NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016"

Transkript

1 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/ Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan for hele fireårsperioden 7/2012-6/2016. Virksomhetsplanen skal utarbeides i tråd med forbundets strategisk plan , vedtekter (revidert 25. november 2011), arbeidsordning for utvalg (revidert 25. november 2011) og ny kommunikasjonspolicy. I perioden gjelder fire strategiske tema som alle utvalg, så langt som mulig, skal arbeide mot. 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø. 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen, og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for person- og godstransporter. 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på leveranser. 4. Innovasjon og fornyelse Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer, kontraktsformer, finansieringsformer m.v.

2 2 Forbundsstyret har fordelt utvalgsledelse på land som vist under. Utvalg Ledende Arbeidsområde land Belegninger Finland Belegningstyper, produksjon og utlegging Bruer Norge Effektiv brudrift, bruk av ny bruteknologi Drift og vedlikehold Norge Planlegging og utføring av drift og vedlikehold, teknologiutvikling Informasjonssystemer/IKT Sverige Systemutvikling/-forvaltning, modeller for veg- og geodata ITS Sverige Trafikkstyring/-forvaltning (network operations), trafikkdata Kjøretøy og transporter Norge Samspillet kjøretøy-veg-fører, effektive og sikre transporter Miljø Danmark Utvikling av et miljøvennlig veg- og transportsystem Organisering og marked Finland Markedsutvikling, Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer, kontraktsstrategier og former Strategisk planlegging Finland Strategisk utvikling av transportsystemet, planleggingsmetodikk, samfunnsøkonomi Trafikksikkerhet Sverige Utvikling av et sikkert veg- og transportsystem, trafikantadferd Transport i byer Danmark Tilrettelegging for alle trafikantgrupper, mobilitetsplanlegging, varetransport i byer Tunneler Sverige Effektiv tunneldrift, Bruk av ny tunnelteknologi, sikkerhet i tunneler Utforming av veger og Island Utforming, sambruksareal (shared space) gater Vegens konstruksjon Danmark Grunnforhold, oppbygging og dimensjonering Kompetanse (nordisk utvalg) Universell utforming (nordisk utvalg) Norge Danmark Utvikling av kompetanse, rekruttering Universell utforming/tilgjengelighet for alle

3 3 2. Tidslinje Med ny ordning for rekruttering til utvalg skal ledere og sekretærer i nasjonale/nordiske utvalg være utnevnt innen 1. mars Nye utvalgsledere og -sekretærer for de ulike land skal sammen konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg innen 1. juli 2012, se skjema i pkt. 3. Den enkelte nasjonale avdeling kan, om de finner det hensiktsmessig, holde møte for avtroppende og påtroppende ledere og sekretærer for nasjonale utvalg (mars-april). Ellers oppfordrer vi påtroppende utvalgsledere og -sekretærer til å diskutere med avtroppende utvalgsledere og -sekretærer. Ledende land for det enkelte utvalg skal holde møte for nye utvalgsledere og -sekretærer fra alle land for å konkretisere arbeidsområdet til sitt utvalg, før eller under kongressen Via Nordica i juni Den enkelte nasjonale avdeling oppnevner øvrige utvalgsmedlemmer innen 1. september Med utgangspunkt i konkretisert arbeidsområde skal utvalg lage virksomhetsplan innen 15. november 2012, se skjema i pkt. 3. Virksomhetsplanen skal legges fram på forbundsmøtet høsten Utvalgene skal rapportere i henhold til virksomhetsplanen innen 15. november i årene 2013, 2014 og Rapportene legges fram på forbundsmøtet i november hvert av årene. Utvalgene skal lage en sluttrapport etter Via Nordica kongressen 2016 innen 1. juli Konkretisert arbeidsområde, virksomhetsplan og rapporter sendes til forbundssekretariatet: e-post:

4 4 3. Skjema for konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering Del I Utvalg og arbeidsområde sendes innen 1. juli Utvalgets navn Trafiksäkerhet 2. Konkretisert arbeidsområde Projektmål Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas i effektiva och intressanta former. Effektmål Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas. Arbete kommer till stor del ske i de interna temagrupper som bildas vid. 3. Utvalgsleder (ledende land) 4. Utvalgssekretær (ledende land) 5. Leder og sekretær i øvrige lands utvalg Lars Ekman, Sverige Roger Johansson, Sverige Land Leder Sekretær Finland Färöarna Danmark Island Norge Jaakko Klang, Egentliga Finlands NTM-central Armgarð E. Steinholm, formand, Landsverk Anders Gaardbo, Vejdirektoratet Auður Þóra Árnadóttir, Vegagerðin Sigurd Løtveit, Statens vegvesen Vegdirektoratet Johanna Nyberg, Ramboll Finland Oy Gunn H. Møller, Torshavn kommune Søren Troels Berg, Sikker Trafik Bryndís Friðriksdóttir, Efla hf Elin Børrud, Rambøll AS

5 5 Del II Virksomhetsplan og rapporter 6. Virksomhetsplan hele perioden november Nordiskt Trafiksäkerhetsforum utvecklas till en öppen plattform där de nordiska nätverken exponeras för en vidare krets. Basen är NVF:s interna och externa nätverk. Målgruppen är alla som kan påverka trafiksäkerhetsarbetet i dess olika skeden. Forumet är årligen återkommande och exponerar regelbundet state of art. Nordic Traffic Safety Forum eller Nordic Forum Zero. 2. Utskottets WEB-plats a. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i. Program ii. Dokumentation b. Protokoll i. Ordförande/sekreterare ii. Temagrupper c. Verksamhetsplan i. Utskottet ii. Temagrupperna d. Berättelser från studieresor e. Nordisk TS-jämförelse f. www-länkar och dokument av gemensamt intresse g. Blogg, public h. Intranät för utbyte av tankar, reflektioner, arbetsmaterial i. Bildspel från studiebesök som sker inom ramen för O/S-, tema- eller landsgrupper j. Develop a page in English with information about traffic safety in the Nordic countries 3. Temagrupper, aktuella intresseområdet som nominerats och valts av medlemmarna. Gruppen arbetar i fyra år och ska bemannas av deltagare från minst fyra länder. a. Fysiska möten i anslutning till årsmöten b. Web-möten minst varannan månad c. Studiebesök/seminarie, minst ett per år 4. Ordförande/sekreterargruppen a. Fysiska möten i anslutning till årsmöten och dessutom ett till per år b. Web-möten minst varannan månad c. Studiebesök/seminarie, minst ett per år 5. Nationella grupper Beroende av tradition och nationella förutsättningar blir arbetsformerna olika i de nordiska länderna. Dock är det nordiska perspektivet det som knyter oss samman. Det nordiska perspektivet bör därför vara vägledande och komma före det nationella perspektivet. Nedan anges en ambitionsnivå som varje land kan pröva. a. Fysiska möten, minst ett till per år, gärna i anslutning till studiebesök/seminarie b. Web-möten minst fyra per år

6 6 7. Rapport november 2013 Startmöte i Göteborg hösten 2012 Under startmötet delades medlemmarna upp i fem olika Temagrupper med egna verksamhetsplaner (som ligger på hemsidan): Samhällsplanering Grunddata Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhetsprogram Den självförklarande vägen Temagrupperna Arbetet i temagrupperna går överlag bra men en av arbetsgrupperna är förmodligen lite för stor med resultatet att engagemanget är lite lågt från många medlemmar. Grupperna träffas vid Nordisk TrafiksäkerhetsForum och vid gemensamma studiebesök. Där emellan har de avstämningsmöten per web. O/S möten Ordförande och sekreterare har haft 2 fysiska möten och 4 webmöten. O/S gruppen är en väl fungerande grupp och bär det största ansvaret för kvalitén på det Nordiska TrafiksäkerhetsForumet. Den fysiska mötespunkten blir ofta Köpenhamn av logistiska skäl. Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i Bergen den maj års Nordiska trafiksäkerhetsforum genomfördes med 95 deltagare varav cirka hälften kom från Norge. Det blev många intressanta inlägg och diskussioner och presentationsmaterialet ligger på hemsidan. Årsmötet och möten i temagrupperna genomfördes i samband med seminariet. Transportforum i Linköping den 8-9 jan 2014 Vid Nordsikt TrafiksäkerhetsForum i Bergen fanns det 23 olika inlägg, alla var bra, men flera av dem var särskilt intressanta. Därför skickades ett förslag till en Nordisk session in till VTI, arrangör av Transportforum. Sessionen antogs och en Nordisk session genomförs i Linköping i jan Nordiskt Trafiksäkerhetsforum i Reykjavik den 4-5 juni 2014 Planerna för nästa forum är just nu intensiva. Call for papers har gått ut till hela gruppen samt till tidigare deltagare i de tre senaste Trafiksäkerhetsforumen i Köpenhamn, Åhus och Åbo för att fånga upp ämnen och talare som efterfrågas. Just nu har ett tiotal förslag till papers kommit in, en vecka återstår av call. Många medlemmar ger möjligheter och svårigheter Det är lite besvärande att endast ca hälften av utskottets medlemmar kommer till årsmötet. Nu har vi flera medlemmar än någonsin så det blir resultat men resultatet särskilt i form av kollegialt utbyte hade blivit ännu bättre om vi hade haft större kontinuitet i våra olika grupper. 8. Rapport november 2014

7 7 9. Rapport november Sluttrapport - 1. juli 2016 for hele perioden

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs knkretisering av arbeidsmråde, virksmhetsplanlegging g rapprtering fr periden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal knkretisere sitt tildelte arbeidsmråde g lage virksmhetsplan fr hele

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Störande ljus vid vägarbeten om natten

Störande ljus vid vägarbeten om natten Störande ljus vid vägarbeten om natten Referat fra møtet 13. mai 2005, Arlanda Deltagande: Tommy Bäckström Vägverket Jan-Erik Elg Vägverket Morten Hafting Vegdirektoratet Anita Ihs VTI Erik Randrup Vejdirektoratet

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26 Tunnlar Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Tid: Torsdag den 25/4 kl. 10:00 - Fredag den 26/4 kl. 12:00 Plats: Stockholm (Rica Hotel Stockholm) Närvarande: Arild Petter Søvik (Statens

Detaljer

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 4-14 i NVF norsk avdeling Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap:

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Nordisk partnerskap Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Norge: Sverige: Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon Folkhälsomyndigheten, Sveriges

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Rapport fra et prosjekt i NVF 33 Via Nordica 09.juni 2008 Helsinki Torgrim Dahl, Statens vegvesen NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonsbaserte

Detaljer

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere.

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere. Skandinaviska Skolan - Årsmøteprotokoll 2009 Regnskapsår: 1 juli 2008 til 30 juni 2009 1. Styrelsens ordförande öppnar mötet Styrets leder Jan Tvinnereim ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet. Etter

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Torshavn 4.-5. september 2014 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program for møde 4.-5. september 2014 Torsdag 4. september: kl. 14:30 Kører

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012 NVF utvalg for Belegninger Møtereferat 1/2012 Agenda 1. Presentasjon av utvalget og hvordan vi arbeider i NVF Utvalgets

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat ordfører/sekretærmøte 3/2012 Gardermoen, 30. oktober 2012 kl 11-16 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder) Anders Östergård,

Detaljer

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2

FIRST LEGO League. Oslo 2012. Gutt 14 år 2 Danjal FIaz Gutt 15 år 2 FIRST LEGO League Oslo 2012 Presentasjon av laget Masterminds Vi kommer fra Oslo Snittalderen på våre deltakere er 15 år Laget består av 0 jenter og 5 gutter. Vi representerer Rommen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009

Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

KAPITTEL 4 SAMARBEID PÅ TVERS

KAPITTEL 4 SAMARBEID PÅ TVERS 130 Kapittel 4 Samarbeid på tvers 27 Forslag til tiltak 2012-2015 BITTEN SCHEI OG HILDE DALEN ETABLERING AV REGIONALE SENTER FOR SOSIALT ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON Utvikling av sosial kapital Regjeringens

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer

å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer BETENKNING OVER MEDDELELSE OM REKOMMANDASJON Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv 1. Rekommandasjon Rekommandasjonen har følgende ordlyd: Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

Arrangementer i Verdens beste idrettsregion. Nya och bättre arrangemang. Tør å bli inspirert av andre idretter!

Arrangementer i Verdens beste idrettsregion. Nya och bättre arrangemang. Tør å bli inspirert av andre idretter! Arrangementer i Verdens beste idrettsregion Hva er Verdens beste idrettsregion? Det er en region hvor alle innebyggere har anledning til, og et ønske om å delta litt mer i idrettsaktiviteter. Hvor idrettens

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Tidiga insatser för familjer

Tidiga insatser för familjer Nordens Barn Helsingfors 11 mars 2013 Tidiga insatser för familjer Kristin Marklund Projektledare Nordens Välfärdscenter 17-04-2013 Nordens Välfärdscenter 1 Uppdrag Nordiska ministerrådet prioriterar

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2015

Referat fra utvalgsmøte 02/2015 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2015 Tid: Tirsdag 15. september kl. 18:00 onsdag 16. september kl. 17:30 Sted: Lofoten Til stede: Edel Austlid Kristin Kråkenes Tor Arne

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 1/2014 Helsinki, 20. januar 2014 kl 10-14 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder)

Detaljer

Nordplus rapport 1 BASUPPGIFTER 2 MOBILITET

Nordplus rapport 1 BASUPPGIFTER 2 MOBILITET Nordplus rapport Spara detta Word-dokument på din egen dator innan du början fylla i den. När rapporten är ifylld sänd den som bilaga/vedlegg per e-post till nordplus@cimo.fi och skriv ut/print den ud,

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 2 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 5 gutter. Vi representerer Holen skole Type lag: Skolelag

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold.

Arbeidsgruppe 2. Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold. Arbeidsgruppe 2 Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold. 18.06.2014 Organisasjon Deltagere i projektet "Utstyr og metode for effektiv drift og vedlikehold : SVERIGE FINLAND ISLAND NORGE DANMARK

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter Larvik kommune Drømmen om et studiesenter SkanKomp Ny læring, utveksling av erfaring GEVINST! Ulike tanker om voksnes læring NORGE Voksenopplæring Lovverk som avgrenser Arbeidsretting «Voksenskolen kommer»

Detaljer

Hårfagre ITS Konferanse 2013

Hårfagre ITS Konferanse 2013 ITS Norway Hårfagre ITS Konferanse 2013 ITS Norge Hårfagre og ITS Arena Alle sektorer samordning, smartere og mer miljøvennlig Å samle Transport-Norge til ett digitalt rike Hårfagre: Visjon Motivasjon

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester

ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester 1-29.10.2007 EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester Arvid Aakre arvid.aakre@ntnu.no Transporten er en forutsetning for utviklingen av vårt samfunn Et

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

Ingeniøren 2015-2025 Høye forventninger fra offentlig sektor! Avdelingsdirektør Tore Hoven Senter for kompetanseutvikling

Ingeniøren 2015-2025 Høye forventninger fra offentlig sektor! Avdelingsdirektør Tore Hoven Senter for kompetanseutvikling Ingeniøren 2015-2025 Høye forventninger fra offentlig sektor! Avdelingsdirektør Tore Hoven Senter for kompetanseutvikling Vegdirektoratet Statens Vegvesen en moderne organisasjon som skal utvikle og ta

Detaljer

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende #etikk Simen Spurkland, Aftenposten 3.11.15 #teknologi Kratta manegen För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Aktivitetsplan for Forretningsutvalget 1. halvår 2009.

Aktivitetsplan for Forretningsutvalget 1. halvår 2009. Saksnr.: 0223-200716941-28 Aktivitetsplan for Forretningsutvalget 1. halvår 2009. Aktivitetsplan for forretningsutvalget 1. halvår 2009: planlagte aktiviteter Forslag pr. uke 10 Måned Uke Dato Aktivitet/tema

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn. NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport

Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn. NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport Spejder möter scout Forbund möter korps Skátun möter samfunn NORDISK SAMARBEIDSKOMITÉ Virksomhetsrapport 2000-2003 0. Innledning Norge overtok sekretariatet for det nordiske samarbeidet januar 2001, og

Detaljer

Nye læreplaner hva, hvorfor og hvordan. Jan E. Isachsen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Nye læreplaner hva, hvorfor og hvordan. Jan E. Isachsen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? Nye læreplaner hva, hvorfor og hvordan Jan E. Isachsen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Forum for trafikkpedagogikk Hva er føreropplæring?

Detaljer

Produktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet

Produktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet Støperi: Bransjesamling 2015 17-18. november roduktivitetsspranget et bidrag til innovasjon og omstilling av næringslivet V/ Ottar Henriksen Styreleder i Lean Forum Norge og rosjektdirektør i Sintef Raufoss

Detaljer

27.11.2012 INNKALLING. Forbundsmøte 2012. Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl. 1200-1300

27.11.2012 INNKALLING. Forbundsmøte 2012. Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl. 1200-1300 INNKALLING Forbundsmøte 2012 Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet Lunsj kl. 1200-1300 Del I, kl. 1300-1430, uten forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundssekretær 2. Presentasjon

Detaljer

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt og prosess Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale

Detaljer

Teknisk justering av kvotekurven

Teknisk justering av kvotekurven Teknisk justering av kvotekurven Birgit Longva Seksjon for fornybar energi 12.02.2014 Innhold 1. Hvordan er kvotekurven bygd opp? 2. Tekniske justeringer - Norge Hva er en teknisk justering? 198 TWh mellom

Detaljer

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn...

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014 Møtereferat 3/2014 Møte 18. september kl 12-15, Videomøte (Oslo/Lillehammer/Trondheim) Tilstede: Roar, Anne-Lise, Espen,

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg.

PIONÉRMAIL. juni :: 2014. PK för att utrustas för församlingsplantering i Helsingborg. PIONÉRMAIL juni :: 2014 Inkludere, utruste og utsende LEDET AV GUD TIL HELSINGBORG Hej vänner Vi är som ni säkert vet nu på väg att flytta till Helsingborg. Detta har vi upplevt vart Guds suveräna ledning.

Detaljer

Hvilke muligheter kan nordisk samarbeid om kliniske studier gi?

Hvilke muligheter kan nordisk samarbeid om kliniske studier gi? Hvilke muligheter kan nordisk samarbeid om kliniske studier gi? Maiken Engelstad, DPhil, MPH Avdelingsdirektør Seksjon for forskning og utvikling Norges forskningsråd, 20. januar 2015 Muligheter ved nordisk

Detaljer

Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2004 Sunniva Park, Pedagogisk vägledare, Skoleetaten

Detaljer

Universell utforming. Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg. Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Universell utforming. Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg. Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet Universell utforming Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet Om innlegget Hva er universell utforming? Om kvalitet Tilpasning for bevegelse,

Detaljer

NY STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER TOM HEDALEN

NY STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER TOM HEDALEN KOMMUNEVEGDAGENE 2010 NY STANDARD FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER TOM HEDALEN VEGFORUM FOR BYER OG TETTSTEDER Vegforum for byer og tettsteder er et fagnettverk for større bykommuner i Norge.

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap

Juridisk text. Lov om norsk riksborgarrett. Lag om norskt medborgarskap. Kapitel 2. Förlust av medborgarskap Juridisk text Lov om norsk riksborgarrett. Kapitel 2. Korleis folk misser borgarretten. Lag om norskt medborgarskap Kapitel 2. Förlust av medborgarskap 7. Norsk borgarrett misser: 1. den som får borgarrett

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 2013.11.12.

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 2013.11.12. 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 2013.11.12. Tid: Tirsdag 12. november 2013 kl. 11.00. Sted: Kommunestyresalen i Røyrvik. Tilstede fra Styringsgruppen: Alf Robert Arvasli

Detaljer

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden

En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden En investering for framtiden Vi skaper et TRYGGERE samfunn på begge sider av grensen EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utvecklingsfonden Bakgrunnen for prosjektet: Grenseløs risikoanalyse (2005-2007)

Detaljer

NorSIKT Hensikt, målsetting og status

NorSIKT Hensikt, målsetting og status Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) NorSIKT Hensikt, målsetting og status Informasjonsmøte i København, 22.september 2011

Detaljer

Finansiering av spårvägar - hur gör man i Norge?

Finansiering av spårvägar - hur gör man i Norge? Finansiering av spårvägar - hur gör man i Norge? Bernt Nielsen Born40 Spårvagnsstäderna - Göteborg 16 mars 2011 Bernt Nielsen Bilder kommer från de tre städerna samt från författaren 1 Konsult 1967 1999

Detaljer

Nordplus Horisontal 2013 Application

Nordplus Horisontal 2013 Application Nordplus Horisontal 2013 Application 1.Start - Basis informasjon 1.1. Prosjektinformasjon Prosjekttittel Flerspråkighet i Norden - IKT och andraspråksinlärning Prosjektnummer 1.2. Tilgang til søknaden

Detaljer

Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen

Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen Turid Gråberg for Vegavdeling Hordaland Plan og forvaltningsseksjonen Bergen 11. oktober 2012, Bergen Vegloven Rikspolitiske retningslinjer Håndbøker Rammeplan for avkjørsler Avkjørsle frå offentleg veg

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

2-årsrapport 2011-2013

2-årsrapport 2011-2013 2-årsrapport 2011-2013 Land: Island Året 2006 ble en ny fagplan for sosionomutdanningen vedtatt. I stedet for den fire årige utdanningen som har eksistert i 25 år ble utdanningsforløpet fem årig; tre årig

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Via- M entori ng. - en metod för t ILLväXt och utveck LIng I när Ings LIvet. - en metod e f or vekst og utvik LIng I nær Ings LIvet

Via- M entori ng. - en metod för t ILLväXt och utveck LIng I när Ings LIvet. - en metod e f or vekst og utvik LIng I nær Ings LIvet - en metod e f or vekst og utvik LIng I nær Ings LIvet Via- M entori ng - en metod för t ILLväXt och utveck LIng I när Ings LIvet europeiska unionen europeiskaregionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

Integra 2013-05-15, The Thief

Integra 2013-05-15, The Thief ITS Norway Integra 2013-05-15, The Thief Trond Hovland Daglig leder Tema ITS Norge Asfalt Tidlige teknologidrivere ITS og fremtiden Visjon ITS Norge - smartere, sikrere og renere transport Lokalavdelinger

Detaljer

Årsberetning 2014. 5. mars 2014 16. mars 2015. Den Norske Avdeling. Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo. Organisasj.nr,. Bankkontonr.

Årsberetning 2014. 5. mars 2014 16. mars 2015. Den Norske Avdeling. Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo. Organisasj.nr,. Bankkontonr. Den Norske Avdeling Årsberetning 2014 5. mars 2014 16. mars 2015 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,.

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet Omdømmemåling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomføringsmodeller

Detaljer

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene Teknologidagene 2014 Trondheim 6.-10. www.vegvesen.no/teknologidagene Velkommen til Teknologidagene 6. -10. 2014 Statens vegvesen inviterer deg til en uke der du blir kjent med hva som rører seg av ny

Detaljer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Snø ig is.

Detaljer