ÅRSBERETNING Vedlegg 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING Vedlegg 2"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Vedlegg 2

2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter... 4 Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger... 5 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter... 5 Investering, finansiering, balanse... 6 Økonomi - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter... 6 Økonomi - Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter... 7 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger... 8 Grunnskole... 8 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år... 9 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev... 9 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning... Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-.årstrinn... Barnehage Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Kvalitet - Andel barn 1-5 år med barnehageplass Barnevern Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Pleie og omsorg Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Dekningsgrad - Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Kommunehelse Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Dekningsgrad - Legeårsverk pr 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Sosiale tjenester Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Kommunale boliger Dekningsgrad - Kommunalt disponerte boliger per 00 innbyggere Adm, styring og fellesutgifter Økonomi - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger Brann og ulykkesvern Dekningsgrad - Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 00 innbyggere Samferdsel Produktivitet - Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Gebyrsatser og brukerbetaling Økonomi - Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Økonomi - Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Økonomi - Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)... 24

3 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 3 av 24 Innledning Det er kun gjennomført en vurdering av nivå 1-nøkkeltall i forbindelse med årsberetningen for, grunnet at det i forbindelse med kommunesammenslåing vil bli gjennomført detaljerte tjenestenivåanalyser. I denne analysen har vi sett på utviklingen i kommune fra 2013 til, sammenlignet oss med Kostragruppe (som er en del av) og kommunene Øvre Eiker,, Hof og Re. Historiske tall er inflasjonsjustert til -kr. Ved inflasjonsjusteringen benyttes endelig deflator tall iht. TBU (Teknisk beregningsutvalg) rapport for de respektive år. Det er også gjort en justering for utgiftsbehov for nøkkeltall som gjelder "i kr per innbygger totalt" for kommunen (ikke for aldersgrupper). Alle nøkkeltall i dette dokumentet er beregnet i forhold til innsendt regnskap til SSB per I etterkant er det avdekket at pensjonskostnadene inkludert arbeidsgiveravgift var for lite beregnet med 5,9 mill kr. I tillegg er det tilbakeført 0,8 mill kr i felleskostnader gruppeliv. Til sammen medførte rettelsene at netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk ble redusert med 5,1 mill kr. Det vil medføre endringer i nøkkeltall som inkluderer pensjonskostnader innenfor tjenesteområdene. Disse korrigeringene er ikke rettet i tabell og grafer, men vil bli kommentert i kursiv underveis der det er hensiktsmessig. Analysene som er gjort er ikke en fasit, men en indikasjon på hvordan ligger an med sammenligningskommunene. Dette er foreløpige tall for alle kommunene. Endelig KOSTRA nøkkeltall foreligger medio juni Det er ikke tatt en vurdering av om datagrunnlaget fra øvrige kommuner kan inneholde feil. Befolkningsutvikling Historisk utvikling ( ): Prognose ( ): s befolkning økte i med 198 personer, en økning på 2,1 %. Økningen skyldes netto innflytting inkludert inn- og utvandring på 152 og et fødselsoverskudd på 46 personer. Hovedtyngden av befolkningsveksten de siste tre årene har vært i aldersgruppene 20 år og oppover. Ca. 60 % av veksten de siste tre årene er innbyggere i aldersgruppen 20 til 66 år. Forventet vekst de neste årene er med personer, et snitt på 175 personer per år (1,7%).

4 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 4 av 24 Hovedtall drift Økonomi Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 0,5 % 2,2 % 3,7 % 2,7 % 9,0 % 0,4 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 3,1 % ,7 % 3,3 % 4,8 % 1,5 % 9,9 % 1,5 % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 3,3 % Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (Vestf.) -0,1 % 0,5 % 2,2 % 3,7 % Øvre Eiker 1,8 % 0,7 % 1,8 % 2,7 % 6,1 % 4,3 % 2,1 % 9,0 % Hof -0,7 % -3,7 % 0,1 % 0,4 % Re 6,8 % -0,8 % 0,6 % 3,3 % Landet uten Oslo 2,1 % 0,7 % 2,5 % 3,7 % Vestfold 3,2 % 0,7 % 2,4 % 3,4 % Kostragruppe 1,3 % 1,1 % 2,5 % 3,1 % Rettelser i regnskapet etter reduserte brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter fra 3,7 % til 3 %. Indikatoren viser den delen av inntektene som står igjen etter at utgiftene som er bundet til kommunens drift er dekket. Brutto driftsoverskudd brukes i frøste omgang til å dekke finansutgifter, dvs. nettoutgifter til renter og avdrag på lån (betjene gjeld), og inkluderer blant annet inntekter fra eiendomsskatt. kommune har hatt en positiv utvikling i brutto driftsresultat i prosent av driftsinntekter de siste årene, med en økning på 0,8 prosentpoeng fra til. kommune ligger over snittet i kostragruppe og det er kun som har et høyere resultat i av sammenligningskommunene.

5 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 5 av 24 Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Skatteinntekter og rammetilskuddet er innrettet slik at kommuner med høye skatteinntekter må gi fra seg deler av dette, slik at kommuner med lave skatteinntekter får kompensert noe av avviket opp mot nasjonalt gjennomsnitt. Det er ikke full utjevning på skatteinntektene. I tillegg er det en del av de frie inntektene som er knyttet opp mot utgiftsbehovet i befolkningen, definert gjennom en rekke kriterier som f.eks. alderssammensetning, dødelighet, barn 0-15 år med enslige forsørgere, lav inntekt, uføre år m.fl. kommune har hatt en økning på 2,1% i frie inntekter i kroner per innbygger fra i fjor og en økning på 1,3% fra 2013 (tall er justert for inflasjon). I var det for øvrig en nedgang med 0,9% fra året før. kommune ligger hele kr 1.981,- per innbygger under snittet i Kostragruppe i, men kr 39,- over snittet i Vestfold. Av sammenligningskommunene er det kun Øvre Eiker som ligger lavere enn i. Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (Vestf.) 0,7 % 1,7 % 3,3 % 4,8 % Øvre Eiker 1,2 % -0,3 % 0,5 % 1,5 % 8,2 % 5,4 % 3,9 % 9,9 % Hof 0,5 % -2,5 % 1,3 % 1,5 %

6 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 6 av 24 Re 7,5 % -0,4 % 0,4 % 4,3 % Landet uten Oslo 2,7 % 1,2 % 2,9 % 4,1 % Vestfold 4,7 % 2,0 % 3,2 % 4,4 % Kostragruppe 2,0 % 1,6 % 2,9 % 3,3 % Rettelser i regnskapet etter reduserte brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter fra 4,8 % til 4 %. Netto driftsresultat viser om kommunens drift gikk med overskudd eller underskudd. Dette er det viktigste nøkkeltallet i kommunens regnskap, og viser om driftsinntektene har vært tilstrekkelige til å dekke både drifts- og finansutgiftene (forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat, er finanstransaksjoner og motpost avskrivninger). Netto driftsresultat er dermed en sentral størrelse når det gjelder å bedømme kommunens "økonomiske helsetilstand". Overskudd kan benyttes som egenkapital til investeringer og avsetninger til fond. Netto driftsresultat skal bidra til å bygge opp reserver bl.a. til uforutsette hendelser og finansiering av investeringer. I følge Teknisk beregningsutvalg bør dette over tid ligge rundt 1,75% av driftsinntektene. De siste fire årene har gitt et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 2,4 %-poeng i kommune. Som er godt over anbefalt nivå og bidrar til oppbygging av reserver. Driftsresultatet for ble på 26,9 mill kr, som er på 4 % av driftsinntektene, noe som er godt over snittet i Kostragruppe. Det er kun som har et bedre netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter av sammenligningskommunene. Investering, finansiering, balanse Økonomi Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger *) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe 18,0 % 17,1 % 18,8 % 16,8 % 47,1 % 7,5 % 29,6 % 21,3 % 27,1 % 24,3 % 197,0 % 193,7 % 200,4 % 209,1 % 241,4 % 162,3 % 226,7 % 213,9 % 202,5 % 211,3 % Økonomi - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (Vestf.) 13,4 % 18,0 % 17,1 % 18,8 % Øvre Eiker 11,9 % 9,1 % 11,5 % 16,8 % 38,0 % 35,6 % 40,6 % 47,1 % Hof,9 % 5,9 % 9,2 % 7,5 % Re 26,1 % 49,5 % 29,0 % 29,6 % Landet uten Oslo 17,3 % 17,1 % 19,8 % 21,3 % Vestfold 26,6 % 23,4 % 26,6 % 27,1 % Kostragruppe 19,2 % 19,0 % 21,4 % 24,3 %

7 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 7 av 24 kommune har hatt en oppgang på 1,7%-poeng fra i fjor, men en økning på 5,4 %-poeng fra kommune ligger 5,5 %-poeng under Kostragruppe. Likviditeten har økt forhold til forrige årsskifte og har vært på et tilfredsstillende nivå gjennom året. Kommunen har ikke hatt likviditetsmessige problemer i. Kortsiktig likviditetsbehov har vært dekt inn via sertifikatmarkedet. Å ha god likviditet vil si at kommunen til enhver tid har tilstrekkelige midler til å kjøpe varer og utbetale lønn. Det er særlig kommunens evne til å finansiere den kortsiktige gjelden som tilsier om likviditeten er god. Likviditet beregnes på bakgrunn av kontanter og beholdninger, som lett kan omsettes. Likviditetsgrad 2, tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. For kommune er dette tallet 1,8, noe som er relativt bra og mer enn tilfredsstillende for å dekke kortsiktige likviditetsbehov. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter. Økonomi - Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter (Vestf.) 183,4 % 197,0 % 193,7 % 200,4 % Øvre Eiker 196,0 % 203,8 % 208,7 % 209,1 % 248,9 % 256,4 % 261,8 % 241,4 % Hof 160,1 % 165,5 % 167,5 % 162,3 % Re 211,8 % 255,4 % 228,0 % 226,7 % Landet uten Oslo 208,7 % 217,7 % 218,2 % 213,9 % Vestfold 193,8 % 201,7 % 204,3 % 202,5 % Kostragruppe 199,9 % 207,7 % 207,8 % 211,3 % kommune har en stigende gjeld i forhold til driftsinntektene. En sterk vekst i antall innbyggere har medført at investeringsbehovet har ligget noe over kommunens evne til å dekke kostnadene i denne forbindelse. For å dekke de økte kostnadene ble det innført eiendomsskatt på boliger fra og med. Eiendomsskatten bidrar til at driftsinntektene holder seg på et nivå som gjør at kommunen er i stand til å dekke de økte rente- og avdragsutgiftene. Det er et stort behov for investeringer i nye bygg de kommende årene og lånegjelden som skal finansieres av kommunens egne midler vil fortsette å øke. Pensjonsforpliktelsene inngår også og bidrar til å øke dette forholdstallet. Pensjonsforpliktelsen øker pga. behov om å ta høyde for fremtidige pensjonskostnader og vil først en gang i fremtiden få betydning for kommunens evne til å håndtere økte driftskostnader. Formidlingslånene eller startlån inngår i denne indikatoren og har frem til nå vært økende. En innstramming fra Husbankens adgang til å innvilge lån til ny-etablere ser nå ut til å redusere kommunens fremtidige lånebehov i Husbanken til startlån. Utgifter og inntekter skal være like store. Disse lånene skal dermed ikke påvirke kommunens økonomi.

8 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 8 av 24 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe kommune har økende gjeld i forhold til antall innbyggere. Utbygging av nye bo-områder medfører økning i behovet for nye barnehager og skoler. Behovet kan ikke lenger dekkes med utvidelse av eksisterende anlegg og bygging av nye har vært nødvendig. kommune ligger på topp når det gjelder økning i antallet innbyggere både i Vestfold og i landet forøvrig. Investeringer i nye bygg de kommende årene må gjøres med nye låneopptak. Andelen lånegjelden som skal finansieres av kommunens egne midler vil fortsette å øke. Det planlegges for en økning i kommunens gjeld på 67% frem til 2020, men på grunn av den store økningen i antall innbyggere utgjør økningen 57% per innbygger. kommune har tidligere hatt et lavt gjeldsnivå i forhold til sammenlignbare kommuner, men vil i løpet av de kommende årene komme opp på samme nivå som sammenlignbare kommuner. Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev *) Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Kvalitet Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-.årstrinn Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragr ,2 % 8,1 % 8,2 % 7,8 % 7,9 % 6,7 % 8,2 % 7,8 % 8,6 % 8,3 % 15,8 16,7 17,0 14,5 16,4 12,1 11,9 14,1 14,4 14,2

9 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 9 av 24 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser resultater fra gjennomførte tiltak etter "Et samfunn i utvikling". Her ser vi et eksempel på at bruker mindre ressurser enn eksempelvis i, men at gjør et sprang til. Dette kan antagelig ha sammenheng med lokalt vedtak om tidlig innsats på 1.2 mill samtidig som staten ga 1,1 mill til samme formål med 7/12-effekt i. Det har også vært flere "klassesprekk" som øker kostnadene med tusen kr hver gang. Da øker også lærertettheten. Det er ingen budsjettvedtak for høyere tjenestenivå som kan forklare økning ellers. Foreløpig har vi ingen ytterligere forklaring på forskjellene vi ser mellom indikatorene. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe har 11 lærere i statlige kompetansetiltak og statlig styrking av tidlig innsats, samlet over 2 mill i. Her vises en differanse motsatt vei ift. og netto driftsutgifter. Disse indikatorene må analyseres dypere når vi skal harmonisere tjenestene i ny kommune.

10 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side av 24 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (Vestf.) 8,1 % 8,2 % 8,1 % 8,2 % Øvre Eiker 7,2 % 7,3 % 7,5 % 7,8 % 7,1 % 6,0 % 7,6 % 7,9 % Hof 5,2 % 4,0 % 4,7 % 6,7 % Re 8,2 % 7,2 % 5,8 % 8,2 % Landet uten Oslo 8,4 % 8,1 % 7,9 % 7,8 % Vestfold 8,9 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % Kostragruppe 8,8 % 8,6 % 8,3 % 8,3 % Spesialundervisning følger av enkeltvedtak etter opplæringsloven. Det har vært stort fokus på kvalitet i spesialundervisningen og at elevenes rettigheter skal ivaretas. Effektiv ressursutnyttelse har vært det tredje fokusområdet - i prioritert rekkefølge. Det er to interessante indikatorer for spesialundervisning: antall elever med enkeltvedtak og andel av alle undervisningstimene som brukes til spesialpedagogikk. I andel av elevene som får tiltak, følger vi stort sett det nivået som er vanlig, men med noe redusert andel siden Det er bevisst praksis. Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-.årstrinn (Vestf.) 15,1 15,8 16,7 17,0 Øvre Eiker 15,7 15,2 13,6 14,5 14,8 15,0 14,1 16,4 Hof 14,3 13,9 12,4 12,1 Re 13,1 12,4 12,1 11,9 Landet uten Oslo 14,3 14,3 14,1 14,1 Vestfold 15,0 14,9 14,3 14,4 Kostragruppe 14,1 14,3 14,2 14,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-.årstrinn har økt fra 15,1 i 2013 til 17 i, som følge av at det på ungdomstrinnet er en vedtatt reduksjon i antall stillinger. Dette på tross av klassesprekk som følge av stadig flere elever på skolen.

11 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 11 av 24 Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage *) Kvalitet Andel barn 1-5 år med barnehageplass **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragr ,3 % 90,9 % 88,1 % 92,5 % 96,2 % 89,7 % 89,1 % 91,5 % 90,3 % 89,4 % Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser samlede utgifter til barnehage både basistilbud, styrket tilbud og utgifter til lokaler delt på innbyggere 1-5 år i kommunen. Noe av økningen fra til skyldes utbyggingen av Kjeldås barnehage. I hele perioden har barnehage blitt belastet med et for høyt nivå på avskrivninger. Sammenlignet med kostragruppen ligger nå lavt. Denne indikatoren viser igjen det samme som tilskuddsgrunnlaget, at ligger lavere enn. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (Vestf.) Øvre Eiker

12 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 12 av 24 Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Nøkkeltallet Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal bruker i kroner viser basistilbud, styrket tilbud og lokaler delt på antall barn med barnehageplass i kommunale barnehager. Overføringer til de private barnehagene er ikke med i nøkkeltallet. I vil det være flere forhold som gjør det vanskelig å tolke dette nøkkeltallet: 1. Kommunalt ansatte bistår også de private barnehagene med spesialtimer. Disse utgiftene er med i teller, men barna i de private barnehagene er ikke med i nevner. 2. Det regnskapsføres avskrivinger og noe vedlikeholdsutgifter til Kjeldås og Vammen barnehage. Disse utgiftene er med i teller, men barna i de private barnehagene som holder til i kommunale lokaler er ikke med i nevner. 3. Avskrivningene har ved en feil ligget for høyt i hele perioden. Skafjellåsen bhg ble lagt ned i. Den var forholdsvis dyr pr plass, så snittprisen vil bli påvirket av det. Tallet for ligger nært tilskuddsgrunnlaget for tilskudd til private aktører. ligger ca..000 kr høyere enn i det tilskuddsgrunnlaget, men har ca kr mindre per barn her. Det har vi ingen umiddelbar forklaring på. Det viser at det er behov for grundigere analyse av dette før vi kan harmonisere tjenestetilbudet internt i den nye kommunen. Kvalitet - Andel barn 1-5 år med barnehageplass (Vestf.) 87,2 % 91,3 % 90,9 % 88,1 % Øvre Eiker 88,8 % 90,1 % 90,7 % 92,5 % 91,0 % 92,6 % 91,9 % 96,2 % Hof 88,4 % 91,5 % 83,4 % 89,7 % Re 91,7 % 86,7 % 87,6 % 89,1 % Landet uten Oslo 90,8 % 90,9 % 91,0 % 91,5 % Vestfold 89,3 % 89,5 % 89,8 % 90,3 % Kostragruppe 88,2 % 88,2 % 88,7 % 89,4 % Det er full barnehagedekning i. Det betyr at alle barn med rettigheter etter bhg-lov 12.a får plass. I tillegg har det i perioder av vært nesten løpende opptak fordi vi har hatt ledig kapasitet. Høsten-16 har vi også hatt "gjestebarn" fra andre kommuner, som har gitt en del inntekter. Vi har også fortsatt en del "lekkasje" av barn til Drammen - det gir en økt kostnad. En del familier velger kontantstøtte. Samlet sett ligger dette sannsynligvis i de relativt lave tallene for.

13 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 13 av 24 Barnevern Prioritet Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) Øvre Eiker Hof Re Landet u/ Oslo Vestfold Kostragr Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Det er vanskelig å analysere denne indikatoren. Gjennomgående ligger høyere enn. Demografi og folkehelseprofil kan være en faktor, men det har vi ikke vurdert så langt. har et velfungerende barnevern som har relativt få fristoverskridelser og det er få saker som omgjøres i fylkesnemnda. Det er også sterkt fokus på rasjonell drift med tidsbegrensede tiltak på lavest mulig nivå. Samtidig er hensynet til barnet viktigere enn "bunnlinja" når meldinger behandles og tiltak vurderes. Pleie og omsorg Prioritet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten *) **) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) *) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *) Dekningsgrad Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på inst. Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinst. **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Øvre Eiker Hof Re Landet u/ Oslo Vest-fold Kostragr ,0 % 11,7 % 12,2 % 9,3 % 7,9 % 12,5 % 12,0 % 13,0 % 11,0 % 16,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 93,0 % 0,0 % 0,0 % 95,0 % 97,2 % 95,4 %

14 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 14 av 24 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Denne indikatoren viser alle utgifter innenfor sektoren pleie og omsorg (pleie institusjon, aktivisering, pleie i hjemmet) delt på alle innbyggerne i kommunen. Det er en jevn vekst i utgiftsnivået. Dette kan ha sammenheng med Samhandlingsreformen som medfører mer ressurskrevende brukere, spesielt innen hjemmetjeneste, ergo - og fysioterapi, psykisk helse og sykehjem. Andel demente med utagerende atferd øker, noe som fører til behov for økt bemanning i institusjon, til tross for stabilt antall brukere. I forhold til Kostragruppe synes det som vi har et noe høyt utgiftsnivå. Dette vil bli analysert. Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Dette nøkkeltallet viser utgifter til pleie i hjemmet delt på alle mottakere (utviklingshemmede, psykisk helse, hjemmesykepleie inkludert omsorgsboliger, BPA, omsorgslønn og praktisk bistand). ligger relativt lavt, men det er store ulikheter i gruppe. Må ta forbehold om registreringen er likelydende i kommunene.

15 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 15 av 24 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Dette nøkkeltallet viser utgifter til institusjon delt på alle institusjonsplasser i kommunen, både sykehjemsplasser (54) og avlastning/barnebolig plasser (3). Det er en utfordring at det er kjøpt plasser utenfor kommunene, dette påvirker innrapporteringen i forhold til reelle tilbudte plasser. Utgifter til avlastning/barnebolig er høyere per plass enn sykehjemsplassene. I forhold til KOSTRA gruppe er det flere kommuner som bruker mindre ressurser per plass. Vi kjenner ikke til hvorvidt det er mange avlastningsplasser/barneboliger i disse kommunene. Det er gjort en del rettelser i bruk av KOSTRA funksjon i forhold til tidligere år. Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (Vestf.) 11,7 % 12,0 % 11,7 % 12,2 % Øvre Eiker 9,5 % 9,2 % 8,6 % 9,3 % 9,0 % 8,4 % 7,5 % 7,9 % Hof 13,9 % 15,0 % 12,3 % 12,5 % Re 6,4 % 13,3 % 11,3 % 12,0 % Landet uten Oslo 13,5 % 13,4 % 13,2 % 13,0 % Vestfold,8 %,9 % 11,0 % 11,0 % Kostragruppe 12,7 % 12,3 % 12,3 % 16,1 % Dette nøkkeltallet viser andel eldre over 80 år som er beboer i institusjon. Gjennomsnittsalder på beboerne har gått noe ned etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft, med stadig yngre tjenestemottakere med behov for institusjonsplass. Fører til økt press på hjemmetjenesten. Vi ser likevel en økning i andelen eldre over 80 år som er beboer i institusjon fra -. Det er i kjøpt gjennomsnittlig 2 plasser i Svelvik kommune. I tillegg er det gjennom flere år kjøpt en privat plass.

16 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 16 av 24 I forhold til KOSTRA gruppen er det flere kommuner som har en høyere andel beboere på institusjon. Behovet for institusjonsplasser er økende. Vi forventer en endring over tid forutsatt at en lykkes med økt fokus på egenmestring og rehabilitering i hjemmet. Dekningsgrad - Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner (Vestf.) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Øvre Eiker 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 93,0 % 93,0 % Hof 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Re 65,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Landet uten Oslo 93,7 % 94,8 % 94,7 % 95,0 % Vestfold 96,9 % 97,2 % 96,0 % 97,2 % Kostragruppe 94,8 % 93,3 % 92,8 % 95,4 % Gjennom etableringen av tun pleie- og rehabilitering ble samtlige plasser planlagt og tilrettelagt som enerom. Kommunehelse Prioritet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten *) Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 2013 Øvre Eiker Hof Re Landet Vestfold Kostragruppe uten Oslo ,4 8,3 8,2 9,0 7,5 8,8,1 6,4 9,1 8,8 9,2 7,2 7,1 7,0 6,9 9,6,8 6,0 11,0,7,0,5 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten (Vestf.)

17 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 17 av 24 Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger. Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, rehabilitering, omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger, minus driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed prioritering av disse inntektene til kommunehelsetjenesten. kommunes netto driftsutgifter til kommunehelse har økt over de siste årene, og frem til. Tall fra viser en reduksjon. Dette tallmateriale må undersøkes før en konklusjon kan fattes. For øvrig ligger kommunen under landsgjennomsnittet og er 15 laveste i kostragruppe. Kommunen har fått økte tjenester til innbyggere 0-20 år, helsestasjons - og skolehelsetjeneste gjennom statlige tilskuddsmidler. Allikevel ligger kommunen under landsgjennomsnittet og fortsatt under anbefalte minste normtall. Når det gjelder utgifter til annet forebyggende arbeid (utgifter til miljørettet arbeide, frisklivssentral) så bruker kommunen mindre enn landsgjennomsnittet, også når det gjelder utgifter til legekontor, basistilskudd fastleger, legevakt og fysioterapi. Dekningsgrad - Fysioterapiårsverk per 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten (Vestf.) 8,4 8,3 8,2 9,0 Øvre Eiker 8,7,0,4 7,5 9,2 8,7 8,9 8,8 Hof,4,3,1,1 Re 7,3 7,2 7,2 6,4 Landet uten Oslo 8,9 9,0 9,1 9,1 Vestfold 8,5 8,5 8,6 8,8 Kostragruppe 9,0 9,0 9,0 9,2 Nøkkeltall viser dekning av fysioterapeuter til forebygging, i skole- og helsestasjonstjeneste, forebyggende arbeid, helse og sosial, diagnose, behandling, rehabilitering, pleie i institusjon og administrasjon målt i antall beregnede årsverk per.000 innbyggere per i. Dekningsgraden i har gått opp fra til. Dette skyldes intern prioritering knyttet til statlige styrkingsmidler. Fortsatt liggere vi noe under landsgjennomsnittet. Det er 5,0 årsverk fysioterapeuter tilknyttet den kommunale tjenesten der 1,7 årsverk er avsatt helsestasjons - skolehelse, forbyggende (kommunehelse) og habilitering. Innen pleie- og omsorg og sykehjem (institusjon) er det avsatt 2 årsverk. Det gis statlige tilskudd på 1/3 av lønnsutgiftene per årsverk fysioterapistilling. Det er 4,2 årsverk selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter (med driftstilskudd) fordelt på 4 institutter. 2 selvstendig næringsdrivende har 40 % driftstilskudd. Resterende fysioterapeuter har 0 % driftstilskudd og en har 80 % driftstilskudd. Fysioterapi er viktig tjeneste innen områdene friskliv, forebyggende tiltak, habilitering, hjemmerehabilitering.

18 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 18 av 24 Dekningsgrad - Legeårsverk pr 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten (Vestf.) 7,2 7,1 7,0 6,9 Øvre Eiker 9,9 9,8 9,6 9,6 11,0,8,7,8 Hof 6,1 6,1 6,0 6,0 Re 9,2,0,5 11,0 Landet uten Oslo,2,4,5,7 Vestfold 9,5 9,7,0,0 Kostragruppe,4,3,3,5 Indikatoren viser legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til 232 (forebygging, skole og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering, 253 (pleie i institusjon) og 120 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk i forhold til antall innbyggere. Legedekningen i kommunen har vært temmelig stabil de siste årene med 7,3 årsverk i 2013 med en svak nedgang til 7,0 i. Fra til er det en ytterligere mindre nedgang. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har kommunen 6 årsverk per.000 innbyggere mens landsgjennomsnittet er på 9 årsverk. Kommunen har ingen kommunelege, men det leies inn en liten andel på 3-4 timer per måned fra. Kommunen er lovpålagt å ha lege tilknyttet helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det er avsatt i dag i uken til helsestasjon og 4 timer i uken til skolehelsetjeneste. Timene er ikke regulert de siste 12 årene tross økt innbyggertall. Kommunen er i behov av økt fastlegehjemmel og en egen kommunelege. Det fremmes sak på dette i sammenheng med kommunereformen. Sosiale tjenester Prioritet Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år *) Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Øvre Eiker Hof Re Landet u/ Oslo Vestfold Kostragr ,8 % 3,6 % 3,6 % 4,5 % 4,9 % 3,5 % 4,4 % 4,0 % 0,0 % 0,0 %

19 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 19 av 24 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Ingen vesentlig endring når det gjelder innbyggere i aldersgruppen år eller per innbygger. Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år (Vestf.) 3,7 % 3,8 % 3,6 % 3,6 % Øvre Eiker 4,3 % 4,4 % 4,6 % 4,5 % 4,0 % 4,1 % 4,5 % 4,9 % Hof 2,5 % 3,0 % 3,4 % 3,5 % Re 3,7 % 3,9 % 4,0 % 4,4 % Landet uten Oslo 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % Vestfold 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kostragruppe 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Liten variasjon de senere år. NAV har fokus på at alle andre muligheter skal være forsøkt før vilkårene for økonomisk stønad er oppfylt. ligger lavest i forhold til de kommuner vi sammenligner oss med og også under landsgjennomsnittet.

20 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 20 av 24 Kommunale boliger Dekningsgrad Kommunalt disponerte boliger per 00 innbyggere *) Øvre Eiker Dekningsgrad - Kommunalt disponerte boliger per 00 innbyggere Hof Re Landet u/ Oslo Vestfold Kostragruppe (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser antall kommunalt disponerte boliger per innbyggere og sier noe om kommunens prioritering av boliger til personer som selv ikke kan skaffe et sted å bo, har særskilte behov osv. har hatt en stabil situasjon og ligger noe lavere enn kommunegruppen, Vestfold og landet. Adm, styring og fellesutgifter Økonomi Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb *) **) **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragr

21 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 21 av 24 Økonomi - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innbygger (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe **) Graf er justert med utgiftsbehov Brann og ulykkesvern Dekningsgrad Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 00 innbyggere Øvre Eiker Hof Re Landet u/ Oslo Indikatoren viser de nettoutgiftene som er direkte relatert til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring/kontroll. Utgifter og inntekter knyttet til premieavvik og fellesutgifter inngår ikke i denne indikatoren. kommune har hatt en nedgang i Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. per innbygger de siste to årene, bl.a. som følge av at vi har fått fordelt driftsutgifter fra D-IKT samarbeidet på sektorenes funksjoner. kommune ligger fortsatt noe over snittet i Kostragruppe og de øvrige sammenligningskommunene. Det er fokus på hvilke kostnader som føres på disse funksjonene, samt så vil det ifm. kommunesammenslåing med og Hof bli tatt en gjennomgang av evt. forskjeller og konteringspraksis. Vestfold Kostragr. 0,69 0,75 0,70 0,70 0,87 0,97 0,87 0,70 1,33 0,00 Dekningsgrad - Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 00 innbyggere

22 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 22 av 24 (Vestf.) 0,72 0,69 0,75 0,70 Øvre Eiker 0,72 0,69 0,75 0,70 0,88 0,88 0,87 0,87 Hof 1,05 0,00 1,32 0,97 Re 0,88 0,88 0,87 0,87 Landet uten Oslo 0,75 0,73 0,71 0,70 Vestfold 0,72 0,71 0,70 1,33 Kostragruppe 0,00 0,00 0,00 0,00 Indikatoren viser antall årsverk i brann- og ulykkesvern per innbyggere. deltar i Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV) og bemanningsnivået er omtrent på linje med landsgjennomsnittet, men lavere enn Vestfold. Bemanningsnormen er noe lavere enn Hof og, som deltar i VIB. Samferdsel Øvre Eiker Hof Re Landet Vestfold Kostragr. u/ Oslo Produktivitet Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate *) Produktivitet - Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren viser kommunens totale driftsutgifter per km kommunal veg. Utgiftene varierer noe fra år til år på grunn av tiltak som iverksettes, og viser en betydelig nedgang i. Utgiftene i ligger på nivå med Vestfold-kommunene, men betydelig over sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Av økonomianalysen "Et samfunn i utvikling" framgikk at det særlig var innen vintervedlikehold at har en god standard og høyt kostnadsnivå. Nye anbud har ikke gitt reduksjoner.

23 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 23 av 24 Gebyrsatser og brukerbetaling Økonomi Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) *) Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) *) Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) *) Øvre Eiker Hof Re Landet Vestfold uten Oslo Kostragruppe Økonomi - Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Årsgebyret for renovasjon er holdt nominelt uendret de siste årene. deltar i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) og gebyret er omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner. Gebyret er noe høyere enn i Vestfoldkommunene. Økonomi - Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe

24 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 24 av 24 Indikatoren kan være noe forvirrende fordi gebyr oppgis for år n+1, dvs. at for år oppgis gebyret per 1.jan Avløpstjenesten har tidligere år gått med overskudd og avgiftene må senkes for å redusere tidligere fondsavsetninger. Derfor ble årsgebyret for avløp betydelig redusert fra og med år og er nede på et svært lavt nivå i har derved et avløpsgebyr som nå ligger betydelig og unormalt lavere enn Vestfold og sammenlignbare kommuner. Ledningsnettet er i stor grad fornyet. Selv med store investeringer knyttet til overføring av avløp til vil det ikke bli vesentlige økninger i avgiftene framover. Økonomi - Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (Vestf.) Øvre Eiker Hof Re Landet uten Oslo Vestfold Kostragruppe Indikatoren kan være noe forvirrende fordi gebyr oppgis for år n+1, dvs. at for år oppgis gebyret per 1. januar Vannforsyningen har tidligere år gått med overskudd og avgiftene må senkes for å redusere tidligere fondsavsetninger. Derfor ble årsgebyret for vann betydelig redusert fra og med år og er nede på et svært lavt nivå i har derved et vanngebyr som nå ligger betydelig og unormalt lavere enn Vestfold og sammenlignbare kommuner. Ledningsnettet er i stor grad fornyet. Selv med nye investeringer vil det ikke bli vesentlige økninger i gebyrene framover.

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele

Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016 Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 KOSTRA-Analyse kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...6 Befolkningsutvikling...6 Hovedtall drift...7 Økonomi - Eiendomsskatt

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer