Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn. Leteboring"

Transkript

1 Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 26 Leteboring

2 Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS GENERELT PRODUKSJON AV O LJE/GASS GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE OVERSKRIDELSER AV UTSLIPPSTILLATELSE KJEMIKALIER PRIORITERT FO R SUBSTITUSJON STATUS FOR NULLUTSLIPPSARBEIDET BRØNNSTATUS BORING VAN NBASERTE BOREVÆSK ER BORIN G MED O LJEBASERTE BOREVÆSK ER BORIN G MED SYNTETISKE BO REVÆSKER UTSLIPP AV OLJEHOLDIG VANN INKLUDERT VANNLØSTE OLJEKOMPONENTER OG TUNGMETALLER OLJE-/VAN NSTRØMMER OG RENSEAN LEGG UTSLIPP AV OLJE UTSLIPP AV TUNGMETALLER UTSLIPP AV LØ STE KOMPONENTER I PRODUSERT VANN UTSLIPP AV RADIOAKTIVE KOMPONENTER BRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP BORE- OG BRØNNK JEMIK ALIER PRODUKSJONSKJEMIKALIER INJEKSJONSKJEMIKALIER RØRLEDNINGSKJEMIKALIER GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER HJELPEK JEMIK ALIER KJEMIKALIER SO M GÅR MED EKSPORTSTRØ MMEN KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSSTEDER SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRA RESERVOAR STYRING VAN NSPORSTO FFER EVALUERING AV KJEMIKALIER OPPSUMMERIN G AV KJEMIKALIENE BORE- OG BRØNNK JEMIK ALIER PRODUKSJONSKJEMIKALIER INJEKSJONSKJEMIKALIER RØRLEDNINGSKJEMIKALIER GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER HJELPEK JEMIK ALIER KJEMIKALIER SO M TILSETTES EKSPORTSTRØMMEN KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSSTEDER RESERVOARSTYRING BRUK OG UTSLIPP AV MILJØFARLIGE FORBINDELSER KJEMIKALIER SO M INNEHO LDER MILJØFARLIGE FORBINDELSER MILJØFARLIGE FORBIN DELSER SOM TILSETNINGER OG FORURENSNINGER I PRODUKTER UTSLIPP TIL LUFT FO RBRENNINGSPROSESSER FYSISKE KARAKTERISTIK A FOR O LJE/KONDENSAT O G UTSLIPPSMENGDER DIFFUSE UTSLIPP O G KALDVENTILERING BRUK OG UTSLIPP AV GASSPORSTOFFER...25

3 Side 3 8 AKUTTE UTSLIPP AKUTTE OLJEUTSLIPP AKUTTE KJEMIKALIEUTSLIPP AKUTT FORUREN SNING TIL LUFT AVFALL FARLIG AVFALL AVFALL VEDLEGG Tabeller TABELL 1-1 EIERAN DELER I BRØ NNENE...6 TABELL 1-2 GJELDEN DE UTSLIPPSTILLATELSE FOR BRØNNENE...7 TABELL 1-3 OVERSKRIDELSE AV UTSLIPPSTILLATELSEN ELLER AVVIK...7 TABELL 1-4 STATUS FOR UTFASING AV KJEMIKALIER...7 TABELL 2-1 BRUK OG UTSLIPP AV VANNBASERT BOREVÆSKE...9 TABELL 2-2 DISPONERING AV KAKS VED BORING MED VAN NBASERT BOREVÆSKE...1 TABELL 2-3 BRUK OG UTSLIPP AV BOREVÆSKE VED BORING MED OLJEBASERT BOREVÆSKE...1 TABELL 2-4 DISPONERING AV KAKS VED BORING MED OLJEBASERT BOREVÆSKE...11 TABELL 2-5 BRUK OG UTSLIPP AV BOREVÆSKE VED BORING MED SYNTETISK BOREVÆSKE...11 TABELL 2-6 DISPONERING AV KAKS VED BORING MED SYNTETISK BOREVÆSKE...11 TABELL 4-1 SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER...13 TABELL 4-2 FORBRUK OG UTSLIPP AV BORE- OG BRØNNKJEMIKALIER (EW TABELL 4.2.1)...14 TABELL 4-3 FORBRUK OG UTSLIPP AV PRODUKSJONSKJEMIKALIER (EW TABELL 4.2.2)...15 TABELL 4-4 FORBRUK OG UTSLIPP AV INJEKSJONSK JEMIKALIER(EW TABELL 4.2.3)...15 TABELL 4-5 FORBRUK OG UTSLIPP AV RØ RLEDNINGSK JEMIKALIER ((EW TABELL 4.2.4)...15 TABELL 4-6 FORBRUK OG UTSLIPP AV GASSBEHANDLINGSKJEMIKALIER(EW TABELL 4.2.5)...15 TABELL 4-7 FORBRUK OG UTSLIPP AV HJELPEK JEMIKALIER(EW TABELL 4.2.6)...15 TABELL 4-8 FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER SOM GÅR MED EKSPORTSTRØMMEN (EW TAELL 4.2.7)...17 TABELL 4-9 FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRA ANDRE PRODUK SJONSSTEDER(EW TAELL 4.2.8)...17 TABELL 4-1 FORBRUK OG UTSLIPP AV K JEMIKALIER FRA ANDRE PRODUKSJONSSTEDER(EW TAELL 4.2.9)...17 TABELL 4-11 FORBRUK, UTSLIPP OG INJEKSJON AV VANNSPORSTOFFER(EW TAELL 4.2.1)...17 TABELL 5-1 SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER FORDELT PÅ UTFASING SKRITERIER...18 TABELL 5-2 UTSLIPP AV BORE- OG BRØNNK JEMIKALIER FORDELT PÅ UTFASINGSG RUPPER...2 TABELL 5-3 UTSLIPP AV HJELPEKJEMIKALIER FORDELT PÅ UTFASINGSGRUPPER (EW TABELL 5.7)...21 TABELL 5-4 UTSLIPP AV K JEMIKALIER SOM GÅR MED EKSPORTSTRØMMEN FORDELT PÅ UTFASINGSGRUPPER(EW TABELL 5.8)...21 TABELL 5-5 UTSLIPP AV K JEMIKALIER FRA AN DRE PRODUKSJONSSTEDER FORDELT PÅ UTFASINGSGRUPPER(EW TABELL 5.9)...21 TABELL 5-6 UTSLIPP AV VANNSPORSTOFFER FORDELT PÅ UTFASINGSGRU PPER(EW TABELL 5.1)...21 TABELL 6-1 MILJØFARLIGE FORBINDELSER I PRODUKTER...22 TABELL 6-2 MILJØFARLIGE FORBINDELSER SOM TILSETNING I PRODUK TER (KG)...22 TABELL 6-3 MILJØFARLIGE FORBINDELSER SOM FORURENSNING I PRODUKTER (K G)...23 TABELL 7-1 UTSLIPP TIL LUFT FRA FORBRENNINGSPROSESSER PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER (EW TABELL NR 7.1A)...24 TABELL 7-2 UTSLIPP TIL LUFT FRA FORBRENNINGSPROSESSER PÅ FLYTTBARE INNRETNINGER (EW TABELL NR 7.1B)..24 TABELL 7-3 DIFFUSE UTSLIPP...25 TABELL 8-1 KORT BESKRIVELSE AV RAPPORTERINGSPLIKTIGE AKUTTE UTSLIPP...26 TABELL 8-2 AKUTT OLJEFORU RENSN ING (EW TABELL 8.1)...26 TABELL 8-3 AKUTT FORURENSNING AV BOREVÆSKER OG KJEMIKALIER (EW TABELL 8.2)...27 TABELL 8-4 AKUTT FORURENSNING AV KJEMIKALIER OG BOREVÆSKER FORDELT ETTER DERES MILJØEGENSKAPER (EW TABELL 8.3)...27 TABELL 8-5 AKUTT FORURENSNING TIL LUFT (EW TABELL 8.4)...28 TABELL 9-1 FARLIG AVFALL...28 TABELL 9-2 KILDESORTERT NÆRINGSAVFALL...3 TABELL 1-1 MASSEBALANSE FOR BORE OG BRØNNKJEMIKALIER ETTER FUNKSJONSGRUPPE MED HOVEDKOMPON ENT (EW TABELL 1.5.1). MÆRSK GIANT...31

4 Side 4 TABELL 1-2 MASSEBALANSE FOR HJELPEKJEMIK ALIER ETTER FUNKSJONSGRUPPE MED HOVEDKOMPONENT (EW TABELL 1.5.6). MÆRSK GIANT...31 TABELL 1-3 UTSLIPP TIL LUFT I FORBIN DELSE MED TESTING OG OPPRENSKING AV BRØNNER FRA FLYTTBARE INNRETNINGER (EW TABELL 1.6)...33 Figurer FIGUR 1 FORBRUK OG UTSLIPP AV VANNBASERTE BOREVÆSKER...9 FIGUR 2 FORBRUK OG UTSLIPP AV OLJEBASERT BOREVÆSKE...1 FIGUR 3 SAMLET FORBRUK OG UTSLIPP AV KJEMIKALIER...13 FIGUR 4 FORBRUK OG UTSLIPP AV BORE- OG BRØNNK JEMIKALIER...14 FIGUR 5 FORBRUK OG UTSLIPP AV HJELPEKJEMIKALIER...15 FIGUR 6 FORBRUK OG UTSLIPP AV K JEMIKALIER I 25, FORDELT PÅ UTFASINGSGRUPPER...19 FIGUR 7 UTSLIPP AV KJEMIKALIER I GRØNN, GUL, RØD OG SVART KATEGORI...19 FIGUR 8 UTSLIPP TIL LUFT...25 FIGUR 9 AKUTTE UTSLIPP AV OLJER, BOREVÆSKER OG KJEMIKALIER...28 FIGUR 1 FARLIG AVFALL FORDELT PÅ ULIKE FRAK SJONER...3

5 Side 5 Dato: Rapport utarbeidet av: Martin Myrvang Godkjent av: Mike Smith Environmental Advisor Talisman Energy Norge AS

6 Side 6 1 Feltets status 1.1 Generelt Rapporten dekker forhold vedrørende utslipp til luft og sjø samt håndtering av avfall i rapporteringsåret 26, i forbindelse med leteboring på felter hvor Talisman er operatør: Hummer Krabbe Rev (Varg Sør) Det har vært aktivitet i følgende letebrønner i 26: 7/8-5 S 15/12-16 S 1/2-2 Brønnen ble boret med den oppjekkbare flyteriggen: Mærsk Giant Tabell 1-1 gir en oversikt over eierandeler i feltene. Tabell 1-1 Eierandeler i brønnene 1 Operatør/partner (Hummer: lisens 143 CS, brønn 1/2-2) Eierandel [%] BG No rge AS 2 DNO AS 35 Ta lis man Energy Norge AS 45 Operatør/partner (Krabbe: lisens 31, brønn 7/8-5 S) Eierandel [%] Do ng E&P Norge AS 4 Ta lis man Energy Norge AS 6 Operatør/partner (Rev: lisens 38, brønn 15/12-16 S) Eierandel [%] Pe to ro AS 3 Ta lis man Energy Norge AS 7 Mange av kapitlene i denne rapporten er ikke aktuelle for letevirksomheten, men iht. vedlegg 1 i Opplysningspliktforskriften skal kapitlene tas med, men merkes med "ikke aktuelle". 1.2 Produksjon av olje/gass Ingen produksjon av olje og gass ved leteboring 1 Kilde: Ods interaktive faktasider, Faktaheftet 26 fra OED av dato

7 Side Gjeldende utslippstillatelse Tabell 1-2 angir gjeldende utslippstillatelse for leteboringen. Tabell 1-2 Gjeldende utslippstillatelse for brønnene stillatelse Dato Referanse (Ptil) Boring av sidesteg og testing av brønn 15/12-16 A, samt testing av brønn 15/12-16 S Varg Sør, Talisman Energy Norge AS Tillatelsen omfatter bruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft i forbindelse med boring av letebrønnene 7/8 Krabbe, 7/11 Mime og 7/11-6 Mimming / / Tillatelsen omfatter bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp til sjø av olje og naturlig forekommende stoffer, og utslipp til luft i forbindelse med boring av letebrønn 1/ / Overskridelser av utslippstillatelse Tabell 1-3 oppsummerer eventuelle avvik i forhold til myndighetenes miljøkrav og utslippstillatelsens vilkår. Tabell 1-3 Overskridelse av utslippstillatelsen eller avvik Referanse Myndighetskrav Avvik Kommentar a v svarte ko mponente r til sjø Null utslipp 6.3 kg av e rifon 818 ved uhe ll. Dette kje mikaliet mangle r giftighetstest på komponentnivå. 1.5 Kjemikalier prioritert for substitusjon Tabell 1-4 gir en oversikt over kjemikalier som er prioritert for substitusjon og som er brukt på leteriggen Mærsk Giant i forbindelse med leteboringen. Alle kjemikaliene er i rød kategori iht. Aktivtetsforskriften 56b. Dato for stilt vilkår er iht. gitt tidspunkt for gjeldende utslippstillatelse, se Tabell 1-2. Tabell 1-4 Status for utfasing av kjemikalier Handelsnavn Bestolife 21 NM Ultra Funksjon SFT fargeklasse Vilkår stilt dato Status substitusjon Nytt kjemikalie Gjengefett Rød Ikke brukt i 26 Bestolife 31 Ultra Gjengefe tt Rød Erstattet av Bestolife 31 Special Statoil Multi Gjengefe tt Rød I bruk Erifo n Pilot Line N Hydraulikkvæs ke Rød I bruk EZ MUL 2F (NS) Emulgerings midde l Rød I bruk Geltone II Vis kosite tsendrende kjmeikalier (inkl. Lignosulfat, lignitt) Rød I bruk Hala d-413l Ce ment Additive Se mente ringskje mikalier Rød Revaluere Ikke brukt i 26

8 Side Status for nullutslippsarbeidet Ikke aktuell 1.7 Brønnstatus Ikke aktuell

9 Side 9 2 Boring 2.1 Vannbaserte borevæsker Tabell 2-1 gir en oversikt over bruk og utslipp av vannbasert borevæske. Borevæsken som er sendt til land er transportert til behandling og gjenbruk. Tabell 2-1 Bruk og utslipp av vannbasert borevæske Brønnbane Forbruk av borevæske av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land Borevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Innretning 1/ MÆRSK GIANT 15/12-16 S MÆRSK GIANT 7/8-5 S MÆRSK GIANT Figur 1 viser forbruk og utslipp av vannbasert borevæske for boring av letebrønnene 1/2-2, 15/12-16 S og 7/8-5 S: Tonn Forbruk Reinjeksjon Tap til formasjon Sendt til land Figur 1 Forbruk og utslipp av vannbaserte borevæsker. Økt boreaktivitet i 26 har ført til en økning i forbruk og utslipp av vannbasert borevæske fra 25 til 26.

10 Side 1 Tabell 2-2 gir en oversikt for hvordan borekaks med vedheng av vannbasert borevæske er håndtert. Tabell 2-2 Disponering av kaks ved boring med vannbasert borevæske Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert Eksportert borekaks til andre felt av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Innretning 1/ MÆRSK GIANT 15/12-16 S MÆRSK GIANT 7/8-5 S MÆRSK GIANT Boring med oljebaserte borevæsker Tabell 2-3 gir en oversikt over bruk og utslipp av borevæske ved boring med oljebaserte borevæsker. Tabell 2-3 Bruk og utslipp av borevæske ved boring med oljebasert borevæske Brønnbane Forbruk av borevæske av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land Borevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Innretning 1/ MÆRSK GIANT 7/8-5 S MÆRSK GIANT Figur 2 viser forbruk og utslipp med bruk av oljebasert borevæske for boring av letebrønn 1/2-2 og 7/8-5 S: Tonn Forbruk Reinjeksjon Tap til formasjon Sendt til land Figur 2 Forbruk og utslipp av oljebasert borevæske. Økt boreaktivitet i 26 har ført til en økning i forbruk og utslipp av oljebasert borevæske fra 25 til 26.

11 Side 11 Tabell 2-4 gir en oversikt over hvordan borekaks med oljevedheng er håndtert. Kaks sendt til land er deklarert som farlig avfall. Tabell 2-4 Disponering av kaks ved boring med oljebasert borevæske Brønnbane Lengde (m) Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generert Eksportert borekaks til andre felt av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Midlere konsentrasjon av basevæske som vedheng på kaks (g/kg) av basevæske som vedheng på kaks Innretning 1/ MÆRSK GIANT 7/8-5 S MÆRSK GIANT Av tabell 2-4 kan vi se at borekaks sendt til land er 835 tonn. Denne mengden er estimert og samsvarer ikke med mengden i tabell 9-1 i kapittel 9 som er målt. Tabell 9.1 refererer til behandlet borekaks på land, og det er en tidsforsinkelse fra borekaks blir sendt til land før den blir behandlet som kan gå over rapporteringsåret til et neste. 2.3 Boring med syntetiske borevæsker Det har ikke vært benyttet syntetisk borevæske ved boring av letebrønner i 26. Tabell 2-5 Bruk og utslipp av borevæske ved boring med syntetisk borevæske Brønnbane N/A Forbruk av borevæske av borevæske - masse Borevæske injisert Sendt borevæske til land Basevæske etterlatt i hull eller tapt til formasjon Tabell 2-6 Disponering av kaks ved boring med syntetisk borevæske Brønnbane Lengde (m) N/A Teoretisk hullvolum (m3) Total mengde kaks generet Eksportert borekaks til andre felt av borekaks til sjø Masse borekaks injisert Sendt borekaks til land Midlere konsentrasjon av basevæske som vedheng på kaks (g/kg) av basevæske som vedheng på kaks

12 Side 12 3 av oljeholdig vann inkludert vannløste oljekomponenter og tungmetaller i form av utilsiktede utslipp er rapportert i kapittel 8, og er ikke tatt med i kapittel Olje-/vannstrømmer og renseanlegg Oljeholdig vann fra leteplattformen kommer i hovedsak fra drenasjevann. Oljeinnholdet i drensvannet varierer fra rigg til rigg og fra prøve til prøve. Riggene er ikke bygget for å ta representative prøver av drensvannet fra områder der det kan forekomme olje (f.eks. på boredekk og pipedekk), og i de fleste tilfellene har det derfor vært nødvendig å lede vannet til en avfallstank (sloptank). Denne kan samtidig motta væsker (kjemikalier, vann, mudrester ol.) fra andre områder på riggen, noe som har medført problemer med oljeanalysene (pga. av f.eks. emulsjonsdannelse, partikkelinnhold ol.). Det anbefales rensing av drensvann for rigger med samletank. For rigger der drensvann fra dekksområdene vil kunne gå direkte til sjø skal det foreligge prosedyrer for behandling av oljesøl på dekk, samt dokumenterte måle- og beregningsmetoder for vannmengde og forventet oljeinnhold før utslipp til sjø (krav < 3 mg/l). For Mærsk Giant, som var den riggen som ble benyttet for boring, ble alt drenasjevann samlet opp og sendt til land for slutthåndtering uavhengig om det ble boret med vannbasert eller oljebasert borevæske. Mengde drenasjevann sendt til land er angitt under kapittel 9, Tabell 9-1 og med EAL-kode Av dette følger at de resterende underkapittel er merket "ikke aktuell" fordi tilhørende tabeller ikke inneholder data. 3.2 av olje Alt drenasjevann på Maersk Giant blir samlet opp og brakt onshore for behandling. Det tas ikke prøver av produsertvann. Tabell av olje og oljeholdig vann Vanntype Total vannm engde (m3) Dispergert oljekonsentrasj on til sjø (IR freon) (mg/l) Dispergert oljemengd e til sjø (IR freon) Oljeindex til sjø (ISO metode) (mg/l) Oljeindex mengde til sjø (ISO metode) Injisert vannmeng de (m3) Vannvo lum til sjø (m3) Eksport ert vannm engde (m3) Importert vannmen gde (m3) Vann i olje eksportert (m3) 3.3 av tungmetaller Ikke aktuell 3.4 av løste komponenter i produsert vann Ikke aktuell

13 Side av radioaktive komponenter Ikke aktuell 4 Bruk og utslipp av kjemikalier Data til årsrapporten er samlet inn fra ulike kilder hos Talisman Energy Norge as, og er registrert i miljøregnskapsdatabasen Nems Accounter. Disse data sammen med opplysninger fra HOCNF 2 beskrivelsene, er benyttet til å estimere utslipp. 4.1 Samlet forbruk og utslipp Tabell 4-1 gir en oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier fra feltet. Tabellen viser at forbruk og utslippet i forbindelse med leteboringen i all hovedsak består av bore- og brønnkjemikalier. Tabell 4-1 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Bruksområdegruppe Bruksområde Forbruk Injisert A Bore og brønnkjemikalier B C D E Produksjonskjemikalier Injeksjonskjemikalier Rørledningskjemikalier Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier 14 7 G H K Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Kjemikalier fra andre produksjonssteder Reservoar styring Figur 3 gir en historisk oversikt over forbruk og utslipp for de aktuelle letebrønnene i Tonn 3 2 Forbruk Reinjeksjon Figur 3 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Økt boreaktivitet har ført til en økning i forbruk og utslipp av kjemikalier fra 25 til Harmonised Offshore Chemical Notification Format

14 Side Bore- og brønnkjemikalier Tabell 4-2 gir en oversikt over forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier i rapporteringsåret, mens i Figur 4 er den historiske utviklingen grafisk framstilt. Tabell 4-2 viser at kjemikalier med funksjon vektstoffer, sementeringskjemikalier og oljebasert borevæske utgjør størsteparten av bruk og utslipp for leteboringen. Mengden utslipp er dominert av PLONOR kjemikalier (Baritt). Tabell 4-2 Forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier (EW tabell 4.2.1) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 1 Biosid Avleiringshemmer Oksygenfjerner.5. 1 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) ph regulerende kjemikalier Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Tensider Leirskiferstabilisator Emulgeringsmiddel Gjengefett Sementeringskjemikalier Oljebasert basevæske Andre Tonn Forbruk Reinjisert Figur 4 Forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier Økt boreaktivitet har ført til en økning i forbruk og utslipp av bore- og brønnkjemikalier fra 25 til 26. Reinjiserte kjemikalier viser til de kjemikalier som blir igjen i brønnen.

15 Side Produksjonskjemikalier Tabell 4-3 Forbruk og utslipp av produksjonskjemikalier (EW tabell 4.2.2) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.4 Injeksjonskjemikalier Tabell 4-4 Forbruk og utslipp av injeksjonskjemikalier(ew tabell 4.2.3) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.5 Rørledningskjemikalier Tabell 4-5 Forbruk og utslipp av rørledningskjemikalier ((EW tabell 4.2.4) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.6 Gassbehandlingskjemikalier Tabell 4-6 Forbruk og utslipp av gassbehandlingskjemikalier(ew tabell 4.2.5) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.7 Hjelpekjemikalier Tabell 4-7 gir en oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier i rapporteringsåret, og dette er grafisk framstilt i Figur 5 under. Tabell 4-7 viser at hele mengden vaskekjemikalier som brukes på riggen slippes til sjø. Tabell 4-7 Forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier(ew tabell 4.2.6) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 1 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Gjengefett Vaske- og rensemidler Tonn Forbruk Reinjisert Figur 5 Forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier

16 Side 16 Økt boreaktivitet har ført til en økning i forbruk og utslipp av hjelpekjemikalier i 26.

17 Side Kjemikalier som går med eksportstrømmen Tabell 4-8 Forbruk og utslipp av kjemikalier som går med eksportstrømmen (EW taell 4.2.7) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.9 Kjemikalier fra andre produksjonssteder Tabell 4-9 Forbruk og utslipp av kjemikalier fra andre produksjonssteder(ew taell 4.2.8) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.1 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier fra reservoar styring Tabell 4-1 Forbruk og utslipp av kjemikalier fra andre produksjonssteder(ew taell 4.2.9) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert 4.11 Vannsporstoffer Tabell 4-11 Forbruk, utslipp og injeksjon av vannsporstoffer(ew taell 4.2.1) ID-Nr Funksjon Forbruk Injisert

18 Side 18 5 Evaluering av kjemikalier I CHEMS 3 databasen er det laget en rutine for klassifisering av kjemikalier ut fra stoffenes: Bionedbrytning Bioakkumulering Akutt giftighet Kombinasjoner av punktene over Basert på stoffenes iboende egenskaper, er disse gruppert som følger: Svarte: Kjemikalier som det kun unntaksvis gis utslippstillatelse for (gruppe 1-4) Røde: Kjemikalier som skal prioriteres spesielt for substitusjon (gruppe 6-8) Gule: Kjemikalier som akseptable miljøegenskaper ("Andre kjemikalier") Grønne: Kjemikalier som tillates sluppet ut (PLONOR) Vann: Løsningsmiddel De ulike bruksområdene for kjemikaliene er oppsummert mht mengder av miljøklassene gule, røde og svarte stoffgrupper (ref Aktivitetsforskriftens vedlegg). Datagrunnlag for beregninger er utslippsmengdene rapportert i kapittel 4 i årsrapporten. 5.1 Oppsummering av kjemikaliene Tabell 5.1 gir en miljøevaluering av stoffer fordelt på SFT sine utfasingskriterier. Tabell 5-1 Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier fordelt på utfasingskriterier SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 2 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 21 Grønn Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 (22-23) Bionedbrytbarhet < 2% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 2% og giftighet EC5 eller LC5 <= 1 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 6%, log Pow >= 3, EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4 Svart 6 Rød 48.6 Uorganisk og EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 7 Rød Bionedbrytbarhet < 2% 8 Rød Andre Kjemikalier 1 Gul Figur 6 og Figur 7 gir en oversikt over fordelingen av utfasingskategoriene. 3 CHemical Management System. Oljeindustriens nasjonale database med økotoksikologisk informasjon om kjemikalier/stoffer (KPD-senteret).

19 Side 19 Forbruk 19 % 8 % 1,3 % Grønne Gule Røde Svarte 94 %,2 % 5,6 % Grønne Gule Røde Svarte Figur 6 Forbruk og utslipp av kjemikalier i 25, fordelt på utfasingsgrupper Grønne kjemikalier [Tonn] Gule kjemikalier [Tonn] 3, 1, 2,5,8 2, 1,5 1, Røde kjemikalier (Tonn),6,4 Svarte kjemikalier [Tonn],5,2, 25 26, Figur 7 av kjemikalier i grønn, gul, rød og svart kategori Økt boreaktivitet og flere letebrønner har ført til en økning i forbruk og utslipp av kjemikalier i alle kategorier fra 25 til 26, unntatt svart som er null utslipp både i 25 og 26. Grunnen til økningen i rød og gul kategori er jack-up riggen som kommer og går, og bruker gjengefett i operasjonene.

20 Side Bore- og brønnkjemikalier Tabell 5-2 gir en oversikt over utslipp av produktenes stoffer fordelt på de ulike utfasingsgruppene. Tabell 5-2 av bore- og brønnkjemikalier fordelt på utfasingsgrupper SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 2 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 21 Grønn Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 (22-23) Bionedbrytbarhet < 2% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 2% og giftighet EC5 eller LC5 <= 1 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 6%, log Pow >= 3, EC5 eller LC5 <= 1 mg/l Uorganisk og EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4 Svart 6 Rød Rød Bionedbrytbarhet < 2% 8 Rød Andre Kjemikalier 1 Gul Produksjonskjemikalier Ikke aktuell 5.4 Injeksjonskjemikalier Ikke aktuell 5.5 Rørledningskjemikalier Ikke aktuell 5.6 Gassbehandlingskjemikalier Ikke aktuell

21 Side Hjelpekjemikalier Tabell 5-3 gir en oversikt over utslipp av produktenes stoffer fordelt på de ulike utfasingsgruppene. Tabell 5-3 av hjelpekjemikalier fordelt på utfasingsgrupper (EW tabell 5.7) SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut Vann 2 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 21 Grønn Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 (22-23) Bionedbrytbarhet < 2% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 2% og giftighet EC5 eller LC5 <= 1 mg/l To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 6%, log Pow >= 3, EC5 eller LC5 <= 1 mg/l Uorganisk og EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4 Svart 6 Rød.6. 7 Rød Bionedbrytbarhet < 2% 8 Rød Andre Kjemikalier 1 Gul Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen Ikke aktuell Tabell 5-4 av kjemikalier som går med eksportstrømmen fordelt på utfasingsgrupper(ew tabell 5.8) SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut 5.9 Kjemikalier fra andre produksjonssteder Ikke aktuell Tabell 5-5 av kjemikalier fra andre produksjonssteder fordelt på utfasingsgrupper(ew tabell 5.9) SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut 5.1 Reservoarstyring Ikke aktuell Tabell 5-6 av vannsporstoffer fordelt på utfasingsgrupper(ew tabell 5.1) SFT klasse beskrivelse SFT klasse SFT farge klasse Mengde brukt Mengde sluppet ut

22 Side 22 6 Bruk og utslipp av miljøfarlige forbindelser Kapittelet gir opplysninger om kjemikalier som inneholder forbindelser som i henhold til miljøegenskapene faller under betegnelsen svarte eller røde kjemikalier (se kategori 1-8 i Tabell 5.1). 6.1 Kjemikalier som inneholder miljøfarlige forbindelser Data vedrørende kapittel 6.1 er unntatt offentlighet og inkluderes derfor ikke denne rapporten. Dette er i hht Offentlighetslovens 5a, jmf Forvaltningslovens 13, 1. Ledd nr 2. Tabell 6-1 Miljøfarlige forbindelser i produkter Ikke med i denne rapporten pga konfidensialitet. Se Environment Web. I Tabell 6-1 er alle kjemikalier det er gitt utslippstillatelse for og som inneholder miljøfarlige forbindelser som nevnt over ført opp. Kjemikalier som bare er brukt, og ikke sluppet ut, er også ført i Tabell 6-1. Denne tabellen er gitt i Environment Web. 6.2 Miljøfarlige forbindelser som tilsetninger og forurensninger i produkter Tilsetninger til kjemiske produkter er listet i Tabell 6.2. Tabell 6-2 Miljøfarlige forbindelser som tilsetning i produkter (kg) Stoff/Komponent gruppe A (kg) B (kg) C (kg) D (kg) E (kg) F (kg) G (kg) H (kg) K (kg) Sum (kg) Kvikksølv Kadmium Bly Krom Kobber Arsen Tributylforbindelser Organohalogener Alkylfenolforbindelser PAH Andre

23 Side 23 Forurensninger til kjemiske produkter er listet i Tabell 6-3. Tabell 6-3 Miljøfarlige forbindelser som forurensning i produkter (kg) Stoff/Komponent gruppe A (kg) B (kg) C (kg) D (kg) E (kg) F (kg) G (kg) H (kg) K (kg) Sum (kg) Kvikksølv.9.9 Kadmium Bly Krom Kobber Arsen Tributylforbindelser Organohalogener Alkylfenolforbindelser PAH Andre

24 Side 24 7 til luft Faktorer benyttet ved beregning av utslipp til luft er konsistente med faktorer benyttet i rapportering til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Det er også benyttet OLF standard omregningsfaktorer. 7.1 Forbrenningsprosesser Tabell 7.2 gir en oversikt over utslipp fra forbrenningsprosesser på flyttbare enheter fra letevirksomheten. Kilder for utslipp til luft relatert til forbrenningsprosesser fra flyttbar innretning er: Turbiner (gass) Dieselmotorer Dieselturbiner Brønntesting For leteriggen som er benyttet i forbindelse med de aktuelle letebrønnene gjelder at det kun er utslipp til luft fra forbrenning av diesel i dieselmotorer, og det er benyttet spesifikke utslippsfaktorer for CO 2, NO x, nmvoc, CH 4 og SO x. Tabell 7-1 til luft fra forbrenningsprosesser på permanent plasserte innretninger (EW Tabell nr 7.1a) Kilde Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) CO2 NOx nmvoc C H4 SOx PCB PAH dioksiner til sjø - fallout fra brønntest Oljeforbruk Tabell 7-2 til luft fra forbrenningsprosesser på flyttbare innretninger (EW Tabell nr 7.1b) Kilde Fakkel Kjel Turbin Andre kilder Mengde flytende brennstoff Mengde brenngass (m3) CO2 NOx nmvoc CH4 SOx PCB (g) PAH (kg) dioksiner (mg) til sjø - fallout fra brønntest Oljeforbruk Motor Brønntest

25 Side 25 Figur 8 gir en grafisk framstilling for utslipp av CO 2 og NO x i forbindelse med aktivitet i de aktuelle letebrønnene Tonn CO Tonn NO X CO2 NOx Figur 8 til luft Økningen i utslipp til luft i forbindelse med leteboring i 26, skyldes flere letebrønner og større boreaktivitet. 7.2 Fysiske karakteristika for olje/kondensat og utslippsmengder Ikke aktuell 7.3 Diffuse utslipp og kaldventilering Tabell 7-3 gir en oversikt over diffuse utslipp som er beregnet med basis i boring av en letebrønn fra flyteriggen Mærsk Giant. Tabell 7-3 Diffuse utslipp Innretning nmvoc CH4 MÆRSK GIANT.5.25 Sum Bruk og utslipp av gassporstoffer Ikke aktuell

26 Side 26 8 Akutte utslipp Akutte utslipp er definert i hht Forurensningsloven, og kriterier for mengder som skal defineres som varslingspliktige akutte utslipp er gitt i interne styrende dokumenter. SYNERGI benyttes til rapportering av hendelser relatert til akutte utslipp, og dette er datagrunnlaget for oversiktene i kapittel 8. Rapporteringspliktige utslipp rapporteres til Kystverket/Horten med tabeller som inneholder: Dato for hendelsen Installasjon Referanse til Synerginummer Type utslipp (olje, kjemikalier, borevæsker m. m) Mengde av utslipp (liter) Beskrivelse av hendelse (r) Tiltak i fm hendelse(r) Det er i 26 rapportert om fem akutte utslipp i forbindelse med letevirksomheten, og detaljer er gitt i Tabell 8-1 under. Tabell 8-1 Kort beskrivelse av rapporteringspliktige akutte utslipp Dato Type utslipp og mengde Naturgass: 5562 kg Oljebasert borevæske/slam: 1 kg (max 5 m3) Oljebasert borevæske/slam: 8 kg Beskrivelse Jack-up riggen Maersk Giant hadde et gas kickn ved arbeid på Krabbe. Lossing av OBM fra båt ble det oppdaget at OBM fløt opp ved aktre legg. Slangevakt ringte boredekk øyeblikkelig for å verifisere ingen dumping fra shaker eller pit rom. Pumping ble stanset da båt ble kontaktet. Under avledningsregulering av trykk under avslutning av pumping av OBM ble det observert lekkasje av slam fra en slange som ikke var stengt av. Tiltak Gass "kicket" ble avledet vha. avleder og brønn kontroll tiltak ble iverksatt. Den grunne gass lomma ble tømt, og etter forebyggende arbeid ble brønnarbeidet gjort ferdig Pumping ble stanset da båt ble kontaktet. Et hull i slangen ble bekreftet. Dette hullet befant seg under vann da pumping pågikk. Nattvakten hadde startet lukking av ventilen, ettersom avregulering var ferdig, da lekkasjen ble oppdaget Vannbaserte borevæske/mud: 6 m3 Erifon 818: 27 kg Etter vask av opprensningskammer ble en lekkasje fra dumpeventil no. 2, oppdaget noe for sent slik at en del WBM ble sluppet ut. Utilsiktet utslipp av 25 l BOP kontrollinjevæske: Under lukking av diverter sprakk en kontrollslange til stengeventilen for flowline.. Ca 25 liter med en Glycol oppløsning med.1% røde komponenter gikk på sjøen. Forsikre at oppsamlingstank (shaker) er blir hydrostatisk testet etter renhold. En mann stod nede ved ventilene for å oberserverte at disse åpnet/stengte seg. Vedkommende varslet Borer om lekkasjen som sendte assistentborer ned til BOP kontroll rom for å blø av trykket i kontrollslangen 8.1 Akutte oljeutslipp Tabell 8-2 gir en oversikt over akutt oljeforurensning i rapporteringsåret. Tabellen viser at det ikke er rapportert utslipp i denne kategorien for letevirksomheten i rapporteringsåret. Tabell 8-2 Akutt oljeforurensning (EW tabell 8.1) Type søl Antall <,5 m3 Antall,5-1 m3 Antall > 1 m3 Totalt antall Volum <,5 (m3) Volum,5-1 (m3) Volum > 1 (m3) Totalt volum (m3) Diesel Fyringsolje 1-3 Råolje Spillolje Andre oljer

27 Side Akutte kjemikalieutslipp Tabell 8.3 gir en oversikt over akutt forurensning fra borevæsker og kjemikalier. Tabellen viser at det har vært ett utslipp av kjemikalier med volum mindre enn 5 liter for letevirksomheten i rapporteringsåret. Det har vært 2 utslipp av oljebasert borevæske, som til sammen hadde et volum på 1,5 m 3. Det er registrert ett utslipp av vannbasert borevæske på 6 m 3. Tabell 8-3 Akutt forurensning av borevæsker og kjemikalier (EW tabell 8.2) Type søl Antall <,5 m3 Antall,5-1 m3 Antall > 1 m3 Totalt antall Volum <,5 (m3) Volum,5-1 (m3) Volum > 1 (m3) Totalt volum (m3) Kjemikalier Oljebaserte borevæsker Vannbasert borevæske Tabell 8-4 viser miljøegenskapene til den akutte forurensingen. For tre av utslippene (to OBM og en WBM) er det ikke blitt funnet produktinformasjon for innhold. Talisman Energy Norge AS jobber med å finne korrekte data. Inntil alle dataene er oppdrevet velger vi å rapportere konservativt ved at de totale utslippene settes i rød kategori 6. Vi vet at ingen av komponentene var svarte, og at mengden i rød kategori rapportert her ikke stemmer med den reelle mengden røde komponenter. Tabell 8-4 Akutt forurensning av kjemikalier og borevæsker fordelt etter deres miljøegenskaper (EW tabell 8.3) SFT klasse beskrivelse Hormonforstyrrende stoffer Liste over prioriterte kjemikalier som omfattes av resultatmål 1 (Prioritetslisten) St.meld.nr.25 (22-23) Bionedbrytbarhet < 2% og log Pow >= 5 Bionedbrytbarhet < 2% og giftighet EC5 eller LC5 <= 1 mg/l SFT klasse SFT farge klasse 1 Svart 2 Svart.63 3 Svart 4 Svart To av tre kategorier: Bionedbrytbarhet < 6%, log Pow >= 3, EC5 eller LC5 <= 1 mg/l Uorganisk og EC5 eller LC5 <= 1 mg/l 6 Rød Rød Bionedbrytbarhet < 2% 8 Rød Andre Kjemikalier 1 Gul.9 Vann 2 Grønn Kjemikalier på PLONOR listen 21 Grønn.199 et av svarte komponenter er basert på utslippet av Erifon 818, som tidligere var et rødt kjemikalie, men siden det mangler giftighetstest på komponentnivå er deler av kjemikaliet nå i svart kategori.

28 Side 28 Figur 9 viser historiske akutte utslipp av oljer, borevæsker og kjemikalier Volum akutte utslipp (m 3 ) Antall akutte utslipp m Olje Kjemikalier Antall 2 1 Olje Kjemikalier Figur 9 Akutte utslipp av oljer, borevæsker og kjemikalier 8.3 Akutt forurensning til luft Tabell 8.5 gir en oversikt over akutt forurensning til luft i rapporteringsåret. Tabellen viser at det er rapportert ett akutt utslipp av naturgass for letevirksomheten i rapporteringsåret. Tabell 8-5 Akutt forurensning til luft (EW tabell 8.4) Type gass Antall hendelser Mengde (kg) Naturgass Avfall Kapittelet gir en kort presentasjon av systemet for håndtering av farlig avfall og næringsavfall som ble generert på riggen Mærsk Giant. Avfallet kildesorteres på riggen i henhold til OLF sine anbefalte avfallskategorier, og sendes til land der avfallskontraktørene, SAR og ASCO, har hatt ansvaret for sluttbehandlingen. Avfall som kommer til land og ikke tilfredsstiller sorteringskategoriene, avvikshåndteres og ettersorteres på land der dette er hensiktsmessig. Registrering av både næringsavfall og farlig avfall baseres på at avfallet er ferdig administrert, dvs. endelig sluttbehandlet og mengden rapportert tilbake til avfallskontraktøren. Dette fører til at noe ferdig administrert avfall for fjoråret (25) inngår i årets mengder, mens noe av årets mengder vil bli ført på neste år (27). 9.1 Farlig avfall Tabell 9.1 gir en oversikt over mengder farlig avfall i rapporteringsåret. Merk at mengden oljeholdig kaks ikke samsvarer med tabell 2.4 ettersom tabell 9.1 viser målt mengde behandlet borekaks, mens tabell 2.4 viser estimert mengde brakt til land. Tabell 9-1 Farlig avfall Avfallstype Annet Beskrivelse EAL kode Avfallstoff nummer Sendt til land Oljefiltre, med stålkappe, fat Oljeholdig boreslam/slop/mud, bulk Oljeholdig masse,fat Prosessvann, vaskevann

29 Side 29 Sekkeavfall organisk avfall u/halogen Spillolje<3% vann bulk Spraybokser,fat Batterier Blybatteri (Backup-strøm) Diverse blandede batterier Knappcelle med kvikksølv Oppladbare lithium Oppladbare nikkel/kadmium Blåsesand Boreavfall Kjemikalieblanding m/halogen Sand, overflaterester m/tungmetall (se grenseverdi i forskrift) Brukte brønnvæsker (oljebasert/pseudobasert/sloppvann) Oljeholdig kaks Brukt MEG/TEG, forurenset med salter Brukt rensevæske til ventilasjonsanlegg (f.eks. kerasol) Slopp/oljeholdig saltlake (brine), oljeemul. m/saltholdig vann Væske fra brønn m/saltvann el. Halogen (Cl, F, Br) Kjemikalieblanding m/metall Brukte kjemikalier fra fotolab Væske fra brønn m/metallisk 'crosslinker' el. tungmetall Kjemikalieblanding u/halogen u/tungmetaller Brukte kjemikalier fra offshore lab analyser (ekstraksjonsmidler, m.m.) Filterkakemasse fra brønnvask Sekkeavfall med 'merkepliktig' kjemikalierester (NaOH, KOH, m.m.) Væske fra brønnbehandling uten saltvann Lysrør/Pære Lysstoffrør og sparepære, UV lampe Maling 2 komponent maling, uherdet Fast malingsavfall, uherdet Løsemiddelbasert maling, uherdet Løsemidler Oljeholdig avfall Avfall fra pigging Brukte oljefilter (diesel/helifuel/brønnarbeid) Drivstoffrester (diesel/helifuel) Fett (gjengefett, smørefett) Filterduk fra renseenhet Oljeforurenset masse (filler, absorbenter, hansker) Spillolje (motor/hydraulikk/trafo) Spillolje div.blanding Tomme fat/kanner med oljerester Rene kjemikalier m/halogen KFK fra kuldemøbler Rester av AFFF, slukkemidler m/halogen (klor, fluorid, bromid) Slukkevæske, halon Rene kjemikalier m/tungmetall Rene kjemikalier u/halogen u/tungmetall Kvikksølv fra lab-utstyr Rester av tungmetallholdige kjemikalier Rester av lut (f.eks. NaOH, KOH) Rester av rengjøringsmidler Rester av syre (f.eks. saltsyre)

30 Side 3 Rester av syre (f.eks. sitronsyre) Spraybokser Bokser med rester, tomme upressede bokser Figur 1 viser mengden farlig avfall sendt til land. Den dominerende mengden sendt til land er oljeholdig avfall som kontaminert oljebasert borevæske, kaks med oljevedheng og annen oljeholdig masse. Oljeholdig avfall er for det meste oljeholdig vann. 16, 1426,67 14, 12, 1, 8, 662, 6, 4, 2,, 19,33 Oljeholdig kak s Oljeholdig avfall Annet Farlig avfall pr år (ton n) Figur 1 Farlig avfall fordelt på ulike fraksjoner Figuren viser at oljeholdig avfall dominerer sammensetningen av avfall. 9.2 Avfall Tabell 9.2 gir en oversikt over mengder kildesortert avfall i rapporteringsåret. Tabell 9-2 Kildesortert næringsavfall Type Matbefengt avfall Våtorganisk avfall Mengde Papir 3.39 Papp (brunt papir) 2.55 Treverk 3.37 Glass.16 Plast.4 EE-avfall Restavfall 3.6 Metall 33.7 Blåsesand Sprengstoff Annet 73.8

31 Side 31 1 Vedlegg Tabell 1-1 Massebalanse for bore og brønnkjemikalier etter funksjonsgruppe med hovedkomponent (EW tabell 1.5.1). MÆRSK GIANT Handelsnavn Hovedkomponent Funksjonsgruppe Funksjon Bruk Forbruk Injisert Barabuf 11 ph regulerende kjemikalier Periodisk Grønn Baracarb (all grades) 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Periodisk Grønn Baraklean Gold 2 Tensider Periodisk Gul SFT farge klasse Har erstattet Barazan 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Grønn Barite 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Periodisk Grønn Barofibre 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Periodisk.54.4 Grønn Bestolife "21" NM ULTRA 23 Gjengefett Periodisk.. Rød Bestolife "31" ULTRA 23 Gjengefett Periodisk.15.2 Rød Bestolife 31 NM SPECIAL 23 Gjengefett Periodisk.23.2 Gul Calcium Chloride 21 Leirskiferstabilisator Periodisk Grønn Calcium Chloride 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Calcium Chloride Brine 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Caustic soda 11 ph regulerende kjemikalier Periodisk Gul CEMENT - CLASS G - BULK 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn CFR-8L 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul Clairsol NS 29 Oljebasert basevæske Periodisk Gul Dextrid E 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Grønn Duratone E 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Gul Duratone E 21 Leirskiferstabilisator Periodisk Gul Dyckerhoff Class "G" Cement -Bulk 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Dye Marker E+ 25 Sementeringskjemikalier Periodisk.8. Gul

32 Side 32 ECONOLITE LIQUID 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Erifon Pilot Line N 1 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Kontinuerlig.96. Rød EZ MUL NT (NS) 22 Emulgeringsmiddel Periodisk Rød EZ-FLO 25 Sementeringskjemikalier Periodisk.23. Grønn Gascon Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn GELTONE II 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Rød GEM GP 3 Avleiringshemmer Periodisk Gul Halad-35L 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul Halad-413L Cement Additive 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Rød HR-4L Additive -5 gallons 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn HR-5L 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn KCl Potassium Chloride 3 Avleiringshemmer Periodisk Grønn KCl Potassium Chloride 16 Vektstoffer og uorganiske kjemikalier Periodisk Grønn KCl Potassium Chloride 21 Leirskiferstabilisator Periodisk Grønn Lime 11 ph regulerende kjemikalier Periodisk Grønn Micro silica L 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Musol Solvent 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul NF-6 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul OMC-3 37 Andre Periodisk.3. Gul Oxygon 5 Oksygenfjerner Periodisk.5. Gul PAC L/R 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Grønn Performatrol 3 Avleiringshemmer Periodisk Gul SCR-1L Liquid 25 Sementeringskjemikalier Periodisk.23. Gul SCR-5 Liquid 25 Sementeringskjemikalier Periodisk.27. Rød SEM 8 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul Soda ash 11 ph regulerende kjemikalier Periodisk Grønn SSA-1 1LB Silica Flour 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn Starcide 1 Biosid Periodisk 1.. Gul Statoil Multi Dope 23 Gjengefett Periodisk Rød

33 Side 33 Steelseal 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Periodisk Grønn Sugar powder 37 Andre Kontinuerlig.23. Grønn Sugar powder 37 Andre Periodisk Grønn Suspentone 37 Andre Periodisk.27. Gul Tuned Light XL 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Gul Tuned Spacer E+ 25 Sementeringskjemikalier Periodisk Grønn WALLNUT 17 Kjemikalier for å hindre tapt sirkulasjon Periodisk Grønn Wyoming Bentonite 18 Viskositetsendrende kjemikalier (ink. Lignosulfat, lignitt) Periodisk Grønn Tabell 1-2 Massebalanse for hjelpekjemikalier etter funksjonsgruppe med hovedkomponent (EW tabell 1.5.6). MÆRSK GIANT Handelsnavn Hovedkomponent Funksjonsgruppe Funksjon Bruk Bestolife 31 NM SPECIAL Forbruk Injisert 23 Gjengefett Periodisk.2.2 Gul SFT farge klasse Har erstattet CLEANRIG HP 27 Vaske- og rensemidler Periodisk Gul Erifon Pilot Line N 1 Hydraulikkvæske (inkl. BOP væske) Periodisk.5. Rød Statoil Multi Dope 23 Gjengefett Periodisk Rød Tabell 1-3 til luft i forbindelse med testing og opprensking av brønner fra flyttbare innretninger (EW tabell 1.6) Brønnbane Total oljemengde Gjenvunnet oljemengde Brent olje Brent gass (m3) Innretning MÆRSK GIANT

Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010

Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010 Årsrapport til Klimaog forurensningsdirektoratet Gjøafeltet 2010 ÅRSRAPPORT TIL KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET 2010 Forbruk og utslipp på Gjøafeltet Innholdsfortegnelse Innledning 1 Status... 6 1.1

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange

A/S Norske Shell. Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) Ormen Lange Årsrapportering til Miljødirektoratet (MDir) 2013 Ormen Lange Innhold 1 Feltets status... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Produksjon av olje/gass... 8 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 9 1.4 Krav i utslippstillatelsen...

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 121 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 121

Detaljer

044 - Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering

044 - Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering 044 - Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering Original versjon Nr: 44 Etablert: 03.12.2004 Revisjon nr: 14 Rev. dato: 02.03.2015 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje

Detaljer

8.3.2 Prøvetaking av utslipp fra rigg... 40 8.3.3 Miljøovervåking...41 8.3.4 Prøvetakingsprogram...42 9 MILJØRISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSER... 9.

8.3.2 Prøvetaking av utslipp fra rigg... 40 8.3.3 Miljøovervåking...41 8.3.4 Prøvetakingsprogram...42 9 MILJØRISIKO- OG BEREDSKAPSANALYSER... 9. Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 GENERELL BESKRIVELSEN AV AKTIVITETER... 6 2.1 FORMÅL OG BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 6 2.2 BELIGGENHET OG AVSTANDER TIL ANDRE INSTALLASJONER......6 2.3 FREMDRIFTSPLAN OG BOREPROGRAM......

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet

Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet 1 Side 2 av 29 Tittel: Søknad om inkludering av permanente pluggeoperasjoner på Huldrafeltet Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.:

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

OLJE- OG GASSINDUSTRIENS MILJØARBEID FAKTA OG UTVIKLINGSTREKK

OLJE- OG GASSINDUSTRIENS MILJØARBEID FAKTA OG UTVIKLINGSTREKK 2015 MILJØRAPPORT OLJE- OG GASSINDUSTRIENS MILJØARBEID FAKTA OG UTVIKLINGSTREKK skissebilde 1 2 3 4 FORORD 04 SAMMENDRAG 06 AKTIVITETSNIVÅET PÅ NORSK SOKKEL 10 UTSLIPP TIL SJØ 14 4.1 Utslipp fra boring...

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven PL 537 - Letebrønn 7324/8-2 Bjaaland OMV (Norge) AS Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 1 1.1 Forkortelser... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Generell

Detaljer

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Lars Petter Myhre, Gunnar Henriksen, Grethe Kjeilen-Eilertsen, Arnfinn Skadsheim, Øyvind F Tvedten. RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Rapport IRIS 2006/113 www.irisresearch.no Kopiering

Detaljer

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway Tittel: Petoro årsberetning ytre miljø 2007 Kunde: Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger Kontaktperson(er) Britt Bjelland Utarbeidet av: Novatech as Tlf: +47 51 95 00 00 Postbox 163 Side 1 Fax:

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER

SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN PL650, 6507/3-11S, SALANDER Doc. no: Rev No. Dato Beskrivelse 0 April 2015 Endelig versjon A Mars 2015 For revisjon Eier av dette document er:

Detaljer

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri Veiledning Veiledning til egenrapportering for landbasert industri TA 3012 2013 Forord Alle norske bedrifter som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, og alle bedrifter

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje

Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser. Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Sameksistens mellom fiskeri, havbruk, oljevirksomhet, skipsfart og miljøinteresser Sluttrapport fra Miljøforums arbeidsgruppe for fisk/olje Desember 2002 Innhold: Sameksistens mellom fiskeri, havbruk,

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:25.01.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV HELÅRLIG PETROLEUMSVIRKSOMHET I OMRÅDET LOFOTEN - BARENTSHAVET STUDIE REF. 13: UTREDNING AV AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL AVFALLSHÅNDTERING

Detaljer

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK Innhold 1 Innledning... 2 2 Regnearkformat... 2 3 Håndtering av regnearketfilene... 3 4 Overføring av data til Utslippsrapporten... 3 5 Veiledning for utfylling

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Statoil søker med dette om tillatelse

Detaljer

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Følgende typer materialer skal sorteres ut fra egenskaper, i henhold til norsk regelverk: - Farlig avfall - Radioaktivt avfall - EE-avfall - Smittefarlig avfall - Eksplosiver

Detaljer

FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM UTFØRING AV AKTIVITETER I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (AKTIVITETSFORSKRIFTEN) KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1 Virkeområde... 4 2 Ansvar... 4 3 Definisjoner... 4 KAP II ORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN...

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines. G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep.

02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines. G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep. 02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines 01 20061016 Utkast for intern dokumentkontroll B. Alteren G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Forslag

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for. Norsk Gjenvinning Industri Fagerstrand Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning Industri, Fagerstrand Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf.

Detaljer