Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger ifm emisjonene i SpareBank 1 Nord-Norge i oktober 2013.

2 Kommentarer: Hardere bufferkrav på mulig kupongstopp for fondsobligasjoner Konklusjoner Forslaget til ny forskrift om kapitalbuffere muliggjøre kupongstopp for fondsobligasjoner på et høyere nivå i bankenes rene kjernekapitaldekning enn vi hadde trodd tidligere. Det er imidlertid begrenseet grunn til uro på obligasjonseiernes vegne, negative årsog kartals-resultater er sjeldne (2-3% empirisk) og kombinert med krav om brudd på bufferkrav er sannsynligheten for kupongstopp under 1% i våre øyne. Vi tror også bankene vil tilpasse seg med en betryggende margin på bps til minimumskravene for å takle resultatsvigninger. Bufferkravene vil således oppfattes som harde, og ikke myke, i våre øyne. For ikke-sifi banker vil nivå for kupongstopp være 2% lavere enn for SIFI. På kapitalmarkedsdag i forrige uke gjentok DNB sitt ROE mål over 12% i 2016 og CET 1 på % samt en strengere allokering av kapital til forretningsenhetene basert på lønnsomhet og kapitalbinding. Verdsettelsen av regionbankene fremstår fortsatt som moderat på P/B Sektoren er priset på P/E X selv etter eventuelle emisjoner som ville økt CET 1 med 1%-poeng (til ca 11.5%). Kommentarer 1. Kursutvikling i 2013: Regionale sparebanker +49%, lokale +35% mot Oslo Børs +22% og DNB +55%. 2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 8-14%. 3. Aktuelt fremmedkapital: Vår benchmark for senior er 78bps og OMF 41bps (begge Nordea Norge 5år). Benchmark for fondsobligasjoner +10bps til 370bps. 4. Aktuelt makro: Konjunkturbarometer gir håp om bedret vekst i Tyskland i fjerde kvartal, men nivå fortsatt moderat. 5. Prisingssyklus: Basert på 2013 boken er regionbankene priset til P/B 0.91 og lokalbankene til P/B Ukegraf: Hardere bufferkrav på mulig kuponstopp for fondsobligasjoner. 2

3 Ukegraf: Mulig kupongstopp på fondsobligasjoner gjør bufferkravene hardere ved brudd på bufferkrav må utbytte og kupong betales fra disponeringsbeløpet (0-60% av resultat) et negativt resultat gir null i disponeringsbeløp (men bufferkravene altså må også brytes samtidig) 16% Minstekrav og bufferkrav *Basel II, overgangsregler 14% 12% 10% 8% Dagens nivå regionale sparebanker Motsyklisk 0-2.5% SIFI banker 2.0% Systemrisiko buffer 3.0% Kombinerte bufferkrav: 7.5% + motsyklisk = maks 10% Oppnådd andel Andel av resultat av bufferkrav Tilbakeholdes Disponeringsbeløp % 40% 60% 50-75% 60% 40% 25-50% 80% 20% 0-25% 100% 0% Eksempel, motsyklisk = 1%, SIFI banker Oppkapitalisering CET 1 Andel av buffer Disponeringsbeløp over drift i år* 6% 4% 2% Bevaringsbuffer 2.5% Minstekrav EK 4.5% 14% 112% 100% 13% 100% 100% 12% 88% 60% % 76% 60% % 65% 40% 3.0 9% 53% 40% 4.0 8% 41% 20% 5.0 0% Juli 01/01/ *Antar at banken bygger 1% CET 1 pr år med 12% ROE og 3% RWA vekst, 25% pay-out Dersom bufferkravet ikke oppfylles skal en plan for oppkapitalisering leveres Tilsynet innen 5 dager. Selv om 75% av kapitalbuffer er oppfylt bruker man 2 år på å oppnå kravet over vanlig drift 3 Kilde: Høringsnotat Kapitalbuffere. 11/11/2013

4 Forskriftsforslaget gjelder både på morbank og konsernnivå disponeringsbeløpet beregnes på akkumulert kvartalsbasis (1Q mer utsatt enn 4Q) Våre kommentarer til foreslått lovtekst: Dersom krav om bufferkapital ikke oppfylles skal plan for oppkapitalisering oversende Tilsynet innen fem dager. Brudd på bufferkrav medfører reduksjon i overskudd som kan disponeres til enkelte formål: Utbytte Bonus Kupong på fondsobligasjoner Diverse Maksimalt disponeringsbeløp beregnes også på delårsresultat. Første kvartal sårbart ved underskudd. Eksempel: Et underskudd i første kvartal og utilstrekkelig bufferkapital medfører at kupong ikke kan betales på fondsobligasjoner siden disponeringsbeløpet er 0. Er underskuddet større enn avsatt utbytte for fjoråret kan heller ikke en omdisponering av dette utbytte til tilbakeholdt resultat bidra til at bufferkrav fylles. 4 Kilde: Høringsnotat Kapitalbuffere, side /11/2013

5 Sannsynligheten for kupongstopp er imidlertid lav, veldig lav faktisk det er sjeldent at enkeltkvartaler er negative (i snitt 3%) og i tillegg skal bufferen brytes av 706 undersøkte kvartaler var ingen første kvartal i minus (akkumulert delårsresultat gjelder) Andel banker med negativt resultat 60% 50% 40% 30% 20% 10% Antall banker med negativt kvartalsresultat og % av banker* *Vårt analyseunivers med kvartalsdata på gitt tidspunkt Antall banker med negativt kvartal % av banker 6 av 14 banker med negativt resultat, utgjør 46% av vårt univers med lang kvartalshistorikk Antall banker med negativt resultat Negativt kvartalsresultat Minus i Bank # % Ant obs første kvrt SRBANK 2 2.8% 71 0 MING 4 5.6% 71 0 NONG 3 4.2% 71 0 SVEG 4 5.6% 71 0 MORG 0 0.0% 71 0 SOAG 2 4.3% 47 0 SPOG 3 6.4% 47 0 SADG 2 4.3% 47 0 HELG 3 7.0% 43 0 SBVG 1 2.1% 47 0 TOTG 1 2.9% 35 0 NTSG 0 0.0% 35 0 PLUG 0 0.0% 35 0 RING 0 0.0% % 1Q96 1Q97 1Q98 1Q99 1Q00 1Q01 1Q02 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 0 Kilde: SpareBank 1 Markets 5

6 Negativt årsresultat er enda sjeldnere enn negative kvartalsresultat av våre 298 observasjoner var 7 negative, dvs 2.3%, for kupongstopp må i tillegg bufferen brytes sannsynlighet for å miste kupong godt under 1% i snitt? 4 Antall banker med negativt årsresultat * *Vårt analyseunivers 3 SPOG SADG BNB 2 1 TOTG SRBANK HELG SADG

7 Vi tror bankene tilpasser seg slik at kupongstopp aldri eller ekstremt sjeldent skjer med margin til bufferkrav på bps er sannsynlighet for brudd ved negativ resultat meget lav 16% Minstekrav og bufferkrav *Basel II, overgangsregler. SIFI banker 14% 12% Dagens nivå regionale sparebanker Margin % Betryggende margin bps 10% 8% 6% Kombinerte bufferkrav inkl motsyklisk estimat 1% 8.5% Kombinerte bufferkrav: 7.5% +1.0% = 8.5% Krav ren kjernekapital juli % SIFI banker 4% 2% Minstekrav EK 4.5% 0% 01/01/1900 Juli

8 DNB opprettholder målsetning om ROE over 12% i 2015 vil allokere kapital til forretningsområdene med høyest avkastning på regulatorisk kapitalbinding 25% DNB - Reported ROE vs CMD stated targets 20% 15% CMD 2004: ROE > 15% CMD 2010: ROE > 13% CMD 2011: ROE > 14% in % CMD 2007: ROE > 16% 11.5 % 11.0 % 12.0 % 12.3 % 11.6 % 5% CMD Targets Reported ROE Series3 CMD 2012: ROE > 12% in % Source: SpareBank 1 Markets E 14E 15E 8

9 Siste uken: Alle opp i positivt marked svensk bank svakest (Swedbank reverserer oppgang i boligrenten) Kursendring forrige uke* *Inkl evt utbytte, tegningsretter etc 0.2 w DNB [c.o.p 1 obs] Svensk bank [c.o.p 1 obs] Regional sparebank [c.o.p 1 obs] Europeisk bank [c.o.p 1 obs] w48 Source: SB1M 9

10 Sterkt år for norsk finans 3Q rapporter bekrefter stigende inntjening samt positivt aksjemarked 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% DNB Totalavkastning* hittil i 2013 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter 49% Regionale sparebanker 40% Svenske banker 35% Lokale sparebanker 22% OSEBX Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG, PLUGG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. 17% Europeisk bank Kvartalsrapporter 2013 Bank Ticker 3Q13 Swedbank SWED 22-Oct Gjensidige GJF 22-Oct Vest SVEG 23-Oct Nordea NDA 23-Oct Handelsbanken SHB 23-Oct SEB SEB 24-Oct DNB DNB 24-Oct SB1 Gruppen 24-Oct Sandnes SADG 24-Oct Møre MORG 24-Oct Toten TOTG 24-Oct Helgeland HELG 29-Oct Storebrand STB 30-Oct Nøtterøy-Tønsberg NTSG 30-Oct Øst SPOG 30-Oct Sør SORG 30-Oct Ringerike RING 30-Oct SMN MING 31-Oct SNN NONG 31-Oct SR-Bank SRBANK 31-Oct Østfold-Akershus SOAG 31-Oct Hedmark SBHE 01-Nov Buskerud-Vestfold SBVG 05-Nov Pluss PLUG 05-Nov Agasti AGA 06-Nov

11 Solid oppgang hittil i år for bank, alle i pluss men stor variasjon SVEG fortsatt i tet med +62% Totalavkastning finansinstitusjoner hittil i 2013* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter Vest - SVEG SMN - MING DNB - DNB SR-BANK - SRBANK Gjensidige - GJF Helgeland - HELG SEB - SEB EK-bevis index - OSEEX SNN - NONG Storebrand - STB Swedbank - SWED Nordea - NDA Øst - SPOG Nøtterøy - NTSG Handelsbanken - SHB Buskerud-Vestfold - SBVG Østfold-Akershus - SOAG Møre - MORG Pluss - PLUG Toten - TOTG Sandnes - SADG Oslo Børs - OSEBX Ringerike - RING 18% 22% 24% 31% 31% 30% 29% 42% 41% 39% 38% 38% 35% 35% 35% 45% 55% 53% 51% 49% 48% 59% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

12 DNB outperformance mot svensk bank etter overbevisende kapitalmarkedsdag oljepris kommer tilbake Jan DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD Mar May Jul Sep Nov Jan 12 DNB relative to Swedish banks Oil price Mar May Jul Sep Nov Jan Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin 12

13 P/E: Multiplene opp mot historiske høyder etter gode rapporter rabatten i DNB mot svensk bank lavere fortsatt for høy P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED. 13 Swedish banks 12 European banks DNB 9 Regionale sparebanker DNB discount to Swedish banks Dec 10 Mar Jun 11 Sep Dec Mar Jun 12 Sep Dec Mar Jun 13 Sep Dec Mar 14 Source: SpareBank 1 Markets 13

14 Emisjon i norske sparebanker allerede delvis diskontert i moderate P/E multipler multipler fortsatt lave selv etter emisjon på 1% av RWA (øker CET 1 med 1%-poeng til 11.5%) P/E 2014E: Current capitalisation and 1% of RWA* *NONG and MORG reflects recently completed issues Source: SpareBank 1 Markets P/E current capitalisation issue 1% of RWA Issue scenario DNB SRBANK MING SVEG Price Shares Market cap Net profit P/E today Issue = 1% of RWA Issue as % mkt cap 6% 8% 12% 46% P/E issue CET 1 3Q % 10.5% 10.4% 10.8% 0 SHB SEB SWED NDA DNB MORG SRBANK MING NONG SVEG 14

15 P/B: Med full regulatorisk klarhet vil DNB prises nærmere svensk bank? sparebankene fortsatt under bok Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker 1.75 Svensk bank 1.50 Svensk bank flater ut på P/B 1.6? DNB Sparebanker Europeisk bank Jan May Sep 09 Jan May Sep 10 Jan May Sep 11 Jan May Sep 12 Jan May Sep 13 Jan May 14 Source: SpareBank 1 Markets 15 Sparebank > Europeisk bank

16 Vi venter fortsatt positiv reprising av DNB og norske banker nivå på motsyklisk buffer (CCB) i desember/januar er dimensjonerende for kursene fremover Jan Price/Tangible Book* - Nordic banks Swedish banks DNB Mar May Jul Sep Nov Jan 12 *Ex goodwill 21 Nov DNB CMD Mar May Jul Sep Nov Jan 13 CCB: 0.5% NOK 130 CCB ca 1.0% NOK 115 CCB: 2.0% NOK 95 5 Dec - Mid Jan Counter cyclical buffer (0-2.5%) announced Mar May 14 Source: SpareBank 1 Markets 16

17 Positiv reprising av de tre store bevisene også SR og MING over boken igjen, men rabatten mot DNB fortsatt høy Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern. 1.4 DNB SRBANK 1.0 MING 0.9 NONG % premie/rabatt 10 Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B -10 SRBANK MING -30 NONG -50 Apr Aug Oct 10 Dec Feb Apr Jun Aug 11 Oct Dec Feb Apr Jun Aug 12 Oct Dec Feb Apr Jun Aug 13 Oct Dec Feb 14 Source: SpareBank 1 Markets 17

18 Regionale sparebanker på P/B 0.91 (2013), utfallsrommet fortsatt skjevt oppover bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.64, men økt rabatt mot de regionale Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis Regionale Lokale sparebanker Premie Lokale: P/B 0.80 => 24% P/B 0.90 => 40% Lokale relativt til regionale % På 2013 boken Rabatt Source: SpareBank 1 Markets 18 Regionale: P/B 1.00 => 10% P/B 1.10 => 21%

19 Swedbank reverserer oppgangen i boligrente på 0.25% (initiert etter 25% gulv boligvekter) etter at de tre andre bankene ikke fulgte etter, men nivå trekker sakte opp Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) Norge Swedbank +25bps, så -25bps SEB Handelsbanken Nordea Q Jan Apr Jul Oct Jan 11 Apr Jul Oct Jan 12 Apr Jul Oct Jan 13 Apr Jul 14 Source: SpareBank 1 Markets 19

20 Tyskland: Konjunkturbarometer IFO indikerer bedre vekst i fjerde kvartal men for tidlig å si om det er et reellt skifte i veksttakten fra lavt nivå 20

21 CDS: Fortsatt spreadinngang for europeiske banker, svenske også inn CDS - spreadendring 2013 i bps 31/12/12 I dag Endring Europeisk bank Danske Bank Svensk bank CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet

22 Norge: Vår senior benchmark på 78bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark på +41bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior obligasjon Boligkreditt OMF Senior relativt til OMF (bps) Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 22

23 Fondsobligasjoner spreader videre inn, både absolutt og relativt til ansvarlig fordi risikoen reduseres med mer egenkapital i bankene Fondsobligasjon, senior og ansvarlig lån - Risikopremie* *Bps over 3m NIBOR. Nyutstedelser norske banker. Regionbanker og større Fondsobligasjon Ansvarlige lån Senior Desember bps 400 Des bps Desember bps 300 Okt bps 160bps bps 150bps nov/ bps Ki l de: SpareBank 1 Ma rkets mai/ 10 des/ 10 jun/ 11 jan/ 12 jul/ 12 feb/ 13 sep/

24 Betydelig inngang siste året for fondsobligasjoner vår benchmark +370bps (+10bps) Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type Gammel type fondsobligasjoner teller 100% i 2013, 80% i 2014 og deretter 10%-poeng årlig utfasing. Spread i basispunkter ved utstedelse Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake Møre SNN Buskerud SMN Mindre banker SMN Vest Kilde: SpareBank 1 Markets jan/ 04 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 Gammel type Gammel type med reg. call Ny konvertibel med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang

25 Ansvarlige lån (LT II) spreader inn 100bps på seks måneder vår benchmark uendret på +185bps Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Kilde: SpareBank 1 Markets Protector Forsikring Spread i basispunkter ved utstedelse SRBANK SRBANK SNN SMN BN Bank DNB Vest NTSG 100 DNB Hedmark 0 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 des/ 14 Gammel type Gammel type med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang 25

26 Utvalgte emisjoner Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Blaker med Tier 1 og Pluss med ansvarlig Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Fondsobligasjon (Tier I) Ansvarlig lån (Lower Tier II) Jan Surnadal SB NOK 40m 5+E Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m 5+E Feb Møre NOK 500m Mar Hol Sparebank NOK 50m 5+E Mar Bank 1 Oslo-Ahus NOK 200m Mar Selbu Sparebank NOK 50m 5+E Mar Lillestrøm SB NOK 40m Apr Bamble & Langesund NOK 60m 5+E Apr Øst NOK 200m Apr SB Hemne NOK 30m 5+E May SB1 Østfold-Ahus NOK 150m Apr Indre Sogn SB NOK 40m 5+E May Eika Boligkreditt NOK 250m May Eika Boligkreditt NOK 250m 5+E Jun Helgeland Sparebank NOK 300m Jun Landkreditt Bank NOK 150m 5+E Jun Sparebanken Hedmark NOK 500m Jun Klepp SB NOK 100m 5+E Jun DNB Bank NOK 1 500m Jun SB1 SMN NOK 500m 5+E Jun Sandnes SB NOK 300m Jun Storebrand Bank NOK 150m 5+E Jun Kvinesdal SB NOK 25m Jun Kvinesdal SB NOK 35m 5+E Jun Fana Sparebank NOK 200m Jun Eiendomskreditt NOK 40m 5+E Jun Landkreditt Bank NOK 100m Aug Meldal SB NOK 50m 5+E Jun Eika Kredittbank NOK 90m Sep Jernbanepers. SB NOK 50m 5+E Aug Stadsbygd SB NOK 30m Oct SB Vest NOK 250m 5+E Sep Klepp SB NOK 30m Oct SB1 Østfold-Ahus NOK 150m 5+E Sep Bank 1 Oslo-Ahus NOK 300m Oct Øst NOK 200m Sep SB1 Nøtterøy-T NOK 100m Nov SB1 SMN NOK 450m 5+E Sep DNB EUR 750m (NIBOR +208) 12-Nov Vegårshei SB NOK 15m 5+E Sep Tinn SB NOK 40m Nov SB1 Næringskreditt NOK 200m 5+E Oct SB Vest NOK 500m Dec Blaker SB NOK 30m 5+E Oct Øst NOK 150m Nov ya Bank NOK 40m Nov SB1 SRBANK NOK 500m Nov SB Pluss NOK 400m Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse

27 Inngang i EUR/USD basisspreader i 2013 gir lavere fundingkost i EUR kredittspread ved kortsiktige lån (overnatten/ois) uendret i år Likviditetsindikatorer i det europeiske pengemarkedet The OIS spread is a measure of European banks willingnes to make unsecured loans to one another Eur/USD currency basis swap. 12 months Inngang i basisspreader 0 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 11 EUR Libor / OIS spread. 3 months Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Mar May Jul Sep Nov Jan Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 27

28 Verdsettelse enkeltbanker: DNB over boken (2013) og SRBANK på boken sparebankene fra P/B 0.5 til 0.9. Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker 1.40 *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr Kilde: SpareBank 1 Markets 12.4 % 12.5 % Pris/Bok (2013 bok) 12.4 % 12.3 % 11.9 % % 10.6 % 10.1 % 10.1 % 10.3 % 10.1 % 1.00 ROE 2014E 9.4 % 12% 9.7 % 10% 8.1 % % 7.7 % % % % % 0%

29 P/E: Sparebankene er billige på våre estimater for 2013 og 2014 blir enda bedre svensk bank handler 12-14X våre 2013E P/E basert på 2013 og 2014 estimater - Nordiske banker 14 P/E 2014E 12 P/E 2013E Kilde: SpareBank 1 Markets

30 Verdsettelse og estimater Core Tier I Pris/Bok ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok A 2013E 2014E 2012A 2013E 2012A 2013E 2013E 2014E 2013E 2014E SR-Bank SRBANK % % 12.8 % 12.5 % % 2.7 % Midt-Norge MING % % 13.2 % 12.4 % % 3.0 % Nord-Norge NONG % % 12.3 % 11.9 % % 2.9 % Møre MORG % % 10.3 % 10.1 % % 4.6 % Vest SVEG % % 11.6 % 11.7 % % 5.6 % Øst SPOG % % 12.3 % 12.4 % % 7.2 % Sandnes SADG % % 7.0 % 7.7 % % 0.0 % Toten TOTG % % 10.3 % 10.6 % % 0.9 % Helgeland HELG % % 10.1 % 10.1 % % 3.9 % Pluss PLUG % % 9.8 % 10.3 % % 7.0 % Buskerud-Vest SBVG % % 10.7 % 10.1 % % 5.1 % Østf-Akershus SOAG % % 9.6 % 9.7 % % 4.9 % Nøtterøy NTSG % % 11.5 % 9.4 % % 5.0 % Ringerike RING % % 8.4 % 8.1 % % 6.6 % DNB % % 12.0 % 12.3 % % 2.0 % Gjennomsnitt* 11.9 % % 10.7 % 10.5 % 4.5 % 4.2 % Regionbanker 11.2 % % 12.0 % 11.7 % 4.1 % 3.8 % Lokalbanker 12.4 % % 10.0 % 9.8 % 5.1 % 4.5 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale ** NONG etter emisjon

31 Anbefalinger og kursmål Bank Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling Prising på dagens kurs* Prising på kursmål ** CET I*** Navn Ticker kurs P/B 13 P/E 14E Yield 13E P/E 14E P/B 13E % DNB DNB % Kjøp % % SR-Bank SRBANK % Kjøp % % SMN MING % Kjøp % % SNN NONG** % Kjøp % % Møre MORG % Kjøp % % Vest SVEG % Kjøp % % Buskerud-Vestfold SBVG % Kjøp % % Sandnes SADG % Nøytral % % Toten TOTG % Kjøp % % Helgeland HELG % Nøytral % % Østfold-Akershus SOAG % Kjøp % % Ringerike RING % Kjøp % % Nøtterøy NTSG % Kjøp % % Øst SPOG % Kjøp % % Pluss PLUG % Nøytral % % Regionbanker 20% % % Lokalbanker 16% % % Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner)

32 Kapitalstruktur norske og svenske banker Basel 2 overgangsregler Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr , Basel I gulv (80%). Inkluderer EK emisjoner i NONG DNB - DNB Swedbank - SWED Nordea - NDA SEB - SEB 11.0 % 10.9 % 10.9 % 11.3 % 0.3 % 1.8 % 0.5 % 0.3 % 0.6 % 1.7 % 1.8 % CET I (eks fondsobl.) Tier I (inkl fonds.obl) Tier II (inkl ansvarlig) Nordiske banker Handelsbanken - SHB 8.9 % 1.1 % 0.0 % Hedmark - Hedmark 14.5 % 0.0 % 1.6 % Sogn og Fjordane - SSF 12.5 % 1.5 % 1.0 % Møre - MORG Nord-Norge - NONG SØRPLUS - SØRPLUS 12.3 % 12.1 % 11.9 % 3.0 % 1.1 % 1.2 % 1.4 % 0.0 % 1.5 % Regionale sparebanker Vest - SVEG 10.8 % 1.6 % 0.3 % BN Bank - BNB 10.7 % 1.8 % 2.3 % Midt-Norge - MING 10.4 % 1.9 % 2.2 % SR-BANK - SRBANK 10.5 % 1.7 % 1.5 % Ringerike - RING 15.5 % Buskerud-Vestfold - SBVG 12.9 % 2.5 % 0.5 % Øst - SPOG Østfold-Akershus - SOAG Nøtterøy - NTSG 12.9 % 12.6 % 12.4 % 2.0 % 1.9 % 2.2 % 0.8 % 1.5 % 0.8 % Lokale sparebanker Toten - TOTG 11.7 % 4.3 % 0.3 % Helgeland - HELG 11.7 % 1.6 % 2.1 % Pluss - PLUG 11.4 % 1.9 % 0.0 % Sandnes - SADG 11.2 % 2.9 % 2.0 % 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 32

33 Kapitalisering: Styrket og likere etter % 12% 10% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 1Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: 80% Lokale banker DNB Region banker 8% 6% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG Emisjon 2011: NONG Emisjoner 2012: SRBANK MING Emisjoner 2013: MORG NONG 4% 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes 33

34 Vi estimerer CET I på 13.6% for regionbankene i juli 2016 med Basel I gulvet motsyklisk buffer på 1.5% kan håndteres, naturlig at denne er lavere dersom gulvet videreføres 18% 16% Kapitalkrav for norske systemviktige banker Ren kjernekapital regionbanker under Basel II med overgangsregler 2.0 % Ansvarlig lån 14% 12% 10% 8% 2.0 % 1.5 % 2.0 % 1.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 1.5 % 1.5 % Fondsobligasjon Motsyklisk buffer (estimat) 6% 4% 2% 0% Utvikling i historisk og estimert ren kjernekapitaldekning norske regionale sparebanker Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli 16 9% 10% 11% 12% Egenkapital CET I regionbanker (Basel II overgangsregler) Kilde: SpareBank 1 Markets 34

35 Overføringer til Boligkreditt flater ut på 50% av boliglån? Tilsynet følger opp grad av overføringer på selskapsbasis gjennom Pillar 2 Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* 100% *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF 93% Overført pr siste kvartal 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført Overført % av totale utlån 74% 65% 64% 52% 53% 49% 46% 45% 45% 45% 45% 40% 40% 39% 38% 38% 37% 36% 35% 26% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 35

36 Flate latinspreader mot Tyskland siste uken 36

37 Oslo Børs: reprising etter korreksjon i juni 37

38 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 08.07.2013 Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 Tlf +47 958 91 539 nils.oyen@sb1markets.no

Detaljer

Høstkonferansen Bergen 23.09.13

Høstkonferansen Bergen 23.09.13 Høstkonferansen Bergen 23.09.13 Hvordan løse de regulatoriske utfordringene: Kredittanalytikerens vurderinger - obligasjonsmarkedet og nærmere om hvordan tilpasse balansen til nytt regelverk SpareBank

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge

Ukerapport Makro & Renter 20. september 2010. Lave renter lenge Ukerapport Makro & Renter 2. september 21 Lave renter lenge Utviklingen til nå Fokuset internasjonalt er fortsatt rettet mot usikkerheten i europeiske banker og statsfinanser. Renten på perifer statsgjeld

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009

Ukerapport Makro & Renter 16 november 2009 Ukerapport Makro & Renter 16 november 29 Obama lover disiplin Utviklingen til nå Aksjemarkedene fortsatt sin opptur forrige uke, mens renten på 1 års statsobligasjoner falt 8-1bp. Størst bevegelse for

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010

Ukerapport Makro & Renter 25. oktober 2010 Ukerapport Makro & Renter 5. oktober 1 Lavere rentebane fra Norges Bank Utviklingen til nå Det kom ingen konkrete tiltak i forbindelse med helgens G møte men alle er inneforstått med alvoret og betydningen

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 2012 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.09.2012

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Credit rating on covered bonds

Credit rating on covered bonds Credit rating on covered bonds OMF-Forum, Oslo 20 January 2015 Rolv Kristian Heitmann Credit Analyst, DNB Markets rh@dnb.no +47 24 16 90 49 The Credit Research Team in DNB Markets - Contact information

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer