Rapport. Levanger ungdomsskole ved Røstad. Levanger kommune. Prosjekteringsforutsetninger OPPDRAGSGIVER EMNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Levanger ungdomsskole ved Røstad. Levanger kommune. Prosjekteringsforutsetninger OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 Rapport Levanger ungdomsskole ved Røstad OPPDRAGSGIVER Levanger kommune EMNE DATO: 21. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG RAP 02

2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet eller deler av det må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. Multiconsult har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra Multiconsult RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 2 av 20

3 RAPPORT OPPDRAG Levanger ungdomsskole ved Røstad DOKUMENTKODE RIG RAP 02 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Levanger kommune OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Svein Roger Troset SAKSBEH Henning Tiarks ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk SAMMENDRAG Rapporten beskriver geotekniske prosjekteringsforutsetninger som legges til grunn for prosjektering av grunnarbeider for Levanger ungdomsskole ved Røstad Henning Tiarks Erling Romstad Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Svein Jarls gate Steinkjer Tlf NO MVA

4 Levanger ungdomskole ved Røstad INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Geoteknisk prosjektering Regelverk Tek 10 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger Geoteknisk kategori Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC) Kvalitetssystem Prosjekterings og utførelseskontroll Tiltakskategori Bruddgrensetilstander Dimensjoneringsmetode (STR og GEO) Partialfaktorer påvirkninger/lastvirkninger (A) Partialfaktorer grunnens egenskaper (M) & (R) Dimensjoneringsmetode 3 (generell geoteknisk prosjektering) Dimensjoneringsmetode 2 (peler) Topografi og grunnforhold Topografi Grunnforhold Utførte grunnundersøkelser Lagdeling Geotekniske parametre Sprøbruddmaterialer Dybder til berg Grunnvannstand Datainnsamling/supplerende undersøkelser Kartlegging av naboforhold Nabobygg/ infrastruktur Kabler og ledninger Rådgivning og vurdering Fundamentering Jordskjelv Utgraving/områdestabilitet Referanser RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 4 av 20

5 1 Innledning 1. Innledning I forbindelse med planlegging av nybygg «Ungdomsskole Levanger» er Multiconsult engasjert som geoteknisk rådgiver. Arbeidene baserer seg på prosjektskisse fra juni 2013, oversendt fra Levanger kommune som oppdragsgiver. Tabell 1: Oversikt plan, prosjektskisser Tegning/dokument Tittel/kommentar Mottatt dato Utomhus, DIVA Utomhus, Link Plan og snitt a a, b b, c c DIVA Plan & Design konkurranse Levanger ungdomsskole Røstad park (egen plan for parken) Plan & Design konkurranse Levanger ungdomsskole Bilde av utbyggingsområdet er vist i figur 1 1 og bygget er planlagt mellom parkeringsplass og Levangerelva nært til Holmhaugen, som vist på figur 1 2. Undersøkelsesområdet Figur 1 1: Utklipp fra 3D ortofoto med markering av undersøkelsesområdet (data: RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 5 av 20

6 1 Innledning plassering nybygg Figur 1 2: Utklipp fra reguleringsplan "Eiendom Røstad", med det aktuelle utbyggingsområde O6 og plassering nybygg. Foreliggende rapport behandler geotekniske forhold knyttet til fasen forprosjekt. Det gis en vurdering av prosjekteringsforutsetninger og fundamenteringsalternativer. Planlagt bygg skal utføres uten kjeller med to etasjer over terreng. kt +6,5 kt +6,5 Figur 1 3: Utklipp av foreløpig snitt tegning akse bb og cc. Tegning A RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 6 av 20

7 2 Geoteknisk prosjektering 2. Geoteknisk prosjektering 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: TEK 10 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger NS EN : NA:2008 (Eurokode 0) NS EN : NA:2008 (Eurokode 7) NS EN : NA:2008 (Eurokode 8) NS EN : NA:2008 (Eurokode 8) NS 8141, utgave av juni Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk. I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger benyttet: NVEs Retningslinjer for Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag [11]. Peleveiledningen 2012, Norsk Geoteknisk forening (NGF) Statens vegvesen (SV), Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging, 6. utgave, juni 2010 Følgende klassifisering av prosjektet er valgt og grunngitt i de påfølgende kapitler: Geoteknisk kategori 2 Pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 Kontrollklasse Normal for prosjektering og utførelse Tiltakskategori K3 og uavhengig kontroll etter «kvikkleireveiliederen»[11] RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 7 av 20

8 2 Geoteknisk prosjektering 2.2 Tek 10 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger I henhold til TEK10 7 [12] skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred). Nærmeste vassdrag er Levangerelva og Leirabekken og figur 2 1 viser flomutsatte områder ved vassdragene. Utbyggingsområde er ikke flomutsatt. Planlagt nybygg Figur 2 1: Flomutsatte områder.( Grunnundersøkelsene viser at det er kvikkleire lokalt i området og en tidligere vurdering av områdestabiliteten tilsier at stabiliteten mot Levangerelva og Leirabekken er tilfredsstillende [15]. Byggetomta er ikke utsatt for initialras langs Levangerelva / Leirabekken og ikke truet av ras fra andre kartlagte kvikkleirefaresoner. Kravene i TEK10 7 er dermed ivaretatt. For videre prosjektering må NVE`s retningslinjer følges [11] RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 8 av 20

9 2 Geoteknisk prosjektering 2.3 Geoteknisk kategori NS EN :2004+NA:2008 [2] stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 Krav til prosjektering. Bygget skal utføres uten kjeller og det blir kun graving for fundamenter/pelehoder, samt grunne grøfter for tekniske anlegg. Alle gravearbeider er forutsatt å foregå i åpen skjæring. Det er utført grunnundersøkelser på området, og man har relativt omfattende erfaring fra tilsvarende grunnforhold og utgraving. Det skal generelt ikke foretas utgraving under grunnvannstanden og inngrep i terrenget (skjæring og fylling) er planlagt slik at områdestabiliteten ikke forverres. Prosjektet betraktes som en konvensjonell konstruksjon uten unormal risiko eller vanskelige grunn eller belastningsforhold. Med dette som grunnlag velges dermed krav til prosjektering i henhold til geoteknisk kategori 2. Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at de grunnleggende kravene blir oppfylt. 2.4 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC) NS EN 1990:2002+NA:2008 [1] definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901). For de aktuelle grunnarbeidene velges geotekniske arbeider plassert i pålitelighetsklasse 2, dvs. arbeidene knyttes til tabellens klassifisering for kontor og forretningsbygg, skoler etc. 2.5 Kvalitetssystem NS EN 1990:2002+NA:2008 [1] krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS EN ISO 9000 serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Multiconsults kvalitetssystem tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er ivaretatt også for pålitelighetsklasse Prosjekterings og utførelseskontroll NS EN 1990:2002+NA:2008 [1] gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) at det for prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes kontrollklasse N (normal). For prosjektering gjelder dermed at det utføres grunnleggende kontroll ( egenkontroll ) og i tillegg kollegakontroll. Dette gjennomføres etter vanlig praksis i Multiconsult. Det er ikke krav til Uavhengig eller utvidet kontroll, men dette kan bli utført som følge av andre bestemmelser og relasjoner i prosjektet (se kap. 2.7). For utførelse innebærer denne kontrollklassen at det skal utføres basiskontroll av alt utført arbeid. I tillegg skal det utføres en intern systematisk kontroll som innebærer regelmessig kontroll med faste rutiner og dokumentasjon. Uavhengig kontroll kreves ikke. 2.7 Tiltakskategori NVEs veiledning til retningslinje Flaum og skredfare i arealplaner [11] definerer tre tiltakskategorier (K1 K3). Prosjektets krav til sikkerhetsnivå, vurderinger, beregninger og kontroller avhenger av tiltakskategori og områdets faregradsklasse RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 9 av 20

10 2 Geoteknisk prosjektering Planlagt skolebygg er en viktig samfunnsfunksjon og vil medføre en økning av antall personer i området. Prosjektet vil da i henhold til [11] plasseres i Tiltakskategori K3: Tiltak som innebærer viktige samfunnsfunksjoner. Før utbygging kreves det følgende vurderinger i denne kategorien: Faregradsevaluering Stabilitetsanalyse med krav om γ m 1,4 eller prosentvis forbedring Skjerpet kontroll tilsvarende Pålitelighetsklasse 3, Eurokode 0 [1] 2.8 Bruddgrensetilstander Følgende bruddgrensetilstander er aktuelle for geoteknisk design i prosjektet [2]. STR: Intern svikt eller for stor deformasjon i konstruksjon eller bærende deler, medregnet f.eks. fundamenter, peler eller kjellervegger, der konstruksjonsmaterialenes fasthet gir et betydelig bidrag til motstanden. GEO: Svikt eller for stor deformasjon i grunnen, der fastheten av jord eller berg gir et betydelig bidrag til motstanden. Eurokoden åpner for bruk av både strengere og mildere verdier for partialfaktorer enn de som er anbefalt i tillegg A eller nasjonalt tillegg. 2.9 Dimensjoneringsmetode (STR og GEO) Dimensjoneringsmetode 3 blir benyttet for all annen geoteknisk prosjektering enn peler. Følgende sett av partialfaktorer blir benyttet for denne dimensjoneringsmetoden ( , ref. [2] og NA.A1.3.1(5) (side 7) [1]: Påvirkninger / lastvirkninger: Grunnens egenskaper: Motstand: A1 (konstruksjonslaster) & A2 (geotekniske laster) M2 R3 For peler benyttes dimensjoneringsmetode 2 der følgende sett av partialfaktorer blir benyttet ( , ref. [6] og NA.A1.3.1(5) [1]): Påvirkninger / lastvirkninger: Grunnens egenskaper: Motstand: A1 (konstruksjonslaster) M1 R Partialfaktorer påvirkninger/lastvirkninger (A) Partialfaktor kan benyttes på selve lastene eller på virkningen av lastene (eksempelvis trafikklastens virkning på jordtrykk). Ved for eksempel bløt leire sjekkes begge innfallsvinkler dersom det er mistanke om ugunstigere situasjon (ref. EC0: NA.A1.3.1(5), side 7). Vi velger i dette prosjektet å benytte partialfaktor på selve lasta. To sett med lastfaktorer sjekkes for konstruksjonslaster i tilstandene STR/GEO (EC0: Tabell NA.A1.2 (B), ref [1]. Med benevning G for permanent last og Q for variable laster benyttes følgende kombinasjon av partialfaktorer på lastene: 6.10a: 1,35. G + 1,5. 0,7. Q = 1,35. G + 1,05. Q 6.10b: 0,89. 1,35. G + 1,5. Q = 1,20. G + 1,5. Q For eventuelle geotekniske laster benyttes lastfaktor 1,0 for permanente laster og 1,3 for variable laster. (EC0: Tabell NA.A1.2(C), ref [1]). For gunstige lastvirkninger, og for beregninger i ulykkesgrensetilstand, regnes det med partialfaktor 1,0 på lasta RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 10 av 20

11 2 Geoteknisk prosjektering 2.11 Partialfaktorer grunnens egenskaper (M) & (R) Dimensjoneringsmetode 3 (generell geoteknisk prosjektering) Følgende gjelder for partialfaktor på effektiv friksjon (tanϕ ) og kohesjon, udrenert skjærstyrke og tyngdetetthet etter dimensjoneringsmetode 3 (NA.A.3.2, ref [6] og Svv Hb016 fig.0.3, ref [13]): ' (M2) = 1.4 *) / c (M2) = 1.4 *) / cu (M2) = 1.4 / (M2) = 1.0 Partialfaktor for motstand forspente forankringer / støttekonstruksjoner / skråninger /områdestabilitet [6]: R;v (R3) = 1.0 (Bæreevne) *) R;h (R3) = 1.0 (Glidemotstand) I nasjonalt tillegg til Eurokode 7 er det tilrådd å øke partialfaktorer når det er fare for progressiv bruddutvikling i sprøbruddmaterialer eller når det kreves for å kunne utføre analysemetoden og beregning av problemstillingen i overensstemmelse med anerkjent praksis. Statens vegvesens håndbok 016 [9] er i utgangspunktet ikke relevant for prosjektet, men Figur 2 2 under viser veiledning til eventuell justering av materialkoeffisient. Figur 2 2: Svv hb016 veileder for valg av materialkoeffisient. [13] Dimensjoneringsmetode 2 (peler) Følgende gjelder for partialfaktor på effektiv friksjon (tanϕ ) og kohesjon, udrenert skjærstyrke og tyngdetetthet etter dimensjoneringsmetode 3 (Tabell NA.A.3.2, ref [6]): ' (M1) = 1.0 / c (M1) = 1.0 / cu (M1) = 1.0 / (M1) = 1.0 Partialfaktor for motstand ( R )avhenger av pelenes installasjonsmetode. Rammede peler kan være relevant i prosjektet. Følgende partialfaktorer for motstand er da aktuelle: b (R2) = 1.1 s (R2) = 1.1 t (R2) = 1.1 s;t (R2) = 1.2 (Spissmotstand) (Sidefriksjon) (Total bæreevne, trykkpel) (Sidefriksjon for strekkpel) Nedjustering av beregnet bæreevne for peler til karakteristisk bæreevne avhenger av korrelasjonsfaktorer som reflekterer usikkerhet ved metoden benyttet for å estimere bæreevnen og påliteligheten av denne ut fra omfanget av grunnundersøkelsene. Etter tabell NA.A.10 i Eurokode 7 [2] velges: = 1.45 for peler inne på tomta, der grunnforholdene er godt dokumenterte og vurderes som tilfredsstillende RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 11 av 20

12 3 Topografi og grunnforhold 3. Topografi og grunnforhold 3.1 Topografi Reguleringsområde O 6 er naturlig innrammet av Holmhaugen (+16,0) i nord og Levangerelva og Leirabekken i vest og sør. Området er ei jordbrukstomt og brukes som potetåker i dag. Terrenget heller jevn fra kote + 8 ned mot elve og bekkeleie på kote +0. Helningen kan karakteriseres med ca. 1:20 på flaten, og mot elve og bekkeleie med en moderat skråning på ca. 3 4 m høyde. Levangerelva har blitt erosjonsikret langs reguleringsområdet pga. den nye turstien som er etablert med en uordnet steinfylling langs østre elvekant. Turstien har blitt lagt inn i eksisterende terrenget med noe utslaking på den øvre sida av stien (se bilde side 3). Ved det aktuelle reguleringsområdet er det kun fjell i dagen ved den nordlige grensen mot Holmhaugen. Bergoverflaten faller av mot sør. Ved Leirabekken er dybden til berg > 30 m. Planlagt nybygg Figur 3 1: Skråbilde fra undersøkelsesområdet før turstien vart etablert. Levangerelva og Leirabekken i forgrunnen, bak Røstadstranda ved Trondheimsfjord. (data: RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 12 av 20

13 3 Topografi og grunnforhold 3.2 Grunnforhold Utsnitt av kvartærgeologisk kart er vist i Figur 3 2. For den aktuelle tomten er det avmerket marin strandavsetning som dekker marine havavsetninger (leire). Figur 3 2: Kvartærgeologisk kart (kilde: NGU) Utførte grunnundersøkelser Det er tidligere utført grunnundersøkelser i området. Relevante, tidligere grunnundersøkelser er listet opp i tabell 1. Tabell 2: Datagrunnlag Rapport nr. Firma År Oppdragsnavn o.1760 Kummeneje 1974 Kloakkanlegg, Levangerelva /14/ R Multiconsult 2011 VA anlegg Levanger Verdal, datarapport /13/ Multiconsult 2013 Ungdomsskole Røstad områdestabilitet /15/ Multiconsult 2013 Grunnundersøkelse ungdomsskole Røstad, datarapport /16/ Figur 3 3 viser borplan over utførte undersøkelser, samt orienterende plassering av planlagt nybygg. Det foreligger resultater fra laboratoriearbeider som omfatter også treaksialforsøk ødometerforsøk RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 13 av 20

14 3 Topografi og grunnforhold Figur 3 3: Boringer i undersøkelsesområdet Lagdeling Undersøkelsesområdet er merket på kvartærgeologisk kart som strandavsetning med silt og sand som dominerende kornstørrelse i topplaget. Grunnundersøkelser viser at undersøkelsesområdet er preget av finkornete friksjonsmasser (strandavsetninger) i topplaget i varierende tykkelse. Under topplaget er det påvist finkornete kohesjonsmaterialer, som stort sett består av leire i alle borpunktene. Leira er lagdelt og inhomogen når det gjelder sensitivitet og styrke. Grunnforholdene i undersøkelsesområdet kan beskrives med en karakteristisk lagdeling: Lag 1 : Lag 2: Lag 3: Silt Sand, med sterkt omdannet organisk materiale i toppen forekommer mellom 0,0 4,0 m dybde, Silt Sand, leirig, finsandig, friksjonsmateriale Leire Silt lagdelt forekommer mellom 3,0 8,0 m dybde, Leire Silt, finsandig, lagdelt med mye skjellrester lokalt kvikkleire, bløt til middels fast Leire, enkelte tynne finsandlag forekommer mellom 8,0 30,0 m dybde, Leire, siltig finsandig, bløt til middels fast, lite sensitiv Ved borpunkt 4MC13 og borpunkt 7MC13 er det påvist kvikkleire i opptil 1 m mektighet i lag 2. De øvrige sonderingsprofiler som indikerer kvikkleire eller sprøbruddmaterialer tyder på at mektigheten av dette laget varierer fra 1 m 2 m, og forekomsten ligger stort sett i 5 m til 8 m dybde RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 14 av 20

15 3 Topografi og grunnforhold Geotekniske parametre Figur 3 4 viser resultater fra to av de opptatte prøveserier på tomten, hhv. ved borpunkt nr. 4MC13 og borpunkt nr. 7MC13 påfigur 3 5. Figur 3 4: Rutinedata fra borpunkt 4MC13 Figur 3 5: Rutinedata fra borpunkt 7MC RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 15 av 20

16 3 Topografi og grunnforhold Leira er kompressibel og normalkonsolidert med tolket OCR i området 1,2. Vurderinger for udrenert sjærfasthet kan utføres på grunnlag av CPTU sonderingene som vist i Figure 3-6. Anisotropifaktorer kan estimeres fra erfaringer i området og fra litteraturen. b) a) 7,5 m kvikkleire 8,9 m bergoverflate Figure 3 6: Skjærfastfetsprofiler fra CPTU tolkning a) bp 7MC13 og b) 2MC Sprøbruddmaterialer Kvikkleire og sensitiv leire benevnes samlet som sprøbruddmaterialer ( Kvikkleire: omrørt skjærfasthet < 0,5 kpa. Sensitiv leire: sensitivitet > 15 og omrørt skjærfasthet mellom 0,5 kpa og 2,0 kpa). Sprøbruddmaterialer forekommer lokalt i undersøkelsesområdet som vist i figur 3 7. Boringene er klassifisert med utganspunkt i NVEs retningslinjer /Ref 1/. Det er borpunkter med prøveserie som med sikkerhet kan betraktes som sprøbruddmateriale og som får rød status. Et borpunkt med en sondering (ingen prøveserie) som indikerer sprøbruddmateriale få oransje status. Følgende tre fargekoder er benyttet: Rød: Sprøbruddmateriale Oransje: Mulig sprøbruddmateriale Grønn: Ikke påvist sprøbruddmateriale RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 16 av 20

17 3 Topografi og grunnforhold Figure 3 7: Klassifisering av borpunktene: rød=påvist sprøbruddmateriale, orange=antatt sprøbruddmateriale, grønn=ikke sprøbruddmateriale. 3.4 Dybder til berg Resultatet av utførte totalsonderinger med fjellkontrollboring viser at dybden til antatt berg varierer mellom ca. 1,3 og 24,1 m i borpunktene, dvs. fjellkoter varierende mellom ca. kote +5,4 og kote 18,8. Dreietrykksonderingene ved Leirabekken indikerer ca. 30 m dybde til berg Fra berggrunnskart fra NGU fremkommer det at berggrunnen består av leirskifer, fyllitt og grønnskifer. 3.5 Grunnvannstand Piezometermålinger ved borpunktene 2MC13, 7MC13 og 750A viser hydrostatisk poretrykksfordeling i grunnen. Grunnvannsnivået er registrert ca. 1,5 2 m under terrenget og følger terrenghelningen mot Levangerelva /Leirabekken. Grunnvannstanden varierer med årstid og nedbørsforhold og antas å stå opp mot terrenget i deler av året. 3.6 Datainnsamling/supplerende undersøkelser Med bakgrunn i fotavtrykk av planlagt bygg, samt resultater av tilgjengelige undersøkelser er det etter vår vurdering behov for å utføre supplerende undersøkelser ved det nordlige hjørnet av bygget. Dette gir nødvendige grunnlag for prosjektering i forhold til bergoverflaten og vurdering av setningsegenskaper i det øvre laget. Det ansees som tilstrekkelig med fire fjellkontrollboringer og en prøveserie hvor det også måles organisk innhold av det øvre laget (Lag 1) RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 17 av 20

18 4 Kartlegging av naboforhold 4. Kartlegging av naboforhold 4.1 Nabobygg/ infrastruktur Nabobygg utenfor skoleområdet er Trønderhallen og Løa (idrettsanlegg) samt høgskolen. Det antas disse konstruksjoner er fundamentert til fjell. Utbyggingen omfatter kun mindre inngrep i grunnen, og avstanden til nabobygg er slik at konstruksjoner ville ikke bli påvirket av grunnarbeidene. Røstadalleen og tilkomst til Trønderhallen vil bli påvirket av anleggsarbeider. 4.2 Kabler og ledninger Opplysninger om kabler og rør innhentes før prosjekteringen. Det er strømledninger som krysser byggetomta og mot Leirabekken går det to VA traseer RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 18 av 20

19 5 Rådgivning og vurdering 5. Rådgivning og vurdering 5.1 Fundamentering Aktuelle fundamenteringsalternativer for bygget (2 etasjer uten kjeller) er: A. direkte fundamentering på banketter i leira B. pelefundamentering av bærende konstruksjoner, men golv på grunnen C. pelefundamentering av hele bygget med frittbærende golv A. Muligheten for å fundamentere bygget direkte i grunnen avhenger sterkt av høydeplasseringen. Langtidssetninger som følge av en oppfylling med tunge masser, vil utvikles over mange år. Dersom golvnivået i bygget ikke legges høyere enn nåværende terreng, må deler av bygget undersprenges, der det er grunt til fjell (nordvestlige hjørnet mot Holmhaugen). I så fall vil bidrag til setninger da hovedsakelig komme fra fundamentlastene. Dersom det må fylles opp under deler av bygget må det brukes lette masser for å unngå uakseptable differansesetninger. Tillatt grunntrykk for fundamentene i øvre laget settes lik 120 kpa som en konservativ antakelse som må vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. B. Fundamentering av bygget på peler til fjell er et aktuelt alternativ. Rimeligste peletype er betongpeler. Bergoverflaten antas å være skrående og er påvist i dybder fra 1,3 m til ca. 20 m, som medfører varierende pelelengder og lokalt alternative løsninger der det er grunt til fjell. Typiske kapasiteter av betongpeler vil være mellom 1500 kn og 3000 kn for dimensjonerende tverrsnittskapasitet uten moment [10]. Grunnforholdene tilsier at det kan benyttes rammede betongpeler som anses som mest kostnadsoptimalt. Metoden medfører imidlertid støy. Pelene dimensjoneres i henhold til Peleveiledningen 2012 [10] med: N i = f a N d N i = installert kapasitet f a = reduksjonsfaktor (avh. av peletype/grunnforhold mm.) N d = dimensjonerende kapasitet av pelematerialet Ved oppfylling under eller nær bygget, vil det måtte gjøres fradrag i utnyttbar pelekapasitet for påhengskrefter som følge av setninger. C. Dersom golvnivået i bygget kommer over nåværende terreng, må golvet enten bygges frittbærende og golv på grunnen, eventuelt ved bruk av lette masser. Fundamenteringsalternativer B./C. ansees som mest aktuelt for prosjektet. 5.2 Jordskjelv Prosjektet kan dimensjoneres for seismiske laster etter grunntype D [3]. 5.3 Utgraving/områdestabilitet Prosjektet i skal ivareta lokal og områdestabiliteten under graving og fyllingsarbeider. Det skal foretas en stabilitetsvurdering for anleggsfasen og permanent tilstand for skråningen mot Levangerelva og mot Leirabekken. Geometrigrunnlag for vurderinger må oppdateres RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 19 av 20

20 6 Referanser 6. Referanser [1] Standard Norge, Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN 1990:2002+NA:2008, Apr [2] Standard Norge, Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2004+NA:2008, Nov [3] Standard Norge, Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger., Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2004+NA:2008, Dec [4] Standard Norge, Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2004+NA:2008, Nov [5] Standard Norge, Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk., Standard Norge, Norsk standard NS 8141, Jun [6] Standard Norge, Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1 1: Stålkonstruksjoner, allment, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2005+NA:2008, Feb [7] Standard Norge, Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1 8: Knutepunkter og forbindelser, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2005+NA:2009, Oct [8] Standard Norge, Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 5: Peler (spunt), Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2007+NA:2010, Feb [9] V. Statens vegvesen, Geoteknikk i vegbygging (Håndbok 016), Vegdirektoratet, Oslo, Veiledning, Jun [10] Den Norske Pelekomié, Peleveiledningen 2012, 2012th ed. Norsk Geoteknisk Forening (NGF), [11] (NVE) Norges vassdrags og energidirektorat, Flaum og skredfare i arealplanar, NVE, Oslo, NVE retningslinjer Retningslinjer nr , Apr [12] TEK 10: FOR Nr 489 Forskrift Om Tekniske Krav Til Byggverk (Byggteknisk Forskrift). FOR Nr 489, [13] MULTICONSULT AS (2011): VA anlegg Levanger Verdal, datarapport R RIG RAP 01, datert 29. juni [14] Kummeneje (1974): Levanger kommune, Kloakkanlegg Levangerelva. rapport o.1760, 20. november [15] MULTICONSULT AS (2013): Ungdomsskole Røstad, områdestabilitet RIG RAP 01_rev00, datert 31. mai [16] MULTICONSULT AS (2013): Ungdomsskole Røstad, grunnundersøkelse datarapport RIG RAP 01_rev00, datert 12. juli RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 20 av 20

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4

Vedlegg A. Innhold RIG NOT 002_rev00 Vedlegg A 14. november 2014 Side 1 av 4 Lade alle 67 69 Forutsetninger for prosjektering multiconsult.no Vedlegg A Innhold... 2 1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering... 2 1.2 Geotekniske problemstillinger... 2 1.3 TEK 10 7, Sikkerhet

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering Det skal graves ned til kote +39,70 for å etablere byggegrop for bygging av pumpestasjonen, det blir ca. 6 m gravedybde fra eksisterende terreng. Pumpestasjonens utvendige mål er ikke avklart i detalj.

Detaljer

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed:

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: 2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: ü NS-EN 1990-1:2002 + NA:2008 (Eurokode 0), ü NS-EN 1997-1:2004

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. Grunnundersøkelser. Grunnlagsdokumenter. Topografi og løsmasser

1 Innledning. 2 Grunnlag. Grunnundersøkelser. Grunnlagsdokumenter. Topografi og løsmasser Boligfelt Hovin Geoteknisk prosjektering multiconsult.no 1 Innledning Multiconsult ASA er i forbindelse med planlagt boligfelt på Hovin i Melhus kommune engasjert som geoteknisk rådgiver av Cervus Eiendom

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser

Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske vurderinger med dokumentasjon fra grunnundersøkelser Side 1 av 14 Skanska Teknikk Konstruksjonsavdelingen Geoteknisk Rapport Utarbeidet av: Dato: Svein Torsøe 12.08.2016 Kontrollert av: Pernille Rognlien 0 Revisjon: Åsmoen -Jessheim, Ullensaker Geotekniske

Detaljer

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak.

Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende for en utgraving med maksimal 1,8 m dybde uten tiltak. Oppdragsgiver: Horten kommune Oppdragsnr.: 5168243 Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 00 Geoteknisk vurdering av Holtenbakken Sammendrag/konklusjon Lokalstabilitet for graving av grøftene vurderes å være tilfredsstillende

Detaljer

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Astrid T. Øveraas Espen Thorn Espen Thorn REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Ulven - Felt B2 DOKUMENTKODE 129857-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OBOS Forretningsbygg AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Einar Thorsrud SAKSBEHANDLER

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo NOTAT OPPDRAG Tjalghallen Brønnøysund DOKUMENTKODE 416683 RIG NOT 001 EMNE Geoteknisk grunnlag for totalentreprise TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tjalghallen AS ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

1 Innledning. 2 Topografi og grunnforhold NOTAT SAMMENDRAG

1 Innledning. 2 Topografi og grunnforhold NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Alta Lufthavn, Forlengelse av rullebane DOKUMENTKODE 711796-RIG-NOT-001 EMNE Prosjekteringsforutsetninger og geotekniske vurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alta kommune ANSVARLIG

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 NOTAT Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori.

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori. TEKNISK NOTAT TIL: Askim Entreprenør AS v/thor-ole Riiser Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111097 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Askim. Eid barnehage

Detaljer

Utarbeidet Jimmie Ekbäck Knut Espedal Knut Espedal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet Jimmie Ekbäck Knut Espedal Knut Espedal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Mikkelsbråten, gbnr 37/502 og 37/505 DOKUMENTKODE 814882-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stigen AS OPPDRAGSLEDER Ekbäck, Jimmie KONTAKTPERSON Jack Fossum UTARBEIDET AV

Detaljer

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 NOTAT Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 Prosjekt nr: 2700_543 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Kopi: Dokumentnummer:

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Bygg & Infrastruktur

NOTAT SAMMENDRAG. Bygg & Infrastruktur NOTAT OPPDRAG Fv. 260 Frogner Bru DOKUMENTKODE 126495-RIG-NOT-005 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDER Ingrid Christensen KONTAKTPERSON Håkon Håversen SAKSBEH

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ).

Krav til absolutt sikkerhet for oppfyllingen er F 1,25 (i henhold til tabell A.4. i NS-EN ). 7 Plastring...4 8 Kai...4 9 Sluttkommentar...5 10 Referanser...5 Vedlegg 1: Geoteknisk prosjektering...6 1 Regelverk...6 Geoteknisk kategori...6 Pålitelighetsklasse (CC/CR)...6 Tiltaksklasse i henhold

Detaljer

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse MHB OAF MHB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG E18 Retvet - Vinterbro DOKUMENTKODE 125103-RIG-NOT-017 EMNE Utredning av områdestabilitet deponi 1 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak OPPDRAGSLEDER Magnus Hagen Brubakk KONTAKTPERSON

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 003 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Elin Enlid SAKSBEHANDLER

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger

Schuckertlinna. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Askim kommune Schuckertlinna Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger 2017-01-16 Oppdragsgiver: Askim kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Petter-Ole Kartnes Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4,

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn:

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn: GEOTEKNSIK NOTAT Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014 Enebakk kommune Flateby sentrumsutvikling AS Til: v/ byggesaksavdeling v/vidar Kolstad Oppdragsnavn: Emne: Tiltaksklasse (SAK10): Oppdragsgiver:

Detaljer

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT NORDRE KONGSVEI, OMSORGSBOLIGER FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Fredrikstad kommune EMNE DATO / REVISJON: 3. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512294-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Eksempler

NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Eksempler NVE-veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Eksempler Eks. 1 Reguleringsplan for boligområde Fra den innledende geotekniske vurderingen: «De orienterende grunnundersøkelsene tyder på sensitive masser

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB Tittel: Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Dokumentnummer: PGCAas-RIG-ENOT-104 Til: Statsbygg Kopi: Sammendrag:

Detaljer

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan

2 Terreng og grunnforhold. 3 Myndighetskrav. 4 Geoteknisk vurdering. Geoteknisk vurdering for reguleringsplan 2 Terreng og grunnforhold Terrenget i området ved den planlagte utvidelsen av kirkegården ligger tilnærmet flatt på mellom ca. kote 13 15. Elveskråningene mot Vikelva i nord har gjennomsnittlig helning

Detaljer

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor.

Til orientering er det for planlagte bygg oppgitt myndighetskrav nedenfor. NOTAT Dato 9.6.2016 Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fore Boligtun Byggalf AS G-Not-001-1350015437 Olav-Inge Alfheim Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

Røyrvik idretts og svømmehall

Røyrvik idretts og svømmehall RAPPORT Røyrvik idretts og svømmehall OPPDRAGSGIVER Trønderplan AS EMNE DATO / REVISJON: 10. mars 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 417370 RIG RAP 002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

Utsendelse Siri Ulvestad Odd Arne Fauskerud Odd Arne Fauskerud REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendelse Siri Ulvestad Odd Arne Fauskerud Odd Arne Fauskerud REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Jaktlia 1 DOKUMENTKODE 128442 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Backe Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Siri Ulvestad KONTAKTPERSON Gry Kleven SAKSBEH Siri Ulvestad KOPI ANSVARLIG

Detaljer

Vuku barnehage, geoteknisk prosjekteringsgrunnlag

Vuku barnehage, geoteknisk prosjekteringsgrunnlag Vedlegg 7 NOTAT Til: Fra: Verdal kommune v/sven A. Lersveen Norconsult v/henning Tiarks Dato 2017-03-17 Vuku barnehage, geoteknisk prosjekteringsgrunnlag 1 Orientering På eksisterende barnehagetomt i Vuku

Detaljer

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser

D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser D2-4 Sammenstilling av grunnundersøkelser RAPPORT E6 Hvam-Gardermoen N. OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Foreløpig rapport - Sammenstilling av grunnundersøkelser E6 Skedsmovollen - Grankrysset DATO

Detaljer

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112100n1 Prosjekt: 111258 Utarbeidet av: Eelco van Raaij

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Geoteknisk kategori og -konsekvensklasse GS-BRU, NUMEDALEN. FUNDAMENTERING

NOTAT. 1. Generelt. 2. Geoteknisk kategori og -konsekvensklasse GS-BRU, NUMEDALEN. FUNDAMENTERING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350003526, GS-bru, Numedalen Statens vegvesen, Region Nord G-not-001 Kjetil Løding, Statens vegvesen, Region Nord Fra Kopi Morten Tveit Knut Gjerding-Smith, Haug og Blom-Bakke

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan for nytt Teaterhus i Verdal sentrum Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD

NOTAT. Reguleringsplan for nytt Teaterhus i Verdal sentrum Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD Til: Verdal kommune, ved Oddvar Govasmark, oddvar.govasmark@verdal.kommune.no Fra: Norconsult ved Sindre Sandbakk, sindre.sandbakk@norconsult.com Dato/Rev: 2015-02-13/00 Reguleringsplan for nytt Teaterhus

Detaljer

Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet

Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet Sammendrag/konklusjon Det er tenkt å etablere en kulvert under dagens jernbanetrase for å forbinde Hans Egedes vei og Marcus Thranes vei, i Lørenskog

Detaljer

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-3 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET Stabilitetsberegninger og -vurderinger STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL Rev. B 31.10.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Lier Hageby DOKUMENTKODE 128205-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Vemund Stensrud Thorød KONTAKTPERSON Trine Aagesen SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Generelt om nye standarder for prosjektering

Generelt om nye standarder for prosjektering EUROKODER 7 Hva betyr den for ingeniørgeologen? Generelt om nye standarder for prosjektering Merete H Murvold og Roald Sægrov Standard Norge Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som

Detaljer

Reguleringsplan for Nordsileiret, Steinkjer - område B17, søndre del Geotekniske vurderinger

Reguleringsplan for Nordsileiret, Steinkjer - område B17, søndre del Geotekniske vurderinger Til: Steinkjer kommune v/egil Stensheim egil.stensheim@steinkjer.kommune.no Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.no Dato: 2014-11-14 Reguleringsplan for Nordsileiret, Steinkjer -

Detaljer

Utsendt ifm 1. gangsbehandling av regulering Martin Holst

Utsendt ifm 1. gangsbehandling av regulering Martin Holst NOTAT OPPDRAG 416028 Sivert Thonstad s vei 29 DOKUMENTKODE 416028 - RIG - NOT - 001 EMNE Vurdering av bebyggbarhet TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON KOPI LINCON AS Rune Leseth ANSVARLIG ENHET

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409 Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger 3.-partskontroll av

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser.

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Dato: 21.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge barnehage i

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 2014-10-16: revisjon 1 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger

Detaljer

MULTICONSULT. 3. Topografi og grunnforhold

MULTICONSULT. 3. Topografi og grunnforhold N Figur 1: Planområdet med dagens bebyggelse 3. Topografi og grunnforhold Tomteområdet er i dag en blanding av bebygd areal med næringsbygg og enkelte boliger. På de ubebygde arealene er det en del vegetasjon

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc.

Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. NOTAT OPPDRAG Nytt Vestre Viken sykehus DOKUMENTKODE 126952-RIG-NOT-001 EMNE Vurdering av stabilitetforholdene etter oppfylling og fundamentering av nye bygninger etc. TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Nytt

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: GEO 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: GEO 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Nord-Trøndelag fylkeskommune v/jan Halvard Haugen jan.halvard.haugen@ntfk.no Fra: Norconsult v/sindre Sandbakk sindre.sandbakk@norconsult.com Dato/Rev: 2015-01-20 Kopi til: Arcon prosjekt v/inge Fagerhaug

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: Fax: Oppdragsnr.:

NOTAT Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Steinkjer kommune v/egil Stensheim egil.stensheim@steinkjer.kommune.no Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.no Dato: 2014-11-14 Reguleringsplan for Nordsileiret, Steinkjer -

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. 2. Grunntype. Gystadmarka Boligsameie Grunntype og responsspektrum

MULTICONSULT. 1. Innledning. 2. Grunntype. Gystadmarka Boligsameie Grunntype og responsspektrum 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Blokkene planlegges med 4.etasjer og uten kjeller, og skal fundamenteres på peler

Detaljer

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt.

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt. NOTAT OPPDRAG Gamle Kongevei, Kløfta DOKUMENTKODE 128174-RIG-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Real Development AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Stein Alvern SAKSBEHANDLER Jeremy

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan

E18 Retvet - Vinterbro Reguleringsplan Reguleringsplan Notat Vurdering av områdestabilitet - Kråkstadelva FORORD Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ski og Ås kommuner grunnlag for reguleringsplan for ny E18 på strekningen Retvet Vinterbro

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland

Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland Cautus Geo. Geoteknisk notat 2015 Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland Jonas Hjelme Cautus Geo AS 05.10.2015 Cautus Geo. Geoteknisk notat Teknisk Notat Oppdragsgiver: Aune&Hovland Eiendom Oppdrag:

Detaljer

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien

Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse. 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri Tlf Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien 1. juni.17 P.nr. IAS2187 Knut Endre Øyri 1 Notat nr. IAS 2187-1 Dato: 1. juni 2017 Prosjekt Anleggsveg Sundevja-Kirkeveien Prosjektnr. 2187 Saksbehandler Johanna L. Rongved Tlf. 97164699, johanna@instanes.no

Detaljer

NOTAT. Mule boligfelt, Levanger - reguleringsplan Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD 3 GEOTEKNISKE VURDERINGER

NOTAT. Mule boligfelt, Levanger - reguleringsplan Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD 3 GEOTEKNISKE VURDERINGER Til: Levanger kommune v/john Helge Holmen john.helge.holmen@levanger.kommune.no Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato/Rev: 2015-09-11 Mule boligfelt, Levanger - reguleringsplan

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

Aktuell strekning for geoteknisk vurdering

Aktuell strekning for geoteknisk vurdering 1. Innledning Statens vegvesen skal etablere ny gang- og sykkelvei på Høvik, og Bærum kommune skal samtidig etablere ny VA-omlegging på strekningen Hestenga Sarbuvollveien. Vår oppdragsgiver er Hjellnes

Detaljer

Planfri kryssing av Nordlandsbanen, Skogn

Planfri kryssing av Nordlandsbanen, Skogn Levanger kommune Planfri kryssing av Nordlandsbanen, Skogn 2015-10-02 Oppdrags-rapport nr.: 5144002-RIG 02 Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Rapport tittel: Planfri kryssing av Nordlandsbanen,

Detaljer

Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner.

Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner. Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner. Stabilitetsanalyser i kvikkleire Erfaringer etter innføring av kvikkleireveilederen. Reglene i TEK 10 gjelder ikke bare

Detaljer

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru R.1507-2 BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT 06.02.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges ny gang- og sykkelbru i Bjørndalen. Sweco

Detaljer

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. A 11.07.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Prosjektnr: 06-136 Dato: Saksbehandler: FORELØPIG Kundenr: Dato: Kvalitetsikrer: Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Vormsund / Hvamsmoen

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Det pågår nå en planreguleringsfase, der det er behov for å gjennomføre grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering for prosjektet.

Det pågår nå en planreguleringsfase, der det er behov for å gjennomføre grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering for prosjektet. NOTAT Dato 03.02.2016 Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fra Kopi Søndre Egge barnehage, Reguleringsplan Steinkjer kommune G-not-001 Steinkjer kommune v/jon Birger Johnsen v/per Arne Wangen Rambøll Mellomila

Detaljer

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold NOTAT Oppdrag 1350005925 Skoletomter Hønefoss sør Kunde Ringerike kommune Notat nr. G-not-001 Dato 31.10.2014 Til Nina Solli, Ringerike Kommune Fra Tor-Ivan Granheim, Rambøll Kopi Vurdering av geotekniske

Detaljer

5 Kontrollklasser - prosjektering og utførelse 4. 8 Geotekniske dimensjoneringsparametere 6

5 Kontrollklasser - prosjektering og utførelse 4. 8 Geotekniske dimensjoneringsparametere 6 STATENS VEGVESEN REGION ØST PROSJEKTERINGSFORUTSETTNI NGER GEOTEKNISK PROJEKTERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com FV 109 ALVIM TORSBEKKDALEN

Detaljer

Geoteknisk prosjekteringsrapport

Geoteknisk prosjekteringsrapport Geoteknisk prosjekteringsrapport Namdalseid kommune Skred Statland Oppdrag nr: 1350002338 Rapport nr. 02 Dato: 2014.05.16 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 PROSJEKTET... 4 2 KRAV... 4 3

Detaljer

Områdestabilitet Børsa sentrum

Områdestabilitet Børsa sentrum RAPPORT Områdestabilitet Børsa sentrum OPPDRAGSGIVER Skaun kommune EMNE Utredning i henhold til 's veileder 7/2014 DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 417055-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

REMA 1000 Rissa RAPPORT. Strømmen Eiendom AS. Geoteknisk prosjektering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE

REMA 1000 Rissa RAPPORT. Strømmen Eiendom AS. Geoteknisk prosjektering RIG-RAP-002 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT REMA 1000 Rissa OPPDRAGSGIVER Strømmen Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 2. november 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 418076-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

VEILEDER FOR BRUK AV EUROKODE 7 TIL BERGTEKNISK PROSJEKTERING VERSJON 1, NOVEMBER 2011 NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

VEILEDER FOR BRUK AV EUROKODE 7 TIL BERGTEKNISK PROSJEKTERING VERSJON 1, NOVEMBER 2011 NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE VEILEDERFORBRUKAVEUROKODE7 TILBERGTEKNISKPROSJEKTERING VERSJON1,NOVEMBER2011 NORSKBERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: NorskJord ogfjelltekniskforbund InternationalSocietyforRockMechanics InternationalAssociationforEngineeringGeologyandtheEnvironment

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111466n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Skolebakken

Detaljer

ROLIGHETEN I SARPSBORG

ROLIGHETEN I SARPSBORG FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Grenseveien 88 0605 OSLO TLF 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

Til: Avanti Prosjekt as Jannicke Bergh Kopi:

Til: Avanti Prosjekt as Jannicke Bergh Kopi: Notat RIG-02 Oppdrag: Barnehageutvikling Fet. Tienbråten Dato: 8. mai 2013 Emne: Oppdr.nr.: 124892 Til: Avanti Prosjekt as Jannicke Bergh jannicke.bergh@avantiprosjekt.no Kopi: Utarbeidet av: Lars Mørk

Detaljer

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse Rapport nr. : 2009.044 Revisjon nr. : - Dato : 07.05.09 Rapport tittel: Eid kommune Rapport nr. :2009.044 Revisjon nr. : Dato :07.05.09 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Magne Bonsaksen Ing. Arne

Detaljer

Ranheim Vestre, 3. partskontroll

Ranheim Vestre, 3. partskontroll Ranheim Eiendomsutvikling AS Ranheim Vestre, 3. partskontroll Vurdering av områdestabilitet 2014-10-31 Oppdragsnr.: 5144879 0 31.10.2014 Rapport utarbeidet Lars Grande Haakon Kulberg Sindre Sandbakk Rev.

Detaljer