Eigengodkjent av kommunestyret 13. mars 2014 K sak 13/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eigengodkjent av kommunestyret 13. mars 2014 K sak 13/14"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR TURSTI MELLOM NYMOEN OG VADØYANE PlanID januar 2014 Eigengodkjent av kommunestyret 13. mars 2014 K sak 13/14 FASIT Ingeniør- og vikartenester a.s., Galdetoppen, 6869 Hafslo Tel.: Fax: Foretaksnr

2 INNHALD Innleiing 1 Føremålet med planen 2 Omtale av planområdet 2 Forhold til overordna planer 3 Oppstart av planarbeidet Planprogram Innspel til planprogrammet Vedtak av planprogram Vidare planprosess ROS-analyse Berørde grunneigarar Omtale av planframlegget Føresegner til reguleringsplanen 29 Reguleringsplankart Vedlegg Innspel til planoppstart ROS-analyse Innleiing Vårt firma har av Luster kommune og Skjolden bygdelag v/kjell Arvid Nyhus fått i oppdrag å lage detaljreguleringsplan for tursti mellom Nymoen og Vadøyane i Skjolden

3 Føremålet med planen Skjolden bygdelag har starta opp eit arbeid med å bygge ein tursti som strekkjer seg frå Skjolden til Fortun og har fått namnet Kulturløypa Wittgenstein. Naturarvprosjektet i Luster er samarbeidspartnar i reguleringsplanarbeidet. Trimanlegget skal vere ope for ålmenta til fots heile året og på sykkel/ski deler av året. Turstien skal også kunne nyttast som tilkomst til tuftene etter hytta til den kjende filosofen Wittgenstein på andre sida av Eidsvatnet. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av tursti mellom Nymoen og Vadøyane, som vert ein del av Kulturløypa Wittgenstein. Omtale av planområdet Planområdet ligg i hovudsak på eigedommen g/bnr 17/1 og ved Nymoen vil den gå inn på leirplassen for å kobla turstien inn på eksisterande veg til Skjolden sentrum. Turstien som er om lag 2000 m vil i området frå Nymoen til Grønene liggje i eit smalt belte mellom fylkesvegen og Eidsvatnet. Vidare vil turstien følgje straumgata fram til Fortunselva. Etter elvekryssinga vil turstein fortsette å følgje straumgata på Vadøyane før den tek av mot nord og går inn på eksisterande landbruksveg. Forhold til overordna planar Frå Nymoen og til Vadøyane ligg turstien ikkje inne i arealdelen i gjeldande kommuneplan for Luster. Planområdet er vist som LNF-område, landbruks-, natur-, og friluftsområde, i kommuneplanens arealdel. Området er ikkje regulert tidlegare. I den langsiktige planen for idrett og fysisk aktivitet i Luster kommune ligg turstien inne under namnet Kulturløype Wittgenstein. Fylkesvegen er ein av dei nasjonal turistvegane i fylket

4 Oppstart av planarbeidet Detaljreguleringsplanarbeidet vart starta opp i februar Planoppstart vart varsla og planprogrammet har lige til offentleg ettersyn i 6 veker. Frist for innspel var sett til Midtvegs i høyringsperioden vart det klart at planområdet måtte utvidast for at turstien skulle koplast på landbruksvegen på Vadøyane på ein god måte. Utviding av planområdet vart vasla og fristen for innspel vart utvida med 2 veker. Ny frist for innspel vart sett til Vi har hatt oppstartsmøte med kommunen i samsvar med 12-8 og har avklart at området som bygdelaget vil legge turstien har ei akseptabel plassering. Dei viktigaste momenta med omsyn på planarbeidet er at ein i detaljreguleringa må ta omsyn til at deler av turstien vert liggande i eit viktig naturtypeområde. Då planområdet ligg inne i arealplanen som LNF-område og kan ha vesentleg verknad for miljø og samfunn har kommunen sett krav til utarbeiding av planprogram ved oppstart av planarbeidet. Vidare har kommunen har sett krav til at det i planarbeidet skal utarbeidast ein enkel konsekvensutgreiing tilsvarande den som er nytta i arealdelen for kommuneplanen

5 Planprogram I samsvar med 4-1 og 12-9 i plan- og bygningslova er det utarbeida planprogram for planarbeidet. Forslag til planprogram vart handsama av plan og forvaltningsstyret i Luster kommune og vart godkjent utlagt til offentleg ettersyn. Planprogrammet var som følgjer: PLANPROSESSEN Planprogrammet oppsummerar kort kva kunnskap som ligg føre om området knytt til mogelege konsekvensar for miljø, naturressursar og samfunn og kva som må avklarast vidare i planprogrammet. Planen skal utformast som ein detaljert reguleringsplan med tekstdel og reguleringsføresegner. Aktuelle reguleringsføremål: - Tursti - Parkeringsplass - Anna vegareal - Friområde i sjø og på land - Omsynssoner TEMA SOM MÅ UTGREIAST I PLANPROSESSEN Ved bygging av tursti i det aktuelle området må konsekvensar for miljø, natur og samfunnsinteresser vurderast. Det er viktig at ein tek omsyn til at området at deler av turstien vert liggande i eit viktig naturtypeområde og at den vert utforma slik at det vert tilgjenge for alle type brukarar. Følgjande miljø- og samfunnsverdiar er registert i området: Miljø- og samfunnsverdiar Naturverdiar Kulturminne-/ landskap Rekreasjon friluftsområde Barn og unge Primærnæring Merknad Rik sumpskog Lakseførande elvestrekning i Eidsvatnet/Fortunselva. Eidsvatnet viktig naturområde. Tuftene etter filosofen Wittgenstein si hytte i nærområde. Fiske i vatn og elv. Lite nytta i dag. Ikkje drivverdig landbruksjord i dag. Tilkomst for fiskarar. Tiltaka kan føre til følgjande konsekvensar ved endra arealbruk: Konsekvensar for: MILJØ OG NATURRESSURSAR Friluftsliv og rekreasjon Kulturminne og kulturlandskap Naturverdiar og biologisk mangfald Kommentarar: Auka bruk av turområde. Viktig å utføre tiltaka på ein varsom måte og ta vare nærområdet ved hyttetuftene til Wittgenstein. Viktig å utføre tiltaka på ein varsom måte og ta vare - 4 -

6 Primærnæring SAMFUNN Areal og transport Barn og unge Grunneigarinteresser Infrastruktur og offentlege tenester Næringsutvikling og sysselsetting Samfunnstryggleik (ROS) Universell utforming på mest mogeleg av naturverdiane. Lettare tilkomst for fiskarar. Påverkar ikkje landbruksjord. Mindre gangtrafikk i vegbana. Trygg tilkomst til turområde. Nytt turområde/skiløype. Grunneigarane ynskjer bygging av tursti. Offentleg tursti, open for ålmenta. Tilbod for m.a. cruiseturister Trygg gangtilkomst til turområde. Ras og flaumproblematikk må avklarast. Ligg til rette for universell utforming. Verknader for naturmiljø, landskapsinngrep og tilgrensande kulturmiljø Turstien skal tilpassast landskapet og terrenget i området. Planområdet ligg i utmark langs Eidsvatnet. Dei største inngrepa vert gjort mellom Eidsvatnet og fylkesvegen ved første del av turstien. Her vil det bli trong for fylling av masser i Eidvatnet. Vidare vert turstien bygd på ein svært skånsom måte gjennom det viktig naturtypeområde, rik sumpskog. I tilgrensande område ligg tuftene etter Wittgenstein si hytte som får betre tilgang. Hydro Energi har sett i gang planarbeid i samband med opprusting av elveløpet som kan påverke planarbeidet. Følgjande må takast omsyn til i det vidare planarbeidet. - Eidsvatnet og Fortunselva er eit lakseførande vassdrag. Fylling i vassdraget må gjerast skånsomt og forureining ved fylling må også takast omsyn til. - Biologisk mangfald og spesielle naturtypar, spesielt den rike sumpskogen. - Hydro energi sine planar for opprusting av elveløpet må takast inn i det vidare planarbeidet Universell utforming Turstien vil føra til auka turaktivitet om sommaren og mogelegheit for skiaktivitetar om vinteren. Det vil vere mogeleg å gå frå Skjolden cruisekai til Vassbakken camping og vidare til Fortun. Følgjande må takast omsyn til i det vidare planarbeidet. - Dekke og stigningsgrad bør i størst mogeleg grad utformast i samsvar med krav til universell utforming. Trafikk Som ein del av planarbeidet er det lagt opp til at det kan parkerast bussar og personbilar ved turstien. Følgjande må takast omsyn til i det vidare planarbeidet. - Anlegg av denne typen må dimensjonerast for denne bruken i dialog med Statens vegvesen

7 Samfunnstryggleik Ved gjennomgang av risiko for området kjem det fram at bygging av tursti ligg inne i fareområde i samband med skred/ras og flaum. Følgjande må takast omsyn til i det vidare planarbeidet. - Planarbeidet vil ikkje omfatta bygningar med varig opphald. Omsynet til ras, skred og flaum vert vurdert i ROS-analysen. FRAMDRIFTSPLAN Det er lagt opp til følgjande framdriftsplan: Arbeidsoppgåver Ansvarleg Frist Kunngjering varsel om oppstart av FASIT 15. februar 2013 planarbeid og planprogram Høyring av framlegg til planprogram, min 6 veker 15. februar 1. april 2013 Handsaming av innkomne merknader. FASIT Utarbeiding av endeleg planprogram Vedtak av endeleg planprogram Plan og 09. april 2013 Utarbeiding av framlegg til detaljreguleringsplan forvaltningsstyret FASIT Handsaming av detaljreguleringsplan, Plan og 14.mai/11.juni , gong forvaltningsstyret Offentleg ettersyn 6 veker Mai/juni/juli 2013 Handsaming av merknader Handsaming av detaljreguleringsplan, 2. gong Vedtak av reguleringsplan (Frist føreset små endringar etter offentleg ettersyn) Luster kommune Plan og forvaltningsstyret Kommunestyret August/september 2013 August/september 2013 Det vert teke atterhald om stopp i planarbeidet dersom bygdelaget ikkje finn det økonomisk forsvarleg å bygge ut området når planframlegget og tekniske løysingar i samband med veganlegg ligg føre

8 OPPLEGG FOR MEDVERKNAD Ein ordinær planprosess skal gi alle ein mogelegheit til å komme med sine syn på bygging av tursti mellom Nymoen og Vadøyane, i form av innspel til arbeidet med planprogrammet og reguleringsplanen. I tillegg til annonsering i Sogn Avis vert varsel og planprogram sendt direkte til private og offentlege høyringsinstansar i samsvar med følgjande liste: Grunneigarar Naboar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/miljøvernavdelinga og Kommunalavdelinga 6863 Leikanger Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/landbruksavdelinga Pb. 14, 6801 Førde Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/plan- og samfunnsavdelinga, 6863 Leikanger Sogn og fjordane Fylkeskommune v/kulturavdelinga Pb. 173, 6801 Førde Statens vegvesen Region Vest Askedalen Leikanger Luster kommune v/plan- og eigedom 6868 Gaupne Luster kommune v/servicetorget (barnerepresentanten /eldrerådet/råd for funksjonshemma) 6868 Gaupne Luster kommune v/hovudbiblioteket 6868 Gaupne Telenor Servicesenter for nettutbygging PB 7150, 5020 Bergen Luster Energiverk AS 6868 Gaupne NVE Hydro Energi / Sweco - 7 -

9 Innspel til planprogram Planoppstart er varsla og planprogrammet har vore til offentleg ettersyn i 6 veker. Frist for innspel var sett til Midtvegs i høyringsperioden vart det klart at planområdet måtte utvidast for at turstien skulle koplast på landbruksvegen på Vadøyane på ein god måte. Utviding av planområdet vart vasla og fristen for innspel vart utvida med 2 veker. Ny frist for innspel vart sett til Innspel Følgjande innspel er komme inn (våre kommentarar i kursiv): - Fylkesmannen i Sogn og fjordane, Miljøvernavdelinga, datert : Fylkesmannen er generelt positiv til opparbeiding av turstiar og andre tiltak som legg til rette for friluftsliv. Opparbeiding av turstien krev inngrep inngrep både i ein nasjonalt viktig naturtypelokalitet og ut i Eidsvatnet. Viktig at det som ein del av planarbeidet vert vurdert andre plasseringsalternativ/løysingar som grip mindre inn i desse områda. I og med at planen sitt konfliktpotensiale for naturmiljø er stort, vert det alt no signalisere at det kan bli aktuelt å måtte vurdere motsegn mor reguleringsplanen. I og med at turstien ligg i flaumutsett område vert det lagt til grunn at turstien vil verte eit relativt stort teknisk inngrep på grunn av utfylling i Eidsvatnet. Planarbeidet er i strid med arealdelen til kommune og deler av tiltaket går gjennom ein naturtype som er klassifisert som svært viktig. Dette vil seie at planen vert omfatta av KU-forskrifta. Konekvesutgreiinga må vere meir omfattande og detaljert enn den metodikken som er nytta i kommuneplanen. Planprogrammet må ha meir fokus på kva tema som skal utgreiast og kva metode som skal nyttast slik at planen og det konkrete tiltaket vert tilstrekkeleg utgreidd. Naturmangfaldlova må innarbeidast i planprogrammet og vi føreset at det vert skaffa ny og konkret kunnskap om naturtypelokaliteten og evt raudlisteartar. Kommunen har gjennom si planlegging og arealforvaltning eit sjølvstendig ansvar for å sikre biologisk mangfald, ikkje minst i dei områda som er registrerte i den kommunale naturtypekartlegginga. Eidsvatnet er viktig for både sjøaure og stadeigen aure. Bygging av tursti krev utfylling i Eidsvatnet i område som til dels er grunne og har ein viktig funksjon som oppvekst- og næringsområde for fisken. Ser det såleis som klart uheldig med utfylling i Eidsvatnet og vil klart rå frå utfylling over lengre strekningar i vatnet. Ser det og som viktig at det som del av planarbeidet vert vurdert andre plasseringsalternativ/løysingar som i mindre grad grip inn i ein nasjonalt viktig naturtypelokalitet og ut i Eidsvatnet. I og med at planen sitt konfliktpotensiale for naturmiljø er stort, vert det alt no i samband med oppstartsvarselet signalisert at det kan bli aktuelt å måtte vurdere motsegn mot reguleringsplanen. Dersom det vert gått vidare med planane om ein tursti innanfor det aktuelle planområdet, vil vi peike på at dei miljørettslege prinsipp i naturmangfaldlova skal leggast til grunn som retningslinjer og at vurderinga av prinsippa skal gå fram av vedtaket. For at ein skal kunne ta omsyn til naturverdiane i området må ein fagkyndig biolog gjennomføre undersøkingar i felt, både av botanikk og fugleliv, spesielt med vekt på å kartlegge eventuelle raudlista artar i området. I feltundersøkinga bør ein og sjå på - 8 -

10 om det er deler av området som har lågare verdi, og som eventuelt kan vere eigna for bygginga av turstien. For at det skal vere akseptabelt å byggje tursti innanfor avgrensinga av naturtypelokaliteten, må det dokumenterast at byggjeareala av ein eller annan grunn har lågare verdi og/eller ikkje er veksestad eller potensiell veksestad for raudlista artar. Ved bygging av turvegar i utmark er det viktig å sikre ei mest mogeleg naturvennleg tilrettelegging. Ein enklare og lett opparbeida sti vil naturlegvis gi mindre inngrep og vere mindre konfliktfylt for m.a. naturmiljø samanlikna med ein universelt utforma turveg. Ved anleggsarbeid i og ved vatn/vassdrag er det svært viktig med tiltak for å unngå at vassdraget ikkje vert tilført finstoff eller partiklar frå sprengstein, då dette er nåleforma partiklar som øydelegg gjellene på fisken, og som såleis kan føre til fiskedød. Rår klart frå utfylling over lengre strekningar i vatnet. Viss det vert nødvendig med ei avgrensande utfylling over ei kortare strekning i vatnet vert det tilrådd at det vert brukt utfyllingsmassar som ikkje inneheld partiklar frå sprengstein eventuelt bruk av siltgarn/skjørt. Ved kryssing av elva med bru vert det tilrådd ei løysing som minimerer behovet for inngrep i vasstrengen, og som ikkje er til hinder for allmenn ferdsel langs elvekanten. Tilrår at det på strekningar der det er mogeleg at turstien vert trekt tilbake frå vassstrengen for å ivareta kantvegetasjonen og andre naturfaglege interesser. Viktig at det vert lagt vekt på god terreng- og landskapstilpassing av turstien. Fylkesmannen vil ta nærmare stilling til arealdisponeringa og motsegnspørsmålet ut frå planframlegg med konskvensutgreiing, alternativvurderingar og innarbeidde avbøtande tiltak i planen for å dempe konfliktane med naturmiljø. FASIT sin kommentar: Vi vil i planarbeidet framover ha løpande dialog med sakshandsamar Dag Endre Stedje slik at vi prøve å komme fram til løysingar som kan godkjennast av dei i ein tidleg fase. Vi ynskjer og å føreta ein felles synfaring om vi finn det nyttig. I forhold til naturmangfald har Bygdelaget lagt fram ein rapport frå 2009, utarbeida av Bioreg as for Vassbakken Kraftverk AS, som omhandlar verknadar på biologisk mangfald i området. Rapporten kan danne grunnlag for vidare planarbeid og vurderingar om det er behov for suppleringar. Det har vore viktig for bygdelaget å legge opp til at turstien i forhold til stigning og bredde kan nyttast av så mange som mogeleg. Det bør i det vidare planarbeidet vurderast om omsyna til naturmiljøet og universell utforming kan sameinast. Det meste av turstien vil ikkje krevje utfylling i Eidsvatnet, men for eit mindre parti er det trong for å gå ut i vatnet for å få plassert turstien. Det vert i det vidare planarbeidet arbeidd med å finne gode løysingar som ikkje påverkar fisken i området i større grad

11 - Fylkesmannen i Sogn og fjordane, Beredskapsavdelinga, datert : Oppmodar om at ROS-analysen ikkje vert for innskrenka og at evt funn og tilrådingar frå ROS-analysen vert følgde opp og innarbeidde i planen. - Fylkesmannen i Sogn og fjordane, Landbruksavdelinga, datert : Planområdet omfattar i hovudsak ikkje produktivt jordbruksareal. Landbruksavdelinga har difor ingen avgjerande merknader til planarbeidet. - Statens vegvesen Region vest, Vegavdeling Sogn og Fjordane, : Kan ikkje sjå av skisse i planprogrammet at det er plass til parkeringsanlegg innanfor planområdet. Vil tilrå at planområdet vert utvida slik at naudsynt parkerings- og snuplass vert ein del av planen. FASIT sin kommentar: Det er lagt opp til parkeringsplass ved Galdaneset. Her ligg det eit restareal etter opprusting av fylkesveg 55. I oppstartsvarselet vart området frå fylkesvegen og ut i Eidsvatnet vist til som planområde. - NVE, Region vest, datert og : Rår til at arealbrukskategorien Bruk og vern av vassdrag, Natur og friluftsliv, vert nytta for vasstrengen og kantsoner. Dersom planen gjev ei god skildring av tiltaka og konsekvensar for ålmenne interesser er vurdert, kan NVE fastsette at tiltak som er tillate i reguleringsplanen ikkje treng særskilt løyve etter vassresurslova. Vegen langs Eidsvatnet kan potensielt vere skredutsett. Det bør difor i ROSvurderinga gjerast greie for om ein sti langs vatnet vil medføre auka risiko for liv og helse. FASIT sin kommentar: Innspelet vert innarbeida i det vidare planarbeidet. - Sigrun og Kjartan Kvien, nabo og grunneigar, datert : Er positive til planane men ynskjer meir informasjon. Tek opp at eit område langs Eidsvatnet vil by på tekniske problem å bygga tursti. FASIT sin kommentar: Planprogrammet er i varslingsprosessen oversendt til alle naboar. Dei tekniske utfordringane vert ein del av det vidare planarbeidet. - Kari Johanna Yttri, sambygding, datert : Kjem med informasjon om stadnavn i området. Meiner det er viktig å nytte rett namn på kart, skilt og informasjon m.m. Vedtak av planprogram Planprogrammet vart samrøystes vedeteken i Plan- og forvaltningsstyret Sak: 30/13. Følgjande vurdering låg til grunn for rådmannen si tilråding: Luster kommune meiner at ein turveg langs Eidsvatnet vil vera eit godt tiltak både for innbyggjarane i området og for cruiseturistar og andre turistar som vitjar Skjolden. Planprogrammet synleggjer på ein grundig måte dei konfliktane som ein turveg i dette området kan skapa med omsyn til biologisk mangfald. Trass i at det er avdekka mogelege konfliktar i området, vil rådmannaen rå til at planarbeidet blir ført vidare. Arbeidet med planen må finne løysingar som gir ein fornuftig turvegtrase

12 Vidare planprosess På grunn av at Fylkesmannen varsla motsegn i si fråsegn til planprogrammet vart det gjennomført ei synfaring på staden den I tillegg til Fylkesmannen sine 2 fagpersonar deltok Luster kommune og oppdragsgjevar på synfaringa. Heile traseen for turstien vart synfart og ein kom fram til gode løysingar for plassering og god terrengtilpassing. I etterkant av synfaringa oversende Fylkesmannen ei skrifteleg tilbakemelding med sine tilrådingar. Dei oppfatta at det var semje om at to meters bredde på turstien var tilstrekkeleg og legg dette til grunn for sine tilrådingar. Turstien skal ikkje brøytast. Dei vil sterkt rå til å plassere turstien inntil fylkesvegen på heile strekninga langs Eidsvatnet for så langt som råd å unngå utfylling i vatnet og ivareta deler av kantvegetasjonen. Ei slik løysing vil krevje oppsetting av autovern på dei strekningane som i dag er utan autovern. I enden av Eidsvatnet er det lagt inn to trasealternativ. Eitt som ligg langs fylkesvegen og eitt som går langs vatnet og nedste delen av Fortunselva. Dei vil sterkt rå frå og vil måtte vurdere å fremje motsegn om turstien vert plassert langs vassdraget og gjennom sumpskogen. Av omsyn til naturtypelokaliteten meiner dei at det er ei langt betre løysing å plassere turstien inntil fylkesvegen (krev oppføring av autovern). Dei ser det som svært viktig at turstien vert plassert heilt inn mot fylkesvegen og at det i reguleringsførsegnene vert stilt krav til løysingar som vil minimere arealbehovet til turstien slik at ein så langt som råd unngår inngrep inn i naturlokaliteten. Viss det vert gått inn for ei slik løysing kan dei ikkje sjå at det vil vere behov for at fagkyndig biolog gjennomfører undersøkingar i felt, jf. Merknaden nedst på side to i fråsegna deira Det er tenkt å krysse Fortunselva med ei hengebru. Dei ser det då som viktig at det vert gjeve rom for at fiskarar kan passere under brua langs elvekanten. Vidare vil turstien følgje straumgata/traktorvegen gjennom naturtypelokaliteten. Dei ser på dette som ei god løysing, og har ikkje avgjerande merknader til denne delen av naturstien. Dersom turstien vert plassert inntil fylkesvegen og elles følgjer straumgata og traktorvegen, meiner dei at det er tilstrekkeleg å få fram verknadane for ulike interesser og omsyn gjennom planomtalen og ei enkel konsekvensutgreiing tilsvarande den som er nytta i kommuneplanen. Planarbeidet treng då ikkje utførast i samsvar med KU-forskrifta. På grunn av denne utvida planprosessen i forhold til den viktige naturtypen har framdriftsplanen i planprogrammet vorte justert. Offentleg ettersyn Etter at planframlegget vart godkjent fyrste gong i det faste utvalet i plansaker vert det lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker. Det kom då innspel frå Statens vegvesen som hadde kommentarar som gjekk på sikkerheiten ved oppstillingsplassen for bussar på Galdaneset og dei tekniske løysingane ved gjennomføring av planen. Det er lagt opp til endringar i planframlegget som skal opp til 2. gangshandsaming i forvaltningsstyret som tek omsyn til desse kommentarane

13 ROS analyse Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som kan ha innverknad på om arealet er egna til utbyggingsføremålet og eventuelle endringar av desse forholda som følgje av planlagt utbygging. Det er utført ei analyse av området basert på digitale GIS-data og samtalar med kommunen og grunneigar. Analysen er gjennomført i samsvar med vedlagde sjekkliste som er basert på DSB sin rettleiar/temahefte Samfunnsikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet. Konklusjonar frå ROS-analysen: 1. Natur- og miljøforhold: - Det må takast spesielle omsyn til lokaliteten av den spesielle naturtypen rik sumpskog ved traseval i planframlegget. Utsnittet under viser naturtypeområdet som er registert i Fylkesatlas. - Ved fylling av lausmassar i Eidsvatnet må det takast omsyn til fiskebestanden i området. Kantvegetasjonen langs vatnet må og i størst mogeleg grad takast omsyn til. - Det må takast omsyn til eksisterande flaummål ved høgdesetting av turstien

14 - Området er skredutsett og det kan difor ikkje oppførast bygg for varig opphald. Utsnittet under viser skredhendingar som er registert i Skrednett. Blå firkantar viser isnedfall og grå firkant viser steinsprang. 2. Menneskeskapte forhold: - Det må i planarbeidet takast omsyn til sikringstiltak som oppsetting av vegrekkverk og evt gjerde for å hindre ulykker. - For å sikre busspassasjerar mot ulykker ved av og påstigning må det leggast opp til at bussar frå Skjolden køyrer opp til Vassbakken for å snu slik at all av og påstigning skjer mot gangstien på Galdaneset, P1, og ved Wittgensteinskiltet, P2. Det skal skiltast at det er forbode å svinga av ved P1 og P2 for dei som kjem frå Skjolden. Det må byggast refuge mot vegen ved bussparkering P1 og P2. Det må settast av 6m bredde på bysslommene for å få plass til refuge. 3. Spesielle forhold ved bygging av anlegget: - Det må takast spesielle omsyn ved bygging av turstien med omsyn til Eidsvatnet, Fortunselva og den spesielle naturtypelokaliteten rik sumpskog. - Ved bygging av hengjebrua over Fortunselva må dei tekniske anlegga godkjennast av NVE før bygging. - Elles ingen spesiell risiko. ROS-analysen viser at tiltaket ikkje representerer høgare risiko for menneske eller samfunn enn kva som vert akseptert for eit tursti. ROS-analysen ligg ved som vedlegg. Berørde grunneigarar G/Br nr 17/36 G/Br nr 17/1 G/Br nr 17/34 G/Br nr 20/9 G/Br nr 20/12 Eirik Nyhus Kjell Arvid Nyhus Sogn og Fjordane fylkeskommune/statens vegvesen Monika og Simon Page Andreas Wiese

15 Omtale av planframlegget Dei siste sommarane med auka tilstrøyming av turistar i Skjolden gjer at trafikksituasjonen oppover dalen kan vere problematisk. Cruiseturistar i bussar og som gåande fører ofte til farlege situasjonar. Den nye turstien vil auke trafikksikkerheiten ved at gåande og syklande kan nytta turstien. I tillegg vil den vere eit godt opplevelse- og trimtilbod til dei fastbuande og andre turistar. Fylkesvegen er nasjonal turistveg og turstien vil kunne vere ein naturleg stoppestad for rast og turgåing for turistar på veg til og frå Sognefjellet

16 Turstien er delt opp i to hovuddelar: T1 frå Nymoen til Fortunselva og T2 frå Fortunselva gjennom Vadøyane til opparbeida landbruksveg. T1 Tursti del 1,Området langs Eidsvatnet mellom Nymoen og Valburstein Planframlegg Tursti pr 0-350, datert Turstien skal byggast mellom Eidsvatnet og fylkesvegen frå Nymoen og fram til Valburstein

17 Det er lagt opp til bruk av rekkverk mellom tursti og fylkesvegen for å minst mogeleg utfylling i Eidsvatnet. Der ein må fylle ut i Eidsvatnet må det takast omsyn fiskebestanden i forhold til type massar og finstoffinnhald

18 For denne delen av turstien vil heile det smale arealet mellom fylkesvegen og Eidsvatnet vere regulert til turstiføremål. Det er gjort for å gjere det mogeleg å justera vegen slik at den vert liggane best mogeleg i forhold til terrenget. Planframlegg Tursti pr , datert For nokre tronge parti er det trong for utfylling i Eidsvatnet eller mur. Behov for bruk av mur må vurderast spesielt for pr og Bryggeløysingar med innfesting i vegmur kan og verte aktuelt. Tekniske løysingar må avklarast med Statens vegvegsen i forkant av bygging av turstien. Under: Normalprofil for det det smalaste partiet ved pr

19 Ved Galdaneset er det lagt opp til å bygge oppstillingsbussar for 2 bussar og 6 parkeringsplassar. For å sikre busspassasjerar mot ulykker ved av og påstigning må det leggast opp til at bussar frå Skjolden køyrer opp til Vassbakken for å snu slik at all av og påstigning skjer mot gangstien på Galdaneset, P1, og det skal skiltast at det er forbode å svinga av for dei som kjem frå Skjolden. Det må byggast refuge mot vegen ved bussparkering P1 og P2. Dett er sett av 6m bredde for å få plass til å bygge refuge. Fartsgrensa er i dag 80 km/t i dette området. Vi har lagt opp til stoppsikt for SA3 og fartsgrense 80 km/t som i følgje Hb 017 skal vere 100m. Dette siktkravet gjer at nokre utstikkande fjellnabbar må sprengast vekk. Eit anna tiltak vil vere å redusere fartsgrensa i dette området

20 Ved Galdaneset er turstien lagt langs fylkesvegen slik at området langs vatnet kan ligge som i dag. Galdaneset har fine naturkvalitetar, fin utsikt framover dalen og naturleg tilkomst til vatnet. For området nærmast fylkesvegen kan det utførast enkel opparbeiding og setjast ut benkar slik at området kan nyttast til rasteplass. Turistar som ynskjer å sjå dei gamle tuftene etter Wittgenstein si hytte kan parkere her og gå på turstien til infoskiltet ca 200m lengre framover dalen og evt heilt fram til tuftene

21 Ved Wittgensteinskiltet kan ein sjå dei gamle tuftene etter hytta. Det er lagt opp til at turistane skal kunne låne båt og ro over Eidsvatnet slik Wittgenstein gjorde. For å sikre busspassasjerar mot ulykker ved av og påstigning må det leggast opp til at bussar frå Skjolden køyrer opp til Vassbakken for å snu slik at all av og påstigning skjer mot gangstien ved Wittgensteinskiltet, P2. Det skal skiltast at det er forbode å svinga av på ved P2 for dei som kjem frå Skjolden. Det må byggast refuge mot vegen ved bussparkering P1 og P2. Det er sett av 6m bredde på busslomma for å få plass til refuge. Planframlegg Tursti pr , datert

22 Turstien skal ha ein opparbeida bredde på 2m og for å få til ei best mogeleg terrengtilpassing vil høgden på mur/skråning mellom fylkesvegen og tursti variere. Normalprofil for turstien mellom pr 0 og 950. T1 Tursti del 1, Området frå Vaburstein og gjennom Grønnene til Fortunselva Planframlegg Tursti pr , datert Etter Valbursteinen er turstien trekt vekk frå Eidsvatnet og ligg parallelt med fylkesvegen fram til straumgata gjennom Grønnene

23 Normalprofil for turstien mellom pr 950 og Grønnene og Vadøyane er ein del av den rike sumpskogen som er registrert i Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning og er klassifisert som ein svært viktig naturkvalitet i Sogn og Fjordane. Denne naturlokaliteten er det i størst mogeleg grad teke omsyn til i planframlegget. Ved å trekke turstien vekk frå området langs Eidsvatnet og Fortunselva vil bygginga av turstien påverke naturområdet i vesentleg mindre grad. Opplevingsgraden for brukarane av turstien vert tilsvarande redusert. Planframlegget legg vekt på ta mest mogeleg omsyn til den viktige naturtypen

24 Planframlegg Tursti pr , datert Turstien vil følgje straumgata i området vidare fram til kryssing av Lingåi og fram Fortunselva. Høgspentanlegget vil på sikt leggast frå luft til kabel i jord. Noko som vil auka opplevingsgraden for brukarane av turstien. Opparbeiding av turstien i same trase som høgspentanlegget vil i liten grad føre til at naturlokaliteten vert påverka. Då det ikkje føreligg ein avtale om høgspentanlegget skal leggast i jord er området lagt inn som eit fareområde i plankartet

25 Arbeidet med å legge el-anlegget i bakken kan samordnast med bygging av turstien. VK1 Kryssing av vassdrag Lingåi VK2 Kryssing av vassdrag - Fortunselva Planframlegg Tursti pr , datert Bygdelaget ser føre seg at bru over Lingåi kan byggast som vist på skissa over

26 Turstien vil krysse Fortunselva der elva er på det smalaste og gå vidare inn på Vadøyane. Elva skal kryssast med hengjebru. Det skal takast omsyn til fiskarar som går langs elvebredden ved høgdesetting av landfeste på hengjebrua. Bygdelaget ser føre seg ei hengebru av typen som er vist på bilete. Hengjebrua over Fortunselva vil få eit spenn på om lag 40m. I tillegg er det trong for om lag 20m til tekniske anlegg som bakstrekk av vaiere inn på land. Kjell Arvid Nyhus er representant for grendelaget og grunneigar ved Fortunselva og har hatt ei synfaring med NVE for sjå på tekniske løysingar for elvesikring. Elvekanten framstår i dag som ustabil og denne kan sikrast ved at det vert lagt grov stein ved elvekantane opp til terrenghøgde. Eksisterande overhengande torv kan plasserast over den grove massen. Dette vil gi ei tilnærma naturleg elveskråning. Dette arbeidet bør samordnast med bygging av hengjebrua

27 T2 Tursti del 2, Området Fortunselva- Vadøyane Planframlegg Tursti pr , datert På Vadøyane vil turstien følgje straumgata på same måte som ved Grønnene. Etter ca 250 m,rett før Fortunselva i aust, tek turstien av frå straumgata mot nord. Vidare skal turstien byggast i eigedomsgrensa i landbruksarealet mellom eigedommane g/brnr 20/9 og 20/12. fram til eksisterande landbruksveg Etter straumgata vil turstien ligge utanfor den viktige naturtypen og gå inn i opparbeida landbruksareal til den opparbeida landbruksvegen

28 Turstien går over i eksisterande landbruksveg ved det gamle uthuset

29 Naturmangfald Naturmangfaldlova skal leggast til grunn som retningslinje for all offentleg forvaltning som vedkjem naturmangfaldet. Gjennom planarbeidet er det komme fram spesielle moment som det må takast omsyn til når det gjeld naturmangfaldet. Kunnskapsgrunnlaget ( 8) er henta frå fylkesatlas, naturbase, artskart, vannportalen, INON og MiS og gjennom dialog med kommunen. Det er funne opplysningar om lokalt viktige naturtypar som det må takast spesielle omsyn til i planområdet. Planområdet er ein del av naturområder som er ein viktig naturtype, men er ikkje verna. Turstien er ikkje plassert i område med kjente vekst- eller leveområde for sjeldne, sårbare eller trua artar og samfunn. Det er ikkje interessante eller inngrepsfrie kvartær- eller berggrunnsgeologiske naturområder å finne her. Ein skal ved ny utbygging freiste å unngå mogeleg vesentleg skade på naturmangfaldet ( 9). Ved dagens og framtidig bruk av planområdet er det fare for skader som vil påverke naturmangfaldet vesentleg. Planframlegget viser total utbygging av området og den samla belastningen på naturmiljøet er vurdert ( 10). Turstien er trekt vekk frå den rike sumpskogen som ligg langs den øvre delen av EIdsvatnet og nedre delen av området langs Fortunselva for å unngå fare for skader som vil påverke naturmangfaldet. Landskap visuelle konsekvensar Turstien skal opparbeidast på ein mest mogeleg skånsom måte i forhold til landskap og terrengtilpassning

30 Universell utforming Turstien skal som langt råd ha universell utforming når det gjeld omsyn til dekke, stigning m.m. slik at personar med mindre funksjonshemming vil kunne nytte stien. Ved hengebrua kan det verte større stigning enn 1:20 over ein kortare strekning, men helst ikkje meir enn 1:12 og det må vera rampe, ikkje trinn eller tersklar. Det skal nyttast grusdekke på turstien og grusen skal ha mykje finstoff slik at den pakkar seg og er godt egna til sykkel, barnevogn, rullator og rullestol. Opparbeida bredde på turstien vert 2 m. Det skal opparbeidast møteplassar og kvileplassar med benk der det er naturleg. Turstien skal ikkje brøytast om vinteren. Tekniske løysingar Det er lagt opp til at turstein skal opparbeidast på ein skånsom måte. Der det let seg gjere vil inngrepet begrensa seg til utlegging av fiberduk og oppfylling av grov naturgrus i varierande tykkelse, med elvegrande som topplag. Grendelaget ser føre seg at mykje av arbeidet med turstien vert utført som dugnadsarbeid. Slik turstien er tenkt opparbeida høver det godt å utføre ein del av arbeidet på dugnad. Det kan likevel vere trong for fagarbeidarar å bygge dei litt meir krevjande tekniske anlegga. For dei smalaste partia mellom fylkesvegen og Eidsvatnet vil det vere trong for større tekniske tiltak som natursteinmur og bryggekonstuksjonar evt med innfesting i eksisterande vegmur. Der turstien ligg parallelt med fylkesvegen skal det settast opp vegrekkverk slik at avstanden mellom gangareal og køyreareal vert minst mogeleg. Lingåi og andre bekkar skal kryssast med klopper/bruer i naturmateriale. Avrenning av overflatevann frå turstien skal ledast mot terreng. Naturområdet, Fortunselva og Eidsvatnet må ikkje tilførast avrenningsvann som kan innehalda forureining. Alle anlegg i elva skal godkjennast av NVE før bygging. Det skal leggast opp til samordning av anleggsarbeid for tursti med EL-grøft og elveforbygging ved Fortunsevi. EL-anlegg Det er lagt inn sikringssoner frå høgspentanlegget då det ikkje er på plass ein formell avtale om at desse skal leggast i kabel. Arealoversikt T1 Tursti Nymoen - Fortunselva T2 Tursti Fortunselva - Vadøyane UF1 Utfylling i Eidsvatnet KV1 Kryssing av vassdrag, Lingåi KV2 Kryssing av vassdrag, Fortunselva P1 Buss- og parkeringsplass, Galdaneset P2 Buss- og parkeringsplass, Wittgenstein Totalt areal m m2 557 m2 55 m2 581 m2 600 m2 509 m m2-29 -

31 Føresegner til reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane. I samsvar med plan- og bygningslova 12-5, 12-6 og Planen er datert: Siste revisjon: 1 Fellesføresegner 1.1 Føremålet med planen er å leggja til rette for bygging av tursti mellom Nymoen og Vadøyane. 1.2 Reguleringsføresegnene gjeld området innanfor plangrensene som er vist på plankart , datert Utbygging av området skal skje i samsvar med plankartet og føresegnene. 1.3 Ved bygging av turstien skal det leggast opp til løysingar som vil minimere arealbehovet slik at ein så langt som råd unngår inngrep inn i naturlokaliteten rik sumpskog og slik at eksisterande vegetasjon langs Eidsvatnet, buskvegetasjon og store bjørketre, så langt som råd vert teken vare på. 1.4 Dersom det under anleggsarbeid eller anna verksemd i planområdet vert funne automatisk freda kulturminner, skal arbeida straks stoppast og kulturvernmyndigheitene varslast i samsvar med lov om kulturminne 8, 2.ledd. 1.5 Ved bygging av turstien skal det leggast opp til løysingar som sikrar eksisterande fylkesveg mot skade med omsyn på vegkroppen med tilhøyrande tekniske anlegg. Krav til avstand mellom gangareal og vegbane skal avklarast med Statens vegvesen før bygging. Der det er naudsynt med geotekniske undersøkingar må dette dokumenterast før bygging. 2 Reguleringsføremål Området er regulert til følgjande føremål i samsvar med plan- og bygningslova 12-5 og 12-6: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL 12-5 nr 2 - Buss- og parkeringsplass, P1-P2 Grønnstruktur, PBL 12-5 nr. 3 - Tursti, T1-T2 Bruk og vern av sjø og vassdrag, PBL 12-5 nr. 6 - Utfylling i Eidsvatnet, UF1 - Kryssing av vassdrag, KV1-KV2-30 -

32 Omsynssone, PBL Sikring mot høgspentanlegg - Frisiktsoner 2 Buss- og parkeringsplass, P1 - P Området er avsett til parkeringsplass og bussoppstilling ved Galdaneset (P1) og ved Wittgensteinskiltet (P2). Det skal skiltast at det er forbode å svinga av på P1 og P2 for dei som kjem frå Skjolden. Det skal byggast refuge mot vegen ved bussparkering P1 og P2. Turstien kan byggast som ein del av P Det kan opparbeidast parkeringsplassar for privatbiler og bussoppstillingsplasser som vist i reguleringskartet. Det er høve til justeringar ved bygging av parkeringsanlegga for å få til ei best mogeleg terrengtilpassing og minst mogeleg naturinngrep. Det skal vera refuge mellom bussoppstilling og fylkesveg, slik at busspassasjerar ikkje kan stige direkte ut i vegbana. 2.5 Parkeringsplassane må ha siktsoner i samsvar med gjeldande normer. 3 Tursti, T Området er avsett til tursti mellom Nymoen og Vadøyane og tilhøyrande anlegg Opparbeid bredde for turstien er 2,0m og det skal nyttast grusdekke egna for universell utforming. Vegen bør s å langt råd ikkje vera brattare enn 1:20. Ved bruene kan det vera brattare stigning eit kort stykke. Ingen stad skal det vera trappetrinn eller tersklar. Plassering av turstien er vist med senterlinje i plankartet. Det er likevel høve til å justere traseen innanfor reguleringsformålet for å få til ei best mogeleg terrengtilpassing og minst mogeleg naturinngrep. Ved bygging av turstien skal tilgrensande skråningsareal jorddekkast slik at det vert lagt til rette for naturleg revegetasjon. Turstien skal ikkje brøyast med traktor eller større køyretøy om vinteren. Snøfres og løypemaskin kan nyttast i turstitraseen. Tekniske anlegg for tusti og bruer kan byggast i området som er avsett til tursti. Turstien skal byggast på ein høgde som ligg over flaummålet i Eidsvatnet og Fortunselva

33 4 Utfylling/tekniske anlegg i Eidsvatnet, UF1 4.1 Området er avsett til fylling og andre tekniske anlegg i Eidsvatnet som er naudsynt for å bygge turstien mellom Nymoen og Vadøyane og tilhøyrande anlegg. Dei tekniske anlegga skal velgjast ut i frå kva som gjev minst mogeleg belastning på naturområdet. 4.2 Massar som skal nyttast i Eidsvatnet må vere av ein type som ikkje skadar fiskebestanden. 5 Kryssing av vassdrag, KV1 - KV2 5.1 Området er avsett til bruer og tekniske anlegg som er naudsynt for at turstien kan krysse Lingåi (KV1) og Fortunselva (KV2) Massar som skal nyttast i Lingåi og Fortunselva må vere av ein type som ikkje skadar fiskebestanden. Ved bygging av bru skal tekniske løysingar i forhold til elva godkjennast av NVE. Hengebrua skal byggast på ein måte som gjer at fiskarar kan passere under brua langs elvekanten. 6 Omsynssone høgspentanlegg 6.1 Området viser området med høgspentanlegg i luft