Sak 5 Prinsipp- og handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 5 Prinsipp- og handlingsprogram"

Transkript

1 Forslag til NTLs landsmøte 2010 Forslag fra NTL Transportøkonomisk institutt Sak 5 Prinsipp- og handlingsprogram Pkt. 2.3 Arbeidstid og arbeidsorganisering Forslag 1: Forslagets ordlyd: Linje 133: Ansatte skal ikke hindres fra å registrere reell arbeidstid i situasjoner der det ikke er avsatt tilstrekkelige midler på prosjektene de er satt til å jobbe på. Elektroniske timeføringssystemer skal ikke sperre for at reell arbeidstid føres. Begrunnelse: Arbeidsmiljøundersøkelser har avdekket et betydelig omfang av gratisarbeid, og også tilfeller der arbeid gjøres under sykdom, i ferie, og under permisjoner ved bl. a. forskningsinstitusjoner. Det er ønskelig å redusere omfanget av det skjulte ekstraarbeidet og unngå systemer som legger stort press på den enkelte ansatte. Registrering av reell arbeidstid bør derfor ikke gjøres avhengig av at arbeidsgiver har satt av tilstrekkelig med midler til eksterne og interne prosjekter. Det kan også reises spørsmål om systemer som sperrer mot å registrere reell arbeidstid, strider mot punkter i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid og registrering av arbeidstid. Landsforeningens innstilling: Enig Forslag fra NTL Forskningsinstitutter Sak 5 Prinsipp- og handlingsprogram Del 1 Visjon for samfunnet Forslag 2: Forslagets ordlyd: Tilføy sosialisme før frihet på linje 3. Begrunnelse: NTLs grunnprinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn er veldig bra. Imidlertid ser vi at også liberalister og andre på høyresida vil kunne hevde at dette er grunnprinsipper for dem. Liberalismen, for ikke å snakke om individualismen, får stadig sterkere fotfeste i samfunnet. Vi mener det er viktig å markere avstand til denne utviklingen, ved å si klart og tydelig fra at vi tilhører venstresida. Vi vil også være tydelige på hva vi mener med venstresida. Derfor foreslår vi at ordet "sosialisme" tas inn i første avsnitt i prinsipp- og handlingsprogrammet. Pkt. 2.3 Arbeidstid og arbeidsorganisering Forslag 3: Forslagets ordlyd: Linje 139: NTL krever at all tidsforbruk skal kunne timeføres for å forhindre brudd på arbeidsmiljøloven og sikre at enkeltpersoner ikke skal komme i 1

2 tidsklemma, oppleve utilbørlig press for å jobbe gratis. All arbeidstid, inkl. overtid skal være lønnet. Begrunnelse: Det har vist seg at prosjektorganiserte organisasjoner har fått nye utfordringer når det gjelder arbeidstid og registrering av denne, noe som fører til enkeltpersoner jobber mange gratisttimer for å få prosjekter i havn, da arbeidsgiver er kontraktspart i disse. Dette skjer uten at den ansatte får registrert denne tiden og ofte helle ikke får lønn for dette arbeidet. Vedtak på landsmøte: Anses ivaretatt Pkt. 2.6 Utdanning og forskning Forslag 4: Forslagets ordlyd: Linje 211, ny setning etter forvaltningsorganer: Myndighetene må bevilge mer midler til utdannings- og forskningssektoren. Begrunnelse: Regjeringen har i Soria Moria 2 et mål om at bevilgningene til forskning er på 3 % av BNP. Forskning er et offentlig ansvar og vi forventer at dette følges opp i praksis. Vedtak på landsmøte: Anses ivaretatt Forslag 5: Forslagets ordlyd: Linje 215, Instituttsektoren erstattes med Forskningsinstituttene. Begrunnelse: Forskningsinstitutter blir benyttet andre steder i pkt. 2.6 og vi må være konsekvente i ordbruken. Forslag 6: Forslagets ordlyd: På linje 218 fjernes teksten og erstattes av er konkurransedyktig både i Norge og internasjonalt. Begrunnelse: Instituttsektoren i Norge har lav basisbevilgning, sammenlignet med utenlandske institutt de konkurrerer mot. Europeiske institutt har en basisbevilgning på 40 % i gjennomsnitt. Det må legges til at flere store institutter utenlands har over 80 % i basisfinansiering. Når gjennomsnittet i instituttsektoren har en basisbevilgning på ca. 15 % blir dette en urettferdig konkurransesituasjon, som kan medføre at norske institutter taper konkurransen om prosjekter. Den samme situasjonen vil det være hvis instituttsektoren skal konkurrere med universitets- og høgskolesektoren om eksterne prosjekter både i utlandet og i Norge. Universitets- og høgskolesektoren har vesentlig høyere basisbevilgning enn instituttsektoren (ca. 60 %). Vedtak på landsmøte: Anses ivaretatt Forslag 7: Forslagets ordlyd: Nytt avsnitt fra og med linje 220: "Forskning er et offentlig ansvar og NTL vil arbeide for at alle forskningsinstitutter organiseres som statlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, og ikke stiftelser eller aksjeselskaper. Forskningsinstituttene bør være underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet. NTL vil arbeide for å øke grunnbevilgningene til forskningsinstituttene". Begrunnelse: Forskning er et offentlig ansvar og således hører ikke Forskningsinstituttene på noen måte naturlig til i privat sektor. Forskningsinstituttene har i de seinere åra hatt kvasistyrer som har lekt kapitalister. Samtidig har det i samme periode vært et hardt og 2

3 økende press mot lønns- og arbeidsvilkår i de såkalte private forskningsinstituttene, ikke minst har det vært press for å gå bort fra offentlig tjenestepensjon. En organisering under UFD vil medføre at forskningsinstituttene ikke vil finansieres av de departementene som finansierer forskningen. Det kan derfor ikke argumenteres med at forskningsinstituttene skulle bli mer avhengige av myndighetene enn i dag. Dagens situasjon er jo at departementene sitter i styrene. Finansieringssituasjonen gjør i tillegg at en ikke på noen måte blir mer uavhengige av myndighetene enn før den såkalte NPM-motiverte fristillinga. Faglig uavhengig forskning sikres best ved å øke grunnbevilgningene til forskningsinstituttene og ikke ved størst mulig grad av konkurranseutsetting. Vedtak på landsmøte: Oversendes landsstyret Pkt. 2.7 Miljø og utvikling Forslag 8: Forslagets ordlyd: Linje 287, legge til forskning og etter til. Begrunnelse: For å utvikle mer effektive fornybare og miljøvennlige måter å framskaffe, omforene og forbruke energi på, er vi helt avhengig av forskning også. Dette må også komme fram i dette avsnittet. Pkt. 3.1 Virksomhetsutvikling og medbestemmelse Forslag 9: Forslagets ordlyd: Linje 400, etter treffes tilføyes og at tillitsvalgte får nødvendig tid til å utføre oppgaven som tillitsvalgt. Begrunnelse: Arbeidsgiver er like mye forpliktet til å tilrettelegge for at de tillitsvalgte får nok tid, som at de er forpliktet til at de tillitsvalgte har rett til deltakelse der beslutningene treffes. Det er viktig å få fram begge deler og avsnittet blir dermed mer helhetlig. Pkt. 3.2 Personalpolitikk Forslag 10: Forslagets ordlyd: Linje 427, fjerne den nye. Begrunnelse: Arbeidsmiljøloven er ikke ny, således blir det feil å vise til den nye arbeidsmiljøloven. Pkt. 3.3 Lønns- og tariffpolitikk Forslag 11: Forslagets ordlyd: Linje 500: NTL ønsker ikke at frontfagmodellen, basert på lønnsutviklingen i Fellesforbundet, skal være styrende for lønnsfastsettelsen i Norge. 3

4 Begrunnelse: For det første utgjør lønningene i frontfaget bare en liten del av kostnadene i konkurranseutsatt sektor. Valutakursen og andre forhold er minst like viktige. For det andre utgjør frontfaget en liten del av norsk økonomi. Tjenesteytende sektor er vesentlig større. En feilaktig forestilling om at lønnsveksten i en liten del av norsk økonomi er avgjørende for utviklingen i hele økonomien bør selvsagt ikke bestemme lønnsveksten i hele økonomien. Det er ingen grunn til at lønnsutviklingen i frontfaget skal være styrende for lønnsfastsettelsen i det øvrige arbeidslivet. LO-Tillegg Forslag 12: Forslagets ordlyd: Linje 459: NTL skal arbeide for at alle medlemmene i LO får et lønnstillegg årlig. Størrelsen på beløpet vil variere fra år til år og må tilpasses de ulike lønnssystemene. Begrunnelse: Tariffoppgjørenes kjerneoppgave er å sikre andel av verdiskapning i form av kjøpekraft og sosiale forbedringer og gi en god fordelingsprofil. Alle medlemmer i LO har krav på en sikring av kjøpekraften. Kollektive forhandlinger er LOs kjerneoppgave. LO med sin forhandlingstyngde bør kunne forhandle fram et lønnstillegg som alle i LO har krav på. Sak 6 Organisasjonssaker Fagligpolitisk samarbeid Forslag 13: Forslagets ordlyd: NTL skal være et partipolitisk uavhengig fagforbund uten noen formelle bånd til noen politiske partier. NTL mener derfor at LO må bryte de formelle bånd til alle politiske partier. Begrunnelse: I NTLs vedtekter 2 Organisasjonsområde står det at NTL er en landsomfattende partipolitisk uavhengig sammenslutning av lønnstakere i statens tjeneste etc. På bakgrunn av denne formuleringen må NTL følge opp dette ved å vedta at LO må bryte de formelle bånd til alle politiske partier. Så lenge LO har et fagligpolitisk samarbeid med Arbeiderpartiet og NTL er tilsluttet LO, er ikke NTL partipolitisk uavhengig. Likeledes kan ikke NTL drive en utstrakt valgkamp for bare tre partier slik det ble gjort ved profilering på nettsiden etc. ved valget i Vi opplever at det formelle samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet er noe av årsaken til at veldig mange potensielle NTL medlemmer velger andre forbund enn NTL. Skal NTL på sikt kunne klare å rekruttere nye medlemmer, er det helt nødvendig for NTL å jobbe for at LO bryter det formelle båndet til Arbeiderpartiet. 4

5 Kontingentfordeling Forslag 14: Forslagets ordlyd: Tilbakeføring av kontingent differensieres mellom foreninger og landsforeninger. Forbundet nedsetter en arbeidsgruppe som foreslår en ny fordeling ovenfor landsstyret. Begrunnelse: Tilbakeføringen av kontingent fra forbundet til foreninger og landsforeninger er 30 %. Kontingentfordelingen mellom landsforeninger og foreninger kan etter vedtektenes 6 Kontingent pkt. b avgjøres av landsstyret. Etter hva vi vet har ikke landsstyret behandlet denne typen saker de siste årene (eller aldri, vi vet ikke). Vi ønsker med dette forslaget å sette fokus på at landsforeningene har betydelige utgifter med å drifte sin organisasjon. Styret i landsforeninger kommer ofte fra ulike deler av landet og dette gjør at kostnadene ved et styremøte er store. Det samme gjelder for arrangement av kurs og konferanser for avdelingene. Det er betydelige store forskjeller på tilbakeføringen av kontingenten til en landsforening og en forening. Landsforeningene deler sine kontingentinntekter med avdelingene etter en avtalt fordelingsnøkkel, mens en forening får 30 % tilbakeført til sin konto uten å måtte dele dette med noen andre. Nå kan riktignok landsforeningene bli enige med avdelingene om at landsforeningen skal få en større del av tilbakeføringen enn sine avdelinger, men avdelingene har også utgifter som tilsier at de må ha en viss økonomi til den daglige drift. De fleste foreningene er organisert på samme geografiske sted, således har en forening vesentlige betydelig mindre utgifter enn en landsforening. Vi stiller oss undrende til om det riktig at tilbakeføringen på 30 % skal være det samme til de foreningene som ikke er landsdekkende. Forbundets organisasjon Forslag 15: Forslagets ordlyd: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere om forbundets foreninger og landsforeninger har riktig navn og om de organiserer de medlemmene som organisasjonsleddet er gitt ut fra sitt navn. Utvalget skal også se på om det er riktig å organisere medlemmene i landsforeninger og foreninger Begrunnelse: NTL Forskningsinstitutter har i brev til forbundet av 4. mars 2009 spurt forbundet om NTL Forskningsinstitutter skal organisere de virksomhetene som NTL Forskningsinstitutter tilsier at de skal organisere. I brevet lå det med en oversikt over mange forskningsinstitutter hvor NTL har medlemmer som er i andre organisasjonsledd enn NTL Forskningsinstitutter. Vi er også kjent med at noen tillitsvalgte på disse forskningsinstituttene har henvendt seg til forbundet med et ønske om å bli overført til NTL Forskningsinstitutter uten at denne saken er blitt avgjort. Det etterlyses overordnede retningslinjer for hvilke organisasjonsledd som skal organisere de ulike bransjer/områder i NTL. Dersom det skal være en hensikt med at de ulike landsforeningene og foreningen i forbundet har fått tildelt navn, syntes det for oss underlig at det er så mange forskningsvirksomheter som er utenfor vår landsforening. Vi har en oppfatning om at dette kan skyldes litt tilfeldigheter og til dels historiske årsaker. NTL Forskningsinstitutter ba forbundet ta en gjennomgang av NTLs organisatoriske oppbygging og følge opp dette i tiden fram mot landsmøtet ved eventuelt å nedsette en arbeidsgruppe. Dette er ikke gjort og saken er i skrivende stund på samme stadium som da brevet ble sendt den 4. mars

6 Sak 7 Vedtektene 2 Organisasjonsområde (side 6) Forslag 16: Forslagets ordlyd: Fjern nest siste linje etter som. Legg til i etter virksomheter og legg til med offentlig tilknytning. Ny tekst etter statens tjeneste blir da: og i virksomheter med offentlig tilknytning. Begrunnelse: NTL organiserer mange virksomheter som er utenfor staten. Vedtektene bør si noe om at andre enn ansatte i staten kan bli medlem av NTL. Forslag 17: Forslagets ordlyd: Ny 9 "Godtgjørelse på kurs, konferanse og andre arrangementer: NTL følger statens satser for reise- og diettgodtgjørelse på sine kurs, konferanser og andre arrangementer." Begrunnelse: Statens satser er noe svært mange følger i NTLs virksomheter. Disse satsene er beregnet utefra de faktiske kostnader ved for eksempel kilometergodtgjørelse. NTL er med å forhandle om disse satsene og det virker derfor unaturlig at NTLs medlemmer ikke skal følge disse satsene når de selv er på kurs, konferanser og andre arrangement. Vedtak på landsmøte. Avises (på grunn av at forslaget ikke hørte hjemme som vedtektsbestemmelse, saken ble realitetsbehandlet under øvrige forslag fordi vi hadde ytterligere et forslag med samme innhold) 11 Landsmøtets oppgaver Pkt. 13. (side 15) Forslag 18: Forslagets ordlyd: Ny setning etter første setning. Alle varamedlemmer deltar på landsstyremøtene. Begrunnelse: Etter landsmøtet i 2006 sendte forbundet brev til 5. vara i forbundsstyret hvor det sto velkommen til landsstyret. Det kan da tolkes slik at 5. vara faktisk er medlem av landsstyret. Hverken 5. eller 6. vara innkalles til landsstyremøtene. Vedtektene er ikke formulert klart nok på hvorvidt de er en del av landsstyret eller ikke. 5. og 6. vara bør være en del av landsstyret og derfor også delta på landsstyremøtene. Dette er viktig dersom de faktisk skulle rykke opp å bli fast møtende i forbundsstyret. Da vil det være veldig nyttig å ha vært med på landsstyremøtene for å være oppdatert på ulike saker i organisasjonen. 13 Landsstyret Pkt. 1. (side 16) 6

7 Forslag 19: Forslagets ordlyd: Ny tekst i første setning etter medlemmer : inkludert 6 varamedlemmer. Begrunnelse: Etter landsmøtet i 2006 sendte forbundet brev til 5. vara hvor det sto velkommen til landsstyret. Det kan da tolkes slik at 5. vara faktisk er medlem av landsstyret. Hverken 5. eller 6. vara innkalles til landsstyremøtene. Vedtektene er ikke formulert klart nok på hvorvidt de er en del av landsstyret eller ikke. 5. og 6. vara bør være en del av landsstyret og derfor også delta på landsstyremøtene. Dette er viktig dersom de faktisk skulle rykke opp å bli fast møtende i forbundsstyret. Da vil det være veldig nyttig å ha vært med på landsstyremøtene for å være oppdatert på ulike saker i organisasjonen. Dette forslaget vil gjøre det helt klart at 5. og 6. vara er en del av landsstyret. 19 Fonds B. Organisasjonsfondet Pkt.1 (side 22) Forslag 20: Forslagets ordlyd: I første setning fjernes lokale. Siste setning fjernes. Begrunnelse: Slik 19 pkt. b i dag er formulert er det de lokale organisasjonsledd som oppfordres til å søke om midler fra fondet. Lokale organisasjonsledd er å tolke som avdelinger eller grupper etter vedtektene. Etter hva vi vet blir det gitt stønad til både foreninger og landsforeninger etter søknad. Og forbundet oppfordrer til å søke om midler fra organisasjonsfondet. Det er derfor en uklar formulering i dagens tekst i pkt. b. Normalvedtekter 2 Om landsforeninger og avdelinger D. Landsforeningenes styre og oppgaver Pkt. 4 (side 31) Forslag 21: Forslagets ordlyd: NTLs administrasjon oppfordres til å gjennomgå normalvedtektenes 2 D pkt. 4 og utarbeide forslag til ny tekst slik at det dekker alle landsforeningene i NTL Begrunnelse: Pkt. 4 første og andre strekpunkt ser ut til å være mest rettet mot de landsforeningene som selv er en part under forhandlinger og drøftelser med arbeidsgiver. De landsforeningene som ikke er det vil ikke kunne gjennomføre alt som strekpunkt en og to beskriver. Vedtak på landsmøte: Intensjonen ivaretatt 4 Grupper (side 35) Forslag 22: Forslagets ordlyd: Det velges en tillitsvalgt (eventuelt med vara) eller kontaktperson på hver virksomhet det er grupper. 7

8 Begrunnelse: Dersom sammenslutningen av medlemmene på arbeidsplassen skal ha kontakt med det organisasjonsledd som har opprette gruppen, bør det velges en tillitsvalgt eller en kontaktperson som kan bidra til denne kontakten. Det er også helt nødvendig med en tillitsvalgt slik at vedkommende kan fremføre medlemmenes synspunkt overfor arbeidsgiver etc. I vår landsforening er det en utvikling ved at det blir flere og flere medlemmer som er direkte tilmeldt landsforeningen gjennom grupper på den enkelte virksomhet. Disse medlemmene må bli ivaretatt av en tillitsvalgt eller kontaktperson. Sak 8 Øvrige forslag LO-Tillegg Forslag 23: Forslagets ordlyd: NTL skal arbeide for at alle medlemmene i LO får et lønnstillegg årlig. Størrelsen på beløpet vil variere fra år til år og må tilpasses de ulike lønnssystemene. Begrunnelse: Tariffoppgjørenes kjerneoppgave er å sikre andel av verdiskapning i form av kjøpekraft og sosiale forbedringer og gi en god fordelingsprofil. Alle medlemmer i LO har krav på en sikring av kjøpekraften. Kollektive forhandlinger er LOs kjerneoppgave. LO med sin forhandlingstyngde bør kunne forhandle fram et lønnstillegg som alle i LO har krav på. LO favør Forslag 24: Forslagets ordlyd: NTL skal påvirke LO til å jobbe for at medlemmene til enhver tid skal få de beste vilkår og lavest pris på bank og ulike forsikringsordninger uavhengig av forsikringsselskap. Begrunnelse: Det viser seg at Sparebank 1 ikke gir medlemmene de fordelene man burde få i kraft av å være medlem i et så stort fellesskap som NTL og LO er. Erfaringer viser at Sparebank 1 ikke alltid er konkurransedyktig på blant annet bil og husforsikring. Dette oppleves som lite tilfredsstillende, mange ønsker å samle alle sine forsikringer i ett selskap. Men av hensyn til at Sparebank 1 ikke alltid er konkurransedyktig er ikke dette lett å få gjort. De fleste er opptatt av prisen på forsikringen og vil kanskje velge andre selskap enn Sparebank 1 i disse situasjonene. Vedtak på landsmøte: Første del av forslaget tiltres (vilkår og pris) LO favør Forslag 25: Forslagets ordlyd: NTL skal arbeide for at alle rabattordningene som finnes gjennom LOfavør blir enklere å benytte. Begrunnelse: Mange av rabattavtalene medlemmene kan få gjennom LOfavør forutsetter at det enkelte medlem selv må sørge for å få registrert denne rabatten hos ulike leverandører etc. Dette kan føre til at ikke alle har kapasitet og mulighet til å gjøre dette arbeidet. Spesielt eldre 8

9 vil nok mange ganger kvie seg for slike oppgaver. Dermed er det ikke alle som oppnår den rabatten som en kan få. Godtgjørelse på kurs og konferanser Forslag 26: Forslagets ordlyd: NTL skal på sine kurs, konferanser og alle andre arrangement følge statens satser for reise- og diettgodtgjørelse. Begrunnelse: Statens satser er noe svært mange følger i NTLs virksomheter. Disse satsene er beregnet utefra de faktiske kostnader ved for eksempel kilometergodtgjørelse. NTL er med å forhandle om disse satsene og det virker derfor unaturlig at NTLs medlemmer ikke skal følge disse satsene når de selv er på kurs, konferanser og andre arrangement. Forbundets nettside Forslag 27: Forslagets ordlyd: Forbundets nettside må gjennomgås fullstendig og endres slik at den fyller kravene til universell utforming, følger WAI/ W3C standarder og retningslinjer og den må fremstå med en gjennomført struktur og brukervennlighet for alle. Begrunnelse: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft og 11 gjør det helt klart at web-sider/løsninger også skal utformes etter kravet om universell utforming og tilgjengelighet for alle. NTLs hjemmesider fremstår ikke på den måten at lovens krav kan sees på som oppfylt. Per i dag eksisterer det få retningslinjer for tilgjengelighet til nettbasert informasjon utover W3C/WAI- og Section 508-kravene fra Americans with Disabilities Act (ADAlovgivningen). Disse er ikke tilstrekkelige for å sikre universell utforming, men de er absolutt et hjelpemiddel og en start, men ingen sovepute for ikke å gjøre enda mer. Sidene slik de fremstår i dag feiler når det gjelder: Syntaktisk tilgjengelighet (handler om måten informasjonen som sendes fra serveren til nettleseren er kodet på, slik at den kan brukes ved hjelp av assisterende teknologi som skjermlesere, talesyntese med mer) Semantisk tilgjengelighet (dreier seg om det brukeren ser på skjermen. Dette gjelder for eksempel plassering av informasjonselementer, oppbygging av menyer, men også hvilken terminologi som brukes på nettstedene) Prosedyretilgjengelighet (handler om hvordan forskjellige operasjoner gjennomføres. Her bør det tilstrebes at disse gjøres på samme måte på alle Forbundets nettsider. Det samme gjelder funksjoner for søk og presentasjon av søkeresultater, bruken av skjema og skjemafelter, feilmeldinger, tilgang til hjelpesystemer og så videre) NTL som fagorganisasjon som snakker om inkludering i arbeidslivet og om likhet kan ikke være bekjent av å ikke forsøke å tilrettelegge sine nettsider for alle. Selv om vi ikke skal blande kortene om staten som arbeidsgiver og staten som lovgiver så er NTL en fagorganisasjon med hoveddelen av sine medlemmer fra staten og dette bør NTL ta på alvor og vise det ved handling. 9

10 Strukturen på NTLs hjemmesider fremstår heller ikke logisk for den vanlige bruker, og bærer preg av at man ikke har tenkt gjennom hvem målgruppen(e) er og hvordan de enkelt skal finne informasjonen de søker. Siden fremstår mer som et sammensurium av bokser med en mengde ulike valg i og hvor man må bruke altfor mye tid på å lete før man finner frem til det man trenger. All Web pages should be structured for ease of comprehension. This includes putting items on the page in an order that reflects their relative importance. Designers should place important items consistently, usually toward the top and center of the page. All items should be appropriately aligned on the pages. It is usually a good idea to ensure that the pages show a moderate amount of white space too much can require considerable scrolling, while too little may provide a display that looks too busy. It is also important to ensure that page layout does not falsely convey the top or bottom of the page, such that users stop scrolling prematurely. (et lite utdrag fra usability guidelines for web-sider). Dette er med å understreke det vi påpeker i forhold til den vanlige brukeren og problemene med NTLs hjemmeside. Hvis vi i tillegg skal dra fra Jakob Nielsen som har forsket mye på hjemmesider og hvordan brukerne både ser og oppfatter denne så blir ikke situasjonen noe bedre. Vil bare her dra frem noe av det siste som er hvordan folk skroller, altså blar seg nedover på siden. De siste undersøkelser viser at webleserne bruker 80 % av tiden til å se på det som er over the page fold, altså på det de ser før de må skrolle. Det vil si at kun 20 % av oppmerksomheten rettes mot det som man må skrolle for å finne. Når vi da ser på første siden på av NTLs hjemmeside vil det si, slik vi ser det, at det meste av det som er interessant ligger så langt nede på siden at det ikke får oppmerksomhet. Kombinert med andre funn som sier at øyet vårt orienterer seg i en slags F form når vi leser websider blir det mer og mer klart at NTLs websider verken er bra nok tilrettelagt for universell utforming eller for den vanlige bruker. Forslag 28: Forslagets ordlyd: Det settes ned et utvalg med deltakere fra forbundet og der ulike organisasjonsledd er representert. Utvalget må ha med medlemmer med både vanlig interesse for web for å kunne teste brukervennligheten og logikken på websidene, men også noen med mer kompetanse på web, standarder og universell utforming. Utvalgets mandat skal gjøre en komplett gjennomgang av sidene, struktur, målgruppe(r), krav som må oppfylles osv. samt utarbeide forslag til forbedringer og videreutvikling både på kort og lengre sikt. Begrunnelse: For at NTLs hjemmeside skal bli brukervennlig og få bedre struktur, bli mer innovativ og oppnå intensjonene om universell utforming som diskriminerings- og tilgjengelighetslovens 11 sier, er det nødvendig med en mye bredere medvirkning enn det som synes å ha foregått under utviklingen så langt. Strukturen på NTLs hjemmesider fremstår i liten grad logisk for den vanlige bruker, og bærer preg av at man ikke har tenkt gjennom hvem målgruppen(e) er og hvordan de enkelt skal finne informasjonen de søker. Siden fremstår mer som et sammensurium av bokser med en mengde ulike valg i og hvor man må bruke altfor mye tid på å lete før man finner frem til det man trenger. All Web pages should be structured for ease of comprehension. This includes putting items on the page in an order that reflects their relative importance. Designers should place important items consistently, usually toward the top and center of the page. All items should be appropriately aligned on the pages. It is usually a good idea to ensure that the pages show a 10

11 moderate amount of white space too much can require considerable scrolling, while too little may provide a display that looks too busy. It is also important to ensure that page layout does not falsely convey the top or bottom of the page, such that users stop scrolling prematurely. (et lite utdrag fra usability guidelines for web-sider). Dette er med å understreke det vi påpeker i forhold til den vanlige brukeren og problemene med NTLs hjemmeside. Hvis vi i tillegg skal dra fra Jakob Nielsen som har forsket mye på hjemmesider og hvordan brukerne både ser og oppfatter denne så blir ikke situasjonen noe bedre. Vil bare her dra frem noe av det siste som er hvordan folk skroller, altså blar seg nedover på siden. De siste undersøkelser viser at webleserne bruker 80 % av tiden til å se på det som er over the page fold, altså på det de ser før de må skrolle. Det vil si at kun 20 % av oppmerksomheten rettes mot det som man må skrolle for å finne. Når vi da ser på første siden på av NTLs hjemmeside vil det si, slik vi ser det, at det meste av det som er interessant ligger så langt nede på siden at det ikke får oppmerksomhet. Kombinert med andre funn som sier at øyet vårt orienterer seg i en slags F form når vi leser websider blir det mer og mer klart at NTLs websider verken er bra nok tilrettelagt for universell utforming eller for den vanlige bruker. Vi har gjort et lite eksperiment i dag , som også understreker behovet for å sette ned et utvalg som kan både gå gjennom det som er, og se på behovet for endring. Det meste av trafikken til websider i dag kommer gjennom søkemotorer, og Google er en av de største. Vårt eksperiment gikk da ut på å finne ut om NTLs sider er lette å finne gjennom søkemotorer. Siden vi kommer fra forskningssektoren ble første søk: forskning + fagforbund førte til at første treffet der NTL var nevnt kom på side 16 og var fra Norsk Regnesentral, og NTL portalen var ikke brukt. Vi prøvde oss så med forskning + fagforening, her hadde vi litt mer hell (på ett vis) for da kom siden til NTL forening 94 Ås frem allerede på side 2, men heller ikke de hadde brukt NTL portalen til denne siden vi bladde videre, men på side 22 gav vi opp da NTL ikke hadde noen treff så langt. Vi prøvde oss også med å søke bare på fagforening og på fagforbund, men da vi ikke så noe om NTL frem til side 16 gav vi opp. Derimot så fikk vi på alle søkene flere treff på Tekna, Samfunnsviterne, Forskerforbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet, Sykepleierforbundet, Akademikerne, Skoleetatens fagforening osv. Dette er bare noen eksempler, men skulle være beskrivende for behovet for å gjøre noe med en av forbundets store informasjon- og kommunikasjonskanaler. Et av Norges største fagforbund må inn i informasjonssamfunnet og vise seg på en mye bedre måte enn det vi ser gjort hittil. Som et fagforbund vet vi mye om medvirkning, nå må vi også praktisere dette i eget hus. Nettsider til organisasjonsledd Forslag 29: Forslagets ordlyd: Nettsidene til organisasjonsleddene må videreutvikles slik at flest mulig av landsforeningene og foreningene vil benytte seg av dem. Begrunnelse: Takket være mange dyktige tillitsvalgte klarer man å rekruttere medlemmer. Det gjør det likevel ikke mindre viktig at de tillitsvalgte ute i organisasjonen får den hjelpen de trenger. En av de tingene som kan hjelpe er en enhetlig profilering av NTL. Det betyr ikke at alt skal være likt, men at vi har en gjenkjennelig profil ut mot våre medlemmer og våre potensielle medlemmer. Det betyr også at informasjon er og blir viktig. I dette ligger også 11

12 godt utvikla hjemmesider, som i tillegg til å fylle lovkrav og internasjonale standarder, er fleksible, brukervennlige og tilpasset samfunnets krav til informasjonsteknologi. Nettsidene til organisasjonsleddene endret sitt utseende seint på høsten 2009, og mange tidligere funksjonene er ikke overført til de nye nettsidene. Endringene oppleves som lite gjennomtenkte og det virker ikke som om man har tatt hensyn til behovene ute i organisasjonen. Våre tillitsvalgte skal ha et hjelpeapparat rundt seg som fungerer og ikke ett som legger hindringer i veien, og som spiser opp tid man heller ville brukt til rekruttering av nye medlemmer og aktiv medlemspleie. Vedtak på landsmøte: Anses ivaretatt Medlemsnett Forslag 30: Forslagets ordlyd: Medlemsnettet må videreutvikles slik at det kan bli mer benyttet av organisasjonsleddene, og gjøre mer informasjon lettere tilgjengelig for tillitsvalgte/medlemmer. Begrunnelse: Medlemsnettet bør bli videreutviklet på flere områder. Det meste av det som i dag sendes ut til både ledere og kasserere burde legges på medlemsnettet. Da vil både leder og kasserer få tilgang til nødvendige dokumentene uavhengig av hverandre. Som et eksempel kan nevnes de kvartalsvise medlemsstatistikkene som i dag sendes som vanlig post til kasserer, dette får ikke lederen tilgang til dersom ikke kasserer sender det til lederen. Selvsagt kan kasserer kopiere eller eventuelt skanne det for deretter å sende det til leder, men dette er tungvint og burde være helt unødvendig hvis vi har et medlemsnett som fungerer. Det finnes flere tekniske løsninger i dag både for å ivareta sikkerheten, og gjøre dette tilgjengelig med en til enhver tid oppdatert informasjon. Når man har valgt en løsning med medlemsnett og mulighet for å ha lukkede rom for å dele informasjon, må tanken ha vært at dette skulle gjøre arbeidet enklere, spare tid, gjøre informasjon tilgjengelig for de som trenger den informasjonen når de trenger den. I et samfunn hvor behovet for oppdatert informasjon stadig øker, og hvor stadig fler av arbeidsgiverne benytter seg av stadig bedre teknologi er det betenkelig at tillitsmannsapparatet ikke kan få gjort det samme. Den som har informasjonen tilgjengelig vil bli vinnere. Frikjøp av tillitsvalgte i landsforeninger og foreninger Forslag 31: Forslagets ordlyd: Forbundet vil etter søknad finansiere helt eller delvis frikjøp av leder eller nestleder av de landsforeningene og foreningene der hvor arbeidsgiver ikke gjør det. Begrunnelse: NTLs landsforeninger og foreninger er i ulike posisjoner med hensyn til hvilke oppgaver som utføres. Noen av landsforeningene/foreningene organiserer en virksomhet mens andre organiserer flere. Noen har virksomheter med ulike tariffavtaler mens andre forholder seg til en tariffavtale. Videre har noen landsforeninger/foreninger oppgaver som tilsier at arbeidsgiver frikjøper lederne, men andre landsforeninger/foreninger ikke er i tilsvarende situasjon. De landsforeningene/foreningene som ikke har ledere som er frikjøpt av arbeidsgiver må finansiere dette med kontingentinntekter eller en kan søke forbundet om økonomisk støtte til frikjøp. Dersom kontingentinntekter skal brukes for å finansiere en frikjøpt leder på full tid tilsier dette at landsforeningen/foreningen må være på en viss størrelse, hvis ikke er det ikke tilstrekkelig med inntekter. Det å søke forbundet om 12

13 økonomisk støtte er en mulighet, men det er lite forutsigbart å hele tiden sende søknader til forbundet. Og det er ikke gitt at forbundet vil gi sin støtte til søknaden. 13

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter 30 år

NTL Forskningsinstitutter 30 år NTL Forskningsinstitutter 30 år Opprettet 9. 10.2.1981. Jubileumskonferanse 11 Jubileumskonferanse 11. 12.2.2011. Hvem organiserer vi? Landsforeningens arkivskap står trygt.. Et historisk tilbakeblikk..

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Organisering og forberedelser i NTL -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Innledning LO Stats streikehefte Dette heftet er et supplement til streikeheftet fra LO Stat og er tilpasset forholdene i NTL.

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Informasjonsstrategi

Informasjonsstrategi Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

URAVSTEMNING HOVEDAVTALE

URAVSTEMNING HOVEDAVTALE URAVSTEMNING OM NY HOVEDAVTALE PR. 01.01.2014 Vedlegg til rundskriv nr. 7/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel Svarfrist: Onsdag 20. august 2014 klokken 16:00 (fristen må overholdes)

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Sak 71/12 Budsjett 2013

Sak 71/12 Budsjett 2013 IP/12.11.2012 Sak 71/12 Budsjett 2013 Ramme budsjett for 2013 ble vedtatt på landsmøtet i 2011, LM sak 15-11 Generalsekretær legger frem budsjett for 2013 med utgangspunkt i rammebudsjettet, men foretar

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Dok 1 09.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Vedlagt følger LO Kommunes krav til endringer i Hovedavtalen

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

INKLUDERING SOM VIRKER

INKLUDERING SOM VIRKER INKLUDERING SOM VIRKER TILLITSVALGTE HVA KAN VI GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INKLUDERING NTL ønsker inkludering og økt deltakelse i arbeidslivet for hele befolkningen, også personer som av

Detaljer

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9

Innhold. Veiledning til drift av klubber i Negotia... 3 Fellesskap og samarbeid på arbeidsplassen... 3. Avtaleverket... 9 Veiledning for drift av avdelinger og klubber Oppdatert av forbundsstyret 11. mai 2012 Dette er en kortfattet veiledning for tillitsvalgtarbeid i Negotia. For utfyllende informasjon kan du finner mer på

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR TINGVOLL KOMMUNE Gjeldende fra 01.04.2009 Utformet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner 26.03.2009 Supplement til sentrale tariffavtaler og retningslinjer gitt i sentrale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Bli kjent Verv i dag Første møte med forbundet Hva brakte deg inn i verv? Formålsparagrafen 2 Når du blir valgt som tillitsvalgt har medlemmene

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Avtale om deltakelse i programmet

Avtale om deltakelse i programmet Avtale om deltakelse i programmet 1. Formålet med SmartCity Bærum SmartCity Bærum er et partnerskap mellom kommunen og næringslivet i Bærum. Målet er å redusere energibruk og klimagassutslipp gjennom felles

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer