Handlingsplan Universell utforming Et samfunn for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan Universell utforming Et samfunn for alle 2014-2017"

Transkript

1 Handlingsplan Universell utforming Et samfunn for alle

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning «Mitt Nordland mi framtid» Overordnede politiske føringer Bakgrunn Mål og strategier Definisjoner Politisk og juridisk forankring Standardregel nr Rundskriv T-5/ Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan Lov om forbud mot diskriminering Plan- og bygningsloven Rikspolitiske retningslinjer Lov om offentlige anskaffelser Lov om råd Nasjonal transportplan Fylkeskommunens øvrige plan og vedtak som omhandler universell utforming Fylkesplanlegging Fylkesplan, delplaner, sektor- /temaplaner Sektoransvarsprinsippet Utdanning Eiendom Næring og regionalutvikling Samferdsel Kultur og miljø Innkjøp Folkehelseavdeling Sektorovergripende tiltakfeil! Bokmerke er ikke def 6.1 Økonomi Fylkeskommunal politikk Oppfølging og evaluering av handlingsplanen Sektoransvar SektortiltakFeil! Bokmerke er ikke definert. 7.1 Utdanningsavdelingen Eiendomsseksjonen Innkjøpsavdelingen Næringsavdelingen Samferdselsavdelingen Kultur og miljøavdelingen Folkehelseavdelingen Kommunikasjonsseksjonen

3 1 Innledning «Mitt Nordland mi framtid» «Mitt Nordland - mi framtid» er vinnerbidraget av slagordkonkurranse for Fylkesplan for Nordland Slagordet ble innsendt av Ida Solhaug fra Bodø. Hun forklarer at hun legger dette i hennes slagord: «Nordland bør være et sted å tilbringe framtida si. Hvis jeg skal føle tilhørighet og oppnå selvrealisering, er det avgjørende at Nordland vokser i takt med framtida. Jeg må kunne bygge karriere her, mine barn må få gode oppvekstkår, og mine foreldre må få den omsorgen de fortjener». Fylkesplanen legger premissene for å tolke dette. Ved å presisere «likestilling og mangfold» slik: «et likestilt samfunn er et samfunn der alle borgere deltar i samfunnet på like vilkår; der kjønn, etnisitet, sosioøkonomiske forhold, religion, alder og funksjonsevne ikke forringer levekår og livsmuligheter. Likestilling og mangfold er sentrale faktorer for å skape en positiv regional utvikling både i Nordland som helhet og i fylkets regioner.» Bakgrunn for menneskerettighetene og for et velfungerende demokrati er at alle er sikret deltakelse og rettigheter i samfunnet. Funksjonshemming må ses i lys av omgivelsene. Jo mer utfordrende omgivelsene er, jo flere vil ha nedsatt funksjonsevne og ha vanskeligere for å delta i samfunnet. For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne dele Ida Solhaugs visjon, er det avgjørende at forhold som hindrer tilgjengelighet bygges ned. Begrepet universell utforming innebærer at omgivelsene er designet slik at flest mulig kan ferdes og delta uten bistand. Dermed begrenses behovet for spesialtilpasninger. Målsettingen med fylkeskommunens politikk for universell utforming er at Nordland skal bli et samfunn hvor det fysiske miljøet er utformet slik at det tas hensyn til hele befolkningen. Staten har satt mål om at Norge skal være universelt utformet innen Nordland skal bidra til oppnåelse av dette ambisiøse og spennende målet. For å få til dette må vi også ha kommunene med oss. Nordland fylkeskommune tar mål av seg til å være en regional utviklingsaktør for universell utforming. I løpet av den foregående planperioden har regjeringen publisert sin første delplan «Norge universelt utformet Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet » Første delplan evalueres i løpet av 2013, og allerede nå er det klart at det fortsatt er mye å gjøre, både på nasjonalt og fylkesnivå. Behovet for å rullere fylkeskommunens handlingsplan for universell utforming for en ny periode er derfor tilstede Fylkesplan for Nordland en er premissleverandør for andre fylkesdelplaner. Fylkesplanen bygger på gjeldende lovverk og nasjonale mål. Gjennom handlingsplanen for universell utforming konkretiseres det hvordan noen de gjennomgående perspektivene i fylkesplanen kan realiseres. Planen slår fast at hver sektor har et selvstendig ansvar for å gjennomføre tiltakene i planen innenfor sine ansvarsområder. Mange av sektorene har vært bevisst sitt ansvar og flere av planene som er vedtatt i Fylkestinget siste året har hatt et godt fokus på universell utforming. Det er lang vei å gå både i fylkeskommunen og i samfunnet som helhet før mennesker med nedsatte funksjonsevne er likestilt i samfunnet. Derfor vurderer Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (Rlf) at planen må revideres på nytt. Rlf mener at fylkestinget i 2017 bør vurdere om det er behov for egen handlingsplan for universell utforming, eller om dette ansvaret kan dekkes på tilfredsstillende måte i fylkesplan og dets respektive delplaner. Om samfunnet noen gang når målet om universell utforming er et spørsmål som drøftes av filosofer. Men først når alle er så bevisst behovet for å strebe etter å nå målet og det ikke lenge er behov for særplaner, kan man si at man er kommet langt. 3

4 2 Overordnede politiske føringer 2.1 Bakgrunn Nordland fylkeskommune har i mange år gjennom ulike prosjekter og politiske prinsippsaker viet funksjonshemmedes levekår stor oppmerksomhet. Da fylkestinget i 2003 vedtok handlingsplanen «Tilgjengelighet for alle i Nordland », var dette en naturlig konkretisering av dette arbeidet. «Universell utforming - Et samfunn for alle » fulgte opp arbeidet. Det ble tatt sikte på å etablere klare retningslinjer og rutiner i forvaltningens arbeid med planlegging og saksbehandling som vedrører det fysiske miljø i form av bygninger, transportmidler og offentlige uterom. I sak 48/13 Rullering av handlingsplanen Tilgjengelighet for alle i Nordland vedtok fylkestinget følgende: Vedtak: 1. Nåværende plan "Universell utforming - et samfunn for alle » forlenges ut Handlingsplan rulleres for perioden Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland gis administrativt ansvar for rulleringen. 4. Fylkesrådet involveres ved milepæler i arbeidet. Arbeidsutvalget til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland har stått for rulleringsarbeidet. Utkastet til planen har vært forelagt Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede og andre utvalgte høringsinstanser til uttalelse før den ble forelagt fylkestinget til behandling. 2.2 Mål og strategier Visjon Nordland universelt utformet Hovedmål Hovedmålet med handlingsplanen er å videreutvikle en regional politikk for universell utforming. Det skal settes en standard for hvordan arbeidet med å skape et universelt utformet samfunn skal gjennomføres i Nordland Strategier Planens innhold skal gjenspeiles i fylkeskommunalt planarbeid. Kommunene skal oppfordres til å ta i mot tilbud om opplæring og til å inkludere universell utforming i sine planer. Planen skal bidra til å styrke brukermedvirkning i fylket Planen skal angi konkrete mål og tiltak for den enkelte sektor 4

5 2.3 Definisjoner Universell utforming Universell utforming defineres som: Universell utforming er en utforming og sammensetning av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig og uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Hovedsiktemålet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette gjøres ved å fjerne eksisterende funksjonshemmende barrierer og hindre at det oppstår nye. Universell utforming innebærer en ny tenkemåte ved at det inneholder et sterkere krav til likestilling enn det som ligger i begrepet universell tilgjengelighet for personer med nedtatt funksjonsevne. Mens tilgjengelighet for funksjonshemmede kan oppnås gjennom spesialløsninger, forutsetter universell utforming at hoved løsningen skal imøtekomme alle brukerbehov. Sju viktige prinsipper ligger til grunn for universell utforming: Like muligheter for bruk Fleksibel i bruk Enkel og intuitiv i bruk Forståelig informasjon Toleranse for feil Lav fysisk anstrengelse Størrelse og plass for tilgang og bruk Nedsatt funksjonsevne I «Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne» (2005) brukes følgende definisjon: Nedsatt funksjonsevne vil si tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppsfunksjonene. Det kan dreie seg om nedsatt bevegelse, hørsel eller synsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av for eksempel allergi, hjertesykdommer, lungesykdommer, nevrologiske sykdommer eller psykiske lidelser. Videre står det at Nedsatt funksjonsevne trenger ikke resultere i avgrensinger når det gjelder samfunnsmessig deltakelse dersom adkomsten til barnehager, utdanning, arbeid, transport, bygninger, bygd miljø, uteområder, informasjon og kommunikasjon, produkt, kultur og fritidstilbud, ferie, hjelpemidler, helse- og sosiale tjenester osv er god nok. 5

6 2.3.3 Funksjonshemming I St.meld. Nr. 40 ( ) vises det til en definisjon som sier at funksjonshemming er relasjonell. Denne definisjonen benevnes som Gap-modellen Funksjonshemming er et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets krav til funksjonsevne på områder som er vesentlige for å etablere og vedlikeholde et selvstendig og sosialt liv. I de fleste vestlige land anslås antall personer med funksjonsnedsettelse til ca. 15 % av befolkningen. De fleste vil oppleve å ha nedsatt funksjonsevne i perioder av sitt livsløp. Graden av uførhet øker med alderen. I fysisk planlegging er det vanlig å inndele mennesker med funksjonsnedsettelser i følgende hovedgrupper: Bevegelseshemmede Omfatter personer som er avhengig av rullestol, rullator eller andre gå-hjelpemidler. Det omfatter også personer med reumatisme, hjerte-/lungeproblemer, muskelsykdommer eller annet som fører til nedsatt kraft i armer eller ben. I tillegg har mange eldre nedsatt bevegelsesevne som følge av redusert balanse, lengre reaksjonstid eller en generell nedsatt evne til å bevege seg raskt. Fysisk utforming er det viktigste stikkord i planlegging for mennesker med bevegelseshemminger Orienteringshemmede Omfatter personer som av ulike grunner har vanskelig for å oppfatte og/eller forstå omgivelsene, og dermed å orientere seg i det fysiske og sosiale miljø. Dette gjelder blinde og svaksynte, døve og hørselshemmede, og personer med utviklingshemming eller demens. Kommunikasjon er det viktigste stikkord i planlegging for mennesker med orienteringshemminger Miljøhemmede Omfatter personer med astmatiske, allergiske og overfølsomme lidelser, det vil si lidelser som fører til reaksjoner på forurensing og stoffer i luft og materialer. Luftkvalitet er det viktigste stikkord i planlegging for mennesker med miljøhemminger. 6

7 3 Politisk og juridisk forankring FNs generalforsamling vedtok i 1993 "Standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming". Nordland fylkeskommune vedtok i 2000 at FN`s standardregler for like muligheter for funksjonshemmede skal brukes aktivt i all fylkeskommunal planlegging og saksbehandling. 3.1 Standardregel nr. 5 Som omhandler adgang til det fysiske miljø og her gis følgende presiseringer: Statene bør iverksette tiltak for å fjerne barrierer som hindrer funksjonshemmede adgang til det fysiske miljøet. Slike tiltak bør bestå i å utvikle standarder og retningslinjer samt å vurdere innføringen av lover for å sikre tilgjengeligheten til forskjellige samfunnsområder, som f.eks. boliger, bygninger, kollektiv transport og andre transportmidler, gater og andre utendørs miljøer. Statene bør sikre at arkitekter og bygningsingeniører og andre som er yrkesmessig involvert i utformingen og byggingen av det fysiske miljøet, har tilgang til riktig informasjon om politikken for funksjonshemmede og hva som skal til for å skape tilgjengelighet. Det bør tas hensyn til kravet om tilgjengelighet i utformingen og utbyggingen av det fysiske miljøet allerede fra starten av planleggingen. Funksjonshemmedes organisasjoner bør tas med på råd under utformingen av standarder og normer. De bør også trekkes inn på det lokale plan allerede i starten av planleggingen når offentlige byggeprosjekter skal utarbeides, for på den måten å sikre maksimal tilgjengelighet. Viktige offentlige utredninger som har ført fram til nye lovgivning og revisjon av eksisterende lover er: 3.2 Fellesdepartementalt rundskriv T-5/99 «Tilgjengelighet for alle» NOU 2001:22 «fra bruker til borger» St. meld 40 ( ) «Om nedbygging av funksjonshemmende barrierer» NOU 2005:8 «Likeverd og tilgjengelighet» Handlingsplanen «Norge universelt utformet 2025 regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet » 3.3 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Målet om økt tilgjengelighet i samfunnet har høy prioritet. Soria Moria erklæringen slo fast at regjeringspartiene vil utarbeide en handlingsplan for tilgjengelighet til transport, bygg, informasjon og andre viktige samfunnsområder. Av erklæringen framgår også at det må sikres forpliktende tidsplan for tilgjengelighet og at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for regjeringens arbeid. 7

8 Handlingsplanen skal støtte opp under implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighets lov, ny plan- og bygnings lov og annen ny lovgivning som omhandler universell utforming. Handlingsplanen skal også bidra til å oppfylle Norges forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplanen har 3 strategier: En helhetlig og tverrsektoriell innsats Styrket sektoransvar Økt medvirkning og samarbeid. Bruk av rettslige virkemidler Flere lover er blitt vedtatt eller revidert for å inkludere plikten om universell utforming. Bruk av ikke rettslige virkemidler Planverk Universell utforming i offentlig aktivitet og anskaffelse Krav om universell utforming ved økonomisk tilskudd med mer Fokus på 4 prioriterte virkeområder: - Uteområder/planlegging - Bygninger - Transport - IKT 3.4 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Loven trådte i kraft og har som formål å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven pålegger offentlig myndighet om å «arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål». Foruten å gi forbud om diskriminering, etablerer loven en plikt til universell utforming. Plikten omfatter offentlig og privat virksomhet som er rettet mot allmenheten. Brudd på plikten til universell utforming regnes som diskriminering. Med hjemmel i loven er det laget forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Forslaget som har vært ute til høring i 2013 beskriver standarder og stiller krav til utforming av nettløsninger, automater og andre IKT-løsninger. 3.5 Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven består av: Plandelen som gir regler for en helhetlig samfunnsplanlegging og arealplanlegging både på fylkes- og kommunenivået. Plandelen forvaltes av Miljøverndepartementet. Bygningsdelen som gir regler for byggverk og forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet. 8

9 Plansystemet i plan- og bygningsloven bygger på tre hovedprinsipper: Desentralisert myndighet til kommunene Kvalitetssikring gjennom medvirkning Innsigelse og klage For å harmonisere med regjeringens handlingsplan ble plan og bygningsloven revidert og trådte i kraft Universell utforming er innlemmet i formålsparagrafen. I loven stilles det krav om at bygninger, anlegg og uteområder skal utformes slik at de ikke utestenger personer med nedsatt funksjonsevne. Det stilles krav om universell utforming i nye tiltak, både i bygninger, konstruksjoner og anlegg. Det er innstrammingen i de tekniske forskriftene. Det er stilt krav til universell utforming av eksisterende bygninger med utearealer. Bestemte bygningstyper vil bli prioritert. Tidsfrister blir fastsatt. Med hjemmel i plan og bygningsloven, ble det laget ny forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK 10). Forskriftet trådte i kraft , og setter enda flere konkrete krav til utforming av byggverk for at tilgjengeligheten for alle skal ivaretas. Kommunene har ansvar for å forvalte lov og forskrift. 3.6 Rikspolitiske retningslinjer Målsettingen med de rikspolitiske retningslinjene er å informere om ansvarsforholdet i henhold til universell utforming. For Miljøverndepartementet er det avgjørende at de berørte aktørene blir bevisstgjort sitt eget ansvar for å innlemme universell utforming i sin politikkutforming. Samtidig som at aktørene ser viktigheten av at universell utforming legges til grunn helt fra planleggingsfasen. Departementet har listet opp fem punkter som utgjør hovedformålet med de rikspolitiske retningslinjene: Sikre at planlegging på alle forvaltningsnivåer bidrar til en utvikling mot et stadig mer universelt utformet samfunn. Klargjøre det offentlige ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen av byggeområder, utearealer og transportinfrastruktur. Stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som samtidig tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål. Legge særlig vekt på å ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne. Styrke fylkeskommunens og fylkesmannens muligheter for innspill og medvirkning. De rikspolitiske retningslinjene trådte i kraft i Lov om offentlige anskaffelser I Lov om offentlige anskaffelser skal universell utforming være et vurderingskriterium i offentlige anskaffelser. Hensikten er at offentlige anskaffelser skal bidra til et mer inkluderende samfunn. Ansvaret for offentlige anskaffelser omfatter alle forvaltningsnivåer. Det kan spesifiseres at universell utforming i tjenesten og løsningen av angjeldende oppdrag vil bli vektlagt i anbudskonkurransen. 9

10 3.8 Lov om råd eller anna representasjonsordning for i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Fra 10. september 2007 ble det hjemlet i lov at alle fylkeskommuner og kommuner skal oppnevne egne råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådene skal sikre brukermedvirkning, arbeid mot diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse og sikre tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådene skal også ta opp forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenester. Arbeidet for å sikre universell utforming vil være viktig i rådenes arbeid. 3.9 Nasjonal transportplan Universell utforming ble løftet opp som hovedmål i stortingsbehandlingen av Nasjonal transportplan Av nødvendige forbedringer ble nevnt: Stamrutenettet: oppjustering av holdeplasser Det øvrige vegnettet: bussholdeplasser og knutepunkt Stamferjedrift: stamvegsamband og ferjesamband Jernbane: publikumsarealer, atkomst og fasiliteter Lufthavner: dokument Kvalitetsplan for hele flyreisen Havnene: oppfølging i havnene er et kommunalt ansvar Norge må, gjennom EØS-avtalen følge EUs direktiv for transport. Europakommisjonen for transport har foreslått et direktiv som skal sikre rettigheter til passasjerer med nedsatt funksjonsevne på de viktigste transportområdene: maritim-, fly-, buss- og togtransport. I forslag til ny nasjonal transportplan , videreføres universell utforming som et av de fire hovedmålene. 4 Fylkeskommunens øvrige plan og vedtak som omhandler universell utforming. 4.1 Fylkesplanlegging Fylkeskommunen har etter plan- og bygningsloven hovedansvaret for fylkesplanleggingen. Fylkesplanen skal samordne statens, fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommunenes virksomhet i fylket. 4.2 Fylkesplan, delplaner, sektor-/temaplaner Fylkesplan for Fylkesplanen er et strategisk dokument, som angir retning for planlegging både i kommunene, regional stat, fylkeskommunen og annen virksomhet i fylket. Planen inneholder en visjon, overordnede mål, gjennomgående perspektiver og resultatområder med tilhørende strategier. 10

11 Fylkesplanen for Nordland har tre målområder. Livskvalitet Et aktivt og inkluderende samfunn Livskraftige lokalsamfunn og regioner Et attraktivt Nordland Verdiskaping og kompetanse Et nyskapende Nordland Alle målområdene er viktige for utviklingen av Nordland som universelt utformet fylke, og universell utforming er en viktig strategi for måloppnåelse. Det er området Livskvalitet som gir grunnlag for denne handlingsplanens strategi for universell utforming i Nordland. Følgende mål er satt for livskvalitet i planen: Alle i Nordland skal ha mulighet til å kunne utvikle sine evner, ferdigheter og interesser Innbyggerne i Nordland skal ha gode levekår Det er fem gjennomgående begrep som defineres i planens innledning, og tre av disse er vesentlige for å oppnå mål om et universelt utformet fylke. Foruten universell utforming er disse Likestilling, Mangfold og Medvirkning. Fylkesplanen følges opp av Utviklingsprogram (UPN) for Nordland for Her blir konkrete tiltak innenfor de angitte temaer utformet. Flere av disse blir tatt med som strategi eller tiltak i denne planen Regional kulturstrategi for Nordland I planen sies det: «Å delta i kulturlivet, enten som aktør eller skuespiller, bidrar til økt trivsel og opplevelse av livskvalitet. Slik sett er det en nær sammenheng mellom kulturarbeid og folkehelsearbeid. I begge tilfeller fokuseres det på positive opplevelser, mestring, deltakelse og engasjement. Kulturelt engasjement, fysisk aktivitet og friluftsliv er derfor viktige elementer i utvikling av det gode liv i Nordland. Alle har behov for gode opplevelser og fysisk aktivitet.» Som strategi i forhold til universell utforming sies det under Møteplasser : Alle offentlige lokaler og kulturminner, både bygninger og fornminner, skal tilrettelegges med tanke på universell utforming slik at de kan brukes av alle. Offentlige uterom skal utvikles i samarbeid med kommunene, lokalt næringsliv og kunstnere. De skal være sikre, tilgjengelig for alle, vektlegge estetikk i utforming og ha god kvalitet i materialbruken Handlingsplan for folkehelsearbeid Fylkestinget vedtok i februar 2013 ny handlingsplan for Nordland fylkeskommunes folkehelsearbeid frem til Fra sammendraget i planen: «Nordland skal være det fylket i landet som i størst grad evner å stimulere til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, medvirkning og inkludering.» 11

12 Spesifikt under tema «funksjonshemmede» sies det: Det er dokumentert i mange forskjellige undersøkelser at mennesker med nedsatt funksjonsevne jamt over har dårligere helse enn «normalbefolkningen» og kan ha vanskelig for å benytte seg av helsefremmende tiltak i samfunnet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er mennesker med store ressurser som ofte er ubrukt. Å inkludere dem i samfunnet og bidra til at de kan ha bedre helse vil i stor grad komme samfunnet til gode Regional Transportplan Nordland Universell utforming er både et tema og mål i transportplanen. I kapittel 6.2 UNIVERSELL UTFORMING pekes det både på krav og utfordringene som fylket vil møte i perioden: Fylkesrådet ønsker et inkluderende Nordland med plass for alle, og målet er at alle med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet for personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på lik linje med andre innbyggere. Dette er i tråd med regjeringens tidsfestede mål om at samfunnet skal være universelt utformet til Fylkeskommunen er derfor nødt til å tenke nytt på flere områder, også med tanke på transportløsninger. En annen utfordring vil være knyttet til fylkeskommunens økonomiske handlingsrom, siden det ikke følger midler over statsbudsjettet. Fylkeskommunen vil kunne få ekstra kostnader i årene som kommer, hovedsakelig knyttet til oppgradering av gammel infrastruktur og materiell, herunder bussparken, båtflåten og fylkesvegferge (omfatter båtflåten både hutigbåt og ferger). 5 Sektoransvarsprinsippet Sektorene har egne budsjetter for sin virksomhet. Det er et sektoransvar å sørge for at midler til universell utforming ivaretas gjennom sektorbudsjettene. En liten del som går til kompetanseheving og informasjonsvirksomhet, avsettes på egen budsjettpost. Denne er innarbeidet i budsjettet til Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede gjennom oppfølgings- og evalueringsgruppa for handlingsplanen. 5.1 Utdanning Fylkeskommunen har i hovedsak ansvar for videregående opplæring som skjer i de videregående skolene og i lærebedriftene. I noen tilfeller kjøper Nordland fylkeskommune tjenester i kommuner, i andre fylker og ved private skoler. For elever som bor i barnevernsog helseinstitusjoner, har fylkeskommunen også ansvar for grunnskoleopplæring. Sammen med kommunene i fylket, har Nordland fylkeskommune ansvar for driften av PPtjenesten. Ungdom som har fullført grunnskolen, har etter søknad rett til tre års videregående opplæring. I noen fag må opplæringstida forlenges i samsvar med det som er fastsatt i læreplanene. Ved omvalg, og i noen spesielle tilfeller, kan retten utvides etter søknad. Ungdomsretten må normalt tas ut før fylte 24 år. De som ikke har fullført videregående opplæring innen fristen, har rett til et opplæringstilbud for voksne. Voksne kan også få vurdert sin realkompetanse og få utstedt kompetansebevis. 12

13 5.2 Eiendom Eiendomsseksjonen har ansvaret for de fylkeskommunale bygningene. Investeringsprosjekter gjennomføres etter bestilling fra den enkelte sektorer. I tillegg har eiendomsseksjonen ansvar for ytre vedlikehold av fylkeskommunale bygg. Hvert år bevilges penger til mindre ombygginger. Alle byggeprosjekter som gjennomføres skal være universelt utformet. Eiendomsseksjonen har også ansvar for leie av lokaler. Også her tilstrebes universell utforming. 5.3 Næring og regionalutvikling Næringsavdelingen er tillagt vesentlige oppgaver i forbindelse med fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør, og har et utstrakt samarbeid med bl.a. sentrale myndigheter, kommuner, regioner, universitet/høgskoler og forsknings-/utviklingsmiljøer. Avdelingen disponerer betydelige virkemidler i arbeidet som regional utviklingsaktør. Næringsavdelingen har også ansvar for å utarbeide overordnet strategisk planverktøy som regional planstrategi, fylkesplan og Utviklingsprogram Nordland (UPN). 5.4 Samferdsel Fylkeskommunen: Har det politiske og økonomiske ansvaret for fylkeskommunale veger Har det overordnede ansvaret for fylkesintern kollektivtransport med unntak av jernbane, fly og riksvegferger Har ansvaret for spesialtransport for funksjonshemmede Har ansvaret for skyss etter opplæringsloven Gir løyver til gods- og persontransport Nordland fylkeskommune har endret måten de skal drive buss og hurtigbåt transport. Båtene og bussene skal nå eies av fylkeskommunen, slik at samferdselsavdelingen kan ha kontroll over utforming av disse. Det stilles krav om at fartøy og bussmateriell skal være universell utformet. 5.5 Kultur og miljø Fylkeskommunen ivaretar i dag viktige oppgaver innenfor kulturfeltet, alene eller i samarbeid med stat eller kommune. Her kan kort nevnes oppgaver innenfor kunstproduksjon og formidling på regionalt nivå, som bl.a. MIN ensemblet, og Figurteateret. Videre gir fylkeskommunen støtte til organisasjoner, tiltak og institusjoner med kommuneoverskridende oppgaver, innenfor hele det utvidede kulturbegrepet. Kulturavdelingen har også ansvar for fylkeskommunale arkiv, bibliotek og museer. Kulturminneforvaltning Fylkeskommunen har ansvaret for regional kulturminneforvaltning. Fylkeskommunen er delegert myndighet etter kulturminneloven, og har innsigelsesrett på kulturminnefaglig grunnlag i plansaker etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunens hovedoppgaver på 13

14 feltet er å gi tilrådninger og veiledning overfor kommuner og enkeltpersoner i blant annet plan- og byggesaker og i konkret verne- og skjøtselsarbeid. Oppfølgingsansvaret overfor fylkeskommunen som regional kulturminneforvalter er lagt til Riksantikvaren. Plan og Miljø I plan- og bygningsloven er fylkeskommunen gitt gode muligheter for å påvirke arealbruken i fylket. Samtidig har fylkeskommunen utarbeidet arealpolitiske retningslinjer som en del av fylkesplanen. Dermed er nasjonale mål for ressurs- og miljøpolitikken gitt en fortolkning sett i lys av regionale utfordringer. Den store utfordringen på plansiden er å motivere kommunene til å utarbeide planer og å ta i bruk kommuneplan som et verktøy for utvikling hvor det er lagt til rette for en forutsigbar arealpolitikk. I fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer er det gitt klare strategier og retningslinjer som innebærer at planer og byggverk skal være vurdert med hensyn på tilgjengelighet for alle. 5.6 Innkjøp Lov om offentlige anskaffelser setter krav om at en oppdragsgiver skal ta hensyn til blant annet universell utforming i planlegging av den enkelte anskaffelse. I fylkeskommunen er det hovedsakelig tre enheter som foretar større offentlige anskaffelser. Samferdselsavdelingen anskaffer transporttjenester på land og til sjøs. Eiendomsseksjonen ved økonomiavdelingen står for nybygg og vedlikehold av fylkeskommunens bygningsmasse og anskaffer et bredt omfang av tjenester i tilknytning til dette. Innkjøpsseksjonen ved økonomiavdelingen har fagansvaret for anskaffelser i fylkeskommunen, og veileder, gjennomfører og bistår øvrige fylkeskommunale virksomheter i sine anskaffelser. Det tas ikke med særskilte mål og tiltak i denne planen, da retningslinjer for innkjøp er dekkende i henhold til regelverket. Det gjøres samtidig oppmerksom på at universell utforming er et av flere utfordrende krav som stilles ved anskaffelse. 5.7 Folkehelseavdeling Folkehelseavdelingen ble opprettet i 2010 og består av tre seksjoner: Helsefremmende arbeid, Tannhelse og UNG i Nordland. Avdelingen har fellesfunksjoner innen personal og økonomi, og organiserer sekretariatsfunksjonene for Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Folkehelse er «Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.» Folkehelsearbeid er «Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.» 14

15 Folkehelsearbeidet er et viktig lagarbeid der offentlig, frivillig og privat sektor må bidra og samarbeide. Arbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å: Utvikle et samfunn som skaper gode oppvekstsvilkår og levekår som gjør at folk trives Tilrettelegge for at de positive faktorene for sunn livsstil og god helse blir lett tilgjengelig og et naturlig valg for den enkelte. Fremme likeverdig tilgjengelighet, deltakelse, inkludering og medvirkning for alle grupper i samfunnet Nordland fylkeskommune/folkehelseavdelingen har ansvaret for å følge opp dette arbeidet både i forhold til egen virksomhet, overfor kommunene og som koordinator overfor andre sektorer. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland har vedtatt at det ikke skal tas med mål og tiltak for folkehelsearbeid i denne planen fordi hensyn til likestilling av funksjonshemmede er meget godt ivaretatt i fylkets Folkehelseplanen. Rådet vil allikevel i forbindelse med egen årsrapport, be Folkehelseavdelingen om en rapportering i forhold til relevante tiltak i folkehelseplanen. 6 Sektorovergripende tiltak 6.1 Økonomi I tråd med sektoransvarsprinsippet, vil kostnadene med gjennomføring av handlingsplanen, i all hovedsak dekkes innenfor budsjettene til de ulike sektorene i fylkeskommunen. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har imidlertid avsatt egne midler til sektorovergripende tiltak knyttet til kompetanseheving. Disse er innarbeidet i rådets budsjett. I tillegg er det satt inn midler, som eiendomsavdelingen bruker til å gjennomføre hastetiltak for oppgradering av fylkeskommunale bygninger for å sikre at de blir universelt utformet. I den forrige planen var det lagt av kr Nordland fylkeskommunen eier mange bygg der det kan komme krav om øyeblikkelig krav om utbedring fra arbeidstilsynet eller med bakgrunn i behov til funksjonshemmede elever. For å gi Eiendomsavdelingen handlingsrom, settes det av x ooo ooo til hastesaker." Tiltak År/Kostnader i 1000-tall kr Delfinansiering av utbedring/universell utforming av fylkeskommunale bygninger/hastetiltak SUM STIPULERTE KOSTNADER 4 ÅR:

16 6.2 Fylkeskommunal politikk og gjennomføring ( ) Tiltak Beskrivelse Ansvar: 1. Universell utforming skal innarbeides i alle overordnede fylkeskommunale planer. 2. Brukermedvirkning som metode skal benyttes for å sikre universell utforming ved planlegging og utforming av offentlige bygg og uteområder og det offentlige rom. 3. Det skal sikres brukermedvirkning i saker som angår universell utforming i plan- og byggesaker, samferdsel etc. i fylkeskommunen. 4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede skal holde fylkesråd orientert om saker som angår planen og rådets arbeid for øvrig. 5. Det skal samarbeides med brukerorganisasjonene om kompetanseheving av brukermedvirkere. 6. Det skal samarbeides med brukerorganisasjonene om å lage en liste over kvalifiserte brukermedvirkere som kan benyttes av Nordland fylkeskommune. 7. Det skal samarbeides med Ungdommens fylkesting om å utvikle brukermedvirkningen ved barn og ungdom med nedsatt funksjonshemmede. Fylkestinget Fylkestinget Etatsjef Rlf Rlf Rlf Rlf / UFT 6.3 Oppfølging og evaluering av handlingsplanen Tiltak Beskrivelse Ansvar: 8. Det gis fullmakt til å videreføre ordningen med å oppnevne en oppfølgings- og evalueringsgruppe (OE-gruppe) for perioden Det sørges for informasjon og kompetanseutvikling både for ansatte i Nordland fylkeskommune, og de kommunale rådene for funksjonshemmede i Nordland. 10. Sektoransvaret i alle fylkeskommunale etater følges opp. Rapporterings- og evalueringsrutiner utarbeides. 11. Det avgis hvert år en resultatrapport som innarbeides som en del av årsrapporten fra Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede. NFK Rlf OE-gruppa OE-gruppa OE-gruppa 16

17 6.4 Sektoransvar Tiltak Beskrivelse Ansvar: 1. Hver sektor skal påse at universell utforming blir ivaretatt i saksbehandlerrutinene. 2. Sektorleder skal sørge for at prinsippet om universell utforming følges ved offentlige anskaffelser og utredninger. 3. Hver sektor bestreber seg på å legge sine arrangement til hotell/møtelokaler som er universelt utformet. 4. Den enkelte sektor skal se til at brukermedvirkning igangsettes og følges opp i planarbeid og enkeltsaker når dette er nødvendig. 5. Via fylkeskommunens råd for funksjonshemmede, kan sektorledere innhente ekspertise fra funksjonshemmedes organisasjoner når det er nødvendig. 6. Sektorleder har hovedansvaret for at hensynet til universell utforming er tilfredsstillende belyst og kvalitetssikret. 7. Sektorleder har ansvar for årlig rapportering til Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede. 8. Ved reforhandling av leide lokaler skal universell utforming vektlegges. 9. Bygninger og lokaler som fylkeskommunen eier eller leier eller gir tilskudd til, skal være universelt utformet. Etatsjef Etatsjef Etatsjef Etatsjef Etatsjef Etatsjef Etatsjef Etatsjef Etatsjef 7 Sektortiltak 7.1 Utdanningsavdelingen Mål 1. Skolene i Nordland skal være universelt utformet jf «Framtidens skolebygg». FT-sak 015/12 Tiltak a. Internkontroll hvor universell utforming og tilgjengelighet er lagt inn som en naturlig del i forbindelse med vernerunder. b. Følges opp i forbindelse med informasjon om FT-sak 015/12, og gjennom utdanningsavdelingens samarbeid med eiendomsseksjonen. c. Universell utforming tas inn som tema i eksisterende fora for skoleledere, driftsledere og annet personell 17

18 d. I alle byggesaker skal lokalt råd for funksjonshemmede være representert i brukergruppa. 2. Lærebedrifter og regionale opplæringskontor skal ha fokus på universell utforming. 3. Elevene har de tekniske hjelpemidlene de har krav på. a. Alle registrerte opplæringskontor har fått tilsendt Handlingsplan for Universell utforming med anmodning om å sette fokus på dette i sin kontakt med lærebedriftene. a. Rektor skal sørge for innkjøp av og opplæring i tekniske hjelpemidler som er beregnet for funksjonshemmede. b. Samarbeid med hjelpemiddelsentralen og PPT. 4. Sosial inkludering. Likeverdsprinsippet 1.1 (opplæringsloven). a. Miljøarbeidere ansatt på skolene. 7.2 Eiendomsseksjonen Mål 1. Både egne og leide bygg skal være for alle. Tiltak a. Det lages en rutine på brukermedvirkning. b. Veilederen for publikumsbygg benyttes ved inngåelse av nye kontrakter i leide bygg. c. Bygninger og lokaler som fylkeskommunen eier eller leier skal være universelt utformet. d. Det utarbeides tilgjengelighetsrapporter for fylkeskommunale bygg. Resultater fra rapporten brukes i planlagt oppgradering av bygninger med hensyn til universell utforming. e. Ved oppgradering av bygninger vektlegges universell utforming. 2. Ansatte skal ha god kompetanse på området universell utforming. a. Gjennom kursing av egne ansatte utvikles egenkompetanse for universell utforming. 18

19 3. Økonomien for universell utforming styrkes. a. Egen post på årsbudsjett/økonomiplan for universell utforming opprettholdes og styrkes. 7.3 Innkjøpsavdelingen Tiltak Beskrivelse 1. Innkjøpsavdelingen orienterer Rlf i forbindelse med større innkjøpssaker for eksempel hotell. 2. Innkjøpsavdelingen ivaretar Nfk sine krav til brukermedvirkning. 3. Innkjøpsavdelingen avgir rapport om relevante innkjøpssaker til årsrapporten for Rlf. 7.4 Næringsavdelingen Tiltak Beskrivelse 1. Ved tildeling av distriktspolitiske virkemidler til fysisk utforming av bygninger og omgivelser/offentlige rom skal det stilles vilkår om universell utforming. 2. Det foretas en kartlegging av eksisterende reiseprodukter og reiselivsmål som er universelt utformet. 3. Universell utforming er inkludert i ny fylkesplan, spesielt i arealpolitiske retningslinjer. Det er i tillegg omtalt eksplisitt som eget tema i innledninga i planen. Planen skal være førende for både kommunene og staten sin virksomhet. 4. Det skal utarbeides en ny levekårsundersøkelse i Nordland. 5. Utkantbutikkordningen: Økt tilskuddsandel ved investeringer som bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 7.5 Samferdselsavdelingen Mål 1. Sikre universell utforming av informasjon. Tiltak a. Etablere standarder for bruk av skrifttype, font, farge etc. i rutehefter og holdeplassoppslag. b. Etablere standarder for bruk av skrifttype, font, farge etc. på ruteinformasjons-skjermer. c. Implementere piktogrambruk jf. Ruter as sin mal. d. Utforme 177nordland.no universelt. e. Brukermedvirkning sikres ved at Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 19

20 2. Sikre universell utforming av fartøy/kjøretøy. 3. Sikre universell utforming av infrastruktur (trafikkterminaler, venterom, holdeplasser, knutepunkter). 4. Sikre at alle kommuner har løyvekjøretøy som er universelt utformet. involveres i utvikling av standarder. a. Stille krav til universell utforming ved bygging av nye busser og båter. b. Forsøk med holdeplassannonsering på transportmiddelet ved hjelp av display/høyttaler*. c. Brukermedvirkning sikres ved at Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland involveres i planlegging av nybygg/ombygging av fartøy/kjøretøy. a. Brukermedvirkning sikres ved at Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland involveres i planlegging av nybygg eller ombygging. b. Fylkeskommunen ved Samferdselsavdelinga skal aktivt forsøke nye løsninger sammen med berørte parter. Slike prosjekter kan delvis finansieres eksternt (for eksempel gjennom BRA-programmet). a. Fylkeskommunen opprettholder tilskuddsordning for tilrettelegging av transportmidler/-materiell. b. Løyvemyndighet skal aktivt opplyse om tilskuddsordning overfor løyve innehavere/søkere. c. Transportselskap som mottar fylkeskommunale tilskudd skal akseptere ledsagerbevis for personer som ikke kan reise alene. 7.6 Kultur og miljøavdelingen Tiltak Beskrivelse 1. Ved opprusting av utedelen av Fotefar mot Nord-prosjektet skal det gjøres bevisste valgt i forhold til universell utforming. Det samme gjelder ved alle nye tilrettelegginger av kulturminner. 2. Ledsagerbevis skal aksepteres ved alle fylkeskommunale kultur- og fritidsarrangement og ved offentlige arrangement i bygninger som eies eller leies av fylkeskommunen. 3. Kontroll og tilsyn med at prosjekt som er tildelt spillemidler er utført i henhold til godkjente planer om universell utforming, innskjerpes. Tilsynsordningen vurderes utført i samarbeid med Nordland Idrettskrets og andre aktuelle brukerorganisasjoner. 4. Gjeldende bestemmelser for tildeling av spillemidler bør gjennomgås, spesielt med tanke på orienterings- og miljøhemmede, (tilgjengelighet og inneklima) Innspill til eventuell forbedring meldes til KKD. Arbeidet bør skje i samarbeid med Idrettskretsen og funksjonshemmedes organisasjoner. 20

21 5. Planstandard Nordland, universell utforming, må implementeres i kommunal og fylkeskommunal planlegging. 6. Ved skriftlige innspill til kommunale planer skal det henvises til fylkesplanens Arealpolitiske retningslinjer og fylkeskommunens Handlingsplan for Universell utforming - tilgjengelighet for alle. 7. Fra 2009 registreres det i hvilken utstrekning universell utforming/tilgjengelighet for alle er vurdert og ivaretatt i kommuneplaner. 8. Det settes vilkår om universell utforming ved tildeling av fylkeskommunale virkemidler. 9. Det registreres og rapporteres til Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede hvor mye av virkemidlene til stedsutvikling som brukes til universell utforming. 10. Innsigelse som reaksjonsform skal brukes når planforslag på en graverende måte har tilsidesatt krav om universell utforming, jfr. ny PBL. 11. På fylkeskommunens konferanser om kommuneplanlegging skal universell utforming tas inn som tema. 7.7 Folkehelseavdelingen Tiltak Beskrivelse 1. Ledsagerbevis skal aksepteres ved alle fylkeskommunale kultur- og fritidsarrangement og ved offentlige arrangement i bygninger som eies eller leies av fylkeskommunen. 2. Kontroll og tilsyn med at prosjekt som er tildelt spillemidler er utført i henhold til godkjente planer om universell utforming, innskjerpes. Tilsynsordningen vurderes utført i samarbeid med Nordland Idrettskrets og andre aktuelle brukerorganisasjoner. 3. Gjeldende bestemmelser for tildeling av spillemidler bør gjennomgås, spesielt med tanke på orienterings- og miljøhemmede, (tilgjengelighet og inneklima) Innspill til eventuell forbedring meldes til KKD. Arbeidet bør skje i samarbeid med Idrettskretsen og funksjonshemmedes organisasjoner. 4. Det settes vilkår om universell utforming ved tildeling av fylkeskommunale virkemidler. 21

22 7.8 Kommunikasjonsseksjonen Tiltak Beskrivelse 1. Fylkeskommunens web-sider gis en universell utforming. 2. Skilt i fylkeskommunal virksomhet skal være universelt utformet. 22

Handlingsplanen. Universell utforming Et samfunn for alle

Handlingsplanen. Universell utforming Et samfunn for alle Handlingsplanen Universell utforming Et samfunn for alle 2014-2017 1 Innhold 1 Innledning - «Mitt Nordland Mi framtid»... 4 2 fylkeskommunale politiske føringer... 4 2 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Mål og strategier...

Detaljer

Handlingsplan Universell utforming tilgjengelighet for alle

Handlingsplan Universell utforming tilgjengelighet for alle BESKRIVENDE DEL 1. INNLEDNING Handlingsplan Universell utforming tilgjengelighet for alle 2. OVERORDNEDE POLITISKE FØRINGER 2.1 Bakgrunn 2.2 Mål og strategier 2.3 Definisjoner INNHOLDSFORTEGNELSE 3. POLITISK

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Nye lover som politisk verktøy for universell utforming

Nye lover som politisk verktøy for universell utforming Nye lover som politisk verktøy for universell utforming Stian Rosenberg Søvik, rådgiver Rådet for likestilling av funksjonshemmede Nordland s. 1 Foto: Britt Sonja Olaussen Hva er universell utforming?

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

Universell utforming- politikk og lovgivning. Toril Bergerud Buene, Deltasenteret

Universell utforming- politikk og lovgivning. Toril Bergerud Buene, Deltasenteret Universell utforming- politikk og lovgivning Toril Bergerud Buene, Deltasenteret Fra omsorg til rettigheter 1981 var FNs internasjonale år for funksjonshemmede med slagordet full deltagelse og likestilling

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Einar Lund Seniorrådgiver Konferansen Over dørstokken Haugesund, 2. nov 2011 Ny lov NOU i 2003 Sterkere fokus på

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Definisjoner Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Introduksjon til satsingsområde. Planlegging for alle

Introduksjon til satsingsområde. Planlegging for alle Introduksjon til satsingsområde Planlegging for alle Tilgjengelighet er et nøkkelord i planleggingen av de fysiske omgivelsene. Små og store hindringer påvirker livskvalitet og livsutfoldelse for den

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og ny handlingsplan for økt tilgjengelighet

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Lise Christoffersen Stortingsrepresentant (Ap) Arbeids- og sosialkomiteen I de siste dagene har jeg: Reist med fly

Detaljer

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland Nick Williams/ rådgiver for rådet 25.5.2011 Planforum Visjon en grei plass å starte Regjeringens mål er: Norge universell utformet i 2025 Fylkesplanen

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by

Norge universelt utformet 2025 Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet. Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by Ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Seniorrådgiver Einar Lund Konferanse uu-soner i by 21.10.2009 Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling sosial og økonomisk Hovedmål Regjeringen vil videreutvikle

Detaljer

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming NOKIOS, 28.10.2014 Kjetil Knarlag Universell, NTNU Leder NOKIOS 2014 - Universell

Detaljer

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon TKF den 28. september 2017

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon TKF den 28. september 2017 i Asker kommune 2018-2021 Presentasjon TKF den 28. september 2017 GAP samfunnets krav F u n k s j o n s h e m m i n g individets forutsetninger Gap modellen Hva er universell utforming Det dreier seg om

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Ergonomidagen 2008: Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet Fokus mot mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

Introduksjon til universell utforming

Introduksjon til universell utforming Introduksjon til universell utforming Eva Kristin Krogh, spesialkonsulent, Ullensaker kommune Lillestrøm, 30. september 2013 «Norge universelt utformet 2025» Strategi Helhetlig og tverrsektoriell innsats

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Uttalelse fra Norges Handikapforbund(NHF) vedrørende rikspolitiske retningslinjer for universell utforming.

Uttalelse fra Norges Handikapforbund(NHF) vedrørende rikspolitiske retningslinjer for universell utforming. Miljøverndepartementet Avd. for regional planlegging Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200601042-CBS NHFs saksbehandler: Steinar Myrdal Dato: 13.3.2008 Uttalelse fra Norges Handikapforbund(NHF) vedrørende

Detaljer

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge?

Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Hva skjer i Norge? Barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier Hva skjer i Norge? Regjeringserklæringen ringen 2001 Ordningen med brukerstyrt personlig assistenter og tilbudet om opplæring til dem som har særskilt behov

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg?

Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg? Rogaland fylkeskommunes arbeid med tilgjengelige turområder Hvor er det mulig å gå på tur for meg? Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 28.10.15 Hva menes med helse? Evne til å mestre hverdagens krav

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Foto: www.colourbox.com Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet

Detaljer

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon HO den 23. august 2017

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon HO den 23. august 2017 i Asker kommune 2018-2021 Presentasjon HO den 23. august 2017 Visjon Asker, mulighetenes kommune for alle! Hovedmål Asker, kommunen der alle kan delta på en likestilt måte GAP samfunnets krav F u n k s

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i Erfaringer og bakgrunn

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i Erfaringer og bakgrunn Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 Erfaringer og bakgrunn Einar Lund Seniorrådgiver Oppstartsamling Gardermoen 24. november 2014 Historikk sammenhenger Samfunnsplanlegging

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune 21.09.2017 Fellesmøte fylkeskommunale råd Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Fylkesmannen og fylkeskommunen prioriterte folkehelse som oppgave i oppstarten av forsøket med enhetsfylke

Detaljer

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Kristiansand 20. august 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober Sigmund Asmervik: Universell utforming!? VG 17.09.2009 Hvor mange er funksjonshemmet? I Norge i dag regner man at 770.000 personer har varige vansker i

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. Ringerike, 9. september 2009 Britt Falmår

UNIVERSELL UTFORMING. Ringerike, 9. september 2009 Britt Falmår UNIVERSELL UTFORMING Ringerike, 9. september 2009 Britt Falmår Fylkesmannens roller: Være kongens og regjeringens øverste representant i fylkene Følge opp Stortingets og regjeringens vedtak og mål gjennom

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april 1. Tilskuddsmuligheter innen kollektivtransporten 2. Strategi for universell utforming for Statens vegvesen, Region nord. Ved Randulf Kristiansen, koordinator

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for. universell utforming Nettverkssamling Scandic Hotel Stavanger City

Regjeringens handlingsplan for. universell utforming Nettverkssamling Scandic Hotel Stavanger City Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 Nettverkssamling Scandic Hotel Stavanger City 31.05.2016 Sigbjørn Husø Plan- og bygningsloven Universell utforming i plansammenheng Universell

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid

Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Møte kommuner 2013 15.03.2013 1 15.03.2013 2 Folkehelse (folkehelselovens 3) Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune Tegning: Egil Bjørøen Opplegg Presentasjon Hvordan bruker vi programmet Byggesteiner for uu

Detaljer

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely Strategiplan For arbeidsmetoder i Rådet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni 2016 0.1 Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely 5. September 2016 0.2 Revidert forslag

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er)

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er) LOVGIVNING Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Planstrategi Kommuneplan(er) Kommuneloven Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap/årsberetning Plansløyfen PBL lovens formål

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Hvordan måle fremgang?

Hvordan måle fremgang? Hvordan måle fremgang? Utvikling av tilgjengelighetsindikatorer for kollektivreiser under handlingsprogrammet for BRA Inger Marie Lid, Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret Gjeldende lovgivning og

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Deres ref; 05/ KEK Oslo,

Deres ref; 05/ KEK Oslo, Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 0032 Oslo Deres ref; 05/1435-23 KEK Oslo, 15.09.06 Høring endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven ( TEK )

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier

Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier Universell utforming - frå kommuneplan til gjennomføring: utfordringar, mogligheiter og nokre suksesskriterier Anders Paulsen fylkessjef samferdsel, kulturminner og plan 1. Noen basisforutsetninger Likeverdige

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Anne Kari Thomassen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder HVORFOR HELSE I PLAN? Mennesket er samfunnets

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Felles samling for ressurskommuner og pilotfylker i Kristiansand Kristiansand 31.

Detaljer

http://uukurs.dibk.no/ K5- Kompetanseprogram i universell utforming Presentasjon på KS nettverksamling 31.03.2016 Rådgiver universell utforming Solveig Dale http://uukurs.dibk.no/ Modul 3 Planlegging Modul

Detaljer

Universell utforming hele veien

Universell utforming hele veien Universell utforming hele veien Universell utforming av kollektivtransport i tettsteder Tomas Nesheim Driftsleder båt Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 420 000 innbyggere

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim,

Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, Solveig Dale, rådgiver universell utforming, byplankontoret Universell utforming Rådmann samling_trondheimsregionen Trondheim, 18.03.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Mennesket i møte med omgivelsene Fremkommelig

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Universell utforming Nødvendig for noen bra for alle

Universell utforming Nødvendig for noen bra for alle Universell utforming Nødvendig for noen bra for alle Aust-Agder pilotfylke for universell utforming Regjeringens handlingsplan: Norge universelt utformet 2025 50 tiltak innen 4 prioriterte områder (bygg/anlegg,

Detaljer

Plan og planlegging Sandøy kommune. Plan- og analyseavdelinga

Plan og planlegging Sandøy kommune. Plan- og analyseavdelinga Plan og planlegging Sandøy kommune Plan- og analyseavdelinga 26.05 2016 Johnny Loen Planlegging som metode Planlegging = politikkutforming = samfunnsutvikling Plan- og bygningslova er todelt; en plandel

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast

Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark. Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark Høringsutkast Planprogram Regional plan for folkehelse i Telemark 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Folkehelsearbeidet et felles

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer