Lokale forhandlinger på andre områder enn Oslo kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale forhandlinger på andre områder enn Oslo kommune"

Transkript

1 Nummer 06/2010

2 Lokale forhandlinger på andre områder enn Oslo kommune Statlig område Det var avsatt 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Utdanningsforbundet Oslo har 44 statlige virksomheter, og vi forhandler på ulike måter: gjennom egne tillitsvalgte gjennom hovedsammenslutningen Unio i samarbeid med andre Unio-forbund eller fagforeninger utenfor Unio representanter fra fylkesstyret har deltatt i forhandlingene Tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at våre medlemmer har fått en rimelig andel av potten. På enkelte forhandlingssteder hvor vi har få medlemmer, har vi fått godt over pro rata. HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon) Det var avsatt 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Forhandlingene har vært ivaretatt av de lokale tillitsvalgte, og fylkesstyret gir råd og veiledning etter behov. I år har det vært få henvendelser, og vi tolker det dit hen at mange har vært med på tidligere oppgjør og derfor ikke hadde behov for bistand. Vi har heller ikke fått tilbakemeldinger om resultatet. Kirkelig fellesråd i Oslo Det var avsatt 0,5 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Fylkesstyret stilte med en forhandler for våre medlemmer. Arbeidsgiver uttrykte et generelt ønske om å heve lønnsnivået til de barnehageansatte i samarbeid med menighetene, som lønner dem, slik at de kommer nærmere nivået i Oslo kommune. Utdanningsforbundet la dette ved i en protokolltilførsel. Resultatet av forhandlingene tilsvarte ca. 200 % av pro rata. Spekter Det var ikke avsatt noen pott til lokale forhandlinger i Spekter dette året. Skolering våren 2010 Skoleringsplanen for våren finner du vedlagt dette fylkesnytt, samt at den ligger på vår nettside Alle meldinger angående skolering sender du til e-post Allerede 6.januar holder vi første kurs. Dette er et budsjettkurs for tillitsvalgte på skole. Vi inviterer til skolering i Brynsengveien 2 enten før lunsj eller etter lunsj. Se vedlagte invitasjon. 11.januar skolerer vi i tariff for arbeidsplasstillitsvalgte i barnehage på privat område. Se vedlagte invitasjon. Dagskursene for skole starter vi opp i februar, uke 7, der hovedtema er arbeidstidsavtalen. Dette blir et delt kurs for grunnskolen.

3 I slutten av januar skal bydelslagsledere ha et bydelslagsseminar i Tønsberg. Del 3 av grunnskoleringen, VOKS (videre opplæring i kommunikasjon og samhandling), finner sted i Tønsberg 8. og 9. februar. Dette er siste del av opplæringen for nye tillitsvalgte for i år. Tema her er kommunikasjon og samhandling på ulike arenaer: I møte med medlemmer, arbeidsgiver og media, og i håndtering av konfliktsituasjoner på en arbeidsplass. Denne siste delen av grunnskoleringen bygger på del 1 og 2, som tok for seg tillitsvalgtes rolle og oppgaver og lov og avtaleverk. Dette kurset må man melde seg på via hjemmesiden vår. 22. mars og 10. mai er det felles dagskurs for alle tillitsvalgte (bydelslag for barnehage). Vi kommer til å arrangere et lederseminar i løpet av denne våren. Dette seminaret er for både skoleledere og styrere. I uke 19 planlegger vi en barnehagekonferanse som vil ta for seg overgangen mellom barnehage og skole. I forkant av denne konferansen vil vi invitere til medlemsmøter for utvalgte tillitsvalgte som diskuterer dette temaet. Noter deg de aktuelle datoene i skoleringsplanen, og følg med på e-post og nettsidene. Dersom du lurer på noe, er det bare å sende en e-post til Gjør nettsida bedre! Nå har du muligheter for å gi oss tilbakemelding om hva du synes om nettsida, og komme med forslag til forbedringer. Vi er i full gang med å utvikle de nye nettsidene til Utdanningsforbundet Oslo. Til dette trenger vi din hjelp, forslag og ideer til forbedringer. Hva er bra? Er det noe som ikke fungerer? Det er viktig for oss å få tilbakemeldinger, fordi vi hele tiden ønsker å gjøre nettsida vår til en velfungerende kommunikasjonskanal mellom fylkeslaget, medlemmer, tillitsvalgte og andre brukere.

4 Jo flere tilbakemeldinger vi får, desto enklere grunnlag har vi for å gjøre konstruktive tilpassinger og endringer, ut fra de behov du som bruker av nettsida vår har. Flere år på rad har nettsida vår vært den mest besøkte fylkeslagswebside. I 2009 fikk Utdanningsforbundet Oslo Nettprisen for beste fylkeslagsside. Skal vi hente prisen hjem ved neste kåring også? Ambisjonen for oss i fylkeslaget, er at vår nettside konstant skal være den beste, og mest besøkte nettsida av alle fylkeslagene i Utdanningsforbundet. For å få nå dette målet, må vi ha en kontinuerlig dialog med brukere av nettsida. # Kom med din mening om nettsida til Utdanningsforbundet Oslo! Hva er bra? Hva er dårlig? Hva fungerer og hva fungerer ikke, ut fra et brukervennlighetsperspektiv? Delta i debatten! Ny struktur - ny medlemsgruppe: FAS Med ny struktur har altså en helt ny medlemsgruppe oppstått FAS (Fagligadministrativt støttesystem). Den ble opprettet ut fra en erkjennelse av at det var mange medlemmer og arbeidsplasser som ikke hadde tilhørighet i noen av seksjonene og bare i begrenset grad var valgbare til styrer og utvalg. Mange av disse har også gitt uttrykk for at de følte seg lite sett og ivaretatt av sin egen fagforening dominert som den er av skole- og barnehageområdene. Arbeidsplasser som omfattes av FAS er bl.a.: direktorater, departement, administrasjoner, NAV, PPT, BUP, helse- og sosialsentre, barnevern, kompetansesentre, fagsentre i bydelene og en god del mindre grupper og tjenester (med forbehold om pågående opprydding i medlemsregisteret sentralt). I Oslo og Akershus har vi i en del år hatt et eget utvalg for de fleste av disse SMUSutvalget. (SMUS = Små Medlemsgrupper Uten Seksjonstilhørighet). Dette er nå nedlagt i og med tilpasning til ny struktur, og Oslo og Akershus har valgt litt forskjellige tilpasninger. I Akershus har de opprettet et rent FAS-utvalg, mens Oslo har vedtatt å opprette et UH/FASutvalg (se egen sak). Begrunnelsen for et felles utvalg for de to medlemsgruppene er at de har en del felles interesser og behov, samt at vi på denne måten kan dra nytte av hverandres erfaring og kompetanse. Både FAS og UH (Universtitet og Høyskole) har dessuten mange arbeidsplasser innen statlig tariffområde. Kompetansesentrene (Statped) tilhørte tidligere HUK-seksjonen (Høyskole, Universitet, Kompetansesentre), men er nå en del av FAS. På nettsiden vår vil vi forsøke å holde medlemmene oppdatert om hva som skjer innen dette området. Vi er også glad for innspill og tips om saker og tema som medlemmene er opptatt av. Kontaktperson for FAS i fylkesstyret er Vidar Webjørnsen. E-post: UH/FAS-utvalgets sammensetning vil bli oppgitt på denne siden når det er klart.

5 Prosjekt "Oslobarnehagen - landets beste!" Oslo kommune har satt i gang et prosjekt for å "sikre alle barn gode lærings og utviklingsmuligheter." Oslo kommune ser store kvalitetsforskjeller mellom Oslobarnehagene og skal nå innføre en kvalitetsstandard for Oslos barnehager gjennom prosjektet Oslobarnehagen landets beste!. I forslag til budsjett i Oslo kommune sier byrådet; byrådet vil innføre en Oslo-standard for innhold og kvalitet i barnehagene. Dette dreier seg om blant annet om standarder for hva et barn skal kunne av norsk, om kartlegging av barnas kunnskaper og offentliggjøring av resultatene. Utarbeiding av gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole er også en del av prosjektet. Prosjektet inneholder blant annet følgende mål: Mer og bedre informasjon til foresatte, ansatte, eiere, skolen, bydelene og byrådet om kvaliteten i hver barnehage skal bidra til bedre kvalitet og være enklere når barna starter på skolen Utarbeiding av standarder for ulike ferdigheter, spesielt norsk Resultater og metoder skal offentliggjøres og dermed gjøres tilgjengelig for foresatte Utarbeiding av en kvalitetsstandard som omfatter både resultatmål, strukturmål og prosessmål Prosjektet vektlegger læring og danning, grunnleggende norskkunnskaper og tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter før skolestart. Målsettingene skal realiseres delvis gjennom anbefalinger til barnehagene der det er tilstrekkelig, dels ved at det vil stilles krav der det anses nødvendig Utdanningsforbundet Oslo mener prosjektet vil få store konsekvenser for arbeidet til den enkelte ansatte og det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Utdanningsforbundet Oslo har gitt en rekke innspill på prosjektet; om vårt syn på kartlegging av enkeltbarn, vår vurdering av lovligheten av enkelte elementer i prosjektet, behov for metodefrihet for hver enkelt barnehage, vårt syn på offentliggjøring av resultater, normalisering av alle barn, læringssynet som fremmes etc. Det er opprettet en referansegruppe som vil komme med innspill og råd. Referansegruppen består av representanter fra bydelene, foresatte, arbeidstakerorganisasjoner, Utdanningsetaten, private barnehageeiere og barnehageledere. Utdanningsforbundet Oslo har en plass i referansegruppa for prosjektet. Her finner du en nærmere presentasjon av prosjekt "Oslobarnehagen landets beste!" # Hva mener du om prosjekt "Oslobarnehagen landets beste!"? Delta i debatten på nettsida vår!

6 Lokale forhandlinger i bydelene De lokale forhandlingene i Oslo kommune ble ferdige 31.oktober. Utdanningsforbundet Oslos forhandlingsdelegasjoner i samtlige bydeler har gjort en ekstraordinær innsats for medlemmene og det foreligger nå et resultat i bydelene. De fleste bydelene har sendt ut informasjon til medlemmene om resultatet. Noen av bydelslagene har arrangert medlemsmøter og møter for arbeidsplasstillitsvalgte. Dersom du ikke har fått informasjon om resultatet ber vi deg ta kontakt med din tillitsvalgte på arbeidsplassen eller med bydelslagsleder. Barnehagekonferansen i Tønsberg november Tema for konferansen var Ny tid nye profesjonsutfordringer i barnehagen Går det an å utdanne for improvisasjon? Multidimensjonale syn på barns læring og medvirkning, betingelser for kollegial læring og ledelse. Vi i Oslo merker spesielt i disse dager med prosjekt oslobarnehagen at profesjonsutfordringer er viktig å sette på dagsorden. Denne konferansen ga oss nye, spennende, utfordrende og inspirerende innspill og kunnskap som vi tar med oss i arbeidet med oslobarnehagen og profesjonsutfordringene for førskolelærere. Arbeidstid mellom jul og nyttår for ansatte i Oslo kommune I overenskomsten med Oslo kommune står det i 8.1.1: Ordinær arbeidstid på dager før helgedager, samt på dager mellom jul og nyttår er 6 timer. Dette betyr at hvis arbeidsgiver ønsker at dere jobber fulle dager må det utbetales overtidstillegg for timene dere jobber mer enn 6 timer disse dagene. For styrere, førskolelærere og pedagogiske ledere er jul - og nyttårsaften også fridager uten trekk i lønn. Arrangører var Fylkesmannen i Vestfold, Tønsberg kommune, Utdanningsforbundet og Høgskolen i Vestfold. Det var ca 270 førskolelærere fra hele landet påmeldt til et omfattende program. Fra Utdanningsforbundet Oslo deltok tre styremedlemmer fra seksjon barnehage. Temaer som ble belyst var det profesjonelle ansvaret, et spørsmål om viten og mot, utfordringer og dilemmaer i en barnehage i endring, gjenbruk som pedagogisk ide. HAR DU BESØKT NETTSIDA VÅR I DAG? Sjekk ut for relevant og oppdatert informasjon for deg som har pedagogisk utdanning og som jobber i barnehage i Oslo!

7 Rapport fra politisk streik i Østensjø Oppslutningen var god tirsdag 23. november, da det ble gjennomført politisk streik i bydel Østensjø. Både Fagforbundet og Utdanningsforbundet hadde tatt ut sine medlemmer til streik mot budsjettet som legges frem i disse dager. De fleste av barnehagene i bydelen ble stengt fra kl 14, og da samlet vi oss for å ta banen til byen for å vise vårt syn om budsjettet til politikerne i rådhuset. Det var god oppslutning blant medlemmene på tross av været, meget surt og kaldt...akkurat som budsjettet! Det var mange av medlemmene som hadde laget flotte plakater og bannere med flott budskap, som for eksempel: Nei til brudd på grunnbemanningen! Krise i Østensjø - de ansatte tynes! Mer overføringer til bydelene! Barnehage - ikke oppbevaring! Kvalitet - ikke kvantitet! Det var flotte appeller på rådhustrappa, og folk fulgte godt med på det som ble sagt. Det ble buet og klappet ettersom talerne holdt på. Det var tydelig å høre hva folk likte og ikke! Det var bra oppmøte, et flott arrangement med musikk og taler! Så vil jo tiden vise om vi kommer noen vei med streiken vår, men det er viktig at vi viser våre synspunkter og sier hva vi mener. Medlemsmøte for alle typer ledere i Oslos barnehager Tirsdag 2. november 2010 ble det avholdt medlemsmøte for styrere, enhetsledere, fagledere ledere for fagsenterene og andre type ledere i Oslos barnehager i Lærerenes hus. Utdanningsforbundet Oslo informerte om hvordan vi jobber med ledelse i fylkesstyret og i seksjonsstyre barnehage. Mette Waaland informerte kort om sentralt lederråd som hun sitter i, og noen tanker om hvordan vi skal tilnærme oss et slikt lederråd i Oslo. Hanne Brunvoll informerte kort om prosjekt Oslobarnehagen. Dette ble grunnlaget for en diskusjon blant medlemmene, hvor det kom mange innspill i forhold til videre arbeid knyttet til dette prosjektet. Videre fikk medlemmene mulighet til å diskutere budsjettene i barnehagene. Det var et godt og konstruktivt møte og vi håper at flere har anledning til å møte på neste medlemsmøte for ledere i Oslos barnehager.

8 Tariffoppgjøret skole Nå er alle faser i tariffoppgjøret ferdig, både hovedoppgjøret, justeringsforhandlingene og de lokale forhandlingene. Her er en relativt kortfattet oppsummering av resultatene for lærermedlemmene. Vi har tidligere sendt ut fyldigere medlemsbrev om hovedoppgjøret og justeringsoppgjøret i vår, og alle tillitsvalgte har vært innkalt til kurs om de lokale forhandlingene i høst. Hovedoppgjøret - med virkning fra 1. mai 2010 I hovedoppgjøret ble det avtalt et generelt tillegg som fordelte seg slik: Til og med lønnstrinn 32 gis et generelt tillegg på kroner. Fra lønnstrinn 33 til og med lønnstrinn 53 gis et generelt tillegg på kroner. For lønnstrinn over dette gis et generelt tillegg på 1,8 prosent NB: I denne delen av oppgjøret oppgis de gamle lønnstrinnene. I etterkant av dette oppgjøret ble de ni laveste lønnstrinnene i Oslo kommunes lønnsstige strøket, og gammelt lønnstrinn 10 ble nytt lønnstrinn 1, gammelt lønnstrinn 11 ble nytt lønnstrinn 2 osv. (I oversikten over betyr det at gammelt lønnstrinn 33 nå heter lønnstrinn 24 og gammelt lønnstrinn 53 heter lønnstrinn 44.) På lønnsslippen skal dette tillegget være inkludert i ny regulativlønn, og alle skal ha fått etterbetaling for perioden fra 1. mai. Dette tillegget gjelder alle ansatte. I tillegg ble kontaktlærertillegget økt med 50 kr per elev på årsbasis, med virkning fra 1. mai. De som var kontaktlærere i fjor, har krav på etterbetaling for perioden fra 1. mai. Hvis dette ikke er gjort, må ledelsen kontaktes. Justeringsoppgjøret med virkning fra 1. juni 2010 I justeringsoppgjøret ble samme teknikk som i 2008 brukt for stillingskodene 960 morsmålslærer, 961 lærer, 962 adjunkt, 963 adjunkt med opprykk, 965 lektor og 966 lektor med opprykk. For stillingskodene 960 morsmålslærer, 961 lærer, 962 adjunkt, 965 lektor og 966 lektor med opprykk, ble grunnlønnen hevet 1 lønnstrinn. Det betyr at de som lå i alternativ 1 (92801), ble flyttet til alternativ 2 (92802). Det skjedde ingen endring for dem som lå i alternativ 2 og høyere, med mindre man har realisttillegg eller seniortillegg. På lønnslippen vil altså en som fikk ett lønnstrinn fordi vedkommende lå i gammelt alternativ 1, få ett lønnstrinn høyere lønn, men lønnsrammealternativet vil være likt. For de som lå i eller over alternativ 2 (92802, osv.), vil bare lønnsrammealternativet reduseres med ett (fra f.eks til eller fra til 92805), mens lønnstrinnet som utbetales, forblir det samme, dvs. at lønnen er den samme.

9 For stillingskoden 963 adjunkt med opprykk, ble grunnlønnen hevet 2 lønnstrinn, slik at de som lå i lønnsrammealternativ 1 og 2 (92901 og 92902) flyttes til alternativ 3 (92903). Det skjedde ingen endring for dem som lå i alternativ 3 (92903) og høyere, med mindre man har realisttillegg eller seniortillegg. I de nye lønnsrammene vil så det gamle alternativ 3 (92903) bli nytt alternativ 1 (92901). På lønnslippen vil en som har fått 2 lønnstrinn fordi vedkommende lå i gammelt alternativ 1 (92901), få 2 lønnstrinn høyere lønn, men lønnsrammealternativet vil være likt (92901). De som har fått ett lønnstrinn fordi de lå i gammelt alternativ 2 (92902), får 1 lønnstrinn høyere lønn, men lønnsrammealternativet vil være redusert med 1 (92901). For alle andre vil bare lønnsrammealternativet reduseres med 2 alternativer (for eksempel fra til 92903), mens lønnstrinnet forblir det samme, med mindre man har realisttillegg eller seniortillegg. Realisttillegg og seniortillegg skal komme i tillegg til ny lønnsrammeinnplassering. Det innebærer at hvis du skal ha minst 2 alternativer som realist/senior, så skal du ligge i minimum nytt alternativ 3. De øvrige funksjonstilleggene kommer som vanlig i tillegg. Lokalt oppgjør med virkning fra 1. august 2010 Det var atskilling mindre pott til lokale forhandlinger i årets oppgjør enn i Vår prioritering er at lønnsmidlene skal fordeles slik at lønnsforskjellene ikke blir for store. I årets oppgjør var det vesentlig å forsøke å redusere lønnsforskjellene mellom lærere ansatt i KS-området og lærere i Oslo. Resultatet ble, med få unntak, gitt som personlige tillegg: 1 lønnstrinn for lærer/morsmålslærer på topp (16 ans), 1 lønnstrinn for adjunkt ved start (0 ans), 1 lønnstrinn for lektor og lektor m opprykk ved start (0-2 ans), 1 lønnstrinn for lektor på topp (16 ans), 2 lønnstrinn for lektor m opprykk på topp (16 ans). Disse tilleggene nådde mange lærere med lang ansiennitet. De ble ikke gitt til lærere i tiltakspakken for rekruttering. Lærere som har tatt 60 studiepoeng videreutdanning etter fikk ett lønnstrinn. I tillegg fikk alle lærere under 41 år og andre som lå i alternativ 1 på 59 skoler med rekrutteringsproblemer, ett lønnstrinn. Rådgivere og sosiallærere ble da stillingskode 502 ble innført, innplassert tre lønnstrinn over det de ville hatt etter kompetanselønnssystemet, men det ligger ikke et krav i avtaleverket om at de må ligge tre lønnstrinn over. Vi nådde frem med krav for en del rådgivere/sosiallærere, men ikke for alle. Seniortillegget flyter oppå disse tilleggene. De fleste tilleggene i årets lokale oppgjør er gitt som personlige tillegg. Disse tilleggene tar en lærer med seg dersom han/hun skifter skole innenfor Oslo kommune. Dersom læreren flytter ut av kommunen, skifter stillingskode (bortsett fra til annen stillingskode innenfor kompetanselønnssystemet) eller går av med pensjon, forsvinner de personlige tilleggene fra lønnsmassen i utdanningsetaten. For at lønnsmidlene skal beholdes i etaten, er følgende tatt inn i protokollen fra årets forhandlinger: Partene i Utdanningsetaten ser behovet for at lønnsmassen fordelt i lokale forhandlinger beholdes i etaten når ansatte som er innvilget personlige tillegg slutter i etaten. I disse tilfellene kan tjenestestedene søke etaten om at de personlige tilleggene beholdes på tjenestestedet dersom det er behov for dette for å rekruttere nye medarbeidere. Organisasjonene i etaten orienteres årlig om antall vedtak/lønnstrinn.

10 Tilleggene gitt etter lokale forhandlinger i utdanningsetaten skal utbetales i desember; enten i den ordinære lønnsutbetalingen 12. desember eller i en ekstra lønnskjøring. Kontaktforum for grunnskole Kontaktforum for grunnskole, der seksjonsledere for grunnskole i alle fylker møter hadde samling i Oslo 30. november. Temaer som ble diskutert var: Arbeidstid - Innspill til innhold og prosess: hva blir viktig framover? Hva med oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport osv Nivå- differensiering Start på en profesjonsdiskusjon. Hva mener vi om dette? Hvor går grensen for hva som er akseptabelt? Hvordan er praksis? Er det en fordekt virkelighet? (diskusjonen må sees i sammenheng med arbeidet med Ungdomstrinnet) Arbeidslivfaget - Informasjon om evalueringen av Prosjekt med Arbeidslivfag. Her deltar Oslo med kun 2 skoler og svært få elever et involvert. Ungdomstrinnet - Innspill til videre arbeid: Hva mener vi skal vektlegges framover? Formålet med Kontaktforumet er bl.a. å sikre vertikal kommunikasjon i organisasjonen. Det oppleves derfor viktig at forumet tar opp til diskusjon utdannings - og profesjonspolitiske temaer. Momenter fra diskusjonen spilles inn videre i organisasjonen gjennom vår kontaktperson i sentralstyret Elisabet Dahle. Seksjonsstyret grunnskole Oslo forsøker å behandle sakene i forkant slik at innspill tas med til kontaktforum. Stortingsmelding 19 ( ): Tid til læring Stortingsmelding 19 ( ): Tid til læring, som er departementets oppfølging av Tidsbrukutvalgets innstilling, ble lagt frem av Kunnskapsdepartementet i juni 2010 og ligger nå til behandling i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget. Komiteen skal ha høring på innstillingen 12. januar og legge frem sin innstilling 17. februar Utdanningsforbundet skal delta på høringen i komiteen. Utdanningsforbundet var sterkt inne i utformingen av Tidsbrukutvalgets rapport og har i ettertid gitt støtte til forslagene fra utvalget. De har også gitt muntlig og skriftlig innspill til statsråd Kristin Halvorsen i et høringsmøte 24. februar 2010, altså i forkant av stortingsmeldingen.

11 Der la Utdanningsforbundet vekt på: - økt lærertetthet/gruppestørrelser - videreutvikling av veiledninger til læreplanene - reduserte lokale krav om dokumentasjon og rapportering - at staten har ansvar for å gjøre kommunene i stand til å ta oppgaven som skoleeier alvorlig I tillegg reagerer Utdanningsforbundet nå på at alle tiltak i stortingsmeldingen er foreslått gjennomført innenfor eksisterende budsjettrammer Fylkesstyret i Oslo har skrevet et relativt fyldig dokument til sentralleddet der vi peker på momenter vi mener må vektlegges, og der vi gir eksempler/utfyllende argumentasjon på områder der vi har særlige erfaringer i Oslo. De fleste av våre innspill kan relateres til økt lærertetthet/gruppestørrelser og lokale krav til dokumentasjon og rapportering. Våre innspill konsentrerer seg om følgende momenter: 1. Tester og kartlegging 2. Skriftlig vurdering på barnetrinnet 3. Vurdering og dokumentasjon på ungdomstrinnet 4. Arbeid med enkeltvedtak etter 2.8 og 5.1 i opplæringsloven 5. Skolefaglig kompetanse på kommunenivå 6. Tid til for- og etterarbeid: a. Skriftlig dokumentasjon av elev- og foreldresamtaler b. Den digitale eksplosjonen c. Lærernes arbeidstidsavtale d. Ressursfordelingsmodeller og manglende klassedelingstall e. Etter- og videreutdanning f. Tid til refleksjon over egen og felles praksis Hele dokumentet med våre innspill er lagt ut på nettsiden vår under menypunktet Høringsuttalelser. # Last ned Stortingsmelding 19 ( ): Tid til læring PROFF Prosjekt for fag- og yrkesopplæringen i Oslo Kjell Ove Hauge, tidligere utviklingsleder ved Bjerke videregående skole, er prosjektleder for arbeidet der målet er å få flere elever gjennom videregående opplæring fullføre og bestå til normert tid. Prosjektet bygger på en grundig analyse av årsakssammenhenger for frafall, og er alt i gang med flere tiltak for å nå målene. 10 skoler er med i prosjektet som omfatter alle de yrkesfaglige studieretningene unntatt MK (medier og kommunikasjon). Et høyt antall elevers manglende eller svake grunnleggende ferdigheter gir utfordringer for skolene, og opplæringen må legges opp deretter. En annen utfordring ser ut til å være at elevene har feil forventninger til fagområdet, og ønsker omvalg. Dette gjør det krevende å etablere ro og struktur fra skolestarten. Overgangene mellom skoler og skoleslag er spesielt utsatte for elevfrafall, og det spesielle for yrkesfagene er nettopp mange overganger. I bransjen er det på flere områder en rivende utvikling som gjør det krevende for faglærerne å holde seg oppdatert. Et tettere samarbeid mellom skole og bransjene vil bli prioritert, blant annet gjennom en systematisk hospitering av lærere i bedrifter.

12 PROFF har avdekket problemområder og setter høye mål for arbeidet. Gjennom prosjektet kommer også bistand til løsninger på skolene. Prosjektleder vil være tett på den enkelte skole for å bistå i kartlegging, planlegging, samt iverksetting og oppfølging av tiltak som er tilpasset lokale forhold. Noen utfordringer: Svakere grunnleggende ferdigheter inntakspoengene falt for flere skoler inneværende år Et stort antall elever på noen av skolene har behov for tilrettelagt undervisning Det er for høy strykprosent i fellesfagene Lærere har behov for systematisk oppfølging og tilrettelagt kompetanseutvikling Krevende å få læreplass i Oslo, med konkurranse fra kandidater fra andre fylker Noen tiltak: Bedre informasjon om yrkesfag og yrkesvalg til elevene i grunnskolen Systematisk oppfølging i alle overganger og rutiner for gode mottakssamtaler Arbeid med grunnleggende ferdigheter og yrkesretting av undervisningen Styrking av den spesialpedagogiske kompetansen ved skolene Bedre kontakt mellom skoler og bransjer PROFF samarbeider med en rekke andre prosjekter med sammenfallende mål, blant andre: Risløkkaprosjektet som er spesielt rettet mot organisering av undervisning og samarbeid med bransjen Psyksisk Helse systemer for elevoppfølging, fraværsoppfølging og fokus på et inkluderende skolemiljø Ny GIV Overgangsprosjekt 10.trinn- Vg.1, initiert av Kunnskapsdepartementet Medlemsmøte om ungdomstrinnet 27. januar 2011 Departementet har varslet en stortingsmelding om ungdomstrinnet i Kunnskapsdepartementet har opprettet en referansegruppe for arbeidet med meldinga, der Per Arne Sæther fra sentralleddet representerer Utdanningsforbundet. Ungdomstrinnet har også vært tema i flere fora i Utdanningsforbundet bl.a. i Utdanningspolitisk utvalg og i Kontaktforum for Grunnskole hvor Seksjonsleder for Grunnskole, Aina Skjefstad Andersen er representert. Seksjonsstyret grunnskole i Oslo har startet et arbeid opp mot den kommende meldingen. Det er stor spenning knyttet til meldingen og å øke fokus på ungdomstrinnet er både et ønske og et behov som har vært uttrykt lenge. Utdanningsforbundet er opptatt av en god prosess og en grundig behandling av temaet. Utdanningsforbundet Oslo ønsker å involvere våre medlemmer i arbeidet fram mot Stortingsmeldingen om ungdomstrinnet. Vi ønsker et best mulig grunnlag for vårt videre arbeid og er avhengig av dialog med våre medlemmer for å få en best mulig oversikt over feltet. Vi vil bl.a. høre hvilke utfordringer lærere på ungdomstrinnet i Oslo mener er viktigst å spille inn i en kommende høringsrunde.

13 Vi arrangerer derfor et medlemsmøte 27. januar 2011 kl i Lærerens Hus (egen invitasjon vil bli sendt til tillitsvalgte) Utgangspunktet for diskusjonen på medlemsmøtet vil være: a) Hva er positivt med dagens ungdomstrinn? b) Hvilke utfordringer står skolen (ungdomstrinnet) overfor? c) Hvilke tiltak/endringer vil dere foreslå for å styrke ungdomstrinnet? Vi oppfordrer spesielt lærere på ungdomstrinnet til å møte opp, men alle lærere er velkomne. Start gjerne diskusjonen i klubben og ta med dere innspill og engasjerte medlemmer til medlemsmøte. Utdanningsforbundet Oslo vil være en aktiv aktør i debatten og inviterer våre medlemmer til å la sin stemme bli hørt! Kul nettside om personvern Nettsiden er "skreddersydd" for skole - "din kilde til informasjon om personvern i skolen" - og behandler alle tenkelige spørsmål innen dette temaet. Den besvarer fortløpende spørsmål fra innsendere og legger spørsmål og svar ut - alle svarene blir rutinemessig kvalitetssikret av Datatilsynet først. De er oppe i ca. 40 spm&svar som er lagt ut p.t. To eksempler, bare for å illustrere: "I spørreundersøkelser blant elever framkommer det ikke sjelden sterke personkarakteristikker av lærere ( udugelig, bør sparkes mv). Hvordan bør slike svar håndteres når resultatene fra undersøkelsen skal gjøres tilgjengelig?" "Har læreren/skolen lov til å registrere at min 15 år gamle sønn står ved siden av en annen elev som røyker i skolegården i skoletiden?" Anbefaler å ta en kikk, hvis du da ikke visste om dette fra før... # Lenke:

14 Utdanningsforbundets sentrale Lederråd hadde sitt tredje møte desember Lederrådet er representativt sammensatt slik at mange ulike områder og ledernivåer er representert. Oslo har to medlemmer i Lederråd, en fra skole og en fra barnehage. Lederrådets mandat er nedfelt i Sentralstyrets strategiske plan for landsmøteperioden Målsettinger og arbeid for Lederråd ble tatt opp fra forrige møte, og diskusjonen resulterte i en plan for arbeidet med følgende hovedoverskrifter: Attraktive arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår Profesjonelle yrkesutøvere / kvalitet i utdanningen Sterk og solidarisk fagforening og samfunnsaktør Flere tema var ellers på dagsorden, blant annet: Yrkesetikk og profesjon v/politisk rådgiver Jens Garbo Lønnsrelasjon styrer rektor v/ Vigdis Sandmo Eriksen fra Sekretariatet Arbeidstid i skole og barnehage v/ forhandlingssjef Erik Løvstad Undervisningsevaluering v/rektor John Arve Eide Utdanningsforbundet har arrangert konferanser både for styrere og skoleledere i høst, og Lederråd har vært representert begge steder.

15 Utdanningsforbundet Oslo Brynsengveien OSLO Telefon: Faks: E-post: Kurstilmelding: Leder: Terje Vilno tlf.: Konstituert nestleder: Hilde Bentsen tlf.: Nettsider: Infogruppa: Utdanningsforbundet Oslo: Utdanningsforbundet sentralt: Tidsskriftet Utdanning: UNIO: Anne Svenkerud (politisk ansvarlig og pressekontakt) John Nistad (infoansvarlig og webredaktør) Ellen Hoogerwerf Aina Skjefstad Andersen Åsa Johansson Sissel Garaas Ole Otterstad Hovedverneombud i Utdanningsetaten - Oslo kommune: Knut Myhrer Einar Osnes Felles mailadresse: Alkokuttkontakt Siv Stenberg Faks: Besøksadresse: Strømsveien 102 Postadresse: Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo

16 Dette brevet kopieres opp til alle medlemmer på arbeidsplassen. Leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet er glad for at skolens satsing på lesing de siste ti årene ser ut til å ha båret frukter. Resultatene fra PISA-undersøkelsen som ble gjort i 2009 viser at de norske elevene har forbedret seg siden forrige undersøkelse i Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år. - For lærerne er det inspirerende å oppleve at innsatsen nytter, sier hun. Resultatene fra PISA 2009 ble offentliggjort av Kunnskapsdepartementet tirsdag 7. desember. 15-åringene er blitt testet i lesing, matematikk og naturfag, og i år var hovedvekten lagt på leseferdigheter. Mindre avstand Særlig er Bjerkestrand fornøyd med at det er færre elever på de aller svakeste nivåene, både i lesing, matematikk og naturfag. Samtidig understreker hun at PISA ikke på noen måte er et VM i skolekvalitet. - For Utdanningsforbundet er Norges plassering på de internasjonale rangeringslistene av mindre betydning, uansett om vi går ned eller opp, som nå. Sammenlikningen med oss selv er viktigere. Derfor er det gledelig å kunne konstatere at vi er på rett spor og har snudd den negative trenden siden den første PISA-undersøkelsen i 2000, sier hun. Fellesskole virker best Langt mer interessant enn rangeringen er OECDs egen analyse av viktige trekk ved utdanningssystemene i landene den mener har lykkes med sin utdanningspolitikk. OECD finner tre felles hovedtrekk ved dem som lykkes. Disse landene har en fellesskole, der de ikke skiller elevene i grupper, klasser eller skoler etter prestasjonsnivå eller sosial bakgrunn. Små forskjeller mellom skolene gir samlet sett bedre resultater, ifølge OECD. Norge er blant landene med minst forskjeller mellom skolene i PISAundersøkelsen. - Utdanningsforbundet er opptatt av å bevare fellesskolen. Vi vet at den totalt sett er best, både for sterke og svake elever, sier Mimi Bjerkestrand. Tillit til læreren En annen interessant tendens er at lærerne i de landene som lykkes har selvstendighet når det gjelder læreplaner. I korte trekk betyr dette at lærerne er gitt tillit og profesjonelt handlingsrom. - Dette har Utdanningsforbundet vært opptatt av lenge, derfor har vi advart mot overdreven bruk av tester og kontrollsystemer som går utover undervisningen, fastslår Bjerkestrand.

17 Kompetente lærere Satsing på lærere og lærerkompetanse er også et viktig kjennetegn for land som lykkes, ifølge OECD. - Å bedre norske læreres kompetanse er ett av områdene Utdanningsforbundet har vært mest opptatt av. Her er vi dessverre på ingen måte i mål, blant annet har vi ikke fått gjennomslag for at lærerutdanningen må være på mastergradnivå. Det skorter også på innsatsen for å gi lærerne et skikkelig tilbud om videre- og etterutdanning, beklager Mimi Bjerkestrand og tilføyer: - Vi har for øvrig også merket oss at de landene som lønner lærerne best i forhold til brutto nasjonalprodukt har de beste resultatene, stadig ifølge OECD. Budsjettet 2011 for Oslo kommune blir vedtatt Det vil innebære et kutt på ca 140 millioner sammenliknet med hva en videreføring av budsjettet for 2010 ville gitt. Dette er alvorlig og vil sette skolene i en vanskelig situasjon der en reelt sett vil ha ca kr 2000 mindre per elev enn i Byrådet er opptatt av at Oslo presterer godt på de nasjonale prøvene, men resultatene viser også at mellom % av elevene presterer på lave nivåer. I tilegg er ca 5 % fritatt. Astrid Søgnen sier på Utdanningsetatens nettside at Det er nå viktig at resultatene brukes som grunnlag for videre oppfølging av den enkelte elev. Det er Utdanningsforbundet enige i, men vi konstaterer at bystyreflertallet nå ønsker å redusere innsatsen i osloskolen, selv om noen av kuttene byrådet foreslo er reversert. Kuttet vil innebære en reduksjon av lærere ift antallet elever. Det vil få konsekvenser og det er viktig at MBU og driftsstyrene synliggjør hvilke prioriteringer som må gjøres og hvilke konsekvenser kuttene får for skolenes prioriteringer. For bydelene innebærer ikke forliket noe som vil bidra til en bedre barnehageøkonomi. Bydelene har ikke behandlet budsjettene ennå, og det er derfor nå ikke mulig å si hva realitetene i barnehagebudsjettene vil være, og hva dette vil medføre. De lokale forhandlingene i både stat og Oslo kommune er ferdige. Alle ansatte skal ha fått informasjon om innholdet i resultatet. På et overordnet nivå i Oslo kommune er resultatene samlet sett akseptable. Mange har fått tillegg, men det er mange som ikke har fått og vi skjønner selvsagt at det ikke for alle oppleves greit. Vår nestleder Ellen Hoogerwerf er nå tilbake etter fødselspermisjon. Det innebærer at Hilde Bentsen som har fungert glitrende som nestleder, er fullt og helt tilbake i hovedtillitsvalgtrollen fra nyttår. Terje Vilno Hilde Bentsen Ellen Hoogerwerf

18 SKOLERINGSPLAN VÅR 2011 NÅR HVA TEMA MÅLGRUPPE STED 06.jan Budsjettkurs Budsjettskolering ATV skole, påmelding Brynsengveien 2 11.jan Skolering tariff Tariff ATV på privat område Brynsengveien jan Bydelslagseminar Tillitsvalgsarbeid Bydelslagsledere Tønsberg 8. 9.feb Grunnskolering VOKS (Modul 3) Nye tv som har modul 1+2 Tønsberg 15.feb Dagskurs Aktuelle saker ATV G KFUM huset 16.feb Dagskurs s Aktuelle e saker ATV VGS Brynsengveien ee 2 16.feb Dagskurs Aktuelle saker ATV G Lærernes Hus uke 10 Dagskurs Aktuelle saker ATV barnehage Lærernes Hus 22.mar Dagskurs Aktuelle saker Alle ATV (bydelsl) Lærernes Hus april Lederseminar Ny struktur fellessaker Ledermedlemmer Sanner hotell 10.mai Dagskurs Aktuelle saker Alle ATV (bydelsl) Folkets Hus uke 19 Barnehagekonf. Overgang bhg skole Bydelsdelegasjoner Lærernes Hus 24.mai "Hattekurs" Skolering i avtaleverk PBL A Oslo og Akershus Lærernes Hus

19 Vår dato Deres dato Vår referanse Våre saksbehandlere Åsa Johansson Astri Helene Engerdahl Avdeling Deres referanse Arkivkode srlarsen/ Telefon Oslo og Akershus Til: Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet på tariff områdene PBL-A, Spekter, HSH, FUS og KA Innkalling til dagskurs tirsdag 11.januar kl Sted: Utdanningsforbundets kurslokaler. Brynsengveien 2 Målgruppe Dagsorden Arbeidsplasstillitsvalgte på arbeidsplasser i PBL-A, Spekter, HSH, FUS og KA. Skolering i ny tariffavtale Erfaringsutveksling Aktuelle saker Vedrørende permisjon, viser vi til gjeldende regler om permisjon med lønn ved organisasjonsmessig oppdrag, i henhold til de respektive hovedavtaler. Grunnet lunsjbestilling ber vi om påmelding på våre nettsider. eller senest fredag 17. desember. Dersom du har spørsmål, kontakt Utdanningsforbundet Oslo og Akershus på e-post eller tlf.: Med vennlig hilsen Skoleringsutvalget i Utdanningsforbundet Oslo og Akershus Astri Helene Engerdahl Kursleder Åsa Johansson Kursleder Adresse Internett /E-post tel Brynsengveien Oslo

20 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Åsa Johansson/ Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Oslo Til tillitsvalgte i PBL- A barnehager i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Vest-Agder og Oppland Innkalling til kurs I samsvar med sentral kursplan for 2011, innkaller vi til kurs Kurs for PBL-A tillitsvalgte, februar Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen. Kurset starter torsdag 3. februar kl med registrering. Åpning av kurset kl Kurset avsluttes fredag 4. februar kl.1430 Målgruppe ATV i PBL-A pluss en fra fylkesstyret som har ansvaret for tariffområdet. Målsetting Skolere i medbestemmelse og aktuelle bestemmelser fra hovedtariffavtalen Bli kjent med finansieringsordninger for barnehagesektoren Diskutere profesjonsperspektivet og barnehager Drive erfaringsutveksling og nettverksbygging Vedrørende permisjon, viser vi til Hovedavtalen i PBL-A 5,2. Påmelding til innen fredag 14. januar Det vil bli satt opp felles transport til kurset, bruk av egen bil må avtales på forhånd. Dersom noen har spørsmål om kursets innhold, kan dere kontakte Berit Eliassen på mail: tlf.: Alle henvendelser om det praktiske rettes til tlf Med vennlig hilsen for Utdanningsforbundet Jan M. Vevatne avdelingssjef Berit Eliassen seniorrådgiver

21 Innmelding Versjon Se rettledning på baksiden av arket Innmeldingen gjelder fra dato: (1) Fødselsnummer: Student?: (2) JA NEI Utdanning fullført mnd/år: (3) / Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnr.: Poststed: Tlf. mobil: (4) E-post 1: (5) E-post 2: (6) Utdanning: (7) Ped./yrkesteori: (8) Hovedarbeidsforhold: (9) Arbeidssted: Adresse: Arbeidsgiver: Avtale/tariffomr.: (11) Stillingstittel: (13) Tlf.nr.: Postnr.: Stillings-%: (10) Årslønn: (12) Stillingskode: (14) Biarbeidsforhold: (15) Arbeidssted: Adresse: Tlf.nr.: Postnr.: Arbeidsgiver: Stillings-%: Avtale/tariffomr.: Stillingstittel: Årslønn: Stillingskode : Gratis tidsskrift: (16) Første steg: Bedre skole: Yrke: Merknader: (17) Jeg aksepterer at Utdanningsforbundet registrerer meg som medlem i forbundet, jf. personopplysningslovens 8. Som medlem i Utdanningsforbundet er jeg forpliktet til å melde fra til forbundet om endringer av betydning for medlemskapet. Videre er jeg forpliktet til å betale den til enhver tid gjeldende kontingent, normalt ved at Utdanningsforbundet gir melding til arbeidsgiver om trekk i lønn. Innmelding er gyldig fra det tidspunkt som blir bekreftet i brev fra Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet har både frivillige og obligatoriske kollektive forsikringer. Sammen med medlemskapsbekreftelsen mottar jeg en medlemsbrosjyre med informasjon om blant annet forbundets kollektive grunnforsikring. Dato: (18) Medlemmets underskrift: (19)

22 Rettledning for utfylling av innmeldingsskjemaet Dette skjemaet skal kun brukes ved innmelding; Innmelding kan også sendes inn via web ved å gå inn på Velg deretter Innmelding via web på innmeldingssiden. Studentmedlemmer (Pedagogstudentene) kan også bruke dette skjemaet. Pass da på å merke av som student i felt (2) og antatt avslutningsår i felt (3). Skriv i felt (9) hvilket studiested du tilhører og hvilken linje du går på. Ferdig utfylt og signert innmeldingskjema sendes Utdanningsforbundet, Boks 9191 Grønland, 0134 Oslo, benytt eventuelt faks nr Husk signatur på skjemaet! Innmeldingsskjema sendt via e-post godtas kun dersom det er et signert skjema som er skannet inn. Hvem kan være medlem? I henhold til Utdanningsforbundets vedtekter, har følgende rett til medlemskap: Pedagogisk personale med godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet. Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller førskolelærer. Studenter ved høgskole og universitet innenfor studier som kan gi kompetanse som ovenfor, men ikke fyller betingelsene for ordinært medlemskap. Pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive. Andre etter særskilt søknad til sentralstyret. Slike søknader kan innvilges permanent eller for den perioden et ansettelsesforhold varer. Personer som pr. 31. desember 2001 var medlemmer etter unntaksbestemmelsene i medlemsparagrafene til Lærerforbundet og Norsk Lærerlag, beholder sitt medlemskap. 1 Dato innmeldingen gjelder fra dersom innmeldingsdatoen skal settes frem i tid. Dersom ikke annet er oppgitt vil vår mottattdato være gjeldende innmeld ingsdato. Innmeldinger vil aldri bli tilbakedatert. 2 Kryss av for JA dersom du skal være studentmedlem. Fyll da også inn studiested og linje i (9). 3 Skriv måned og år for avsluttet pedagogisk grunnutdanning. Dersom du tok fulltids videre utdanning rett etter at grunnutdanningen var fullført, setter du måned og år for avsluttet fulltids videreutdanning. Dersom du ikke har pedagogisk utdanning men har annen godkjent kompetanse skriver du din ansiennitetsdato her. Dersom du er/skal være studentmedlem skriver du måned for antatt avsluttede studier. 4 Mobiltelefonnummer, ev. hjemmetelefon. Du må være registrert med mobilnummer for å kunne logge deg inn på medlemssiden på 5 Din mest brukte e-postadresse. 6 Eventuelt en annen e-postadresse vi kan nå deg på. 7 Skriv hvilken utdanningskompetanse du har, f.eks førskolelærer, adjunkt m/opprykk, lektor osv.. 8 Markér hva slags praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) du har slik: 1. Har PPU-eksamen fra universitet/høgskole. 2: Har PPU inkludert i (førskole)lærerutdanningen. 3: Har ikke PPU (skriv i merknadsfeltet om du har annen utdanning godkjent for tilsetting i pedagogisk stilling - ev. om du er tilsatt på vilkår). For lærer i yrkesfag krysses ev. av slik: 4: Har godkjent yrkesteoretisk utdanning. 9 Fyll inn opplysninger om hovedarbeidsforholdet ditt i denne rammen. Dersom du har flere arbeidsforhold skal du i valg av hovedarbeidsforhold bl.a. legge vekt på om du er fast ansatt eller ikke, stillingsstørrelse m.v. Hvis du bare har ett ansettelsesforhold fyller du ut bare denne rammen. Studentmedlemmer skal skrive navnet på studiestedet samt studielinje, ev. ansettelsesforhold fylles ut i feltet (15). 10 Fyll ut stillingsstørrelse. Dersom du ikke har fast stillingsstørrelse ber vi om et anslått gjennomsnitt. 11 Skriv inn hva slags avtale-/tariffområde du har, f.eks statlig, kommunal eller privat. Dersom du er omfattet av en landsomfattende tariffavtale i privat sektor ber vi om at det om mulig presiseres hvilken avtale dette er spør gjerne den tillitsvalgte. 12 Skriv inn årslønnen din (inkl. faste tillegg). 13 Skriv inn hva slags stillingsbetegnelse du har. Dette finner du i tilsettingsbrevet, på lønnsslippen e.l.. 14 Skriv inn din (offentlige) stillingskode hvis du kjenner denne. Stillingskoden framgår ofte av tilsettingsbrev eller lønnsslipp. Gjelder for de som er ansatt i kommune eller stat. 15 Fyll inn opplysninger om ev. biarbeidsforhold hvis du har dette. Feltene fylles ut som i (9) - (14) over. Dersom du er student, ansatt i 20 % eller mer i skole eller barnehage, skal opplysningene om dette ansettelsesforholdet skrives her. 16 Du kan velge ett gratis tidskrift. Du kan lese mer om dette på under fagtidsskrifter i høyremenyen. 17 Skriv inn merknader/meldinger av betydning for innmeldingen. 18 Skriv inn dato for utfylling av innmeldingen. 19 Alltid underskrift ved innmelding. Din underskrift er en aksept av de vilkår for medlemskap som er redegjort for på forsiden.

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs).

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs). Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo. Telefon: 23 13 81 00 Epost: oslo@udf.noweb: www.udf.no/oslo Facebook: www.facebook.com/udfoslotwitter: www.twitter.com/udfoslo Du mottar denne e-post

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Engasjerer fremtidens lærere!

Engasjerer fremtidens lærere! Engasjerer fremtidens lærere! Vi er fremtidens lærerprofesjon, og for å bli godt rustede profesjonsutøvere må vi ha lærerutdanninger av høy kvalitet. Vårt viktigste ansvarsområde er derfor kvaliteten på

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) - Unntatt offentlighet Offl 14 Møtedato: 27.05.2015 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidgiverrepresentantene: Astrid

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen

Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Unge Funksjonshemmedes merknader til: St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen Generelle merknader Stortingsmelding

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015»

Innspill til budsjett for 2015, på bakgrunn av Utdanningsetatens «Budsjettforslag 2015» Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01346-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Utdanningsforbundet 23138106 Oslo Byrådsavdelingen for finans

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus

Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Prosess arbeidstid Marit F. Danielsen, Fylkesstyret Akershus Beslutning i klubben God prosess forutsetter klubber med klubbmøter. Vedtektene 71: Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Elin Reite (PED) Arbeidsgiverrepresentanter:

Astrid Søgnen (DIR) Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Elin Reite (PED) Arbeidsgiverrepresentanter: Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 24.01.2013 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10 B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) Møtedato: Mandag 18.03.2013 kl. 11:00 13.00 Møtested: Skolestyrerommet 10 B Til stede: Arbeidsgiverrepresentanter: Margaret Westgaard

Detaljer

Kontaktlærer tid og avlønning

Kontaktlærer tid og avlønning Kontaktlærer tid og avlønning Sist oppdatert: august 2014 Vi tar spesielt for oss: avlønning av kontaktlærere hvor mye tid til nedslag i undervisningen en skole skal sette av til kontaktlærertid, og hvordan

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

EKSAMEN OG SENSUR Lokalgitt eksamen i Oslo

EKSAMEN OG SENSUR Lokalgitt eksamen i Oslo EKSAMEN OG SENSUR Lokalgitt eksamen i Oslo Sist oppdatert: februar 2016 Hensikten med denne oversikten er å gi en kort oversikt over regler knyttet til lokalgitt eksamen i Oslo. Innhold Dokumenter Skriv

Detaljer

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard

Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012. Kolbjørg Ødegaard Tariff 2012 medlemsmøter i Utdanningsforbundet Vest-Agder 5. og 6. mars 2012 Kolbjørg Ødegaard Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part Unio

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

2 FORORD... 7 3 POLITISK ARBEID... 8

2 FORORD... 7 3 POLITISK ARBEID... 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD... 7 3 POLITISK ARBEID... 8 3.1 Tariffarbeid... 8 3.1.1 Oslo kommune... 8 3.1.1.1 Hovedtariffoppgjøret 2006... 8 3.1.1.2 Tariffoppgjøret 2007... 11 3.1.1.3 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.januar 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1 Plan for overgang barnehage/skole Plan for overgang barnehage skole 1 2 Plan for overgang barnehage skole Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED)

Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen (DIR), leder Anne Tveitan Ferignac (ADP) Margaret Westgaard (EFP) Tone Tenfjord (OMR) Elin Reite (PED) Oslo kommune Utdanningsetaten MØTEPROTOKOLL Medbestemmelsesutvalget (MBU) Dato: Torsdag 23.08.2012 kl. 13:00 Sted: Skolestyrerommet 10B Arkivsak: 12/00004 Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: Astrid Søgnen

Detaljer

Veileder i arbeidet med. Kompetanseutvikling i barnehagen. hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no

Veileder i arbeidet med. Kompetanseutvikling i barnehagen. hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no Veileder i arbeidet med Kompetanseutvikling i barnehagen hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no Innhold Contents 1. Hvorfor er kompetanseutvikling viktig? 3 2. Kunnskapsdepartementets føringer

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Utdanningsforbundet Østfold Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Forholdet nasjonalt - internasjonalt Tradisjonelt var utdanning sett på som et ensidig nasjonalt anliggende Slik er det ikke

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Historikk 2009 i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk som omfattes av endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer