Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. John Kuløy leder Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/21 Godkjenning av protokoll fra møte /76 PS 12/22 PS 12/23 PS 12/24 Henvendelse vedr. mulig skadeforvoldelse i brukers hjem Søknad om tilskott til tiltak for universell utforming Møre og Romsdal Invitasjon til konkurranse om beste byrom i Møre og Romsdal i / / /1210 PS 12/25 Orienteringssaker til møte /1409 PS 12/26 PS 12/27 Referatsaker - Liste over referatsaker Brukermedvirkning - helse- og omsorgstjenesten. 2008/ /23 Side 2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/76-7 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Protokollen følger som vedlegg. Rådmannens vurdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 3

4 Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Kuløy Leder Turid Helland Pleym Medlem Cecilie Gujord Medlem Anne Grete Mogstad Medlem Venke Åsgård Iversen Medlem Sven Erik Olsen Medlem AP Steinar Betten Medlem AP Laila Annika Indergaard Medlem KRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Maritta Boxaspen Ohrstrand Medlem SP Leif Fiskvik Nestleder Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste ORIENTERING Prosjektleder samhandlingsreformen, Kjetil Leirbekk, orienterte om Samhandlingsreformen og utfordringer for Kristiansund kommune. Stort engasjement og mange spørsmål underveis. Hans powerpointpresentasjon ettersendes. Ønsket tema til høsten: Kurs i universell utforming Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 4

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/18 Godkjenning av protokoll fra møte /76 PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra møte /76 PS 12/20 Orienteringssaker til møte /1409 PS 12/18 Godkjenning av protokoll fra møte /76 Behandling i Råd for funksjonshemmede I samsvar med innstillingen gjorde råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne følgende enstemmige vedtak Protokoll fra møte godkjennes. PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra møte /76 Behandling i Råd for funksjonshemmede I samsvar med innstillingen gjorde råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne følgende enstemmige vedtak Protokoll fra møte godkjennes. PS 12/20 Orienteringssaker til møte /1409 Behandling i Råd for funksjonshemmede Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Bysekretæren orienterte om sakene. Side 5

6 I samsvar med rådmannens innstilling gjorde råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne følgende enstemmige vedtak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar informasjonen til orientering. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, John Kuløy leder Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 6

7 Arkiv: F22 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Sigvard Thy Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Henvendelse vedr. mulig skadeforvoldelse i brukers hjem Vedlegg: Spørsmål og svar om BPA Arnhild Westeng. Saken legges frem for Råd for funksjonshemmede med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Rådet tar administrasjonens svar til Arnhild Westeng til orientering. Saksopplysninger Arnhild Westeng sendte 24. januar ulike spørsmål til kommunen vedr. BPA. Mange av spørsmålene var av prinsipiell art og gjelder bl.a. assistentenes rettigheter og kommunens (arbeidsgivers) styringsrett i f.h.t. disse. I samarbeid med personalseksjonen sendte enhetsleder Pål Jakobsen på vegne av kommunen svar til Westeng. Spørsmål og svar fremgår av vedlagte brev fra Tildeling og koordinering v/jakobsen (påført dato/måned er ikke riktig; skal være ). I e.post til kommunen viser Westeng til kommunens svar vedr. spørsmål 1.3 c Om assistenten skader/ødelegger noe hos bruker, og skriver følgende: Det svaret (som kom fra kommunen) er det flere enn meg som synes er svært urimelig. På min forsikring har jeg en egenandel på kr ,- så alt under det må jeg dekke selv. Er det rimelig at jeg skal betale for skader en ansatt forvolder? Dekker kommunen skader som hjemmehjelper forvolder? Hva med ansatte i andre etater som ødelegger noe når de er på jobb for kommunen? Med bakgrunn i Westengs e.post har administrasjonen v/enhetsleder Jakobsen konferert med lederne for de tre hjemmetjenestedistriktene og enhetslederne med ansvar for tilbudene for utviklingshemmede. Ingen av disse har den type forsikring som Westeng etterlyser. På generelt grunnlag konkluderes det med at kommunen ikke har noen forsikring som dekker skader som mottakere av kommunale tjenester måtte bli påført av ansatte. Ansatte kan som enhver annen person komme i personlig erstatningsansvar dersom skade er påført andre ved forsett eller erstatningsbetingende uaktsomhet (vanligvis grov uaktsomhet). I andre tilfelle er det skadelidte selv som må bære skaden hvis da ikke skadevolder og skadelidt sammen finner en minnelig løsning. Side 7

8 Kristiansund kommune har ikke vedtatt regler om såkalt billighetserstatning, dvs. innvilgelse av erstatning basert på rimelighetsvurdering. Det betyr ikke at kommunen ikke kan innvilge erstatning dersom den finner dette rimelig. Med andre ord har kommunen anledning til i enkelttilfelle, etter en skjønnsmessig vurdering, å erstatte tap/skade som en bruker måtte bli påført av en ansatt. Rådmannens vurdering Etter rådmannens vurdering er det ikke aktuelt for Kristiansund kommune å innføre en forsikringsordning for de tilfelle hvor ansatte måtte påføre brukere skade/økonomisk tap. Disse forhold må fortsatt reguleres av vanlige erstatningsrettslige regler. Kommunen/den enkelte enhetsleder må i event. skadetilfelle foreta en skjønnsmessig vurdering av om det er rimelig at kommunen helt eller delvis går inn og dekker påført skade/økonomisk tap. Just Ingebrigtsen rådmann Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Arkiv: Q13 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Søknad om tilskott til tiltak for universell utforming Møre og Romsdal Vedlegg: Brev fra Statens vegvesen Saken legges frem for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Saken tas opp til drøfting i møtet og evt. tiltak konkretiseres. Saksopplysninger Trafikkingeniøren har mottatt brev fra Statens vegvesen som minner om tilskuddsordningen til tiltak for universell utforming. Det er i investeringsprogrammet for fylkesvegar foreslått å avsette midler til formålet. I utlysningen tas det forbehold om fylkestingets godkjennelse av midler i årsbudsjettet for Tilskuddene fra denne ordningen skal benyttes til å gjennomføre fysiske tiltak som gjør det lettere for alle å ta seg frem i trafikken. Mange typer tiltak kan være aktuelle, men tiltak som er rettet mot flere brukere blir prioritert. Tiltak som gjør det lettere for funksjonshemmede å benytte kollektive transportmidler er svært aktuelle. Rådet behandlet en tilsvarende sak og kom da med følgende innspill: Fortaukanten i Kaibakken v/tobakkshjørnet er for bratt. Fortaukanten i krysset Hauggt. / Kaibakken er for bratt. Lyskryssene i Langveien er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. De når ikke frem til knappen Brostein i Langveien skaper vanskeligheter for rullestolbrukere. (Nedslitt fuging) Fotgjengerovergangen fra reservert handikapplass til Sentrum legesenteret i Knudtzonsgt. er svært problematisk for rullestolbrukere. Side 11

12 Søknadsfristen er 1. oktober Jeg viser forøvrig til vedlagte brev fra Statens vegvesen. Rådmannens vurdering Det er trafikkingeniøren som utformer søknaden på vegne av Kristiansund kommune. Det er viktig at en fagperson gjør de nødvendige dokumentasjoner i forbindelse med en slik søknad. Rådet for funksjonshemmedes kan komme med innspill til tiltak. Det er på denne bakgrunn saken legges frem for rådet, slik at tiltak som rådet mener bør prioriteres, blir gjort kjent for trafikkingeniøren. Det er for øvrig ikke kjent hvor langt trafikkingeniøren er kommet i dette arbeidet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Evt. utbedringer av kollektivtrafikken vil bare ha positive konsekvenser. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 12

13 TTRo 1121() Statens vegvesen Kommunane i More ou Romsdal Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr Vår referanse, Dykkar referanse: Vår dato: Regiun midt Monica Draffiatig I Søknad om tilskott til tiltak for universell utforming Møre og Romsdal Det er i invesieringsprograinnwl.10r1fikesvegw foreslatt a avsette midlar til "Tiltak for universell utforminu". Nlasdet ujeld utivsinga for tildeling av midlar for tek vi atterhald om fylkestinuet si godkjenning av midlar i årsbudsjettet for Desse tilskotta ujeld uenerelt, og er ikkje knytte til fylkesveuar spesielt. Tilskott kan i utganuspunktet dekkje opp ti1100 % av kostnadene ved tiltaka. Vi ujer merksam på at tilskott ujennom denne ordninua er nettotilskott. liovudambisjonen i umversell uttbrming er å leggje til rette for alle grupper i samfunnet gjennom dei ordinære loysinuane. Tilskotta gjennom denne ordninga skal nyttast til å gjennomfore fysiske tiltak som ujer det lettare for alle å ta seg fram i tratikken. Mange typar tiltak kan vere aktuelle, men tiltak som er retta mot mange brukarar vil bli prioritert. Vidare er tiltak som ujer det lettare å nytte kollektive transportmiddel særs aktuelle. Foresetnader for tildeling av tilskott Tilskott til prosjekt: Prosjekta ma vere godt dokumenterte. ou det ma gå fram av kart og omtale kva problem ein vil loyse. Prosjekta må i hovudsak vere ferdiu planlagde for oppstart og ujennomforing. Grunnsporsmål må vere ordna for prosjekt som får tildelinu. Kommunal del av fmansierinu må vere tilrettelagt ujennom bindande vedtak i tbrmannskap eller kommunestyre. Kostnadsoverslau må vere med. Prosjekta må kunne ujennomforast i tildelingsåret. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen Region midt firrnapost-mid10pvegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap Fylkeshuset Batsfjordveien Molde Org.nr: VADSØ Telefon: Side 13 Telefaks:

14 2 Vedlagte prosjektskjema skal fvllast ut for alle prosjekt det vert sokt om tilskott til. Skjemaet kan fyllast ut for hand. eller ein kan få det tilsendt elektronisk ved å ta kontakt med Statens \ euvesen. Erfaring fra tidlegare ar viser at det ofte er vanskeleg for kommunane å få sluttfort prosjekta ott sendt inn rekninu til oss innan fristen. Det er uheldig at midlar til trafikktrygging og tiltak for universell utforming ikkje "Ijem ut på vegen". til rett tid. Dette er vorte innskjerpa slik at prosjekt som får tildeling ma g.ennomforast i tildelinusåret. Soknadsfrist - sakshandsaming Kommunane vert med dette innbvdde til å sokje om tilskott for Soknadane må vere Veuavdeling More og Romsdal i hende seinast I. oktober adresse: Statens egvesen, Region midt. Fylkeshuset Molde. Tilskott til prosjekt der kommunen står som byggherre skal normalt forst utbetalast når prosjektet er ferdiustilt og godkjend av Statens vegvesen. For storre prosjekt kan utbetaling skje i takt med framdrifta. dersom kommunen stiller krav om det. Vi ujer merksam på at tilskott ujennom denne ordninga er nettotilskott. Plan- og tratikkseksjonen Med helsinu Ole Jan- onnesen Seksjonsleiar 41, 'Monica Brathaug Kopi: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. avdeling More ou Romsdal Norges Handikapforbund. avdeling Nord Vest Norges forbund for utviklingshemmede. avdeling More og Romsdal Norges blindelbrbund. More og Romsdal fylkeslag Side 14

15 PROSJEKTSKJEMA for tilskott 2013 ut: Kommune: Prosjektnamn: Prioritet: Skulekrets: : Fylkesveu nr: Kommunal veg: Privat veg: Stadnamn/strekning: "1"ypetiltak: Totale anleggskostnadar: Soknadsbelop: Eventuell restfinansierinu: Dekking av eventuell restfinansierine: Forklarine av problemet: Side 15

16 Forslag til tiltak: Er det utarbeidd plan for tiltaket? (reguleringsplan. detaljplan. teknisk plan) Kva for politiske organ i kommunen har behandla planen (sja punkt ovanfor) og kva for vedtak er fatta? Behov for ytterlegare handsaming ou vedtak: Behov og status for grunnerverv: Kan arbeida utforast i kommunal regi. ou når kan dei eventuelt vere fullfort? Andre opplysninger: Kontaktperson i kommunen: Oversiktskart/ skisse som viser lokalisering av prosjektet leggast ved. For pa nordpil, naudsynte stad- og vegnamn, vegnr., skular, butikk og bustadomrade. l'edlegg den.s.s- (n.): Oversiktskart Reguleringsplan Detaljplan. teknisk plan Kostnadsoverslau Anna Side 16

17 Arkiv: Q13 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Invitasjon til konkurranse om beste byrom i Møre og Romsdal i 2012 Vedlegg: Invitasjon fra Møre og romsdal fylkeskommune Saken legges frem for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune deltar ikke i konkurransen om beste byrom i Saksopplysninger Den 11. juni sendte fylkeskommunen ut vedlagte invitasjon. Søknadsfristen var 3. september. Vi synes det var et uheldig tidspunkt å sende ut en slik henvendelse. Det har jo vært ferietid og liten møteaktivitet. På den annen side: Resultatet hadde antagelig ikke blitt annerledes. Bysekretæren og informasjonslederen har (innenfor tidsfristen)vurdert om Kristiansund kommune har aktuelle byrom som det er verdt å sette fokus på. Vi kom frem til at vi ikke er en aktuell søkerkandidat. Vi har vurdert byens gamle almeninger, rådhusplassen, gågata, parkbeltet med mer, men synes ikke vi oppfyller de kriterier det blir lagt vekt på. Rådmannens vurdering Rådmannen mener dette er et viktig område å sette fokus på. Rådet bør derfor engasjere seg i å finne aktuelle byrom som det kan satses på i fremtiden. Kommunen står nå foran et omfattende arbeid med ny sentrumsplan. Det er viktig at rådet engasjerer seg i det arbeidet; der man nettopp kan ta hensyn til å utvikle gode byrom. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Orienteringssaker til møte Vedlegg: Brev fra Norgeshus: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Reguleringsplan Sommerro syd Svarbrev til Norgeshus: Vedr. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Reguleringsplan Sommerro syd Saken legges frem for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saksopplysningene til orientering. Saksopplysninger Norgeshus har i eget brev orientert oss om at reguleringsarbeid er igangsatt for området Sommerro Syd. Bysekretæren har gitt foreløpig svar på vegne av rådet. Svarbrev følger vedlagt. Rådmannens vurdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Foreløpig ukjent. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 20

21 zitliso-2. ilts? F Ikesmannen i Møre o Romsdal F Ikeshuset 6404 MOLDE Møre o Romsdal F 1keskommune F Ikeshuset 6404 MOLD Statens ve vesen, Re ion Midt F Ikeshuset 6404 MOLD Avinor Pb GARDERMOEN NVE, Re ion Vest Pb FØRDE Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt Enenveien 2a 6416 MOLDE v/k'etil Nilsen Nordmøre oromsdal Politidistrikt Stor ata KRISTIANSUND N. Kristiansund kommune Pb KRISTIANSUND N. Nordmøre Ener iverk AS, Planavd. Pb KRIST1ANSUND N. Telenor, servicesenter for nettutbin Pb BERGEN Nettbuss Møre AS Fosna ata KRISTIANSUND N. Norges Handikapforbund Kristiansund Skytterveien KRISTIANSUND N. v/john Kulø Kr.sund o OmeHuseierforenin Stor ata KRIST1ANSUND N. Forum for natur og friluftsliv M&R, c/o Per Amdams vei 1A 6413 MOLDE NJFF M&R Dale Velforenin v/ Tore He erber Smørsoen KRIST1ANSUND N. Gløsvå en Velforenin v/ Roald Eide Gløsvå veien KRISTIANSUND N. Torvhaugen Velforening v/ Anne Britt Myrullveien KRISTIANSUND N. Gullstein Tidens Krav Stor ata KRIST1ANSUND N. SHUS dwititka, Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: TV VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID: Ihht. plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Reguleringsplan Sommero Syd, gnr./bnr. 32/36, del av 32/3, Kristiansund kommune. Området ligger på Dale, mellom Kvernberget og Gløsvågveien/Pilotveien, 3-4 km øst for Kristiansund sentrum. I gjeldende kommuneplan er området omtalt som «Torvhaugan øst» og er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Reguleringen skal legge til rette for nye enheter i form av kjedet eneboligbebyggelse, evt. terrassert bebyggelse, i tillegg til noe frittliggende eneboligbebyggelse (det tas et forbehold om antallet enheter). Et viktig mål i det videre planarbeidet vil være å legge til rette for turgåere/myk trafikk gjennom området. Andre aktuelle reguleringsformål vil være kjøreveger, fortau/gangveg, lek/uteopphold, turveger, friluftsformål, m.m. Adkomst til planområdet er tenkt fra Gløsvågveien/Pilotvegen. Planområdets størrelse er på ca. 135 daa. Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til NORGESHUS AS v/ Torbjørn Vatlestad, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: innen Norgeshus as - Postboks Melhus - Besøksadr.: Per Bortens vei 3, 7224 Melhus - TelefOn: Telefaks: Foretaksnr.: No mva - Bankgiro: Side 21

22 NORGESHUS -detaci4vitit4, /, - ' (' -, %' r-d r5a-- I ' 1 / 1 i- C: ---1,-----,--, _,------,,,f,...,'l-.----,-:..-- i \ (,..,...,,...---: \ ' I _ ), Kvernberget Oversiktskart plangrense (med forbehold om mindre justeringer) Med vennlig hilsen NORGESHUS ( Torbjørn Vatlestad siv.ing/gruppeleder planavd. Tlf: eshus.no NORGESHUS r) Norgeshus a S - Postboks Melhus - Besøksadr.: Per Bortens vei 3, 7224 Melhus - Telefon: Telefaks: Foretaksnr.: No mva - Bankgiro: Side 22

23 NORGESHUS AS v/torbjørn Vatlestad Pb MELHUS Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato TV 2012/ Eldbjørg Hogstad SOMMERRO SYD - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Foreløpig uttalelse På vegne av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har jeg mottatt reguleringsplan for Sommerro Syd varsel om oppstart av reguleringsarbeid til uttalelse. Frist for uttalelse er satt til Rådet har sitt første møte etter ferien den Det er ikke aktuelt å innkalle til ekstraordinært møte. Etter å ha lest møtereferat fra ser jeg at det er mange positive tanker og idéer som skal realiseres for dette utbyggingsområdet. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal jo først og fremst påse at området tilrettelegges så godt som mulig med tanke på at prinsippene for universell utforming legges til grunn. Dette innebærer at området må legges til rette for alle aldersgrupper og for alle, uansett funksjonsnivå som for eksempel nedsatt bevegelighet, syn, hørsel eller andre vansker med orientering. Med tanke på rullestolbrukere er det viktig å vurdere stigningsgrad i terrenget, fortauskanter, adkomst ved bussholdeplasser med mer. Jeg vil også minne om at Kristiansund kommune, i sine planbestemmelser, har vedtatt at minimum 20% av boenhetene i et boligfelt (ved utbygging) skal utformes universelt. I denne omgang tar vi varsel om oppstart av reguleringsarbeid til orientering og ber om å få saken til uttalelse før den blir vedtatt. Med vennlig hilsen Eldbjørg Hogstad bysekretær (også sekretær for rådet) Ordfører Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Postboks 178, 6501 Kristiansund Kristiansund Servicekontor E-post Langveien 19 Telefaks Org.nr NO Side 23

24 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Referatsaker - Liste over referatsaker Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Orientering om fylkesrådets arbeid 2. Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Presentasjonene fra fylkeskonferansen Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Møteprotokoll fra Side 24

25 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/23-21 Saksbehandler: Stein Kulø Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede 12/ Formannskapet Brukermedvirkning - helse- og omsorgstjenesten. Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Formannskapet slutter seg til at brukerrepresentasjon på systemnivå innenfor helseog omsorgstjenesten skjer som beskrevet i denne sak, og gjøres gjeldende fra Godtgjørelse for slikt arbeid knyttes til Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte godtgjørelsesgruppe 4. Saksopplysninger I helse- og omsorgstjenesten er det behov for å bedre brukermedvirkningen på systemnivå. Dette gjelder spesielt til planlegging av store prosjekter og til større driftsrelaterte utviklingsoppgaver. Typiske eksempel på behov for aktiv brukermedvirkning/ brukerrepresentasjon er prosessen med revidering av plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene, overordnede tiltak i Samhandlingsreformen og andre utviklingsprosjekter. Brukermedvirkningen skal bidra til økt treffsikkerhet til utforming og gjennomføring av kommunens ulike tilbud, og vil være et viktig bidrag til å sikre det helhetlige kunnskapsgrunnlaget for gode og fremtidsrettede beslutninger ved at brukernes erfaringer og synspunkt ivaretas. Brukerperspektivet blir best ivaretatt når brukerne også kan påvirke premissene for gode prosesser i utforming og gjennomføring av nye tilbud. Brukermedvirkning på systemnivå som kan følge prosesser og utviklingsarbeid erstatter ikke den brukermedvirkning som skjer i de mer formelle organ som Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men vil være et supplement til disse. Brukermedvirkning på systemnivå erstatter heller ikke den brukermedvirkning som skjer i forholdet mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet, og hvor brukeren har krav på å Side 25

26 styre viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet. Rådmannens vurdering Rådmannen viser til at det er et behov for brukerrepresentasjon/ brukermedvirkning i forhold til store og sentrale prosesser i helse- og omsorgstjenesten. Foreløpig er både det overordnede arbeid med Samhandlingsreformen og øvrig overordnet prosjektarbeid samlet i en sentral arbeidsgruppe: Prosjektgruppe for samhandling, utvikling og strategi, som har en møtefrekvens med ca. ett møte i måneden. Rådmannen finner det naturlig at brukerrepresentant bl.a. tiltrer denne prosjektgruppa. Rådmannen er også av den formening at det i fremtiden kan være aktuelt med brukerrepresentasjon i andre forum på systemnivå, og vil derfor foreslå at det forankres et felles system for hvordan brukerrepresentasjon på systemnivå skal foregå. Rådmannen har også vurdert eventuell godtgjørelse til brukere som blir utpekt til slike oppgaver, og finner det rimelig å foreslå at brukerrepresentant bør få godtgjørelse etter kommunens reglement for Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte (vedtatt av bystyret ) godtgjørelsesgruppe 4. Dette innebærer samme møtegodtgjørelse som for Eldrerådets medlemmer, medlemmer av Råd for funksjonshemmede og medlemmer av Samarbeidsutvalget for skolene har (0,75 0/00 av ordførers lønn - for tiden kr. 690,-.) Rådmannen vil foreslå at utgifter til brukerrepresentasjon i helse- og omsorgstjenesten belastes det enkelte prosjektets budsjett, og innarbeides som en del av prosjektkostnadene knyttet til de enkelte prosjekt. Når det gjelder brukerrepresentasjon på systemnivå, så vil rådmannen foreslå at rådmannen får fullmakt til å vurdere hvilke prosjekt/ utviklingsoppgaver som bør ha egen brukerrepresentasjon, og at Eldreråd/ Råd for funksjonshemmede utpeker aktuell representant. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef Side 26

Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Møtested: Frei adm.bygg, møterom 2. etasje (tidl. formannskapssal) Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90 60 91 87 (Gry Helen Olufsen). Møtesekretær

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: NB: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2008 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski bibliotek Møtedato: 21.08.2013 Møtetid:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe

Revidering av kvalitetsplanen for grunnskolen i Gran kommune oppnevning av arbeidsgruppe MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 12.04.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.09.2015 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/80 Møtedato/tid: 08.06.2015, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer