Levanger kommune Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune Rådmannen"

Transkript

1 Levanger kommune Rådmannen Statens Vegvesen Deres ref: Vår ref: RMK 2012/5149 Dato: Innspill til Anbudsutlysning fylkesvegsambandet Levanger - Hokstad Levanger formannskap behandlet i sitt møte den 22. august 2012, sak 77/12, Innspill til Anbudsutlysning fylkesvegsambandet Levanger Hokstad. Følgende ble vedtatt: 1. Levanger kommune anser at det svært viktig at det utvidede tilbudet i perioden legges til grunn for åpningstiden. Dette med bakgrunn i å kunne bo på Ytterøy og jobbe turnus og skift ved Sykehuset Levanger, industriarbeidsplassene på Skogn og Verdal samt benytte Trønderbanen til og fra jobb på aksen Trondheim Steinkjer. 2. For næringslivet og Ytterøykylling spesielt er det svært viktig at dagens kapasitet på materiellet og god regularitet/forutsigbarhet blir opprettholdt. Ved frakt av kyllinger er det derfor viktig av responstiden på 4 timer og kapasiteten for reservefartøy opprettholdes. 3. Levanger kommune slutter seg ellers til de innspill Ytterøyutvalget har til anbudsutlysningen for Levanger Hokstad og at årlige dialogmøter mellom driver, brukerne, oppdragsgiver (Statens vegvesen og fylkeskommunen) og kommunen blir avholdt. Særutskrift av saken følger vedlagt. Med hilsen Sign. Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær

2 Levanger kommune - Rådmannen Side 2 av 12 Levanger kommune Sakspapir Innspill til Anbudsutlysning fylkesvegsambandet Levanger - Hokstad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2012/ /N33 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /12 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Levanger kommune anser at det svært viktig at det utvidede tilbudet i perioden legges til grunn for åpningstiden. Dette med bakgrunn i å kunne bo på Ytterøy og jobbe turnus og skift ved Sykehuset Levanger, industriarbeidsplassene på Skogn og Verdal samt benytte Trønderbanen til og fra jobb på aksen Trondheim Steinkjer. 2. For næringslivet og Ytterøykylling spesielt er det svært viktig at dagens kapasitet på materiellet og god regularitet/forutsigbarhet blir opprettholdt. Ved frakt av kyllinger er det derfor viktig av responstiden på 4 timer og kapasiteten for reservefartøy opprettholdes. 3. Levanger kommune slutter seg ellers til de innspill Ytterøyutvalget har til anbudsutlysningen for Levanger Hokstad og at årlige dialogmøter mellom driver, brukerne, oppdragsgiver (Statens vegvesen og fylkeskommunen) og kommunen blir avholdt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Levanger kommune anser at det svært viktig at det utvidede tilbudet i perioden legges til grunn for åpningstiden. Dette med bakgrunn i å kunne bo på Ytterøy og jobbe turnus og skift ved Sykehuset Levanger, industriarbeidsplassene på Skogn og Verdal samt benytte Trønderbanen til og fra jobb på aksen Trondheim Steinkjer. 2. For næringslivet og Ytterøykylling spesielt er det svært viktig at dagens kapasitet på materiellet og god regularitet/forutsigbarhet blir opprettholdt. Ved frakt av kyllinger er det derfor viktig av responstiden på 4 timer og kapasiteten for reservefartøy opprettholdes.

3 Levanger kommune - Rådmannen Side 3 av Levanger kommune slutter seg ellers til de innspill Ytterøyutvalget har til anbudsutlysningen for Levanger Hokstad og at årlige dialogmøter mellom driver, brukerne, oppdragsgiver (Statens vegvesen og fylkeskommunen) og kommunen blir avholdt. Hjemmel/bakgrunn for saken: Statens vegvesen Region Midt skal på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune utarbeide konkurransegrunnlag og gjennomføre konkurransen for drift av fylkesvegferjesambandet Levanger Hokstad. Ny kontrakt skal starte opp 1. jan Vedlegg: 1 Brev fra Statens vegvesen av Anbudsutlysning Levanger - Hokstad 2 Ytterøyutvalget - Innspill til konkurransegrunnlaget fylkesvegferjesambandet Levanger - Hokstad Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Statens vegvesen har på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune i brev av , bedt Levanger kommune og andre interessegrupper om innspill konkurransegrunnlaget. Brevet følger vedlagt. Overordna kravspesifikasjon skal opp til behandling i fylkestinget i oktober. I brevet redegjør vegvesenet for hvilken standardklasse sambandet faller innenfor og hvilke mål og strategier i regional transportplan Midt-Norge som gjelder for sambandet bl.a. min. 12 timer åpningstid og 6 avganger fra samme kai. Følgende forhold blir ellers tatt opp i brevet: Ferjemateriell: Sikkerhetskrav til ferjemateriell iht. lover og forskrifter og egne krav til universell utforming både ny og eksisterende materiell. Krav til miljøavgift og miljøkrav iht. fylkeskommunenes miljøplan. Krav utforming av salong etc. er ikke tatt opp. Ruteplan: Dagens ruteplan legges til grunn. Tar høyde for nødvendige justeringer i forhold til skolelever mht. skolestart. Det ønskes innspill til spesielle dager (f.eks. Operaen i Bjørvika) og ruteplanen for søndag- og høytidsruter. Reservefartøy: Krav om reservefartøy vil bli stilt. Vanskelig å opprettholde 4 timers responstid uten å ha mannskap i beredskap, men det vil bli utarbeidet strenge krav til responstid, 5 8 timer. Samtidig kan det bli aktuelt å sette begrensninger i bruken av reservefartøyet maks. 21 dager pr. år. Billettering: Alternative system er beskrevet i brevet. Oppdragsgiver ønsker tilbakemelding på hvilken kortløsning brukerne finner mest hensiktsmessig. Ytterøyutvalget har kommet med et eget innspill til konkurransegrunnlaget. Innspillet følger vedlagt. Mandag 20. aug. ble det avholdt et møte med representanter fra Statens vegvesen Region Midt, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Levanger kommune og Ytterøyutvalget (fergegruppen). Her ble innspillet fra Ytterøyutvalget diskutert. Til de forhold som ble tatt opp i brevet fra Statens vegvesen, hadde Ytterøyutvalget bl.a. følgende innspill:

4 Levanger kommune - Rådmannen Side 4 av 12 Ruteplan: Stor betydning at åpningstiden og frekvensen som dannet grunnlaget for det utvidede tilbudet i perioden legges til grunn i konkurransegrunnlaget. For lokalsamfunnet på Ytterøy er det helt nødvendig med gode muligheter for pendling. Åpningen gir muligheter for turnusarbeid ved Sykehuset Levanger, Norske Skog og Kværner samt å benytte Trønderbanen i jobbsammenheng på aksen Trondheim Steinkjer. Grunnet turnusarbeid er det samme behov for åpningstiden i helger og høytidsdager. Frekvensen kan her være lavere. Bedriften Ytterøykylling er avhengig av et godt fergetilbud med lang åpningstid. Til ruteplanen ellers: o Bestillingsordning for første og siste tur i helg og høytid vil være et godt alternativ. Den månedlige natt-turen, bestillingsordningen som kjøres i dag, er ønskelig å beholde. o For avvikling av trafikken er det ønskelig på helgedager (påske og ut sommersesongen) med avganger kl og i stedet for kl o Ønskelig med fastsatt ankomsttid. o Ønskelig med overfartstid på 25. min. Ferjemateriell: o Opprettholde dagens kapasitet på antall biler og tonnasje. o Ønskelig med bedre salongfasiliteter som gir bedre plass og trivsel. Et større soldekk nødvendig. Mange sitter i dag i bilene ved overfart grunnet fasilitetene. o Viktig at fergemateriellet kan manøvrere og legge til kai under alle vær- og sjøtilstander som kan påregnes. Reservefartøy: Det er viktig at responstid på 4 timer opprettholdes. Opplesset kylling til slakt vil ikke tåle lengre responstid. Billettering: Dagens ordning med verdikort og storbrukerkort synes å fungere. Takster: Ber om at det blir sett på satser på ekstraturer politi, brann, strømansvarlig, veterinær og takst for førerløse biler (frakttakst i dag). Møter: Det er ønskelig med årlige dialogmøter med representanter for brukergruppen. Statens vegvesen vil skrive ut et eget referat fra det møte 20. aug. Av naturlige årsaker foreligger ikke dette referatet. Vurdering: Rekkefølgen av de innspill Ytterøyutvalget kommer med, må oppfattes delvis som en prioritering. I etterkant av møtet har Ytterøyutvalget ytterligere foretatt en prioritering av sine innspill: Det punktet som er av størst viktighet og som vi ber om at må ha høyest prioritet er punktet ruteplan, herunder åpningstid og frekvens. Videre presisering av overfartstid og ankomsttid. Under punktet fergemateriell er det viktigst minst å få opprettholde dagens kapasitet på antall biler og tonnasje. Reserveferge opprettholde en responstid på maks 4 timer. Det er viktig at det vurderes hva beredskap skal omfatte i framtiden. Selv om det er mange viktige forhold som tas opp i Ytterøyutvalgets innspill til konkurransegrunnlaget, og mange av disse vil også naturlig inngå i konkurransegrunnlaget, vil rådmannen anbefale at formannskapet er tydelig på de innspill som har største betydning

5 Levanger kommune - Rådmannen Side 5 av 12 for Ytterøysamfunnet og som må ivaretas i konkurransegrunnlaget. Etter rådmannens vurdering gjelder dette spesielt følgende forhold: Det svært viktig for Ytterøya at det utvidede tilbudet i perioden legges til grunn for åpningstiden. Dette vil gi nåværende og framtidige beboere på øya muligheter til et helt annet arbeidsmarked. Gir muligheter for å kunne jobbe turnus på fastlandet - Sykehuset Levanger, Kværner Verdal og Norske Skog samt benytte Trønderbanen til og fra jobb på aksen Trondheim Steinkjer. Tilbudet gir også muligheter for at bosatte på fastlandet kan arbeide turnus på Ytterøy Ytterøy helsetun. Ytterøykylling har hatt en meget positiv utvikling etter oppstarten. Det er i dag ca. 60 ansatte ved bedriften og det er planer om ytterligere utvidelse. Bedriften er svært viktig for utvikling av Ytterøysamfunnet både mht. befolknings- og næringsutvikling. For næringslivet og Ytterøykylling spesielt svært viktig at dagens kapasitet på materiellet og god regularitet/forutsigbarhet blir opprettholdt. Ved frakt av kyllinger er det derfor viktig av responstiden på 4 timer og kapasiteten for reservefartøy opprettholdes. Beredskap i forbindelse med syketransport er i dag ivaretatt i dagens fergekontrakt. Andre beredskapsbehov er ikke tatt inn. I forbindelse med nytt konkurransegrunnlaget bør derfor behovet i tilknytning til beredskap/samfunnsberedskap vurderes. Rådmannen vil også peke på at det erfaringsmessig er viktig at det blir avhold årlige møter mellom driverne, brukerne, kommunen og oppdragsgiver (vegvesenet og fylkeskommunen). God kommunikasjon er viktig for å avklare behov for endringer, hva leveransen inneholder, forslag til forbedringer etc.

6 Levanger kommune - Rådmannen Side 6 av 12

7 Levanger kommune - Rådmannen Side 7 av 12

8 Levanger kommune - Rådmannen Side 8 av 12

9 Levanger kommune - Rådmannen Side 9 av 12

10 Levanger kommune - Rådmannen Side 10 av 12 Innspill til konkurransegrunnlaget fylkesvegferjesambandet Levanger Hokstad, kontraktoppstart 1.jan Ytterøyutvalget ønsker å komme med følgende innspill til konkurransegrunnlaget. Innspillene oversendes Levanger kommune som i brev fra Statens Vegvesen er invitert til å komme med innspill til konkurransegrunnlaget for kontrakt for fergesambandet Levanger Hokstad fra Ruteplan: Det er av stor betydning for Ytterøysamfunnet at det i konkurransegrunnlaget blir lagt til grunn den åpningstiden og frekvensen som dannet grunnlag for det utvidede tilbudet i perioden Oppstart fra Levanger klokken om morgenen og siste tur fra Levanger klokken Ytterøy er i dag et øysamfunn med ca. 500 fastboende, dette er en økning de siste årene. Trafikktallene viser det siste året en økning. Ytterøy ligger i et vekstområde, og har et stort arbeidsmarked bare en halvtimes ferjereise og en kortere eller lengre kjøretur unna. Ferga "lander" midt i Levanger by. Ytterøy har ingen alternativer med hurtigbåt eller omkjøring. Lokalsamfunnet Ytterøy ønsker også i framtiden å være en aktiv og verdiskapende del av Levanger kommune og Nord Trøndelag fylke. Samfunnet endres og Ytterøysamfunnet ønsker å være med på endringen. I dagens familier er det behov for to inntekter. Skal familier bosette seg på Ytterøy, er det i mange tilfeller behov for at minst en i familien vil måtte pendle til Levanger for å finne arbeid. Det er helt nødvendig med gode muligheter for pendling. Turnuser med start 7.00 og slutt er en realitet for jobber ved Levanger sykehus, Norske Skog og Aker. Togavgang nord/sør fra Levanger kl for å nå Steinkjer/Trondheim aksen åpner muligheten til å nå et stort jobbmarked.. Ytterøykylling er i dag en stor arbeidsplass på øya og det planlegges utvidelse av driften, men da er bedriften avhengig av at det er et godt fergetilbud med lang nok åpningstid, så frakt av kylling m.m. kan være god nok for den store produksjonen. Når ferja er eneste transportmulighet til fastlandet, blir mange avganger og forutsigbarhet over tid svært viktig for den langsiktige utviklingen. Det er behov for at åpningstiden også omfatter helger og høytidsdager. Turnusarbeiderne har de samme behovene for å kunne møte på jobb disse dagene også. Frekvensen kan vær noe redusert i helg og høytid i forhold til hverdager. Bestillingsordning for første og siste tur i helg og høytid vil være et godt alternativ. Det er et ønske om at man på helgedager, i tiden fra og med påske og ut sommersesongen, skal ha avgang klokken 12. og 14. i stedet for klokken 13. Det er i de store utfartshelgene kaotiske forhold og lang ventetid for å avvikle trafikken fra Ytterøy.

11 Levanger kommune - Rådmannen Side 11 av 12 Den månedlige natt-turen, bestillingsordning, som kjøres i dag er ønskelig å beholde. Ankomsttid det er ønskelig at det skal være fastsatt ankomsttid for de ulike turene. Da vet man mulighetene for å nå skole, jobb, annen kommunikasjon og avtaler. Overfartstid det er ønske om en overfartstid på 25.minutter. Det vil gi mulighet for av og påstigning av ferga på en grei måte. Det er i dag så knapt med tid at reisende med redusert gangfunksjon og reisegods føler at de er til hinder for trafikken. Det er på Ytterøy ikke delt fergelem for gående og kjørende. Fergemateriell: Minst opprettholde dagens kapasitet på antall biler og tonnasje. Viktig for å imøtekomme fremtidens behov for person- og næringstransport. Salongfasiliteter. Det er ønske om at salongen på ferga skal gi bedre plass og trivsel for de reisende. Skoleelever og jobbpendlere som tilbringer mye tid på ferga har dårlige forhold for å kunne nytte tiden til lesing osv. Salongen skal gi utsyn til fjorden og være med på å gjøre turen til den opplevelsen det kan være for reisende og turister. Ferjeturen skal gi de reisende en kulturopplevelse, ikke bare en opplevelse av transport. Et soldekk tilbenyttelse for reisende på dager med fint vær er nødvendig. Reservefartøy det er viktig at det opprettholdes en responstid på maks 4 timer. Ytterøy er et samband uten muligheter for omkjøring eller båt og blir ved ekstraordinær driftsstans isolert i responstiden. Beredskapsfunksjonen er ute av drift i responstiden. Opplesset kylling til slakt som blir stående på bil vil ikke tåle lang responstid. Det er et behov for at reserveferga har like stor kapasitet som i dag. Det er viktig for sambandet at fergemateriellet kan manøvrere og legge til kai under alle værog sjøtilstander som kan påregnes for sambandet. Billettering: Dagens ordning med verdikort og storbrukerkort synes å fungere greit. Er det mulig for næringsdrivende å få regning på turer er det ønskelig å få det vurdert. Takster: Det er et ønske om at det vurderes egne faste satser for ekstraturer med nødvendig personell som politi, brann, strømansvarlig, veterinær. Satser for ekstraferge med veterinær er viktig for den enkelte gårdbruker, dette har betydning for dyrehelsen.. Det er ønske om at biler som bringes på ferga og hentes av annen person ved ankomst (førerløse biler) kan billetteres som bil og ikke godstakst etter selskapets regler. Slik sending er ønskelig da dette ikke er et gjennomfartssamband. I og med sambandets type er det et ønske om å få sende små-gods til en rimeligere sats. Møter: Anbudsperioden er lang og samfunnet og behovene forandres. Det er viktig at man får oversikt over endringsbehov, og det er ønske om at selskapet skal ha årlige dialogmøter med representant fra brukergruppen. Det er viktig at det i konkurransegrunnlaget er klare retningslinjer for hvordan endringer kan ivaretas i anbudsperioden.

12 Levanger kommune - Rådmannen Side 12 av 12 I konkurransegrunnlagets generelle del omtales stedet fergesambandet skal betjene. Kommer med dette med innspill til tekst: Ytterøy er en del av Levanger kommune. Ytterøy er et aktivt samfunn og opplever i dag en økende tilflytting med en befolkning som har rundet 500 fastboende og det er ca 200 hytter/fritidsboliger. Øya er ca. 13,5 km. lang og 4,3 km. bred på det bredeste. Landbruk er den viktigste næringsveien på øya, Ytterøykylling slakteri og foredlingsbedrift med sine ca 60 ansatte er den største arbeidsplassen som er i vekst med de ringvirkninger dette gir. Her er det også verksteder, båtslipp, butikk, rådyrskinn-verksted, pølsemakeri, kafé, skole, barnehage m.m. Mange kommer på dagsturer for å sykle, gå turer i det vakre kulturlandskapet eller for å kose seg i fjæra. Øya har med rette fått tilnavnet «Trondheimsfjordens Perle» samt at den omtales som mat øya Ytterøy. På Ytterøy finnes rester av flere gamle gravhauger og gravanlegg. Ytterøy har også en historie som gruvesamfunn. Ytterøy har en av Norges tetteste rådyr bestander og det er ellers også et rikt dyre- og fugleliv med blant annet oter, ørn, spett, vade og andefugler. Vi tillater oss å komme med en betraktning: Etter vedtak i Nord Trøndelag fylkesråd er det på Ytterøy et utviklingsprosjekt Ytterøy Formålet med prosjektet er: Ytterøy skal i 2025 være et livskraftig samfunn i vekst og ha en sunn samfunnsmessig utvikling. Vi ser at et godt fergetilbud er av meget avgjørende betydning for om man lykkes i prosjektet. Fergegruppen i Ytterøyutvalget. Per Aunan Lars Forberg Fanny Gausen Kjell Vandsvik Kristin Haugdahl Nøst