Planprogram - detaljregulering for. Gnr/bnr 41/3 m.fl. Vabakkjen Vest Stord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram - detaljregulering for. Gnr/bnr 41/3 m.fl. Vabakkjen Vest Stord kommune"

Transkript

1 Planprogram - detaljregulering for Gnr/bnr 41/3 m.fl. Vabakkjen Vest Stord kommune

2 FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Vabakken Invest AS å utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for. Planarbeidet vert gjennomført som detaljregulering etter pbl Planområdet er om lag 18,5 daa, og omfattar eigedom 41/3. setjinga med reguleringsplanen er å legge til rette for vidare utbygging av industriområde. I forkant av planarbeidet skal det vedtakast eit planprogram (jf. pbl. 12-9) som gjer greie for intensjonane ved planen, og korleis planarbeidet er tenkt organisert og gjennomført. Planprogrammet fastset også kva utgreiingar som skal gjennomførast før planen kan vedtakast. Rapport nr. S15976 Dato Prosjekttype Planprogram Pbl. 4-1 Prosj.nr Tittel Detaljregulering Gnr/bnr 41/3 m.fl., Vabakkjen vest Planid: Oppdragsgjevar Vabakken Invest AS Prosjektorganisering Plan Vest AS v/ Ingunn Varanes Referat oppstartsmøte Produsert av Plan Vest AS avd. Stord Postboks Stord Kontrollert av Tlf.53 KV Mail: Web:

3 1. Innhald FORORD Innhald INNLEIING... 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 setting PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINJER... 3 Kommuneplan... 3 Eksisterande reguleringsplanar... 3 Nasjonale og regionale føringar PLANPROSESS... 6 Framdrift... 6 Medverknad OMTALE AV PLANOMRÅDET... 7 Lokalisering... 7 Topografi og grunnforhold... 7 Infrastruktur... 7 Landskap og arealressursar... 7 Naturmangfald... 7 Kulturminne og kulturmiljø... 7 Eigedomsforhold INTENSJONAR OG UTFORDRINGAR... 8 Næring... 8 Samferdsel, infrastruktur og trafikktryggleik... 8 Universell utforming... 9 Folkehelse / barn og unges interesser... 9 Beredskap og ulykkerisiko (risiko og sårbarheit) Støy/ureining Landskap, estetikk og omsyn til naboar Naturmangfald Nærmiljø, friluftsliv og grøne interesser Energiløysingar Kulturminne og kulturmiljø PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING Metode Alternativ som skal utgreiast Utgreiingstema

4 2. INNLEIING Bakgrunn for planarbeidet Vabakken Invest AS har ynskje om å regulera arealet og få ei naturleg utviding vestover av eksisterande næringsområde. Kommuneplanen syner arealet som LNF- område. Ny reguleringsplan vil dermed vere i strid med overordna plan. Forvaltningsstyret i Stord kommune gav i møte løyve til oppstart av planarbeid for Vabakken vest. Møteprotokoll følgjer som vedlegg. Krav om planprogram er sett fram med heimel i plan- og bygningslova 4-1. Planområdet er i kommuneplanen synt som område der reguleringsplan fortsatt skal gjelda. setting et med planarbeidet er å legge til rette for: - Tilføring av nytt næringsareal - Utnytte eksisterande infrastruktur - Styrke Vabakken som næringsområde - Offentleg/privat samarbeid Figur 1 Lokalisering av planområdet Figur 2 Planavgrensing 2

5 3. PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINJER Kommuneplan Planområdet ligg som LNF- område i kommuneplanen. Området er også synt med støysone og med bandlegging for regulering etter PBL. Bandlegginga er sone som er avsett for sikring av areal til E39, der planprosessen er i gang. Figur 3 Utsnitt av gjeldande kommuneplan. Kjelde: Fonnakart Kommunedelplan for E39 Heiane Ådland/Nordre Tveita, som omfattar planområdet, er under utarbeiding. Planprogram vart fastsett Eksisterande reguleringsplanar Området er uregulert, men grensar til reguleringsplan Vabakken, vedtatt Figur 4 Gjeldande plan Vabakken. Kjelde: Fonnakart 3

6 Nasjonale og regionale føringar Det må takast omsyn til føringane og retningslinjene som lista opp nedanfor: Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (Rundskriv T-5/93). Retningslinjene gjev føringar for å oppnå gode regionale heilskapsløysingar på tvers av kommunegrensene. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995) set krav til planprosessen og til fysisk utforming. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497, 2011) inngår som ein del av plansystemet etter ny plan- og bygningslov. I dokumentet framset regjeringa forventningar til kommunar og fylkeskommunar i forhold til nasjonale interesser. Tilgjengelighet for alle (T-5/99) tar opp korleis tilgjenge i de fysiske omgjevnadane og omsyn til funksjonshemma kan sikrast gjennom planlegginga. Handlingsplan Norge universelt utformet Regjeringa sin handlingsplan for universell utforming og auka tilgjenge Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 /2012) grenser for akseptabel støy, og gjev retningslinjer for støytiltak i forbindelse med arealplanar. Bedre miljø i byer og tettsteder (St.meld.nr.23, ) presenterar ein modell for miljøvenleg byutvikling som bygger på at framtidas byar og tettstader bør vere tette, funksjonelle, mangfoldige og i større grad basert på miljøvenleg transport. Statens Vegvesens standarder for riks- og fylkesveier gjev rammer for vegstandardar, kryssløysningar i forhold til dimensjonerande fart og trafikkmengd. Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser på riks- og fylkesvegar i Region vest gjev føringar for utforming av avkjørsler og plassering av byggegrense mot veg. Fylkesdelplan for Sunnhordland inneheld ei framstilling av utbyggingsmønster og transporttilhøve i regionen under eitt, hovudutfordringar for vidare utvikling, framlegg til strategiar og utvalde satsingsområde. Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet Regional transportplan skildrar dagens situasjon og kva transportmessige utfordringar Hordaland står overfor i løpet av planperioden ( ) Regional plan for folkehelse Fleire gode leveår for alle skildrar eit langsiktig folkehelsearbeid i kommunane, fylkeskommunen og statlege organ. Har som mål å jamne ut sosiale forskjellar. Regional klimaplan Planen tek opp samanhengen mellom klimagassutslepp og energi. Korleis vi kan redusere utsleppa av klimagassar, korleis energibruken kan bli meir effektiv og med meir fornybar energi, og korleis vi kan tilpasse oss klimaendringane. 4

7 Kommunedelplan for avløp og vassmiljø Føremålet med planen er å sikra at transport og reinsing av avløpsvatn skjer på ein slik måte at forureiningane ikkje fører til helseskade, går ut over trivselen eller skadar naturen si evne til produksjon og sjølvfornying. Kommunedelplan for vassforsyning Føremålet med Kommunedelplan for vassforsyning er å sikra at alle i Stord til ein kvar tid har tilgong på nok drikkevatn av god kvalitet. Hovudplan veg Kommunedelplan Hovudplan veg er utarbeidd for å leggja eit betre grunnlag for framtidig ressursinnsats innan vedlikehald og forsterkning av det kommunale vegnettet, og planen skal vera eit handlingsretta verkty med prioriterte tiltak det skal satsast på i planperioden. Kommunedelplan for E39 Heiane Ådland/Nordre Tveita (vedtatt planprogram, planen er under arbeid) Føremålet med planarbeidet er å fastsetja endeleg trase for framtidig E39 på strekninga og avklara tilknytinga til lokalvegnettet. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Stord (under arbeid). Eit av dei viktigaste føremåla med planen er å få eit grunnlag for å kunne søkja om spelemidlar til idrettsog friluftsanlegg og å fremja folkehelsa. Kommuneplan for Stord Kommuneplanen skal vera ein lokalpolitisk styringsreiskap i samspel med nasjonale og fylkespolitiske planar og føresegner, med lokalt tilpassa strategiar og aktuelle tiltak. Kommunedelplan for Leirvik Kommunedelplanen skal leggjast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging innanfor planområdet. Klima og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune omfattar langsiktige og kortsiktige mål og tiltak på alle nivå i kommunen. 5

8 4. PLANPROSESS Framdrift Planen vert utarbeide av Plan Vest AS på vegne av Vabakken Invest AS. Det vart halde oppstartsmøte med kommunen Oppstart av planarbeidet vert varsla og planprogram lagt ut til høyring i løpet av sommaren Deretter utarbeidast reguleringsplan med konsekvensutgreiing. Tabell 1 Milepæler i planprosessen AKTIVITET PERIODE Oppstartsmøte Varsel om oppstart/ høyring av planprogram Mai 2015 Høyringsperiode, jf. pbl 12-9 Min 6 veker Fastsetting av planprogram August/september 2015 Fyrste gangs handsaming av planforslag Høyringsperiode, jf. pbl Merknadshandsaming og andre gangs handsaming/vedtak Kunngjering/ ev. klagehandsaming Medverknad Reguleringsplan vert lagt ut til offentleg ettersyn og naboar og andre partar vert varsla i samsvar med føresegnene i plan- og bygningslova Det vert opna for dialog med naboar som er direkte berørt, og dei vil få anledning til å stille spørsmål og diskutere med planleggar og tiltakshavar. 6

9 5. OMTALE AV PLANOMRÅDET Lokalisering Området ligg mellom Vabakken og Tveita på Stord. Planområdet ligg om lag 200 meter frå rundkøyringa på Vabakken, og 150 meter frå Tveitakrysset. Topografi og grunnforhold Høgaste punkt i planområdet er om lag 61 moh. Området hellar mor nordvest ned mot 43 moh ved E39. Berggrunnen består av fyllitt med enkelte svartskiferlag (ngu.no), lausmassar er forvitringsmateriale. Infrastruktur Det er ikkje eksisterande vegar internt i planområdet. Området grensar til E39. Tilkomst vil vere i forlenging av eksisterande veg gjennom næringsområde på Vabakkjen. Landskap og arealressursar Arealet er registrert som jorddekt, med barskog med særs høg bonitet. Det er ikkje knytt særskilde verdiar til området i form av jakt, lausmassar el.l. Naturmangfald Det er ikkje registrert raudlisteartar eller prioriterte naturtypar innafor planområdet. Kulturminne og kulturmiljø Det er ikkje kjende funn av arkeologiske kulturminner, sefrak- registrerte bygg eller andre kulturminner innafor planområdet. Eigedomsforhold Planen omfattar eigedom 41/3 og del av 41/148. Vabakken Invest AS har avtale om kjøp av 41/3. 7

10 6. INTENSJONAR OG UTFORDRINGAR Næring Planarbeidet har som mål å legge til rette for ei naturleg utviding av eksisterande næringsareal. Utbygginga må tilpassast eksisterande infrastruktur og øvrige omgjevnadar. Planen må legge føringar for kva type næring området skal kunne romme, og kva verknadar det vil få for området med etablering av slik næring. Behovet for næringsareal og tilhøve til eksisterande næringsområde må klarleggast. Samferdsel, infrastruktur og trafikktryggleik Temaet omfattar framkomst og tryggleik for alle trafikantgrupper, parkeringsdekning og anna teknisk infrastruktur slik som anlegg for vatn og avlaup og renovasjonsløysingar. Delar av planområdet er bandlangt for regulering for å sikre areal til utviding av E39. Planarbeidet for oppgradering av E39 er i gang, og det er fastsatt planprogram for E39 Heiane Ådland/Nordre Tveita. Planområdet for Vabakken Vest ligg i si heilheit inne i området for kommuneplanen, og val av alternativ for ny E39 vil vere avgjerande for realisering av denne planen. Arbeidet med E39 er slik tiltakshavar vurderar det ikkje til hinder for at denne planprosessen kan skje parallelt. Forslag til kommunedelplan skal oversendast frå Statens Vegvesen til Stord kommune innan 1. september Truleg vil ikkje utviding av E39 berøre planområdet direkte. Utviding av gang- og sykkelveg kan innpassast i planområdet. Derimot er kryssløysingar meir avgjerande. Dersom ei vel alternativ med ny trase for E39 vest for dagens veg, vil det truleg ikkje verte behov for omfattande utbygging av krysset ved Studalen. Reguleringsplanen må forholda seg til den løysinga som vert vald for ny E39, og tilhøyrande kryssløysingar. Syne gode og trygge trafikkløysingar for alle trafikkantgrupper. Området skal ha tilfredstillande støynivå og hensiktsmessige parkeringsløysingar. Det skal sikrast tilstrekkeleg kapasitet på leidningsnett for vatn og avlaup. Løysingar for ny E39 må klarleggast, samt tilhøyrande kryssløysingar. Behov for eigne trasear for gåande og syklande må vurderast. I planen vert det lagt opp til å nytte eksisterande vegnett gjennom industriområde på Vabakken og forlenge dette. Kapasitet og standard på vegnettet må sikrast, og behov for utbetringar må vurderast. Stord vatn og avlaup (SVA) har antyda at dei i samband med utbygginga i denne planen vil erstatte hovudvassleidning i Høylandsvegen og i tillegg kunne få til avlaupsløysing inne på Høyland. Dette må avklarast nærare med SVA i løpet av planprosessen. 8

11 Universell utforming Definisjon av universell utforming: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) «...utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» (FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne) et er å utforme tiltak slik at de er like funksjonelle og naturlige å bruke for både funksjonsfriske personer og de med ulike funksjonshemmingar. Prinsipp for universell utforming skal leggast til grunn for planen. Universell utforming vil vere knytt til bruk av området som arbeidsplass og for ev. kundar. Løysingar i planen må vurderast ut frå dei 7 prinsippa om universell utforming: - Forståeleg informasjon - Toleranse for feil - Like mogelegheiter for alle - Fleksibel i bruk - Låg fysisk anstrenging - Storleik og plass for tilgang og bruk - Enkelt og intuitiv i bruk Folkehelse / barn og unges interesser Folkehelse handlar ikkje bare om fysisk aktivitet, men også om inkludering, psykisk helse, gode bumiljø og gode vanar. I reguleringsplan vil likevel hovudfokuset vere å legge til rette for fysisk aktivitet og planlegge for bumiljø der ein opplever tryggleik. Ein skal så langt råd unngå inngrep i areal som er brukt til leik og opphald for born og unge. Planen skal legge til rette for ferdsel til fots og med sykkel. Dagens bruk av området må vurderast. Det må gjerast greie for behovet for gangtrasear og mogelegheit for framkome med sykkel. 9

12 Beredskap og ulykkesrisiko (risiko og sårbarhet) Visjonen vil alltid vere eit samfunn med null ulukker. Dessverre er ikkje dette realistisk. Derimot vil ein planlegge for å minimere risiko for ulukker, og sikre tilstrekkeleg beredskap slik at konsekvensane av ulukker vert lågast mogeleg. ROS- analyse skal gjennomførast i samsvar med fastsette krav. Risikopunkt må identifiserast. I hovudsak vil risiko knytte seg til samferdselsareal, desse må planleggast med trygge overgangar og oversiktlege kryssingar. Støy/ureining Det er ikkje kjend eksisterande ureining. Området ligg dels innafor gul og raud støysone på grunn av trafikkstøy. Støynivå er avhengig av korleis framtidig vegnett vert utforma. Det må gjerast analysar for å berekne støy, og naudsynte tiltak for å oppnå tilfredsstillande støynivå i forhold til bruken av dei ulike areala. Landskap, estetikk og omsyn til naboar Planområdet ligg nært til vei og grensar til eksisterande industriareal, og vil vere synleg for mange. Utforming av areala er av betydning for inntrykket for dei som bur i områda rundt og som ferdast forbi. Ei estetisk god utforming som er tilpassa omgjevnadane. Terrenginngrep og utforming av bygg må vurderast, det må undersøkast kva verknadar planen kan få for naboar og andre brukarar av området. Som del av dette må buffer mellom industri og landbruk/busetnad vurderast. Naturmangfald Naturmangfold er i naturmangfoldlova definert som følgjer: «biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.» Det er eit overordna mål å ta vare på viktige områder for naturmangfald og sikre friluftsområder for oppleving av naturen. For å oppnå det må ein ha ein medviten arealbruk, og nytte potensiale for fortetting og utbygging som ikkje fragmenterer nye utbyggingsareal. Sentrumsnær utbygging med balanse mellom funksjonalitet og utnytting. 10

13 Potensiale for førekomst av sårbare artar eller naturtypar må vurderast. Førekomst av svartelista artar må også undersøkast, og ev. tiltak for å hindre spreiing av desse inkluderast i planen. Nærmiljø, friluftsliv og grøne interesser Det er m.a. eit mål i Stord sin kommuneplan å «utnytte eksisterande fortettingspotensiale og samstundes ta vare på dei grøne lungene.» Tilkomst til grøntareal og friluftsområder bør oppretthaldast. Dersom planen berører eksisterande tilkomster til friluftsområde og grøntareal, må ein forsøke å oppretthalde desse eller finne alternative korridorar som kan fylle same funksjon. Energiløysingar Kommuneplan for Stord har som tiltak at det skal «utarbeidast minst eit alternativ utover oppvarming med elektrisk kraft». Teknisk forskrift stiller krav til energieffektivitet og kor stor del av varmebehovet som skal dekkast med anna energiforsyning enn direkteverkande elektrisitet eller fossile brensler. Legge til rette for lågast mogeleg energibruk ut frå området sine føresetnadar. Gjennom planarbeidet må det vurderast kva alternativ som er realistisk for utbygging av området. Kulturminne og kulturmiljø «Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.» (Kulturminneloven 2) et er å i nødvendig grad ta naudsynt omsyn til dei kulturminne som finnes i området. Det er ikkje kjend verken arkeologiske- eller nyare tids kulturminne i eller rundt planområdet. Det er heller ingen sefrak- registrerte bygningar som vert påverka av planen. Hordaland fylkeskommune har vurdert potensiale for nye funn som lågt, og ser ikkje behov for ytterlegare undersøkingar. 11

14 7. PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING Metode 14-2 i plan- og bygningsloven og 1 i forskrift om konsekvensutgreiingar gjev følgjande føremål for ein konsekvensutgreiing: «Formålet med bestemmelsene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen eller tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.» Planen skal utarbeidast som detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing. Planarbeidet vil bli presentert med plankart, føresegner og planbeskriving med konsekvensutgreiing og ROS analyse. Konsekvensutgreiinga vil bli integrert i planarbeidet. KU prosessen vil gå parallelt med planarbeidet og konklusjonar innarbeidast i planbeskrivinga. Konsekvensutgreiinga skal omfatte tema som er relevant for planavgjerda. Det vert nytta temakart og andre typar illustrasjonar der dette kan klargjere presentasjonen. Med nokre tilpassingar vil metode for utgreiing av konsekvensar baserast på Statens Vegvesens Handbok V712. Innhenting av ny kunnskap skal avgrensast til det som er relevant i forhold til handsaming av planen. Vurdering av konsekvensar av forslag til endra arealbruk skal ta utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale og lokale mål for miljø og samfunnsutviklinga (som f.eks. rikspolitiske retningslinjer, fylkesdelplanar, kommunale planer). Metode for konsekvensvurdering vil variere for de enkelte tema, i forhold til temaets karakter samt på kva måte tiltaket innverkar på det enkelte tema og på planutforminga. Som hovudprinsipp vil konsekvensvurderinga verte gjennomført etter følgjande metode: 1) Temaet sin verdi, uttrykt gjennom tilstand, eigenskapar og utviklingstrekk for vedkomande og interesse/tema i det området tiltaket planleggast. Verdien vert gitt på en tredelt skala: liten middels - stor. 2) Vurdering av tiltakets omfang / påverknad på det enkelte tema. Omfanget vurderast for dei same miljøa eller områda som er verdivurdert. Omfang vert gitt på en femdelt skala: o stort negativt o middels negativt o lite/ingen o middels positivt o stort positivt 3) Konsekvensen si betyding, som vert fastsett ved å samanhalde opplysningane om berørte områder sin verdi med opplysningar om konsekvensens omfang. Vekting av konsekvens vert gjennomført etter følgjande metode: o Stor negativ konsekvens (- - -) o Negativ konsekvens (- -) o Liten negativ (-) o Ingen konsekvens (0) o Liten positiv (+) o Positiv konsekvens (+ +) o Stor positiv konsekvens (+ + +) 12

15 SAMFUNN 4) Avbøtande tiltak. For kvart tema blir det vurdert mulige avbøtande tiltak eller retningslinjer/føringar for den vidare planlegginga av området for å redusere de negative konsekvensar. For enkelte tema vil det være vanskelig å trekke klare konklusjonar med omsyn til konsekvens for tiltaket /planen. Konsekvensvurderinga vil i desse tilfella bli beskrive utan vekting og konklusjon med omsyn til konsekvens. Alternativ som skal utgreiast Det er i utgangspunktet berre eit alternativ som skal utgreiast, men det kan gjennom vidare arbeid med planen vise seg hensiktsmessig å vurdere ulike alternativ på enkelte område. Planen vert vurdert opp mot null- alternativet, som er dagens planstatus. Utgreiingstema Konsekvensvurderingar er avgrensa til dei tema som er nemnd nedanfor. Tema er fordelt på 2 kategoriar: SAMFUNN OG MILJØ. Andre tema som er underlagt utgreiingsplikt, men som ikkje skal vurderast under konsekvensutgreiinga, er ikkje tatt med nedanfor. TEMA FOKUS 1.Næring Type næringsverksemd Senterstruktur Intern infrastruktur, varelevering etc. 2. Samferdsel og Trafikktryggleik og tilgjenge infrastruktur Tilkomst/gjennomkøyring (vei/vann/avløp, el- Vegstandard anlegg etc.) Trafikkmengd Byggegrenser Rekkefølgjekrav Kollektivtrafikk Parkering VA- kapasitet Renovasjonsløysingar 3. Universell utforming Forståeleg informasjon Toleranse for feil Like mogelegheiter for alle Fleksibel i bruk Låg fysisk anstrenging Storleik og plass for tilgang og bruk Enkel og intuitiv i bruk 4. Folkehelse og barn og Eksisterande bruk som leike og opphaldsareal unges interesser Leike- og opphaldsareal i planen Trafikktryggleik Avstand og tilkomst til skule/barnehage/ fritidsaktivitetar 5. Beredskap og Flaum og eller springflod ulukkerisiko ROS Ras (stein, jord, leire, snø) Skrentar/ stup Radon Ureina grunn Klima Vind Elektromagnetiske felt frå kraftleidningar Støybelastningar og tiltak 13

16 MILJØ Særlege hendingar og mellombelse løysingar i forbinding med gjennomføring av planlagt utbygging 6. Skule og barnehage Kapasitet og behov for utviding/utbygging Skuleveg 8. Andre Økonomiske konsekvensar for kommunen Eigedomsinngrep TEMA FOKUS 8. Støy/ureining Klimaforhold Ureining av jordbotn, vassdrag Ureina grunn Støy/støytiltak 9. Landskap, estetikk Silhuettverknader og konsekvensar for Byggeskikk og visuell karakter naboar Grøntstruktur 10. Naturmangfald Naturmangfald generelt (geologi, kulturlandskap etc.) Ivaretaking av arts- og naturtypeområde Vilttrasear og konfliktpotensiale Førekomst av raudlista arter Unngå spreiing av svartelista arter 11. Nærmiljø, friluftsliv Forhold til friluftsområde, løyper og stiar og grøne interesser Tilgjenge for ålmenta 12. Energiløysingar Alternativ energibruk 13. Kulturminne og kulturmiljø Automatisk freda kulturminne Vedtaksfreda kulturminne Potensiale for kulturminne 14

Planprogram - detaljregulering for gnr/bnr /41/1, 41/2, 41/3, 41/141 m.fl. Vabakkjen Nord Studalen Stord kommune

Planprogram - detaljregulering for gnr/bnr /41/1, 41/2, 41/3, 41/141 m.fl. Vabakkjen Nord Studalen Stord kommune Planprogram - detaljregulering for gnr/bnr /41/1, 41/2, 41/3, 41/141 m.fl. Vabakkjen Nord Studalen Stord kommune FORORD Plan Vest AS har fått i oppdrag frå Vabakken Invest AS å utarbeide detaljreguleringsplan

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram

Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Kommunedelplan for sti og løyper Utkast til planprogram Innhald Bakgrunn og føremål med planarbeidet... 3 Innhald og verknad av planen... 3 Planavgrensing... 4 Planomtale... 4 Overordna føringar... 5 Organisering

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale

PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale PLANPROGRAM Endring av deler av kommunedelplanen for Dale 1 Føremålet med planarbeidet Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gjev rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km

E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Kvithammer - Skatval Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hp 05 km 0-2900 Stjørdal kommune TEKNISKE DATA Fra profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 70 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR

KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR SJEKKLISTE TIL INNLEVERING AV PLANFRAMLEGG PLAN-ID PLANNAMN: FAGKUNNIG: Oppsettet tek utgangs pkt. 2 i Kvam herad sitt notat frå oppstartsmøte. Målsetnaden

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval: Møtedato: Saksnr.: Fast utval for plansaker 29.11.2016 049/16 Saksbehandlar: May Iren Lorgen Flem Arkiv: FA - L12 ArkivsakID: 16/981-16/9836 Detaljregulering- Gangveg Tennfjord

Detaljer

2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV 5. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGAR 7. MEDVERKNAD 8. UTGREIINGSTEMA 9.

2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV 5. VIKTIGE PROBLEMSTILLINGAR 7. MEDVERKNAD 8. UTGREIINGSTEMA 9. REGULERINGSPLAN FOR: VOSS GYMNAS, SKULEHAUGEN, VOSS KOMMUNE PLANPROGRAM Hord aland f ylk eskommune 20.04. 2010 29. juni.2010 Innhald 1.INNLEIING 2. SITUASJONEN I DAG 3. TILHØVE TIL ANDRE PLANAR 4. ALTERNATIV

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Dokument type Planprogram til detaljreguleringsplan Dato Mai, 2015 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING FOR STEMMEBAKKEN, ERSTATNINGSAREAL FOR GOLFBANE, GNR/BNR 33/9 M.FL.- KOLLTVEIT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing

FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE. Reguleringsplan med konsekvensutgreiing FORSLAG TIL PLANPROGRAM BUSTAD OG FORRETNING HAGAVIK, GNR/BNR 34/ 44 M.FL. OS KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutgreiing Os, April 2015. 1 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN OG FØREMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Skredfare omsynssoner - Kommuneplan

Skredfare omsynssoner - Kommuneplan Skredfare omsynssoner - Kommuneplan Skredsamarbeid i Hordaland, samling 6 desember 2010 Fylkeskommunen si rolle Rettleiing- og samordningsrolle i høve kommunale og regionale planar. Fylkeskommunen som

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2013/467-16 Hanne Heieraas Evju 30.03.2016 Melding om vedtak 1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1 Askvoll kommune Framlegg til høyring 03.02.2016 Askvoll kommune Planprogram Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM Åseral kommune KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND 2012-2022, ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland vart vedtekne i 2007.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM

EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM HÆGEBOSTAD KOMMUNE PLAN OG DRIFT EIKEN KOMMUNEDELPLAN 2012-2024 PLANPROGRAM Vedtatt 16.06.2011, k.sak 41/11 Innhold Bakgrunn for planarbeidet...2 Føremål og strategi med planarbeidet...2 Planar og vedtak

Detaljer

Referat frå oppstartsmøte - reguleringsplanar

Referat frå oppstartsmøte - reguleringsplanar Teknisk plan og forvaltning Referat frå oppstartsmøte - reguleringsplanar Formålet med møtet er å avklara offentlege føresetnader for gjennomføring av planframlegget og danna grunnlag for ein god planprosess.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde

Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Planprogram for Nesfossen næringsog industriområde Gnr/Bnr. 56/14 m.fl. Lindås kommune Framlegg til planprogram i samsvar med PBL 12-9 22.05.15 Saksnr. 15/1584 Lindås kommune Ard arealplan as Planprogram

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Vindafjord kommune Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS. MNAL 18.05.2012 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Innleiing Arkitektkontoret BREKKE

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE GRUNNEIGARAR AV GBNR 43/1 OG 43/3 REGULERINGSPLAN FOR SANDTAK VIE, GBNR 43/1, 43/3 M.FL. FØRDE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM DATO: 10.06.2009 2 Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Bakgrunn og

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet

Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet. Kvalitet i konsulentarbeidet Bjørn-Atle Drange Ingeniør/planleggjar Arkitektkontoret ABO as Det som styrer/driv aktørane i planarbeidet: Utbyggjar/grunneigar: Verdirealisering/ planen kan gjennomførast/ held oppe sysselsetting og

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng / Statens vegvesen Volda kommune Utvikling Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Astrid Eide Stavseng / 16/28947-8 05.04.2016 91748468 E39 Volda-Furene.

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Åsli gnr 5 bnr 230 - historikk og status.

Åsli gnr 5 bnr 230 - historikk og status. Åsli gnr 5 bnr 230 - historikk og status. Tillegg til planskildring frå 2003, sist supplert tilleggsendring 2006. Hyttefeltet Åsli i Gol kommune tilhøyrande Åsmund Hoftun, var del av stadfesta reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE - 2. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE - 2. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2014/168-10317/2015 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 28/15 Forvaltningsstyret 04.06.2015 32/15 Kommunestyret 18.06.2015 DETALJREGULERING GNR/BNR 46/4, BÅTHOTELL SKJERSHOLMANE

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer