MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Tirsdag kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Tirsdag 10.06.2014 kl."

Transkript

1 Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling Roa, Jenny Eide Hemstad fagleder

2 MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 11/14 14/878 - Budsjettjusteringer 1. tertial 2014 Sak 12/14 14/132 - TjenesteOptimal - Tiltaksforslag fra arbeidsgruppen

3 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/878-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 11/14 Eldrerådet /14 Formannskapet /14 Trepartsorganet /14 Kommunestyret /14 Formannskapet Saksbehandler: Kjersti Vatshelle Myhre, økonomikonsulent BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Eldrerådet har følgende uttalelse til Formannskapets budsjettjusteringer:

4 FORMANNSKAPET HAR LAGT FØLGENDE UT PÅ HØRING: Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. Rådmannens forslag til budsjettjusteringer for å møte prognosen på minus 15 millioner legges ut på høring til den 10.juni med følgende merknader: Det som er lagt inn av kutt i funksjon 370 Bibliotek skal det istedenfor finnes rom for i funksjon 120 Administrasjon. Politiske møter skal kun avholdes på kveldstid. Møteaktivitet skal vurderes på Formannskapets møte i august. Rådmannen legger frem forslag til budsjettjusteringer til formannskapsmøtet den 12.juni.

5 Saksutredning: Budsjettjusteringer drift Det vises til egen sak vedrørende rapportering per 1. tertial Det rapporteres om et merforbruk på ca 15 mill kr som i hovedsak skyldes: Mindreinntekt frie inntekter 5,7 mill kr Ikke realisert innsparing TjenesteOptimal 4,1 mill kr Merutgift pensjon 2,1 mill kr i hht ny akturarberegning pr Merutgift tilskudd til private barnehager 1,4 mill kr Merutgift økonomisk sosialhjelp 1,5 mill kr, hvorav 50% utgjør økonomisk sosialhjelp til flyktninger Avvikene per 1. tertial 2014 er i hovedsak ikke foreslått budsjettjustert. Driften må gjennomgås med tanke på bidrag til dekning av varslet merforbruk som ikke medtas i denne budsjettjusteringen. Kirken Søknad om dekning av lønnskostnader til 30 % stilling Trosopplæring I forbindelse med at prosjektperioden for trosopplæringen avsluttes fra , vil tilskuddet fra staten Lunner kirkelige Fellesråd mottar kun dekke en 70 % stilling, mot 100 % tidligere. I den forbindelse søker Lunner kirkelige fellesråd Lunner kommune om finansiering av de resterende 30 %. Dette vil utgjøre kr i 2014, kr videre på årsbasis med utgangspunkt i gjeldende lønnsplassering. Trosopplæringsreformen skal betjene gi tros- og dåpsopplæring til alle medlemmer i den norske kirke 0-18 år. For Lunner kommunes del utgjør dette 1497 barn og unge (2014-tall). Det vises for øvrig til vedlagte søknad og rapport fra trosopplæringen i Lunner for Lunner kommune ser på dette som et viktig tiltak. Med den økonomiske situasjonen kommunen er i, kan vi imidlertid ikke se mulighet for å finansiere deler av trosopplæringsstillingen. De foreslåtte budsjettjusteringene er kommentert i rapportering per 1. tertial. Feil nedtrekk av rammen til Voksenopplæringen i opprinnelig budsjett Ved opprinnelig budsjett ble det bestemt at interkommunale selskap skulle redusere rammen med 4 %. Dette ble for Voksenopplæringen beregnet til å utgjøre kr , hvorav kr var Lunners andel. Ved en feil foretok vi dette trekket, etter at budsjettet allerede var redusert med kr Det foreslås at denne tekniske feilen rettes opp, og justeres mot regnskapsmessig mindreforbruk. Naturforvaltning - Budsjettert avsetning til tiltak innenfor Vanndirektivet foreslås strøket Kr var budsjettert avsatt til bundet fond for tiltak innenfor Vanndirektivet. Vi finner det riktig at tiltak innenfor vanndirektivet først må prioriteres som tiltak i kommunedelplan(er) før det avsettes penger til det på budsjettet. Pr. nå er det ikke prioritert tiltak i kommunedelplan. Det foreslås derfor at denne avsetningen strykes, slik at det regnskapsmessige mindreforbruket øker. Pensjon korreksjon av amortisert premieavvik Amortisert premieavvik er den andelen av tidligere års premieavvik som skal regnskapsføres det aktuelle året. Amortisert premieavvik for KLP og SPK til sammen i 2014 viser seg å være 1,2 mill kr lavere enn budsjettert. Årsaken til avviket er hovedsakelig feil i budsjetteringen, men også at endelig premieavvik for 2013 ikke var fastsatt ved budsjettbehandlingen. Feilen får imidlertid ingen effekt på den samlede budsjetterte kostnad til pensjon 2014, kun fordelingen mellom funksjoner. Det foreslås at budsjettet på funksjon 171 Amortisert premieavvik justeres mot aktuelle funksjoner, slik at budsjett på funksjon 171 samsvarer med det som faktisk vil bli regnskapsført. Når det gjelder

6 premieavvik, avventer vi justering til 2. tertial. Da har vi mottatt ny pensjonskostnadsberegning etter at lønnsoppgjøret har vært. Budsjettjusteringer pga feil bruk av Kostrafunksjon Pensjon AFP år AFP-pensjon år er feilbudsjettert på funksjon 172 Pensjon. Dette er en utgift som skal føres på aktuell funksjon, f eks på funksjon 201 dersom vedkommende jobber i barnehage. Det foreslås å flytte budsjett fra funksjon 172 og fordele dette på de funksjoner som er aktuelle i Flyktningetjenestens bidrag til barnehage Flyktningetjenesten har budsjettert med overføring til barnehagene av integreringstilskuddet til blant annet to-språklig assistanse. Dette skulle vært ført på funksjon 211 styrket tilbud i barnehage, mens det er ført på funksjon 201. Riktig føring mellom disse to funksjonene er viktig også med henblikk på beregning av tilskudd til private barnehager, da det kun er kostnader på funksjon 201 som skal legges til grunn i denne beregningen. Tilskudd til private barnehager Lunner kommune vedtok å redusere satsene for likebehandling fra 100 % til statens minimumssatser, da vi hadde betydelige økte utgifter som ikke de private barnehagene hadde (arealnorm og pensjon) og det likevel ville være en god økning i tilskuddssatsene fra året før. Det viste seg ikke å være tillatt å redusere denne satsen i henhold til gjeldende regelverk. På bakgrunn av dette er det foretatt en ny beregning av tilskuddssatsene til de private barnehagene. For øvrig foreslås at satsene endres administrativt dersom faktiske regnskap eller barnetall i kommunale barnehager avviker fra det budsjetterte. For øvrig når det gjelder etterjustering av tilskudd til ordinære private barnehager for 2013, er dette gjort i henhold til forskrift om likebehandling. Basert på faktiske regnskapstall for de kommunale barnehagene og faktisk antall barn i disse barnehagene viste det seg at vi har utbetalt kr for mye for Beregningen er revidert og godkjent. Dette ble ikke opplyst om og justert for i regnskapet for Det vil bli fattet administrativt vedtak om etterjustering for 2013 for den enkelte barnehage, og utbetalinger og regnskap for 2014 justeres i forhold til dette. Budsjettjusteringer investering Prosjekt 499 Startlån Prosjekt 499 Startlån er kun budsjettert med netto utgift. Dette er ikke i henhold til gjeldende regelverk, og vi budsjettjusterer, slik at alle poster fremgår i budsjettet som i regnskapet. I budsjett 2014 vedtok kommunestyret å øke rammen på låneopptak til vidreutlån med 2 mill kr til 8 mill kr. Husbanken innvilget kun 6,6 mill kr, og vi budsjetterer derfor med dette. Prosjekt 307 Dagsenter Psykiatri Vedtak i kommunestyret 27/3-14 bevilget kr ekstra til prosjektet. Total ramme kr Vedtakspunkt om finansieringen uteble i saken. Dette er skrevet om i saksutredning, men vi velger likevel å ta med finansiering av prosjektet i budsjettjusteringssaken for 1. tertial. VURDERING/DRØFTING: Budsjettjusteringer drift og investering Konklusjon med begrunnelse

7 1. Budsjettjustering drift vedtas i henhold til tabell 1. Det gis ikke tilskudd til 30 % stilling trosopplæring. 2. Satser tilskudd til private barnehager 2014 endres som følge av økning til 100 % dekning. 3. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager justeres administrativt dersom faktiske regnskap eller barnetall i kommunale barnehager avviker fra det budsjetterte. 4. Budsjettjustering investering vedtas i henhold til tabell Låneramme for 2014 økes med kr knyttet til prosjekt 307 Dagsenter Psykiatri. Kontoart Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Utgift Inntekt Økning Reduksjon Reduksjon Økning div Feilreduksjon av ramme Voksenopplæringen i opprinnelig budsjett , Justering mot overskudd?? , Utifter tas ned med 150' på naturforvaltning , Justeres mot overskudd , Korr amort. Premieavvik KLP , Korr amort. Premieavvik KLP , div Korr amort. Premieavvik KLP , div Korr amort. Premieavvik KLP , Korr amort. Premieavvik SPK , Korr amort. Premieavvik SPK , div Korr amort. Premieavvik SPK , div Korr amort. Premieavvik SPK , Bidrag Flyktn. Tjenesten Barnehage skal føres på funksjon , Bidrag Flyktn. Tjenesten Barnehage skal føres på funksjon , Korreksjon budsjettering AFP-pensjon , div Føres på riktig tjeneste , Korreksjon budsjettering AFP-pensjon , div Føres på riktig tjeneste ,0 Tabell 1 Drift Sum , ,0 0,0 0,0 Netto 0,0

8 Utgift Inntekt Art Ansv Tjen Pro Tekst Økn Red Red Økn Bruttobudsjettering startlån, innlån + 442' fra Bruttobudsjettering startlån, innlån + 442' fra Bruttobudsjettering startlån Bruttobudsjettering startlån, økning K-sak 23/14 Finansiering K-sak 23/14 Finansiering K-sak 23/14 Finansiering K-sak 23/14 Finansiering Tabell 2 Budsjettjustering investering Sum Netto 0 DOKUMENT I SAKEN: Søknad Lunner kirkelige fellesråd om midler til trosopplæringsstilling Rapport fra trosopplæringen i Lunner 2013 Øvrige dokument: Resultatrapportering per 1. tertial 2014 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet revisjon IKS Kontrollutvalget Kjersti Vatshelle Myhre (økonomikonsulent) Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

9 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/132-1 Ark.: 034 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 12/14 Eldrerådet /14 Kommunestyret /14 Formannskapet /14 Trepartsorganet Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder TJENESTEOPTIMAL Rådmannens innstilling: Eldrerådet tar gjennomføringen av TjenesteOptimal til orientering med følgende merknader:

10 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Rapporten tas til etterretning. 2. Tjenesteoptimalisering videreføres for øvrige tjenestesteder i løpet av høsten 2014 og våren Synliggjorde tiltak innarbeides i budsjettjusteringssaken 2014, eventuelt i rulleringen av kommunedelplanene for Bakgrunnsinformasjon Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak 106/13 er det blitt gjennomført 4 TjenesteOptimal-prosesser basert på etablert rammeverk og pilot (Tilrettelagte tjenester/januar 2014). Det er gjennomført prosesser ved Lunner omsorgssenter og Tildelingskontoret, grunnskolene i Lunner (Harestua skole, Grua skole, Lunner barneskole og Lunner ungdomsskole), Barnevern og Administrasjon (Økonomi, personal og skatt, IKT og informasjonsforvaltning, PUF (Planlegging, utvikling og faglig samordning)). Resultatene av prosessene blir her presentert. 2. Lunner omsorgssenter (LOS) og Tildelingskontoret (TK) Tjeneste Optimal ble gjennomført 1., 3. og 4. april. Prosessen ble gjennomført i LOS sine lokaler. Arbeidsgruppen i denne prosessen besto av Helse- og omsorgskomiteen, hovedtillitsvalgt NSF, tillitsvalgt hjemmetjenesten, avdelingsledere og tjenesteleder LOS, leder og ansatte ved Tildelingskontoret, leder for eldrerådet, ordfører og varaordfører. 2.1 Om Lunner omsorgssenter og Tildelingskontoret Sykehjemmet er bygget i 1978, med et tilbygg fra Til sammen er bygget på ca m2. Lunner omsorgssenter består av sykehjem og hjemmetjeneste. Tjenesten har 99,7 årsverk fordelt på nærmere 150 personer. I tillegg driftes seniorsenteret ved Bergo. Lunner omsorgssenter har dagtilbud, korttidsopphold, avlastningsopphold og lettere rehabilitering. I tillegg har omsorgssenteret en egen avdeling for somatiske langtidsplasser, samt to skjermede enheter for personer med demenslidelser, Rosen 1 og Rosen 2. Avdeling 1 har 31 plasser i sin avdeling, men har hatt kontinuerlig overbelegg. Avdeling 2 har 26 plasser. Dagsenteret ved Lunner omsorgssenter har dagpasienter på vedtak 4 dager i uka (8 plasser - tre dager, 6 plasser - en dag). Det er et stort behov for dagplasser, og det er venteliste på plassene. Hjemmetjenesten har 32,4 årsverk fordelt på 48 personer, og 159 vedtak på hjemmesykepleie pr Lunner omsorgssenter består i tillegg av ergo og fysioterapitjeneste, innsatsteam og kreftkoordinator. Tildelingskontoret ble etablert i 2008, og består i dag av 2,8 årsverk. Bakgrunnen for etablering av et tildelingskontor skjedde ved en gjennomgang av organiseringen

11 av pleie og omsorg, hvor frigjøring av ressurser for å håndtere omfattende lovverk med krav til kompetanse for behandling av søknader var en av målsetningene. TK utreder alle saker og tildeler alle tjenester innenfor pleie og omsorg, mens det er utfører, som har den kontinuerlige oppfølging av pasient/bruker-. Det er utfører som sørger for revurdering ved endring eller når vedtak «går ut». I 2013 behandlet kommunens tildelingskontor 1231 søknader. 2.2 Tiltaksliste fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppen kom frem til 15 innspill til kostnadsreduserende og/eller tjenesteoptimaliserende tiltak som senere er de prioriterte: Øke dagsenterkapasiteten Etablere eget demensteam (i sammenheng med andre funksjoner) Etablere oppsøkende team for eldre Hverdagsrehabilitering o Lære opp personalet i hverdagsrehabilitering o o Utdanne hjemmetrenere Hverdagsrehabilitering ses i sammenheng med innsatsteam, demensteam, oppsøkende forebyggende team Etablere ambulerende team o Forebygge mer hjemmeboende o Helsestasjon for eldre o Oppsøkende virksomhet fallforebygging Øke legedekningen o Øke til 30 timer per uke Tilsette egen geriater (i samarbeid med Gran?) Velferdsteknologi «medisinhusker» for å redusere behov for besøk fra hjemmetjenesten Oppgradere utstyr i forhold til effektiv trening Kjøpe egen buss m/sjåfør evnt. i samarbeid med annet tjenesteområde (barnehage/skole?) o Utrede kostnader kontra det vi bruker i dag Etablere prosjektsøker-stilling Oppbemanne kjøkkenet slik at sykepleier/hjelpepleier slipper matlaging Sette i gang tiltak som fremmer egenomsorg matsituasjon på korttidsgruppa LOS Øke dagtilbudet på Bergo o o Vil avlaste dagtilbud LOS Vil avlaste hjemmetjenesten - usikkert

12 Foreslåtte tiltak kategorisert Denne listen viser hvor mange stjerner arbeidsgruppen ga de ulike tiltakene når det gjaldt økonomisk effekt og effekt for bruker. * liten betydning ** middels *** stor Pri Tiltak Effekt ØK Effekt - Bruker Invest behov S Internettilgang for pasientene på hele LOS ---- *** S 1 Kantinedrift på rådhuset, styrke kjøkkendrift (selvkost) Bygge nytt helse- og omsorgssenter - Med innhold også dagsenter, omsorgsboliger mm. - Viktig med skikkelig utredning ift antall plasser ift andre tjenester (hverdagsrehab., omsorgsboliger, helsehus, kommunesammenslåing) ---- * ** *** * 1 Dele hjemmetjenesten nord/sør - Bør avventes til omsorgsbolig er bygget Omsorgsboliger med bemanning - Etableres i den «andre enden» av kommunen som det nye omsorgssenteret ** *** * 1 Bofellesskap for demente *** *** * Bygge to bemanna omsorgsboliger i kommunen en i sør og en i nord. Øke dagsenterkapasiteten - Sette opp skillevegg Etablere eget demensteam (i sammenheng med andre funksjoner) *** *** * * *** ---- ** *** 3 Etablere oppsøkende team for eldre * *** 3 Lære opp personalet i hverdagsrehabilitering *** *** 3 Kartlegge hjemmet ift å forebygge fall * *** 3 ETABLERE AMULERENDE TEAM *** ***

13 3 - Forebygge mer hjemmeboende - Helsestasjon for eldre - Oppsøkende virksomhet fallforebygging Hverdagsrehabilitering - Søke prosjektmidler til forprosjekt frikjøpe tverrfaglig gruppe - Utdanne hjemmetrenere *** *** Pri Tiltak Effekt ØK Effekt - Bruker Invest behov 3 Hverdagsrehabilitering ses i sammenheng med innsatsteam, demensteam, oppsøkende forebyggende team. Innsatsteam ansvar for opplæring av hjemmetrenere? *** *** 4 Tilsette egen geriater (i samarbeid med Gran?) * *** 4 5 Øke legedekningen - Øke til 30 timer per uke Velferdsteknologi - Har kompetanse på det få ansvar til å løfte det opp hva finnes? Hvordan kan det brukes hos oss? - I samme prosjekt som hverdagsrehabilitering? ---- *** ** ** * 6 Oppgradere utstyr i forhold til effektiv trening * ** * 7 Kjøpe egen buss m/sjåfør eventuelt i samarbeid med annet tjenesteområde (barnehage/skole?) - Utrede kostnader kontra det vi bruker i dag ---- *** * 8 Etablere prosjektsøker-stilling * ** 9 9 Sette i gang tiltak som fremmer egenomsorg matsituasjon på korttidsgruppa LOS Bemanne kjøkkenet slik at sykepleier/hjelpepleier slipper matlaging ---- * * ---- ** 10 Øke dagtilbudet på Bergo * ***

14 - Vil avlaste dagtilbud LOS - Vil avlaste hjemmetjenesten? Felles tildelingskontor med Gran Tildelingskontoret inngår i et forvaltningskontor - Samarbeid med andre tjenester * * - Må utredes Sikre rekruttering av sjåfører til matombringing - Må være frivillige Øke korttidsplasser fra 7 til 11 (dagens nordstua) bli totalt 53 langtidsplasser Utvidelse av Bergosenteret (flere leiligheter) - Bygge på ledig tomt Innsatsteamet tjeneste fra tildelingskontoret med vedtak? (unngå korttidsopphold i sykehjem ) ---- * * * * ** * ---- * Pri Tiltak Effekt ØK Effekt - Bruker Invest behov I påvente av evnt. Nytt sykehjem gjøre endringer på dagens sykehjem: utvide dagens sykehjem og tilrettelegge for demente * *** * Ikke dele hjemmetjenesten Samarbeid: Pasienter fra TT og psykisk helse som også hjemmetjenesten har bli aktivisert med praktiske gjøremål Søke frivilling hjelp og bidra til at det etableres et miljø ---- * ---- **

15 2.3 Vurdering Tidsperspektiv, Konsekvenser og Økonomi Tiltakene består av 2 tiltak (S), som allerede er iverksatt. I tillegg er 1. prioritet etablering av nytt Helse- og omsorgssenter, som vil gi mer kostnadseffektiv drift. Det er mange tiltak som henger sammen med LHOS. Alle disse avhenger av realiseringen av nytt bygg/omsorgsboliger. De fleste øvrige definerte tiltak etter TO-prosessen på LOS/TK gir endringer positivt i kvalitet på tjenesteytingen. Det er likevel vanskelig å anta at disse gir økonomisk gevinst eller innsparing på kort / mellomlang sikt.

16 3. Grunnskolen TO-prosessen for grunnskolen ble gjennomført 28. og 29. april, samt 5. mai. Prosessen begynte med befaring den første dagen, til alle skolene, hvor man tatt med på en tur gjennom skolen og fikk informasjon underveis. Deretter ble dag 2 og 3 gjennomført i kommunestyresalen. Arbeidsgruppen har bestått av Oppvekst- og kulturkomiteen, ordfører, ledelse og plasstillitsvalgt, samt representant fra FAU ved de fire skolene, hovedtillitsvalgt, kommunalsjef og prosesskoordinator. 3.1 Om Grunnskolen Grunnskolen i Lunner består av fire skoler, Harestua skole ( klasse), Grua skole (1.-7. klasse), Lunner ungdomsskole ( klasse) og Lunner barneskole ( klasse). Det går pr elever i grunnskolen, og elevtallet er svakt stigende for kommunen generelt, men kraftigst på Harestua de neste årene. Elevtallet var i 2005/2006 på 1223 elever og gikk svakt nedover frem til 2011/12 hvor tallet var Deretter har elevtallet steget igjen. På grunn av økt innflytting til Harestua skolekrets de siste årene, viser prognosene en vekst i elevtallet de neste årene. I tillegg må det forventes en ytterligere vekst hvis folketallet stiger fremover. Ytterligere informasjon om grunnskolen kan finnes i presentasjonen som ble holdt i TO-prosessen, og som er vedlagt saken. 3.2 Tiltaksliste fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppen kom frem til 13 innspill til kostnadsreduserende tiltak som er løftet frem som de prioriterte: Opprettholde og styrke øremerket ressurs til fleksibel bruk i undervisningen (TPO) Kretsgrensene må utredes (optimalisering/bruk av bygningsmasse/skoleskyss/ungdomsskolestruktur husk mulig kommunesammenslåing og planer for folkevekst) Nærmere samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek gjenoppta sambruk/felles bruk av ressurser? Fleksibilitet/samarbeid mellom enhetene/tjenestestedene i kommunen/inkl effektiv møtevirksomhet Videreutvikle samarbeidet med Eiendom og infrastruktur om vedlikeholdsoppgaver/ for eksempel involvere elever som trenger en mer praktisk hverdag Rekrutteringsplan for kommunen/ kompetanseflyt på tvers av skoler Kompetansebygging, -registering og deling. Utvikle gode systemer og strukturer Satsing på digital læring/digitale læremidler - spare på ordinært undervisningsmateriell Egen IKT-kontakt (drift) ved hver skole (ikt lærling/elevbruk?) i tillegg til pedagogisk IKTkontakt

17 Utvikle en form for forsterket skole for elever med særlig spesielle behov (Interkommunalt samarbeid?) Bli flinkest mulig til å benytte frigjort tid/ressurs ved for eksempel elevfravær Mer fleksible romløsninger for å gi mulighet for fleksibel organisering av elever i større grupper Effektiv og fleksibel bruk av assistentressursen (på tvers av skoler/assistentpool/innen den enkelte skole) Tiltakene under den røde streken er regnet som uprioriterte tiltak, men usikker, liten eller ingen økonomisk effekt. * liten betydning Denne listen viser hvor mange stjerner arbeidsgruppen ga de ulike tiltakene når det gjaldt økonomisk effekt og effekt for bruker. ** middels *** stor Pri Tiltak Effekt ØK Effekt - Bruker Invester ings- behov 1 Opprettholde og styrke øremerket ressurs til fleksibel bruk i undervisningen (TPO) - (lang sikt **) *** 2 3a 3a 3a 3a Kretsgrensene må utredes (optimalisering/bruk av bygningsmasse/skoleskyss/ungdomsskolestruktur husk mulig kommunesammenslåing og planer for folkevekst) Nærmere samarbeid mellom skolebibliotek og folkebibliotek gjenoppta sambruk/felles bruk av ressurser? Fleksibilitet/samarbeid mellom enhetene/tjenestestedene i kommunen/inkl effektiv møtevirksomhet Videreutvikle samarbeidet med Eiendom og infrastruktur om vedlikeholdsoppgaver/ for eksempel involvere elever som trenger en mer praktisk hverdag Rekrutteringsplan for kommunen/ kompetanseflyt på tvers av skoler ** * ** **(*) * ** * ** - ** Pri Tiltak Effekt ØK Effekt - Bruker Invester ings- behov

18 3a 4 4 Kompetansebygging, -registering og deling. Utvikle gode systemer og strukturer Satsing på digital læring/digitale læremidler spare på ordinært undervisningsmateriell Egen IKT-kontakt (drift) ved hver skole (ikt lærling/elevbruk?) i tillegg til pedagogisk IKT-kontakt * ** * ** - **(*) 5 Utvikle en form for forsterket skole for elever med særlig spesielle behov (Interkommunalt samarbeid?) * (lang sikt **) ** Bli flinkest mulig til å benytte frigjort tid/ressurs ved for eksempel elevfravær Mer fleksible romløsninger for å gi mulighet for fleksibel organisering av elever i større grupper Effektiv og fleksibel bruk av assistentressursen (på tvers av skoler/assistentpool/innen den enkelte skole) Enda bedre effektivisering av møtevirksomhet på den enkelte skole og i kommunal sammenheng Flytte leksehjelp til trinn bruk av seniorer og pensjonister *(*) *(*) *(*) * * * * ** - *** Bruke seniortiden mer målrettet -/* ** En struktur for faglig foreldreveiledning * *** Knytte til seg seniorer og pensjonister som ekstraressurs til leseveiledere eller lignende - (lang sikt *) ** Benytte ressurser fra VTA og språkpraksis til lettere vaktmestertjenester og serviceoppgaver * * SFO mer strukturert samarbeid med frivillige org. - ** Timeplanlegging for å benytte rom og ressurser best mulig * * Mindre ekstern vikarbruk hvem skaffer vikarer? * * Kompetanse i søking av midler og støtte (skolefaglig rådgiver? Kjetil?) Gå igjennom avtaler og innkjøpsordninger for å se hvor en kan spare Se hva andre kommuner/skoler gjør lære av andre for - * * - * - (*)

19 å drifte mer effektivt Kutte budsjett til turer og ekskursjoner * - Lik bruk av administrasjonsressurs ved skolene/omorganisering (sparemulighet) Felles kommunal holdning på hvem som skal «få tid» i skolen * - - * Lik bruk av kontaktlærerressurs/tid (sparemulighet) - - Kutte kommunale seniortiltak er det besparende? Vurdering Tidsperspektiv, Konsekvenser og Økonomi Den økonomiske analysen som ble presentert i prosessen viste at skolene i Lunner har et driftsnivå som ligger lavt, både sett i forhold til Oppland, KOSTRA-gruppe 7 og nabokommunene. Mange av de foreslåtte tiltakene er knyttet til effektivisering og kvalitetsheving. Det tiltaket som vurderes å kunne ha økonomisk effekt er å se nærmere på kretsgrenser og optimalisere brukes av eksisterende areal. I kommunedelplan Oppvekst ligger det allerede som et tiltak at man skal fra høsten 2014 sette i gang en skolebruksplan for Harestua skole, som vil måtte ta opp i seg denne problemstillingen. For de øvrige foreslåtte tiltak er det vanskelig å anta at disse vil gi økonomisk gevinst eller innsparing på kort/lengre sikt.

20 4. Barnevernet Tjenesteoptimaliseringen av Barnevern ble gjennomført onsdag 28.mai. Det ble gitt en grundig orientering og innblikk i ulike case, for å se hvordan barnevernet jobber. Arbeidsgruppen i denne prosessen besto av Oppvekst- og kulturkomiteen, varaordfører, tjenesteleder Familie og oppvekst, leder for Barnevernet og medarbeiderne i Barnevernet, samt kommunalsjef og prosesskoordinator. 4.1 Om Barnevernet Barnevernet i Lunner har for tiden 6,2 årsverk, og er et generalistkontor. Det betyr at alle ansatte jobber mange ulike problemstillinger, og det er liten grad av spesialisering. Kontoret består av barnevernsleder, fem saksbehandlere hvor av én har stedfortrederfunksjon og 0,2 merkantil ressurs. Kommunen har i 2014 fått tilsagn om en 0,5 stilling dekket av statlige midler. Gjennomgangen av kommunebarometeret i TO-prosessen viser en tjeneste som har mange barn på tiltak utenfor hjemmet. Dette er kostbare tiltak, men som også er helt nødvendige for barna det gjelder. Antall ansatte er i gjennomsnitt lavere enn nabokommunene, mens antall behandlede saker pr ansatt er høyest på Hadeland. Pr mai 2014 er det 82 barn i kommunen som har hjelpetiltak fra barnevernet. 48 av disse har tiltak utenfor hjemmet, dvs de er plassert i fosterhjem, mens 34 barn har hjelpetiltak i hjemmet. I tillegg har tjenesten 19 aktive undersøkelsessaker gående. Antall nye bekymringsmeldinger i 2013 var 89, en oppgang på 8 fra året før, mens man hittil i år har fått i 29 nye bekymringsmeldinger. 4.2 Tiltaksliste fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppen kom frem til X innspill til kostnadsreduserende tiltak som er løftet frem som de prioriterte: Informasjonsdag/kveld med samarbeidspartnere og frivillige Vurdere kostnader/nytte konsulenter vs egne ansatte Kompetanseheving som medfører flere hjelpetiltak i egen regi Miljø- og trivselstiltak for å øke nærværet

21 * liten betydning Foreslåtte tiltak kategorisert ** middels Denne listen viser forventet økonomisk konsekvens og hvilket tidsperspektiv en ser *** stor på effekt av tiltaket. Tiltak Informasjonsdag/kveld med samarbeidspartnere og frivillige Positiv konsekvens for brukeren *** ** Forventet bedret økonomisk effekt Rådmannen redegjør for hvordan behandle saker om brudd på meldeplikt og konsekvenser for tjenesteleder og ansatt Informasjon til barn informasjonsdag i barnehage/skole Obligatorisk *** Kan unngå fremtidige erstatningskrav *** * Tema: Barnevern, SO, Vold i nære relasjoner og rus Vurdere kostnader/nytte konsulenter vs egne ansatte Kompetanseheving, økt bruk av familieråd tilegne kompetanse i egen kommune Miljø- og trivselstiltak for å holde nærværet oppe Øke den digitale kompetansen og oppdatere programvare og maskinpark Foreldreveiledning/kurs Eks. rettet mot skilte foreldre Fremforhandle rammeavtale for konsulentbruk i tiltak *** langsiktig besparing *** Kortsiktig kostnad, langsiktig besparing ** *** *** Engangskostnad for oppdatering, deretter effektivisering *** * - *** Årshjul for samarbeid med andre instanser ** * Tjenesteleder/fagleder informerer Komité/Formannskap/Kommunestyre årlig - - System for arbeid med refusjoner * ** Rådmannen utreder mulighet for å se på ulike modeller for hvordan gjennomføre brukerundersøkelse *** Kostnad Interkommunalsamarbeid * * Forbedre overgangene mellom barnehage barneskole, barneskole ungdomsskole, *** -

22 ungdomsskole videregående Flere tiltak i egen regi tiltakspool/kompetansepool * ** 4.3 Vurdering Tidsperspektiv, Konsekvenser og Økonomi En rekke av barnevernstiltakene vil kunne iverksettes i løpet av året, men dette er i all hovedsak forebyggende tiltak, hvor den økonomiske effekt er vanskelig å anslå på lenger sikt. Det er likevel viktig at slike forbyggende tiltak prioriteres i tiden fremover. Det viktigste tiltaket på kortsikt, som også vil kunne ha økonomisk effekt, er en nærmere gjennomgang av tjenestens konsulentbruk av sakkyndige konsulenter, og vurdere om det skal gjennomføres en anbudskonkurranse på dette, eventuelt gjøre mer i egen regi. Det vil også settes i gang et arbeid med å bedre rutinene for refusjoner av kommunale egenandeler. 5. Administrasjonen Tjeneste optimaliseringen av administrasjonen ble gjennomført 22. og 26. mai. Arbeidsgruppen i denne prosessen besto av Formannskapet, Tjenesteleder IKT og informasjonsforvaltningen, fagleder IKT, fagleder Arkiv, Tjenesteleder ØPS (Økonomi, personal og skatt), representanter for fagområdene skatt, økonomi, og personal, Rådmann, kommunalsjefer, PUF (Planlegging, utvikling og faglig samordning) og hovedtillitsvalgt Fagforbundet. 5.1 Om administrasjonen Administrasjonen er delt i to stabsfunksjoner, som driver utstrakt lederstøtte til hele kommunen, IKT og ØPS. I tillegg er det en strategisk stabsfunksjon knyttet tett opp til rådmannen og rådmannens ledergruppe. IKT og Informasjonsforvaltningen ble slått sammen i Samtidig ble PUF i 2011 omorganisert for å gi plass til bo- og næringsrådgiver. Med dette ble også rådgiverstilling for barnehage ble nedprioritert. Skatt og Økonomi/Personal ble slått sammen Målsetningen er økt utnyttelse av kompetanse og ressurser innenfor tilgrensende fagområder.

23 I forhold til antall årsverk har ØPS 16,95 ÅV (21 personer), IKT/INFO har 6,4 ÅV (7 personer) og PUF består av 7 ÅV/personer. I tillegg kommer kommunalsjefer og rådmann. 5.2 Tiltaksliste fra arbeidsgruppen Arbeidsgruppen kom frem til en rekke innspill til kostnadsreduserende og/eller tjenesteoptimaliserende tiltak som senere er de prioriterte: Sikre økt bruk av IKT og allerede etablerte løsninger Gjennomgang av organiseringen av merkantile støttefunksjoner Etablere vikarpool Bedre systemer rundt sykefravær digitalisere Denne tabellen viser prioritering fra gruppene: Foreslåtte tiltak kategorisert Denne listen viser hvor mange stjerner gruppene ga de ulike tiltakene når det gjaldt konsekvenser for bruker, forventet økonomisk * liten betydning ** middels *** stor konsekvens og hvilket tidsperspektiv en ser på effekt av tiltaket. Pri Tiltak Bruker ØK 1 Videreutvikle selvbetjeningsfunksjoner Utrede interkommunalt IKT- samarbeid Utnytte teknologi maksimalt Gjennomgang av organiseringen av merkantile støttefunksjoner Gjennomgang av lisenser/serviceavtaler Definere innsparingspotensialet ved innføring av ny teknologi *** ** ** ** ** ** * (*) (*) * 2 Øke nærværet og besøke kommuner som har fått det til ** **

24 3 Ansettelseskontroll /stopp med tanke på kommunereform Utrede at kommunal innfordring skal inn i IS Skatteoppkreveren Frivillig bemanningsreduksjon gjennom midlertidig redusert stillingsprosent jf. aml Besøke andre kommuner som gjør ting smartere enn oss Gjennomgang av organiseringen av merkantile støttefunksjoner Gjennomgang av ikke-lovpålagte oppgaver for tjenesteområde 120 Lete etter ekstern finansiering til oppgaver vi uansett skal utføre - * (*) * ** (*) - ** * *(*) - * (*) * ** * - Kritisk vurdering av alle abonnementer - * Utrede å ta tilbake administrasjon av startlån som i dag ligger hos Lindorff - - Etablere vikarpool * * E-post skal benyttes fremfor post ** * Tilby en uke ekstra fri uten lønn - * Fjerne/redusere gjennomføringen av MUS og BUS - * Redusere annonsekostnader - * Gjennomgang av lisenser/serviceavtaler - * Bedre systemer rundt sykefravær digitalisere - * Utrede muligheten for å kunne ta gebyrer for papirfaktura - * Pri Tiltak Effekt ØK Effekt - Bruker Invester ings- behov Rutiner for dekking av lønnsutgifter og andre - *

25 utgifter i forbindelse med foredrag/innlegg etc. Vurdere delegasjonsreglementet i forhold til ansettelser - * Redusere /gjennomgå bruk av konsulenter - * Sosiale lån bedre rutiner i overføringen av innfordring Gran Lunner NAV - - Vurdere effekten av seniorpolitiske tiltak - - Alle vedtak skal ha en konsekvensutredning for å sikre riktig beslutningsgrunnlag Utrede outsourcing/sourcing av administrative oppgaver Vurdering Tidsperspektiv, Konsekvenser og Økonomi De fleste definerte tiltak etter TO-prosessen innenfor Administrasjon vil gi endringer positivt i kvalitet på tjenesteytingen. Mange av tiltakene er av en karakter som krever realisering ute på det enkelte tjenestested og/eller er allerede planlagt gjennomført. Det er vanskelig å beskrive økonomisk gevinst eller innsparing på kort / mellomlang sikt, dog vil eksempelvis ytterligere sentralisering av merkantile funksjoner, etablering av vikarpool og lignende bidra økonomisk over tid. 6. Konklusjon Gjennomføringen av TjenesteOptimal på 4 områder i kommunen har gitt en rekke positive effekter. Politisk nivå er kommet tett på driften, slik at det har gitt gjensidig læring og forståelse mellom politikere og kommunens medarbeidere innenfor de enkelte fagområdene. Noe som også gir økt kompetanse og grunnlag for samhandling i den enkelte komité. Innsikten har gitt verdifull forståelse for kommunens tjenesteyting, samtidig som det ikke er blitt et hinder for gode diskusjoner om fremtidens løsninger og forsvarlig drift. TO-prosessene gir totalt sett ikke den økonomiske effekten som forventet. Ved inngangen til prosessen var forventingen en gevinst på 4 mill.kr for 2014, og ytterligere 10 mill.kr i kommende år. Dette har man ikke lykkes med å tallfeste gjennom arbeidet. Administrasjonen ser behovet for å gjennomføre tiltak umiddelbart i 2014 for å sikre varig balansert drift for inneværende år og fremover.

26 Det er derfor igangsatt et eget arbeid for dette, og forslag til reduksjoner i driften for å sikre varig balanse er beskrevet i tertialrapporten til formannskapet. Tiltakene er basert på erfaringer og innsikt opparbeidet gjennom TO-prosessene. Gjennomføring av TO-prosess for andre tjenesteområder i kommunen anbefales med to prosesser for høsten 2014; barnehagene og eiendom&infrastruktur. For øvrige tjenesteområder foreslås gjennomført TO-prosesser ved oppstart DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

TjenesteOptimal - Lunner omsorgssenter, Tildelingskontoret, Grunnskolen, Barnevern og Administrasjon

TjenesteOptimal - Lunner omsorgssenter, Tildelingskontoret, Grunnskolen, Barnevern og Administrasjon Arkivsaksnr.: 14/132-5 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: Kommunalsjef Idun Eid, kommunalsjef Bente Rudrud, fagleder Jenny Eide Hemstad TjenesteOptimal - Lunner omsorgssenter, Tildelingskontoret, Grunnskolen,

Detaljer

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1.

Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg. Budsjettjusteringer 1. Arkivsaksnr.: 14/878-18 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie, økonomikonsulent Kjersti Vatshelle Myhre, controller Maria Rosenberg Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

REFERATER OG ORIENTERINGER KOMMUNESTYRET 2014

REFERATER OG ORIENTERINGER KOMMUNESTYRET 2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/30-12 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 67/14 Kommunestyret 12.06.2014 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder REFERATER OG ORIENTERINGER KOMMUNESTYRET 2014 KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 12.06.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 12.06.2014 kl. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 12.06.2014 kl. 14:00-16:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. 16. Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 12.06.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Det legges ikke ved noen plan til dette møtet. Planen gjennomgås i møtet.

MØTEINNKALLING. NB! Det legges ikke ved noen plan til dette møtet. Planen gjennomgås i møtet. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 17.06.2013 kl. 18.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 18.10.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling og orienteringer i henhold til saksliste

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling og orienteringer i henhold til saksliste Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 30.05.2017 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 25.04.2017 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 06.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 3/12 Sak 4/12 Sak 5/12 Referater - eldreråd 2012 Verdens aktivitetsdag - 10.mai Eldredagen

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Sum Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte

Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Sum Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte Arkivsaksnr.: 12/1699-8 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Innsikten Onsdag 20.11.2013 kl. 19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl.

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 21.02.2017 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 25.11.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 19.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 02.06.2015 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 17/1194 Lnr.: 9925/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud Bemanning sykehjem LOS 2017 - orienteringssak Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Sammendrag: Saken

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 25.04.2017 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 26.04.2017 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 29.03.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 18.05.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.10.2016 kl. 08:00-09:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016.

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016. Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 21056/16 Ark.: 144 Saksbehandler: Konst. Virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017-2020 Sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune vedtar

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 02.02.2016 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1(2.etg) Onsdag 09.09.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 24.11.2015 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Trepartsorganet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 25.04.2013 kl. 11:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca.

Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen kl. 09:00 ca. Til medlemmer av Lunner ungdomsråd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen 14.11.2016 kl. 09:00 ca.12:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Plangruppe Omsorg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapsalen Torsdag 16.09.2010 kl. 1800 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - EVALUERING AV PILOT OG VEIEN VIDERE

TJENESTEOPTIMAL - EVALUERING AV PILOT OG VEIEN VIDERE Arkivsaksnr.: 14/136-2 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - EVALUERING AV PILOT OG VEIEN VIDERE Rådmannens innstilling: 1. Evaluering av TjenesteOptimals pilot ved Tilrettelagte

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Komiteen vedtar kommunedelplan Omsorg med følgende innspill fra høringen: - - -

Komiteen vedtar kommunedelplan Omsorg med følgende innspill fra høringen: - - - Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 19565/16 Ark.: 144 Saksbehandler: konst. virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017 2020 Revisjon Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Komiteen vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Holdes et ekstra eldrerådsmøte som ikke var satt opp i den opprinnelige møteplanen.

MØTEINNKALLING. NB! Holdes et ekstra eldrerådsmøte som ikke var satt opp i den opprinnelige møteplanen. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 22.11.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse- og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 20.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Arkivsaksnr.: 16/535 Lnr.: 2426/17 Ark.: G10 Saksbehandler: virksomhetsleder Elin H Teslow Høring NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, Kommunestyresalen 06.02.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Referater - eldreråd 2012 Årsmelding for Lunner

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 21.04.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/15 11/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur og Trafikksikkerhetsutvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag, 04.02.2016 kl. 15:30

Detaljer