NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016"

Transkript

1 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/ Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan for hele fireårsperioden 7/2012-6/2016. Virksomhetsplanen skal utarbeides i tråd med forbundets strategisk plan , vedtekter (revidert 25. november 2011), arbeidsordning for utvalg (revidert 25. november 2011) og ny kommunikasjonspolicy. I perioden gjelder fire strategiske tema som alle utvalg, så langt som mulig, skal arbeide mot. 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø. 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen, og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for person- og godstransporter. 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på leveranser. 4. Innovasjon og fornyelse Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer, kontraktsformer, finansieringsformer m.v.

2 2 Forbundsstyret har fordelt utvalgsledelse på land som vist under. Utvalg Ledende Arbeidsområde land Belegninger Finland Belegningstyper, produksjon og utlegging Bruer Norge Effektiv brudrift, bruk av ny bruteknologi Drift og vedlikehold Norge Planlegging og utføring av drift og vedlikehold, teknologiutvikling Informasjonssystemer/IKT Sverige Systemutvikling/-forvaltning, modeller for veg- og geodata ITS Sverige Trafikkstyring/-forvaltning (network operations), trafikkdata Kjøretøy og transporter Norge Samspillet kjøretøy-veg-fører, effektive og sikre transporter Miljø Danmark Utvikling av et miljøvennlig veg- og transportsystem Organisering og marked Finland Markedsutvikling, Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer, kontraktsstrategier og former Strategisk planlegging Finland Strategisk utvikling av transportsystemet, planleggingsmetodikk, samfunnsøkonomi Trafikksikkerhet Sverige Utvikling av et sikkert veg- og transportsystem, trafikantadferd Transport i byer Danmark Tilrettelegging for alle trafikantgrupper, mobilitetsplanlegging, varetransport i byer Tunneler Sverige Effektiv tunneldrift, Bruk av ny tunnelteknologi, sikkerhet i tunneler Utforming av veger og Island Utforming, sambruksareal (shared space) gater Vegens konstruksjon Danmark Grunnforhold, oppbygging og dimensjonering Kompetanse (nordisk utvalg) Universell utforming (nordisk utvalg) Norge Danmark Utvikling av kompetanse, rekruttering Universell utforming/tilgjengelighet for alle

3 3 2. Tidslinje Med ny ordning for rekruttering til utvalg skal ledere og sekretærer i nasjonale/nordiske utvalg være utnevnt innen 1. mars Nye utvalgsledere og -sekretærer for de ulike land skal sammen konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg innen 1. juli 2012, se skjema i pkt. 3. Den enkelte nasjonale avdeling kan, om de finner det hensiktsmessig, holde møte for avtroppende og påtroppende ledere og sekretærer for nasjonale utvalg (mars-april). Ellers oppfordrer vi påtroppende utvalgsledere og -sekretærer til å diskutere med avtroppende utvalgsledere og -sekretærer. Ledende land for det enkelte utvalg skal holde møte for nye utvalgsledere og -sekretærer fra alle land for å konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg, før eller under kongressen Via Nordica i juni Den enkelte nasjonale avdeling oppnevner øvrige utvalgsmedlemmer innen 1. september Med utgangspunkt i konkretisert arbeidsområde skal utvalg lage virksomhetsplan innen 15. november 2012, se skjema i pkt. 3. Virksomhetsplanen skal legges fram på forbundsmøtet høsten Utvalgene skal rapportere i henhold til virksomhetsplanen innen 15. november i årene 2013, 2014 og Rapportene legges fram på forbundsmøtet i november hvert av årene. Utvalgene skal lage en sluttrapport etter Via Nordica kongressen 2016 innen 1. juli Konkretisert arbeidsområde, virksomhetsplan og rapporter sendes til forbundssekretariatet: e-post:

4 4 3. Skjema for konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering Del I Utvalg og arbeidsområde sendes innen 1. juli Utvalgets navn Trafiksäkerhet 2. Konkretisert arbeidsområde Projektmål Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas i effektiva och intressanta former. Effektmål Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas. Arbete kommer till stor del ske i de interna temagrupper som bildas vid. 3. Utvalgsleder (ledende land) 4. Utvalgssekretær (ledende land) 5. Leder og sekretær i øvrige lands utvalg Lars Ekman, Sverige Roger Johansson, Sverige Land Leder Sekretær Finland Färöarna Danmark Island Norge Jaakko Klang, Egentliga Finlands NTM-central Armgarð E. Steinholm, formand, Landsverk Anders Gaardbo, Vejdirektoratet Auður Þóra Árnadóttir, Vegagerðin Sigurd Løtveit, Statens vegvesen Vegdirektoratet Johanna Nyberg, Ramboll Finland Oy Gunn H. Møller, Torshavn kommune Søren Troels Berg, Sikker Trafik Bryndís Friðriksdóttir, Efla hf Elin Børrud, Rambøll AS

5 5 Del II Virksomhetsplan og rapporter 6. Virksomhetsplan hele perioden november Nordiskt Trafiksäkerhetsforum utvecklas till en öppen plattform där de nordiska nätverken exponeras för en vidare krets. Basen är NVF:s interna och externa nätverk. Målgruppen är alla som kan påverka trafiksäkerhetsarbetet i dess olika skeden. Forumet är årligen återkommande och exponerar regelbundet state of art. Nordic Traffic Safety Forum eller Nordic Forum Zero. 2. Utskottets WEB-plats a. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i. Program ii. Dokumentation b. Protokoll i. Ordförande/sekreterare ii. Temagrupper c. Verksamhetsplan i. Utskottet ii. Temagrupperna d. Berättelser från studieresor e. Nordisk TS-jämförelse f. www-länkar och dokument av gemensamt intresse g. Blogg, public h. Intranät för utbyte av tankar, reflektioner, arbetsmaterial i. Bildspel från studiebesök som sker inom ramen för O/S-, tema- eller landsgrupper j. Develop a page in English with information about traffic safety in the Nordic countries 3. Temagrupper, aktuella intresseområdet som nominerats och valts av medlemmarna. Gruppen arbetar i fyra år och ska bemannas av deltagare från minst fyra länder. a. Fysiska möten i anslutning till årsmöten b. Web-möten minst varannan månad c. Studiebesök/seminarie, minst ett per år 4. Ordförande/sekreterargruppen a. Fysiska möten i anslutning till årsmöten och dessutom ett till per år b. Web-möten minst varannan månad c. Studiebesök/seminarie, minst ett per år 5. Nationella grupper Beroende av tradition och nationella förutsättningar blir arbetsformerna olika i de nordiska länderna. Dock är det nordiska perspektivet det som knyter oss samman. Det nordiska perspektivet bör därför vara vägledande och komma före det nationella perspektivet. Nedan anges en ambitionsnivå som varje land kan pröva. a. Fysiska möten, minst ett till per år, gärna i anslutning till studiebesök/seminarie b. Web-möten minst fyra per år

6 6 7. Rapport november 2013 Startmöte i Göteborg hösten 2012 Under startmötet delades medlemmarna upp i fem olika Temagrupper med egna verksamhetsplaner (som ligger på hemsidan): Samhällsplanering Grunddata Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhetsprogram Den självförklarande vägen Temagrupperna Arbetet i temagrupperna går överlag bra men en av arbetsgrupperna är förmodligen lite för stor med resultatet att engagemanget är lite lågt från många medlemmar. Grupperna träffas vid Nordisk TrafiksäkerhetsForum och vid gemensamma studiebesök. Där emellan har de avstämningsmöten per web. O/S möten Ordförande och sekreterare har haft 2 fysiska möten och 4 webmöten. O/S gruppen är en väl fungerande grupp och bär det största ansvaret för kvalitén på det Nordiska TrafiksäkerhetsForumet. Den fysiska mötespunkten blir ofta Köpenhamn av logistiska skäl. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i Bergen den maj års Nordiska trafiksäkerhetsforum genomfördes med 95 deltagare varav cirka hälften kom från Norge. Det blev många intressanta inlägg och diskussioner och presentationsmaterialet ligger på hemsidan. Årsmötet och möten i temagrupperna genomfördes i samband med seminariet. Transportforum i Linköping den 8-9 jan 2014 Vid Nordsikt TrafiksäkerhetsForum i Bergen fanns det 23 olika inlägg, alla var bra, men flera av dem var särskilt intressanta. Därför skickades ett förslag till en Nordisk session in till VTI, arrangör av Transportforum. Sessionen antogs och en Nordisk session genomförs i Linköping i jan Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i Reykjavik den 4-5 juni 2014 Planerna för nästa forum är just nu intensiva. Call for papers har gått ut till hela gruppen samt till tidigare deltagare i de tre senaste Trafiksäkerhetsforumen i Köpenhamn, Åhus och Åbo för att fånga upp ämnen och talare som efterfrågas. Just nu har ett tiotal förslag till papers kommit in, en vecka återstår av call. Många medlemmar ger möjligheter och svårigheter Det är lite besvärande att endast ca hälften av utskottets medlemmar kommer till årsmötet. Nu har vi flera medlemmar än någonsin så det blir resultat men resultatet särskilt i form av kollegialt utbyte hade blivit ännu bättre om vi hade haft större kontinuitet i våra olika grupper. 8. Rapport november 2014

7 7 9. Rapport november Sluttrapport - 1. juli 2016 for hele perioden