Handlingsplan MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2011-2012 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD"

Transkript

1 Handlingsplan MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.april 2011

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD BEFOLKNINGSGRUNNLAG SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER VISJON OG OVERORDNA MÅL VISJON STRATEGI DELMÅL OG TILTAK INFORMASJON OG MARKEDSFØRING. STIMULERING TIL FRILUFTSLIV Hjemmeside Turkart Midt-Troms Utstyrsbager Mediakontakt Spredning og produksjon av informasjonsmateriell Deltakelse på ulike konferanser og messearrangementer FOLKEHELSEARBEID Friluftsliv som egenverdi tradisjon og kultur Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Ordførerens tur/aktivitet Naturlos Midt-Troms KOMPETANSEHEVING OG KURS Kompetansenettverk i friluftsliv for lærere Merkekurs SIKRING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Restaurering av Sørvika Verdikartlegging SAMARBEID MED MYNDIGHETER OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER Samarbeidspartnere Bistand i lokale prosjekter Arbeid fram mot kommune- og fylkestingvalget ORGANISASJON Handlingsplaner Høringer ØKONOMI Budsjett Årsmelding Eksterne midler Driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i kommunene Politisk arbeid ØKONOMI REGNSKAP 2010, BUDSJETT INNTEKTSFORDELING I OPPSUMMERING ARBEIDSPROGRAM

3 1. BAKGRUNN 1.1. Midt-Troms friluftsråd Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for fremme av friluftslivet. Friluftsrådet ble etablert i Bak Midt-Troms friluftsråd står 8 kommuner: Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, som alle er likeverdige medlemmer. Friluftsrådet består av en representant fra hver medlemskommune. Pr er det ansatt daglig leder i 100 % stilling med kontorsted på kommunehuset i Bardu Befolkningsgrunnlag I Midt-Troms region bor nærmere mennesker fordelt på km 2. Kartet viser de 8 Midt- Troms kommunen med kommunene som grenser til regionen. Befolkningstettheten varierer mye fra kommune til kommune (se tabell 1). De store innlandskommunene Bardu og Målselv har lav befolkningstetthet i forhold til areal, mens bykommunen Lenvik har størst befolkningstetthet i forhold til areal. Andel innbyggere som bor i tettbygd strøk varierer fra 32 % (Berg) til 62 % (Bardu). 3

4 Tabell 1: Faktaopplysninger om areal og befolkningstetthet i Midt-Troms region pr Kommune Areal (km 2 ) Ant innbyggere (pr ) Innbygger pr km 2 Andel bosatt i tettbygd strøk (%) Bardu ,5 62 Berg ,0 32 Dyrøy ,2 - Lenvik ,6 55 Målselv ,0 51 Sørreisa ,3 44 Torsken ,7 41 Tranøy ,9 - Midt-Troms region ,4 - Troms fylke Landet Sikrede friluftsområder I Midt-Troms er totalt 10 områder ervervet (sikret) til friluftsformål (se tabell 2). 7 av områdene ligger i tilknytning til kysten. Sikringen er gjennomført med tilskudd fra statlige midler. Tabell 2: Sikra friluftsområdet i Midt-Troms pr Kommune Sikrede Sted friluftsområder Dyrøy 1 Finnlandsholmen Lenvik 3 Sørvika, Fru Schibsteds Minde, Finnsnesvatnet Målselv 2 Vika (Målsnes), Målsnes Sørreisa 2 Kampli, Storvika Torsken 2 Firkanten, Sildvika SUM 10 Finnlandsholmen i Dyrøy 4

5 2. VISJON OG OVERORDNA MÅL 2.1. Visjon Midt-Troms friluftsråd ønsker å ha en visjon i sitt arbeid som kan oppfattes som positivt og inspirerende, og omfatter alt det et friluftsråd skal arbeide med. I forbindelse med vår økte satsing innenfor folkehelsearbeid synes vi visjonene passer bra. VISJON Friluftsliv - godt for alle 2.2. Strategi OVERORDNA MÅL Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for: a) økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet b) sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter Fra formålsparagrafen i vedtektene til Midt-Troms friluftsråd For å nå overordna mål vil friluftsrådet arbeide med: Å være en aktiv aktør for å øke forståelsen for viktigheten av friluftslivets betydning både som egenverdi og som nytteverdi Å synliggjøre hvilke friluftslivsmuligheter som finnes i regionen Å sikre skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Å bli et friluftslivsfaglig kompetanseorgan på regionalt nivå Annet/Kommentar: 5

6 3. DELMÅL OG TILTAK 3.1. Informasjon og markedsføring. Stimulering til friluftsliv. Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal synliggjøre friluftslivstilbudet i regionen og presentere dette på en lett tilgjengelig måte. Friluftsrådet skal fremstå med en felles profil som er representativ for friluftslivet i hele regionen Hjemmeside Hjemmesiden til Midt-Troms friluftsråd skal oppdateres jevnlig. Adressen til hjemmesidene skal oppgis ved alle skriftlige henvendelser Turkart Midt-Troms Turkartpakken for Midt-Troms ble ferdig 1. juni 2010 og inneholder 2-sidige kart i målestokk 1: med en brosjyre som følger kartene. Turkartpakken ble profilert på Villmarksmessa 2010 og i en rekke avisoppslag i regionen. Prosjektet hadde oppstart i 2008 og var inndelt i tre faser: Startfase høst vår 2009 Produksjonsfase sommer 2009 sommer 2010 Sluttfase sommer/høst 2010 Arbeidet med oversiktskartet gjenstår og vil bli ferdig utarbeidet og trykket våren 2011 i eksemplarer. Den vil bli gitt til hver husstand i regionen før sommersesongen tar til i Total kostnadsramme for prosjektet er beregnet til NOK. Prosjektet er fullfinansiert Utstyrsbager Friluftsrådet fikk tilskudd til innkjøp av utstyr for gratis utlån høsten I 2010 ble det kjøpt inn en bag til hver medlemskommune fylt med turustyr samt en lavvo. Markedsføring av utstyrsbagene videreførers i

7 3.1.4 Mediakontakt Pressen (lokalavisene) skal brukes fortløpende i forbindelse med aktiviteter i friluftsrådets regi. Det skal være et mål å sende ut minst en pressemelding i måneden. Friluftrådet skal også stimulere andre til å bruke pressen i forbindelse med friluftslivsarrangementer Spredning og produksjon av informasjonsmateriell Friluftsrådet skal i tillegg til å produsere og spre eget informasjonsmateriell, bidra til å spre informasjonsmateriell utarbeidet av kommunene og Friluftsrådenes Landsforbund Deltakelse på ulike konferanser og messearrangementer Friluftsrådet skal være representert på følgende arrangementer: Landskonferansen for friluftsliv (sted varierer fra år til år) og folkehelsekonferansen i Tromsø. Ved presentasjon av konkrete prosjekter/aktiviteter vil friluftsrådet også være tilstede på Nord-Norsk Villmarksmesse. Deltakelse ut over dette vurderes ut fra tilgjengelige ressurser og tema. Det er et mål å delta på minst ett av kursene/samlingene som foregår i regi av Friluftsrådenes Landsforbund. Annet/Kommentar: 3.2 Folkehelsearbeid Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal initiere og gjennomføre uteaktiviteter og prosjekter som gir positiv omtale av friluftsliv som en trivselskapende og helsefremmende aktivitet. Aktivitetene skal ha fokus på folkehelse og høstingstradisjon. Midt- Troms friluftsråd har utarbeidet og vedtatt ( ) et handlingsprogram for folkehelse i Midt- Troms friluftsråd. Hovedmålsetting med folkehelsesatsingen Friskere folk gjennom økt aktivitet i naturen. Delmål: Flere i aktivitet oftere Felles tilretteleggingstiltak Økt kompetanse 7

8 I tiltaksdelen av handlingsprogrammet er det skissert en rekke tiltak som vi håper å kunne gjennomføre i Friluftsliv som egenverdi tradisjon og kultur Aktiviteter der høstingstradisjonene står i sentrum skal prioriteres Hvordan skaffe ressursene (jakt, fiske), bearbeiding av fangst (fisk, bær, sopp) basert på mattradisjoner. Aktivitetene rettes mot ulike grupperinger (allmennhet, barn/unge, flerkulturelle) og kan gjennomføres som en del av ordførerturene eller naturlosturene. Prosjektet Høstingstradisjoner presenteres nye landsmenn ble gjennomført for første gang i 2009, og videreført i Prosjektet videreføres. Tidsrom for gjennomføring: Hele året Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Friluftsrådet har et samarbeid med Bardu kommune om å arrangere isfisketur for psykisk utviklingshemmede. Turen går til Altevatn og tilbys brukere i regionen. Tidsrom for gjennomføring: 3. og 4. mai Ordførerens tur/aktivitet Friluftsrådet gjennomførte i Ordførerens tur sammen med våre åtte ordførere. Prosjektet ble en stor suksess og et eget hefte fra turene ble utgitt høsten Etter kommunestyrevalget høsten 2007 har nye ordførere kommet til, og det er ønskelig å gjennomføre nye turer før valget i Det ble gjennomført ordførertur i kommunene Bardu, Målselv og Lenvik i I 2010 ble det arrangert ordførerens tur i Dyrøy. Turene ses gjerne i sammenheng med turer/aktiviteter der høstingstradisjoner står sentralt eller naturlosturer (jfr kap og kap 3.2.4). Planlagte turer i 2011: Tranøy: Tranøya mai/juni 2011 Torsken: Holmenvær mai/juni 2011 (Naturlostur og høstningstradisjoner) Berg: Husfjellet juni Naturlos Midt-Troms Naturlosturer har vært en stor suksess rundt omkring i landet. Friluftsrådet ønsker å bidra i dette folkehelsearbeidet, og initierer igangsetting av et naturlosprosjekt fra 2010 til og med Natur og kulturlandskap i Midt- Troms skal presenteres for allmennheten gjennom guidede turer med minst 1 guide pr tur. Turen bør inneholde en eller flere av disse elementene - Lavterskel - Høstningstradisjoner - Historiske og kulturelle tradisjoner - Gjennomføre noen av turene som er beskrevet i turkartpakken. Samarbeid med Midt- Troms museum og frivillige lag og foreninger er aktuelle samarbeidsparter for gjennomføring av naturlosturene. 8

9 Tidsrom for gjennomføring: Vår, sommer og høst 2011 Annet/Kommentarer: 3.3. Kompetanseheving og kurs Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal tilby kompetanseheving for mennesker som arbeider for og med brukere av naturen i midt- Troms. Kursene skal stimulere til økt bruk av fysisk aktivitet generelt og økt bruk av naturen som en naturlig del av (skole)hverdagen spesielt. skolehverdagen Kompetansenettverk i friluftsliv for lærere. Læring i friluft er en del av et større tiltak som er planlagt å gå over år (fra 2011). Målet er å få midler til en koordinatorstilling som skal arbeide med kompetansenettverk for læring i friluft. Innholdet i nettverksarbeidet er tenkt og blant annet å være: Kompetanseheving Tilrettelegging i og omkring skolen Økt forståelse for viktigheten av fysisk aktivitet generelt og friluftsliv spesielt. Kompetanseoppbygging Oppbygging av utstyrsbank i kommunene IKT i skola (GPS, datamaskin, telefon) Målsettingen med tiltaket er mer og bedre uteaktiviteter i skolen. 9

10 Delmål er: - Bedre undervisning - Bedre tilrettelegging for aktivitet til/fra skole, barnehage og fritidsaktivitet - Økt trivsel, bedre miljø - Bedre læringsmiljø Idèpermene læring i friluft er tenkt brukt i kompetansehevingen. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Pedagogiske senter i Midt-Troms. Det er utarbeidet et handlingsprogram for læring i friluft et folkehelsetiltak i Midt - Troms. Tid for gjennomføring: Hele året Merkekurs Det er stor aktivitet i kommunene med merking av turstier, og det er behov for felles merkestandart av tursti-/ løypenett Et merkekurs tilpasset frivillige i lag og foreninger ble gjennomført første gang i Tilsvarende kurs vil bli arrangert våren Tid for gjennomføring: Vår Annet/Kommentarer: 3.4. Sikring og drift av friluftsområder Delmål Midt-Troms friluftsråd skal bidra til å styrke drift og vedlikehold av eksisterende friluftsområder i Midt-Troms Skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Det er til sammen 10 sikra friluftsområder i Midt-Troms (se kap. 1.3.). Sørvika friluftsområde i Lenvik kommune har godkjent forvaltningsplan. Friluftsrådet har siden 2007 sendt inn en samordnet søknad om tilskudd til drift og vedlikehold av de sikra friluftsområder i regionen. Det er årlig bevilget rundt NOK til formålet, inkludert en del midler til oppgradering. Midlene fordeles videre til kommunene. 10

11 Høsten 2010 søkte friluftsrådet om midler til å utarbeide en handlingsplan for universell utforming av statlig sikrede friluftsområder i Midt- Troms. Kr i tilskudd ble gitt av Friluftsrådenes Landsforbund og arbeide forventes ferdig i løpet av Det ble også søkt Troms fylkeskommune om kr i tilskudd til utarbeidelse av en forvaltningsplan for de statlige sikrede områdene. Svar foreligger i Dette arbeidet er naturlig å se i sammenheng med handlingsplanen for universell utforming Restaurering av Sørvika Det ble innvilget kr ,- til oppgradering av Sørvika i Et omfattende arbeid er igangsatt og forventes avsluttet i løpet av våren Friluftsrådet har prosjektansvar og samarbeider tett med Lenvik kommune og B.L. Lunheim. Oppfølging av dette prosjektet vil gå utover andre oppgaver innenfor drift og sikring av friluftsområder. Det legges opp til et større arrangement i forbindelse med åpning av Nye Sørvika i juni Verdikartlegging Troms fylkeskommune vedtok høsten 2009 oppstart av kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder i Troms. Troms fylkeskommune har ansatt en koordinator som har ansvaret for oppfølgingen av arbeidet i de kommunene i Midt- Troms som er med: Bardu, Berg, Tranøy, Torsken, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa. Avslutningen forventes i løpet av Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal arbeide for fremme av friluftslivet sammen med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner Samarbeidspartnere Friluftsrådet skal arbeide for et nært samarbeid med (i uprioritert rekkefølge): Troms fylkeskommune Fylkesmannen i Troms Forum for Natur og Friluftsliv i Troms Troms Turlag Senja Turlag Troms Reiseliv Statskog Troms Grunneierlag Lokale O-lag Lokale jeger- og fiskeforeninger Midt- Troms museum Velforeninger og bygdelag Andre friluftsråd, og spesielt Ishavskysten friluftsråd Friluftsrådenes Landsforbund 11

12 Bistand i lokale prosjekter Rundt om i kommunene pågår det ulike prosjekter innen friluftsliv. Friluftsrådet vil bistå prosjektene med kompetanse hvis det er ønskelig men må vurdere engasjementet ut fra ledig kapasitet Arbeid fram mot kommune- og fylkestingvalget 2011 Frilufsrådet skal informere om pågående arbeid, resultater og utfordringer til hvert kommunestyre i perioden (jfr, 3.7.5). Annet/Kommentar: 3.6. Organisasjon Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal fremstå som et interkommunalt fagråd som arbeider for fremme av friluftslivet i hele regionen, og på sikt tilstrebe et likeverdig engasjement i alle medlemskommunene. Friluftsrådet skal arbeide for åpenhet og involvering i sine planer og virksomhet Handlingsplaner Det skal utarbeides en handlingsplan hvert år, og friluftsrådets satsningsområder den neste perioden skal konkretiseres. Behovet for å ha god forankring av friluftsrådets betydning blant politikerne og hos de ulike politiske beslutningsnivåene i regionen skal vektlegges. Like viktig er medlemskommunenes mulighet for å påvirke friluftsrådets virksomhet og prioritering av arbeidsoppgaver. Tid for gjennomføring: Høsten Høringer Friluftsrådet skal behandle og avgi høringsuttalelser i saker som er av regional betydning for friluftslivet. Høringssaker på lokalt nivå skal behandles forutsatt ledig kapasitet. Tid for gjennomføring: Etter behov og kapasitet Annet/kommentar: 12

13 3.7. Økonomi Delmål Midt-Troms Friluftsråds virksomhet skal til enhver tid tilpasses de ressurser og økonomiske rammer som legges til grunn. Rådet skal være selvfinansierende og det skal arbeide for å få tilført eksterne midler som samlet sett gir større gevinst for den enkelte kommune på sikt Budsjett Budsjett utarbeides i forbindelse med årlig handlingsplan som presenteres og behandles i de regionale politiske nivåer hver høst Årsmelding Det skal lages årsmelding som viser friluftsrådets aktivitet gjennom foregående år (inkl regnskap). Årsmeldinga legges fram på årsmøtet som holdes i løpet av de tre første månedene i det nye året Eksterne midler Friluftsrådet skal arbeide for å få tilført eksterne midler for gjennomføring og oppfølging av gode friluftslivsprosjekter Driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i kommunene Friluftsrådet skal yte driftstilskudd til kommunale aktivitetstiltak eller friluftsområder. Søknader fra kommunene behandles på møte i friluftsrådet i juni og i november. Søknadsfrister er: 1. juni og 1. november. Bruk eget søknadsskjema som finnes på hjemmesiden Politisk arbeid Friluftsrådet skal synliggjøre resultater og drift for administrasjon og politisk ledelse i medlemskommunene og i fylkeskommunen. Alle medlemskommunene skal besøkes for presentasjon av resultater og aktivitet. Tid for gjennomføring: Høsten 2010 og vinteren 2011 Annet/Kommentar: 13

14 4. ØKONOMI 4.1. Regnskap budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett UTGIFTER Lønn inkl sosiale omkostninger. Fra % stilling, omsorgspermisjoner tom Adm. kostnader, kontor. Ikke belastet kontorleie i Bardu kommune Reisekostnader adm Kontingent FL Drift sikra friluftsområder Sørvika friluftsområde Drift kommunale tiltak Materiell,,trykk, utstyr ifbm kurs, arrangement,kjøp av tjenester Momsutgifter drift SUM Prosjekter 5061 Naturlos Merkekurs Folkehelsetiltak Læring i friluft Isfisketur for PU Høstningsturer Utarbeidelse av handlingsplan for UU/forvaltningsplan Turkart/ oversiktskart Sum Sum totale utgifter Regnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER Medl.kontingent kommunene, Deflator-regulert fra regnskapet i 2010 (kr ) til 2011 med 2,8 % Tilskudd fra fylkesmannen (Sørvika) Adm.støtte (FL)

15 Tilskudd til sikra friluftsomr (FM/ FK) Driftstilskudd fylkeskommune Salgsinntekter (turkart) Momsinntekter drift SUM Prosjekter 5061 RUP - midler "Læring i friluft" (Ikke fått svar på søknad) Tilskudd Læring i friluft (FL/FM) (noe overført fra 2010) Folkehelsetiltak (FL/FM) Tilskudd FYSAK. Gjelder "vårens vakreste eventyr" (svar ikke gitt) Naturlosturer (overført fra 2010) Høstningsturer (overført fra 2010) Utarbeidelse av handlingsplan for UU/ forvaltningsplan* Spillemidler (turkart). Sluttutbetaling kr rest av totalt kr Egeninnsats friluftsråd Andre refusjoner, deltakeravgift Turbag Unglyn SUM Sum totale inntekter Inntektsfordeling i Medl.kont kommunene 11 % Adm.støtte (FL) 12 % Andre tilskudd/inntekter 56 % Tilskudd til sikra friluftsomr (FM) 7 % Driftstilskudd fylkeskommune 14 % 15

16 5. OPPSUMMERING ARBEIDSPROGRAM 2011 Arbeidsområde Kommentarer Aktivitetsretta tiltak/folkehelse Høstingstradisjoner presenteres nye landsmenn Videreføres fra Båt-/ isfisketur vinter, bærtur høst. Vårens vakreste eventyr Videreføres fra Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Merkekurs Videreføres fra For lag og foreninger, andre Ordførerturer/-aktiviteter Videreføres fra 2010 Offentlig sikra friluftsområder Koordinering driftsmidler Forvaltningsplaner Handlingsplan for universell utforming av områdene Ekstraordinær sysselsettingsmidler Nye sikringssaker Kurs barnehage, skole, SFO Barn i friluft Høringssaker Arealplaner Kommunedelplaner Andre Politisk arbeid Dialog fylkespolitikere Dialog ordførere Kommunene Innføring av nye vedtekter Informasjon. Web Hjemmesidene/Web Pressemeldinger Felles møtearena friluftsråd, FNF m.fl. Midler fordeles til drift av områdene. Forvaltningsplaner for områdene utarbeides. Avsluttes ila Under forutsetning av finansiering. Handlingsplan for universell utforming av friluftsområdene påbegynt høsten Avsluttes ila Prosjektansvar Sørvika, Ennå er det arbeid som gjenstår. Avsluttes Markering med åpning Bør følges opp. Nytt i 2010: Videreføres i Jfr prosjekt læring i friluft under prosjekter Etter ressurser og behov Etter ressurser og behov Etter ressurser og behov Dialogmøte fylkeskommune Møte regionrådet Innlegg i kommunestyrene Valg av representanter til Midt- Troms friluftsråd høsten 2011 Videreføres og følges opp jevnlig. Videreføres og følges opp etter behov. Følges opp sammen med Ishavskysten friluftsråd. 16

17 Prosjekter Turkart Midt-Troms Arbeid med oversiktskart avsluttes i 2011 Naturlos Midt-Troms Nytt 2010: Oppstart høst 10 avsluttes høst 2011 Verdikartlegging av viktige Nytt 2010: Oppstart vår -10. Videreføres friluftsområder Fylkekommunen ansvarlig. Læring i friluft et folkehelsetiltak Nytt handlingsprogram søkes gjennomført i 2011 og Samarbeid med Ped.senter i Midt- Troms. Handlingsplanen gjennomføres under forutsetning av at vi får bevilget tilskudd til tiltakene. Handlingsprogram folkehelse Tiltakene gjennomføres under forutsetning av at vi får bevilget tilskudd til tiltakene. Handlingsplan for universell Handlingsplan for universell utforming av utforming av de statlige sikrede friluftsområdene påbegynt høsten friluftsområdene i Midt- Troms Avsluttes ila Jfr punkt under. Tiltaket gjennomføres selv om vi ikke får midler til Forvaltningsplan for sikrede friluftsområder i Midt- Troms understående punkt. Det er søkt om midler til utarbeidelse av forvaltningsplan for alle sikrede friluftsområder i Midt- Troms. Må sees i sammenheng med handlingsplan for universell utforming av sikrede områder (punktet over) 17

Handlingsplan 2009-2011

Handlingsplan 2009-2011 Handlingsplan 2009-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 3 2. VISJON OG OVERORDNA

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010 Årsmelding 2009 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

ÅRSMELDING MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009

ÅRSMELDING MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 ÅRSMELDING 2008 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon...3 1.1. Medlemmer...3 1.2. Administrasjonen...3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...3 1.4. Friluftsrådenes

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,4 årsverk fordelt slik: Daglig

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde.

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Til: Styre og varamedlemmer, FNF, 13.12. 2012 medlemskommuner, fylke og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Tilstede: Olav Bjørn Nilssen, Gjemnes kommune Bente

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Budsjett 2014 Friluftsliv

Budsjett 2014 Friluftsliv Budsjett 2014 Friluftsliv Seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 28. oktober 2013 Budsjett 2014 - friluftsliv Statsbudsjettet 2014 - friluftsliv Bevilgningene til friluftsliv på post 78 øker med 15,3 mill.

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 3,3 årsverk fordelt

Detaljer

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle»

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» geggim TELEMARK Partnerskapsavtale mellom (Wi\ og 2013 2015 7) / 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» Telemark Turistførening (TTF) og (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Informasjon om friluftslivets år 2015 samling. for støttekontakter og fritidsassistenter 19. mars 2015. KUBA - Trondheim kommune

Informasjon om friluftslivets år 2015 samling. for støttekontakter og fritidsassistenter 19. mars 2015. KUBA - Trondheim kommune Informasjon om friluftslivets år 2015 samling for støttekontakter og fritidsassistenter 19. mars 2015 KUBA - Trondheim kommune Knut Erling Flataker, daglig leder Trondheimsregionens friluftsråd Friluftslivets

Detaljer

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015:

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015: Handlingsplan 2015 Innledning Handlingsplanen for 2015 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders og den øvrige administrasjonens arbeidsoppgaver. Handlingsplanen

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Yngve Voktor Møtedato: 18. september 2014 Møtetidspunkt: 10.00 Saksnr: Utvalg regionråd Forslag til vedtak: ÅRSMØTE Vedtak 1. Fremlagt årsmelding

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Partnerskap for folkehelse

Partnerskap for folkehelse Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen

Detaljer

Vennlig hilsen. Toril Skoglund Rådgiver friluftsliv Avdeling folkehelse, idrett og friluftsliv Troms fylkeskommune

Vennlig hilsen. Toril Skoglund Rådgiver friluftsliv Avdeling folkehelse, idrett og friluftsliv Troms fylkeskommune Til Friluftsrådene, kommunene og frivillige organisasjoner i Troms Troms fylkeskommune har inngått prosjektsamarbeid med Gjensidigestiftelsen om en stor satsing på skilting og merking av stier og løyper

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut!

LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! LANGTIDSPLAN FRILUFTSRÅDET VEST 2013-2017 Forslag til årsmøte 11.04.2013 Bli med ut! Friluftsrådet Vest Langtidsplan 2013 2017 Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1. Friluftsrådet Vest - Visjon 1.2. Formål

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2004 Vesterålen Friluftsråd Foto: Alf Oxem 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd er organisert som et 3-årig prøveprosjekt under Vesterålen Kulturutvalg med Vesterålen regionråd

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper

Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Turløypemerking Trøndelag Skilting og gradering av stier og løyper Søknadsskjema Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Vi ønsker med dette å skape økt trivsel, økt hverdagsaktivitet,

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Rapport 2011: Læring i friluft

Rapport 2011: Læring i friluft Rapport 2011: Læring i friluft Læring i friluft Læring i friluft er friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015 Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkes og Vefsn - 2015 Nr. Beskrivelse Dato for gjennomføring Ansvarlig 1 Rapportere aktivitet samarbeidsavtale- Utarbeide aktivitetsplan for 2015

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012 Modul 5 Friluftsområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introduksjon Kommunal planlegging Fysisk utforming Kommunale handlingsplaner Ressurser Universell

Detaljer

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2009 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Planprogram Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal gjennom bevaring og synliggjøring gi respekt for fortiden, bygge identitet

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Friluftsliv og Folkehelse. Fra Plan til Virkelighet

Friluftsliv og Folkehelse. Fra Plan til Virkelighet Friluftsliv og Folkehelse Fra Plan til Virkelighet Fra plan til virkelighet et regionalt samarbeid Fylkeskommunen har: Politikk (mye), penger (mye) og planverktøy (solide) Friluftsrådene har: Kompetanse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl

Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl Dato: 19.2 2014 Til Styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, FNF ogfl Referat fra Styremøte den 12. februar kl. 10.00 i Kristiansund. Tilstede: Styreleder

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028

Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 2016 Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016-2028 DEL II HANDLINGSPROGRAM 2016-2018 NORDLAND FYLKESMUNE Forord Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Nasjonal satsing Ønske om å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltningen og i det generelle

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Eli Sævareid Regional folkehelsesamling i Dalane 17.mars 2015 Folkehelseplan 2014-2017 side 2 Innledning og bakgrunn «Sammen for alle» Folkehelsearbeid:

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet

Tema Innhold Målgruppe Tidsbruk Kommuneplanlegging på kulturfeltet Kultur på kulturfeltet ABC om kultur i fylkeskommunen Musikk-Norge, hvordan henger alt sammen? Film i skolenfilmformidling for barn og unge Gjenbruk av kulturproduksjoner Inspirasjonsdag om Den kulturelle

Detaljer