Brukerrådet ønsker en avklaring i hvilke forventninger som stilles, og i den forbindelse inviteres Ordfører og Rådmann.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerrådet ønsker en avklaring i hvilke forventninger som stilles, og i den forbindelse inviteres Ordfører og Rådmann."

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Brukerrådet Innkalling til møte i Brukerrådet Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom Kl 10:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Brukerrådet ønsker en avklaring i hvilke forventninger som stilles, og i den forbindelse inviteres Ordfører og Rådmann. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 1/12 Godkjenning av protokoll fra møte den Referatsaker RS 1/12 Strategiplan for Brukerrådet RS 2/12 RS 3/12 Universell utforming av fysioterapitilbudet i Hitra kommune Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Referatsaker

7 Referatsaker

8 STRATEGIPLAN FOR FOR BRUKERRÅDET I HITRA KOMMUNE. 1. Brukerrådets intensjon og mål: Synliggjøre de behovene ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger på disse. Medvirke til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenester som er nødvendig for at de skal fungere best mulig for bruker. Fokus på universell utforming slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke diskrimineres bort fra selv å kunne ferdes i alle typer publikumsbygg eller andre arealer som er ment for allmennheten. Stadig oppfordring til Hitra kommune om å få tidlig innsyn og påvirkningsmulighet i forhold innenfor plan- og bygningssektor, samferdsel, barnehager, skole, publikumsbygg, idrett, kultur, friluftsliv, helse, pleie- og omsorgssaker. 2. Brukerrådets arbeidsmetoder: Rådgiving basert på kunnskap om lovverk og retningslinjer. Skriftlige henvendelser til brukere av bygninger og offentlige arealer om forhold som BR mener bør utbedres ut fra lov og forskrift. Erfaringer fra funksjonshemmede. Befaringer i publikumsbygg. Kontakt og samarbeid med ansvarlige for bygg og anlegg for å gi råd. Kontakt med Helse og Omsorgskomiteen hvor felles saker drøftes. Når enkelte henvender seg til BR om saker som gjelder enkeltpersoner, henvises disse til det kommunale hjelpeapparatet. Spørsmål av generell art drøftes i BR. Følgende liste er under utforming, og er derfor ikke komplett. 3. Strategiske utfordringer : Hvordan utfordringene løses: a) Få kjennskap til hva de ulike handikap lag forventer av Brukerrådet. e) Brukerrådet skal samarbeide med Helseog omsorgskomiteen. b) Utfordre ledere eller medlemmer i de ulike HC-lag /styrer om hva BR skal vektlegge. c) Lage treff som styrker samarbeid mellom ulike HC-lag d) Motivere ulike HC-lag til å uttrykke sine behov til BR. 4. Felles møter. f) Brukerrådet skal samarbeide med Planavdelingen i kommunen. 5. Planavdelingen bør bruke BR før de gjør sine vedtak i saker der BR vil være en naturlig rådgiver. 6. Plan.. bør sende dokumenter til BR for uttalelser og tilrådninger 7. Faglig bistand fra Plan for å forstå dokumenten g) Øke BR`s kunnskap om Lov og forskrift. 8. Innhente relevante opplysninger 9. Kunnskapsøking via kurs DOC 1

9 h) Brukerrådet skal komme med tilrådninger 10. BR skal informere om plikt og krav til uu. 11. Informere kommunalt organ som har avgjørelsesmyndighet. i) Brukerrådet skal peke på klare lovbrudd 12. Se foregående punkt j) Brukerrådet skal gi positiv respons til tiltakshavere / brukere som ivaretar Universell utforming. 13. Omtale prosjekt positivt som ivaretar uu. 14. Blomst til gode prosjekt. k) Brukerrådet skal offentliggjøre arbeidsoppgaver som har spesiell interesse for funksjonshemmede og generell interesse for allmennheten. 15. l) Kontakt med andre brukerorganisasjoner Møte personer utveksle ideer og erfaringer. Arrangementer m) Hjelpemidler Omorganisering av tjenesten i kommunen. BR henstiller HOK om å ta opp saken på politisk hold. BR ønsker å komme med innspill i saken. n) Tilgjengelighet på NAV Parkering snørydding, heis, toalett DOC 2

10 HELSETILSIMET I SØR-TRØNDELAG Frode Hermansen Storhaugen 7246 SANDSTAD HITHA KOMMUNE unntateaffi: 24 NOV, , fvl. 13 DERES REF./YOUR REF.: VÅR REF./OUR REF.: DATO/DATE: 2010/ Universell utforming av fysioterapitilbudet i Hitra kommune Helsetilsynet i Sør-Trøndelag viser til din bekymringsmelding av om manglende mulighet til a benytte fysioterapitilbudet i Hitra kommune grunnet mangelfull universell utforming. Helsetilsynet oppfatter ikke din henvendelse som en rettighetsklage, men som en henvendelse for å få fortgang i forbedring av forholdene. Helsetilsynet har ikke opplysninger eller kunnskaper om hvordan utformingen av dagens lokaler for fysioterapitjeneste er på Hitra. Vi vil således kun gi opplysninger og råd på mer generelt vunnlag om bestemmelser om universell utforming. Vi vil også papeke at det er Hitra kommunes ansvar å følge opp de bestemmelser og retningslinjer som gjelder om universell utforming. Hitra kommune er således gjenpartsadresse for dette brevet. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet koordineres av Barne- og likestillingsdepartementet. Dette skjer i nært samarbeid med andre departementer. Handlingsplanen er forankret i Statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede. Planen tar sikte på at Norge skal være universelt utformet innen Dette betyr at det er et stort tverrsektorielt arbeid på gang for å sikre universell utforming, men hvor ikke alt kan være på plass med en gang, men må skje over tid. Aktuelle nettsider for informasjon om universell utforming: og deltasenteret Ny plan- og bygningslov har krav til universell utforming både i formålsparagrafen og i plan- og bygningsdelen. Byggteknisk forskrift 12-1 stiller krav om universellutforming. Diskriminerings- og likestillingsloven stiller krav til offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten om å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen egen virksomhet. Lov om offentlige anskaffelser gir myndigheter en plikt til å ta hensyn til universell utforming under planlegging av anskaffelsen (gjelder Helsetilsynet i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen Tel.: Besøksadresse/Street address: NO-7468 TRONDHEIM Faks: E C Dahls gt. 10 Norwegian Board of Health Norway E-post/e-mall: Supervision in Sør-Trøndelag Org. nr.: County

11 2 også når offentlig virksomhet gjør avtale med private om å utføre oppgaver pa vegne av det offentlige). Kommunen har ansvar for å sikre at befolkningen får nødvendig helsehjelp. Fysioterapitjenester er en del av dette. For å ha nødvendig fagkompetanse til dette må kommunen ansette eller inngår avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter om å yte slike tjenester. Tjenestetilbudet må være tilgjengelig enten ved at pasienten kan oppsøke tilbudet, eller ved at fysioterapeuten gir behandling i pasientens hjem hvis denne ikke kan oppsøke tilbudet. Kommunen bør kartlegge tilgjengeligheten til sine tjenester, og i Regjeringens handlingsplan for universell utforming legges det opp til at kommunene innen 2015 skal ha retningslinjer for universell utforming i sin kommuneplan, og at dette gjennomsyrer alle deler av tjenesteapparatet. Når kommuner etablerer lokaler for sine ansatte tjenesteytere eller inngår avtale med privatpraktiserende fysioterapeuter, bør kommunen sette som krav at fysioterapivirksomheten er tilgjengelig både ut- og innvendig, slik at funksjonshemmede kan benytte tilbudet. Allerede etablerte virksomheter som er dårlig tilpasset for funksjonshemmede, bør kartlegges og inngå i en tiltaksplan, slik at dette blir rettet opp. Prioritet bør gis til de tiltakene som gir størst effekt (rette opp de alvorligste feil og mangler), slik at disse ivaretas først. Konkrete løsninger som er nødvendige for noen, er gode for alle. Med hilsen Jan Vaage fylkeslege Eskild Haugu seniorrådgiver tf? Ct Kopi med vedlegg av bekymringsmelding: Hitra kommune Helse og omsorg 7240 HITRA Dir. innvalg, saksbehandler:

12 Kysten er klar Trondheim, Høring interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag Kystsoneplanen har 3 hovedsatsingsområder, hvorav den ene er omdømmebygging og bolysttiltak. For personer med funksjonsnedsettelser handler bolyst bl.a. om tilgangen til rekreasjon, opplevelser og de samme muligheter som andre. Vi ser at det skal gjennomføres kartlegginger og registreringer av kvaliteten på ulike areal. Vi ber derfor om at universell utforming inkluderes i kartlegginger som er aktuelle. Dette kan være småbåthavner, friluftsområder, havneområder, kulturminner, fiskeplasser, badeplasser og atkomst til sjøkanten. En kartlegging må legge vekt på Stigning Trinnfrihet Merket og skiltet reservert parkering Toalett med riktige mål og utstyret riktig plassert Tilgjengelig atkomst til benker, grill, sjøkant, kiosk og andre servicefunksjoner Videre arealplanlegging og reguleringsplanlegging bør inneholde mål og krav om at de enkelte områdene gis bedre tilgjengelighet enn i dag. De enkelte kommuner bør årlig rapportere for hvordan de ulike tiltakene har gjort kystsonen mer universelt utformet. På denne måten kan man måle bolyst i form av tiltak som gjør kysttilbudene attraktiv og tilgjengelig for hele befolkningen. En god rapportering på universell utforming vil kunne vise andre deler i landet hvordan god planlegging gir resultater. Vi anbefaler at kommunale råd for funksjonshemmede i de aktuelle kommunene involveres. Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorkonsulent Kristian Lian på e-post eller telefon Med vennlig hilsen Norges Handikapforbund Trøndelag Arve Harald Nordahl Regionleder Ragnhild Urdshals Høyem Regionkontorleder

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyre. Fillan den: 23.2.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyre. Fillan den: 23.2.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre HITRA KOMMUNE Fillan den: 23.2.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyre Innkalling til møte i Kommunestyre Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 03.03.2011 Kl 13:00 Varamedlemmer

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Byrådet Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Rullering 2015 2016 Vedtatt av bystyret 04.03.2015 1 Innhold Forord 5 Oppfølging av tiltakspunkter ansvarlig byrådsavdeling 6

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 inngikk også søkere/mottakere av sosiale

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det blir orientering om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

BRUK DINE RETTIGHETER 08 TEKNISKE HJELPEMIDLER

BRUK DINE RETTIGHETER 08 TEKNISKE HJELPEMIDLER BRUK DINE RETTIGHETER 08 TEKNISKE HJELPEMIDLER INNHOLD 1 INNLEDNING 2 ANSKAFFELSE AV HJELPEMIDLER Vanlig framgangsmåte. Brukerpass. Kontaktperson barn. Bestillingsordning. 3 BRUKERMEDVIRKNING 4 LOV OM

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer