Granskningsrapport etter brannen i lageret i Økern Torgvei 9 i Oslo, 23. mai 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Granskningsrapport etter brannen i lageret i Økern Torgvei 9 i Oslo, 23. mai 2001"

Transkript

1 Granskningsrapport etter brannen i lageret i Økern Torgvei 9 i Oslo, 23. mai Bakgrunn for granskning Kommunal- og regionaldepartementet ved Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern er etter lov om brannvern m.v. av 5. juni 1987 nr. 26 øverste brannfaglige myndighet i Norge. Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet instruks for direktoratet. I henhold til instruksen av 3. desember 1996, 2 oppgaver, pkt. j, skal direktoratet granske hendelser som har ført til tap av liv eller betydelig skade på person eller materiell som skyldes forhold som går inn under lovgivningen, med sikte på å fremme tiltak for å hindre gjentagelse. Rapporten baserer seg på gjennomgang av skriftlig dokumentasjon fra Oslo brann- og redningsetat, evalueringsrapport fra eier utført av Skansen Consult AS (tidligere Skansen Byggsikring AS), samt møte med representant for eieren Eiendomsspar AS og Skansen Consult AS. Det ble foretatt befaring på brannstedet den 31. mai Granskningen er avgrenset til de forhold som hadde betydning for utfallet av brannen. Rapporten beskriver ikke hvorvidt det foreligger overtredelser av lovgivningen som eventuelt kan straffeforfølges. 2 Sammendrag Onsdag 23. mai 2001 oppstod det brann i lagerbygget i Økern Torgvei 9. Brannen ble meldt til brannvesenet kl Ved Oslo brann- og redningsetats ankomst til stedet var brannen allerede så omfattende at brannvesenet ikke lykkes med innvendig slokkeinnsats. Brannen ble svært omfattende og det var stor røykutvikling i mange timer. Den omfattende røykutviklingen skapte stor usikkerhet i lagerets nærmiljø som blant annet rommer et stort boligområde. Bygget var i hovedsak sikret i tråd med minimumskravene til brannsikkerhet i denne type bygg. Deler av bygget hadde installert brannalarm- og sprinkleranlegg. Brannen startet i en seksjon av bygget som verken var sikret med brannalarmanlegg eller sprinkleranlegg. Dersom bygget hadde vært fullt ut dekket med brannalarmanlegg kunne det ha ført til raskere alarmering og utrykning fra brannvesen, men det er lite trolig at omfanget av brannen ville ha blitt særlig mindre. Hadde samme areal vært dekket med sprinkler ville bygget med stor sannsynlighet ha fått mindre skader, og brannvesenet ville ha vært i stand til å håndtere brannen med sine slokkeressurser. Brannutviklingen førte til at dekket over arnestedsområdet brøt sammen, slik at etasjen over ble eksponert for brann- og røykutvikling. Brannveggen som skilte seksjonen der brannen startet fra resten av etasjen og messanin holdt mot brannen slik at brannen i hovedsak spredte seg vertikalt i bygget.

2 Brannen i lageret i Økern Torgvei 9 viste at brannsikkerhet må bygge på en helhetsvurdering av objektet og bruken av dette. Det må stilles krav til dokumentasjon av brannbelastningen, og eiere og brukere må sørge for at brannbelastningen i og bruken av bygget må tilpasses de tekniske brannsikringstiltakene. Brannen viste at branner i store arealer i eldre næringsbygg med høy brannbelastning utelukkende kan slokkes eller kontrolleres med et riktig dimensjonert sprinkleranlegg. Ekstern brannberedskap har liten eller ingen innvirkning på skadeomfanget dersom de tekniske brannsikringstiltakene ikke dekker hele bygget. 3 Brannen Brannen ble meldt til 110-sentralen i Oslo kl. 0122, og brannvesenet rykket ut kl Innsats ble iverksatt kl I alt deltok 51 mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat (OBRE) hvorav 17 var befal. OBRE fikk bistand med Panter brannbiler med vannkanoner fra brannvesenet ved Oslo lufthavn Gardermoen. OBRE har registrert 147 røykdykkerinnsatser, og det ble benyttet vann i 12 slangeutlegg. Vannforsyning ble etablert fra vannettet/hydrant, egen tankbil og tanker på mannskapsbilene. I tillegg ble det benyttet skumvæske under innsatsen. Brannvesenet hadde vansker med å lokalisere arnestedet på grunn av stor røyk- og varmeutvikling. Brannvesenet ble stoppet av varmepåkjenningen uavhengig av hvilken angrepsveg de valgte. Innsats ble hele tiden vurdert opp i mot faren for at bygningen skulle rase sammen. Rasfaren ble vurdert til å være så stor at det var umulig å ta seg inn til arnestedsområdet for å slokke. Også slokkeressursene fra Oslo lufthavn Gardermoen hadde store problemer med å komme til med effektiv slokking. Evalueringsrapport fra firmaet Skansen Consult AS oppgir at ca del av bygget ble skadet i brannen. De mest omfattende skadene var i og rett over seksjonen der brannen startet. Bygget ble i tillegg påført omfattende røyk- og vannskader som følge av røykspredning, slokkevann fra brannvesenets innsats og utløst sprinkleranlegg. 4 Bygget Lageret i Økern Torgvei 9 ble byggemeldt den , og det ble gitt ferdigattest i april Bygget ble oppført etter reglene i Byggeforskrift Bygget ble oppført med bærende konstruksjoner i betong, det vil si søyler av betong med betongdragere og såkalte DT elementer som dekke. Alle betongkonstruksjoner var armert. Taket var platebelagt stålkonstruksjon, tekket med isolasjon av steinull eller lignende og takpapp. 4.1 Byggeforskrift og brannforebyggende forskrift For gjeldende bygg var kravet i Byggeforskrift 1949 at det skulle oppføres som en branntrygg bygning, det vil si en bygning oppført i det alt vesentligste i betong.

3 Byggeforskrift 1949 satte krav til branntrygg bygningsdel og bygningsdelers brannmotstand for øvrig. Byggeforskrift 1949 hadde ikke bestemmelser om stasjonære slokkeanlegg. Ved fastsetting av tekniske krav til eksisterende bygg gjennom Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (FOBTOB) ble det satt krav til minste areal for oppdeling med brannvegg eller sprinkling. FOBTOB ble fastsatt 5. juli 1990 kravene til sprinkling måtte være gjennomført senest 1. januar 1994, men kommunestyret kunne unntaksvis gi dispensasjon fra forskriften, dog ikke utover 1. januar Aktive branntekniske tiltak Det var installert automatisk brannalarmanlegg basert på røykdetektorer i store deler av bygget. Den delen av bygget hvor brannen startet omfattet ikke det detekterte området. Det ble installert sprinkleranlegg i bygget i Hele første etasje og deler av underetasjen var dekket av sprinkleranlegg. I tillegg var det noe sprinklet areal i messaninetasjen, utført som punkt-/avskjæringssprinkling. Den delen av bygget der brannen startet var ikke dekket av sprinkleranlegget. 4.3 Passive branntekniske tiltak Bygget var på totalt 5780 m 2 fordelt på to hele etasjer(videre i rapporten benevnt som underetasje og første etasje) og en messaninetasje. Totalt areal var på like i overkant av m 2. Bygget var seksjonert i flere deler. Største seksjon var i første etasje. Seksjonen der brannen startet, i underetasjen, var delt med en brannvegg, angivelig med klasse A120 og A60 branndør. 4.4 Forebyggende brannvern Eier av bygget er Eiendomsspar AS Ansvaret for brannsikring ligger i siste instans alltid hos eieren av det aktuelle brannobjektet. I henhold til brannvernloven av 5. juni 1987 nr. 26 med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (FOBTOB) av 5. juli 1990 er det eiers ansvar å sørge for at objektet er sikret mot brann i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven og annen lovgivning, jfr. brannvernlovens 14 og FOBTOB 1-3. Eier må etablere de tilsyns- og samarbeidsordninger med eventuelle brukere/leietakere som er nødvendig for å sikre etterlevelse av denne bestemmelse. Eiers forpliktelse etter FOBTOBs 1-3 kan ikke fraskrives gjennom avtale. Bruker har plikt til å innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå og for øvrig på en slik måte at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger. Bruker skal videre føre tilsyn med at de bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Bruker - som ikke selv er eier - har plikt til å rapportere til eier alle forhold av betydning slik at denne kan oppfylle sine forpliktelser etter første ledd.

4 Eiere av særskilte brannobjekter har i henhold til FOBTOB 2-1, og Internkontrollforskriften, plikt til å dokumentere alle sider ved brannsikkerheten. Ved behov skal dokumentasjonen legges frem for brannsjefen. Kommunestyret har ansvar for at kommunen har en akseptert brannordning. Brannordningen skal sikre at brannvesenet er bemannet, organisert og utstyrt slik at de oppgaver som følger av loven til enhver tid kan gjennomføres i kommunen på en tilfredsstillende måte. Oppgavene skal gjennomføres i samsvar med forskrifter fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. 5 Deteksjon og stasjonært slokkeanlegg 5.1 Aktuelt regelverk Byggeforskrift 1987 og FOBTOB inneholdt forskriftsbestemmelser for sprinkling. Melding nr. HO- 1/90; Retningslinjer for offentlig påbudte sprinkleranlegg utgitt den utdypet forskriftsbestemmelsene, og meldingen ble utarbeidet av Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern i fellesskap. Sprinkleranlegget ble prosjektert og utført etter Regler for automatiske sprinkleranlegg utgitt av skadeforsikringsselskapene i Norge. Sprinkleranlegget ble prosjektert i 1994 og eier av bygget hadde på forhånd søkt Oslo kommune, og av Oslo brannstyre fått innvilget dispensasjon fra kravene i FOBTOB - vedtak av Grunnlagen for søknaden avr at arbeidenes omfang var så store at det ikke lot seg gjøre å utføre disse innen FOBTOBs tidsfrist som var Under prosjekteringen og utførelsen av sprinkleranlegget ble melding HO 1/90 og Byggeforskrift 1987 lagt til grunn. Sprinkleranlegget var ferdig installert i Bygget ble sprinklet i henhold til kravene, det vil si at arealer på over 1800 m 2 ble sprinklet. Som en følge av dette ble arealer under 1800 m 2 ikke sprinklet, i tråd med dagjeldende Byggeforskrift Seksjonen der brannen startet var på ca m 2, og denne delen var som følge av ovenstående ikke sprinklet. I den første veiledningen til Byggeforskrift veiledningen er datert juni 1987 står det blant annet i kapittel 34:23 om arealoppdeling og sprinkler; "Tillatte bruttoarealer pr. etasje uten oppdeling med brannvegg er avhengig av brannbelastningen og om det installeres sprinkleranlegg eller brannventilasjon. For prosjektering av sprinkleranlegg vises til "Regler for automatiske sprinkleranlegg [144]". Klamme [144] i avsnittet henviste til litteraturliste i veiledningen til Byggeforskrift 1987, med videre henvisning til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnds Regler for automatiske sprinkleranlegg. Reglene ga minstekrav til fast installerte vannsprinkleranlegg på land. De omfattet inndeling/gruppering av bedrifter og vareslag i fareklasser, beregning og dimensjonering av sprinkleranlegget med nærmere krav til vanntilførsel, installasjon og opphenging/montering av anlegget, drift, tilsyn og kontroll.

5 Bygninger og virksomheter ble inndelt i fareklasser avhengig av brannfare og -belastning. Det angjeldende lagerbygg ble plassert i fareklasse H III, og utløsningsarealet for lageret var 100 m 2 både for høyt og lavt lager, med henholdsvis 25 mm/min og 12,5 mm/min som krav til utløst vannmengde. Sprinkleranlegget hadde begrenset innvirkning på spredningsforløp, og det er av den grunn ikke beskrevet og vurdert nærmere. Det ble installert brannalarmanlegg i deler av bygget, en installasjon som gikk ut over regelverkets minimumskrav. Imidlertid ble ikke seksjonen der brannen startet dekket av brannalarmanlegget. Brannalarmanlegget var ikke koblet direkte til brannvesenets alarmsentral. 6 Vurdering 6.1 Bygget Under brannen i lageret i Økern Torgvei 9 hadde sprinkleranlegget og brannalarmanlegget liten innvirkning på utfallet av brannen. Brannen oppstod i en seksjon som verken var dekket av brannalarmanlegg eller sprinkleranlegg. Bygget var sannsynligvis i hovedsak sikret brannteknisk etter gjeldende regelverk, BF 1949 og BF 1987, samt Brannvernloven med tilhørende Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Det kan ha vært avvik fra regelverket, men det er ikke avdekket avvik som hadde direkte og avgjørende innvirkning på utfallet av brannen Eiers forebyggende brannvern Eier har stort sett ivaretatt sikkerheten ved bygget slik forskriftene stiller krav om. Bygget var delvis sprinklet og brannalarmanlegg var også montert i deler av bygget. Eier søkte om dispensasjon fra FOBTOB kap 4 og fikk dette innvilget. Brannsikkerheten ble oppgradert og bygget fremstod i 1995 med forskriftsmessig akseptabelt nivå for brannsikring. En del organisatoriske forhold var ikke på plass ved brannvesenets tilsyn i 1998, og dette ble påpekt. Eier utarbeidet branndokumentasjon som ble ferdigstilt høsten Dokumentasjonen ble utført av konsulentselskapet Skansen Byggsikring A/S. Eier har ikke respondert på OBREs tilsynsrapport i 1998, og dette er etter direktoratets syn kritikkverdig. I tillegg gjennomførte samme konsulentselskap en brannteknisk gjennomgang av bygget både i 1998 og Der ble det konkludert med, og anbefalt brannsikringstiltak som gikk ut over minimumskravene i FOBTOB. Anbefalingene ble ikke fulgt, i det bygget teknisk sett tilfredsstilte forskriftenes minimumskrav til brannsikkerhet. Bygget har hatt mange leietakere/brukere gjennom årene, og det forelå ingen helhetsvurdering av brannbelastningen i bygget. Eier hadde avtale om kontroll (egenkontroll) med et vaktmesterselskap. Det ble utført service på brannalarmanlegget i 2000, og i følge evalueringsrapport fra firmaet Skansen Consult A/S etter brannen den 23. mai 2001, ble det ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved anlegget.

6 Brannalarmanlegget var utkoblet branndagen, angivelig på grunn av feil fra firmaet som utførte kontroll på anlegget, men selv om anlegget hadde vært i drift ville dette sannsynligvis ikke ha begrenset brannen i særlig utstrekning, i det seksjonen der brannen startet ikke var omfattet av brannalarmanlegget Brannvesenets forebyggende arbeid Økern Torgvei 9 er et lagerbygg registrert som særskilt brannobjekt type c. Brannvesenet skal gjennomføre tilsyn med denne type objekter en gang hvert år, men det kan hvert annet år erstattes av eiers egen kontroll etter hans eget kontrollsystem. Gjennom 1990 tallet har OBREs oppfølging av tilsynet vært mangelfull. I dette ligger det at brannvesenet gikk tilsyn i 1992 og i Det er således et avvik ved at to lovpålagte tilsyn mangler. Imidlertid er det i perioden, særlig rundt midten av 1990 tallet slik at brannvesenet var engasjert i brannsikringstiltak i virksomheten. Eieren søkte dispensasjon fra FOBTOB og denne ble innvilget med frist for gjennomføring i Eier utførte de planlagte sikringstiltak, og tilsynet i 1998 ble gjennomført på en forvaltningsmessig tilfredsstillende måte. Brannvesenet påpekte i 1998 feil og mangler ved dokumentasjon av sikkerheten, manglende utpeking av ansvarlig leder for brannvernet, manglende brannøvelser, svakheter ved røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler, behov for rydding av rømningsveger, mangler ved manuelt slokkeutstyr og at sprinklerventil måtte merkes bedre. Eier fikk frist for tilbakemelding til den OBREs dokumentasjon inneholder ikke korrespondanse som viser at eier responderte på tilsynsrapporten innen den gitte tidsfrist. Det er kritikkverdig at OBRE ikke fulgte opp manglende respons fra eier etter utløpt tidsfrist. Imidlertid vil direktoratet påpeke at eier har selvstendig plikt til å følge opp påpekte feil og mangler, og eier må selv sørge for at brannvesenet får den nødvendige tilbakemelding. Ved normal frekvens for tilsyn skulle OBRE ha gjennomført tilsyn igjen i Dette ble ikke utført. Direktoratet mener imidlertid at utført tilsyn i 2000 sannsynligvis ikke ville ha endret på forholdet rundt brannsikringen, så lenge bygget rent teknisk i det store og det hele var i tråd med minimumskrav til branntekniske sikringstiltak. 6.2 Arealgrenser for tekniske sikringstiltak Kravene i FOBTOB som angår sprinkling av bygning for industri, håndverk og lager setter maksimal grense for bruttoareal uten oppdeling med brannvegg. Kravene til bruttoareal er 1800 m 2 i en etasje eller bruttoareal som samlet overstiger 800 m 2 i flere etasjer. Bygget var vesentlig større arealmessig enn de i regelverket angitte maksimalgrenser, og bygget ble sprinklet i tråd med de angitte krav. Teknisk sett var bygget sikret i tråd med kravene til branntekniske tiltak, men oppdelingen av bygget hvor en stor seksjon ble usikret, viste at det ved brannsikring av denne type bygg er grunnlag for å kreve hele arealet sprinklet.

7 Når en seksjon på mellom 1200 og 1300 m 2 blir uten sikring, mens store deler av det resterende arealet sikres med sprinkleranlegg, gir dette stor sannsynlighet for omfattende brannskader på et bygg dersom det oppstår brann i usikret areal. Behovet for ytterligere sikringstiltak må til en hver tid sees i sammenheng med rådende brannbelastning. Brannens omfang viste at det var stor tilgang på brennbart materiale i eller like i nærheten av arnestedet, samt at det var tilstrekkelig med forbrenningsluft til at brannen fikk utvikle seg på en slik måte at betongdekke etter hvert sviktet og raste sammen. Sannsynligvis holdt betongdekke/etasjeskille den foreskrevne brannmotstand. Seksjonen der brannen startet var skilt fra detektert område med brannvegg - i følge firmaet Skansen Consult AS som har utarbeidet evalueringsrapport, holdt brannveggen trolig mer enn A120 motstand. Dør i denne brannveggen var A60. Brannveggen har holdt mot spredning horisontalt. Dekket som bestod av DT betongelementer på betongdragere holdt brannmotstand A90. Spredningen av brannen skjedde hovedsakelig ved at deler av dette dekket sviktet og falt ned, noe som igjen førte til brann- og røykspredning til messanin og første etasje. Sprinkleranlegget løste ut og fungerte under brannen. Imidlertid har dette hatt liten effekt på spredningsforløpet, i det brannen var svært omfattende på det tidspunkt sprinkleranlegget løste ut. Brannspredningen og svikten i betongdekket indikerer lokalt stor brannbelastning - dvs. betydelig brennbart materiale - i arnestedsområdet. Det har ikke lykkes å komme fram til hva denne brannbelastningen i realiteten var, men dette er etter direktoratets oppfatning hovedårsaken til at brannen ble svært omfattende. Fordi arnestedsområdet ikke var en del av detektert område, og fordi det ikke var sprinklet fikk brannen utvikle seg lenge før den ble oppdaget. Brannen viser at et byggs passive og aktive tekniske tiltak må sees i sammenheng for at nødvendig brannsikkerhet skal oppnås. Den synliggjør at bruken av bygget og byggets brannsikring henger nøye sammen. Sprinkleranlegg er fornuftig og korrekt sikringstiltak for å forebygge store branner. Brannalarmanlegg som dekker kun deler av et bygg har begrenset effekt så lenge store seksjoner med betydelig brannbelastning ikke er detektert. 6.3 Sprinkleranlegget Sprinkleranlegg kan ha forskjellig utførelse. Valg av sprinklerhoder og vanntrykk vil bestemme dråpestørrelse og vanntetthet ("nedbør") i sprinkleranlegget. Valg av komponenter og utførelse gjøres på grunnlag av brannbelastning, takhøyde, bruk m.v. i objektet. Et sprinkleranlegg demper og slokker en brann. Det gir lengre disponibel tid for redning av liv og helse, og det gjør at en brann enten slokkes tidlig eller kontrolleres lenge nok til at brannvesenets slokkeberedskap klarer å slokke og hindre omfattende skader. Brannen i lageret i Økern Torgvei 9 gjør at det nok en gang reises spørsmål om sprinkleranleggs evne til å slokke brann og begrense skader. Det er imidlertid viktig å understreke at et verdien av et sprinkleranlegg knyttes til at alt areal dekkes og at det er dokumentert i forhold til bruken av bygget. Under brannen ved Økern Torgvei 9 hadde sprinkleranlegget liten verdi i det sprinkler først ble aktivert på et stadium da brannen var stor og helt umulig å kontrollere. Hadde seksjonen der

8 brannen startet også vært sprinklet ville brannen ha blitt slokket eller kontrollert slik at brannvesenet hadde lykkes med innvendig slokkeinnsats. 6.4 Brannen Brannen startet i en seksjon som verken var dekket med alarmanlegg eller sprinkler. Følgene av dette var at de tre viktigste forutsetningene for at brannvesenets slokkeberedskap skulle lykkes ikke var til stede. Det sentrale arnestedsområdet og startbrannseksjonen kunne av sikkerhetmessige årsaker ikke undersøkes nærmere. Det er som følge av sistnevnte ikke avklart hvor stor brannbelastningen i arnestedsområdet faktisk var. Brannutviklingen og intensiteten i brannen indikerer imidlertid stor brannbelastning. Brannen i lagerbygget i Økern Torgvei 9 avvek ikke fra andre lignende lagerbranner. Branner i store arealer, særlig med høy brannbelastning, er en tilnærmet umulig oppgave for brannvesenet når det gjelder å slokke og hindre totalskade. Selv Oslo brann- og redningsetat som samlet rår over store slokkeressurser, vil ikke klare å slokke en brann i et lagerbygg av denne type om startbrannarealet ikke er sprinklet. Brannstart i andre deler av bygget ville ha medført rask deteksjon, og for sprinklet områdes del, utløsning av sprinkleranlegg med påfølgende muligheter for enten slokking av brannen eller kontroll med utviklingen inntil brannvesenet kom til stedet. 6.5 Brannvesenets innsats Oslo brann- og redningsetats mulighet til å lykkes med å slokke en brann i lageret i Økern Torgvei 9 avhang av tidlig deteksjon, rask alarmering og at brannen startet i sprinklet seksjon. Direktoratet finner ingen grunn til å kritisere brannvesenets innsats under brannen ved lagerbygget i Økern Torgvei 9. Forutsetningene for rask slokking fra brannvesen og derved redusert skadeomfang var ikke tilstede. Dette skyldes først og fremst lang tid fra brannen ble detektert til innsats ble iverksatt, kombinert med manglende sprinkling av lokalene. 7 Konklusjon og forslag til tiltak Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern mener at brannen i Økern Torgvei 9 fikk langt større konsekvenser enn hva det er grunn til å regne med i en sprinklerbeskyttet bygning. Brannen i lageret i Økern Torgvei 9 spredte seg på grunn av stor tilgang på brennbart materiale, og fordi seksjonen der brannen startet ikke var dekket av sprinkleranlegg. Dette førte igjen til at dekket/etasjeskillet over arnestedsområdet ble svekket og raste sammen. Eier av lagerbygget kan ikke lastes for at bygget fikk omfattende skader. Eier av bygget skulle ha gitt OBRE skriftlig meddelelse på hvordan de påpekte feil og mangler som var anført i tilsynsrapporten fra 1998 skulle rettes/følges opp, og OBRE skulle ha fulgt opp eiers manglende respons. Ansvaret for brannsikkerheten har i siste instans eier, jfr. brannvernloven med tilhørende forskrifter. I et bygg hvor det er flere leietakere må eier pålegge brukerne å dokumentere

9 brannbelastningen slik at bruken av bygget til en hver tid står i forhold til byggets brannsikringstiltak. Dette skal inngå som en del av dokumentasjonen av brannsikkerheten. Dersom det avdekkes avvik eller avstand mellom faktisk brannbelastning og branntekniske sikringstiltaks yteevne, må det iverksettes tiltak for å kompensere risikoen. Tiltak kan være å bringe brannbelastningen til et akseptabelt nivå, eller kompensere gjennom å øke omfanget av sprinklet areal. Eldre bygninger som i prinsippet er sikret i tråd med kravene til tekniske brannsikkerhetstiltak, men som på grunn av arealgrenser får store usikrede flater, må sprinkles i sin helhet dersom slike skader skal unngås i framtiden. Brannvesenet må sette fokus på installerte sprinkleranlegg, selv om disse er utført i henhold til regelverket. Usikrede store arealer som faller utenfor kravet til sprinkling må sees i sammenheng med bruken av bygget og de brannbelastninger som bygget inneholder. 8 Vedlegg - Utdrag av bestemmelser i Byggeforskrift 1949 bind I og II Kap. 6. Branntekniske definisjoner og klasseinndeling. 1. Generelle bestemmelser. 1. I den utstrekning det har betydning for disse forskrifter tilligger det departementet a. å fastsette brannteknisk klasseinndeling av bygningsdeler m.v. b. å fastsette de krav som bygningsdeler m.v. skal tilfredsstille for kunne henregnes til en bestemt brannteknisk klasse. c. å fastsette de regler som med henblikk på brannteknisk klassifisering og godkjenning skal gjelde for utførelse av brannteknisk prøvning av bygningsdeler og materialer m.v. d. etter innstilling fra Norges branntekniske laboratorium og på grunnlag av prøvning utført av dette, eller unntaksvis av utenlandsk laboratoriun hvor dette anses forsvarlig, å godkjenne bygningsdeler og materialer m.v. 2. Meddelelser om godkjente bygningsdeler, materialer m.v. i henhold til pkt. 1 blir gitt ut av Norges branntekniske laboratorium med departementets godkjenning. 2. Definisjoner. Om betydningen av visse branntekniske uttrykk i disse forskrifter gjelder: 1. Bygningsdeler. a. Med branntrygg bygningsdel forstås en bygningsdel av ikke brennbare materialer som under brann og samtidig påsprøyting med vann har betryggende fasthet og gir betryggende beskyttelse, og som fra grunnen av hviler på en underbygning som i brannteknisk henseende er like god. En branntrygg bygningsdel må minst ha samme motstandsevne som en vegg av brent teglstein med den tykkelse som bruken betinger, dog minst ½ stein (11 cm) tykk - utsatt for den største spenning som er tillatt i vedkommende branntekniske klasse. b. Med brannherdig bygningsdel forstås en bygningsdel som ikke er branntrygg, men som under brann og samtidig påsprøyting med vann yter en betydelig motstand.brannherdig puss eller annen kledning med likeverdig motstandsevne mot brann, som er anbrakt bare på den ene side av bygningsdelen, betegnes som brannherdig kledning.

10 c. Med flammeherdig bygningsdel forstås en bygningsdel av brennbart materiale som ved brann i minst 5 minutter er beskyttet mot antennelse og spredning av ild langsetter ytterflaten.flammeherdige plater eller annen kledning med likeverdig motstandsevne mot brann, som er anbrakt bare på den ene siden av bygningsdelen, betegnes som flammeherdig kledning. d. Med tungtantennelig bygningsdel forstås en bygningsdel av tre som ved impregnering av virket eller ved bestrykning av de utsatte flater med godkjent preparat er gjort motstandsdyktig mot gløding, antennelse, etterbrenning og ettergløding på den måte som ligger til grunn for godkjenning av vedkommende preparat i klasse Tua D.Videre betegnes som tungtantennelig en bygningsdel som på de utsatte flater er kledd med bygningsplate e.1. som enten i seg selv har ovennevnte motstandsdyktighet eller ved behandling har oppnådd dette. Kap. 19. Brannvegger. Bygningslovens 83, 84 og Brannvegg skal oppføres av brannfast materiale, godkjent av departementet til dette bruk. 2. Brannvegg skal oppføres uten åpning, gå helt opp under taktekningen og for øvrig være i samsvar med bestemmelsene i 2 flg. 3. Blir brannvegg noen tid stående udekket, skal den rappes eller fuges. 4. Hvis brannvegg frilegges, skal den straks rappes, når det ikke ved veggens oppførelse er truffet tilstrekkelige foranstaltninger til beskyttelse mot fuktighet. 5. For brannvegg som kan påregnes å bli synlig i lengre tid, gjelder for dens utforming samme bestemmelse som for fasader, jfr. bygningslovens Kommer noen del av takflaten nabogrensen nærmere enn 2,5 m, skal enten denne del, utføres med brannherdig isolasjon under tekningen (betong, rabitz o.l. godkjent av bygningsrådet) eller brannveggen føres minst 30 cm opp over taket. Brannvegg skal ha en tykkelse av minst 23 cm. I bygninger av mur eller betong kan dog brannvegg av betong utføres med en tykkelse av minst 15 cm. 3. Brannvegg av betonghulstein eller hulmurdannende betongstein kan bare brukes når bygningens yttervegger er oppført av samme materiale. Dette gjelder også felles brannvegg Bygningsrådet kan hvor det finner det nødvendig av stabilitets hensyn kreve at brannvegg oppføres med større tykkelse enn nevnt foran. 2. Bygningsrådet kan ytterligere skjerpe kravene til brannvegg hvor de branntekniske forhold gjør det nødvendig. I bygning til varig opphold for mennesker, må brannvegg isoleres i samsvar med bestemmelsene i kap. 5. Kap. 25. Etasjeskillere.

11 Bygningslovens 104, 105, 106 og Etasjeskillere av armert betong. For etasjeskillere av armert betong gjelder Norsk Standard 427: Regler for utførelse av arbeider i armert betong. Skal etasjeskiller være branntrygg, se Meddelelser fra Norges branntekniske laboratorium om overdekning av armeringen. 3. Andre etasjeskillere. Andre etasjeskillere skal utføres i samsvar med de bestemmelser som er gitt om bæreevne og sikkerhet mot brann.

Granskningsrapport, brann i Vinje Hotelpark 10. november 1999

Granskningsrapport, brann i Vinje Hotelpark 10. november 1999 Granskningsrapport, brann i Hotelpark 10. november 1999 DBEs granskningsrapport av 23. desember 1999. 1 Bakgrunn for granskning Kommunal- og regionaldepartementet ved Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Granskningsrapport etter brannen i Domus Kjøpesenter i Narvik, 5. september 2000

Granskningsrapport etter brannen i Domus Kjøpesenter i Narvik, 5. september 2000 Granskningsrapport etter brannen i Domus Kjøpesenter i Narvik, 5. september 2000 DBEs granskningsrapport av 15.12.00 1 Bakgrunn for granskning Kommunal- og regionaldepartementet ved Direktoratet for brann-

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn

Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn FOR-1990-07-05 nr 0546 Opphevet Tittel: Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn av 5. juli

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

BRANNEN I BASA-HUSET. Christian Sesseng Avdelingssjef, forsker Brannsymposium, Oslo 25. oktober 2017

BRANNEN I BASA-HUSET. Christian Sesseng Avdelingssjef, forsker Brannsymposium, Oslo 25. oktober 2017 BRANNEN I BASA-HUSET Christian Sesseng Avdelingssjef, forsker Brannsymposium, Oslo 25. oktober 2017 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim Evaluering av brannen

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Pålitelighet av ulike brannsikringstiltak. Anders Arnhus

Pålitelighet av ulike brannsikringstiltak. Anders Arnhus Pålitelighet av ulike brannsikringstiltak Anders Arnhus For å oppnå reell vurdering av brannsikkerheten må den prosjekterende ts følgende hensyn: (påstander) Om en prosjekterer etter preaksepterte løsninger

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Granskningsrapport etter brannen på Hovseterhjemmet i Oslo, 21. april 2000

Granskningsrapport etter brannen på Hovseterhjemmet i Oslo, 21. april 2000 Granskningsrapport etter brannen på Hovseterhjemmet i Oslo, 21. april 2000 DBEs granskningsrapport av 13. oktober 2000 1 Bakgrunn for granskning Kommunal- og regionaldepartementet ved Direktoratet for

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten

Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Beregning av rømningssikkerheten Restaurant Tuk Tuk Claude Monets allé 25, 1338 Sandvika 1 Generelle opplysninger Adresse Claude Monets Allé 25, 1338 Sandvika Bruksområde

Detaljer

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene

Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Irene Romkes Horgen Drammensregionens Brannvesen IKS Krav til vannforsyning Roller og ansvar Definisjoner begreper som må avklares Samspill mellom de kommunale etatene Hvem er ansvarlig for vannforsyningen?

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 6 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.02.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. januar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Publisert dato 24.01.2014 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Kap. 38 - Garasje og bilverksted

Kap. 38 - Garasje og bilverksted Kap. 38 - Garasje og bilverksted :1 Definisjoner Garasje rom for kjøretøy som drives av forbrenningsmotor, f.eks. motorvogn, traktor, arbeidsmaskin o.l. Åpen garasje garasje med yttervegger i så begrenset

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. februar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005

Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005 Veiledning for utførelse av kontroll av automatiske sprinkleranlegg Gjelder fra 15. juni 2008 Erstatter 1. utgave fra 1. november 2005 (Versjon 2.2 datert 100608) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Granskningsrapport etter brannen i Solar Electroengros A/S sitt lager i Ullensaker kommune 4. februar 2001

Granskningsrapport etter brannen i Solar Electroengros A/S sitt lager i Ullensaker kommune 4. februar 2001 Granskningsrapport etter brannen i Solar Electroengros A/S sitt lager i Ullensaker kommune 4. februar 2001 DBEs granskningsrapport av 25.04.01 1 Bakgrunn for granskning Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon.

Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon. 1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker

Detaljer

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.:

Tilsynsrapport. Navn adresse. Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: Tilsynsrapport Navn adresse Deres ref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato Saksnr.: 02 Ark.nr.: 1 Tilsynsrapport fra tilsynet ved (navn ) Vedlagt oversendes tilsynsrapport fra tilsynet den ( dato). I henhold

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 HaugvoldSykehjem 2010 06 18REV01 2010 04 30 BrannsikringBaderomskabiner Haugvoldsykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av

Detaljer

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat

Prosjekt brannsikker bygård. Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Jo Tangedal Oslo brann- og redningsetat Prosjekt brannsikker bygård Tema for presentasjonen: Bakgrunnen for prosjektet Lokal forskrift Utfordringer Motivasjon Økonomi Rosenkrantz

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH Aure kommune Skarsøya grendahus v/ BrannvernlederJohn Bjarne Lie 6697 VIHALS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH 22.01.2014 Navn objekt: Skarsøya grendahus Gnr

Detaljer

RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER

RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER 3. Bygninger og anlegg 3.13.1: Brannsikringsstrategi Dette informasjonsbladet omhandler brannsikring av fredete og verneverdige bygninger og skal være til hjelp for alle som eier og bruker slike bygninger.

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

SJEKKLISTE OBJEKTSYN

SJEKKLISTE OBJEKTSYN SJEKKLISTE OBJEKTSYN OBJEKT-INFO: OBJEKTETS NAVN OG ADRESSE GÅRDSNUMMER/ BRUKSNUMMER TLF. OG NAVN BRANNVERNLEDER VAKTTLF. KVELD/NATT ANTALL ETASJER DATO: (Utfylt/ revidert) UTFØRT AV: 1. KJØREVEI Høyde,

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR? ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR? Arbeidstilsynet

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

B. Ny bygning for herberge.

B. Ny bygning for herberge. B. Ny bygning for herberge. 3. Isolering fra annet lokale. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opplaget er skilt fra herberget

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

BRANNMOTSTAND OG PÅLITELIGHET AV TUNGE VEGGER

BRANNMOTSTAND OG PÅLITELIGHET AV TUNGE VEGGER BRANNMOTSTAND OG PÅLITELIGHET AV TUNGE VEGGER Tekst: Geir Wold-Hansen, Mur-Sentret og Bjørn Vik, BMB og BA8 Rådgivende Ingeniører AS Hvilket sikkerhetsnivå representerer tunge (murte og støpte) brannskillevegger

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Brannsikring av gamle bygårder

Brannsikring av gamle bygårder Brannsikring av gamle bygårder Erfaringer fra prosjekt Brannsikker bygård i Oslo Daniel Johansen Oslo brann- og redningsetat Temaer for presentasjonen: Kort om prosjekt Brannsikker bygård. Branntekniske

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1029-3 GNR 67/80 16.06.2016 HAMA 67/80 - REVIDERT TILSYNSRAPPORT - BRANTILSYN 2016 - GRUA KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato:

Lier kommune. Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat. Utgave: 00-D Dato: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave: 00-D Dato: 2012-10-23 Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Heia skole, bygg C. Brannteknisk notat Utgave/dato:

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

Brannteknisk prosjektering og rådgivning

Brannteknisk prosjektering og rådgivning Brannteknisk prosjektering og rådgivning Harald Landrø Hvorfor brannteknisk prosjektering? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER 1 Ønsket prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking

Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking Sprinkling i forhold til forsikring v/ Olav Kjærland, Gjensidige Forsikring 1 Kort om meg: Risikoingeniør Gjensidige Forsikring Medlem

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 08.06.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. mai

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

Utdrag fra byggeforskriften av 1985

Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Utdrag fra byggeforskriften av 1985 Kap. 30 Brannvern, fellesbestemmelser :1 Innledning Bare departementet eller den departementet bemyndiger har adgang til å dispensere fra bestemmelsene i dette kapittel.

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH Regnbuen barnehage Kleiva 8A 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1280-1 M71 HK/TEKN/TRH 18.06.2014 Navn objekt: Regnbuen barnehage Gnr 62 Bnr 120 Adresse: Kleiva, 7200

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Drift og kommunalteknikk

JØLSTER KOMMUNE Drift og kommunalteknikk Jølster kommune v/bjørn Anders Steinsund ca 250 ansatte 120 mill kr i omsettning Driftsoverskot på 4,1 % (ikkje i Robek) Praktisk handtering av regelverket om brann- sløkkevatn, krav til sprinkelanlegg

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV)

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) BRANNVANNSDEKNING vann til brannslokking Regelverket, Forebyggendeforskriften m.m. REGELVERKET Plan- og bygningsloven (PBL) Teknisk forskrift til PBL m/veiledning Forskrift

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017 TILSYNSERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. OKTOBER 2017 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR ANDRE OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM IKKJE ER I PERIODEN. MYNDIGHETS- FOR Arbeidstilsynet

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer