Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. John Kuløy leder Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/21 Godkjenning av protokoll fra møte /76 PS 12/22 PS 12/23 PS 12/24 Henvendelse vedr. mulig skadeforvoldelse i brukers hjem Søknad om tilskott til tiltak for universell utforming Møre og Romsdal Invitasjon til konkurranse om beste byrom i Møre og Romsdal i / / /1210 PS 12/25 Orienteringssaker til møte /1409 PS 12/26 PS 12/27 Referatsaker - Liste over referatsaker Brukermedvirkning - helse- og omsorgstjenesten. 2008/ /23 Side 2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2012/76-7 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Protokollen følger som vedlegg. Rådmannens vurdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 3

4 Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Kuløy Leder Turid Helland Pleym Medlem Cecilie Gujord Medlem Anne Grete Mogstad Medlem Venke Åsgård Iversen Medlem Sven Erik Olsen Medlem AP Steinar Betten Medlem AP Laila Annika Indergaard Medlem KRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Maritta Boxaspen Ohrstrand Medlem SP Leif Fiskvik Nestleder Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste ORIENTERING Prosjektleder samhandlingsreformen, Kjetil Leirbekk, orienterte om Samhandlingsreformen og utfordringer for Kristiansund kommune. Stort engasjement og mange spørsmål underveis. Hans powerpointpresentasjon ettersendes. Ønsket tema til høsten: Kurs i universell utforming Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 4

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/18 Godkjenning av protokoll fra møte /76 PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra møte /76 PS 12/20 Orienteringssaker til møte /1409 PS 12/18 Godkjenning av protokoll fra møte /76 Behandling i Råd for funksjonshemmede I samsvar med innstillingen gjorde råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne følgende enstemmige vedtak Protokoll fra møte godkjennes. PS 12/19 Godkjenning av protokoll fra møte /76 Behandling i Råd for funksjonshemmede I samsvar med innstillingen gjorde råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne følgende enstemmige vedtak Protokoll fra møte godkjennes. PS 12/20 Orienteringssaker til møte /1409 Behandling i Råd for funksjonshemmede Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Bysekretæren orienterte om sakene. Side 5

6 I samsvar med rådmannens innstilling gjorde råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne følgende enstemmige vedtak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar informasjonen til orientering. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, John Kuløy leder Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 6

7 Arkiv: F22 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Sigvard Thy Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Henvendelse vedr. mulig skadeforvoldelse i brukers hjem Vedlegg: Spørsmål og svar om BPA Arnhild Westeng. Saken legges frem for Råd for funksjonshemmede med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Rådet tar administrasjonens svar til Arnhild Westeng til orientering. Saksopplysninger Arnhild Westeng sendte 24. januar ulike spørsmål til kommunen vedr. BPA. Mange av spørsmålene var av prinsipiell art og gjelder bl.a. assistentenes rettigheter og kommunens (arbeidsgivers) styringsrett i f.h.t. disse. I samarbeid med personalseksjonen sendte enhetsleder Pål Jakobsen på vegne av kommunen svar til Westeng. Spørsmål og svar fremgår av vedlagte brev fra Tildeling og koordinering v/jakobsen (påført dato/måned er ikke riktig; skal være ). I e.post til kommunen viser Westeng til kommunens svar vedr. spørsmål 1.3 c Om assistenten skader/ødelegger noe hos bruker, og skriver følgende: Det svaret (som kom fra kommunen) er det flere enn meg som synes er svært urimelig. På min forsikring har jeg en egenandel på kr ,- så alt under det må jeg dekke selv. Er det rimelig at jeg skal betale for skader en ansatt forvolder? Dekker kommunen skader som hjemmehjelper forvolder? Hva med ansatte i andre etater som ødelegger noe når de er på jobb for kommunen? Med bakgrunn i Westengs e.post har administrasjonen v/enhetsleder Jakobsen konferert med lederne for de tre hjemmetjenestedistriktene og enhetslederne med ansvar for tilbudene for utviklingshemmede. Ingen av disse har den type forsikring som Westeng etterlyser. På generelt grunnlag konkluderes det med at kommunen ikke har noen forsikring som dekker skader som mottakere av kommunale tjenester måtte bli påført av ansatte. Ansatte kan som enhver annen person komme i personlig erstatningsansvar dersom skade er påført andre ved forsett eller erstatningsbetingende uaktsomhet (vanligvis grov uaktsomhet). I andre tilfelle er det skadelidte selv som må bære skaden hvis da ikke skadevolder og skadelidt sammen finner en minnelig løsning. Side 7

8 Kristiansund kommune har ikke vedtatt regler om såkalt billighetserstatning, dvs. innvilgelse av erstatning basert på rimelighetsvurdering. Det betyr ikke at kommunen ikke kan innvilge erstatning dersom den finner dette rimelig. Med andre ord har kommunen anledning til i enkelttilfelle, etter en skjønnsmessig vurdering, å erstatte tap/skade som en bruker måtte bli påført av en ansatt. Rådmannens vurdering Etter rådmannens vurdering er det ikke aktuelt for Kristiansund kommune å innføre en forsikringsordning for de tilfelle hvor ansatte måtte påføre brukere skade/økonomisk tap. Disse forhold må fortsatt reguleres av vanlige erstatningsrettslige regler. Kommunen/den enkelte enhetsleder må i event. skadetilfelle foreta en skjønnsmessig vurdering av om det er rimelig at kommunen helt eller delvis går inn og dekker påført skade/økonomisk tap. Just Ingebrigtsen rådmann Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Arkiv: Q13 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Søknad om tilskott til tiltak for universell utforming Møre og Romsdal Vedlegg: Brev fra Statens vegvesen Saken legges frem for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Saken tas opp til drøfting i møtet og evt. tiltak konkretiseres. Saksopplysninger Trafikkingeniøren har mottatt brev fra Statens vegvesen som minner om tilskuddsordningen til tiltak for universell utforming. Det er i investeringsprogrammet for fylkesvegar foreslått å avsette midler til formålet. I utlysningen tas det forbehold om fylkestingets godkjennelse av midler i årsbudsjettet for Tilskuddene fra denne ordningen skal benyttes til å gjennomføre fysiske tiltak som gjør det lettere for alle å ta seg frem i trafikken. Mange typer tiltak kan være aktuelle, men tiltak som er rettet mot flere brukere blir prioritert. Tiltak som gjør det lettere for funksjonshemmede å benytte kollektive transportmidler er svært aktuelle. Rådet behandlet en tilsvarende sak og kom da med følgende innspill: Fortaukanten i Kaibakken v/tobakkshjørnet er for bratt. Fortaukanten i krysset Hauggt. / Kaibakken er for bratt. Lyskryssene i Langveien er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. De når ikke frem til knappen Brostein i Langveien skaper vanskeligheter for rullestolbrukere. (Nedslitt fuging) Fotgjengerovergangen fra reservert handikapplass til Sentrum legesenteret i Knudtzonsgt. er svært problematisk for rullestolbrukere. Side 11

12 Søknadsfristen er 1. oktober Jeg viser forøvrig til vedlagte brev fra Statens vegvesen. Rådmannens vurdering Det er trafikkingeniøren som utformer søknaden på vegne av Kristiansund kommune. Det er viktig at en fagperson gjør de nødvendige dokumentasjoner i forbindelse med en slik søknad. Rådet for funksjonshemmedes kan komme med innspill til tiltak. Det er på denne bakgrunn saken legges frem for rådet, slik at tiltak som rådet mener bør prioriteres, blir gjort kjent for trafikkingeniøren. Det er for øvrig ikke kjent hvor langt trafikkingeniøren er kommet i dette arbeidet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Evt. utbedringer av kollektivtrafikken vil bare ha positive konsekvenser. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 12

13 TTRo 1121() Statens vegvesen Kommunane i More ou Romsdal Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr Vår referanse, Dykkar referanse: Vår dato: Regiun midt Monica Draffiatig I Søknad om tilskott til tiltak for universell utforming Møre og Romsdal Det er i invesieringsprograinnwl.10r1fikesvegw foreslatt a avsette midlar til "Tiltak for universell utforminu". Nlasdet ujeld utivsinga for tildeling av midlar for tek vi atterhald om fylkestinuet si godkjenning av midlar i årsbudsjettet for Desse tilskotta ujeld uenerelt, og er ikkje knytte til fylkesveuar spesielt. Tilskott kan i utganuspunktet dekkje opp ti1100 % av kostnadene ved tiltaka. Vi ujer merksam på at tilskott ujennom denne ordninua er nettotilskott. liovudambisjonen i umversell uttbrming er å leggje til rette for alle grupper i samfunnet gjennom dei ordinære loysinuane. Tilskotta gjennom denne ordninga skal nyttast til å gjennomfore fysiske tiltak som ujer det lettare for alle å ta seg fram i tratikken. Mange typar tiltak kan vere aktuelle, men tiltak som er retta mot mange brukarar vil bli prioritert. Vidare er tiltak som ujer det lettare å nytte kollektive transportmiddel særs aktuelle. Foresetnader for tildeling av tilskott Tilskott til prosjekt: Prosjekta ma vere godt dokumenterte. ou det ma gå fram av kart og omtale kva problem ein vil loyse. Prosjekta må i hovudsak vere ferdiu planlagde for oppstart og ujennomforing. Grunnsporsmål må vere ordna for prosjekt som får tildelinu. Kommunal del av fmansierinu må vere tilrettelagt ujennom bindande vedtak i tbrmannskap eller kommunestyre. Kostnadsoverslau må vere med. Prosjekta må kunne ujennomforast i tildelingsåret. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen Region midt firrnapost-mid10pvegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap Fylkeshuset Batsfjordveien Molde Org.nr: VADSØ Telefon: Side 13 Telefaks:

14 2 Vedlagte prosjektskjema skal fvllast ut for alle prosjekt det vert sokt om tilskott til. Skjemaet kan fyllast ut for hand. eller ein kan få det tilsendt elektronisk ved å ta kontakt med Statens \ euvesen. Erfaring fra tidlegare ar viser at det ofte er vanskeleg for kommunane å få sluttfort prosjekta ott sendt inn rekninu til oss innan fristen. Det er uheldig at midlar til trafikktrygging og tiltak for universell utforming ikkje "Ijem ut på vegen". til rett tid. Dette er vorte innskjerpa slik at prosjekt som får tildeling ma g.ennomforast i tildelinusåret. Soknadsfrist - sakshandsaming Kommunane vert med dette innbvdde til å sokje om tilskott for Soknadane må vere Veuavdeling More og Romsdal i hende seinast I. oktober adresse: Statens egvesen, Region midt. Fylkeshuset Molde. Tilskott til prosjekt der kommunen står som byggherre skal normalt forst utbetalast når prosjektet er ferdiustilt og godkjend av Statens vegvesen. For storre prosjekt kan utbetaling skje i takt med framdrifta. dersom kommunen stiller krav om det. Vi ujer merksam på at tilskott ujennom denne ordninga er nettotilskott. Plan- og tratikkseksjonen Med helsinu Ole Jan- onnesen Seksjonsleiar 41, 'Monica Brathaug Kopi: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. avdeling More ou Romsdal Norges Handikapforbund. avdeling Nord Vest Norges forbund for utviklingshemmede. avdeling More og Romsdal Norges blindelbrbund. More og Romsdal fylkeslag Side 14

15 PROSJEKTSKJEMA for tilskott 2013 ut: Kommune: Prosjektnamn: Prioritet: Skulekrets: : Fylkesveu nr: Kommunal veg: Privat veg: Stadnamn/strekning: "1"ypetiltak: Totale anleggskostnadar: Soknadsbelop: Eventuell restfinansierinu: Dekking av eventuell restfinansierine: Forklarine av problemet: Side 15

16 Forslag til tiltak: Er det utarbeidd plan for tiltaket? (reguleringsplan. detaljplan. teknisk plan) Kva for politiske organ i kommunen har behandla planen (sja punkt ovanfor) og kva for vedtak er fatta? Behov for ytterlegare handsaming ou vedtak: Behov og status for grunnerverv: Kan arbeida utforast i kommunal regi. ou når kan dei eventuelt vere fullfort? Andre opplysninger: Kontaktperson i kommunen: Oversiktskart/ skisse som viser lokalisering av prosjektet leggast ved. For pa nordpil, naudsynte stad- og vegnamn, vegnr., skular, butikk og bustadomrade. l'edlegg den.s.s- (n.): Oversiktskart Reguleringsplan Detaljplan. teknisk plan Kostnadsoverslau Anna Side 16

17 Arkiv: Q13 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Invitasjon til konkurranse om beste byrom i Møre og Romsdal i 2012 Vedlegg: Invitasjon fra Møre og romsdal fylkeskommune Saken legges frem for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune deltar ikke i konkurransen om beste byrom i Saksopplysninger Den 11. juni sendte fylkeskommunen ut vedlagte invitasjon. Søknadsfristen var 3. september. Vi synes det var et uheldig tidspunkt å sende ut en slik henvendelse. Det har jo vært ferietid og liten møteaktivitet. På den annen side: Resultatet hadde antagelig ikke blitt annerledes. Bysekretæren og informasjonslederen har (innenfor tidsfristen)vurdert om Kristiansund kommune har aktuelle byrom som det er verdt å sette fokus på. Vi kom frem til at vi ikke er en aktuell søkerkandidat. Vi har vurdert byens gamle almeninger, rådhusplassen, gågata, parkbeltet med mer, men synes ikke vi oppfyller de kriterier det blir lagt vekt på. Rådmannens vurdering Rådmannen mener dette er et viktig område å sette fokus på. Rådet bør derfor engasjere seg i å finne aktuelle byrom som det kan satses på i fremtiden. Kommunen står nå foran et omfattende arbeid med ny sentrumsplan. Det er viktig at rådet engasjerer seg i det arbeidet; der man nettopp kan ta hensyn til å utvikle gode byrom. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Orienteringssaker til møte Vedlegg: Brev fra Norgeshus: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Reguleringsplan Sommerro syd Svarbrev til Norgeshus: Vedr. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Reguleringsplan Sommerro syd Saken legges frem for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saksopplysningene til orientering. Saksopplysninger Norgeshus har i eget brev orientert oss om at reguleringsarbeid er igangsatt for området Sommerro Syd. Bysekretæren har gitt foreløpig svar på vegne av rådet. Svarbrev følger vedlagt. Rådmannens vurdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Foreløpig ukjent. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 20

21 zitliso-2. ilts? F Ikesmannen i Møre o Romsdal F Ikeshuset 6404 MOLDE Møre o Romsdal F 1keskommune F Ikeshuset 6404 MOLD Statens ve vesen, Re ion Midt F Ikeshuset 6404 MOLD Avinor Pb GARDERMOEN NVE, Re ion Vest Pb FØRDE Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt Enenveien 2a 6416 MOLDE v/k'etil Nilsen Nordmøre oromsdal Politidistrikt Stor ata KRISTIANSUND N. Kristiansund kommune Pb KRISTIANSUND N. Nordmøre Ener iverk AS, Planavd. Pb KRIST1ANSUND N. Telenor, servicesenter for nettutbin Pb BERGEN Nettbuss Møre AS Fosna ata KRISTIANSUND N. Norges Handikapforbund Kristiansund Skytterveien KRISTIANSUND N. v/john Kulø Kr.sund o OmeHuseierforenin Stor ata KRIST1ANSUND N. Forum for natur og friluftsliv M&R, c/o Per Amdams vei 1A 6413 MOLDE NJFF M&R Dale Velforenin v/ Tore He erber Smørsoen KRIST1ANSUND N. Gløsvå en Velforenin v/ Roald Eide Gløsvå veien KRISTIANSUND N. Torvhaugen Velforening v/ Anne Britt Myrullveien KRISTIANSUND N. Gullstein Tidens Krav Stor ata KRIST1ANSUND N. SHUS dwititka, Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: TV VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID: Ihht. plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid: Reguleringsplan Sommero Syd, gnr./bnr. 32/36, del av 32/3, Kristiansund kommune. Området ligger på Dale, mellom Kvernberget og Gløsvågveien/Pilotveien, 3-4 km øst for Kristiansund sentrum. I gjeldende kommuneplan er området omtalt som «Torvhaugan øst» og er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Reguleringen skal legge til rette for nye enheter i form av kjedet eneboligbebyggelse, evt. terrassert bebyggelse, i tillegg til noe frittliggende eneboligbebyggelse (det tas et forbehold om antallet enheter). Et viktig mål i det videre planarbeidet vil være å legge til rette for turgåere/myk trafikk gjennom området. Andre aktuelle reguleringsformål vil være kjøreveger, fortau/gangveg, lek/uteopphold, turveger, friluftsformål, m.m. Adkomst til planområdet er tenkt fra Gløsvågveien/Pilotvegen. Planområdets størrelse er på ca. 135 daa. Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til NORGESHUS AS v/ Torbjørn Vatlestad, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller e-post: innen Norgeshus as - Postboks Melhus - Besøksadr.: Per Bortens vei 3, 7224 Melhus - TelefOn: Telefaks: Foretaksnr.: No mva - Bankgiro: Side 21

22 NORGESHUS -detaci4vitit4, /, - ' (' -, %' r-d r5a-- I ' 1 / 1 i- C: ---1,-----,--, _,------,,,f,...,'l-.----,-:..-- i \ (,..,...,,...---: \ ' I _ ), Kvernberget Oversiktskart plangrense (med forbehold om mindre justeringer) Med vennlig hilsen NORGESHUS ( Torbjørn Vatlestad siv.ing/gruppeleder planavd. Tlf: eshus.no NORGESHUS r) Norgeshus a S - Postboks Melhus - Besøksadr.: Per Bortens vei 3, 7224 Melhus - Telefon: Telefaks: Foretaksnr.: No mva - Bankgiro: Side 22

23 NORGESHUS AS v/torbjørn Vatlestad Pb MELHUS Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato TV 2012/ Eldbjørg Hogstad SOMMERRO SYD - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Foreløpig uttalelse På vegne av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har jeg mottatt reguleringsplan for Sommerro Syd varsel om oppstart av reguleringsarbeid til uttalelse. Frist for uttalelse er satt til Rådet har sitt første møte etter ferien den Det er ikke aktuelt å innkalle til ekstraordinært møte. Etter å ha lest møtereferat fra ser jeg at det er mange positive tanker og idéer som skal realiseres for dette utbyggingsområdet. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal jo først og fremst påse at området tilrettelegges så godt som mulig med tanke på at prinsippene for universell utforming legges til grunn. Dette innebærer at området må legges til rette for alle aldersgrupper og for alle, uansett funksjonsnivå som for eksempel nedsatt bevegelighet, syn, hørsel eller andre vansker med orientering. Med tanke på rullestolbrukere er det viktig å vurdere stigningsgrad i terrenget, fortauskanter, adkomst ved bussholdeplasser med mer. Jeg vil også minne om at Kristiansund kommune, i sine planbestemmelser, har vedtatt at minimum 20% av boenhetene i et boligfelt (ved utbygging) skal utformes universelt. I denne omgang tar vi varsel om oppstart av reguleringsarbeid til orientering og ber om å få saken til uttalelse før den blir vedtatt. Med vennlig hilsen Eldbjørg Hogstad bysekretær (også sekretær for rådet) Ordfører Postadresse Besøksadresse Telefon Bank Postboks 178, 6501 Kristiansund Kristiansund Servicekontor E-post Langveien 19 Telefaks Org.nr NO Side 23

24 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 12/ Referatsaker - Liste over referatsaker Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Orientering om fylkesrådets arbeid 2. Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Presentasjonene fra fylkeskonferansen Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Møteprotokoll fra Side 24

25 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/23-21 Saksbehandler: Stein Kulø Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede 12/ Formannskapet Brukermedvirkning - helse- og omsorgstjenesten. Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Formannskapet slutter seg til at brukerrepresentasjon på systemnivå innenfor helseog omsorgstjenesten skjer som beskrevet i denne sak, og gjøres gjeldende fra Godtgjørelse for slikt arbeid knyttes til Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte godtgjørelsesgruppe 4. Saksopplysninger I helse- og omsorgstjenesten er det behov for å bedre brukermedvirkningen på systemnivå. Dette gjelder spesielt til planlegging av store prosjekter og til større driftsrelaterte utviklingsoppgaver. Typiske eksempel på behov for aktiv brukermedvirkning/ brukerrepresentasjon er prosessen med revidering av plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene, overordnede tiltak i Samhandlingsreformen og andre utviklingsprosjekter. Brukermedvirkningen skal bidra til økt treffsikkerhet til utforming og gjennomføring av kommunens ulike tilbud, og vil være et viktig bidrag til å sikre det helhetlige kunnskapsgrunnlaget for gode og fremtidsrettede beslutninger ved at brukernes erfaringer og synspunkt ivaretas. Brukerperspektivet blir best ivaretatt når brukerne også kan påvirke premissene for gode prosesser i utforming og gjennomføring av nye tilbud. Brukermedvirkning på systemnivå som kan følge prosesser og utviklingsarbeid erstatter ikke den brukermedvirkning som skjer i de mer formelle organ som Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men vil være et supplement til disse. Brukermedvirkning på systemnivå erstatter heller ikke den brukermedvirkning som skjer i forholdet mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet, og hvor brukeren har krav på å Side 25

26 styre viktige deler av eget liv, motta hjelp på egne premisser og bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet. Rådmannens vurdering Rådmannen viser til at det er et behov for brukerrepresentasjon/ brukermedvirkning i forhold til store og sentrale prosesser i helse- og omsorgstjenesten. Foreløpig er både det overordnede arbeid med Samhandlingsreformen og øvrig overordnet prosjektarbeid samlet i en sentral arbeidsgruppe: Prosjektgruppe for samhandling, utvikling og strategi, som har en møtefrekvens med ca. ett møte i måneden. Rådmannen finner det naturlig at brukerrepresentant bl.a. tiltrer denne prosjektgruppa. Rådmannen er også av den formening at det i fremtiden kan være aktuelt med brukerrepresentasjon i andre forum på systemnivå, og vil derfor foreslå at det forankres et felles system for hvordan brukerrepresentasjon på systemnivå skal foregå. Rådmannen har også vurdert eventuell godtgjørelse til brukere som blir utpekt til slike oppgaver, og finner det rimelig å foreslå at brukerrepresentant bør få godtgjørelse etter kommunens reglement for Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte (vedtatt av bystyret ) godtgjørelsesgruppe 4. Dette innebærer samme møtegodtgjørelse som for Eldrerådets medlemmer, medlemmer av Råd for funksjonshemmede og medlemmer av Samarbeidsutvalget for skolene har (0,75 0/00 av ordførers lønn - for tiden kr. 690,-.) Rådmannen vil foreslå at utgifter til brukerrepresentasjon i helse- og omsorgstjenesten belastes det enkelte prosjektets budsjett, og innarbeides som en del av prosjektkostnadene knyttet til de enkelte prosjekt. Når det gjelder brukerrepresentasjon på systemnivå, så vil rådmannen foreslå at rådmannen får fullmakt til å vurdere hvilke prosjekt/ utviklingsoppgaver som bør ha egen brukerrepresentasjon, og at Eldreråd/ Råd for funksjonshemmede utpeker aktuell representant. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef Side 26

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 21.08.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 15/195 PROSJEKTERING AV BUSSHOLDEPLASSER I HOV SENTRUM - ORIENTERING SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 12.02.2015 Tid: 09:30 NB! Mrk. tiden! Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 16:30 (dvs umiddelbart etter formannskapets møte.) Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 28.10.2011 Tid: kl.09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprtkll Utvalg: Råd fr funksjnshemmede Møtested: Frmannskapssal, Rådhuset Dat: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjn Representerer Jhn Kuløy Leder Turid Helland Pleym

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/1 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.2011 2012/76 PS 12/2 Orienteringssaker til møte 26.01.2012 2009/1409 PS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møterom1, Tana Rådhus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl.11:30 - lunsj Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/200-4632/2014 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.2.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll etter møtet 15.1.2014 Tjenesteutvalget godkjenner protokoll etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.01.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Torhop havn / Tana rådhus, Møterom2 Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 01.09.2015 Tid : Kl. 19.30 21.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Bakkevold Kåre KRF Nestleder Høvring

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 21.09.2017 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55 Vågsøy kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tidspunkt: 14:00-15:55 Til behandling: Saksliste nr. 015/14-017/14 Medlemmer: NFU

Detaljer

Smøla kommune. Møteprotokoll

Smøla kommune. Møteprotokoll Smøla kommune Møteprotokoll Utvalg: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møtested: Kommunestyresal, Smøla rådhus Dato: 25.04.2016 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord Ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kvæfjord Ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: Tid: 18:30 Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kvæfjord Ungdomsråd Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 21.11.2017 Tid: 18:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Eidsaa Medlem AP Øystein Holmelid. Stig Atle Abrahamsen Medlem FRP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Eidsaa Medlem AP Øystein Holmelid. Stig Atle Abrahamsen Medlem FRP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4 etg. Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 09:00 10:05 FRA SAKSNR: 21/15 TIL SAKSNR: 27/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 5/5 Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll. Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll. Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen/Bystyresalen Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 / 71 57 40 60 Møtesekretær

Detaljer

R-0268 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GODHAUGEN -OFFENTLIG ETTERSYN

R-0268 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GODHAUGEN -OFFENTLIG ETTERSYN I.h.t. liste Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/349-19 Jan Brede Falkevik 19.08.2011 R-0268 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GODHAUGEN -OFFENTLIG ETTERSYN Plan- og bygningsrådet har i møte den 30.06.11

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 41 10. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:30

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Rådet for funksjonshemma. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Rådet for funksjonshemma. Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Rådet for funksjonshemma Innkalling til møte i Rådet for funksjonshemma Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 17.09.2013 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 05.05.2009 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Driftskomité Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.05.2005 Møtetid: Kl. 15:00 17:30 Fra saksnr. 017/05-024/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/958 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» -

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE FOR«LILLEHAMMER HAGEBY» - Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 19.12.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12056 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 31.01.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.05.2017 Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ole I. Hansen Eva Gebhardt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 (frammøte i bodega for lunsj) Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte.

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 12.00 15.55 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Tor Martin Torbergsen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Rådhuskantinen, Rådhuskantinen. Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Rådhuskantinen, Rådhuskantinen. Dato: Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Halden eldreråd Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 13:30 Rådhuskantinen, Rådhuskantinen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset Dato: 13.04.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun Josefsen Gro

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christine Francis Holmedal MEDL H Kjersti Nyland MEDL APF

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christine Francis Holmedal MEDL H Kjersti Nyland MEDL APF MØTEPROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 10.00 FRA SAKSNR: 14/16 TIL SAKSNR: 18/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 5 av 5 Møteleder:

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.02.2009 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04. 2011 Tid: 16:30 Slutt: 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtested: Rådhuset, Møterom 210, Evenskjer Møtedato: 04.11.2013 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Olaug Skog, Karl Griff, Kristine Olsen og Ruth Nylund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 14/17 Orienteringen om Hovli omsorgssenter mottas i sameksistens med eldrerådet kl.12. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 14/17 Orienteringen om Hovli omsorgssenter mottas i sameksistens med eldrerådet kl.12. SAKSLISTE side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte

Detaljer