Økt brukerkunnskap om inneklima ved bruk av Nettverk for miljølære. Bodil Innset, NILU.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt brukerkunnskap om inneklima ved bruk av Nettverk for miljølære. Bodil Innset, NILU. www.miljolare.no"

Transkript

1 Økt brukerkunnskap om inneklima ved bruk av Nettverk for miljølære Bodil Innset, NILU

2 Temaer Nettverk for miljølære (NML) Rapportmal Helse, inneklima og skolemiljø-portalen (HIS) Inneklima-aktiviteter Forskningskampanjen 2003: Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet

3 Nettverk for miljølære Verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling Nettsted med 150 aktiviteter fordelt på12 temaer Elever gjennomfører undersøkelser, diskuterer og kommuniserer sine resultater Skolene rapporterer inn til nettstedet

4 Hvem er med i nettverket? Departementer Utdannings- og forskningsdepartementet Miljøverndepartementet Barne- og familiedepartmentet Helsedepartementet Operativt ansvar Utdanningsdirektoratet Internettsidene og redaksjonelt arbeid Universitetet i Bergen Norsk institutt for luftforskning (NILU) Faglige rådgivere/redaktører Direktorater Forskningsinstitutter Ressursmiljøer Samarbeidspartnere Lærerinstitusjoner Fagmiljøer Offentlige og private organisasjoner

5 Nettverk for miljølære For norske grunnskoler og videregående skoler Aktiv bruk av Internett Læring gjennom handling -praktiske oppgaver i felt Fleksible aktiviteter -klassetrinn, årsplan, omfang Utviklet i samarbeid med fagmiljøer Resultatene samles i nasjonal database Mange kan bruke resultatene Samarbeid skole-samfunn

6 Opplæringsmetoden Læring gjennom handling Elevene undersøker, observerer, diskuterer og analyserer et tema eller område og foreslår tiltak Resultatene legges inn i en nasjonal database på internett Sammenligninger med andre elevers resultater Evalueringer ved bruk av web-baserte visualiseringer Rapportering ved hjelp av et web-basert verktøy Deltakelse i kampanjer med temaer av nasjonal interesse

7 Verktøy for bærekraftig utvikling Totalt over 150 aktiviteter fordelt på 12 temaer: Avfall og gjenvinning Biologisk mangfold Deltakelse og demokrati Energi Forbruk, ressurser og fordeling Friluftsliv og naturopplevelser Helse, inneklima og skolemiljø Interessekonflikter Klima og luftkvalitet Kulturminner Naturområder Vannressurser

8 Forsiden Hovedmeny Velg aktivitet Legg inn data Vis resultater Prosjekter/kampanjer Temaer Direkte til temaportal Via læreplanreferanser Nyheter Faktainformasjon Statistikk Antall deltakere og registreringer Mest populære Siste registreringer Søkemulighet

9 Temaportal Innledende tekst Lenker til aktiviteter Se resultater Lag rapport ved hjelp av rapportmal Nyheter Lenker til artikler, offentlige publikasjoner og dokumenter

10 Aktiviteter Innledende tekst Veiledning Legg inn data Vis resultater Bakgrunnsstoff (artikler og lenker) Læreplanreferanser Andre aktiviteter

11 Resultatvisninger

12 Rapportmalen Verktøy for ålage rapporter Elevene lager egne rapporter når det passer, gjerne litt av gangen Elevene legger inn fakta, bilder, figurer, vurderinger etc. Elevene arbeider påsamme måte som forskere Veiledning og testmulighet

13 Rapportmalen -Portal Lage ny rapport Prøve rapportmal Fortsette arbeid med rapport Se påferdige rapporter (både egne og andres) Logge inn (skole) Velge område (skolebygning eller geografisk område)

14 Rapportmalen -Hovedfunksjoner Veiledning Hovedinformasjon Meny -disposisjon Forhåndsvisning Lagre kladd Åpne og redigere en kladd Levere rapport Skrive ut rapport

15 Rapportmalen Ferdig rapport

16 Helse, inneklima og skolemiljøportalen (HIS) Aktiviteter som omhandler det fysiske og psykososiale skolemiljøet

17 Opplæringsloven 9a Elevenes arbeidsmiljølov Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring Klagerett Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet Veileder til opplæringsloven

18 9a Elevenes skolemiljø Det fysiske miljø Innemiljø Utemiljø Det psykososiale miljø

19 Hva er innemiljø? Luft Temperatur Lysmiljø Strålingsmiljø Akustikk Mekanisk miljø Estetisk miljø Psykososialt miljø

20 Innemiljøaktiviteter i HIS-portalen Innemiljø Aktiviteter Luft Temperatur Lysmiljø Strålingsmiljø Akustikk Mekanisk innemiljø Inneklima: Mål karbondioksid (CO 2) i klasserommet Inneklima: Undersøk støv i klasserommet Inneklima: Mål temperatur i klasserommet Universell utforming: Undersøk framkommelighet ved skolen Universell utforming: Undersøk hvordan det er å orientere seg på skolen Universell utforming: Undersøk miljøforhold ved skolen Estetisk miljø Psykososialt miljø Trivsel og helse: Kartlegging av eget skolemiljø Trivsel og helse: Planlegging av tiltak Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering

21 Utemiljøaktiviteter i HIS-portalen Utemiljø Aktiviteter Grønn skolegård Skolens uteområde Trafikksikker skoleveg Universell utforming: Undersøk framkommelighet ved skolen Universell utforming: Undersøk hvordan det er å orientere seg på skolen Universell utforming: Undersøk miljøforhold ved skolen

22 Universell utforming - hva er det? Universell utforming er utforming av produkter, bygninger og omgivelser påen slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i såstor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. Universell utforming = planlegging for alle Universell utforming er bra for alle, men nødvendig for noen.

23 Kommunehelsetjenesteloven Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Krav til fysisk skolemiljø 9 om utforming og innredning 13 om rengjøring og vedlikehold 14 om sikkerhet og helsemessig beredskap 18 om røyking 19 om inneklima/luftkvalitet 20 om belysning 21 om lydforhold. Krav til utearealet 8 om beliggenhet 9 om utforming og innredning 10 om muligheter for aktivitet og hvile mv. 13 om rengjøring og vedlikehold 14 om sikkerhet og helsemessig beredskap

24 Helse, inneklima og skolemiljø (HIS) Lenker i HIS-portalen Rådgivningstjenesten for skoleanlegg Veileder om opplæringsloven kap. 9a Opplæringsloven 9a Kommunehelsetjenestelovens : Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Elevinspektørene

25 Rapportmal HIS - portalen Felles rapportmal tilpasset aktivitetene i HIS-portalen Henvisninger til 9a

26 Inneklima-aktiviteter aktiviteter Aktiviteter som omhandler skolenes fysiske innemiljø

27 Inneklimaaktiviteter Mål karbondioksid (CO 2 ) i klasserommet Opplæringsloven 9a: luften skal være frisk og god å puste i. Måling av karbondioksid er mye brukt for å kartlegge inneklimaet Karbondioksid er i seg selv ikke direkte helseskadelig, men konsentrasjonen er et mål på luftkvaliteten og om det er behov for bedre frisklufttilførsel Undersøk støv i klasserommet Opplæringsloven 9a: lokalene skal være rene og hygieniske Støv kan gi helseplager som irritasjon av hud og slimhinner, astma og allergiske reaksjoner Både innredning, bruk og renhold av skolelokalene virker inn på støvmengden Mål temperatur i klasserommet Opplæringslovens 9a: ikke for varmt eller kaldt innendørs For høy temperatur er et av de største inneklimaproblemene i norsk skole For høy temperatur: trøtthet, tørre slimhinner og tørr hud For lav temperatur: øker varmetapet fra kroppen og mottakelighet for infeksjonsykdommer Ugunstige temperaturforhold gir redusert konsentrasjons- og yteevne Innetemperatur rundt 20 C gir best arbeidsmiljø

28 Mål temperatur i klasserommet Formål Kartlegge temperaturforholdene i klasserommet Gi innsikt i hvordan temperaturen påvirker helse og arbeidsevne Vurdere tiltak for åbedre temperaturforholdene i klasserommet Lære om Opplæringslovens 9a og kravene til det fysiske innemiljøet påskolen

29 Mål temperatur i klasserommet Utstyr Væsketermometre (sprit) eller digitale termometre Gjennomføring Ukemålinger 1,1 m over golvet en gang pr. dag 0,1 m og 1,1 m over golvet og utetemperaturen en gang pr. dag Dagsmålinger 1,1 m over golvet i slutten av hver skoletime. 0,1 m og 1,1 m over golvet og utetemperaturen i slutten av hver skoletime.

30 Mål temperatur i klasserommet Presentasjon av resultater Tabeller Stolpediagrammer

31 Mål temperatur i klasserommet Noen tips til problemstillinger som kan drøftes i rapporten Er måleresultatene slik at kravene til skolemiljøet i Opplæringsloven 9a er oppfylt? Hva påvirker temperaturforholdene i klasserommet? Hvordan er resultatene fra skolen sammenlignet med andre skoler? Hva kan gjøres for å forbedre temperaturforholdene? Bør det sendes en klage på temperaturforholdene til skolens ledelse?

32 Mål karbondioksid (CO 2 ) i klasserommet Formål Kartlegge luftkvaliteten i klasserommet ved å gjennomføre målinger av CO2- konsentrasjonen i innelufta Vurdere behovet for tiltak for å bedre luftkvaliteten Lære om Opplæringslovens 9a og kravene til det fysiske innemiljøet påskolen

33 Mål karbondioksid (CO 2 ) i klasserommet Utstyr Håndpumpe (plastsprøyte) Silikonslangebit Glassfil Prøverør (absorpsjonsrør) med måleområde ppm Gjennomføring Ukemålinger - 1,1 m over golvet en gang pr. dag Dagsmålinger -1,1 m over golvet i slutten av hver skoletime Personbelastning Utetemperatur Lufterutiner

34 Mål karbondioksid (CO 2 ) i klasserommet Presentasjon av resultater Tabeller Stolpediagrammer

35 Undersøk støv i klasserommet Formål Kartlegge hovedtyper av støv i klasserommet Gi innsikt i hvordan støv påvirker helse og velvære Gi innsikt i hvordan støvmengden i klasserommet kan reduseres, ved åundersøke oppsamlet støv og vurdere mulige kilder og tiltak Lære om Opplæringslovens 9a og kravene til det fysiske innemiljøet påskolen

36 Undersøk støv i klasserommet Utstyr Tre glassplater (objektglass, 35 mm x 76 mm) Hårføner, kurv eller boks ca cm i diameter og ca cm høy, aluminiumsfolie, hvitt og svart papir, sterk lupe eller mikroskop Gjennomføring Samle støv påtre glassplater i to, sju og fjorten dager Sammenlign støvmengdene Sammenlign med referansebilder Undersøk støvet med lupe eller mikroskop

37 Undersøk støv i klasserommet Presentasjon av resultater Tabeller Stolpediagrammer

38 Forskningskampanjen 2003 Mål karbondioksid (CO 2 ) i klasserommet

39 Hensikten med kampanjen Gi elever positive erfaringer med Faktakunnskap Forskning Egne bidragsmuligheter Gi lærere positive erfaringer med Forskningsbasert undervisning Bruk av feltarbeid

40 Viktige forutsetninger Aktiviteten må kunne gjennomføres og avsluttes innenfor en relativt kort tidsbegrenset periode Aktiviteten må maksimalt kreve noen timers innsats pr. klasse. Aktiviteten må gi et samleresultat i form av en forskningsundersøkelse

41 Forskningskampanje for elever

42 Resultatene fra undersøkelsen Antall Datatilgjengelighet og fordeling Skoler som har registrert data Antall skoler påmeldt: 1015 Skoler som er med i undersøkelsen: Ak ershus Aust-Agder Busk erud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Antall klasserom i undersøkelsen: 1085

43 Resultatene fra undersøkelsen CO2 (ppm) Målte CO2-konsentrasjoner, hele landet 5000 Min Maks Gj.snitt

44 Resultatene fra undersøkelsen Flesteparten, 58 %, av klasserommene har CO 2 - konsentrasjon som er lavere enn eller lik anbefalt faglig norm og dermed akseptabel luftkvalitet. 35 % CO2 (ppm) i klasserommet, hele landet 7 % 33 % <= > %

45 Resultatene fra undersøkelsen Alt for mange klasserom, 35%, har problematisk luftkvalitet og 7% har uakseptabel luftkvalitet. CO2 (ppm) Klasserom

46 Resultatene fra undersøkelsen Luftkvaliteten har en klar sammenheng med romvolumet pr. person i klasserommet. CO2 (ppm) Romvolum pr. person Romvolum/person (m3/person)

47 Resultatene fra undersøkelsen Det er betydelig bedre luftkvalitet i klasserom med ventilasjonsanlegg enn i klasserom uten, selv om også enkelte klasserom med ventilasjonsanlegg har dårlig luftkvalitet. CO2 (ppm) Effekt av ventilasjonsanlegg Har ventilasjonsanlegg Har ikke ventilasjonsanlegg

48 Resultatene fra undersøkelsen Det er samsvar mellom hvordan elever og lærerere opplever luftkvaliteten og målt CO 2 -konsentrasjon i klasserommet. CO2 (ppm) Opplevelse av inneklima Opplevelse av inneklima som dårlig Opplevelse av inneklima som tilfredstillende Opplevelse av inneklima som meget godt

49 Nettverk for miljølære Motivasjonsfaktorer inneklimaaktiviteter Elever og lærere får kunnskap om hva som måtil for åoppnået godt inneklima. Bedre inneklimagir bedre faglige prestasjoner. Tilgjengelig verktøy for dokumentasjon og rapportering av skolemiljø som kan brukes i arbeidet med 9a Gir elever mulighet for åarbeide med tverrfaglige prosjekter. Systematisk arbeid med skolemiljø kan gi økonomisk gevinst. Aktivitetene Mål temperaturen i klasserommet / Sjekk skolens energiforbruk har gitt 20 % reduksjon i energiforbruket på enkelte skoler, dvs kommunene sparer energiutgifter, penger som evt. kan føres direkte tilbake til skolen (Stjørdal kommune).

50 Elevdeltakelse Det er første gang jeg har gjort noe viktig i mitt liv. Aleksander, 10 år

51 Mer på: Slutt HIS kontaktperson: Bodil Innset, NILU E-post: (:

52 Resultatene fra undersøkelsen Representativitet for klasserommene og skolene som deltok Det er ikke sikkert at de undersøkte klasserom er representative for sin skole, men det store antallet deltakere i undersøkelsen gjør at eventuelle individuelle skjevheter forventes jevnet ut pålandsbasis og fylkesnivå. Videre tyder resultatene påat skolene har forskjellige grunner for åvelge klasserom og således utfyller hverandre. Det er ogsåusikkert om skoler med problemer i større grad ble med på kampanjen enn de med godt inneklima. Studier av resultatene og hva skolen har informert om seg selv, samt en del stikkprøver som er foretatt, tyder påat vi med det store antall deltakere har fått et representativt utvalg av dagens skoler i Norge, både de som tror de har problemer og de som ikke tror det, sammen med alle som er usikre. Dette betyr at vi har betraktet de deltakende skoler/klasserom som representative for dagens skole-byggog bruk av disse.