Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring"

Transkript

1 Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 26 Leteboring

2 Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS GENERELT PRODUKSJON AV O LJE/GASS GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE OVERSKRIDELSER AV UTSLIPPSTILLATELSE KJEMIKALIER PRIORITERT FO R SUBSTITUSJON STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET BRØNNSTATUS BORING VAN NBASERTE BOREVÆSK ER BORIN G MED O LJEBASERTE BOREVÆSK ER BORIN G MED SYNTETISKE BO REVÆSKER UTSLIPP AV OLJEHOLDIG VANN INKLUDERT VANNLØSTE OLJEKOMPONENTER OG TUNGMETALLER OLJE-/VAN NSTRØMMER OG RENSEAN LEGG UTSLIPP AV OLJE UTSLIPP AV TUNGMETALLER UTSLIPP AV LØ STE KOMPONENTER I PRODUSERT VANN UTSLIPP AV RADIOAKTIVE KOMPONENTER BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP BORE- OG BRØNNK JEMIK ALIER PRODUKSJONSKJEMIKALIER INJEKSJONSKJEMIKALIER RØRLEDNINGSKJEMIKALIER GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER HJELPEK JEMIK ALIER KJEMIKALIER SO M GÅR MED EKSPORTSTRØ MMEN KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSSTEDER SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRA RESERVOAR STYRING VAN NSPORSTO FFER EVALUERING AV KJEMIKALIER OPPSUMMERIN G AV KJEMIKALIENE BORE- OG BRØNNK JEMIK ALIER PRODUKSJONSKJEMIKALIER INJEKSJONSKJEMIKALIER RØRLEDNINGSKJEMIKALIER GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER HJELPEK JEMIK ALIER KJEMIKALIER SO M TILSETTES EKSPORTSTRØMMEN KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSSTEDER RESERVOARSTYRING BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE FORBINDELSER KJEMIKALIER SO M INNEHO LDER MILJØFARLIGE FORBINDELSER MILJØFARLIGE FORBIN DELSER SOM TILSETNINGER OG FORURENSNINGER I PRODUKTER UTSLIPP TIL LUFT FO RBRENNINGSPROSESSER FYSISKE KARAKTERISTIK A FOR O LJE/KONDENSAT O G UTSLIPPSMENGDER DIFFUSE UTSLIPP O G KALDVENTILERING BRUK OG UTSLIPP AV GASSPORSTOFFER...25

3 Side 3 8 AKUTTE UTSLIPP AKUTTE OLJEUTSLIPP AKUTTE KJEMIKALIEUTSLIPP AKUTT FORUREN SNING TIL LUFT AVFALL FARLIG AVFALL AVFALL VEDLEGG Tabeller TABELL 1-1 EIERAN DELER I BRØ NNENE...6 TABELL 1-2 GJELDEN DE UTSLIPPSTILLATELSE FOR BRØNNENE...7 TABELL 1-3 OVERSKRIDELSE AV UTSLIPPSTILLATELSEN ELLER AVVIK...7 TABELL 1-4 STATUS FOR UTFASING AV KJEMIKALIER...7 TABELL 2-1 BRUK OG UTSLIPP AV VANNBASERT BOREVÆSKE...9 TABELL 2-2 DISPONERING AV KAKS VED BORING MED VAN NBASERT BOREVÆSKE...1 TABELL 2-3 BRUK OG UTSLIPP AV BOREVÆSKE VED BORING MED OLJEBASERT BOREVÆSKE...1 TABELL 2-4 DISPONERING AV KAKS VED BORING MED OLJEBASERT BOREVÆSKE...11 TABELL 2-5 BRUK OG UTSLIPP AV BOREVÆSKE VED BORING MED SYNTETISK BOREVÆSKE...11 TABELL 2-6 DISPONERING AV KAKS VED BORING MED SYNTETISK BOREVÆSKE...11 TABELL 4-1 SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER...13 TABELL 4-2 FORBRUK OG UTSLIPP AV BORE- OG BRØNNKJEMIKALIER (EW TABELL 4.2.1)...14 TABELL 4-3 FORBRUK OG UTSLIPP AV PRODUKSJONSKJEMIKALIER (EW TABELL 4.2.2)...15 TABELL 4-4 FORBRUK OG UTSLIPP AV INJEKSJONSK JEMIKALIER(EW TABELL 4.2.3)...15 TABELL 4-5 FORBRUK OG UTSLIPP AV RØ RLEDNINGSK JEMIKALIER ((EW TABELL 4.2.4)...15 TABELL 4-6 FORBRUK OG UTSLIPP AV GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER(EW TABELL 4.2.5)...15 TABELL 4-7 FORBRUK OG UTSLIPP AV HJELPEK JEMIKALIER(EW TABELL 4.2.6)...15 TABELL 4-8 FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER SOM GÅR MED EKSPORTSTRØMMEN (EW TAELL 4.2.7)...17 TABELL 4-9 FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUK SJONSSTEDER(EW TAELL 4.2.8)...17 TABELL 4-1 FORBRUK OG UTSLIPP AV K JEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSSTEDER(EW TAELL 4.2.9)...17 TABELL 4-11 FORBRUK, UTSLIPP OG INJEKSJON AV VANNSPORSTOFFER(EW TAELL 4.2.1)...17 TABELL 5-1 SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER FORDELT PÅ UTFASING SKRITERIER...18 TABELL 5-2 UTSLIPP AV BORE- OG BRØNNK JEMIKALIER FORDELT PÅ UTFASINGSG RUPPER...2 TABELL 5-3 UTSLIPP AV HJELPEKJEMIKALIER FORDELT PÅ UTFASINGSGRUPPER (EW TABELL 5.7)...21 TABELL 5-4 UTSLIPP AV K JEMIKALIER SOM GÅR MED EKSPORTSTRØMMEN FORDELT PÅ UTFASINGSGRUPPER(EW TABELL 5.8)...21 TABELL 5-5 UTSLIPP AV K JEMIKALIER FRA AN DRE PRODUKSJONSSTEDER FORDELT PÅ UTFASINGSGRUPPER(EW TABELL 5.9)...21 TABELL 5-6 UTSLIPP AV VANNSPORSTOFFER FORDELT PÅ UTFASINGSGRU PPER(EW TABELL 5.1)...21 TABELL 6-1 MILJØFARLIGE FORBINDELSER I PRODUKTER...22 TABELL 6-2 MILJØFARLIGE FORBINDELSER SOM TILSETNING I PRODUK TER (KG)...22 TABELL 6-3 MILJØFARLIGE FORBINDELSER SOM FORURENSNING I PRODUKTER (K G)...23 TABELL 7-1 UTSLIPP TIL LUFT FRA FORBRENNINGSPROSESSER PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER (EW TABELL NR 7.1A)...24 TABELL 7-2 UTSLIPP TIL LUFT FRA FORBRENNINGSPROSESSER PÅ FLYTTBARE INNRETNINGER (EW TABELL NR 7.1B)..24 TABELL 7-3 DIFFUSE UTSLIPP...25 TABELL 8-1 KORT BESKRIVELSE AV RAPPORTERINGSPLIKTIGE AKUTTE UTSLIPP...26 TABELL 8-2 AKUTT OLJEFORU RENSN ING (EW TABELL 8.1)...26 TABELL 8-3 AKUTT FORURENSNING AV BOREVÆSKER OG KJEMIKALIER (EW TABELL 8.2)...27 TABELL 8-4 AKUTT FORURENSNING AV KJEMIKALIER OG BOREVÆSKER FORDELT ETTER DERES MILJØEGENSKAPER (EW TABELL 8.3)...27 TABELL 8-5 AKUTT FORURENSNING TIL LUFT (EW TABELL 8.4)...28 TABELL 9-1 FARLIG AVFALL...28 TABELL 9-2 KILDESORTERT NÆRINGSAVFALL...3 TABELL 1-1 MASSEBALANSE FOR BORE OG BRØNNKJEMIKALIER ETTER FUNKSJONSGRUPPE MED HOVEDKOMPON ENT (EW TABELL 1.5.1). MÆRSK GIANT...31

4 Side 4 TABELL 1-2 MASSEBALANSE FOR HJELPEKJEMIK ALIER ETTER FUNKSJONSGRUPPE MED HOVEDKOMPONENT (EW TABELL 1.5.6). MÆRSK GIANT...31 TABELL 1-3 UTSLIPP TIL LUFT I FORBIN DELSE MED TESTING OG OPPRENSKING AV BRØNNER FRA FLYTTBARE INNRETNINGER (EW TABELL 1.6)...33 Figurer FIGUR 1 FORBRUK OG UTSLIPP AV VANNBASERTE BOREVÆSKER...9 FIGUR 2 FORBRUK OG UTSLIPP AV OLJEBASERT BOREVÆSKE...1 FIGUR 3 SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER...13 FIGUR 4 FORBRUK OG UTSLIPP AV BORE- OG BRØNNK JEMIKALIER...14 FIGUR 5 FORBRUK OG UTSLIPP AV HJELPEKJEMIKALIER...15 FIGUR 6 FORBRUK OG UTSLIPP AV K JEMIKALIER I 25, FORDELT PÅ UTFASINGSGRUPPER...19 FIGUR 7 UTSLIPP AV KJEMIKALIER I GRØNN, GUL, RØD OG SVART KATEGORI...19 FIGUR 8 UTSLIPP TIL LUFT...25 FIGUR 9 AKUTTE UTSLIPP AV OLJER, BOREVÆSKER OG KJEMIKALIER...28 FIGUR 1 FARLIG AVFALL FORDELT PÅ ULIKE FRAK SJONER...3

5 Side 5 Dato: Rapport utarbeidet av: Martin Myrvang Godkjent av: Mike Smith Environmental Advisor Talisman Energy Norge AS

6 Side 6 1 Feltets status 1.1 Generelt Rapporten dekker forhold vedrørende utslipp til luft og sjø samt håndtering av avfall i rapporteringsåret 26, i forbindelse med leteboring på felter hvor Talisman er operatør: Hummer Krabbe Rev (Varg Sør) Det har vært aktivitet i følgende letebrønner i 26: 7/8-5 S 15/12-16 S 1/2-2 Brønnen ble boret med den oppjekkbare flyteriggen: Mærsk Giant Tabell 1-1 gir en oversikt over eierandeler i feltene. Tabell 1-1 Eierandeler i brønnene 1 Operatør/partner (Hummer: lisens 143 CS, brønn 1/2-2) Eierandel [%] BG No rge AS 2 DNO AS 35 Ta lis man Energy Norge AS 45 Operatør/partner (Krabbe: lisens 31, brønn 7/8-5 S) Eierandel [%] Do ng E&P Norge AS 4 Ta lis man Energy Norge AS 6 Operatør/partner (Rev: lisens 38, brønn 15/12-16 S) Eierandel [%] Pe to ro AS 3 Ta lis man Energy Norge AS 7 Mange av kapitlene i denne rapporten er ikke aktuelle for letevirksomheten, men iht. vedlegg 1 i Opplysningspliktforskriften skal kapitlene tas med, men merkes med "ikke aktuelle". 1.2 Produksjon av olje/gass Ingen produksjon av olje og gass ved leteboring 1 Kilde: Ods interaktive faktasider, Faktaheftet 26 fra OED av dato

7 Side Gjeldende utslippstillatelse Tabell 1-2 angir gjeldende utslippstillatelse for leteboringen. Tabell 1-2 Gjeldende utslippstillatelse for brønnene stillatelse Dato Referanse (Ptil) Boring av sidesteg og testing av brønn 15/12-16 A, samt testing av brønn 15/12-16 S Varg Sør, Talisman Energy Norge AS Tillatelsen omfatter bruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft i forbindelse med boring av letebrønnene 7/8 Krabbe, 7/11 Mime og 7/11-6 Mimming / / Tillatelsen omfatter bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp til sjø av olje og naturlig forekommende stoffer, og utslipp til luft i forbindelse med boring av letebrønn 1/ / Overskridelser av utslippstillatelse Tabell 1-3 oppsummerer eventuelle avvik i forhold til myndighetenes miljøkrav og utslippstillatelsens vilkår. Tabell 1-3 Overskridelse av utslippstillatelsen eller avvik Referanse Myndighetskrav Avvik Kommentar a v svarte ko mponente r til sjø Null utslipp 6.3 kg av e rifon 818 ved uhe ll. Dette kje mikaliet mangle r giftighetstest på komponentnivå. 1.5 Kjemikalier prioritert for substitusjon Tabell 1-4 gir en oversikt over kjemikalier som er prioritert for substitusjon og som er brukt på leteriggen Mærsk Giant i forbindelse med leteboringen. Alle kjemikaliene er i rød kategori iht. Aktivtetsforskriften 56b. Dato for stilt vilkår er iht. gitt tidspunkt for gjeldende utslippstillatelse, se Tabell 1-2. Tabell 1-4 Status for utfasing av kjemikalier Handelsnavn Bestolife 21 NM Ultra Funksjon SFT fargeklasse Vilkår stilt dato Status substitusjon Nytt kjemikalie Gjengefett Rød Ikke brukt i 26 Bestolife 31 Ultra Gjengefe tt Rød Erstattet av Bestolife 31 Special Statoil Multi Gjengefe tt Rød I bruk Erifo n Pilot Line N Hydraulikkvæs ke Rød I bruk EZ MUL 2F (NS) Emulgerings midde l Rød I bruk Geltone II Vis kosite tsendrende kjmeikalier (inkl. Lignosulfat, lignitt) Rød I bruk Hala d-413l Ce ment Additive Se mente ringskje mikalier Rød Revaluere Ikke brukt i 26

8 Side Status for nullutslippsarbeidet Ikke aktuell 1.7 Brønnstatus Ikke aktuell

9 Side 9 2 Boring 2.1 Vannbaserte borevæsker Tabell 2-1 gir en oversikt over bruk og utslipp av vannbasert borevæske. Borevæsken som er sendt til land er transportert til behandling og gjenbruk. Tabell 2-1 Bruk og utslipp av vannbasert borevæske Brønnbane Forbruk av borevæske av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land Borevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Innretning 1/ MÆRSK GIANT 15/12-16 S MÆRSK GIANT 7/8-5 S MÆRSK GIANT Figur 1 viser forbruk og utslipp av vannbasert borevæske for boring av letebrønnene 1/2-2, 15/12-16 S og 7/8-5 S: Tonn Forbruk Reinjeksjon Tap til formasjon Sendt til land Figur 1 Forbruk og utslipp av vannbaserte borevæsker. Økt boreaktivitet i 26 har ført til en økning i forbruk og utslipp av vannbasert borevæske fra 25 til 26.

10 Side 1 Tabell 2-2 gir en oversikt for hvordan borekaks med vedheng av vannbasert borevæske er håndtert. Tabell 2-2 Disponering av kaks ved boring med vannbasert borevæske Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert Eksportert borekaks til andre felt av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Innretning 1/ MÆRSK GIANT 15/12-16 S MÆRSK GIANT 7/8-5 S MÆRSK GIANT Boring med oljebaserte borevæsker Tabell 2-3 gir en oversikt over bruk og utslipp av borevæske ved boring med oljebaserte borevæsker. Tabell 2-3 Bruk og utslipp av borevæske ved boring med oljebasert borevæske Brønnbane Forbruk av borevæske av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land Borevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Innretning 1/ MÆRSK GIANT 7/8-5 S MÆRSK GIANT Figur 2 viser forbruk og utslipp med bruk av oljebasert borevæske for boring av letebrønn 1/2-2 og 7/8-5 S: Tonn Forbruk Reinjeksjon Tap til formasjon Sendt til land Figur 2 Forbruk og utslipp av oljebasert borevæske. Økt boreaktivitet i 26 har ført til en økning i forbruk og utslipp av oljebasert borevæske fra 25 til 26.

11 Side 11 Tabell 2-4 gir en oversikt over hvordan borekaks med oljevedheng er håndtert. Kaks sendt til land er deklarert som farlig avfall. Tabell 2-4 Disponering av kaks ved boring med oljebasert borevæske Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert Eksportert borekaks til andre felt av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Midlere konsentrasjon av basevæske som vedheng på kaks (g/kg) av basevæske som vedheng på kaks Innretning 1/ MÆRSK GIANT 7/8-5 S MÆRSK GIANT Av tabell 2-4 kan vi se at borekaks sendt til land er 835 tonn. Denne mengden er estimert og samsvarer ikke med mengden i tabell 9-1 i kapittel 9 som er målt. Tabell 9.1 refererer til behandlet borekaks på land, og det er en tidsforsinkelse fra borekaks blir sendt til land før den blir behandlet som kan gå over rapporteringsåret til et neste. 2.3 Boring med syntetiske borevæsker Det har ikke vært benyttet syntetisk borevæske ved boring av letebrønner i 26. Tabell 2-5 Bruk og utslipp av borevæske ved boring med syntetisk borevæske Brønnbane N/A Forbruk av borevæske av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land Basevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Tabell 2-6 Disponering av kaks ved boring med syntetisk borevæske Brønnbane Lengde (m) N/A Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generet Eksportert borekaks til andre felt av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Midlere konsentrasjon av basevæske som vedheng på kaks (g/kg) av basevæske som vedheng på kaks

12 Side 12 3 av oljeholdig vann inkludert vannløste oljekomponenter og tungmetaller i form av utilsiktede utslipp er rapportert i kapittel 8, og er ikke tatt med i kapittel Olje-/vannstrømmer og renseanlegg Oljeholdig vann fra leteplattformen kommer i hovedsak fra drenasjevann. Oljeinnholdet i drensvannet varierer fra rigg til rigg og fra prøve til prøve. Riggene er ikke bygget for å ta representative prøver av drensvannet fra områder der det kan forekomme olje (f.eks. på boredekk og pipedekk), og i de fleste tilfellene har det derfor vært nødvendig å lede vannet til en avfallstank (sloptank). Denne kan samtidig motta væsker (kjemikalier, vann, mudrester ol.) fra andre områder på riggen, noe som har medført problemer med oljeanalysene (pga. av f.eks. emulsjonsdannelse, partikkelinnhold ol.). Det anbefales rensing av drensvann for rigger med samletank. For rigger der drensvann fra dekksområdene vil kunne gå direkte til sjø skal det foreligge prosedyrer for behandling av oljesøl på dekk, samt dokumenterte måle- og beregningsmetoder for vannmengde og forventet oljeinnhold før utslipp til sjø (krav < 3 mg/l). For Mærsk Giant, som var den riggen som ble benyttet for boring, ble alt drenasjevann samlet opp og sendt til land for slutthåndtering uavhengig om det ble boret med vannbasert eller oljebasert borevæske. Mengde drenasjevann sendt til land er angitt under kapittel 9, Tabell 9-1 og med EAL-kode Av dette følger at de resterende underkapittel er merket "ikke aktuell" fordi tilhørende tabeller ikke inneholder data. 3.2 av olje Alt drenasjevann på Maersk Giant blir samlet opp og brakt onshore for behandling. Det tas ikke prøver av produsertvann. Tabell av olje og oljeholdig vann Vanntype Total vannm engde (m3) Dispergert oljekonsentrasj on til sjø (IR freon) (mg/l) Dispergert oljemengd e til sjø (IR freon) Oljeindex til sjø (ISO metode) (mg/l) Oljeindex mengde til sjø (ISO metode) Injisert vannmeng de (m3) Vannvo lum til sjø (m3) Eksport ert vannm engde (m3) Importert vannmen gde (m3) Vann i olje eksportert (m3) 3.3 av tungmetaller Ikke aktuell 3.4 av løste komponenter i produsert vann Ikke aktuell

13 Side av radioaktive komponenter Ikke aktuell 4 Bruk og utslipp av kjemikalier Data til årsrapporten er samlet inn fra ulike kilder hos Talisman Energy Norge as, og er registrert i miljøregnskapsdatabasen Nems Accounter. Disse data sammen med opplysninger fra HOCNF 2 beskrivelsene, er benyttet til å estimere utslipp. 4.1 Samlet forbruk og utslipp Tabell 4-1 gir en oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier fra feltet. Tabellen viser at forbruk og utslippet i forbindelse med leteboringen i all hovedsak består av bore- og brønnkjemikalier. Tabell 4-1 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Bruksområdegruppe Bruksområde Forbruk Injisert A Bore og brønnkjemikalier B C D E Produksjonskjemikalier Injeksjonskjemikalier Rørledningskjemikalier Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier 14 7 G H K Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Kjemikalier fra andre produksjonssteder Reservoar styring Figur 3 gir en historisk oversikt over forbruk og utslipp for de aktuelle letebrønnene i Tonn 3 2 Forbruk Reinjeksjon Figur 3 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Økt boreaktivitet har ført til en økning i forbruk og utslipp av kjemikalier fra 25 til Harmonised Offshore Chemical Notification Format

14 Side Bore- og brønnkjemikalier Tabell 4-2 gir en oversikt over forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier i rapporteringsåret, mens i Figur 4 er den historiske utviklingen grafisk framstilt. Tabell 4-2 viser at kjemikalier med funksjon vektstoffer, sementeringskjemikalier og oljebasert borevæske utgjør størsteparten av bruk og utslipp for leteboringen. Mengden utslipp er dominert av PLONOR kjemikalier (Baritt). Tabell 4-2 Forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier (EW tabell 4.2.1) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 1 Biosid Avleiringshemmer Oksygenfjerner.5. 1 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) ph regulerende kjemikalier Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Tensider Leirskiferstabilisator Emulgeringsmiddel Gjengefett Sementeringskjemikalier Oljebasert basevæske Andre Tonn Forbruk Reinjisert Figur 4 Forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier Økt boreaktivitet har ført til en økning i forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier fra 25 til 26. Reinjiserte kjemikalier viser til de kjemikalier som blir igjen i brønnen.

15 Side Produksjonskjemikalier Tabell 4-3 Forbruk og utslipp av produksjonskjemikalier (EW tabell 4.2.2) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.4 Injeksjonskjemikalier Tabell 4-4 Forbruk og utslipp av injeksjonskjemikalier(ew tabell 4.2.3) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.5 Rørledningskjemikalier Tabell 4-5 Forbruk og utslipp av rørledningskjemikalier ((EW tabell 4.2.4) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.6 Gassbehandlingskjemikalier Tabell 4-6 Forbruk og utslipp av gassbehandlingskjemikalier(ew tabell 4.2.5) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.7 Hjelpekjemikalier Tabell 4-7 gir en oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier i rapporteringsåret, og dette er grafisk framstilt i Figur 5 under. Tabell 4-7 viser at hele mengden vaskekjemikalier som brukes på riggen slippes til sjø. Tabell 4-7 Forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier(ew tabell 4.2.6) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 1 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gjengefett Vaske- og rensemidler Tonn Forbruk Reinjisert Figur 5 Forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier

16 Side 16 Økt boreaktivitet har ført til en økning i forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier i 26.

17 Side Kjemikalier som går med eksportstrømmen Tabell 4-8 Forbruk og utslipp av kjemikalier som går med eksportstrømmen (EW taell 4.2.7) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.9 Kjemikalier fra andre produksjonssteder Tabell 4-9 Forbruk og utslipp av kjemikalier fra andre produksjonssteder(ew taell 4.2.8) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.1 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier fra reservoar styring Tabell 4-1 Forbruk og utslipp av kjemikalier fra andre produksjonssteder(ew taell 4.2.9) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.11 Vannsporstoffer Tabell 4-11 Forbruk, utslipp og injeksjon av vannsporstoffer(ew taell 4.2.1) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert

18 Side 18 5 Evaluering av kjemikalier I CHEMS 3 databasen er det laget en rutine for klassifisering av kjemikalier ut fra stoffenes: Bionedbrytning Bioakkumulering Akutt giftighet Kombinasjoner av punktene over Basert på stoffenes iboende egenskaper, er disse gruppert som følger: Svarte: Kjemikalier som det kun unntaksvis gis utslippstillatelse for (gruppe 1-4) Røde: Kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon (gruppe 6-8) Gule: Kjemikalier som akseptable miljøegenskaper ("Andre kjemikalier") Grønne: Kjemikalier som tillates sluppet ut (PLONOR) Vann: Løsningsmiddel De ulike bruksområdene for kjemikaliene er oppsummert mht mengder av miljøklassene gule, røde og svarte stoffgrupper (ref Aktivitetsforskriftens vedlegg). Datagrunnlag for beregninger er utslippsmengdene rapportert i kapittel 4 i årsrapporten. 5.1 Oppsummering av kjemikaliene Tabell 5.1 gir en miljøevaluering av stoffer fordelt på SFT sine utfasingskriterier. Tabell 5-1 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier fordelt på utfasingskriterier SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 2 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 21 Grønn Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 (22-23) Bionedbrytbarhet < 2% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 2% og giftighet EC5 eller LC5 <= 1 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 6%, log Pow >= 3, EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4 Svart 6 Rød 48.6 Uorganisk og EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 2% 8 Rød Andre Kjemikalier 1 Gul Figur 6 og Figur 7 gir en oversikt over fordelingen av utfasingskategoriene. 3 CHemical Management System. Oljeindustriens nasjonale database med økotoksikologisk informasjon om kjemikalier/stoffer (KPD-senteret).

19 Side 19 Forbruk 19 % 8 % 1,3 % Grønne Gule Røde Svarte 94 %,2 % 5,6 % Grønne Gule Røde Svarte Figur 6 Forbruk og utslipp av kjemikalier i 25, fordelt på utfasingsgrupper Grønne kjemikalier [Tonn] Gule kjemikalier [Tonn] 3, 1, 2,5,8 2, 1,5 1, Røde kjemikalier (Tonn),6,4 Svarte kjemikalier [Tonn],5,2, 25 26, Figur 7 av kjemikalier i grønn, gul, rød og svart kategori Økt boreaktivitet og flere letebrønner har ført til en økning i forbruk og utslipp av kjemikalier i alle kategorier fra 25 til 26, unntatt svart som er null utslipp både i 25 og 26. Grunnen til økningen i rød og gul kategori er jack-up riggen som kommer og går, og bruker gjengefett i operasjonene.

20 Side Bore- og brønnkjemikalier Tabell 5-2 gir en oversikt over utslipp av produktenes stoffer fordelt på de ulike utfasingsgruppene. Tabell 5-2 av bore- og brønnkjemikalier fordelt på utfasingsgrupper SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 2 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 21 Grønn Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 (22-23) Bionedbrytbarhet < 2% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 2% og giftighet EC5 eller LC5 <= 1 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 6%, log Pow >= 3, EC5 eller LC5 <= 1 mg/l Uorganisk og EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4 Svart 6 Rød Rød Bionedbrytbarhet < 2% 8 Rød Andre Kjemikalier 1 Gul Produksjonskjemikalier Ikke aktuell 5.4 Injeksjonskjemikalier Ikke aktuell 5.5 Rørledningskjemikalier Ikke aktuell 5.6 Gassbehandlingskjemikalier Ikke aktuell

21 Side Hjelpekjemikalier Tabell 5-3 gir en oversikt over utslipp av produktenes stoffer fordelt på de ulike utfasingsgruppene. Tabell 5-3 av hjelpekjemikalier fordelt på utfasingsgrupper (EW tabell 5.7) SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 2 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 21 Grønn Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 (22-23) Bionedbrytbarhet < 2% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 2% og giftighet EC5 eller LC5 <= 1 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 6%, log Pow >= 3, EC5 eller LC5 <= 1 mg/l Uorganisk og EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4 Svart 6 Rød.6. 7 Rød Bionedbrytbarhet < 2% 8 Rød Andre Kjemikalier 1 Gul Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Ikke aktuell Tabell 5-4 av kjemikalier som går med eksportstrømmen fordelt på utfasingsgrupper(ew tabell 5.8) SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut 5.9 Kjemikalier fra andre produksjonssteder Ikke aktuell Tabell 5-5 av kjemikalier fra andre produksjonssteder fordelt på utfasingsgrupper(ew tabell 5.9) SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut 5.1 Reservoarstyring Ikke aktuell Tabell 5-6 av vannsporstoffer fordelt på utfasingsgrupper(ew tabell 5.1) SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut

22 Side 22 6 Bruk og utslipp av miljøfarlige forbindelser Kapittelet gir opplysninger om kjemikalier som inneholder forbindelser som i henhold til miljøegenskapene faller under betegnelsen svarte eller røde kjemikalier (se kategori 1-8 i Tabell 5.1). 6.1 Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Data vedrørende kapittel 6.1 er unntatt offentlighet og inkluderes derfor ikke denne rapporten. Dette er i hht Offentlighetslovens 5a, jmf Forvaltningslovens 13, 1. Ledd nr 2. Tabell 6-1 Miljøfarlige forbindelser i produkter Ikke med i denne rapporten pga konfidensialitet. Se Environment Web. I Tabell 6-1 er alle kjemikalier det er gitt utslippstillatelse for og som inneholder miljøfarlige forbindelser som nevnt over ført opp. Kjemikalier som bare er brukt, og ikke sluppet ut, er også ført i Tabell 6-1. Denne tabellen er gitt i Environment Web. 6.2 Miljøfarlige forbindelser som tilsetninger og forurensninger i produkter Tilsetninger til kjemiske produkter er listet i Tabell 6.2. Tabell 6-2 Miljøfarlige forbindelser som tilsetning i produkter (kg) Stoff/Komponent gruppe A (kg) B (kg) C (kg) D (kg) E (kg) F (kg) G (kg) H (kg) K (kg) Sum (kg) Kvikksølv Kadmium Bly Krom Kobber Arsen Tributylforbindelser Organohalogener Alkylfenolforbindelser PAH Andre

23 Side 23 Forurensninger til kjemiske produkter er listet i Tabell 6-3. Tabell 6-3 Miljøfarlige forbindelser som forurensning i produkter (kg) Stoff/Komponent gruppe A (kg) B (kg) C (kg) D (kg) E (kg) F (kg) G (kg) H (kg) K (kg) Sum (kg) Kvikksølv.9.9 Kadmium Bly Krom Kobber Arsen Tributylforbindelser Organohalogener Alkylfenolforbindelser PAH Andre

24 Side 24 7 til luft Faktorer benyttet ved beregning av utslipp til luft er konsistente med faktorer benyttet i rapportering til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det er også benyttet OLF standard omregningsfaktorer. 7.1 Forbrenningsprosesser Tabell 7.2 gir en oversikt over utslipp fra forbrenningsprosesser på flyttbare enheter fra letevirksomheten. Kilder for utslipp til luft relatert til forbrenningsprosesser fra flyttbar innretning er: Turbiner (gass) Dieselmotorer Dieselturbiner Brønntesting For leteriggen som er benyttet i forbindelse med de aktuelle letebrønnene gjelder at det kun er utslipp til luft fra forbrenning av diesel i dieselmotorer, og det er benyttet spesifikke utslippsfaktorer for CO 2, NO x, nmvoc, CH 4 og SO x. Tabell 7-1 til luft fra forbrenningsprosesser på permanent plasserte innretninger (EW Tabell nr 7.1a) Kilde Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) CO2 NOx nmvoc C H4 SOx PCB PAH dioksiner til sjø - fallout fra brønntest Oljeforbruk Tabell 7-2 til luft fra forbrenningsprosesser på flyttbare innretninger (EW Tabell nr 7.1b) Kilde Fakkel Kjel Turbin Andre kilder Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) CO2 NOx nmvoc CH4 SOx PCB (g) PAH (kg) dioksiner (mg) til sjø - fallout fra brønntest Oljeforbruk Motor Brønntest

25 Side 25 Figur 8 gir en grafisk framstilling for utslipp av CO 2 og NO x i forbindelse med aktivitet i de aktuelle letebrønnene Tonn CO Tonn NO X CO2 NOx Figur 8 til luft Økningen i utslipp til luft i forbindelse med leteboring i 26, skyldes flere letebrønner og større boreaktivitet. 7.2 Fysiske karakteristika for olje/kondensat og utslippsmengder Ikke aktuell 7.3 Diffuse utslipp og kaldventilering Tabell 7-3 gir en oversikt over diffuse utslipp som er beregnet med basis i boring av en letebrønn fra flyteriggen Mærsk Giant. Tabell 7-3 Diffuse utslipp Innretning nmvoc CH4 MÆRSK GIANT.5.25 Sum Bruk og utslipp av gassporstoffer Ikke aktuell

26 Side 26 8 Akutte utslipp Akutte utslipp er definert i hht Forurensningsloven, og kriterier for mengder som skal defineres som varslingspliktige akutte utslipp er gitt i interne styrende dokumenter. SYNERGI benyttes til rapportering av hendelser relatert til akutte utslipp, og dette er datagrunnlaget for oversiktene i kapittel 8. Rapporteringspliktige utslipp rapporteres til Kystverket/Horten med tabeller som inneholder: Dato for hendelsen Installasjon Referanse til Synerginummer Type utslipp (olje, kjemikalier, borevæsker m. m) Mengde av utslipp (liter) Beskrivelse av hendelse (r) Tiltak i fm hendelse(r) Det er i 26 rapportert om fem akutte utslipp i forbindelse med letevirksomheten, og detaljer er gitt i Tabell 8-1 under. Tabell 8-1 Kort beskrivelse av rapporteringspliktige akutte utslipp Dato Type utslipp og mengde Naturgass: 5562 kg Oljebasert borevæske/slam: 1 kg (max 5 m3) Oljebasert borevæske/slam: 8 kg Beskrivelse Jack-up riggen Maersk Giant hadde et gas kickn ved arbeid på Krabbe. Lossing av OBM fra båt ble det oppdaget at OBM fløt opp ved aktre legg. Slangevakt ringte boredekk øyeblikkelig for å verifisere ingen dumping fra shaker eller pit rom. Pumping ble stanset da båt ble kontaktet. Under avledningsregulering av trykk under avslutning av pumping av OBM ble det observert lekkasje av slam fra en slange som ikke var stengt av. Tiltak Gass "kicket" ble avledet vha. avleder og brønn kontroll tiltak ble iverksatt. Den grunne gass lomma ble tømt, og etter forebyggende arbeid ble brønnarbeidet gjort ferdig Pumping ble stanset da båt ble kontaktet. Et hull i slangen ble bekreftet. Dette hullet befant seg under vann da pumping pågikk. Nattvakten hadde startet lukking av ventilen, ettersom avregulering var ferdig, da lekkasjen ble oppdaget Vannbaserte borevæske/mud: 6 m3 Erifon 818: 27 kg Etter vask av opprensningskammer ble en lekkasje fra dumpeventil no. 2, oppdaget noe for sent slik at en del WBM ble sluppet ut. Utilsiktet utslipp av 25 l BOP kontrollinjevæske: Under lukking av diverter sprakk en kontrollslange til stengeventilen for flowline.. Ca 25 liter med en Glycol oppløsning med.1% røde komponenter gikk på sjøen. Forsikre at oppsamlingstank (shaker) er blir hydrostatisk testet etter renhold. En mann stod nede ved ventilene for å oberserverte at disse åpnet/stengte seg. Vedkommende varslet Borer om lekkasjen som sendte assistentborer ned til BOP kontroll rom for å blø av trykket i kontrollslangen 8.1 Akutte oljeutslipp Tabell 8-2 gir en oversikt over akutt oljeforurensning i rapporteringsåret. Tabellen viser at det ikke er rapportert utslipp i denne kategorien for letevirksomheten i rapporteringsåret. Tabell 8-2 Akutt oljeforurensning (EW tabell 8.1) Type søl Antall <,5 m3 Antall,5-1 m3 Antall > 1 m3 Totalt antall Volum <,5 (m3) Volum,5-1 (m3) Volum > 1 (m3) Totalt volum (m3) Diesel Fyringsolje 1-3 Råolje Spillolje Andre oljer

27 Side Akutte kjemikalieutslipp Tabell 8.3 gir en oversikt over akutt forurensning fra borevæsker og kjemikalier. Tabellen viser at det har vært ett utslipp av kjemikalier med volum mindre enn 5 liter for letevirksomheten i rapporteringsåret. Det har vært 2 utslipp av oljebasert borevæske, som til sammen hadde et volum på 1,5 m 3. Det er registrert ett utslipp av vannbasert borevæske på 6 m 3. Tabell 8-3 Akutt forurensning av borevæsker og kjemikalier (EW tabell 8.2) Type søl Antall <,5 m3 Antall,5-1 m3 Antall > 1 m3 Totalt antall Volum <,5 (m3) Volum,5-1 (m3) Volum > 1 (m3) Totalt volum (m3) Kjemikalier Oljebaserte borevæsker Vannbasert borevæske Tabell 8-4 viser miljøegenskapene til den akutte forurensingen. For tre av utslippene (to OBM og en WBM) er det ikke blitt funnet produktinformasjon for innhold. Talisman Energy Norge AS jobber med å finne korrekte data. Inntil alle dataene er oppdrevet velger vi å rapportere konservativt ved at de totale utslippene settes i rød kategori 6. Vi vet at ingen av komponentene var svarte, og at mengden i rød kategori rapportert her ikke stemmer med den reelle mengden røde komponenter. Tabell 8-4 Akutt forurensning av kjemikalier og borevæsker fordelt etter deres miljøegenskaper (EW tabell 8.3) SFT klasse beskrivelse Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 (22-23) Bionedbrytbarhet < 2% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 2% og giftighet EC5 eller LC5 <= 1 mg/l SFT klasse SFT farge klasse 1 Svart 2 Svart.63 3 Svart 4 Svart To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 6%, log Pow >= 3, EC5 eller LC5 <= 1 mg/l Uorganisk og EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 6 Rød Rød Bionedbrytbarhet < 2% 8 Rød Andre Kjemikalier 1 Gul.9 Vann 2 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 21 Grønn.199 et av svarte komponenter er basert på utslippet av Erifon 818, som tidligere var et rødt kjemikalie, men siden det mangler giftighetstest på komponentnivå er deler av kjemikaliet nå i svart kategori.

28 Side 28 Figur 9 viser historiske akutte utslipp av oljer, borevæsker og kjemikalier Volum akutte utslipp (m 3 ) Antall akutte utslipp m Olje Kjemikalier Antall 2 1 Olje Kjemikalier Figur 9 Akutte utslipp av oljer, borevæsker og kjemikalier 8.3 Akutt forurensning til luft Tabell 8.5 gir en oversikt over akutt forurensning til luft i rapporteringsåret. Tabellen viser at det er rapportert ett akutt utslipp av naturgass for letevirksomheten i rapporteringsåret. Tabell 8-5 Akutt forurensning til luft (EW tabell 8.4) Type gass Antall hendelser Mengde (kg) Naturgass Avfall Kapittelet gir en kort presentasjon av systemet for håndtering av farlig avfall og næringsavfall som ble generert på riggen Mærsk Giant. Avfallet kildesorteres på riggen i henhold til OLF sine anbefalte avfallskategorier, og sendes til land der avfallskontraktørene, SAR og ASCO, har hatt ansvaret for sluttbehandlingen. Avfall som kommer til land og ikke tilfredsstiller sorteringskategoriene, avvikshåndteres og ettersorteres på land der dette er hensiktsmessig. Registrering av både næringsavfall og farlig avfall baseres på at avfallet er ferdig administrert, dvs. endelig sluttbehandlet og mengden rapportert tilbake til avfallskontraktøren. Dette fører til at noe ferdig administrert avfall for fjoråret (25) inngår i årets mengder, mens noe av årets mengder vil bli ført på neste år (27). 9.1 Farlig avfall Tabell 9.1 gir en oversikt over mengder farlig avfall i rapporteringsåret. Merk at mengden oljeholdig kaks ikke samsvarer med tabell 2.4 ettersom tabell 9.1 viser målt mengde behandlet borekaks, mens tabell 2.4 viser estimert mengde brakt til land. Tabell 9-1 Farlig avfall Avfallstype Annet Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Oljefiltre, med stålkappe, fat Oljeholdig boreslam/slop/mud, bulk Oljeholdig masse,fat Prosessvann, vaskevann

29 Side 29 Sekkeavfall organisk avfall u/halogen Spillolje<3% vann bulk Spraybokser,fat Batterier Blybatteri (Backup-strøm) Diverse blandede batterier Knappcelle med kvikksølv Oppladbare lithium Oppladbare nikkel/kadmium Blåsesand Boreavfall Kjemikalieblanding m/halogen Sand, overflaterester m/tungmetall (se grenseverdi i forskrift) Brukte brønnvæsker (oljebasert/pseudobasert/sloppvann) Oljeholdig kaks Brukt MEG/TEG, forurenset med salter Brukt rensevæske til ventilasjonsanlegg (f.eks. kerasol) Slopp/oljeholdig saltlake (brine), oljeemul. m/saltholdig vann Væske fra brønn m/saltvann el. Halogen (Cl, F, Br) Kjemikalieblanding m/metall Brukte kjemikalier fra fotolab Væske fra brønn m/metallisk 'crosslinker' el. tungmetall Kjemikalieblanding u/halogen u/tungmetaller Brukte kjemikalier fra offshore lab analyser (ekstraksjonsmidler, m.m.) Filterkakemasse fra brønnvask Sekkeavfall med 'merkepliktig' kjemikalierester (NaOH, KOH, m.m.) Væske fra brønnbehandling uten saltvann Lysrør/Pære Lysstoffrør og sparepære, UV lampe Maling 2 komponent maling, uherdet Fast malingsavfall, uherdet Løsemiddelbasert maling, uherdet Løsemidler Oljeholdig avfall Avfall fra pigging Brukte oljefilter (diesel/helifuel/brønnarbeid) Drivstoffrester (diesel/helifuel) Fett (gjengefett, smørefett) Filterduk fra renseenhet Oljeforurenset masse (filler, absorbenter, hansker) Spillolje (motor/hydraulikk/trafo) Spillolje div.blanding Tomme fat/kanner med oljerester Rene kjemikalier m/halogen KFK fra kuldemøbler Rester av AFFF, slukkemidler m/halogen (klor, fluorid, bromid) Slukkevæske, halon Rene kjemikalier m/tungmetall Rene kjemikalier u/halogen u/tungmetall Kvikksølv fra lab-utstyr Rester av tungmetallholdige kjemikalier Rester av lut (f.eks. NaOH, KOH) Rester av rengjøringsmidler Rester av syre (f.eks. saltsyre)

30 Side 3 Rester av syre (f.eks. sitronsyre) Spraybokser Bokser med rester, tomme upressede bokser Figur 1 viser mengden farlig avfall sendt til land. Den dominerende mengden sendt til land er oljeholdig avfall som kontaminert oljebasert borevæske, kaks med oljevedheng og annen oljeholdig masse. Oljeholdig avfall er for det meste oljeholdig vann. 16, 1426,67 14, 12, 1, 8, 662, 6, 4, 2,, 19,33 Oljeholdig kak s Oljeholdig avfall Annet Farlig avfall pr år (ton n) Figur 1 Farlig avfall fordelt på ulike fraksjoner Figuren viser at oljeholdig avfall dominerer sammensetningen av avfall. 9.2 Avfall Tabell 9.2 gir en oversikt over mengder kildesortert avfall i rapporteringsåret. Tabell 9-2 Kildesortert næringsavfall Type Matbefengt avfall Våtorganisk avfall Mengde Papir 3.39 Papp (brunt papir) 2.55 Treverk 3.37 Glass.16 Plast.4 EE-avfall Restavfall 3.6 Metall 33.7 Blåsesand Sprengstoff Annet 73.8

31 Side 31 1 Vedlegg Tabell 1-1 Massebalanse for bore og brønnkjemikalier etter funksjonsgruppe med hovedkomponent (EW tabell 1.5.1). MÆRSK GIANT Handelsnavn Hovedkomponent Funksjonsgruppe Funksjon Bruk Forbruk Injisert Barabuf 11 ph regulerende kjemikalier Periodisk Grønn Baracarb (all grades) 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Periodisk Grønn Baraklean Gold 2 Tensider Periodisk Gul SFT farge klasse Har erstattet Barazan 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Grønn Barite 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Periodisk Grønn Barofibre 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Periodisk.54.4 Grønn Bestolife "21" NM ULTRA 23 Gjengefett Periodisk.. Rød Bestolife "31" ULTRA 23 Gjengefett Periodisk.15.2 Rød Bestolife 31 NM SPECIAL 23 Gjengefett Periodisk.23.2 Gul Calcium Chloride 21 Leirskiferstabilisator Periodisk Grønn Calcium Chloride 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Calcium Chloride Brine 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Caustic soda 11 ph regulerende kjemikalier Periodisk Gul CEMENT - CLASS G - BULK 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn CFR-8L 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul Clairsol NS 29 Oljebasert basevæske Periodisk Gul Dextrid E 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Grønn Duratone E 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Gul Duratone E 21 Leirskiferstabilisator Periodisk Gul Dyckerhoff Class "G" Cement -Bulk 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Dye Marker E+ 25 Sementeringskjemikalier Periodisk.8. Gul

32 Side 32 ECONOLITE LIQUID 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Erifon Pilot Line N 1 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Kontinuerlig.96. Rød EZ MUL NT (NS) 22 Emulgeringsmiddel Periodisk Rød EZ-FLO 25 Sementeringskjemikalier Periodisk.23. Grønn Gascon Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn GELTONE II 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Rød GEM GP 3 Avleiringshemmer Periodisk Gul Halad-35L 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul Halad-413L Cement Additive 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Rød HR-4L Additive -5 gallons 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn HR-5L 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn KCl Potassium Chloride 3 Avleiringshemmer Periodisk Grønn KCl Potassium Chloride 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Periodisk Grønn KCl Potassium Chloride 21 Leirskiferstabilisator Periodisk Grønn Lime 11 ph regulerende kjemikalier Periodisk Grønn Micro silica L 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Musol Solvent 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul NF-6 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul OMC-3 37 Andre Periodisk.3. Gul Oxygon 5 Oksygenfjerner Periodisk.5. Gul PAC L/R 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Grønn Performatrol 3 Avleiringshemmer Periodisk Gul SCR-1L Liquid 25 Sementeringskjemikalier Periodisk.23. Gul SCR-5 Liquid 25 Sementeringskjemikalier Periodisk.27. Rød SEM 8 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul Soda ash 11 ph regulerende kjemikalier Periodisk Grønn SSA-1 1LB Silica Flour 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Starcide 1 Biosid Periodisk 1.. Gul Statoil Multi Dope 23 Gjengefett Periodisk Rød

33 Side 33 Steelseal 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Periodisk Grønn Sugar powder 37 Andre Kontinuerlig.23. Grønn Sugar powder 37 Andre Periodisk Grønn Suspentone 37 Andre Periodisk.27. Gul Tuned Light XL 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul Tuned Spacer E+ 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn WALLNUT 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Periodisk Grønn Wyoming Bentonite 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Grønn Tabell 1-2 Massebalanse for hjelpekjemikalier etter funksjonsgruppe med hovedkomponent (EW tabell 1.5.6). MÆRSK GIANT Handelsnavn Hovedkomponent Funksjonsgruppe Funksjon Bruk Bestolife 31 NM SPECIAL Forbruk Injisert 23 Gjengefett Periodisk.2.2 Gul SFT farge klasse Har erstattet CLEANRIG HP 27 Vaske- og rensemidler Periodisk Gul Erifon Pilot Line N 1 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Periodisk.5. Rød Statoil Multi Dope 23 Gjengefett Periodisk Rød Tabell 1-3 til luft i forbindelse med testing og opprensking av brønner fra flyttbare innretninger (EW tabell 1.6) Brønnbane Total oljemengde Gjenvunnet oljemengde Brent olje Brent gass (m3) Innretning MÆRSK GIANT

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2007 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2007. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20

Innhold. Tabeller. Årsrapport Leteboring NORECO 2011. Side 2 av 20 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 4 1.4 KJEMIKALIER PRIORITERT FOR SUBSTITUSJON... 4 1.5 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET...

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge

REPORT. Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge REPORT Report ID.: ENINO-HSEQ/944770 Reference no.: SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2010 Letefelter Eni Norge Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM FELTET... 3 2. UTSLIPP FRA BORING... 6 3.

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Leteboring Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS...4 1.1 GENERELT...4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS...4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...4 1.4 OVERSKRIDELSER AV

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Årsrapport for Leteboring 2012 For Wintershall Norge AS

Årsrapport for Leteboring 2012 For Wintershall Norge AS Årsrapport for Leteboring 2012 For Wintershall Norge AS SIDE : 2 av 33 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 4 1.3 OPPFØLGING AV TILLATELSER

Detaljer

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS

Utslippsrapport for letefelter 2012. BP Norge AS Utslippsrapport 2012 for BP Norge letefelter Side 1 av 13 Utslippsrapport for letefelter 2012 BP Norge Forus, 1. mars 2013 Utarbeidet av: David Bjørnsen Skarv environmental advisor BP Norge AS Godkjent

Detaljer

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012.

Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Årsrapport for operasjonelle utslipp Eni Norge leteboring 2012. Report ID.: ENINO-HSEQ/ Reference no.: DM#3398940 SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Leteboring 0 28.02.2013 First issue

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING

ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 LETEBORING 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn over utslipp fra leteboring 2004. Utarbeidet av: Boreingeniør Dato Leder boreingeniørtjenester

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2003

Utslipp fra leteboring 2003 Utslipp fra leteboring 2003 A/S Norske Shell Årsrapportering til Statens Forurensningstilsyn (SFT) A/S Norske Shell 01.03.2004 Leteboring 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 5 1.1 GENERELL INFORMASJON...

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2004

Utslipp fra leteboring 2004 Utslipp fra leteboring 2004 A/S Norske Shell Årsrapportering til Statens Forurensningstilsyn (SFT) A/S Norske Shell 14.03.2004 Side 1 av 20 Leteboring 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 5 1.1 GENERELL

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Årsrapport. Til Klima- og forurensningsdirektoratet YME

Årsrapport. Til Klima- og forurensningsdirektoratet YME Årsrapport Til Klima- og forurensningsdirektoratet 2012 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2003 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2003. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

Martin Linge boring 2013

Martin Linge boring 2013 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse 1. Feltets status... 5 1.1. Generelt... 5 1.2. Produksjon av olje/gass... 5 1.3. Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4. Overskridelser av utslippstillatelse... 6 1.5. Kjemikalier

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2009 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2009. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Årsrapport Utslipp fra letevirksomhet. Lundin Norway AS

Årsrapport Utslipp fra letevirksomhet. Lundin Norway AS Årsrapport 2012 Utslipp fra letevirksomhet Lundin Norway AS Dok.nr. LNAS-LUN-S-RA-005 Årsrapport Utslipp fra letevirksomhet - Lundin Norway AS Page 1 of 43 Innholdsfortegnelse 1 STATUS LETEBORING... 5

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D)

UTSLIPPSRAPPORT 2003. for Embla feltet (2/7 D) UTSLIPPSRAPPORT 2003 for Embla feltet (2/7 D) Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Embla feltet i år 2003. Kontaktpersoner hos ConocoPhillips (COPNO) er:

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12

Sammendrag... 5. 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 12 4.1 Samlet forbruk og utslipp... 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Kort oppsummering utslippsstatus... 7 1.4 Avvik fra gjeldende tillatelser... 7 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010

Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010 Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010 ÅRSRAPPORT TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2010 Forbruk og utslipp på Gjøafeltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status... 6 1.1

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

Årsrapport til klima og forurensningsdirektoratet 2012 for leteboring

Årsrapport til klima og forurensningsdirektoratet 2012 for leteboring Maersk Oil Norway AS Page 2 of 25 Contents Sammendrag... 5 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt...6 1.2 Produksjon av olje og gass...6 1.3 Gjeldende utslippstillatelse...7 1.4 Kjemikalier prioritert for

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2011 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Gassco AS srapport for 2011, Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe

Detaljer

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012. Leteboring

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012. Leteboring Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2012 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2007 - Leteboring. No. of Sheets: 27. Document Number: DENOR-

Årsrapport for utslipp 2007 - Leteboring. No. of Sheets: 27. Document Number: DENOR- 07 20080411 Adjusted due to comments from OLF 06 20080228 Changed the distribution of water vs. green compounds in KCl. Tables in Chapter 5 and in Appendix updated. 05 20080227 Re-Issued for IDC 04 20080225

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011

Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011 Årlig utslippsrapport for E.ON Ruhrgas Norge AS 2011 This document and its contents are the sole property of ERN. This document is uncontrolled when printed, downloaded or copied. Any distribution or use

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ]

Årsrapport til Miljødirektoratet. Knarr Produksjonsboring og Produksjon. [Date of issue 12.03.2015 ] Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 Knarr Produksjonsboring og Produksjon [Date of issue 12.03.2015 ] Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2004 HYDRO Hydro Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 4 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 1.4

Detaljer

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell

Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell. Årsrapportering Til Miljødirektoratet. A/S Norske Shell Utslipp fra leteboring 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering Til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 Leteboring 2015 Årsrapport for leteboring i 2015 Side 2 av 21 Innholdsliste INNLEDNING...

Detaljer

Utslippsrapport Draupner 2012

Utslippsrapport Draupner 2012 1 av 9 srapport Draupner 2012 Innhold 2 av 9 1 Status... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Transportmengder... 4 2 fra boring... 5 3 av olje... 5 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 5 5 Evaluering av kjemikalier...

Detaljer

1. GENERELT OM FELTET Produksjon av olje/gass Gjeldende utslippstillatelse UTSLIPP FRA BORING... 6

1. GENERELT OM FELTET Produksjon av olje/gass Gjeldende utslippstillatelse UTSLIPP FRA BORING... 6 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM FELTET... 3 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelse... 5 2. UTSLIPP FRA BORING... 6 2.1 Boring med vannbaserte borevæsker... 6 2.2 Boring med

Detaljer

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet Leteboring

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet Leteboring Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2010 Leteboring Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

REPORT Prepared by Reference Title Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by

REPORT Prepared by Reference Title Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by Prepared by Valborg Birkenes Title Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2010 Reference 29903/valborgb RE0044-04 Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by

Detaljer

Årsrapport 2007 Vilje AU-EPN ONS MAS-00122

Årsrapport 2007 Vilje AU-EPN ONS MAS-00122 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-122 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 29-2-19 Side 1 av 4 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-122 Innhold 1 Feltets status...5 1.1 Generelt...5 1.2 Produksjon av olje/gass...5

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 2008 Leteboring Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 6 1.4 OVERSKRIDELSER AV UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530

Dok. nr. AU-EPN D&W DBG-00530 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Feltets status... 5 1.2 Nullutslippsarbeid og status for substitusjonskjemikalier i bruk... 6 2 Forbruk og utslipp fra boring... 7 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 7

Detaljer

Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012

Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012 Årlig utslippsrapport for E.ON E&P Norge AS 2012 This document and its contents are the sole property of E.ON. This document is uncontrolled when printed, downloaded or copied. Any distribution or use

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2013

Utslippsrapport for Viljefeltet 2013 Utslippsrapport for Viljefeltet 2013 17. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 1.4 UTSLIPPSKONTROLL

Detaljer

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification.

Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013. Responsible Party. Security Classification. Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 27.02.2014 IDC - Issued for Comments Document Title: Årsrapport til Miljødirektoratet - Letefelter Wintershall Norge AS 2013 Wintershall

Detaljer

Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat.

Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat. Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat. Report ID.: ENINO-HSEQ Reference no.: DM#3398930 SUBJECT: Årsrapport for operasjonelle utslipp 2012, Goliat 0 28.02.2013 First issue John Eirik Paulsen

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2007 Forus, 1. mars 2008 Utslippsrapport Tambar 2007 Side 1 av 23 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2007. Tambar er utbygget med

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35

Urd årsrapport 2011 AU-DPN ON NOR-00046. Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-23 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Produksjon av olje/gass... 7 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 8 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser

Detaljer

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Rev. Rowan Stavanger

Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet. Rev. Rowan Stavanger Årsrapport Til Klima og forurensningsdirektoratet 2012 Rev Rowan Stavanger Innhold FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/KONDENSAT/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE... 5

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2012 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Gassco AS psrapport for 2012, Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe

Detaljer

SKARV DEVELOPMENT PROJECT

SKARV DEVELOPMENT PROJECT SKARV DEVELOPMENT PROJECT Årsrapport 2009 Skarv Document No: DB KR Rev. Date Description Prepared Checke d BP Appr. 2 of 10 Document Control Sheet Title: Company/De pt: Årsrapport 2009 Skarv BP Skarv Deve

Detaljer

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET ESSO NORGE AS Grenseveien 6, 4313 Sandnes Postboks 60, 4064 Stavanger 51 60 60 60 Telefon 51 60 66 60 Fax S-38114 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn: Solveig Aga Solberg Forus,

Detaljer

Årsrapport for forbruk og utslipp No. of Sheets: 22. Document Number: DENOR Endelig rapport. Forløpig rapport trenger kommentarer

Årsrapport for forbruk og utslipp No. of Sheets: 22. Document Number: DENOR Endelig rapport. Forløpig rapport trenger kommentarer 01 17.02.2012 Endelig rapport 00 10.02.2012 Forløpig rapport trenger kommentarer Morten Løkken Morten Løkken Edgar Furuholt Edgar Furuholt Bodil Alteren Bodil Alteren Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked

Detaljer

Årsrapport for forbruk og utslipp i 2012 for Leteboring. No. of Sheets: 34. Document Number: DENOR Endelig rapport

Årsrapport for forbruk og utslipp i 2012 for Leteboring. No. of Sheets: 34. Document Number: DENOR Endelig rapport 01 28.02.2013 Endelig rapport 00 14.02.2013 Forløpig rapport trenger kommentarer Jan Fredrik Børseth Jan Fredrik Børseth Edgar Furuholt Edgar Furuholt Bodil Alteren Bodil Alteren Rev. Date Reason for Issue

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn - bruk og utslipp av offshorekjemikalier samt utslipp til luft

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn - bruk og utslipp av offshorekjemikalier samt utslipp til luft Årsrapport til Statens forurensningstilsyn - bruk og utslipp av offshorekjemikalier samt utslipp til luft - 2007 DONG E&P Norge AS 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt om aktiviteten... 4 2 Utslipp fra boring...

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 25 GYDA Side 2 Innhold 1 STATUS FOR FELTET...6 1.1 GENERELT...6 1.2 EIERANDELER...8 1.3 KORT OPPSUMMERING UTSLIPPSSTATUS...8 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...9

Detaljer

Utslipp fra leteboring A/S Norske Shell. Årsrapportering til Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif)

Utslipp fra leteboring A/S Norske Shell. Årsrapportering til Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif) Utslipp fra leteboring 2010 A/S Norske Shell Årsrapportering til Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif) A/S Norske Shell 01.03.2011 Leteboring 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS... 5 1.1 GENERELL INFORMASJON...

Detaljer

04/0506-N3/HSEQ/MOAN/axke/ Page 1 of 23

04/0506-N3/HSEQ/MOAN/axke/ Page 1 of 23 04/0506-N3/HSEQ/MOAN/axke/29.04.2004 Page 1 of 23 Innholdsfortegnelse 1. FELTETS STATUS 4 1.1 STATUS 4 1.2 STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET 5 2. UTSLIPP FRA BORING 7 2.1 BORING MED VANNBASERT BOREVÆSKE

Detaljer

REPORT. Wintershall Norge ASA Stavanger. Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet Final issue VB EB

REPORT. Wintershall Norge ASA Stavanger. Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet Final issue VB EB Prepared by Valborg Ø. Birkenes Reference 25215/valborgb Title Årsrapport til Klima- og forurensningsdirektoratet 2009 Summation/Description Revision Rev. date Reason for issue Prep. by Appr. by 1 01.03.2010

Detaljer

Utslippsrapport for Leteboring PL 340BS Caterpillar PL 505 Earb. Transocean Winner

Utslippsrapport for Leteboring PL 340BS Caterpillar PL 505 Earb. Transocean Winner srapport for Leteboring 2011 PL 340BS Caterpillar PL 505 Earb Transocean Winner 28. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTENES STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 2 UTSLIPP FRA BORING... 5 2.1 UTSLIPP FRA

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2014

Utslippsrapport for Viljefeltet 2014 Utslippsrapport for Viljefeltet 2014 15. mars 2015 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 5 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 5 1.4 UTSLIPPSKONTROLL

Detaljer

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2011 for Leteboring

Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2011 for Leteboring Project: 35/7-1 S, Exploration Well, Prospect Apollon Title: Årsrapport til Klima og forurensningsdirektoratet 2011 for Leteboring Document number: P-003-IPN-S-RA-0025 Edition: Rev. 0, February16, 2012

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2014 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Årsrapport for forbruk og utslipp Letevirksomhet for NOIL Energy ASA. (Det Norske Oljeselskap ASA endret navn til NOIL Energy ASA november 2007)

Årsrapport for forbruk og utslipp Letevirksomhet for NOIL Energy ASA. (Det Norske Oljeselskap ASA endret navn til NOIL Energy ASA november 2007) Årsrapport for forbruk og utslipp 2007 Letevirksomhet for NOIL Energy ASA. (Det Norske Oljeselskap ASA endret navn til NOIL Energy ASA november 2007) 1. mars 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...4 1.

Detaljer

Årsrapport til Klima- og Forurensningsdirektoratet 2011 leteboring

Årsrapport til Klima- og Forurensningsdirektoratet 2011 leteboring Årsrapport til Klima- og Forurensningsdirektoratet 2011 leteboring Date of Issue 29.02.2012 Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Årsrapport 2003 Utslipp fra Mikkelfeltet HNO MIK MYN 00006

Årsrapport 2003 Utslipp fra Mikkelfeltet HNO MIK MYN 00006 HNO MIK MYN 00006 Tittel: Årsrapport 2003 Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: HNO MIK MYN 00006 Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: : Eksemplarnr.:

Detaljer

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R

PL420 brønn 35/9-11 S/A Titan Appraisal PP&A R Årlig utslippsrapport DEA Norge AS 2015 Innholdsfortegnelse 1 STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.1. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 5 1.2. BRANNSLUKKEMIDDEL... 6 2 FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING...

Detaljer

06/0506-N3/HSEQ/AXKE/axke/19/04/2007 Page 1 of 23

06/0506-N3/HSEQ/AXKE/axke/19/04/2007 Page 1 of 23 06/0506-N3/HSEQ/AXKE/axke/19/04/2007 Page 1 of 23 Innholdsfortegnelse 1. GENERELT OM AKTIVITETEN 4 2. UTSLIPP FRA BORING 5 2.1 BORING MED VANNBASERT BOREVÆSKE 5 2.2 BORING MED OLJEBASERT BOREVÆSKE (IKKE

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 LETEBORING 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Årsrapport til Statens forurensningstilsyn over utslipp fra leteboring 2003. Utarbeidet av: Miljørådgiver Dato Gjennomgått

Detaljer

Utslippsrapport for Volundfeltet 2012

Utslippsrapport for Volundfeltet 2012 srapport for Volundfeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Årsrapport 2007 Glitne AU-EPN ONS MAS-00124

Årsrapport 2007 Glitne AU-EPN ONS MAS-00124 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-124 Gradering: al Status: Final Utløpsdato: 29-2-19 Side 1 av 59 Årsrapport 27 AU-EPN ONS MAS-124 Innhold 1 Feltets status...5 1.1 Generelt...5 1.2 Produksjon av olje/gass...5

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars 2009 Revisjonshistorie: Rev.

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet. Leteboring

Årsrapport. til Miljødirektoratet. Leteboring Årsrapport til Miljødirektoratet 215 Leteboring Snømus 15/12-24 S / Mærsk Giant Hagar 636/5-2 / Bredford Dolphin Årsrapport for letefelt 215 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 KORT OPPSUMMERING

Detaljer

Utslipp fra Kvitebjørnfeltet. Årsrapport 2004 MYN TKVK

Utslipp fra Kvitebjørnfeltet. Årsrapport 2004 MYN TKVK Gradering: Statoil internal Status: Final Utløpsdato: 2014-02-24 Side 1 av 38 Gradering: Statoil internal Status: Final Utløpsdato: 2014-02-24 Side 2 av 38 Innhold 1 Status... 6 2 fra boring... 10 2.1

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 Statfjord Nord M-TO SF Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 Statfjord Nord M-TO SF 04 00036 Innhold 1 STATUS... 1 1.1 Forbruk og utslipp av svart stoff... 3 1.2 Forbruk og utslipp av rødt stoff... 4 1.3 Utslipp av

Detaljer

Utslipp fra Snøhvit til luft og sjø Årsrapport til SFT RA-SNØ-0634

Utslipp fra Snøhvit til luft og sjø Årsrapport til SFT RA-SNØ-0634 Utslipp fra Snøhvit til luft og sjø 2005 - Årsrapport til SFT Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2007-02-14 Side 1 av 31 Innhold 1 Feltets status... 7 1.1 Oversikt over feltet... 7 1.2 Gjeldende

Detaljer

Utslipp fra Gullfaks Sør - Årsrapport 2010

Utslipp fra Gullfaks Sør - Årsrapport 2010 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 1 av 30 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2012-03-01 Side 2 av 30 Innhold Innledning... 4 1 Status... 4 2 Utslipp fra Boring...

Detaljer

UTSLIPP FRA BORING...

UTSLIPP FRA BORING... Innhold STATUS 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet:... 7 1.4 Overskridelser på feltet... 8 1.5 Status nullutslippsarbeidet... 8 1.6 Kjemikalier

Detaljer

Lisens 329. Brønn 6607/2-1

Lisens 329. Brønn 6607/2-1 Årsrapport -2007 Til Statens forurensingstilsyn For letevirksomhet på norsk sokkel 2007 Lisens 324 Brønn 6504/5-1 Lisens 329 Brønn 6607/2-1 1 av 25 2 av 25 Document Distribution Consulted Distribution

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TABELLER... 2 FIGURER... 3 INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 2 UTSLIPP FRA BORING... 7 2.1 BORING MED VANNBASERT BOREVÆSKE... 7 2.2 BORING

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport for forbruk og utslipp 2013 REV. : 01 DATO : 13.03.2014 SIDE : 2 av 27

Årsrapport for forbruk og utslipp 2013 REV. : 01 DATO : 13.03.2014 SIDE : 2 av 27 SIDE : 2 av 27 INNHOLD Innledning... 3 1 Status... 4 1.1 Generelt...4 1.2 Oversikt tillatelse til boring...4 1.3 Oppfølging av tillatelse til boring...5 1.4 Kjemikalier prioritert for substitusjon...8

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TABELLER... 2 FIGURER... 2 INNLEDNING... 3 1 STATUS LETEBORING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 TILLATELSE TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING AV TILLATELSE TIL VIRKSOMHET

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-07 04 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

Hyme Årsrapport 2012 AU-DPN ON NJO-00090

Hyme Årsrapport 2012 AU-DPN ON NJO-00090 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2014-02-12 Side 1 av 35 Innhold 1 Feltets status... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Produksjon av olje og gass... 7 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Hyme... 7 1.4

Detaljer