Handlingsplan MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2011-2012 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD"

Transkript

1 Handlingsplan MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.april 2011

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD BEFOLKNINGSGRUNNLAG SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER VISJON OG OVERORDNA MÅL VISJON STRATEGI DELMÅL OG TILTAK INFORMASJON OG MARKEDSFØRING. STIMULERING TIL FRILUFTSLIV Hjemmeside Turkart Midt-Troms Utstyrsbager Mediakontakt Spredning og produksjon av informasjonsmateriell Deltakelse på ulike konferanser og messearrangementer FOLKEHELSEARBEID Friluftsliv som egenverdi tradisjon og kultur Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Ordførerens tur/aktivitet Naturlos Midt-Troms KOMPETANSEHEVING OG KURS Kompetansenettverk i friluftsliv for lærere Merkekurs SIKRING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Restaurering av Sørvika Verdikartlegging SAMARBEID MED MYNDIGHETER OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER Samarbeidspartnere Bistand i lokale prosjekter Arbeid fram mot kommune- og fylkestingvalget ORGANISASJON Handlingsplaner Høringer ØKONOMI Budsjett Årsmelding Eksterne midler Driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i kommunene Politisk arbeid ØKONOMI REGNSKAP 2010, BUDSJETT INNTEKTSFORDELING I OPPSUMMERING ARBEIDSPROGRAM

3 1. BAKGRUNN 1.1. Midt-Troms friluftsråd Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for fremme av friluftslivet. Friluftsrådet ble etablert i Bak Midt-Troms friluftsråd står 8 kommuner: Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, som alle er likeverdige medlemmer. Friluftsrådet består av en representant fra hver medlemskommune. Pr er det ansatt daglig leder i 100 % stilling med kontorsted på kommunehuset i Bardu Befolkningsgrunnlag I Midt-Troms region bor nærmere mennesker fordelt på km 2. Kartet viser de 8 Midt- Troms kommunen med kommunene som grenser til regionen. Befolkningstettheten varierer mye fra kommune til kommune (se tabell 1). De store innlandskommunene Bardu og Målselv har lav befolkningstetthet i forhold til areal, mens bykommunen Lenvik har størst befolkningstetthet i forhold til areal. Andel innbyggere som bor i tettbygd strøk varierer fra 32 % (Berg) til 62 % (Bardu). 3

4 Tabell 1: Faktaopplysninger om areal og befolkningstetthet i Midt-Troms region pr Kommune Areal (km 2 ) Ant innbyggere (pr ) Innbygger pr km 2 Andel bosatt i tettbygd strøk (%) Bardu ,5 62 Berg ,0 32 Dyrøy ,2 - Lenvik ,6 55 Målselv ,0 51 Sørreisa ,3 44 Torsken ,7 41 Tranøy ,9 - Midt-Troms region ,4 - Troms fylke Landet Sikrede friluftsområder I Midt-Troms er totalt 10 områder ervervet (sikret) til friluftsformål (se tabell 2). 7 av områdene ligger i tilknytning til kysten. Sikringen er gjennomført med tilskudd fra statlige midler. Tabell 2: Sikra friluftsområdet i Midt-Troms pr Kommune Sikrede Sted friluftsområder Dyrøy 1 Finnlandsholmen Lenvik 3 Sørvika, Fru Schibsteds Minde, Finnsnesvatnet Målselv 2 Vika (Målsnes), Målsnes Sørreisa 2 Kampli, Storvika Torsken 2 Firkanten, Sildvika SUM 10 Finnlandsholmen i Dyrøy 4

5 2. VISJON OG OVERORDNA MÅL 2.1. Visjon Midt-Troms friluftsråd ønsker å ha en visjon i sitt arbeid som kan oppfattes som positivt og inspirerende, og omfatter alt det et friluftsråd skal arbeide med. I forbindelse med vår økte satsing innenfor folkehelsearbeid synes vi visjonene passer bra. VISJON Friluftsliv - godt for alle 2.2. Strategi OVERORDNA MÅL Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for: a) økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet b) sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter Fra formålsparagrafen i vedtektene til Midt-Troms friluftsråd For å nå overordna mål vil friluftsrådet arbeide med: Å være en aktiv aktør for å øke forståelsen for viktigheten av friluftslivets betydning både som egenverdi og som nytteverdi Å synliggjøre hvilke friluftslivsmuligheter som finnes i regionen Å sikre skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Å bli et friluftslivsfaglig kompetanseorgan på regionalt nivå Annet/Kommentar: 5

6 3. DELMÅL OG TILTAK 3.1. Informasjon og markedsføring. Stimulering til friluftsliv. Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal synliggjøre friluftslivstilbudet i regionen og presentere dette på en lett tilgjengelig måte. Friluftsrådet skal fremstå med en felles profil som er representativ for friluftslivet i hele regionen Hjemmeside Hjemmesiden til Midt-Troms friluftsråd skal oppdateres jevnlig. Adressen til hjemmesidene skal oppgis ved alle skriftlige henvendelser Turkart Midt-Troms Turkartpakken for Midt-Troms ble ferdig 1. juni 2010 og inneholder 2-sidige kart i målestokk 1: med en brosjyre som følger kartene. Turkartpakken ble profilert på Villmarksmessa 2010 og i en rekke avisoppslag i regionen. Prosjektet hadde oppstart i 2008 og var inndelt i tre faser: Startfase høst vår 2009 Produksjonsfase sommer 2009 sommer 2010 Sluttfase sommer/høst 2010 Arbeidet med oversiktskartet gjenstår og vil bli ferdig utarbeidet og trykket våren 2011 i eksemplarer. Den vil bli gitt til hver husstand i regionen før sommersesongen tar til i Total kostnadsramme for prosjektet er beregnet til NOK. Prosjektet er fullfinansiert Utstyrsbager Friluftsrådet fikk tilskudd til innkjøp av utstyr for gratis utlån høsten I 2010 ble det kjøpt inn en bag til hver medlemskommune fylt med turustyr samt en lavvo. Markedsføring av utstyrsbagene videreførers i

7 3.1.4 Mediakontakt Pressen (lokalavisene) skal brukes fortløpende i forbindelse med aktiviteter i friluftsrådets regi. Det skal være et mål å sende ut minst en pressemelding i måneden. Friluftrådet skal også stimulere andre til å bruke pressen i forbindelse med friluftslivsarrangementer Spredning og produksjon av informasjonsmateriell Friluftsrådet skal i tillegg til å produsere og spre eget informasjonsmateriell, bidra til å spre informasjonsmateriell utarbeidet av kommunene og Friluftsrådenes Landsforbund Deltakelse på ulike konferanser og messearrangementer Friluftsrådet skal være representert på følgende arrangementer: Landskonferansen for friluftsliv (sted varierer fra år til år) og folkehelsekonferansen i Tromsø. Ved presentasjon av konkrete prosjekter/aktiviteter vil friluftsrådet også være tilstede på Nord-Norsk Villmarksmesse. Deltakelse ut over dette vurderes ut fra tilgjengelige ressurser og tema. Det er et mål å delta på minst ett av kursene/samlingene som foregår i regi av Friluftsrådenes Landsforbund. Annet/Kommentar: 3.2 Folkehelsearbeid Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal initiere og gjennomføre uteaktiviteter og prosjekter som gir positiv omtale av friluftsliv som en trivselskapende og helsefremmende aktivitet. Aktivitetene skal ha fokus på folkehelse og høstingstradisjon. Midt- Troms friluftsråd har utarbeidet og vedtatt ( ) et handlingsprogram for folkehelse i Midt- Troms friluftsråd. Hovedmålsetting med folkehelsesatsingen Friskere folk gjennom økt aktivitet i naturen. Delmål: Flere i aktivitet oftere Felles tilretteleggingstiltak Økt kompetanse 7

8 I tiltaksdelen av handlingsprogrammet er det skissert en rekke tiltak som vi håper å kunne gjennomføre i Friluftsliv som egenverdi tradisjon og kultur Aktiviteter der høstingstradisjonene står i sentrum skal prioriteres Hvordan skaffe ressursene (jakt, fiske), bearbeiding av fangst (fisk, bær, sopp) basert på mattradisjoner. Aktivitetene rettes mot ulike grupperinger (allmennhet, barn/unge, flerkulturelle) og kan gjennomføres som en del av ordførerturene eller naturlosturene. Prosjektet Høstingstradisjoner presenteres nye landsmenn ble gjennomført for første gang i 2009, og videreført i Prosjektet videreføres. Tidsrom for gjennomføring: Hele året Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Friluftsrådet har et samarbeid med Bardu kommune om å arrangere isfisketur for psykisk utviklingshemmede. Turen går til Altevatn og tilbys brukere i regionen. Tidsrom for gjennomføring: 3. og 4. mai Ordførerens tur/aktivitet Friluftsrådet gjennomførte i Ordførerens tur sammen med våre åtte ordførere. Prosjektet ble en stor suksess og et eget hefte fra turene ble utgitt høsten Etter kommunestyrevalget høsten 2007 har nye ordførere kommet til, og det er ønskelig å gjennomføre nye turer før valget i Det ble gjennomført ordførertur i kommunene Bardu, Målselv og Lenvik i I 2010 ble det arrangert ordførerens tur i Dyrøy. Turene ses gjerne i sammenheng med turer/aktiviteter der høstingstradisjoner står sentralt eller naturlosturer (jfr kap og kap 3.2.4). Planlagte turer i 2011: Tranøy: Tranøya mai/juni 2011 Torsken: Holmenvær mai/juni 2011 (Naturlostur og høstningstradisjoner) Berg: Husfjellet juni Naturlos Midt-Troms Naturlosturer har vært en stor suksess rundt omkring i landet. Friluftsrådet ønsker å bidra i dette folkehelsearbeidet, og initierer igangsetting av et naturlosprosjekt fra 2010 til og med Natur og kulturlandskap i Midt- Troms skal presenteres for allmennheten gjennom guidede turer med minst 1 guide pr tur. Turen bør inneholde en eller flere av disse elementene - Lavterskel - Høstningstradisjoner - Historiske og kulturelle tradisjoner - Gjennomføre noen av turene som er beskrevet i turkartpakken. Samarbeid med Midt- Troms museum og frivillige lag og foreninger er aktuelle samarbeidsparter for gjennomføring av naturlosturene. 8

9 Tidsrom for gjennomføring: Vår, sommer og høst 2011 Annet/Kommentarer: 3.3. Kompetanseheving og kurs Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal tilby kompetanseheving for mennesker som arbeider for og med brukere av naturen i midt- Troms. Kursene skal stimulere til økt bruk av fysisk aktivitet generelt og økt bruk av naturen som en naturlig del av (skole)hverdagen spesielt. skolehverdagen Kompetansenettverk i friluftsliv for lærere. Læring i friluft er en del av et større tiltak som er planlagt å gå over år (fra 2011). Målet er å få midler til en koordinatorstilling som skal arbeide med kompetansenettverk for læring i friluft. Innholdet i nettverksarbeidet er tenkt og blant annet å være: Kompetanseheving Tilrettelegging i og omkring skolen Økt forståelse for viktigheten av fysisk aktivitet generelt og friluftsliv spesielt. Kompetanseoppbygging Oppbygging av utstyrsbank i kommunene IKT i skola (GPS, datamaskin, telefon) Målsettingen med tiltaket er mer og bedre uteaktiviteter i skolen. 9

10 Delmål er: - Bedre undervisning - Bedre tilrettelegging for aktivitet til/fra skole, barnehage og fritidsaktivitet - Økt trivsel, bedre miljø - Bedre læringsmiljø Idèpermene læring i friluft er tenkt brukt i kompetansehevingen. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Pedagogiske senter i Midt-Troms. Det er utarbeidet et handlingsprogram for læring i friluft et folkehelsetiltak i Midt - Troms. Tid for gjennomføring: Hele året Merkekurs Det er stor aktivitet i kommunene med merking av turstier, og det er behov for felles merkestandart av tursti-/ løypenett Et merkekurs tilpasset frivillige i lag og foreninger ble gjennomført første gang i Tilsvarende kurs vil bli arrangert våren Tid for gjennomføring: Vår Annet/Kommentarer: 3.4. Sikring og drift av friluftsområder Delmål Midt-Troms friluftsråd skal bidra til å styrke drift og vedlikehold av eksisterende friluftsområder i Midt-Troms Skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Det er til sammen 10 sikra friluftsområder i Midt-Troms (se kap. 1.3.). Sørvika friluftsområde i Lenvik kommune har godkjent forvaltningsplan. Friluftsrådet har siden 2007 sendt inn en samordnet søknad om tilskudd til drift og vedlikehold av de sikra friluftsområder i regionen. Det er årlig bevilget rundt NOK til formålet, inkludert en del midler til oppgradering. Midlene fordeles videre til kommunene. 10

11 Høsten 2010 søkte friluftsrådet om midler til å utarbeide en handlingsplan for universell utforming av statlig sikrede friluftsområder i Midt- Troms. Kr i tilskudd ble gitt av Friluftsrådenes Landsforbund og arbeide forventes ferdig i løpet av Det ble også søkt Troms fylkeskommune om kr i tilskudd til utarbeidelse av en forvaltningsplan for de statlige sikrede områdene. Svar foreligger i Dette arbeidet er naturlig å se i sammenheng med handlingsplanen for universell utforming Restaurering av Sørvika Det ble innvilget kr ,- til oppgradering av Sørvika i Et omfattende arbeid er igangsatt og forventes avsluttet i løpet av våren Friluftsrådet har prosjektansvar og samarbeider tett med Lenvik kommune og B.L. Lunheim. Oppfølging av dette prosjektet vil gå utover andre oppgaver innenfor drift og sikring av friluftsområder. Det legges opp til et større arrangement i forbindelse med åpning av Nye Sørvika i juni Verdikartlegging Troms fylkeskommune vedtok høsten 2009 oppstart av kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder i Troms. Troms fylkeskommune har ansatt en koordinator som har ansvaret for oppfølgingen av arbeidet i de kommunene i Midt- Troms som er med: Bardu, Berg, Tranøy, Torsken, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa. Avslutningen forventes i løpet av Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal arbeide for fremme av friluftslivet sammen med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner Samarbeidspartnere Friluftsrådet skal arbeide for et nært samarbeid med (i uprioritert rekkefølge): Troms fylkeskommune Fylkesmannen i Troms Forum for Natur og Friluftsliv i Troms Troms Turlag Senja Turlag Troms Reiseliv Statskog Troms Grunneierlag Lokale O-lag Lokale jeger- og fiskeforeninger Midt- Troms museum Velforeninger og bygdelag Andre friluftsråd, og spesielt Ishavskysten friluftsråd Friluftsrådenes Landsforbund 11

12 Bistand i lokale prosjekter Rundt om i kommunene pågår det ulike prosjekter innen friluftsliv. Friluftsrådet vil bistå prosjektene med kompetanse hvis det er ønskelig men må vurdere engasjementet ut fra ledig kapasitet Arbeid fram mot kommune- og fylkestingvalget 2011 Frilufsrådet skal informere om pågående arbeid, resultater og utfordringer til hvert kommunestyre i perioden (jfr, 3.7.5). Annet/Kommentar: 3.6. Organisasjon Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal fremstå som et interkommunalt fagråd som arbeider for fremme av friluftslivet i hele regionen, og på sikt tilstrebe et likeverdig engasjement i alle medlemskommunene. Friluftsrådet skal arbeide for åpenhet og involvering i sine planer og virksomhet Handlingsplaner Det skal utarbeides en handlingsplan hvert år, og friluftsrådets satsningsområder den neste perioden skal konkretiseres. Behovet for å ha god forankring av friluftsrådets betydning blant politikerne og hos de ulike politiske beslutningsnivåene i regionen skal vektlegges. Like viktig er medlemskommunenes mulighet for å påvirke friluftsrådets virksomhet og prioritering av arbeidsoppgaver. Tid for gjennomføring: Høsten Høringer Friluftsrådet skal behandle og avgi høringsuttalelser i saker som er av regional betydning for friluftslivet. Høringssaker på lokalt nivå skal behandles forutsatt ledig kapasitet. Tid for gjennomføring: Etter behov og kapasitet Annet/kommentar: 12

13 3.7. Økonomi Delmål Midt-Troms Friluftsråds virksomhet skal til enhver tid tilpasses de ressurser og økonomiske rammer som legges til grunn. Rådet skal være selvfinansierende og det skal arbeide for å få tilført eksterne midler som samlet sett gir større gevinst for den enkelte kommune på sikt Budsjett Budsjett utarbeides i forbindelse med årlig handlingsplan som presenteres og behandles i de regionale politiske nivåer hver høst Årsmelding Det skal lages årsmelding som viser friluftsrådets aktivitet gjennom foregående år (inkl regnskap). Årsmeldinga legges fram på årsmøtet som holdes i løpet av de tre første månedene i det nye året Eksterne midler Friluftsrådet skal arbeide for å få tilført eksterne midler for gjennomføring og oppfølging av gode friluftslivsprosjekter Driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i kommunene Friluftsrådet skal yte driftstilskudd til kommunale aktivitetstiltak eller friluftsområder. Søknader fra kommunene behandles på møte i friluftsrådet i juni og i november. Søknadsfrister er: 1. juni og 1. november. Bruk eget søknadsskjema som finnes på hjemmesiden Politisk arbeid Friluftsrådet skal synliggjøre resultater og drift for administrasjon og politisk ledelse i medlemskommunene og i fylkeskommunen. Alle medlemskommunene skal besøkes for presentasjon av resultater og aktivitet. Tid for gjennomføring: Høsten 2010 og vinteren 2011 Annet/Kommentar: 13

14 4. ØKONOMI 4.1. Regnskap budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett UTGIFTER Lønn inkl sosiale omkostninger. Fra % stilling, omsorgspermisjoner tom Adm. kostnader, kontor. Ikke belastet kontorleie i Bardu kommune Reisekostnader adm Kontingent FL Drift sikra friluftsområder Sørvika friluftsområde Drift kommunale tiltak Materiell,,trykk, utstyr ifbm kurs, arrangement,kjøp av tjenester Momsutgifter drift SUM Prosjekter 5061 Naturlos Merkekurs Folkehelsetiltak Læring i friluft Isfisketur for PU Høstningsturer Utarbeidelse av handlingsplan for UU/forvaltningsplan Turkart/ oversiktskart Sum Sum totale utgifter Regnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER Medl.kontingent kommunene, Deflator-regulert fra regnskapet i 2010 (kr ) til 2011 med 2,8 % Tilskudd fra fylkesmannen (Sørvika) Adm.støtte (FL)

15 Tilskudd til sikra friluftsomr (FM/ FK) Driftstilskudd fylkeskommune Salgsinntekter (turkart) Momsinntekter drift SUM Prosjekter 5061 RUP - midler "Læring i friluft" (Ikke fått svar på søknad) Tilskudd Læring i friluft (FL/FM) (noe overført fra 2010) Folkehelsetiltak (FL/FM) Tilskudd FYSAK. Gjelder "vårens vakreste eventyr" (svar ikke gitt) Naturlosturer (overført fra 2010) Høstningsturer (overført fra 2010) Utarbeidelse av handlingsplan for UU/ forvaltningsplan* Spillemidler (turkart). Sluttutbetaling kr rest av totalt kr Egeninnsats friluftsråd Andre refusjoner, deltakeravgift Turbag Unglyn SUM Sum totale inntekter Inntektsfordeling i Medl.kont kommunene 11 % Adm.støtte (FL) 12 % Andre tilskudd/inntekter 56 % Tilskudd til sikra friluftsomr (FM) 7 % Driftstilskudd fylkeskommune 14 % 15

16 5. OPPSUMMERING ARBEIDSPROGRAM 2011 Arbeidsområde Kommentarer Aktivitetsretta tiltak/folkehelse Høstingstradisjoner presenteres nye landsmenn Videreføres fra Båt-/ isfisketur vinter, bærtur høst. Vårens vakreste eventyr Videreføres fra Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Merkekurs Videreføres fra For lag og foreninger, andre Ordførerturer/-aktiviteter Videreføres fra 2010 Offentlig sikra friluftsområder Koordinering driftsmidler Forvaltningsplaner Handlingsplan for universell utforming av områdene Ekstraordinær sysselsettingsmidler Nye sikringssaker Kurs barnehage, skole, SFO Barn i friluft Høringssaker Arealplaner Kommunedelplaner Andre Politisk arbeid Dialog fylkespolitikere Dialog ordførere Kommunene Innføring av nye vedtekter Informasjon. Web Hjemmesidene/Web Pressemeldinger Felles møtearena friluftsråd, FNF m.fl. Midler fordeles til drift av områdene. Forvaltningsplaner for områdene utarbeides. Avsluttes ila Under forutsetning av finansiering. Handlingsplan for universell utforming av friluftsområdene påbegynt høsten Avsluttes ila Prosjektansvar Sørvika, Ennå er det arbeid som gjenstår. Avsluttes Markering med åpning Bør følges opp. Nytt i 2010: Videreføres i Jfr prosjekt læring i friluft under prosjekter Etter ressurser og behov Etter ressurser og behov Etter ressurser og behov Dialogmøte fylkeskommune Møte regionrådet Innlegg i kommunestyrene Valg av representanter til Midt- Troms friluftsråd høsten 2011 Videreføres og følges opp jevnlig. Videreføres og følges opp etter behov. Følges opp sammen med Ishavskysten friluftsråd. 16

17 Prosjekter Turkart Midt-Troms Arbeid med oversiktskart avsluttes i 2011 Naturlos Midt-Troms Nytt 2010: Oppstart høst 10 avsluttes høst 2011 Verdikartlegging av viktige Nytt 2010: Oppstart vår -10. Videreføres friluftsområder Fylkekommunen ansvarlig. Læring i friluft et folkehelsetiltak Nytt handlingsprogram søkes gjennomført i 2011 og Samarbeid med Ped.senter i Midt- Troms. Handlingsplanen gjennomføres under forutsetning av at vi får bevilget tilskudd til tiltakene. Handlingsprogram folkehelse Tiltakene gjennomføres under forutsetning av at vi får bevilget tilskudd til tiltakene. Handlingsplan for universell Handlingsplan for universell utforming av utforming av de statlige sikrede friluftsområdene påbegynt høsten friluftsområdene i Midt- Troms Avsluttes ila Jfr punkt under. Tiltaket gjennomføres selv om vi ikke får midler til Forvaltningsplan for sikrede friluftsområder i Midt- Troms understående punkt. Det er søkt om midler til utarbeidelse av forvaltningsplan for alle sikrede friluftsområder i Midt- Troms. Må sees i sammenheng med handlingsplan for universell utforming av sikrede områder (punktet over) 17

Handlingsplan 2009-2011

Handlingsplan 2009-2011 Handlingsplan 2009-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER... 3 2. VISJON OG OVERORDNA

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2010-2011 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 18. mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 1.1. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD... 3 1.2. BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 3 1.3. SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER...

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 Årsmelding 2010 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010

Årsmelding. MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010 Årsmelding 2009 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon... 3 1.1. Medlemmer... 3 1.2. Administrasjonen... 3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

ÅRSMELDING MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009

ÅRSMELDING MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 ÅRSMELDING 2008 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon...3 1.1. Medlemmer...3 1.2. Administrasjonen...3 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...3 1.4. Friluftsrådenes

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Midt-Troms friluftstråd 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3. 1.1. 1.2. Befolkningsgrunnlag 2. VISJON OG OVERORDNA MÅL 5. 2.1. Visjon 2.2. Strategi 6. 3.1. Informasjon og markedsføring. Stimulering

Detaljer

Årsmelding MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD

Årsmelding MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Årsmelding 2012 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virksomhet i råd og administrasjon...3 1.1. Medlemmer...3 1.2. Administrasjonen...4 1.3. Møteaktivitet, kurs og konferanser...4 1.4. Friluftsrådenes

Detaljer

Handlingsprogram. Folkehelse - Aktiviteter og Prosjekter Midt-Troms friluftsråd 2017 HANDLINGSPROGRAM

Handlingsprogram. Folkehelse - Aktiviteter og Prosjekter Midt-Troms friluftsråd 2017 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Folkehelse - Aktiviteter og Prosjekter Midt-Troms friluftsråd 2017!1 Målsetning Midt-Troms Friluftsråd skal initiere og gjennomføre uteaktiviteter og prosjekter som gir positiv omtale

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.11 30.04.12 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt slik:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: (Merk ny dato) Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: (Merk ny dato) Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.04.2010 (Merk ny dato) Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak

Årsmøte med 13 eierkommuner. Styret. Friluftsrådets administrasjon. Tiltak Årsmøte med 13 eierkommuner Styret Friluftsrådets administrasjon Tiltak Styret: Kommunene: Rauma, Kristiansund, Tingvoll, Eide, Fræna, Averøy, Sandøy, Gjemnes, Nesset, Misund, Aukra, Molde og Sunndal.

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd 01.05.10 30.04.11 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,4 årsverk fordelt slik: Daglig

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2012 30.04.2013 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 2,1 årsverk fordelt

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd Arbeidsplan høsten 2017 1. Innledning og administrasjon Friluftsrådets administrasjonsgruppe er viktig for å oppnå resultater og få til den gode relasjon mellom medlemskommunene og friluftsrådet. Utskifting

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2017 Mål 1: Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud I Buskerud finnes det brede tilbud som omfatter alt fra

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Handlingsprogram. Folkehelse - Aktiviteter og Prosjekter Midt-Troms friluftsråd 2016 HANDLINGSPROGRAM

Handlingsprogram. Folkehelse - Aktiviteter og Prosjekter Midt-Troms friluftsråd 2016 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Folkehelse - Aktiviteter og er Midt-Troms friluftsråd 2016!1 Målsetning Midt-Troms Friluftsråd skal initiere og gjennomføre uteaktiviteter og prosjekter som gir positiv omtale av friluftsliv

Detaljer

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle

Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no Foto: Friluftsrådet Vest Interkommunale FRILUFTSRÅD Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle 2017 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 post@friluftsrad.no

Detaljer

Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård.

Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård. 14.12. 2012 Til: Styre og varamedlemmer, FNF, medlemskommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 1. oktober 2012 på Nesset Prestegård.

Detaljer

Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv

Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv Forum for natur og friluftsliv 11. januar 2017 Tilskuddsordningene Tilskuddsordninger knyttet til friluftsliv: Tilskudd til friluftsaktivitet (kap 1420 post

Detaljer

Budsjett 2012 rammer og resultater i relasjon til 2013-budsjettet. Seksjonssjef Roar Skuterud, Direktoratet for naturforvaltning

Budsjett 2012 rammer og resultater i relasjon til 2013-budsjettet. Seksjonssjef Roar Skuterud, Direktoratet for naturforvaltning Budsjett 2012 rammer og resultater i relasjon til 2013-budsjettet Seksjonssjef Roar Skuterud, Direktoratet for naturforvaltning DNs mest sentrale poster for friluftsliv 2011-13 Kap post Formål 2011 2012

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Fylkeskommunen som naturdataforvalter

Fylkeskommunen som naturdataforvalter Fylkeskommunen som naturdataforvalter Forvaltning av naturdata, Klif 5 juni Anja Celine Winger, 5 juni 2013 Forvaltningsreformen Endringer i oppgavefordelingen har styrket fylkeskommunene som regional

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold :

1. Innledning. 2. FNF Vestfold. Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold : 1. Innledning Utdrag fra Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014: Strategisk kulturplan bidrar til å realisere mål for folkehelsearbeidet gjennom å tilstrebe økt fysisk og sosial tilgjengelighet i

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Sikring av friluftslivsområder 20.10.2016 Sted: Narvik Regional samling Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Ofoten Friluftsråd Visjon «Friluftsliv for alle» Overordnet mål Bygge friluftsliv

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2014 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

ØYSAND Melhus Følge opp arbeidet gjennom reguleringsplanen og sikring som statlig friluftsområde.

ØYSAND Melhus Følge opp arbeidet gjennom reguleringsplanen og sikring som statlig friluftsområde. Arbeidsplan 2010 I friluftsrådets Handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen 2003 2010 er det vedtatt visjon og målsetting for friluftsliv i Trondheimsregionen : Friluftsliv for alle Alle skal

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014

Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014 Arbeidsprogram for Salten Friluftsråd, perioden 01.05.2013 30.04.2014 0 Administrasjon - arbeidstidsbruk 0.1 Ansatte ressurs: Det legges opp til en arbeidskapasitet i Friluftsrådet på 3,3 årsverk fordelt

Detaljer

KULTUR- OG. Retningslinjer:

KULTUR- OG. Retningslinjer: KULTUR- OG TILSKUDD TIL MERKING OG GRADERING AV STIER OG TURLØYPER I FINNMARK 2014 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre

Detaljer

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder

Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Friluftsliv for alle - hver dag hele året! Av: Tine Marie Hagelin Daglig leder Hvorfor er friluftsliv så viktig? Ferske tall viser at. - KUN 3 av 10 barn og voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger

Detaljer

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd

Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2005 Vesterålen Friluftsråd Rolf Olav Johnsen (Melbu), Steinar Henriksen (SFK Ajaks) og Kjetil Paulsen (Sortland) i bakken på vinteraktivitetsdagen på Kleiva. Foto: Tone M Sørensen 1. STYRING

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde.

Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Til: Styre og varamedlemmer, FNF, 13.12. 2012 medlemskommuner, fylke og Friluftsrådets Landsforbund Referat fra styremøte den 10. desember 2012 i Molde. Tilstede: Olav Bjørn Nilssen, Gjemnes kommune Bente

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle»

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» geggim TELEMARK Partnerskapsavtale mellom (Wi\ og 2013 2015 7) / 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» Telemark Turistførening (TTF) og (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid

Detaljer

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet

Friluftsmeldinga Meld.St.18 ( ) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Friluftsmeldinga Meld.St.18 (2015-2016) Friluftsliv. Naturen som kilde til helse og livskvalitet Morten Dåsnes daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund morten@friluftsrad.no, tlf 41618459 Nasjonale mål

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Budsjett 2014 Friluftsliv

Budsjett 2014 Friluftsliv Budsjett 2014 Friluftsliv Seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 28. oktober 2013 Budsjett 2014 - friluftsliv Statsbudsjettet 2014 - friluftsliv Bevilgningene til friluftsliv på post 78 øker med 15,3 mill.

Detaljer

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017

ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 ÅRSPLAN/HANDLINGSPLAN 2017 Suksessfaktorer for FNF Tydelige fordeler for organisasjoner av å være med i FNF Aktivt engasjement, informasjonsutveksling og deltakelse Organisasjonsstabilitet og gode rutiner

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Regional friluftslivstrategi for Nordland

Regional friluftslivstrategi for Nordland Regional friluftslivstrategi for Nordland Målsetninger for arbeidet: 1. Mulighetene for et godt friluftsliv basert på allemannsretten skal styrkes og holdes i hevd i alle lag av befolkningen. 2. Kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

ETABLERING AV INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD. www.friluftsrad.no

ETABLERING AV INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD. www.friluftsrad.no ETABLERING AV INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no 2012 FRILUFTSLIV - EN VIKTIG KOMMUNAL OPPGAVE Mulighetene til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016

Friluftsråd nå også i Finnmark. Finnmark Friluftsråd. På tur med ordføreren. Samarbeid løfter friluftslivet! Info 1/2016 Finnmark Friluftsråd Info 1/2016 Samarbeid løfter friluftslivet! Friluftsråd nå også i Finnmark På tur med ordføreren Ordføreren som turleder, gjerne i samarbeid med lag og foreninger, og til et turmål

Detaljer

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen.

Dagens situasjon Stillingen opprettet som 100 % stilling i 2010. FR har arbeidsgiveransvaret for stillingen. Saksnr.: 19/2011 Møtedato: 29.11.11 Sakstittel: Forslag til arbeidsprogram for 2012 1. Friluftsrådets kontorbygg Etter at FR kjøpte bygget i 2010 var fjoråret et ordinært driftsår. Lensmannen faktureres

Detaljer

Oversiktsarbeidet - Noen datakilder

Oversiktsarbeidet - Noen datakilder Oversiktsarbeidet - Noen datakilder Kommunetorget: Folkehelse og kommunal planlegging www.kommunetorget.no/temaomrader/folkehelse/ Kommunehelsa statistikkbank http://khs.fhi.no/webview/ Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser

Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd - skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Samarbeid Frisklivssentral og Friluftsråd skaper aktivitet, mestring og sosiale møteplasser Økt fysisk aktivitet i hverdagen en utfordring som krever samarbeid + Friluftsrådene = bedre livskvalitet Hva

Detaljer

Prinsipprogram Friluftsliv. - en naturlig del av hverdagen for alle.

Prinsipprogram Friluftsliv. - en naturlig del av hverdagen for alle. Prinsipprogram 2014-2019 Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle www.friluftsrad.no PRINSIPPROGRAM 2014-2019 Visjon Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle Slagord Vi har RÅD til

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal

Tiltaksplan Vedtatt i Kommunestyret i Tynset og Kommunestyret i Alvdal Kommunedelplan Savalen 2014 2017 (2025) Tiltaksplan 2014-2015 Vedtatt i Kommunestyret i Tynset 30.10.14 og Kommunestyret i Alvdal 04.09.14. 1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET Målet med kommunedelplanen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming

K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming K2 Universell utforming mot nye høyder Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 2015 Sluttrapport Prosjekt: Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland

Detaljer

LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE

LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE LEDERSAMLING FRILUFTSRÅDENE 11.-12. februar 2016 16.00 Presentasjonsrunde 16.30 Nye kommunestyrer og fylkesting, v Henry Tendenes 17.45 Forum for natur og friluftsliv, Morten Dåsnes 18.30 Valgkomiteens

Detaljer

Sluttrapport til LUPE angående prosjekt: Visst kan også vi trene

Sluttrapport til LUPE angående prosjekt: Visst kan også vi trene Sluttrapport til LUPE angående prosjekt: Visst kan også vi trene Bakgrunn for prosjektet Visst kan også vi trene : Visst kan også vi trene har vært et samarbeidsprosjekt mellom LUPE og helsepersonell i

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Status forprosjekt Friluftsråd for Nordfjord

Status forprosjekt Friluftsråd for Nordfjord Status forprosjekt Friluftsråd for Nordfjord Ann-Helen Blakset Reisemål Stryn & Nordfjord AS 25.august 2014 Reisemål Stryn & Nordfjord Agenda Oppstartmøte arbeidsgruppe Skisse arbeidsområde for friluftsrådet

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Partnerskap for folkehelse

Partnerskap for folkehelse Partnerskap for folkehelse Innhold: Info om partnerskapet Rapportering 2014 Informasjon om partnerskapet Består av 41 aktører: 26 kommuner Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen

Detaljer

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy

Temaplan for stier og løyper i Narvik. Torsdag Ragnhild Sandøy Temaplan for stier og løyper i Narvik Torsdag 26. 3. 2015 Ragnhild Sandøy Program 18:00 Velkommen. Om mål med kvelden. Randi Melgård 18.05 Om planarbeidet målsettinger, organisering og framdrift. Ragnhild

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter

Forslag tiltaksplan. Rune Benonisen Verneområdeforvalter 2016 Forslag tiltaksplan Rune Benonisen Verneområdeforvalter 01.01.2016 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om plan for tiltak 2016... 1 2 Innfallsport Kvænangshagen Verdde - uteanlegget... 2 3 Driftssamarbeid

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer