Rapport. Levanger ungdomsskole ved Røstad. Levanger kommune. Prosjekteringsforutsetninger OPPDRAGSGIVER EMNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Levanger ungdomsskole ved Røstad. Levanger kommune. Prosjekteringsforutsetninger OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 Rapport Levanger ungdomsskole ved Røstad OPPDRAGSGIVER Levanger kommune EMNE DATO: 21. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG RAP 02

2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet eller deler av det må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. Multiconsult har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra Multiconsult RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 2 av 20

3 RAPPORT OPPDRAG Levanger ungdomsskole ved Røstad DOKUMENTKODE RIG RAP 02 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Levanger kommune OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Svein Roger Troset SAKSBEH Henning Tiarks ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk SAMMENDRAG Rapporten beskriver geotekniske prosjekteringsforutsetninger som legges til grunn for prosjektering av grunnarbeider for Levanger ungdomsskole ved Røstad Henning Tiarks Erling Romstad Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Svein Jarls gate Steinkjer Tlf NO MVA

4 Levanger ungdomskole ved Røstad INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Geoteknisk prosjektering Regelverk Tek 10 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger Geoteknisk kategori Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC) Kvalitetssystem Prosjekterings og utførelseskontroll Tiltakskategori Bruddgrensetilstander Dimensjoneringsmetode (STR og GEO) Partialfaktorer påvirkninger/lastvirkninger (A) Partialfaktorer grunnens egenskaper (M) & (R) Dimensjoneringsmetode 3 (generell geoteknisk prosjektering) Dimensjoneringsmetode 2 (peler) Topografi og grunnforhold Topografi Grunnforhold Utførte grunnundersøkelser Lagdeling Geotekniske parametre Sprøbruddmaterialer Dybder til berg Grunnvannstand Datainnsamling/supplerende undersøkelser Kartlegging av naboforhold Nabobygg/ infrastruktur Kabler og ledninger Rådgivning og vurdering Fundamentering Jordskjelv Utgraving/områdestabilitet Referanser RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 4 av 20

5 1 Innledning 1. Innledning I forbindelse med planlegging av nybygg «Ungdomsskole Levanger» er Multiconsult engasjert som geoteknisk rådgiver. Arbeidene baserer seg på prosjektskisse fra juni 2013, oversendt fra Levanger kommune som oppdragsgiver. Tabell 1: Oversikt plan, prosjektskisser Tegning/dokument Tittel/kommentar Mottatt dato Utomhus, DIVA Utomhus, Link Plan og snitt a a, b b, c c DIVA Plan & Design konkurranse Levanger ungdomsskole Røstad park (egen plan for parken) Plan & Design konkurranse Levanger ungdomsskole Bilde av utbyggingsområdet er vist i figur 1 1 og bygget er planlagt mellom parkeringsplass og Levangerelva nært til Holmhaugen, som vist på figur 1 2. Undersøkelsesområdet Figur 1 1: Utklipp fra 3D ortofoto med markering av undersøkelsesområdet (data: RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 5 av 20

6 1 Innledning plassering nybygg Figur 1 2: Utklipp fra reguleringsplan "Eiendom Røstad", med det aktuelle utbyggingsområde O6 og plassering nybygg. Foreliggende rapport behandler geotekniske forhold knyttet til fasen forprosjekt. Det gis en vurdering av prosjekteringsforutsetninger og fundamenteringsalternativer. Planlagt bygg skal utføres uten kjeller med to etasjer over terreng. kt +6,5 kt +6,5 Figur 1 3: Utklipp av foreløpig snitt tegning akse bb og cc. Tegning A RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 6 av 20

7 2 Geoteknisk prosjektering 2. Geoteknisk prosjektering 2.1 Regelverk Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder dermed: TEK 10 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger NS EN : NA:2008 (Eurokode 0) NS EN : NA:2008 (Eurokode 7) NS EN : NA:2008 (Eurokode 8) NS EN : NA:2008 (Eurokode 8) NS 8141, utgave av juni Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk. I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger benyttet: NVEs Retningslinjer for Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag [11]. Peleveiledningen 2012, Norsk Geoteknisk forening (NGF) Statens vegvesen (SV), Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging, 6. utgave, juni 2010 Følgende klassifisering av prosjektet er valgt og grunngitt i de påfølgende kapitler: Geoteknisk kategori 2 Pålitelighetsklasse (CC/RC) 2 Kontrollklasse Normal for prosjektering og utførelse Tiltakskategori K3 og uavhengig kontroll etter «kvikkleireveiliederen»[11] RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 7 av 20

8 2 Geoteknisk prosjektering 2.2 Tek 10 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger I henhold til TEK10 7 [12] skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred). Nærmeste vassdrag er Levangerelva og Leirabekken og figur 2 1 viser flomutsatte områder ved vassdragene. Utbyggingsområde er ikke flomutsatt. Planlagt nybygg Figur 2 1: Flomutsatte områder.( Grunnundersøkelsene viser at det er kvikkleire lokalt i området og en tidligere vurdering av områdestabiliteten tilsier at stabiliteten mot Levangerelva og Leirabekken er tilfredsstillende [15]. Byggetomta er ikke utsatt for initialras langs Levangerelva / Leirabekken og ikke truet av ras fra andre kartlagte kvikkleirefaresoner. Kravene i TEK10 7 er dermed ivaretatt. For videre prosjektering må NVE`s retningslinjer følges [11] RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 8 av 20

9 2 Geoteknisk prosjektering 2.3 Geoteknisk kategori NS EN :2004+NA:2008 [2] stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 Krav til prosjektering. Bygget skal utføres uten kjeller og det blir kun graving for fundamenter/pelehoder, samt grunne grøfter for tekniske anlegg. Alle gravearbeider er forutsatt å foregå i åpen skjæring. Det er utført grunnundersøkelser på området, og man har relativt omfattende erfaring fra tilsvarende grunnforhold og utgraving. Det skal generelt ikke foretas utgraving under grunnvannstanden og inngrep i terrenget (skjæring og fylling) er planlagt slik at områdestabiliteten ikke forverres. Prosjektet betraktes som en konvensjonell konstruksjon uten unormal risiko eller vanskelige grunn eller belastningsforhold. Med dette som grunnlag velges dermed krav til prosjektering i henhold til geoteknisk kategori 2. Dette innebærer at prosjekteringen bør omfatte kvantitative geotekniske data og analyser for å sikre at de grunnleggende kravene blir oppfylt. 2.4 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/RC) NS EN 1990:2002+NA:2008 [1] definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B (informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell NA.A1 (901). For de aktuelle grunnarbeidene velges geotekniske arbeider plassert i pålitelighetsklasse 2, dvs. arbeidene knyttes til tabellens klassifisering for kontor og forretningsbygg, skoler etc. 2.5 Kvalitetssystem NS EN 1990:2002+NA:2008 [1] krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS EN ISO 9000 serien for konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Multiconsults kvalitetssystem tilfredsstiller sistnevnte, og kravet er ivaretatt også for pålitelighetsklasse Prosjekterings og utførelseskontroll NS EN 1990:2002+NA:2008 [1] gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) at det for prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes kontrollklasse N (normal). For prosjektering gjelder dermed at det utføres grunnleggende kontroll ( egenkontroll ) og i tillegg kollegakontroll. Dette gjennomføres etter vanlig praksis i Multiconsult. Det er ikke krav til Uavhengig eller utvidet kontroll, men dette kan bli utført som følge av andre bestemmelser og relasjoner i prosjektet (se kap. 2.7). For utførelse innebærer denne kontrollklassen at det skal utføres basiskontroll av alt utført arbeid. I tillegg skal det utføres en intern systematisk kontroll som innebærer regelmessig kontroll med faste rutiner og dokumentasjon. Uavhengig kontroll kreves ikke. 2.7 Tiltakskategori NVEs veiledning til retningslinje Flaum og skredfare i arealplaner [11] definerer tre tiltakskategorier (K1 K3). Prosjektets krav til sikkerhetsnivå, vurderinger, beregninger og kontroller avhenger av tiltakskategori og områdets faregradsklasse RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 9 av 20

10 2 Geoteknisk prosjektering Planlagt skolebygg er en viktig samfunnsfunksjon og vil medføre en økning av antall personer i området. Prosjektet vil da i henhold til [11] plasseres i Tiltakskategori K3: Tiltak som innebærer viktige samfunnsfunksjoner. Før utbygging kreves det følgende vurderinger i denne kategorien: Faregradsevaluering Stabilitetsanalyse med krav om γ m 1,4 eller prosentvis forbedring Skjerpet kontroll tilsvarende Pålitelighetsklasse 3, Eurokode 0 [1] 2.8 Bruddgrensetilstander Følgende bruddgrensetilstander er aktuelle for geoteknisk design i prosjektet [2]. STR: Intern svikt eller for stor deformasjon i konstruksjon eller bærende deler, medregnet f.eks. fundamenter, peler eller kjellervegger, der konstruksjonsmaterialenes fasthet gir et betydelig bidrag til motstanden. GEO: Svikt eller for stor deformasjon i grunnen, der fastheten av jord eller berg gir et betydelig bidrag til motstanden. Eurokoden åpner for bruk av både strengere og mildere verdier for partialfaktorer enn de som er anbefalt i tillegg A eller nasjonalt tillegg. 2.9 Dimensjoneringsmetode (STR og GEO) Dimensjoneringsmetode 3 blir benyttet for all annen geoteknisk prosjektering enn peler. Følgende sett av partialfaktorer blir benyttet for denne dimensjoneringsmetoden ( , ref. [2] og NA.A1.3.1(5) (side 7) [1]: Påvirkninger / lastvirkninger: Grunnens egenskaper: Motstand: A1 (konstruksjonslaster) & A2 (geotekniske laster) M2 R3 For peler benyttes dimensjoneringsmetode 2 der følgende sett av partialfaktorer blir benyttet ( , ref. [6] og NA.A1.3.1(5) [1]): Påvirkninger / lastvirkninger: Grunnens egenskaper: Motstand: A1 (konstruksjonslaster) M1 R Partialfaktorer påvirkninger/lastvirkninger (A) Partialfaktor kan benyttes på selve lastene eller på virkningen av lastene (eksempelvis trafikklastens virkning på jordtrykk). Ved for eksempel bløt leire sjekkes begge innfallsvinkler dersom det er mistanke om ugunstigere situasjon (ref. EC0: NA.A1.3.1(5), side 7). Vi velger i dette prosjektet å benytte partialfaktor på selve lasta. To sett med lastfaktorer sjekkes for konstruksjonslaster i tilstandene STR/GEO (EC0: Tabell NA.A1.2 (B), ref [1]. Med benevning G for permanent last og Q for variable laster benyttes følgende kombinasjon av partialfaktorer på lastene: 6.10a: 1,35. G + 1,5. 0,7. Q = 1,35. G + 1,05. Q 6.10b: 0,89. 1,35. G + 1,5. Q = 1,20. G + 1,5. Q For eventuelle geotekniske laster benyttes lastfaktor 1,0 for permanente laster og 1,3 for variable laster. (EC0: Tabell NA.A1.2(C), ref [1]). For gunstige lastvirkninger, og for beregninger i ulykkesgrensetilstand, regnes det med partialfaktor 1,0 på lasta RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 10 av 20

11 2 Geoteknisk prosjektering 2.11 Partialfaktorer grunnens egenskaper (M) & (R) Dimensjoneringsmetode 3 (generell geoteknisk prosjektering) Følgende gjelder for partialfaktor på effektiv friksjon (tanϕ ) og kohesjon, udrenert skjærstyrke og tyngdetetthet etter dimensjoneringsmetode 3 (NA.A.3.2, ref [6] og Svv Hb016 fig.0.3, ref [13]): ' (M2) = 1.4 *) / c (M2) = 1.4 *) / cu (M2) = 1.4 / (M2) = 1.0 Partialfaktor for motstand forspente forankringer / støttekonstruksjoner / skråninger /områdestabilitet [6]: R;v (R3) = 1.0 (Bæreevne) *) R;h (R3) = 1.0 (Glidemotstand) I nasjonalt tillegg til Eurokode 7 er det tilrådd å øke partialfaktorer når det er fare for progressiv bruddutvikling i sprøbruddmaterialer eller når det kreves for å kunne utføre analysemetoden og beregning av problemstillingen i overensstemmelse med anerkjent praksis. Statens vegvesens håndbok 016 [9] er i utgangspunktet ikke relevant for prosjektet, men Figur 2 2 under viser veiledning til eventuell justering av materialkoeffisient. Figur 2 2: Svv hb016 veileder for valg av materialkoeffisient. [13] Dimensjoneringsmetode 2 (peler) Følgende gjelder for partialfaktor på effektiv friksjon (tanϕ ) og kohesjon, udrenert skjærstyrke og tyngdetetthet etter dimensjoneringsmetode 3 (Tabell NA.A.3.2, ref [6]): ' (M1) = 1.0 / c (M1) = 1.0 / cu (M1) = 1.0 / (M1) = 1.0 Partialfaktor for motstand ( R )avhenger av pelenes installasjonsmetode. Rammede peler kan være relevant i prosjektet. Følgende partialfaktorer for motstand er da aktuelle: b (R2) = 1.1 s (R2) = 1.1 t (R2) = 1.1 s;t (R2) = 1.2 (Spissmotstand) (Sidefriksjon) (Total bæreevne, trykkpel) (Sidefriksjon for strekkpel) Nedjustering av beregnet bæreevne for peler til karakteristisk bæreevne avhenger av korrelasjonsfaktorer som reflekterer usikkerhet ved metoden benyttet for å estimere bæreevnen og påliteligheten av denne ut fra omfanget av grunnundersøkelsene. Etter tabell NA.A.10 i Eurokode 7 [2] velges: = 1.45 for peler inne på tomta, der grunnforholdene er godt dokumenterte og vurderes som tilfredsstillende RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 11 av 20

12 3 Topografi og grunnforhold 3. Topografi og grunnforhold 3.1 Topografi Reguleringsområde O 6 er naturlig innrammet av Holmhaugen (+16,0) i nord og Levangerelva og Leirabekken i vest og sør. Området er ei jordbrukstomt og brukes som potetåker i dag. Terrenget heller jevn fra kote + 8 ned mot elve og bekkeleie på kote +0. Helningen kan karakteriseres med ca. 1:20 på flaten, og mot elve og bekkeleie med en moderat skråning på ca. 3 4 m høyde. Levangerelva har blitt erosjonsikret langs reguleringsområdet pga. den nye turstien som er etablert med en uordnet steinfylling langs østre elvekant. Turstien har blitt lagt inn i eksisterende terrenget med noe utslaking på den øvre sida av stien (se bilde side 3). Ved det aktuelle reguleringsområdet er det kun fjell i dagen ved den nordlige grensen mot Holmhaugen. Bergoverflaten faller av mot sør. Ved Leirabekken er dybden til berg > 30 m. Planlagt nybygg Figur 3 1: Skråbilde fra undersøkelsesområdet før turstien vart etablert. Levangerelva og Leirabekken i forgrunnen, bak Røstadstranda ved Trondheimsfjord. (data: RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 12 av 20

13 3 Topografi og grunnforhold 3.2 Grunnforhold Utsnitt av kvartærgeologisk kart er vist i Figur 3 2. For den aktuelle tomten er det avmerket marin strandavsetning som dekker marine havavsetninger (leire). Figur 3 2: Kvartærgeologisk kart (kilde: NGU) Utførte grunnundersøkelser Det er tidligere utført grunnundersøkelser i området. Relevante, tidligere grunnundersøkelser er listet opp i tabell 1. Tabell 2: Datagrunnlag Rapport nr. Firma År Oppdragsnavn o.1760 Kummeneje 1974 Kloakkanlegg, Levangerelva /14/ R Multiconsult 2011 VA anlegg Levanger Verdal, datarapport /13/ Multiconsult 2013 Ungdomsskole Røstad områdestabilitet /15/ Multiconsult 2013 Grunnundersøkelse ungdomsskole Røstad, datarapport /16/ Figur 3 3 viser borplan over utførte undersøkelser, samt orienterende plassering av planlagt nybygg. Det foreligger resultater fra laboratoriearbeider som omfatter også treaksialforsøk ødometerforsøk RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 13 av 20

14 3 Topografi og grunnforhold Figur 3 3: Boringer i undersøkelsesområdet Lagdeling Undersøkelsesområdet er merket på kvartærgeologisk kart som strandavsetning med silt og sand som dominerende kornstørrelse i topplaget. Grunnundersøkelser viser at undersøkelsesområdet er preget av finkornete friksjonsmasser (strandavsetninger) i topplaget i varierende tykkelse. Under topplaget er det påvist finkornete kohesjonsmaterialer, som stort sett består av leire i alle borpunktene. Leira er lagdelt og inhomogen når det gjelder sensitivitet og styrke. Grunnforholdene i undersøkelsesområdet kan beskrives med en karakteristisk lagdeling: Lag 1 : Lag 2: Lag 3: Silt Sand, med sterkt omdannet organisk materiale i toppen forekommer mellom 0,0 4,0 m dybde, Silt Sand, leirig, finsandig, friksjonsmateriale Leire Silt lagdelt forekommer mellom 3,0 8,0 m dybde, Leire Silt, finsandig, lagdelt med mye skjellrester lokalt kvikkleire, bløt til middels fast Leire, enkelte tynne finsandlag forekommer mellom 8,0 30,0 m dybde, Leire, siltig finsandig, bløt til middels fast, lite sensitiv Ved borpunkt 4MC13 og borpunkt 7MC13 er det påvist kvikkleire i opptil 1 m mektighet i lag 2. De øvrige sonderingsprofiler som indikerer kvikkleire eller sprøbruddmaterialer tyder på at mektigheten av dette laget varierer fra 1 m 2 m, og forekomsten ligger stort sett i 5 m til 8 m dybde RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 14 av 20

15 3 Topografi og grunnforhold Geotekniske parametre Figur 3 4 viser resultater fra to av de opptatte prøveserier på tomten, hhv. ved borpunkt nr. 4MC13 og borpunkt nr. 7MC13 påfigur 3 5. Figur 3 4: Rutinedata fra borpunkt 4MC13 Figur 3 5: Rutinedata fra borpunkt 7MC RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 15 av 20

16 3 Topografi og grunnforhold Leira er kompressibel og normalkonsolidert med tolket OCR i området 1,2. Vurderinger for udrenert sjærfasthet kan utføres på grunnlag av CPTU sonderingene som vist i Figure 3-6. Anisotropifaktorer kan estimeres fra erfaringer i området og fra litteraturen. b) a) 7,5 m kvikkleire 8,9 m bergoverflate Figure 3 6: Skjærfastfetsprofiler fra CPTU tolkning a) bp 7MC13 og b) 2MC Sprøbruddmaterialer Kvikkleire og sensitiv leire benevnes samlet som sprøbruddmaterialer ( Kvikkleire: omrørt skjærfasthet < 0,5 kpa. Sensitiv leire: sensitivitet > 15 og omrørt skjærfasthet mellom 0,5 kpa og 2,0 kpa). Sprøbruddmaterialer forekommer lokalt i undersøkelsesområdet som vist i figur 3 7. Boringene er klassifisert med utganspunkt i NVEs retningslinjer /Ref 1/. Det er borpunkter med prøveserie som med sikkerhet kan betraktes som sprøbruddmateriale og som får rød status. Et borpunkt med en sondering (ingen prøveserie) som indikerer sprøbruddmateriale få oransje status. Følgende tre fargekoder er benyttet: Rød: Sprøbruddmateriale Oransje: Mulig sprøbruddmateriale Grønn: Ikke påvist sprøbruddmateriale RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 16 av 20

17 3 Topografi og grunnforhold Figure 3 7: Klassifisering av borpunktene: rød=påvist sprøbruddmateriale, orange=antatt sprøbruddmateriale, grønn=ikke sprøbruddmateriale. 3.4 Dybder til berg Resultatet av utførte totalsonderinger med fjellkontrollboring viser at dybden til antatt berg varierer mellom ca. 1,3 og 24,1 m i borpunktene, dvs. fjellkoter varierende mellom ca. kote +5,4 og kote 18,8. Dreietrykksonderingene ved Leirabekken indikerer ca. 30 m dybde til berg Fra berggrunnskart fra NGU fremkommer det at berggrunnen består av leirskifer, fyllitt og grønnskifer. 3.5 Grunnvannstand Piezometermålinger ved borpunktene 2MC13, 7MC13 og 750A viser hydrostatisk poretrykksfordeling i grunnen. Grunnvannsnivået er registrert ca. 1,5 2 m under terrenget og følger terrenghelningen mot Levangerelva /Leirabekken. Grunnvannstanden varierer med årstid og nedbørsforhold og antas å stå opp mot terrenget i deler av året. 3.6 Datainnsamling/supplerende undersøkelser Med bakgrunn i fotavtrykk av planlagt bygg, samt resultater av tilgjengelige undersøkelser er det etter vår vurdering behov for å utføre supplerende undersøkelser ved det nordlige hjørnet av bygget. Dette gir nødvendige grunnlag for prosjektering i forhold til bergoverflaten og vurdering av setningsegenskaper i det øvre laget. Det ansees som tilstrekkelig med fire fjellkontrollboringer og en prøveserie hvor det også måles organisk innhold av det øvre laget (Lag 1) RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 17 av 20

18 4 Kartlegging av naboforhold 4. Kartlegging av naboforhold 4.1 Nabobygg/ infrastruktur Nabobygg utenfor skoleområdet er Trønderhallen og Løa (idrettsanlegg) samt høgskolen. Det antas disse konstruksjoner er fundamentert til fjell. Utbyggingen omfatter kun mindre inngrep i grunnen, og avstanden til nabobygg er slik at konstruksjoner ville ikke bli påvirket av grunnarbeidene. Røstadalleen og tilkomst til Trønderhallen vil bli påvirket av anleggsarbeider. 4.2 Kabler og ledninger Opplysninger om kabler og rør innhentes før prosjekteringen. Det er strømledninger som krysser byggetomta og mot Leirabekken går det to VA traseer RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 18 av 20

19 5 Rådgivning og vurdering 5. Rådgivning og vurdering 5.1 Fundamentering Aktuelle fundamenteringsalternativer for bygget (2 etasjer uten kjeller) er: A. direkte fundamentering på banketter i leira B. pelefundamentering av bærende konstruksjoner, men golv på grunnen C. pelefundamentering av hele bygget med frittbærende golv A. Muligheten for å fundamentere bygget direkte i grunnen avhenger sterkt av høydeplasseringen. Langtidssetninger som følge av en oppfylling med tunge masser, vil utvikles over mange år. Dersom golvnivået i bygget ikke legges høyere enn nåværende terreng, må deler av bygget undersprenges, der det er grunt til fjell (nordvestlige hjørnet mot Holmhaugen). I så fall vil bidrag til setninger da hovedsakelig komme fra fundamentlastene. Dersom det må fylles opp under deler av bygget må det brukes lette masser for å unngå uakseptable differansesetninger. Tillatt grunntrykk for fundamentene i øvre laget settes lik 120 kpa som en konservativ antakelse som må vurderes nærmere i detaljprosjekteringen. B. Fundamentering av bygget på peler til fjell er et aktuelt alternativ. Rimeligste peletype er betongpeler. Bergoverflaten antas å være skrående og er påvist i dybder fra 1,3 m til ca. 20 m, som medfører varierende pelelengder og lokalt alternative løsninger der det er grunt til fjell. Typiske kapasiteter av betongpeler vil være mellom 1500 kn og 3000 kn for dimensjonerende tverrsnittskapasitet uten moment [10]. Grunnforholdene tilsier at det kan benyttes rammede betongpeler som anses som mest kostnadsoptimalt. Metoden medfører imidlertid støy. Pelene dimensjoneres i henhold til Peleveiledningen 2012 [10] med: N i = f a N d N i = installert kapasitet f a = reduksjonsfaktor (avh. av peletype/grunnforhold mm.) N d = dimensjonerende kapasitet av pelematerialet Ved oppfylling under eller nær bygget, vil det måtte gjøres fradrag i utnyttbar pelekapasitet for påhengskrefter som følge av setninger. C. Dersom golvnivået i bygget kommer over nåværende terreng, må golvet enten bygges frittbærende og golv på grunnen, eventuelt ved bruk av lette masser. Fundamenteringsalternativer B./C. ansees som mest aktuelt for prosjektet. 5.2 Jordskjelv Prosjektet kan dimensjoneres for seismiske laster etter grunntype D [3]. 5.3 Utgraving/områdestabilitet Prosjektet i skal ivareta lokal og områdestabiliteten under graving og fyllingsarbeider. Det skal foretas en stabilitetsvurdering for anleggsfasen og permanent tilstand for skråningen mot Levangerelva og mot Leirabekken. Geometrigrunnlag for vurderinger må oppdateres RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 19 av 20

20 6 Referanser 6. Referanser [1] Standard Norge, Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN 1990:2002+NA:2008, Apr [2] Standard Norge, Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2004+NA:2008, Nov [3] Standard Norge, Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger., Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2004+NA:2008, Dec [4] Standard Norge, Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2004+NA:2008, Nov [5] Standard Norge, Vibrasjoner og støt. Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk., Standard Norge, Norsk standard NS 8141, Jun [6] Standard Norge, Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1 1: Stålkonstruksjoner, allment, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2005+NA:2008, Feb [7] Standard Norge, Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1 8: Knutepunkter og forbindelser, Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2005+NA:2009, Oct [8] Standard Norge, Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 5: Peler (spunt), Standard Norge, Norsk standard (Eurokode) NS EN :2007+NA:2010, Feb [9] V. Statens vegvesen, Geoteknikk i vegbygging (Håndbok 016), Vegdirektoratet, Oslo, Veiledning, Jun [10] Den Norske Pelekomié, Peleveiledningen 2012, 2012th ed. Norsk Geoteknisk Forening (NGF), [11] (NVE) Norges vassdrags og energidirektorat, Flaum og skredfare i arealplanar, NVE, Oslo, NVE retningslinjer Retningslinjer nr , Apr [12] TEK 10: FOR Nr 489 Forskrift Om Tekniske Krav Til Byggverk (Byggteknisk Forskrift). FOR Nr 489, [13] MULTICONSULT AS (2011): VA anlegg Levanger Verdal, datarapport R RIG RAP 01, datert 29. juni [14] Kummeneje (1974): Levanger kommune, Kloakkanlegg Levangerelva. rapport o.1760, 20. november [15] MULTICONSULT AS (2013): Ungdomsskole Røstad, områdestabilitet RIG RAP 01_rev00, datert 31. mai [16] MULTICONSULT AS (2013): Ungdomsskole Røstad, grunnundersøkelse datarapport RIG RAP 01_rev00, datert 12. juli RIG RAP november 2013 / Revisjon 00 Side 20 av 20

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering

2 Normativt grunnlag for geoteknisk prosjektering Det skal graves ned til kote +39,70 for å etablere byggegrop for bygging av pumpestasjonen, det blir ca. 6 m gravedybde fra eksisterende terreng. Pumpestasjonens utvendige mål er ikke avklart i detalj.

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 NOTAT Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 9 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 27.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

1 Innledning. 2 Topografi og grunnforhold NOTAT SAMMENDRAG

1 Innledning. 2 Topografi og grunnforhold NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Alta Lufthavn, Forlengelse av rullebane DOKUMENTKODE 711796-RIG-NOT-001 EMNE Prosjekteringsforutsetninger og geotekniske vurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alta kommune ANSVARLIG

Detaljer

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori.

Foreliggende notat oppsummerer våre prosjekteringsforutsetninger med bl.a. myndighetskrav, pålitelighetsklasse og geoteknisk kategori. TEKNISK NOTAT TIL: Askim Entreprenør AS v/thor-ole Riiser Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: Prosjekt: 111097 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Sivert Skoga Johansen Askim. Eid barnehage

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15

Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 NOTAT Oppdrag: Huseby Superkube Vår ref.: GBTh Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Rev: 0 Dato: 27.01.15 Prosjekt nr: 2700_543 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Kopi: Dokumentnummer:

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn:

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn: GEOTEKNSIK NOTAT Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014 Enebakk kommune Flateby sentrumsutvikling AS Til: v/ byggesaksavdeling v/vidar Kolstad Oppdragsnavn: Emne: Tiltaksklasse (SAK10): Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan for nytt Teaterhus i Verdal sentrum Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD

NOTAT. Reguleringsplan for nytt Teaterhus i Verdal sentrum Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD Til: Verdal kommune, ved Oddvar Govasmark, oddvar.govasmark@verdal.kommune.no Fra: Norconsult ved Sindre Sandbakk, sindre.sandbakk@norconsult.com Dato/Rev: 2015-02-13/00 Reguleringsplan for nytt Teaterhus

Detaljer

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS

TEKNISK NOTAT. Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen. Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud. GrunnTeknikk AS TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: Bjørndalen Bileiendom AS v/per Helge Gumpen Halvorsen & Reine AS v/birgitta Norrud GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112100n1 Prosjekt: 111258 Utarbeidet av: Eelco van Raaij

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

RIG 01, Geoteknisk rapport

RIG 01, Geoteknisk rapport IDD SKOLE RIG 01, Geoteknisk rapport Side 1 av 13 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 3 GRUNNFORHOLD... 4 3.1 Topografi... 4 3.2 Dybde til fjell... 5 3.3 Løsmasser... 5 3.4 Grunnvannstand...

Detaljer

Generelt om nye standarder for prosjektering

Generelt om nye standarder for prosjektering EUROKODER 7 Hva betyr den for ingeniørgeologen? Generelt om nye standarder for prosjektering Merete H Murvold og Roald Sægrov Standard Norge Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet

Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet Undergang Hans Egedes vei Vurdering av områdestabilitet Sammendrag/konklusjon Det er tenkt å etablere en kulvert under dagens jernbanetrase for å forbinde Hans Egedes vei og Marcus Thranes vei, i Lørenskog

Detaljer

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser.

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Dato: 21.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge barnehage i

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Aker Solutions Strandvegen Grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse...

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409 Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger 3.-partskontroll av

Detaljer

Utsendt ifm 1. gangsbehandling av regulering Martin Holst

Utsendt ifm 1. gangsbehandling av regulering Martin Holst NOTAT OPPDRAG 416028 Sivert Thonstad s vei 29 DOKUMENTKODE 416028 - RIG - NOT - 001 EMNE Vurdering av bebyggbarhet TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON KOPI LINCON AS Rune Leseth ANSVARLIG ENHET

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: GEO 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: GEO 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Nord-Trøndelag fylkeskommune v/jan Halvard Haugen jan.halvard.haugen@ntfk.no Fra: Norconsult v/sindre Sandbakk sindre.sandbakk@norconsult.com Dato/Rev: 2015-01-20 Kopi til: Arcon prosjekt v/inge Fagerhaug

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 2014-10-16: revisjon 1 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt.

Notatet må revideres etter at datarapporten fra utførte grunnundersøkelser i mai 2016 er ferdigstilt. NOTAT OPPDRAG Gamle Kongevei, Kløfta DOKUMENTKODE 128174-RIG-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Real Development AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Stein Alvern SAKSBEHANDLER Jeremy

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner.

Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner. Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner. Stabilitetsanalyser i kvikkleire Erfaringer etter innføring av kvikkleireveilederen. Reglene i TEK 10 gjelder ikke bare

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1

RAPPORT. Hurum Eiendomsselskap KF. Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger. Geoteknisk rapport 110345r1 RAPPORT Hurum Eiendomsselskap KF Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua Grunnundersøkelser og anbefalinger Geoteknisk rapport 110345r1 26. september 2012 RAPPORT Prosjekt: Hurum, Reguleringsplan Klokkarstua

Detaljer

Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland

Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland Cautus Geo. Geoteknisk notat 2015 Geoteknisk Notat Høgtu Løken, Aurskog-Høland Jonas Hjelme Cautus Geo AS 05.10.2015 Cautus Geo. Geoteknisk notat Teknisk Notat Oppdragsgiver: Aune&Hovland Eiendom Oppdrag:

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Prosjektnr: 06-136 Dato: Saksbehandler: FORELØPIG Kundenr: Dato: Kvalitetsikrer: Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Vormsund / Hvamsmoen

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold NOTAT Oppdrag 1350005925 Skoletomter Hønefoss sør Kunde Ringerike kommune Notat nr. G-not-001 Dato 31.10.2014 Til Nina Solli, Ringerike Kommune Fra Tor-Ivan Granheim, Rambøll Kopi Vurdering av geotekniske

Detaljer

Det pågår nå en planreguleringsfase, der det er behov for å gjennomføre grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering for prosjektet.

Det pågår nå en planreguleringsfase, der det er behov for å gjennomføre grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering for prosjektet. NOTAT Dato 03.02.2016 Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fra Kopi Søndre Egge barnehage, Reguleringsplan Steinkjer kommune G-not-001 Steinkjer kommune v/jon Birger Johnsen v/per Arne Wangen Rambøll Mellomila

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111466n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Skolebakken

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

VEILEDER FOR BRUK AV EUROKODE 7 TIL BERGTEKNISK PROSJEKTERING VERSJON 1, NOVEMBER 2011 NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

VEILEDER FOR BRUK AV EUROKODE 7 TIL BERGTEKNISK PROSJEKTERING VERSJON 1, NOVEMBER 2011 NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE VEILEDERFORBRUKAVEUROKODE7 TILBERGTEKNISKPROSJEKTERING VERSJON1,NOVEMBER2011 NORSKBERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: NorskJord ogfjelltekniskforbund InternationalSocietyforRockMechanics InternationalAssociationforEngineeringGeologyandtheEnvironment

Detaljer

ROLIGHETEN I SARPSBORG

ROLIGHETEN I SARPSBORG FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Grenseveien 88 0605 OSLO TLF 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK

Detaljer

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Detaljregulering Åremma øst OPPDRAGSGIVER NordMiljø AS EMNE Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415959-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp.

R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp. Dato: 03.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Overløpstasjonen for AF-ledninger i Lillegårdsbakken skal utvides med

Detaljer

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse.

Statens vegvesen. Det er ikke utført grunnundersøkelse da strekningen er dekket av tidligere utført grunnundersøkelse. Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Nilsen Einar D Saksbehandler/innvalgsnr: Tebarek Ahmed - 24058561 Vår dato: 12.06.2015 Vår referanse: 2014/104951-008 Fv.120 Tverrforbindelse 1. INNLEDNING/ORIENTERING

Detaljer

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser

Detaljplan. Ny bukt med boligøyer og omkringliggende leilighetsbygg på Sjøparken Agnes Geotekniske innspill til reguleringsbestemmelser TEKNISK NOTAT TIL: Agnes Utvikling AS v/arne Hermansen Kopi: Fra: GRUNNTEKNIKK AS Dato: Dokumentnr: 110289n1 Prosjekt: 110278 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Detaljplan.

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse.

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse. 1 Innledning Lier kommune skriver i reguleringsbestemmelsene for tomtene, Plan ID 504-905-05-02, i paragraf 2-2-1 b at det skal dokumenteres at det for områdene BB1 og BB2 er tilfredsstillende geotekniske

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11.

RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geoteknisk rapport Grunnundersøkelser og vurd deringer 110230r1 11. RAPPORT Lothe Bygg AS Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Geotekniskk rapportt Grunnundersøkelser og vurderinger 110230r1 11. april 2012 RAPPORT Prosjekt: Sandved Gartneri Bolig, Sandnes Dokumentnavn: Geoteknisk

Detaljer

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 www.georaad.no Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS Att: Randi Warland Kortegaard Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 RIG Notat 03 revisjon 01 Massedeponi Askim

Detaljer

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Barneskole Brekstad RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport 417612-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Barneskole Brekstad OPPDRAGSGIVER Ørland kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 23. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417612-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

RAPPORT VEDLEGG 13. Utvidelse av Amfi på Finnsnes. CONSTO AS NAR GEOTEKNIKK GEOTEKNISK RAPPORT TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER REV00

RAPPORT VEDLEGG 13. Utvidelse av Amfi på Finnsnes. CONSTO AS NAR GEOTEKNIKK GEOTEKNISK RAPPORT TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER REV00 VEDLEGG 13 CONSTO AS Utvidelse av Amfi på Finnsnes. OPPDRAGSNUMMER 22191001 GEOTEKNISK TIL REGULERINGSPLAN NAR GEOTEKNIKK NR.: 221191001-G02 KUNDE: CONSTO AS OPPDRAG NR.: 221191001 DATO: Geoteknisk vurderingsrapport

Detaljer

Notat RIG02. Moerveien 10 AS

Notat RIG02. Moerveien 10 AS Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no Notat RIG02 Moerveien 10 Prosjektnr: 14280 Dato: 18.04.16 Saksbehandler: Kristoffer Rabstad (esign)

Detaljer

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta.

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Omnibo Eiendom AS v/olav Jordanger Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111328n3 Prosjekt: 111072 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Øvre Eiker. Arnekbekktunet

Detaljer

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1

RAPPORT. Larvik kommune. Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Geoteknisk rapport 111388r1 RAPPORT Larvik kommune Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111388r1 20.02.2015 RAPPORT Prosjekt: Larvik. Dronningens gate 15A og 17 Dokumentnavn:

Detaljer

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune

Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune Ullensaker kommune GEOTEKNISK RAPPORT Fundamenteringsplan, Skogtun, Ullensaker kommune Rapport nr. 301 00 81-2 2015-01-09 Oppdragsnr.: 301 00 81 Dokument nr.301 00 81-2 00 2015-01-09 Geoteknisk rådgiving

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet 20130459-02-R 26. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumenttittel:

Detaljer

Rådhusveien 7. Sarpsborg

Rådhusveien 7. Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7. Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Frigaard Eiendom Fram AS EMNE DATO / REVISJON: 09. JANUAR 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512144-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Foreliggende notat inneholder vurderinger av områdestabiliteten av tomta og områdene lenger vest.

Foreliggende notat inneholder vurderinger av områdestabiliteten av tomta og områdene lenger vest. TEKNISK NOTAT TIL: Øster Hus Gruppen AS v/knut Terje Vatland Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110578n1 Prosjekt: 110507 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Sola. Eivindvegen

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsgiver Fauske Eiendomsutvikling AS Rapporttype Geoteknisk vurdering 2013-06-21 SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING GEOTEKNISK VURDERING 3 (17) SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsnr.:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger Teknisk notat Til: Gilhusbukta Sjøgrunn AS v/: Runar Kristiansen Kopi: Fra: NGI Dato: 27. juni 2011, Rev. 1-26. mars 2014 Dokumentnr.: 20101126-00-3-TN Prosjekt: Utfylling i Gilhusbukta Utarbeidet av:

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20 Geoteknikk E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011184511 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE. Totalentreprise Ny Båstad barnehage. Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4

TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE. Totalentreprise Ny Båstad barnehage. Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4 TRØGSTAD KOMMUNE NY BÅSTAD BARNEHAGE Totalentreprise Ny Båstad barnehage Vedlegg 1 RIG 3 og RIG 4 Til: Trøgstad Kommune v/john-cato Eknes Fra: Norconsult v/magnus Deilhaug Dato: 2015-05-05 Båstad barnehage

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 11, Områdestabilitetsvurdering Juli 2016 Planavdelingen, 1 TEKNISK NOTAT TIL: v/simon Friis Mortensen Kopi: - Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 112273n1

Detaljer

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2016-03-02 Geoteknikk Fv. 939 - Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport FV 939 hp 1, Øksnes kommune Ressursavdelingen 50838-GEOT-01 Foto: Ida Bohlin Oppdragsrapport

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr.: 6130290 Rapport nr. 01 Dato: 18.7.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold...

Detaljer

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan Langgård Søndre, Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1 RAPPORT Sverre Langgård Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 111169r1 15.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Reguleringsplan "Langgård Søndre",

Detaljer

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13

RAPPORT. Jacaranda Eiendom AS. Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Jacaranda Eiendom AS Ullensaker, Miklagard hotell Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 110652r1 25.10.13 RAPPORT Prosjekt: Ullensaker, Miklagard hotell Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

Geoteknikk Underbygning

Geoteknikk Underbygning Geoteknikk Underbygning Geoteknikk i jernbaneprosjekter Mostafa Abokhalil Overingeniør Geoteknikk Jernbaneverket Utbygging Prosjekttjenester Jerbaneteknikk Baneteknikk Innhold Hva er geoteknikk? Sentrale

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle utvidelse Fv308 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110904r1 6. mai.2014 RAPPORT Prosjekt: Dokumentnavn: Dokumentnr: Dato: Kunde: Kontaktperson: Kopi:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE AS Melhus Tomteselskap Korsvegen, Melhus Oppdrag nr: 1350009370 Rapport nr. 1 Dato: 11.05.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Kontrollklasse. 3. Tiltaksklasse HELGELAND PLAST BESKRIVELSE AV FYLLINGSARBEIDER

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Kontrollklasse. 3. Tiltaksklasse HELGELAND PLAST BESKRIVELSE AV FYLLINGSARBEIDER NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350004088 Helgeland Plast Helgeland Eiendom Båsmoen AS G-not-002 Helgeland Eiendom Båsmoen AS ved Tore Karlsen og Johan Roger Smith-Nilsen Entreprenør for utførelse Fra

Detaljer

Kristiansand kommune. Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid

Kristiansand kommune. Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid Kristiansand kommune Områdestabilitet Eg sykehusområder - Fase 1 Oppdrag nr: 1350005219 Rapport nr. 1 Dato: 15.9.2014 AVDELING

Detaljer

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1 RAPPORT Røyken Eiendom AS Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111520r1 21. april 2015 RAPPORT Prosjekt: Røyken. Skolebakken 5 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111520r1

Detaljer

Geitryggen gravlund RAPPORT. Vedlegg 8. Lenvik kommune. Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Geitryggen gravlund RAPPORT. Vedlegg 8. Lenvik kommune. Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE Vedlegg 8 RAPPORT Geitryggen gravlund OPPDRAGSGIVER Lenvik kommune EMNE Grunnundersøkelser og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 15. juli 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 713327-RIG-RAP-001 Denne

Detaljer

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger RAPPORT Telemark Vestfold Entreprenør AS Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111219r1 rev. A 31.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Bamble. Herre.

Detaljer