uroa over det aukande talet på alvorlege hendingar i helseføretaka og peika på TMA trening på jobb som eit godt førebyggjande tiltak. Styret blei orienterte om heiltidskultur og bemanningssenter i helseføretaka, og ønskja ein oversikt over utvikling på heiltidsstillingar frå månad til månad frå neste rapportering. Styret blei også orienterte om møteverksemd knytt til sjukehusutbygging i Stavanger. Vedtak (samrøystes) Styret tok rapporteringa frå verksemda per 31. august 2016 til etterretning. Sak 110/16 Val av og blant dei tilsette Oppnemning av medlemmer til valstyre for Helse Vest RHF Oppsummering Styret i Helse Vest RHF kan ha inntil ti medlemmer. Inntil sju medlemmer blir oppnemnd av føretaksmøtet. Føretaksmøtet utpeikar leiar og nestleiar. I tillegg skal dei tilsette velje tre styremedlemmer med vara medlemmer jf. Føretaksmøtet 7. januar Med utgangspunkt i dei partsforhold som gjeld, deltek styremedlemmer som er vald av og blant dei tilsette ikkje i behandling av saker som gjeld arbeidsgivar si førebuing til forhandlingar, arbeidskonfliktar, rettstvistar med arbeidstakarorganisasjonar eller oppseiing av tariffavtaler. Styremedlemmane blir oppnemnde for to år om gongen. Same funksjonstid gjeld for styremedlem vald av og blant dei tilsette. Siste val av styremedlemmer vald av og blant dei tilsette var per februar Vedtak (samrøystes) Valstyret for Helse Vest RHF, for valet i 2017, skal ha følgjande medlemmer: Toril Østvold, konserntillitsvald for SAN, Helse Vest - leiar 4

130 Hilde Cathrine Espeland, konserntillitsvald for YS, Helse Vest - nestleiar Hilde Christiansen, Direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi, Helse Vest RHF Sak 111/16 Orientering om regionalt prosjekt registrering av tvang innan psykisk helsevern Oppsummering Saka gjer greie for arbeidet med å sikre felles rutinar for registrering av bruk av tvang innan psykisk helsevern. Internrevisjonen gjennomførte revisjon av bruk av tvang innan psykisk helsevern i Helse Vest, jf. rapport av september Rapporten viste at helseføretaka hadde klare manglar særleg når det gjaldt å sikre korrekt måte å rapportere omfanget av bruk av tvang, og avdekte ulik registreringspraksis. For å sikre lik regeltolking og samanliknbare tal etablerte Helse Vest våren 2015 eit regionalt kvalitetsforbetringsprosjekt «Sikre felles rutinar for registrering av bruk av tvang». Styret presiserte viktigheita av arbeidet og at lik registreringspraksis er ein føresetnad for å standardisere nivået på tvangsbruk i føretaka. Vedtak (samrøystes) Styret tok saka til orientering. Sak 112/16 Statusrapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen Innkjøp i Helse Vest Oppsummering Styret i Helse Vest RHF blei i styresak 087/15 førelagt internrevisjonsrapport om innkjøp med tilhøyrande tilrådingar. I same styremøte vedtok styret i Helse Vest RHF i eiga sak (sak 088/15) ein overordna handlingsplan for å svare ut tilrådingane i internrevisjonsrapporten. Helse Vest Innkjøp (HIK) var under etablering då desse sakane blei lagt fram for styret i 2015, og det går fram av sak 088/15 at det er naturleg at Helse Vest Innkjøp skal følgje opp den vedtekne overordna tiltaksplanen. Statusrapporten (Vedlegg 1) synar at Helse Vest Innkjøp arbeidar systematisk med å lukke avvik frå internrevisjonsrapporten, og at ein i store trekk klarer å følgje vedtatt overordna handlingsplan for dette. Det er oppfølging i kvart enkelt helseføretak i forhold til dette. Vedtak (samrøystes) Styret i Helse Vest RHF tok rapportering på overordna handlingsplan for internrevisjonen «Innkjøp i Helse Vest» til vitande, og ba om at handlingsplanen fortsatt blir følgd tett opp. 5

131 Sak 113/16 Status etablering av Sykehusinnkjøp HF Oppsummering Denne saka gjer greie for arbeidet med å etablere Sykehusinnkjøp HF, og om planane for å overføre innkjøpsmedarbeidarar frå Helse Vest Innkjøp HF og eventuelt Helse Vest RHF til Sykehusinnkjøp HF. Styret blei orienterte om prosessane i regionane, og presiserte viktigheita av gode prosessar med dei tilsette. Styret la vekt på at arbeidet må organiserast i divisjonar som handterer innkjøp i eigen region, inntil alle regionar er oppe med gode og operative løysingar. Vedtak (samrøystes) Styret tok saka til orientering. Sak 115/16 Verksemdsoverdraging av EPJ forvalting frå helseføretaka til Helse Vest IKT AS Saka var drøfta med konserntillitsvalde og konsernhovudverneombod. Oppsummering Innføring og vidareutvikling av felles regionale IKT-løysingar i Helse Vest stiller krav til ytterlegare samordning innanfor EPJ-området. Strategi for Felles EPJ fram mot 2020 har peika på at området bli meir komplekst og arbeidskrevjande. Det blir innført felles system innanfor fleire og fleire funksjonsområder. Identiske system blir satt opp likt og skal forvaltast på ein måte som skal sikre lik bruk på tvers av føretaksgrensene i Helse Vest. Vi treng å utvikle ei heilskapleg forvalting der vi nyttar vår totale bemanningskapasitet og kompetanse på ein kostnadseffektiv måte. Fase 1 av prosjekt Optimalisering av EPJ-forvaltning blei gjennomført i perioden mai februar 2016 på grunnlag av sak 12/15 i Direktørmøtet «Etablering av eining for forvaltning av felles journalløysingar i Helse Vest». I denne saka blei det tilrådd at ei felles forvaltingseininga vert etablert og lagt til Helse Vest IKT. Eit avgrensa utgreiingsarbeid måtte startast for å kunne realisere ei verksemdsoverdraging. Styringsgruppa for prosjektet og deretter Direktørmøtet i Helse Vest har godkjent leveransane frå fase 1, samt slutta seg til at det vert arbeid vidare med ein ny fase som skal resultere i verksemdsoverdraging av utvalde oppgåver og personell knytt til forvaltinga. Felles styresak om verksemdsoverdraging vert handsama i dei ulike styra etter fylgjande plan: Føretak Helse Stavanger HF Helse Vest IKT Helse Førde HF Helse Fonna HF Helse Bergen HF Helse Vest RHF Dato for styremøter 20. september 21. september 22. september 23. september 28. september 3. oktober Den felles styresaka er behandla i styra i helseføretaka og Helse Vest IKT, og alle styra har gitt sin tilslutning til overdraginga. 6

132 Vedtak (samrøystes) 1. Styret godkjenner at det vert gjennomført overdraging av verksemd knytt til delar av EPJforvaltning frå helseføretaka til Helse Vest IKT AS. 2. Overdraginga skal gjennomførast i tråd med gjeldande lover og avtalar, jfr. Særleg Arbeidsmiljøloven Styret ber helseføretaka i samarbeid med Helse Vest IKT om å gjennomføre verksemdsoverdraginga i god dialog med involvert personale. 4. Styret ber helseføretaka om å bidra til å gjennomføre verksemdsoverdraginga fortrinnsvis frå og seinast frå Sak 114/16 Eventuelt Oversikten over styresaker under arbeid Dette blei behandla under administrerande direktør si orientering pkt. 5. Konsekvensar av streiken Styret blei orientert om situasjonen under behandling av sak 109/16 Rapporering frå verksemda per august Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Skriv 01 - Brev frå Helse Vest til HOD, dagsett Rapportering frå Helse Vest pr. juli 2016 Skriv 02 - Kopi av brev frå Sivilombudsmannen til Helse Stavanger, dagsett Besøk til Helse Stavanger, psykiatrisk divisjon Skriv 03 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Bergen, dagsett Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis Skriv 04 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Hordaland til Helse Fonna, dagsett Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis Skriv 05 - Kopi av brev frå Fylkesmannen i Rogaland til Helse Stavanger, dagsett Rapport frå tilsyn, Stopp sepsis Skriv 06 - E-post frå HOD til Helse Vest, dagsett Oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016 Skriv 07 - E-post frå Helse Vest til HOD, dagsett Svar på oppdrag om antibiotikaresistens i oppdragsdokumentet 2016 Skriv 08 - Møtereferat - Regionalt brukarutval Presentasjon av Sjukehusapoteka Vest HF Styreleiar Maria Borch Helsengren og administrerande direktør Ola Rye presenterte status, resultat og utfordringar i Sjukehusapoteka Vest HF 7

133 Torunn Nilsen Terje Vareberg Styreleiar Sett: Lise Reinertsen Nestleiar Ohene Aboagye Medlem Gunnar Berge Medlem Tone Berentsen Steinsvåg Medlem Olin Johanne Henden Medlem Bente Sissel Pilskog Medlem Lise Karin Strømme Medlem Tom Guldhav Medlem 8

134

135

136

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen. Prosjekt Stord og Odda sjukehus STYRESAK: 078/16

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen. Prosjekt Stord og Odda sjukehus STYRESAK: 078/16 NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 12.12.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Prosjekt Stord og Odda sjukehus STYRESAK: 078/16 STYREMØTE: 19.12.2016 Administrerande direktør

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 20.10.16 SAKSHANDSAMAR: Haldis Økland Lier SAKA GJELD: Prosjekt Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019)

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 19.12.16 kl. 09.00-13.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 06.01.17 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering STYRESAK: 3/17 STYREMØTE: 13.01.17 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul NOTAT GÅR TIL: : Styremedlemmer : 12.06.17 FRÅ: Administrerande direktør SHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul A GJELD: Administrerande direktør si orientering Rapportering tilsynssaker frå 06.04.17 29.05.17 STYRE:

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul NOTAT GÅR TIL: : Styremedlemmer : 27.03.17 FRÅ: Administrerande direktør SHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul A GJELD: Administrerande direktør si orientering Rapportering tilsynssaker frå tom. 07.02.17 tom 13.03.17

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul NOTAT GÅR TIL: : Styremedlemmer : 22.09.17 FRÅ: Administrerande direktør SHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul A GJELD: Administrerande direktør si orientering Rapportering tilsynssaker frå 29.05.17 15.09.17 STYRE:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 23.09.16 kl. 09.00 11.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 04.04.16, Kl.13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul NOTAT GÅR TIL: : Styremedlemmer : 20.10.16 FRÅ: Administrerande direktør SHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul A GJELD: Administrerande direktør si orientering Rapportering tilsynssaker 13.09.16-11.10.16 STYRE:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. MØTETIDSPUNKT: 29.01.16, Kl. 09.00-13.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Stord DPS MØTETIDSPUNKT: 27.10.16 kl. 09.00 12.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Solfrid

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 06.01.17 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Rapport frå prosjekt Odda sjukehus STYRESAK: 7/17 STYREMØTE: 13.01.17 5 vedlegg FORSLAG TIL

Detaljer

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2016/ Høyring - Prosjekt Stord Sjukehus i lys av Nasjonale føringar - Kvinnherad kommune Helse Fonna Fellestenester Informasjonsavdelinga Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim hotell Haugesund MØTETIDSPUNKT: 19.06.2017 kl. 13.00 16.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.03.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde

Detaljer

Medlem Tilstade frå behandling av sak 13/17 lukka del.

Medlem Tilstade frå behandling av sak 13/17 lukka del. PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Hotel Scandic Maritim MØTETIDSPUNKT: 07.03.17 Kl. 09.00-15.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017

DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017 MOTTATT DET KONGELEGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Helse Vest RHF Riksrevisjonen Dykkar ref Vår ref Dato 16/6822 21. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 24. april 2017 Vedlagt følgjer

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar

Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF. Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Føretaksmøte 24. april 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Oppfølging av Nasjonal helseog sjukehusplan avklaring av akuttfunksjonar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: 03.04.17 kl. 13.00 15.20 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Vår dato. Vår referanse- Sak nr D- SVAR PÅ HØYRING - SLUTTRAPPORTFRÅ PROSJEKTFOR STORD SJUKEHUSI LYSAV FØRINGANE I NASJONAL HELSE-OG SJUKEHUSPLAN

Vår dato. Vår referanse- Sak nr D- SVAR PÅ HØYRING - SLUTTRAPPORTFRÅ PROSJEKTFOR STORD SJUKEHUSI LYSAV FØRINGANE I NASJONAL HELSE-OG SJUKEHUSPLAN Børnlokommune 1o16A-23-3 Vår dato. Vår referanse- Sak nr D- 23.09.2016 2010/129-400-0022934/2016 Vår saksbehandlar lenny Aanderaa Direkte telelonnr.: 53 42 30 23 Dldkar dato. Dykkar referanse: Helse Fonna

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.13 kl. 09.30 14.00 Møtestad: Kommunehuset Utsira Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: kl PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 13.01.17 kl. 09.00-13.15 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 29.09.17 kl. 09.00 14.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/87-142 Bjørg Wangensten Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Høyring-prosjekt Odda sjukehus i lys av Nasjonale føringar Innstilling frå rådmannen: støttar

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 22.04.15 Kl. 09.00 12.00 Møtestad: Haugesund sjukehus møterom 6.etg.vest Deltakarar frå styret Tilstede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland

Detaljer

Styresak Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte Forslag til vedtak:

Styresak Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte Forslag til vedtak: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 18.11.16 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ingebjørg Kismul Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 Styresak 074/16 Styremøte 25.11.16 1 vedlegg

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-12-16 Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus 6.etg MØTETIDSPUNKT: 28.04.17 kl. 09.00 13.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 27.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring- Nasjonal fagleg retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingar

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.2012 kl. 14.00 18.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Fonna HF 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Fonna HF 2016 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 16.09.16 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Fonna HF 2016 ARKIVSAK: STYRESAK: 052/16

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Lync/, MØTETIDSPUNKT: 29.09.2015 Kl. 13:30 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Charlotta Schaefer og Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles retningslinjer for brukarmedverknad ARKIVSAK: 2017/60

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 28.03.2012 kl. 10.00 til kl. 16.00 Møtestad: Clarion Collection Hotel Amanda Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Kjell

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus Nasjonalt Topplederprogram Sollaug Espedal Kull 14 Stord Sjukehus - Helse Fonna HF,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Airport Hotell, Bergen MØTETIDSPUNKT: 26.02.2016 Kl. 09:00 11:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Hans Kristian Stenby, Kjell-Einar Bjørklund og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Planlegging av utbygging av Haugesund

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg

Styresak. Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus. Styresak 80/14 A Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Idéfaserapport Haugesund sjukehus Arkivsak 102/11 B 26/12 O 37/13 A 58/13 A 88/13

Detaljer

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv.

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv. Føretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 18.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK: 11/18 O STYREMØTE: 25.01.2018 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka

Detaljer

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014

Notat. Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.03.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Årleg melding Brukarutvalet Helse Fonna HF 2014 Styresak 14/15 O Administrerande direktør si

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: /video 998290 MØTETIDSPUNKT: 13.09.2017 Kl. 14:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Trude Marit Risnes Olav Godtfred

Detaljer

Høyringsuttale - Kvinnherad kommune

Høyringsuttale - Kvinnherad kommune Informasjonsavdelinga Helse Fonna Postboks 2170 5504 HAUGESUND Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Solveig Hus Hansen 53483139 2017/600-1 06.02.2017 Høyringsuttale - Kvinnherad

Detaljer

DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT

DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT HELSE- DET KONGELEGE OG OMSORGSDEPARTEMENT Helse Vest RHF Riksrevisjonen Dykkar ref Vår ref Dato 16/1591-14.07.2016 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 22. juni 2016 - Vedlagt følgjer protokoll

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer