Opptaksrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptaksrapport 2009 1"

Transkript

1 Opptaksrapport

2 1. INNLEDNING GJENNOMFØRING AV OPPTAK HØGSKOLENS OPPTAKSKOMITÉ ARBEIDSOPPGAVER OPPTAKSKOMITEENS ARBEID I SØKERTALL... 5 Tabell 1 Utvalgte søkertall SØKNINGEN TIL HIST TILBUDSTALL OG OPPTAK FASTSETTING AV TILBUDSTALL FOR HOVEDOPPTAKET HOVEDOPPTAKET FASTSETTING AV TILBUDSTALL FOR NASJONALT SUPPLERINGSOPPTAK... 9 Tabell 3 Tilbudstall nasjonalt suppleringsopptak POENGGRENSER Tabell 4 Poenggrenser 2007, 2008 og Tabell 5 Poenggrenser 2009, utvalgte høgskoler og universitet OPPMØTE Tabell 6 Studieplasser, frammøtte og reserverte studieplasser REALKOMPETANSE BEGRUNNELSER OG KLAGER VEIEN VIDERE

3 1. Innledning Denne rapporten belyser søker- og opptaksdata innenfor Nasjonal Opptaksmodell (NOM) som omfatter opptaket til grunnstudier i det nasjonale samordnede opptaket. Rapporten inneholder ikke data for lokale opptak, etter- og videreutdanninger eller mastergrader som er administrert desentralt på hver avdeling. I årets opptak var 27 grunnstudier ved HiST annonsert i Samordna Opptak (SO). Rapporten gir en beskrivelse av hvordan NOM-opptaket ved høgskolen er organisert. Videre trekkes det fram sentrale tall og utviklingstrekk i søkertall, opptakstall, poenggrenser og møtt-tall. 2. Gjennomføring av opptak HiST har et sentralt opptakskontor for opptak innenfor NOM, som hører inn under Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt. I perioden september til mai er det i praksis ikke noe aktivt opptakskontor, og henvendelser vedrørende opptak blir hovedsakelig ivaretatt av opptaksleder med evt. styrking med kontorlærling. I perioden mai til september etablerer HiST opptakskontor med midlertidig ansatte opptaksmedarbeidere/sommerhjelper. Disse rekrutteres i stor grad fra høgskolens studenter. Høgskolens opptakskontor behandlet i 2009 totalt 5672 personsøknader (5110 i 2008) til ulike søknadsalternativer i løpet av ca. en og en halv måned. De fleste søkere befinner seg i kategorien ordinære søkere, som er bare én av flere søkerkategorier. I tillegg til dette hadde HiST til behandling totalt 355 søkere med ønske om spesiell vurdering hvor SO er ordinær saksbehandler. De viktigste søkerkategoriene i opptaket er: ordinære søkere søkere fra andre nordiske land realkompetansesøkere søkere som skal ha spesiell vurdering søkere fra land utenfor Norden søkere med Rudolf Steinerskole søkere med International Baccalaureate 3. Høgskolens opptakskomité Høgskolestyret vedtok i sak 021/07 å videreføre ordningen med sentral opptakskomite for Nasjonal opptaksmodell. Funksjonsperioden er fire år. Opptakskomiteen har ordinært tre møter og evt. ett evaluerende møte. Ut over dette er det normalt kontakt mellom komiteens leder og opptaksleder/fungerende opptaksleder gjennom hele opptaksperioden. Opptakskomiteen ledes av prorektor, og består i tillegg av én dekan, én programansvarlig, én studiekoordinator og to studenter. Opptaksleder er sekretær for komiteen. 3.1 Arbeidsoppgaver Opptakskomiteen behandler og avgjør etter vedtatt mandat saker knyttet til: - Spesiell vurdering i henhold til opptaksforskriften (SV-søkere) - Søknader om dispensasjon fra kravet til generell studiekompetanse - Fastsetter antall tilbud om studieplass i hovedopptak og nasjonalt suppleringsopptak. - Saker som er av en art som bør løftes til et høyere nivå. Spesielt gjelder dette saker hvor det er ønskelig fra opptakskontoret at valgte organer tar stilling til prinsipielle avgjørelser. 3

4 3.2 Opptakskomiteens arbeid i 2009 Komiteen har i 2009 bestått av følgende: Medlemmer: Arnulf Omdal Hilde Gade Gunn Fornes Grete Lillemyr Eirik Uthus Pia Helen Bjørsvik Varamedlemmer: Trond Michael Andersen Anne Tveit Geir Maribu Marit Skrødal Benedicte G. Arntzen Prorektor/Leder Dekan AMMT Programansvarlig PET Studiekoordinator TØH Student Student Rektor Dekan ASP Programansvarlig AITeL Studiekoordinator AMMT Student Opptakskomiteen gjennomførte tre møter i perioden til samt evalueringsmøte i september. Komiteen behandlet høgskolens dispensasjonssøknader og to saker om fastsetting av tilbudstall i hovedopptak og suppleringsopptak. I stor grad har opptakskomiteen tradisjonelt fulgt de råd og anbefalinger som gis av opptakskontoret og av avdelingene. I sjeldne tilfeller justeres forslag til vedtak, og opptakskomiteen ønsket derfor i 2009 å stille spørsmål med om større deler av opptakskomiteens arbeide kan eller bør delegeres administrativt til studiedirektør. Dette gjaldt spesielt komitebehandlingen av SV-søkere. Svært spesielle saker ønsket opptakskomiteen at opptakskontoret la frem for komitébehandling, da det av og til kan være riktig å ha en noe bredere og prinsipiell behandling av enkeltsaker. Slik opptakskomiteens mandat er, medfører saksbehandling av SV-søkere en stor arbeidsinnsats i komiteen som kan ses på som dobbeltarbeide da de samme vurderinger og analyser allerede er utført ved opptakskontoret. Den erfaring man administrativt har opparbeidet seg ved HiST med behandling av SV-søkere er av en slik kvalitet at komiteen ba rektor vurdere om det var riktig å delegere vedtaksmyndigheten i slike saker til studiedirektør. Dette ble effektuert gjennom vedtak i opptakskomiteen 19. juni Komiteen ba også rektor utrede komiteens framtidige funksjon gjennom vedtak i møtet 8. juli

5 4. Søkertall I forhold til beregning av markedsandeler i 2009 er de viktig å merke seg at Politihøgskolen i år for første gang deltok i det nasjonale samordnede opptaket. Politihøgskolens 2473 førsteprioritetssøkere utgjør 2,31 % av søkermassen i 2009 og vil medføre at alle andre institusjoner i utgangspunktet har en viss negativ utvikling i markedsandel om fjorårets fordeling av søkere opprettholdes. I 2009 opplevde HiST en liten tilbakegang i markedsandel av førsteprioritetssøkerne med -0,29 prosentpoeng, fra 4,93 prosent (endelig justert markedsandel i forhold til fjorårets rapport) i 2008 til 4,64 prosent av førsteprioritetssøkerne i ,99 prosent av alle søkere nasjonalt har HiST som minst ett av sine ti søknadsalternativer i I 2008 hadde 12,42 prosent av alle søkerne HiST som minst ett av sine alternativer. I år hadde NTNU en ytterligere reduksjon av sin markedsandel på -1,08 prosentpoeng til totalt 9,98 prosent. DMMH reduserte sin markedsandel med -0,14 prosentpoeng til 0,42 prosent mens HiNT styrket sin markedsandel med +0,10 prosentpoeng til 1,48 prosent. UiO, NTNU, HiO og UiB hadde større markedsandel enn HiST også i UiO hadde i år størst nedgang i markedsandel nasjonalt med -1,62 prosentpoeng. UiT lå i motsatt ende av skalaen som årets vinner med en styrking av markedsandelen med +1,45 prosentpoeng, men det er grunn til å anta at denne store økningen henger sammen med sammenslåing av Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. Det studiestedet med størst fremgang etter dette er Høgskolen i Sogn og fjordane med +0,31 prosentpoeng. Tabell 1 på neste side viser antall primærsøkere til studier ved HiST og til andre sammenlignbare høgskoler og universitet. Tallene er basert på søkerregistreringen i mai som er de offisielle søkertallene som benyttes i Samordna Opptak. Det kan forekomme endringer i førsteprioritet etter dette da søkere kan endre prioritet til 1. juli. 5

6 Tabell 1 Utvalgte søkertall HiST HiB HiO UiA UiS HiNT UMB NHH Endring Endring Endring Endring Endring Endring Endring Endring Sykepleier ,66 % ,68 % ,35 % ,76 % ,65 % ,47 % ,25 % ,86 % Vernepleier ,66 % ,44 % ,26 % ,83 % Barnevernspedagog ,34 % ,96 % ,78 % Sosionom ,18 % ,13 % ,65 % ,46 % Ergoterapeut ,14 % ,15 % ,81 % Radiograf ,58 % ,20 % ,97 % Bioingeniør ,94 % ,57 % ,17 % ,80 % Fysioterapeut ,45 % ,83 % ,88 % Audiograf ,09 % Informasjonsbeh ,90 % Drift av datasystemer ,73 % IT-støttet bedr.utv ,00 % Allmennlærer ,06 % ,80 % ,60 % ,81 % ,69 % ,14 % ,95 % Allmennlærer, real ,94 % ,22 % Tegnspråk ,00 % Tegnspråk og tolking ,51 % ,53 % Ingeniør, bygg ,74 % ,81 % ,85 % ,56 % ,43 % Ingeniør, data ,30 % ,68 % ,81 % ,94 % ,18 % Ingeniør, elektro ,60 % ,84 % ,82 % Ingeniør, kjemi ,26 % ,33 % ,02 % ,50 % Ingeniør, maskin ,60 % ,14 % ,38 % ,02 % ,00 % Ingeniør, materialt ,55 % Ingeniør, logistikk ,18 % Ingeniør, elektro ,18 % Ingeniør, maskin ,57 % ,00 % Matteknologi ,73 % ,21 % Økonomi og adm ,89 % ,94 % ,39 % ,83 % ,20 % ,53 % ,33 % ,37 % ,38 % ,65 % 6

7 4.1 Søkningen til HiST For tallmateriale, vises det til Tabell 1. Avdeling for helse- og sosialfag AHS hadde i 2009 en positiv utvikling for de fleste studier. Audiograf var det eneste studiet som gikk noe tilbake i antall primærsøkere. Øvrige studier hadde en fremgang på fra +2,34 % på barnevernspedagog til +23,66 på vernepleie. Nasjonalt virker det som om de fleste helsefagene har fremgang, men størrelsen på denne varierer fra institusjon til institusjon. Opptaksrammene ble i 2009 økt noe for avdelingen, men det er fortsatt en utfordring å kunne utdanne nok helsefagarbeidere for framtida. Avdeling for Informatikk og e-læring AITeL har en markant økning i søkermassen i forhold til fjoråret. Aller størst for Ingeniør, data med +49,3 %. Nasjonalt er det en markert tilbakegang for alle likeverdige ingeniørstudier. Disse studiene hadde i fjor en fremgang. Avviket er UiA som har en beskjeden fremgang. Høgskolens kraftige fremgang kan skyldes fjorårets like kraftige reduksjon, men det er fortsatt grunn til å se nærmere på årsakene til de store svingningene i et så kort tidsvindu. Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Søkningen til lærerutdanning ved HiST hadde et stort løft i Denne trenden er nasjonal, og alle utdanninger innen denne kategorien øker relativt jevnt. Dette er spesielt gledelig for utdanninger hvor søkertallene har pekt noe ned i de siste år. Det er også innenfor lærerutdanning grunn til å se nærmere på de tiltak som er iverksatt i 2009 for om mulig kunne påvise hva som har hatt innvirkning på søkerutviklingen. Det ble ikke kunngjort før søknadsfristen at HiST allerede i 2009 tok opp studenter til den nye grunnskolelærerutdanningen, men informasjon om dette ble sendt ut til alle søkere på studiet før omprioriteringsfristen. Det ble i 2009 ikke gjennomført opptak til Allmennlærerutdanning for døve. Avdeling for mat- og medisinsk teknologi Studiene ved AMMT er fra høsten 2009 lagt inn under avdeling for teknologi, men opptaksteknisk ble opptakene gjennomført etter den gamle avdelingsstrukturen. Alle avdelingens studier harre i 2009 en negativ utvikling i søkertallene. Den positive tendensen man kunne se for matteknologi fra 2008 er da ikke fulgt opp i Radiograf har en betydelig tilbakegang på -22,58 % og bioingeniør har en tilbakegang på -5,94 %. Avdeling for sykepleie ASP hadde i 2009 en betydelig reduksjon i opptaksrammene på grunn av omdisponering av studieplasser til desentral sykepleie og videreutdanninger på avdelingen. Likevel har søkermassen økt betraktelig. Denne trenden ser vi nasjonalt også i forhold til sammenlignbare studier. Igjen er det grunn til å se nærmere på de nasjonale svingningene over kun få år. Fjorårets nasjonale nedgang er snudd i 2009, og dette er svært positivt. Avdeling for teknologi Søkning til ingeniørutdanninger ved HiST har svingt noe i de siste årene og det er ingen klare tendenser i forhold til de enkelte fagområder. Utdanninger som går frem ett år kan gå tilbake like mye neste år. I 2009 er det uansett spesielt gledelig at ingeniørstudiene i logistikk og kjemi har en såpass stor fremgang på henholdsvis +118,18 % og +105,26 %. Det er også 7

8 nasjonalt store variasjoner i søkertallsutviklingen og det er vanskelig å vise til verken geografiske eller faglige skillelinjer. Toårige ingeniørutdanninger er fortsatt svært marginale i forhold til antallet søkere, så prosentvise endringer for disse studiene vil være vanskelig å bruke i analyser av studienes fremtid. Men i sum kan vi si at opptakene viser at studiene ikke klarer å fylle vedtatte opptaksrammer selv om søkertallet øker noe. Det ble i 2009 ikke gjennomført opptak til desentralt 1. år i Mo i Rana for verken maskin eller kjemi. Avdeling Trondheim økonomiske høgskole Det var også i år svært god søkning til grunnutdanningen i økonomi og administrasjon på TØH. Sammenlignet med andre institusjoner hadde TØH en relativt sett mindre økning målt i prosent. I antall søkere så er TØH og NHH en god del større enn de øvrige slik at prosentvise direkte sammenlikninger kan være vanskelige. NHH er den institusjonen som TØH oftest sammenligner seg faglig med, og det er i det perspektivet interessant å merke seg at NHH har en nedgang på -1,37 % samtidig som TØH øker med + 6,89 %. 5. Tilbudstall og opptak Som beskrevet i kapittel 3, er det den sentrale opptakskomiteen som fastsetter tilbudstallene, både for hovedopptak og nasjonalt suppleringsopptak. Opptakskontoret utarbeider et forslag som sendes på høring til avdelingene, som igjen kommer med sine forslag til opptakskomiteen. Avdelingenes forslag ble drøftet i opptakskomiteen, før komiteen fattet sitt vedtak. Avdelingenes forslag til tilbudstall ble tillagt stor vekt og opptakskomiteen sluttet seg avdelingenes ønsker uten endringer. De vedtatte tilbudstallene registreres hos Samordna Opptak, som sender ut det antall tilbud høgskolen ber om. 5.1 Fastsetting av tilbudstall for hovedopptaket Vurdering og fastsetting av tilbudstall er det opparbeidet god erfaring på ved høgskolen. Selv om det kjøres supplerings- og etterfyllingsopptak til medio september, er det ønskelig å fylle flest mulig studieplasser i hovedopptaket. Beregning av tilbudstall tar utgangspunkt i historiske oppmøtetall, ønsket antall oppmøtte og gjennomsnittlig oppmøtegrad. Overbooking er nødvendig for å ende opp med tilstrekkelig antall studenter møtt første dag, og for enkelte studier også for å fylle aktivitetskravene i forhold til produksjon av ferdige kandidater. Av den grunn er tilbudstallene for de enkelte utdanningene normalt til dels vesentlig høyere enn antall disponible studieplasser. Fra opptakskontorets side er det en relativt mekanisk/matematisk tilnærming til forslag til tilbudstall. Avdelingene legger også andre forhold til grunn for sine forslag til tilbudstall. Et særlig viktig forhold i denne sammenhengen er det enkelte studiums følsomhet for studenttallet og aktivitetskrav. For utdanninger som har praksis som en viktig del av utdanningen, er det et avgjørende moment å sikre at man er i stand til å skaffe praksisplass til alle. Er studenttallet for høyt, kan dette medføre ekstra problemer i forhold til å stille tilstrekkelig antall praksisplasser til rådighet. I tillegg vil forventninger til oppmøtegrad og utenforliggende faktorer som kan tenkes å påvirke søkernes interesse for studiet, også legge føringer for de endelige tilbudstallene. Opptakskomiteen vedtok i år de ønskede antall tilbud for hvert enkelt studium. Studier hvor tilbudstallet oversteg antallet primærsøkere er i Tabell 2 merket med 1) 8

9 Tabell 2 Tilbudstall hovedopptak. Studium Tilbudstall Studium Tilbudstall Ingeniør, Bygg 111 Barnevernspedagog 125 Ingeniør, Elektro 152 Sosionom 120 Ingeniør, Kjemi 29 Audiograf 100 1) Ingeniør, Maskin 68 Ergoterapeut 157 1) Ingeniør, Materialteknikk 26 Fysioterapeut 126 Ingeniør, Logistikk 36 IT-støttet bedriftsutvikling 80 Ingeniør, Elektro (2-årig) 20 1) Ingeniør, Data 100 Ingeniør, Maskin (2-årig) 20 1) Informasjonsbehandling 32 Matteknologi åpent Drift av datasystemer 48 Radiograf 90 Allmennlærer 351 Bioingeniør 95 1) Allmennlærer med realfag 139 1) Sykepleier 200 Tegnspråk 37 Vernepleier 149 Tegnspråk og tolking 30 Økonomi og administrasjon 420 1) Tilbudstallet oversteg antallet primærsøkere. Studiet må da normalt i prinsippet anses som åpent. 5.2 Hovedopptaket Hovedopptaket ble kjørt 18. juli og offentliggjort 20. juli. På nett kunne tilbudsinformasjonen være tilgjengelig for søkerne fra 17. juli. Samordna Opptak sender ut de offisielle svarbrevene, mens opptakskontoret sender ut egne velkomstpakker med informasjon fra blant annet HiST, Studentparlamentet, avdelingene, Studentsamskipnaden i Trondheim og Fadderuka Quak! Umiddelbart etter at hovedopptaket var offentlig 20. juli, ble flere studier lagt ut på restetorget hos SO for å fylle opp ledige studieplasser. Andre studier har vært lagt ut i kortere perioder i ettertid for å fylle opp de siste studieplassene. Dette gjaldt: Allmennlærer Allmennlærer, realfag Informasjonsbehandling Audiograf Matteknologi Ingen ingeniørstudier var i år på restetorget i motsetning til i fjor hvor flere hadde ledige studieplasser etter hovedopptaket. Flere av studiene ble helt eller delvis fylt med det antallet studenter avdelingene ønsket på bakgrunn av bruk av restetorg. Til sammen 146 søkere søkte opptak til ett eller flere studier ved HiST gjennom restetorget. 67 av disse ble tilbudt studieplass. 5.3 Fastsetting av tilbudstall for nasjonalt suppleringsopptak Ved fastsetting av suppleringstall er det andre grunnlagsparametre som benyttes enn for hovedopptaket. Disse parametrene er antall ja-svar etter hovedopptaket, ønsket antall frammøtte, gjennomsnitt av prosentvis frammøte etter antall ja-svar i de siste års hovedopptak, og prosentvis antall ja-svar i suppleringsopptaket for de siste år. Opptakskontoret utarbeider tre ulike forslag; et forsiktig, et middels og et offensivt. 9

10 Tabell 3 Tilbudstall nasjonalt suppleringsopptak. Studium Tilbudstall Studium Tilbudstall Høgskoleing. Bygg 0 Barnevernspedagog 6 Høgskoleing. Elektro 10 Sosionom 0 Høgskoleing. Kjemi 2 Ergoterapeut 5 Høgskoleing. Maskin 16 Fysioterapeut -4 Høgskoleing. Materialteknikk 1 Audiograf Restetorg Høgskoleing. Logistikk 4 Høgskoleing. Data -9 Ingeniør Elektro (2-årig) 0 Informasjonsbehandling Restetorg Ingeniør Maskin (2-årig) 0 Drift og vedlikehold -12 Matteknologi Restetorg IT-støttet bedriftsutvikling -7 Radiograf -2 Allmennlærer Restetorg Bioingeniør -3 Allmennlærer m/realfag Restetorg Sykepleier 1 Tegnspråk 4 Vernepleier 5 Tegnspråk og tolking 0 Økonomi og administrasjon -50 (Negative tall innebærer at studiene fikk for mange ja-svar etter hovedopptak og at opptakskomiteen ønsket en reduksjon i det samlede antallet tilbud.) 5.4 Poenggrenser Det er poenggrensene i det nasjonale suppleringsopptaket som brukes som de offisielle poenggrensene fra år til år. På bakgrunn av søkertallene, ble det som forventet en nedgang i poenggrensene for flere av studiene. Vi har likevel fortsatt høye poenggrenser når man sammenligner med like studier ved andre høgskoler. Tabell 4 viser poenggrensene for 2009, 2008 og Tabell 5 viser poenggrensene for 2009ved andre institusjoner med tilsvarende eller like studietilbud, i tillegg til HiST. I forhold til opptaket i 2009 ble poengsummene en søker kunne oppnå justert gjennom revisjon av forskrift om opptak til høyere utdanning. Forskriftsendringen medførte at søkere mistet fordypningspoengene. Samtidig ble poeng gitt for høyere utdanning/folkehøgskole/førstegangstjeneste og realfagspoeng redusert. Normalt skulle man forvente at dette ville føre til reduksjon i opptaksgrenser, spesielt for studier med tradisjonelt sett høye krav hvor søkerne ofte har tatt ekstra fag for å øke poengsummen sin. Likevel har erfaringer i Samordna Opptak vist at endringen i fordelingsforholdet mellom ordinær kvote og førstegangsvitnemålkvote har motvirket noen av disse endringene (fra 60/40 i 2008 til 50/50 i 2009 (målt i prosent)). Det er derfor grunn til å anta at poengsummene i de påfølgende tabellene er relativt sammenlignbare. 10

11 Tabell 4 Poenggrenser 2007, 2008 og Studium Ordinær kvote Primærvtm.kvote Forkurskvote Ingeniør, Bygg 54,5 57,1 53,2 50,5 51,5 44,8 alle 34,0 36,7 Ingeniør, Elektro alle alle 41,7 alle alle alle alle alle alle Ingeniør, Kjemi alle alle 49,2 alle alle alle alle alle alle Ingeniør, Maskin 51,5 50,8 49,7 48,0 46,3 35,7 alle alle alle Ingeniør, Materialteknikk 44,9 49,9 53,4 45,2 47,8 44,0 alle alle alle Ingeniør, Logistikk alle alle 48,0 alle alle alle alle alle alle Ingeniør, Elektro (2-årig) trukket trukket alle Ingeniør, Maskin (2-årig) alle trukket alle Matteknologi alle alle alle alle alle alle alle 1) alle 1) alle 1) Radiograf 46,7 44,5 43,7 41,8 42,6 37,7 Bioingeniør 42,0 47,7 40,2 41,8 50,0 40,8 Sykepleier 49,6 48,5 49,9 45,7 46,6 45,5 Vernepleier 44,6 43,1 42,7 39,6 37,7 32,4 Barnevernspedagog 49,8 47,4 46,1 45,2 43,0 41,6 Sosionom 50,7 51,5 49,2 45,4 43,0 42,4 alle 2) Audiograf 42,5 alle alle 37,0 alle alle Ergoterapeut 46,2 43,3 40,1 43,1 42,4 34,8 Fysioterapeut 60,1 60,3 56,1 54,8 55,3 50,5 IT-støttet bedriftsutvikling 42,0 41,2 41,1 38,3 37,8 37,2 Ingeniør, data alle alle 43,1 alle alle 34,8 alle alle alle Informasjonsbehandling 41,7 alle alle alle alle alle Drift av datasystemer alle alle 28,5 alle alle alle Allmennlærer 46,8 42,2 35,4 45,4 44,0 38,2 Allmennlærer med realfag alle alle alle alle alle alle Tegnspråk 50,5 53,2 47,7 45,8 45,0 alle Tegnspråk og tolking 47,8 46,5 44,8 37,4 38,8 36,0 Økonomi og administrasjon 51,3 51,8 49,6 49,4 50,1 46,6 1) Gjelder opptak med grunnlag Tilpasningskurs. 2) Gjelder kvote for søkere med internasjonal/interkulturell bakgrunn alle = alle kvalifiserte søkere er gitt tilbud og poenggrense oppgis da ikke trukket = Studiet ble trukket før hovedopptaket 11

12 Tabell 5 Poenggrenser 2009, utvalgte høgskoler og universitet. HiST HiB HiO UiA Ordinær Førstvtm Ordinær Førstvtm Ordinær Førstvtm Ordinær Førstvtm Ordinær UiS HiNT UMB NHH Sykepleier 49,9 45,5 47,2 43,1 42,0 34,8 42,9 41,7 43,0 38,3 45,0 39,2 41,1 alle 38,0 34,4 37,3 alle Vernepleier 42,7 32,4 46,3 35,8 38,0 alle alle alle Barnevernspedagog 46,1 41,6 48,0 41,9 41,0 35,7 38,2 Sosionom 49,2 42,4 50,5 44,2 48,2 38,0 45,5 40,4 44,0 38,4 Ergoterapaut 40,1 34,8 46,4 42,5 43,2 37,2 Radiograf 43,7 37,7 44,2 38,3 46,3 38,0 Bioingeniør 40,2 40,8 45,4 45,1 39,8 38,7 39,8 35,0 Fysioterapeut 56,1 50,5 55,6 50,4 55,5 49,4 Audiograf alle alle Informasjonsbeh. alle alle Drift av datasystemer 28,5 alle IT-støttet bedr.utv. 41,1 37,2 Allmennlærer 35,4 38,2 alle alle 41,9 37,4 alle alle alle alle alle alle Allmennlærer, realfag alle alle alle alle Tegnspråk 47,7 alle Tegnspråk og tolking 44,8 36,0 46,5 34,4 Ingeniør, bygg 53,2 44,8 48,0 42,3 alle alle alle alle 40,4 40,7 Ingeniør, data 43,1 34,8 alle alle alle alle alle alle alle alle Ingeniør, elektro 41,7 alle alle alle alle alle alle alle alle alle Ingeniør, kjemi 49,2 43,4 alle alle alle alle alle alle Ingeniør, maskin 49,7 35,7 48,2 alle alle alle o.i. o.i. 40,7 38,6 Ingeniør, materialt. 53,4 44,0 Ingeniør, logistikk 48,0 alle Ingeniør, elektro 2 alle alle o.i. o.i. Ingeniør, maskin 2 alle alle o.i. o.i. Matteknologi alle alle alle alle Økonomi og adm. 49,6 46,6 49,3 45,8 61,5 48,0 45,9 44,9 44,9 41,7 alle alle 43,4 40,5 54,4 52,3 42,4 41,3 38,7 36,6 Førstvtm Ordinær Førstvtm Ordinær Førstvtm Ordinær Førstvtm alle = alle kvalifiserte søkere er gitt tilbud o.i. = Institusjonen har valgt å ikke publisere opptaksgrenser for studiet. 12

13 5.5 Oppmøte Det blir normalt registrert oppmøte for de nye studentene i løpet av studieårets første to uker. Oppmøtetallene er avgjørende for om det skal suppleres ytterligere videre ut i semesteret. Endelige tall for oppmøte blir rapportert inn til SO medio oktober. Forholdet mellom antall studieplasser, tilbudstall, ja-svar og antall/andel frammøtte i år, har stor innvirkning på neste års beregning av tilbudstall. Tabell 6 viser det vedtatte opptakstallet, antall frammøtte og hvor mange som er registrert med reservert studieplass til neste år. Oppmøtetall i denne fremstillingen kan avvike noe fra de tall avdelingene sitter med i forhold til klasselister og lignende. Dette på grunn av at oppmøtetallene gjennom SO kun forholder seg til de søkere som er ordinære søkere et gitt år. Studenter som ikke er flyttet opp i årskurs og dermed i realiteten skifter klasse eller av andre grunner ikke har søkt på ordinært vis, vil ikke bli dekket av denne fremstillingen. Tabell 6 Studieplasser, frammøtte og reserverte studieplasser. Studium Studieplasser Antall møtt Reservert Ingeniør, Bygg Ingeniør, Elektro Ingeniør, Kjemi Ingeniør, Maskin Ingeniør, Materialteknikk Ingeniør, Logistikk Ingeniør, Elektro (2-årig) Ingeniør, Maskin (2-årig) Matteknologi Radiograf Bioingeniør Sykepleier Vernepleier Barnevernspedagog Sosionom Audiograf Ergoterapeut Fysioterapeut IT-støttet bedriftsutvikling Ingeniør, data Informasjonsbehandling Drift av datasystemer Allmennlærer Allmennlærer med realfag Tegnspråk Tegnspråk og tolking Økonomi og administrasjon

14 6. Realkompetanse Opptakskomiteen behandler ikke lenger selv vedtak om realkompetanse. Likevel er oppsummeringen av disse tallene en naturlig del av en opptaksrapport som også skal dokumentere helheten i opptaket. Realkompetanse kan tilkjennes søkere som med en kombinasjon av utdanning, kurs, praksis og andre relevante forhold kan dokumentere likeverdig kompetanse som søkere med generell studiekompetanse. Vurdering av realkompetanse foretas ved den enkelte institusjon, med utgangspunkt i et felles lovverk for alle institusjoner under Lov om universiteter og høgskoler. De fleste institusjoner har i tillegg vedtatt utfyllende regler. De lokale reglene for Høgskolen i Sør-Trøndelag ble sist omfattende revidert i I 2009 ble det registrert inn 221 søkere med realkompetanse som grunnlag. Av disse sendte 105 inn omslagsark, og regnes da som reelle realkompetansesøkere til studier i Av disse ble 18 vurdert som kvalifisert for til sammen 21 søknadsalternativer. Av disse 18 ble 10 tilbudt studieplass etter individuell nivåvurdering. Det var i 2009 fortsatt en overvekt av realkompetansesøknader til helse- og sosialfagene. I tillegg er det en økende andel realkompetansesøkere til ingeniørutdanningene og et relativt høyt antall på økonomi og administrasjon. Tabell 7 viser alle de ulike søknadsalternativene realkompetansesøkere hadde i sine søknader de tre siste årene. Mange søkere har flere søknadsalternativer i sin søknad, og derfor vil eksempelvis en person med tre søknadsalternativer framstå som tre realkompetansesøknader på ulike studium i denne tabellen. Totaltallene avviker da også fra de reelle tilbud som ble gitt, da en søker kun gis tilbud på ett studium. Likevel er det riktig å presentere disse tallene da mange vurderinger, som for eksempel vurdering av praksis, blir foretatt i forhold til hvert enkelt søknadsalternativ. 14

15 Tabell 7 Realkompetansesøknader fordelt på studium Studium Søknader Godkjent Tilbud Søknader Godkjent Tilbud Søknader Godkjent Tilbud Ingeniør - Bygg Ingeniør - Data Ingeniør - Elektro Ingeniør - Kjemi Ingeniør - Maskin Ingeniør - Materialteknikk Ingeniør - Logistikk Ingeniør - Elektro 2år Ingeniør - Maskin 2år Informasjonsbehandling Matteknologi Drift og vedlikehold av EDB IT-støttet bedriftsutvikling Radiograf Bioingeniør Økonomi og adm Sykepleier Vernepleier Barnevernspedagog Sosionom Ergoterapeut Fysioterapeut Audiograf Allmennlærer Allmennlærer - realfag Tegnspråk Tegnspråk og tolking SUM HIST Søknader = Det totale antallet søknader. En person kan ha flere alternativer på sin søknad og vil da ha flere forekomster i tabellen. Godkjent = Antallet realkompetansesøknader som ble vurdert som kvalifisert for studiet det var søkt til Tilbud = Antallet tilbud gitt. Søkere kvalifisert for flere studier får kun ett tilbud, og da på det høyest rangerte studiet. 15

16 7. Begrunnelser og klager I etterkant av hovedopptaket mottar høgskolen normalt mange henvendelser fra søkere som har fått avslag på søknaden sin, eller som mener de har fått feil poengsum beregnet. Formelle klager sendes, sammen med et saksframlegg fra opptakskontoret, til to ulike klagenemnder avhengig av hvilket vedtak som påklages. Klager fra realkompetansesøkere, og i enkelte tilfeller også søknader om dispensasjon, sendes høgskolens egen klagenemnd mens klager fra øvrige søkergrupper sendes Nasjonal klagenemnd i Oslo. Årsaken til at klager fra realkompetansesøkere sendes egen klagenemnd, er at det er lokale retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse og lokalt utøvd skjønn som legges til grunn for vedtakene. Fra og med 2007 vedtok Kunnskapsdepartementet at også klager på dispensasjon fra kravet til generell studiekompetanse skal behandles i høgskolens egen klagenemnd, i de tilfeller hvor klagen berører høgskolens eget skjønn, da i forhold til om søkeren har muligheter til å gjennomføre studiet med manglende opptaksgrunnlag. I år har høgskolens egen klagenemnd behandlet tre saker. Sakene er endelig avgjort, og høgskolens vedtak er opprettholdt i alle. Nasjonal klagenemnd har i 2009 hatt tre saker til behandling hvor høgskolens vedtak også er opprettholdt. Opptakskomiteen tar vedtak fra klagenemndene til etterretning og vil på bakgrunn av disse justere praksis i henhold til vedtakene i de tilfeller det skulle være behov for det. Ut over dette har det vært noen henvendelser hvor søkere har fått endret vedtak til gunst for søker uten reell klagebehandling. 8. Veien videre I møte 9.september 2009 diskuterte Sentral opptakskomitè gjøremålene i komiteen i lys av mandatet. Komiteen kom samlet fram til at den vil anbefale at Sentral opptakskomitè avvikles ved HiST. Begrunnelsen for dette er dels at sentrale oppgaver er falt bort/bør falle bort, dels at det i dagens komitèmandat ligger en klar motsigelse i prinsippet om at myndighet skal følge ansvar: Realkompetansesøknader er trukket ut av komiteens arbeid for 2 år siden og lagt administrativt hos studiedirektøren, etter ønske fra komiteen selv. SV-søkere er i 2009 trukket ut av komiteens arbeid etter initiativ og ønske fra komiteen selv (eget vedtak i komiteens møte 19. juni 2009). Den erfaring man administrativt har opparbeidet seg ved HiST med behandling av SV-søkere er av en slik kvalitet at komiteen ba rektor vurdere om det var riktig å delegere vedtaksmyndigheten i slike saker til administrasjonen ved studiedirektøren. Å saksbehandle et stort antall individuelle søknader er for øvrig lite hensiktsmessig og svært ressurskrevende for komiteen. I komitèmandatet heter det at Sentral opptakskomitè skal fastsette tilbudstall overfor Samordna opptak, etter forslag fra avdelingene. Komiteen mener at mandatpunktet representerer en klar motsigelse i organisasjonsprinsippet om at vedtaksmyndighet bør legges der ansvaret ligger. Hvor mange studenter som møter ved studiestart har direkte økonomiske og studiekvalitetsmessige implikasjoner. Beslutninger om dette bør etter komiteens oppfatning ligge i linjen mellom rektor og dekanat, fordi ansvaret ligger i denne linjen. 16

17 Komiteen vil for øvrig legge til at ha en operativ og tilstedeværende opptakskomitè gjennom sommermånedene er en svært ressurskrevende praksis. Tidligere var alle statlige universiteter og høgskoler pålagt gjennom Lov om universiteter og høyskoler å ha en sentral opptakskomitè. Bestemmelsen falt bort ved en av lovrevisjonene etter kvalitetsreformen. I dag er det varierende om institusjonene har valgt å videreføre ordningen med opptakskomitè eller ikke. Sentral opptakskomitè ved HiST vil på bakgrunn av overstående samstemmig anmode rektor om å fremme sak overfor Høgskolestyret om å avvikle komiteen. Det forutsettes at studentenes medvirkning og innflytelse på vedtaksprosessene i opptaksarbeidet ivaretas. Vedtatt av Opptakskomiteen 12. oktober 2009 Arnulf Omdal Leder Rune Hegge Sekretær 17

18 18

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall totalt ved AHS Mann 224 45,3 % Audiograf 7 1,4 % 9,2 % Kvinne 270 54,7 % Barnevernspedagog 6 1,2

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.10.11 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2005 Høgskolestyret 02.02.05

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2005 Høgskolestyret 02.02.05 HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 0/005 PROTOKOLL Møtedato:. februar 005 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 5, inngang D. Møtetidspunkt: 09.00-5.00 Saksliste: 00/005: Referatsaker 00/005: Fastsetting av opptakstall

Detaljer

Eksempel på søkeprosessen

Eksempel på søkeprosessen Med høyere utdanning mener vi her grunnutdanninger, som er utdanninger man kan begynne på rett etter videregående skole (altså som ikke har høyere utdanning som opptakskrav, slik f.eks. toårige masterprogrammer

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.01.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/3771-512 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002-2005 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2005/2006

Detaljer

Oversikt over studietilbud ved HiST

Oversikt over studietilbud ved HiST Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 12.10.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-24/15 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Opptaksrapport 2015 Se vedlagte opptaksrapport

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 01/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2006 INNKALLING Møtedato: 25. 26.01.2006 Møtested: Selbusjøen Hotell & Gjestegård Avreise fra Trondheim med felles buss kl 0800, 25.01.2006 (oppmøte i Schnitlergården) Beregnet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 160107 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 02/2001 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL HØSTEN 2001 Tidl. sak(er): 64/97,

Detaljer

Ja-svar Pr.plass , ,3

Ja-svar Pr.plass , ,3 Til styret Dato: 19.august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: Journalnr.: 2013/3722 Saksbehandler: Camilla Sønstabø Thorkildsen SØKNADER OG OPPTAKSTALL 2013/2014 Studier i det samordna opptaket søkning og tilbud

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 20.01.02 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 01/3352 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 5/2002 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2002/2003 Tidl.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Bakgrunn I regjeringens strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen, som ble lagt frem i 2014 fremgår det at Regjeringen vil skjerpe kravene for opptak

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Rektor orienterer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Rektor orienterer Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 07.10.11 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Rektor orienterer HS-O-012/11 Saksbehandler/-sted: LED Tidligere sak(er): Vedlegg: Lenke til

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Nøkkeltall... 4 2.1 Øking i antall søkere.... 4 2.2 Søknader fordelt på prioritet... 5 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Møtedato: 22/8-2008 Kl: 0830-1100 Sted: R303 Retorten Møteleder: Sissel Referent: Olve Ledermøte, referat Til stede: Ketil, Roar, Hallstein,

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 28.10.04 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 067/2004 SAK: REDUKSJON I ANTALL STUDIEPLASSER FORELØPIG DRØFTING Tidl.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Grønn = Møter i prosjektgruppen og opplæringsmøta, Oransje = Opptakskomitemøter, Rosa = Faser for innstillingsarbeid. Ikke-bosatte søkere

Grønn = Møter i prosjektgruppen og opplæringsmøta, Oransje = Opptakskomitemøter, Rosa = Faser for innstillingsarbeid. Ikke-bosatte søkere 2010 ÅRSHJUL for Prosjektgruppen for opptak side 1 av 10 Prosjektgruppen for opptak har prøvd å innføre faste møtetidspkt siste fredag i mnd kl. 9-11.30 i perioden okt- mars. Oppsummering og evalueringsmøtet

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl

Møtedato: 12. november Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003 PROTOKOLL Møtedato: 12. november 2003. Møtested: Avdeling for teknologi møterom 118G, Gunnerusgate 1. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.45. Til stede fra Høgskolestyret: Torunn

Detaljer

RAPPORT TIL HØGSKOLESTYRET FRA KLAGENEMNDA VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

RAPPORT TIL HØGSKOLESTYRET FRA KLAGENEMNDA VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG RAPPORT TIL HØGSKOLESTYRET FRA KLAGENEMNDA VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Klagenemndas virksomhet år 2004 1 GENERELT Klagenemnda ved Høgskolen i Sør-Trøndelag ble vedtatt opprettet av høgskolestyret 21.

Detaljer

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag»

Vedtakssak Dato: 22.02.12. Høgskolestyret Rektor. HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.12 Til: Fra: Høgskolestyret Rektor Sak: HS-V-04-12 Endring i «Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag» Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk1999. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk1999 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Samordna opptak - Søkerstatistikk 1999 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4

Detaljer

V5-Beregning av studieplassendringer xls

V5-Beregning av studieplassendringer xls Effekt av helårsvirkning som følge av opprettelsen av 500 studieplasser i lærerutdanningene i 2006 Avdeling Studieretning Antall studieplasser Basispris Fra KD Kr 60% av basis til avd. Til avdelingene

Detaljer

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til UiO 2017 Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Årets NOM-opptak i tall UiO har 97 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 18450 1.prioritetssøkere Antall tilbud:

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 16.01.06 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 003/2006 SAK: FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2006/2007 Tidl. sak(er):

Detaljer

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017

Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Informasjon om opptak til Årsenheten i spesialpedagogikk 2017 Kontaktinformasjon: Administrativ ansvarlig for opptaket : Andrey Belovodskiy bachelor@isp.uio.no Veiledning bookes via http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/studieveiledning/

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15

Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 /HMSk PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2009 Møtedato: 25.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 0900-1830 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-042/09 Årsplan og budsjett

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 UHRs karaktersamling 28. oktober 2011 Inger-Åshild By, NIH Egil Gabrielsen, UiS Marianne Randen, UiO Eirik Uthus, NSO To hovedbehandlingsmåter

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

NB! Studenter som er tatt opp til årskurs på grunnlag av realkompetanse - og består - får automatisk generell studiekompetanse (GSK) i etterkant.

NB! Studenter som er tatt opp til årskurs på grunnlag av realkompetanse - og består - får automatisk generell studiekompetanse (GSK) i etterkant. Opptaksforum Mandag 26. februar 2007 Eli Vangen, Håvard Ravn Ottesen, Eva Terese Voldhagen, Hege Barreth Jacobsen, Frøydis Søbstad, Britt Klein, Lena Haugen, Anette Knudsen, Frøydis Aksnes, Harriet Gust,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016 Samordna opptak Søkerstatistikk Samordna opptak Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 5 Figur 1. Nøkkeltall for opptakene 2010 : antall søkere.... 5 1. Hvordan tallene skal forstås:... 6 Figur 2. Nøkkeltall for opptakene

Detaljer

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO) Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 20, tall fra Samordna opptak (SO) Generelt om søkningen til høyere utdanning i år Samordna opptak (SO) har i april 20 registrert cirka 92 500 søkere til

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag Hovedtema: Inntakskvalitet 2013 Trondheim 8. november 2013 Innhold VEDLEGG... 3 FORORD... 4 MÅLING AV INNTAKSKVALITET...

Detaljer

Opptak til grunnstudier og master 2017/2018. Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til grunnstudier og master 2017/2018. Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til grunnstudier og master 2017/2018 Temamøte om opptak 14. februar 2017 Mali Ødegaard Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Rammer og regelverk Et lite innblikk Opptak til grunnstudier

Detaljer

Opptak til UiO Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging

Opptak til UiO Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging Opptak til UiO 2016 Hanne Degerstrøm Ellingsen Seksjon opptak og tilrettelegging Årets NOM-opptak i tall UiO har 100 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 17649 1.prioritetssøkere Antall

Detaljer

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene?

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Hallstein Hemmer, Instituttleder kjemi og materialteknologi Prodekan for utdanning Fakultet for Teknologi (FT), NTNU Kunnskap for

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2009 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt... 1 Søkertallsutviklingen ved fakultetet... 1 De enkelte fagene... 2 Betydning for høsten 2009 og seinere oppfølging...

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til UiO 2016 Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Årets NOM-opptak i tall UiO har 100 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 17649 1.prioritetssøkere Antall tilbud:

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer