Handlingsplan MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2011-2012 MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD"

Transkript

1 Handlingsplan MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Vedtatt 5.april 2011

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD BEFOLKNINGSGRUNNLAG SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER VISJON OG OVERORDNA MÅL VISJON STRATEGI DELMÅL OG TILTAK INFORMASJON OG MARKEDSFØRING. STIMULERING TIL FRILUFTSLIV Hjemmeside Turkart Midt-Troms Utstyrsbager Mediakontakt Spredning og produksjon av informasjonsmateriell Deltakelse på ulike konferanser og messearrangementer FOLKEHELSEARBEID Friluftsliv som egenverdi tradisjon og kultur Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Ordførerens tur/aktivitet Naturlos Midt-Troms KOMPETANSEHEVING OG KURS Kompetansenettverk i friluftsliv for lærere Merkekurs SIKRING OG DRIFT AV FRILUFTSOMRÅDER Skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Restaurering av Sørvika Verdikartlegging SAMARBEID MED MYNDIGHETER OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER Samarbeidspartnere Bistand i lokale prosjekter Arbeid fram mot kommune- og fylkestingvalget ORGANISASJON Handlingsplaner Høringer ØKONOMI Budsjett Årsmelding Eksterne midler Driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i kommunene Politisk arbeid ØKONOMI REGNSKAP 2010, BUDSJETT INNTEKTSFORDELING I OPPSUMMERING ARBEIDSPROGRAM

3 1. BAKGRUNN 1.1. Midt-Troms friluftsråd Midt-Troms friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for fremme av friluftslivet. Friluftsrådet ble etablert i Bak Midt-Troms friluftsråd står 8 kommuner: Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, som alle er likeverdige medlemmer. Friluftsrådet består av en representant fra hver medlemskommune. Pr er det ansatt daglig leder i 100 % stilling med kontorsted på kommunehuset i Bardu Befolkningsgrunnlag I Midt-Troms region bor nærmere mennesker fordelt på km 2. Kartet viser de 8 Midt- Troms kommunen med kommunene som grenser til regionen. Befolkningstettheten varierer mye fra kommune til kommune (se tabell 1). De store innlandskommunene Bardu og Målselv har lav befolkningstetthet i forhold til areal, mens bykommunen Lenvik har størst befolkningstetthet i forhold til areal. Andel innbyggere som bor i tettbygd strøk varierer fra 32 % (Berg) til 62 % (Bardu). 3

4 Tabell 1: Faktaopplysninger om areal og befolkningstetthet i Midt-Troms region pr Kommune Areal (km 2 ) Ant innbyggere (pr ) Innbygger pr km 2 Andel bosatt i tettbygd strøk (%) Bardu ,5 62 Berg ,0 32 Dyrøy ,2 - Lenvik ,6 55 Målselv ,0 51 Sørreisa ,3 44 Torsken ,7 41 Tranøy ,9 - Midt-Troms region ,4 - Troms fylke Landet Sikrede friluftsområder I Midt-Troms er totalt 10 områder ervervet (sikret) til friluftsformål (se tabell 2). 7 av områdene ligger i tilknytning til kysten. Sikringen er gjennomført med tilskudd fra statlige midler. Tabell 2: Sikra friluftsområdet i Midt-Troms pr Kommune Sikrede Sted friluftsområder Dyrøy 1 Finnlandsholmen Lenvik 3 Sørvika, Fru Schibsteds Minde, Finnsnesvatnet Målselv 2 Vika (Målsnes), Målsnes Sørreisa 2 Kampli, Storvika Torsken 2 Firkanten, Sildvika SUM 10 Finnlandsholmen i Dyrøy 4

5 2. VISJON OG OVERORDNA MÅL 2.1. Visjon Midt-Troms friluftsråd ønsker å ha en visjon i sitt arbeid som kan oppfattes som positivt og inspirerende, og omfatter alt det et friluftsråd skal arbeide med. I forbindelse med vår økte satsing innenfor folkehelsearbeid synes vi visjonene passer bra. VISJON Friluftsliv - godt for alle 2.2. Strategi OVERORDNA MÅL Friluftsrådet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for: a) økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet b) sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter Fra formålsparagrafen i vedtektene til Midt-Troms friluftsråd For å nå overordna mål vil friluftsrådet arbeide med: Å være en aktiv aktør for å øke forståelsen for viktigheten av friluftslivets betydning både som egenverdi og som nytteverdi Å synliggjøre hvilke friluftslivsmuligheter som finnes i regionen Å sikre skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Å bli et friluftslivsfaglig kompetanseorgan på regionalt nivå Annet/Kommentar: 5

6 3. DELMÅL OG TILTAK 3.1. Informasjon og markedsføring. Stimulering til friluftsliv. Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal synliggjøre friluftslivstilbudet i regionen og presentere dette på en lett tilgjengelig måte. Friluftsrådet skal fremstå med en felles profil som er representativ for friluftslivet i hele regionen Hjemmeside Hjemmesiden til Midt-Troms friluftsråd skal oppdateres jevnlig. Adressen til hjemmesidene skal oppgis ved alle skriftlige henvendelser Turkart Midt-Troms Turkartpakken for Midt-Troms ble ferdig 1. juni 2010 og inneholder 2-sidige kart i målestokk 1: med en brosjyre som følger kartene. Turkartpakken ble profilert på Villmarksmessa 2010 og i en rekke avisoppslag i regionen. Prosjektet hadde oppstart i 2008 og var inndelt i tre faser: Startfase høst vår 2009 Produksjonsfase sommer 2009 sommer 2010 Sluttfase sommer/høst 2010 Arbeidet med oversiktskartet gjenstår og vil bli ferdig utarbeidet og trykket våren 2011 i eksemplarer. Den vil bli gitt til hver husstand i regionen før sommersesongen tar til i Total kostnadsramme for prosjektet er beregnet til NOK. Prosjektet er fullfinansiert Utstyrsbager Friluftsrådet fikk tilskudd til innkjøp av utstyr for gratis utlån høsten I 2010 ble det kjøpt inn en bag til hver medlemskommune fylt med turustyr samt en lavvo. Markedsføring av utstyrsbagene videreførers i

7 3.1.4 Mediakontakt Pressen (lokalavisene) skal brukes fortløpende i forbindelse med aktiviteter i friluftsrådets regi. Det skal være et mål å sende ut minst en pressemelding i måneden. Friluftrådet skal også stimulere andre til å bruke pressen i forbindelse med friluftslivsarrangementer Spredning og produksjon av informasjonsmateriell Friluftsrådet skal i tillegg til å produsere og spre eget informasjonsmateriell, bidra til å spre informasjonsmateriell utarbeidet av kommunene og Friluftsrådenes Landsforbund Deltakelse på ulike konferanser og messearrangementer Friluftsrådet skal være representert på følgende arrangementer: Landskonferansen for friluftsliv (sted varierer fra år til år) og folkehelsekonferansen i Tromsø. Ved presentasjon av konkrete prosjekter/aktiviteter vil friluftsrådet også være tilstede på Nord-Norsk Villmarksmesse. Deltakelse ut over dette vurderes ut fra tilgjengelige ressurser og tema. Det er et mål å delta på minst ett av kursene/samlingene som foregår i regi av Friluftsrådenes Landsforbund. Annet/Kommentar: 3.2 Folkehelsearbeid Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal initiere og gjennomføre uteaktiviteter og prosjekter som gir positiv omtale av friluftsliv som en trivselskapende og helsefremmende aktivitet. Aktivitetene skal ha fokus på folkehelse og høstingstradisjon. Midt- Troms friluftsråd har utarbeidet og vedtatt ( ) et handlingsprogram for folkehelse i Midt- Troms friluftsråd. Hovedmålsetting med folkehelsesatsingen Friskere folk gjennom økt aktivitet i naturen. Delmål: Flere i aktivitet oftere Felles tilretteleggingstiltak Økt kompetanse 7

8 I tiltaksdelen av handlingsprogrammet er det skissert en rekke tiltak som vi håper å kunne gjennomføre i Friluftsliv som egenverdi tradisjon og kultur Aktiviteter der høstingstradisjonene står i sentrum skal prioriteres Hvordan skaffe ressursene (jakt, fiske), bearbeiding av fangst (fisk, bær, sopp) basert på mattradisjoner. Aktivitetene rettes mot ulike grupperinger (allmennhet, barn/unge, flerkulturelle) og kan gjennomføres som en del av ordførerturene eller naturlosturene. Prosjektet Høstingstradisjoner presenteres nye landsmenn ble gjennomført for første gang i 2009, og videreført i Prosjektet videreføres. Tidsrom for gjennomføring: Hele året Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Friluftsrådet har et samarbeid med Bardu kommune om å arrangere isfisketur for psykisk utviklingshemmede. Turen går til Altevatn og tilbys brukere i regionen. Tidsrom for gjennomføring: 3. og 4. mai Ordførerens tur/aktivitet Friluftsrådet gjennomførte i Ordførerens tur sammen med våre åtte ordførere. Prosjektet ble en stor suksess og et eget hefte fra turene ble utgitt høsten Etter kommunestyrevalget høsten 2007 har nye ordførere kommet til, og det er ønskelig å gjennomføre nye turer før valget i Det ble gjennomført ordførertur i kommunene Bardu, Målselv og Lenvik i I 2010 ble det arrangert ordførerens tur i Dyrøy. Turene ses gjerne i sammenheng med turer/aktiviteter der høstingstradisjoner står sentralt eller naturlosturer (jfr kap og kap 3.2.4). Planlagte turer i 2011: Tranøy: Tranøya mai/juni 2011 Torsken: Holmenvær mai/juni 2011 (Naturlostur og høstningstradisjoner) Berg: Husfjellet juni Naturlos Midt-Troms Naturlosturer har vært en stor suksess rundt omkring i landet. Friluftsrådet ønsker å bidra i dette folkehelsearbeidet, og initierer igangsetting av et naturlosprosjekt fra 2010 til og med Natur og kulturlandskap i Midt- Troms skal presenteres for allmennheten gjennom guidede turer med minst 1 guide pr tur. Turen bør inneholde en eller flere av disse elementene - Lavterskel - Høstningstradisjoner - Historiske og kulturelle tradisjoner - Gjennomføre noen av turene som er beskrevet i turkartpakken. Samarbeid med Midt- Troms museum og frivillige lag og foreninger er aktuelle samarbeidsparter for gjennomføring av naturlosturene. 8

9 Tidsrom for gjennomføring: Vår, sommer og høst 2011 Annet/Kommentarer: 3.3. Kompetanseheving og kurs Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal tilby kompetanseheving for mennesker som arbeider for og med brukere av naturen i midt- Troms. Kursene skal stimulere til økt bruk av fysisk aktivitet generelt og økt bruk av naturen som en naturlig del av (skole)hverdagen spesielt. skolehverdagen Kompetansenettverk i friluftsliv for lærere. Læring i friluft er en del av et større tiltak som er planlagt å gå over år (fra 2011). Målet er å få midler til en koordinatorstilling som skal arbeide med kompetansenettverk for læring i friluft. Innholdet i nettverksarbeidet er tenkt og blant annet å være: Kompetanseheving Tilrettelegging i og omkring skolen Økt forståelse for viktigheten av fysisk aktivitet generelt og friluftsliv spesielt. Kompetanseoppbygging Oppbygging av utstyrsbank i kommunene IKT i skola (GPS, datamaskin, telefon) Målsettingen med tiltaket er mer og bedre uteaktiviteter i skolen. 9

10 Delmål er: - Bedre undervisning - Bedre tilrettelegging for aktivitet til/fra skole, barnehage og fritidsaktivitet - Økt trivsel, bedre miljø - Bedre læringsmiljø Idèpermene læring i friluft er tenkt brukt i kompetansehevingen. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Pedagogiske senter i Midt-Troms. Det er utarbeidet et handlingsprogram for læring i friluft et folkehelsetiltak i Midt - Troms. Tid for gjennomføring: Hele året Merkekurs Det er stor aktivitet i kommunene med merking av turstier, og det er behov for felles merkestandart av tursti-/ løypenett Et merkekurs tilpasset frivillige i lag og foreninger ble gjennomført første gang i Tilsvarende kurs vil bli arrangert våren Tid for gjennomføring: Vår Annet/Kommentarer: 3.4. Sikring og drift av friluftsområder Delmål Midt-Troms friluftsråd skal bidra til å styrke drift og vedlikehold av eksisterende friluftsområder i Midt-Troms Skjøtsel og drift av sikra friluftsområder Det er til sammen 10 sikra friluftsområder i Midt-Troms (se kap. 1.3.). Sørvika friluftsområde i Lenvik kommune har godkjent forvaltningsplan. Friluftsrådet har siden 2007 sendt inn en samordnet søknad om tilskudd til drift og vedlikehold av de sikra friluftsområder i regionen. Det er årlig bevilget rundt NOK til formålet, inkludert en del midler til oppgradering. Midlene fordeles videre til kommunene. 10

11 Høsten 2010 søkte friluftsrådet om midler til å utarbeide en handlingsplan for universell utforming av statlig sikrede friluftsområder i Midt- Troms. Kr i tilskudd ble gitt av Friluftsrådenes Landsforbund og arbeide forventes ferdig i løpet av Det ble også søkt Troms fylkeskommune om kr i tilskudd til utarbeidelse av en forvaltningsplan for de statlige sikrede områdene. Svar foreligger i Dette arbeidet er naturlig å se i sammenheng med handlingsplanen for universell utforming Restaurering av Sørvika Det ble innvilget kr ,- til oppgradering av Sørvika i Et omfattende arbeid er igangsatt og forventes avsluttet i løpet av våren Friluftsrådet har prosjektansvar og samarbeider tett med Lenvik kommune og B.L. Lunheim. Oppfølging av dette prosjektet vil gå utover andre oppgaver innenfor drift og sikring av friluftsområder. Det legges opp til et større arrangement i forbindelse med åpning av Nye Sørvika i juni Verdikartlegging Troms fylkeskommune vedtok høsten 2009 oppstart av kartlegging og verdsetting av viktige friluftsområder i Troms. Troms fylkeskommune har ansatt en koordinator som har ansvaret for oppfølgingen av arbeidet i de kommunene i Midt- Troms som er med: Bardu, Berg, Tranøy, Torsken, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa. Avslutningen forventes i løpet av Samarbeid med myndigheter og frivillige organisasjoner Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal arbeide for fremme av friluftslivet sammen med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner Samarbeidspartnere Friluftsrådet skal arbeide for et nært samarbeid med (i uprioritert rekkefølge): Troms fylkeskommune Fylkesmannen i Troms Forum for Natur og Friluftsliv i Troms Troms Turlag Senja Turlag Troms Reiseliv Statskog Troms Grunneierlag Lokale O-lag Lokale jeger- og fiskeforeninger Midt- Troms museum Velforeninger og bygdelag Andre friluftsråd, og spesielt Ishavskysten friluftsråd Friluftsrådenes Landsforbund 11

12 Bistand i lokale prosjekter Rundt om i kommunene pågår det ulike prosjekter innen friluftsliv. Friluftsrådet vil bistå prosjektene med kompetanse hvis det er ønskelig men må vurdere engasjementet ut fra ledig kapasitet Arbeid fram mot kommune- og fylkestingvalget 2011 Frilufsrådet skal informere om pågående arbeid, resultater og utfordringer til hvert kommunestyre i perioden (jfr, 3.7.5). Annet/Kommentar: 3.6. Organisasjon Delmål Midt-Troms Friluftsråd skal fremstå som et interkommunalt fagråd som arbeider for fremme av friluftslivet i hele regionen, og på sikt tilstrebe et likeverdig engasjement i alle medlemskommunene. Friluftsrådet skal arbeide for åpenhet og involvering i sine planer og virksomhet Handlingsplaner Det skal utarbeides en handlingsplan hvert år, og friluftsrådets satsningsområder den neste perioden skal konkretiseres. Behovet for å ha god forankring av friluftsrådets betydning blant politikerne og hos de ulike politiske beslutningsnivåene i regionen skal vektlegges. Like viktig er medlemskommunenes mulighet for å påvirke friluftsrådets virksomhet og prioritering av arbeidsoppgaver. Tid for gjennomføring: Høsten Høringer Friluftsrådet skal behandle og avgi høringsuttalelser i saker som er av regional betydning for friluftslivet. Høringssaker på lokalt nivå skal behandles forutsatt ledig kapasitet. Tid for gjennomføring: Etter behov og kapasitet Annet/kommentar: 12

13 3.7. Økonomi Delmål Midt-Troms Friluftsråds virksomhet skal til enhver tid tilpasses de ressurser og økonomiske rammer som legges til grunn. Rådet skal være selvfinansierende og det skal arbeide for å få tilført eksterne midler som samlet sett gir større gevinst for den enkelte kommune på sikt Budsjett Budsjett utarbeides i forbindelse med årlig handlingsplan som presenteres og behandles i de regionale politiske nivåer hver høst Årsmelding Det skal lages årsmelding som viser friluftsrådets aktivitet gjennom foregående år (inkl regnskap). Årsmeldinga legges fram på årsmøtet som holdes i løpet av de tre første månedene i det nye året Eksterne midler Friluftsrådet skal arbeide for å få tilført eksterne midler for gjennomføring og oppfølging av gode friluftslivsprosjekter Driftstilskudd til aktivitetstiltak/friluftsområder i kommunene Friluftsrådet skal yte driftstilskudd til kommunale aktivitetstiltak eller friluftsområder. Søknader fra kommunene behandles på møte i friluftsrådet i juni og i november. Søknadsfrister er: 1. juni og 1. november. Bruk eget søknadsskjema som finnes på hjemmesiden Politisk arbeid Friluftsrådet skal synliggjøre resultater og drift for administrasjon og politisk ledelse i medlemskommunene og i fylkeskommunen. Alle medlemskommunene skal besøkes for presentasjon av resultater og aktivitet. Tid for gjennomføring: Høsten 2010 og vinteren 2011 Annet/Kommentar: 13

14 4. ØKONOMI 4.1. Regnskap budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett UTGIFTER Lønn inkl sosiale omkostninger. Fra % stilling, omsorgspermisjoner tom Adm. kostnader, kontor. Ikke belastet kontorleie i Bardu kommune Reisekostnader adm Kontingent FL Drift sikra friluftsområder Sørvika friluftsområde Drift kommunale tiltak Materiell,,trykk, utstyr ifbm kurs, arrangement,kjøp av tjenester Momsutgifter drift SUM Prosjekter 5061 Naturlos Merkekurs Folkehelsetiltak Læring i friluft Isfisketur for PU Høstningsturer Utarbeidelse av handlingsplan for UU/forvaltningsplan Turkart/ oversiktskart Sum Sum totale utgifter Regnskap Budsjett Budsjett INNTEKTER Medl.kontingent kommunene, Deflator-regulert fra regnskapet i 2010 (kr ) til 2011 med 2,8 % Tilskudd fra fylkesmannen (Sørvika) Adm.støtte (FL)

15 Tilskudd til sikra friluftsomr (FM/ FK) Driftstilskudd fylkeskommune Salgsinntekter (turkart) Momsinntekter drift SUM Prosjekter 5061 RUP - midler "Læring i friluft" (Ikke fått svar på søknad) Tilskudd Læring i friluft (FL/FM) (noe overført fra 2010) Folkehelsetiltak (FL/FM) Tilskudd FYSAK. Gjelder "vårens vakreste eventyr" (svar ikke gitt) Naturlosturer (overført fra 2010) Høstningsturer (overført fra 2010) Utarbeidelse av handlingsplan for UU/ forvaltningsplan* Spillemidler (turkart). Sluttutbetaling kr rest av totalt kr Egeninnsats friluftsråd Andre refusjoner, deltakeravgift Turbag Unglyn SUM Sum totale inntekter Inntektsfordeling i Medl.kont kommunene 11 % Adm.støtte (FL) 12 % Andre tilskudd/inntekter 56 % Tilskudd til sikra friluftsomr (FM) 7 % Driftstilskudd fylkeskommune 14 % 15

16 5. OPPSUMMERING ARBEIDSPROGRAM 2011 Arbeidsområde Kommentarer Aktivitetsretta tiltak/folkehelse Høstingstradisjoner presenteres nye landsmenn Videreføres fra Båt-/ isfisketur vinter, bærtur høst. Vårens vakreste eventyr Videreføres fra Isfisketur for psykisk utviklingshemmede Merkekurs Videreføres fra For lag og foreninger, andre Ordførerturer/-aktiviteter Videreføres fra 2010 Offentlig sikra friluftsområder Koordinering driftsmidler Forvaltningsplaner Handlingsplan for universell utforming av områdene Ekstraordinær sysselsettingsmidler Nye sikringssaker Kurs barnehage, skole, SFO Barn i friluft Høringssaker Arealplaner Kommunedelplaner Andre Politisk arbeid Dialog fylkespolitikere Dialog ordførere Kommunene Innføring av nye vedtekter Informasjon. Web Hjemmesidene/Web Pressemeldinger Felles møtearena friluftsråd, FNF m.fl. Midler fordeles til drift av områdene. Forvaltningsplaner for områdene utarbeides. Avsluttes ila Under forutsetning av finansiering. Handlingsplan for universell utforming av friluftsområdene påbegynt høsten Avsluttes ila Prosjektansvar Sørvika, Ennå er det arbeid som gjenstår. Avsluttes Markering med åpning Bør følges opp. Nytt i 2010: Videreføres i Jfr prosjekt læring i friluft under prosjekter Etter ressurser og behov Etter ressurser og behov Etter ressurser og behov Dialogmøte fylkeskommune Møte regionrådet Innlegg i kommunestyrene Valg av representanter til Midt- Troms friluftsråd høsten 2011 Videreføres og følges opp jevnlig. Videreføres og følges opp etter behov. Følges opp sammen med Ishavskysten friluftsråd. 16

17 Prosjekter Turkart Midt-Troms Arbeid med oversiktskart avsluttes i 2011 Naturlos Midt-Troms Nytt 2010: Oppstart høst 10 avsluttes høst 2011 Verdikartlegging av viktige Nytt 2010: Oppstart vår -10. Videreføres friluftsområder Fylkekommunen ansvarlig. Læring i friluft et folkehelsetiltak Nytt handlingsprogram søkes gjennomført i 2011 og Samarbeid med Ped.senter i Midt- Troms. Handlingsplanen gjennomføres under forutsetning av at vi får bevilget tilskudd til tiltakene. Handlingsprogram folkehelse Tiltakene gjennomføres under forutsetning av at vi får bevilget tilskudd til tiltakene. Handlingsplan for universell Handlingsplan for universell utforming av utforming av de statlige sikrede friluftsområdene påbegynt høsten friluftsområdene i Midt- Troms Avsluttes ila Jfr punkt under. Tiltaket gjennomføres selv om vi ikke får midler til Forvaltningsplan for sikrede friluftsområder i Midt- Troms understående punkt. Det er søkt om midler til utarbeidelse av forvaltningsplan for alle sikrede friluftsområder i Midt- Troms. Må sees i sammenheng med handlingsplan for universell utforming av sikrede områder (punktet over) 17