Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling"

Transkript

1 Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling process developing this Charter which we hope will provide a clear call for action, to health and non health Fysisk sectors, aktivitet and fremmer be applicable velvære, and fysisk relevant og mental to all helse, countries virker but sykdomsforebyggende, particularly low and øker middle income fellesskapsfølelsen og livskvaliteten, gir økonomiske fordeler og bidrar til et bærekraftig miljø. Samfunn som støtter mangfoldig helsefremmende fysisk aktivitet, som er tilgjengelig for alle gjennom hele livsløpet, We aim to launch the Charter at the 3rd International Congress in Toronto, and borrowing from experience uten økonomiske other barrierer, international kan oppnå health mange promotion av disse processes, gevinstene. have Toronto-charteret planned for extensive for fysisk consultation aktivitet on the skisserer content fire and tiltak format som bygger the Charter på ni veiledende prior to the prinsipper. Congress. Det In er brief, en oppfordring our development til alle land, process regioner has og 6 steps: lokalsamfunn om større politisk satsing og samfunnsansvar for helsefremmende fysisk aktivitet for alle. 1. Peer consultations with a group 20+ scholars and advocates throughout the world to provide initial critical friends feedback [this current stage] 2. Hvorfor A wider global trenger consultation using vi et web charter based interface om with English, fysisk French, aktivitet? and Spanish versions Toronto-charteret the Charter collect for fysisk feedback aktivitet from er a wider ment variety som et opprop stakeholders om handling potential og et hjelpemiddel users thisi argumentasjonen Charter from different for å skape regions. bærekraftige There is potential muligheter for revised for at version alle skal incorporating kunne leve et comments mer fysisk to be aktivt posted liv. and Organisasjoner for this to be og an enkeltpersoner interactive phase som over ønsker 2-3 months å fremme fysisk aktivitet, kan bruke dette 3. In Toronto in May we plan to capture further input from attending delegates during the first few days dokumentet til å påvirke og skape oppslutning blant beslutningstakere på nasjonalt, regionalt og through the a comment box on-site, culminating with the presentation the Charter in the closing lokalt nivå for å nå et felles mål. Dette kan være frivillige, fentlige og private organisasjoner innen session the Congress. 4. helse, Post-congress transport, consultations miljø, idrett og are fritid, also ear utdanning, marked for byutvikling consideration og - planlegging, dependent on lokalsamfunn, the progress made fentlig before and sektor at the og privat congress. sektor. 5. Publication the Charter 6. Dissemination Phase wider circulation and promotion the Charter Fysisk aktivitet en effektiv investering i mennesker, helse, økonomi og bærekraft Over hele verden har teknologien, urbaniseringen, mer stillesittende arbeidsmiljøer og bilfokusert arealplanlegging skjøvet mye av den fysiske aktiviteten ut av dagliglivet. En travel hverdag, endrede familiestrukturer og mangel på fellesskapsfølelse kan også bidra til økt inaktivitet. I de fleste land blir det stadig større barrierer for fysisk aktivitet, mens den stillesittende livsstilen brer om seg. Det fører til store, negative helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser. Fra et helseperspektiv er fysisk inaktivitet den fjerde viktigste årsaken til død av kronisk sykdom, som hjerte- og karsykdommer, slag, diabetes, kreft. Fysisk inaktivitet fører til over tre millioner dødsfall årlig på verdensbasis dødsfall som kunne vært unngått. Fysisk inaktivitet bidrar også til økende fedme både blant barn, ungdom og voksne. Alle aldersgrupper får gevinster av fysisk aktivitet. Hos barn fører det til sunn vekst og sosial utvikling, hos voksne er det med på å senke risikoen for kroniske sykdommer og å bedre den psykiske helsen. Det er aldri for sent å begynne med fysisk aktivitet. Fordelene for eldre er blant annet større grad av selvhjulpenhet, mindre risiko for fall og bruddskader samt beskyttelse mot aldersrelaterte sykdommer. 1 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

2 Når det gjelder bærekraftig utvikling, kan aktive måter å forflytte seg på, som å gå, sykle og bruke kollektivtransport, redusere luftforurensingen og utslippene av drivhusgasser, som vi også vet er skadelige for helsen. Byplanlegging og -utvikling som har som siktemål å gjøre samfunnet mindre avhengig av bil, kan også bidra til økt fysisk aktivitet. Dette gjelder særlig utviklingsland med hurtig urbanisering og vekst. Økt investering i kollektivtrafikk og infrastruktur som legger til rette for gående og syklende vil møte befolkningens behov og gi mer rettferdige alternativer for forflytning for alle. Fra et økonomisk ståsted bidrar fysisk inaktivitet sterkt til direkte og indirekte kostnader i helsevesenet, og har en betydelig innvirkning på produktiviteten og leveår med god helse. Politikk og tiltak som skaper økt fysisk aktivitet, er en effektiv investering for å forebygge kronisk sykdom og å gi bedre helse, styrke sosial tilhørighet og livskvaliteten. De bidrar dessuten til økonomisk og bærekraftig utvikling i land over hele verden. Veiledende prinsipper for en befolkningsrettet strategi til fysisk aktivitet Land og organisasjoner som arbeider for økt fysisk aktivitet, oppfordres til å benytte de følgende veiledende prinsippene. Disse prinsippene er i overensstemmelse med Verdens helseorganisasjons Handlingsplan for ikke-smittsomme sykdommer (2008), Global strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse (2004) og andre helserelaterte internasjonale dokumenter. For å oppnå økt fysisk aktivitet og mindre stillesittende atferd oppfordres land og organisasjoner til følgende: 1. Ta i bruk forskningsbaserte strategier rettet mot hele befolkningen og mot bestemte undergrupper, særlig dem som møter de største barrierene. 2. Innta et likhetsperspektiv der målet er å redusere sosiale og helsemessige ulikheter og forskjeller i tilgangen til fysisk aktivitet. 3. Ta tak i de miljømessige, sosiale og individuelle faktorene som bidrar til fysisk inaktivitet. 4. Iverksett bærekraftige tiltak i partnerskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og på tvers av flere sektorer for å få størst mulig gjennomslag. 5. Øk kapasiteten og styrk opplæringen innen forskning, praktisk arbeid, politisk arbeid, evaluering og overvåkning. 6. Innta et livsløpsperspektiv ved å ta tak i behovene til barn, familier, voksne og eldre. 7. Driv påvirkningsarbeid overfor beslutningstakere og samfunnet generelt med henblikk på å øke det politiske engasjementet og ressursene til fysisk aktivitet. 8. Ta hensyn til de kulturelle faktorene og tilpass strategien til de lokale forholdene og ressursene. 9. Legg til rette for sunne individuelle valg ved å gjøre det fysisk aktive valget til det enkle valget. 2 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

3 Rammeverk for handling Dette dokumentet oppfordrer til samordnet handling på fire hovedområder. Innsatsen bør involvere fentlige myndigheter, det sivile samfunnet, høyskoler og universiteter, fagbevegelse og presjonsorganisasjoner, privat sektor og andre organisasjoner innenfor og utenfor helsesektoren, i tillegg til lokalsamfunnene selv. Disse fire handlingsområdene er atskilte, men utfyller hverandre, og sammen utgjør de hjørnesteinene i en vellykket endringsprosess i befolkningen. process 1. IVERKSETT developing EN NASJONAL this Charter POLITIKK which OG we HANDLINGSPLAN hope will provide a clear call for action, to health and non health sectors, and be applicable and relevant to all countries but particularly low and middle income En nasjonal politikk og handlingsplan staker ut kursen og støtter og koordinerer alle sektorene som er involvert. Det vil også bidra til å samle ressursene om et felles mål og å plassere ansvar. En We nasjonal aim to politikk launch the og handlingsplan Charter at the 3rd er betydelige International signaler Congress som in forplikter Toronto, politisk. and borrowing Likevel from bør ikke experience mangelen på other en nasjonal international politikk health hindre promotion statlige, processes, regionale eller have kommunale planned for extensive organer i å consultation arbeide foron the økt content fysisk aktivitet and format innenfor the sine Charter ansvarsområder. prior to the Congress. Politikk og In handlingsplaner brief, our development bør: process has 6 steps: Bygge på innspill fra et bredt spekter av relevante aktører. 1. Peer consultations with a group 20+ scholars and advocates throughout the world to provide initial Definere klart hvem som skal lede prosessen for økt fysisk aktivitet. Ulike fentlige organer, critical friends feedback [this current stage] frivillige organisasjoner eller flere samarbeidende sektorer på tvers kan lede prosessen. 2. A wider global consultation using web based interface with English, French, and Spanish versions the Beskrive Charter hvilke to collect roller feedback og handlinger from fentlige a wider variety organer, stakeholders frivillige organisasjoner and potential og users privat sektor this på Charter nasjonalt, from regionalt different og regions. lokalt nivå There bør is påta potential seg for for å revised gjennomføre version planen incorporating og fremme comments fysisk aktivitet. to be posted and for this to be an interactive phase over 2-3 months Omfatte en gjennomføringsplan som definerer ansvar, milepæler og finansiering. 3. In Toronto in May we plan to capture further input from attending delegates during the first few days through Inneholde the kombinasjoner a comment box av on-site, ulike strategier culminating med with henblikk the presentation på å påvirke individuelle, the Chartersosiale in the closing og session kulturelle faktorer the Congress. samt de fysiske omgivelsene. Formålet med strategiene er å informere, motivere 4. Post-congress og støtte enkeltmennesker consultations og are lokalsamfunn also ear marked til økt for aktivitet consideration på trygge dependent og lystbetonte the progress måter. made before Ta i bruk and forskningsbaserte at the congress. retningslinjer for fysisk aktivitet og helse. 5. Publication the Charter Dissemination INNFØRE POLITIKK Phase SOM wider FREMMER circulation FYSISK and promotion AKTIVITET the Charter For å oppnå varige endringer hos myndighetene og i samfunnet, kreves det et politisk og regulatorisk rammeverk som støtter opp under disse endringene. Politikk som bidrar til helsefremmende fysisk aktivitet, er nødvendig på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Her følger eksempler på nyttige politiske og regulatoriske tiltak: En klar nasjonal politikk med konkrete mål for økt fysisk aktivitet, hvor mye og innen når. Alle sektorer kan ha felles mål og angi hvor de ønsker å bidra. Politikk for arealplanlegging og retningslinjer for utforming som legger til rette for gåing, sykling, kollektivtrafikk, idrett og aktiv fritid, med særlig fokus på universell utforming og trygghet. Økonomiske virkemidler som subsidier, fradragsmuligheter og andre insentiver som kan bidra til økt deltakelse i fysiske aktiviteter, eller skatt for å redusere hindringene. Eksempelvis skattefradrag på medlemskontingent eller reduserte avgifter på utstyr som fremmer fysisk aktivitet. Tiltak i arbeidslivet som støtter infrastruktur og satsninger på fysisk aktivitet og fremmer aktiv transport til og fra arbeid. 3 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

4 Utdanningspolitikk som støtter opp om obligatorisk kroppsøvingsundervisning av høykvalitet, gang- og sykkelveier til skolen, fysiske aktivitet i løpet av skoledagen og et sunt skolemiljø. Politikk og finansieringssystemer for idrett og fritid som stimulerer alle til å delta aktivt i nærmiljøet. Påvirke mediene til å fremme økt politisk engasjement for fysisk aktivitet. Man kan for eksempel lage karakterkort eller skrive rapporter der man evaluerer gjennomføringen av handlingsplaner for fysisk aktivitet og synliggjøre hvem som har ansvaret. Massekommunikasjon og markedsføringskampanjer for å øke støtten til tiltak for fysisk aktivitet i process developing thisulike Charter which we hope will provide a clear call for action, to health and non samfunnet og hos de aktørene. health sectors, and be applicable and relevant to all countries but particularly low and middle income 3. SØRG FOR AT TJENESTER OG FINANSIERING PRIORITERER FYSISK AKTIVITET Foraim å lykkes med the å fremme vil det i de fleste land være nødvendig å endrefrom prioriteringene We to launch Charterfysisk at theaktivitet, 3rd International Congress in Toronto, and borrowing til fordel for fysisk aktivitet. En omorientering av tjenester ogextensive finansieringssystemer experience helsefremmende other international health promotion processes, have planned for consultation on the and format the bedre Charterhelse, priorrenere to theluft, Congress. brief, kostnadsbesparelser our development process has 6 kancontent gi en rekke fordelersom mindreintrafikk, og økt steps: fellesskapsfølelse. Mange land har allerede iverksatt tiltak som de følgende: 1.Innen Peer utdanning: consultations with a group 20+ scholars and advocates throughout the world to provide initial critical Utdanningssystemer som[this prioriterer kroppsøvingsundervisning av høy kvalitet med friends feedback current obligatorisk stage] påglobal ikke-konkurransepreget idrettbased i skolen samt bedre kroppsøvingsutdanning for versions alle lærere. wider consultation using web interface with English, French, and Spanish 2. Avekt the Charter to collect feedback from a wider variety stakeholders and potential users this Programmer for fysisk aktivitet som fokuserer på et bredt spekter av aktiviteter for å få flest mulige Charter from different regions. There is potential version incorporating comments to be deltakere uansett ferdighetsnivå, med vekt på åforharevised det gøy. posted and for this to be an interactive phase over 2-3 months eleveneinmulighet til å være aktivefurther i timen, i friminuttene og etter skolen. 3. InGiToronto May we plan to capture input from attending delegates during the first few days through the a comment box on-site, culminating with the presentation the Charter in the closing og planlegging: Innen samferdsel session the Congress. Samferdselspolitikk og -tjenester som prioriterer gåing, sykling og infrastruktur for kollektivtransport. 4. Post-congress consultations are also ear marked for consideration dependent on the progress made before Byggeforskrifter som oppmuntrer til eller støtter fysisk aktivitet. and at the congress. Turveier i nasjonalparker 5. Publication the Charter og naturområder for å øke tilgjengeligheten. 4 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

5 Innen arealplanlegging og miljø: Forskningsbasert byplanlegging som støtter gåing, sykling og fysisk aktivitet på fritiden. Byplanlegging som gir muligheter for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet ved å øke tilgangen til fentlige friområder der mennesker i alle aldre og på alle funksjonsnivåer kan være fysisk aktive uansett om de er i urbane eller landlige omgivelser. På arbeidsplassen: Ordninger som oppmuntrer og støtter ansatte og familien deres til et aktivt liv. process Fasiliteter developing som oppmuntrer this Charter til fysisk which aktivitet. we hope will provide a clear call for action, to health and non health Incentiver sectors, for and aktiv be transport applicable til and arbeid relevant eller bruk to all av countries kollektivtransport but particularly i stedet low for and bil. middle income Innen idrett, parker og fritid: We Breddeidrett aim to launch for the alle, Charter som at også the inkluder 3rd International dem som Congress i minst grad in Toronto, deltar and eller borrowing dem som from risikerer å experience falle utenfor. other international health promotion processes, have planned for extensive consultation on the Infrastruktur content and format fritidsaktiviteter the Charter gjennom prior to the hele Congress. livsløpet. In brief, our development process has 6 steps: Gi personer med funksjonshemninger muligheter til å være fysisk aktive. 1. Peer Styrke consultations kapasitet blant with alle a group idrettsaktører 20+ scholars gjennom and å advocates øke kompetanse throughout om the helsefremmende world to provide fysisk initial critical aktivitet. friends feedback [this current stage] 2. I helsesektoren: A wider global consultation using web based interface with English, French, and Spanish versions the Charter to collect feedback from a wider variety stakeholders and potential users this Økt prioritering av og satsing på forebygging og helsefremmende tiltak, herunder fysisk aktivitet. Charter from different regions. There is potential for revised version incorporating comments to be posted Screening and av for pasienters this to be an fysiske interactive aktivitetsnivå phase over ved 2-3 hvert months fastlegebesøk. Pasienter som ikke er i nok 3. In fysisk Toronto aktivitet, in May gis we kortfattede, plan to capture strukturerte further input råd og from henvisning attending til delegates tilbud i nærmiljøet. during the first few days through Pasienter the med a comment sykdommer box on-site, som diabetes, culminating hjerte- with og the karsykdommer, presentation visse the krefttyper Charter in the eller closing leddgikt session undersøkes the for Congress. å avdekke kontraindikasjoner, og får råd av lege og/eller treningsekspert om fysisk 4. Post-congress aktivitet som consultations en del av behandling are also og ear oppfølging. marked for consideration dependent on the progress made before and at the congress. 5. Publication the Charter 4. UTVIKLE PARTNERSKAP FOR HANDLING 6. Dissemination Phase wider circulation and promotion the Charter Tiltak som retter seg mot å øke hele befolkningens fysiske aktivitet, bør planlegges og gjennomføres gjennom partnerskap og samarbeid som involverer ulike sektorer og samfunnet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Suksessrike partnerskap utvikles ved å finne frem til felles verdier og programaktiviteter, og ved å dele ansvar, ansvarsområder og informasjon. Eksempler på partnerskap som bidrar til å fremme fysisk aktivitet er: Tverrsektorielle arbeidsgrupper på alle relevante nivåer for å gjennomføre handlingsplanene. Initiativer som involverer ulike fentlige og ikke-statlige organer (for eksempel innen transport, byplanlegging, kunst, bevaring, økonomisk utvikling, miljømessig utvikling, utdanning, idrett, fritid og helse) som samarbeider og deler ressurser. Koalisjoner av frivillige organisasjoner som er dannet for å påvirke fentlige myndigheter med henblikk på å fremme fysisk aktivitet. Nasjonale, regionale eller lokale partnerskapsfora med nøkkelorganer fra flere sektorer. Offentlige og private aktører som fremmer handlingsprogrammer og politikk. Partnerskap med grupper som minoritetsgrupper, innvandrere og utsatte grupper. 5 ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010

6 Et opprop om handling Det er sterkt vitenskapelig grunnlag for å si at fysisk aktivitet gir fordeler for helsen, økonomien og miljøet. Hvis vi ønsker å oppnå større engasjement for økt fysisk aktivitet over hele verden, er det et presserende behov for klar ledelse og sterkt påvirkningsarbeid. Toronto-charteret for fysisk aktivitet skisserer fire tiltak basert på ni veiledende prinsipper. Gjennomføringen av Toronto-charteret vil gi et solid grunnlag og retning for helsefremmende fysisk aktivitet i alle land. process Vi oppfordrer developing alle interesserte this Charter aktører which til we å bidra hope til will at provide Toronto-charteret a clear call for action, fysisk aktivitet to health blir and non health akseptert sectors, og gjennomført, and be applicable og til and å engasjere relevant to seg all i countries en eller flere but particularly av de følgende low and handlingene: middle income 1. Vis at du er enig i de fire handlingsområdene og ni veiledende prinsippene ved å gi din støtte til We Toronto-charteret aim launch the Charter for fysisk at the aktivitet. 3rd International Congress in Toronto, and borrowing from experience 2. Send Toronto-charteret other international for fysisk health aktivitet promotion til minst processes, fem kolleger have planned og be for dem extensive gjøre det consultation samme. on the content and format the Charter prior to the Congress. In brief, our development process has 6 steps: 3. Kom i dialog med beslutningstakere i ulike sektorer for å diskutere hvordan nasjonale planer og politisk handling i tråd med de veiledende prinsippene i Toronto-charteret for fysisk aktivitet kan 1. Peer få positiv consultations effekt på with tvers a group av sektorene. 20+ scholars and advocates throughout the world to provide initial 4. critical Mobiliser friends nettverk feedback og partnerskap [this current i alle stage] sektorer til å støtte og gjennomføre Toronto-charteret. 2. A wider global consultation using web based interface with English, French, and Spanish versions På the sin Charter side forplikter to collect medlemmene feedback from av Global a wider Advocacy variety Council stakeholders for Physical and potential Activity users seg til å gjøre this følgende: Charter from different regions. There is potential for revised version incorporating comments to be posted Oversette and for den this endelige to be an versjonen interactive av Toronto-charteret phase over 2-3 months for fysisk aktivitet til fransk, spansk og 3. In Toronto in May we plan to capture further input from attending delegates during the first few days kanskje også andre språk. through the a comment box on-site, culminating with the presentation the Charter in the closing session Sørge for the bred Congress. spredning av den endelige versjonen av Toronto-charteret for fysisk aktivitet. 4. Post-congress Samarbeide med consultations nettverk for are fysisk also ear aktivitet marked og for andre consideration relevante dependent organisasjoner on the for progress å mobilisere made before fentlige and myndigheter at the congress. og beslutningstakere over hele verden til økt engasjement for å styrke 5. Publication helsefremmende the Charter fysisk aktivitet. 6. Dissemination Phase wider circulation and promotion the Charter Fortsette å inngå partnerskap med andre grupper og organisasjoner med henblikk på å påvirke i retning av mer helsefremmende fysisk aktivitet over hele verden. Du finner utfyllende kunnskapsressurser og en lenke du kan bruke til å sende Toronto-charteret for fysisk aktivitet til kollegene dine, på: Global Advocacy Council for Physical Activity, International Society for Physical Activity and Health. Toronto-charteret for fysisk aktivitet: Et globalt opprop om handling mai ENDELIG VERSJON 20. MAI 2010 Photo credit: