VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE. Skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE. Skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE Skoleåret Skolen sin hjemmeside: E-post adresse:

2 Innhold 1. Presentasjon av skolen, visjon og oppgave 3 2. Plangrunnlag: Kunnskapsløftet 3 3. Satsingsområder: seksjonen og Nordbygda skole Faglige prosjekter IKT Skolemiljø og kulturplanen Samarbeid hjem skole 9 4. Aktivitetsplaner 11 Sluttord 13 2

3 1. Presentasjon av skolen, skolens visjon og oppgave Nordbygda skole ligger vakkert til nord i Heddal med skog, landbruk, fjell og elvelandskap i nærmiljøet. Skolen har gang- og sykkelvei ned gjennom Heddal mot Notodden. På veien mot Notodden passerer vi Heddal stavkyrkje og bygdetunet som er et flott læringsmiljø for historie og kultur. Nordbygda skole er en fådelt skole; 5 klasser på 7 trinn. Det er 72 elever her 2013/2014. Bokmål er målforma for skolen. Det går ca 23 barn på SFO. Lisbeth Grønbæk er SFO-leder (vikar), og ho utarbeider en egen SFO plan. Skolen ligger i et miljø med primærnæring, men vi finner også næringsveier innen mekanikk, handel og til og med et småkraftverk. Heddal er ei bygd med breie kulturhistoriske røtter som lever videre blant innbyggerne i dag. Skolen har et godt samarbeid med foreldrene og FAU. FAU arrangerer dugnader og andre tiltak for å styrke fellesskapet. FAU har våren 2013 satt opp en flott gapahuk ved husmannsplassen Hola. FAU er sterkt delaktige i arbeidet med å lage samlinger til jul og til sommeren, noe som gir fine fellesopplevelser for alle som har tilknytning til skolen. Det kommende skoleåret vil vi jobbe kontinuerlig med satsingsfeltene Leseplanen, Regnekartet og Vurdering for Læring. Notodden by er 100 år i år, noe som prege undervisningen høsten Nordbygda Grand prix vil også i år gå av stabelen like før påske. Visjon På Nordbygda skole vil vi: skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle oppdra til ansvar og toleranse gi elevene gode kunnskaper Med felles engasjement og vilje skapes kunnskap, kyndighet og modenhet til å møte livet. Oppgave Formålsparagrafen 1-1 i Opplæringslova. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 2. Plangrunnlag Kunnskapsløftet 06: Den generelle del er et forpliktende grunnlag for fagplanene våre. Den generelle delen forteller oss mer om formålsparagrafen i opplæringslova, og gir oss det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget. Prinsipper for opplæringa og LÆRINGSPLAKATEN: Skolen og lærebedriften skal: o gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre 3

4 o o o o o o stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Fagplanene. De grunnleggende ferdighetene skal gjelde i alle fag: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese og regne Å kunne bruke digitale verktøy 3. Nordbygda skole sine satsingsområder 3.1. Faglige prosjekter Regnekartet Mål: elevene skal nå kompetansemålene i matematikk etter sine evner og forutsetninger. Gjennom kartlegging og tidlig innsats skal elevene motta variert og tilpasset undervisning. Leseplan for Notodden kommune: lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Mål: elevene skal bli solide og kvalifiserte lesere der de er i stand til å nyttiggjøre seg lesing i arbeidet med all kunnskapstilegnelse. Vurdering for læring (VFL). Mål: Elevene ved skolen opplever et større læringstrykk i undervisningen ved å være bevisste på mål og kriterier for måloppnåelse. Elevene er mer aktive i sin egen læringsprosess ved at de blir involvert før læringsarbeidet starter, underveis i læringsarbeidet og vurderingen av eget produkt IKT Mål: Notoddenskolene skal bygge opp IKT kompetansen hos elever og lærere på en slik måte at bruk av IKT blir et naturlig pedagogisk redskap, som er fullt ut integrert i læringslivet til eleven( sitat IKT plan til Notodden) Et utviklende og trygt skolemiljø og forventninger hjem- skole Mål: Visjonen til skolen. Vi vil høyne andelen som trives godt og jobbe for en nulltoleranse innenfor mobbing Samarbeid hjem skole: Mål: Skolen skal legge til rette for et godt hjem-skole samarbeid på alle plan fra uvalg og råd ned til enkeltsaker. Samarbeidet skal preges av gjensidig tillit og respekt og god informasjon fra begge parter. 4

5 3.1 Faglige prosjekter Mål: 1. Pedagogiske hovedmål: Barn og unge i Notodden kommune skal tilegne seg solide grunnleggende ferdigheter gjennom tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger. 2. Organisatoriske hovedmål: Skolene og barnehagene i Notodden har etablert ny kollektiv praksis og høy kompetanse basert på felles rutiner for kartlegging, konkrete erfaringer, aktiv utprøving og systematisk erfaringsdeling. Resultatambisjoner 1. Virksomhetene har god forståelse for hva tilpasset og differensiert opplæring betyr for egen praksis. Det er utviklet verktøy og rutiner som ivaretar dette på en god måte. Elevene presterer på landssnittet eller bedre på nasjonale prøver i matematikk og lesing. 2. Barn og unge i Notodden får økt grad av tilpasset og differensiert opplæring som synliggjøres i virksomhetenes styringsdokumenter og praksis. God praksis bekreftes gjennom brukerundersøkelsene. Skolens mål Tiltak Ansvar Tidsfrist Regnekartet: Elevenes faglige resultater ligger på kommunens gjennomsnitt. Elevene innehar solide grunnleggende matematikkferdigheter. Økt mestringsfølelse Lærerne skal kunne bruke diagnostiske prøver i arbeidet tidlig innsats og tilrettelegge undervisningen Gjøre foreldre mest mulig kompetente for oppfølging av barnas læringsarbeid Plan for kartlegging og oppfølging av alle elevene i kl: Følger kartleggingshjulet for Notodden kommune: Notodden prøva : diagnostisk prøve i matematikk og M-prøvene Elevene møter tilpassa lærebøker og materiell, tydelige mål, varierte arbeidsmetoder og varierte læringsarenaer. Bruk av konkretiseringsmateriell vektlegges. Lærere erfaringsutveksler: elevresultater, oppfølging, metoder, konkretiseringsmateriell. HiT: Anne Rasch-Halvorsen gir faglig støtte Ta opp matematiske emner på foreldremøter og gi foreldrene veiledning på hvordan de kan jobbe læringsstøttende. Faglærer og kontaktlærer Rektor og pedagogisk leder Lærere Rektor Følger kartleggingshjulet. Oppstart like etter skolestart. Evalueringsmøte, foreldremøte, andre kontaktpunkt. 5

6 Leseplanen: Elevenes faglige resultater ligger på kommunens gjennomsnitt. Implementeringen av leseplanen fortsetter. Egen plan. Øke lesemengden hos eleven. Gi økt motivasjon for lesing Øke mestringsfølelse Et aktivt bibliotek Vurdering for læring Prosjekt : egen plan Elevene skal møte tydelige mål og kriterier. De skal få tilbakemelding på egen kompetanse og hvordan de kan bli bedre i faget. De skal kunne vurdere seg selv og andre. Kartlegging av leseferdighetene for 2.-7.kl. høsten 2013 Metoder i Leseplanen Repetert lesing i alle klasser Språkverksted Dataprogrammer Elevene møter utvalgte lesestrategier i flere fag Nivådifferensiert undervisning i stasjonsundervisning. Elevene skal bli med på leselystaksjonen Elevene skal møte høytlesing hver dag. Elevene skal bruke biblioteket aktivt. Skolen skal prioritere biblioteket med innkjøp av bøker, bibliotekhjelpere(elever)og drift av biblioteket. Lærerne erfaringsutveksler og reflekterer over egen praksis Lesefaglig utvikling: vurderes 2 ganger i året: Skjema for vurdering av kompetansemål (en del av Leseplanen). Kompetanseheving for lærere Utprøving i klasserom Lærere deler erfaringer og reflekterer Elever opparbeider seg kompetanse Gyldendal kompetansesenter: faglig konsulent i prosjektperioden Prosjektgruppa i Notodden leder Alle lærere som har klassen. Lærere Bibliotekansvarli g og lærere. Pedagogiske ledere og rektor. Lærere Plangruppe og lærere Høst vinter og vår Følge oppsatt plan Vår og høst Prosjektperiode skoleåret

7 3.2. IKT og Fronter som læringsplattform Mål: Elevene skal inneha solide digitale ferdigheter etter 7 år på barneskolen. IKT skal brukes som en kilde til informasjon for foreldre, elever og ansatte. IKT planen for skolene i Notodden kommune følges. Se IKT- planen. Skolen skal gi fortløpende informasjon på hjemmesida: planer, Nordbygda blad, referater fra Su og FAU møter, aktuelle saker Informasjon på fronter: Alle klasser legger ut ukeplaner, halvårsplaner/årsplaner, gode nettsider og lignende. Fronter brukes også som informasjonsplattform for ansatte og ledelsen. Nye elevmaskiner skal ivaretas Skolen prøver så langt som råd å legge til rette for at elever med lese- og skriverelaterte problemer kan nytte datamaskin når det er behov. 3.3 Et utviklende og trygt skolemiljø og forventninger hjem skole Å lykkes i dette arbeid fordrer at skole og hjem ser barnets faglige og sosiale læring under ett. I følge trivselsundersøkelser våren 13: Alle elevene seier at de har flere venner. Det er registrert noe mobbing. Lærere melder tilbake om stort sett et godt sosialt miljø, og at det er viktig å følge opp de utfordringene vi ser. Det meldes om god trivsel i klassen, og lærere ser at trygghet og tilpassa undervisning gir rom for gode læringsforhold og mestring. Skolen skal støtte hjemmet i oppdragelsen av en ny generasjon og forberede de unge på oppgaver i samfunnet. Foresatte har ansvaret for oppdragelsen av sine egne barn og må derfor ha medansvar i skolen. (Læreplan) Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling slik at de får tillit til egne evner. (Lærerplan) Opplæringen skal tilpasses evner og forutsetningene til hvert enkelt barn. (Læreplan) Skolen skal: Planlagge og gi tilpasset opplæring med informere til hjemmet Bruke varierte arbeidsmetoder og materiell Praktisere vurdering for læring Fremme gode relasjoner mellom lærere og elever og elev- elev Skolen skal drive aktivt forebyggende arbeid: Miljøplanen for skolen følges i det forebyggende arbeidet. FAU, SU, Elevrådet og ansatte samarbeider om oppfølgingen av planen. Videreføre Trivselslederprogrammet Foreldremøter og utviklingssamtaler Skolen skal aktivt bruke PMTO verktøyene Trygt læringsmiljø: Lærerne følger felles rutiner og retningslinjer for klasseledelse. Skolen gjennomfører faste trivselsundersøkelser gjennom skoleåret Skolen er åpen i forhold til tilbakemeldinger, vurderer egen virksomhet Gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og følge opp disse Gjennomføre elevundersøkelsen for 7.kl. høsten 2013 Kulturplanen (se under): skal brukes som inspirasjon og fellesopplevelser Skolen skal ha tydelige tiltak for oppfølging av saker: Skolens samværsregler med konsekvenser 7

8 Planen mot mobbing følges Skolen tar raskt opp bekymring rundt enkeltbarn med foresatte Skolen innkaller raskt til møte når foresatte ber om det Skolen forventer at foresatte: Følger opp skolearbeid. Skolen legger spesialet vekt på at foreldre bistår i leseutviklingen til barnet7den unge. Følger opp barnets sosiale utvikling og tar aktivt del i bekjempelse av mobbing. Overholder skolens trivsels- og ordensreglement Vurderer fraværet når det søkes om permisjon og følger opp undervisningen ved permisjoner. Er aktive deltagere i samarbeidet om eget barn At barnet møter uthvilt og presist til skolen, har egnede klær og har med seg mat og drikke Er orientert om skriv, ukeplaner og annen relevant informasjon. Ranselpost. Deltar ved utviklingssamtaler, foreldremøter og annen Tar opp uklarheter og spørsmål direkte med skolen og deltar konstruktivt Lokal kultur: Styrke identiteten til elevene i Heddal/ styrke et positivt skolemiljø Brukerundersøkelsen fra mellomtrinnet og tilbakemelding fra Elevrådet sier at det er udelt positivt med dager der det legges vekt på uteaktiviteter, turer, annerledesdager og lignende. FAU støtter også opp under slik læring og opplevelse. Vi ser at når elever får være på tvers av aldertrinn der de får samarbeide og ta ansvar for hverandre styrker samhold og gir trygghet. Aktiviteter og målområder: Kulturplanen er innbakt i halvårsplaner, ukeplanar og periodeplaner. Programmet fra Kulturskatten skal synes i skolens planer: halvårsplaner og ukeplaner/temaplaner Kulturskatten er et positiv innslag i skolen. Notodden biblioteket og Telemarksgalleriet Leirskole for 7.klassene i Heddal gjennomføres i samarbeid med foreldregruppa Området og historie knytt til Heddal stavkyrkje på småtrinn og mellomtrinn. Uteskole for 1. til 2.kl. Nærområdet skal brukes som en kilde til fysisk aktivitet. Gjennomføre høsttur, skidag/skitur og vårtur for hele skolen. Forestilling for foreldre og andre som gjenspeiler skolens aktivitet Elevkantine Sykkelopplæring med Gøy og trygg på sykkel for 4.kl. på høsten. Partnerskapsavtale med lokal grunneier der skolen har leirplass. Hollagruvene: et faglig opplegg med tur hvert 3 år for mellomtrinnet I tillegg til det som står over, har skolen et svært fint nærområde som skolen nytter: Kulturstien/Folkestien langs Heddøla., skogsbær og sopp i nærområdet, ulik skog med biotoper, fauna, fugle- og dyreliv, geologi og interessante landskapsformer, rik tilgang til primærnæringsvirksomhet og ressursforvaltning, funnsted fra yngre steinalder, helleristninger, bygdeborg, vikinggraver og steder med hendelser fra krigen. Lifjell med Himingen og Gavlesjå der det er seterdrift sommerstid blir også nytta av skolen. 8

9 Rydd et kulturminne. 5.og 6.klasse rydder den gamle husmannsplassen Hola som ligger nord for Nordbygda skole. Selve stua står i dag på Heddal bygdetun. Våren 2013 er plassen og stien rydda. Det er satt opp en gapahuk med bålpanne og benker. I tillegg til praktisk arbeid: Jobbe faglig med det lokalhistoriske stoffet og presentere det for foresatte Neste foreldresamling blir våren Partenrskap: Skolen håper på å få til et fast samarbeid med Sperrebygget og Tinfos. Søknader er sendt. Vi vil jobbe videre med dette. 3.4 Samarbeid hjem- skole Det er skolens oppgave å legge til rette for et godt hjem skole samarbeid på alle plan. Alle elever og foresatte er brukere av skolens tilbud. Tilbudet bygger på: Planverk: KL06, Opplæringslova, vedtak og føringer og lover og forskrifter. Tidligere avtalte oppgaver etter foreldreundersøkelser som er gjennomført: Tydelige forventninger til hjemmet. Se punkt 3.3. Foreldreskolen for nye foreldre og avtalte tema på klasseforeldremøtene Informasjon om foresattes rettigheter og plikter ved skolestart i Nordbygda blad Viktig å vite: Grunnskolen er gratis Rett og plikt til grunnskoleopplæring i 190 dager. Elever har møteplikt til alle timer. Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. Om eleven får opplæring i permisjonstiden er avgjørende for å gi fri. Barnet er forsikret i skoletiden og på skoleveien. Kjennetegn ved skolen: Kvalifiserte og motiverte lærere og assistenter Et trygt og læringsfremmende skolemiljø der hver og en elev blir sett og tilhøre et sosialt fellesskap. Gir god informasjon til elever og foresatte, og spesielt ved endringer. Medvirkning fra elever og foreldre og et aktivt samarbeid hjem skole En samarbeidende kultur der vi lærer av hverandre, er fleksible og finner løsninger En undervisning der vi vektlegger ro, orden, høflighet og gjensidig respekt Lik og rettferdig vurdering Gode fysiske rammer med gode lokaler og godt skolemateriell. Aktive elever i friminutt og vekt på fysikk fostring Faste saker i SU (Samarbeidsutvalget/ Skolemiljøutvalget) Skolemiljøet og mobbing, 9-a. med Skolemiljøutvalget Ressurssituasjonen og budsjettet Utviklingsplanen 9

10 Brukerundersøkelsene og resultater fra nasjonale prøver Arbeidet retta mot lokalmiljøet og næringslivet. Godkjenne reglement på skolen FAU: Foreldrenes arbeidsutvalg FAU har hatt sine faste arrangement der de har ansvaret for praktisk gjennomføring. Evaluering etter disse arrangementa har vært svært positive fra alle parter: Utvikle utearealet og arrangere dugnad på høsten Orienteringssaker og drøftingssaker i fra SU og skolen tas opp i FAU Julefest i desember 2013 Skoleavslutning våren 2014 FAU vil være med på å utvikle innhold i klasseforeldremøtet. Klasseforeldremøtet og faste/aktuelle saker Det skal holdes minst to klasseforeldremøter i året. Det skal velges to klassekontakter, der en blir valgt for 2 år. Høsten: mobbekontrakten og Planen mot mobbing. Mobbing via nett skal tas opp for de eldre elevene. Rutiner og regler i klasserommet, skolens samværsregler og konsekvenser. Råd til foresatte: hvordan gi god leksehjelp? Videreføres også til evalueringsmøtet. Forventinger skole-hjem. Prosjektet Vurdering for læring tas opp våren 2014 Pp-tjenesten har foredrag i 1. og 5.kl.. Tema: leseutvikling og hvordan foreldre skal bidra. Informasjon om leksehjelp for 1.-4.kl. Klassekontakt skriver referat Utviklingssamtale/konferansetime Lærer har en samtale med eleven i forkant av utviklingssamtalen. Vurdering for læring preger samtalen Hjem og skole arbeider for å nå en felles forståelse av elevens muligheter, utvikling og læring Elev, foresette og lærer gjennomfører 2 samtaler Lærer har ansvaret for strukturen i samtalen og dokumentasjon Foresatt deltar aktivt i samarbeidet Foresatt med elev og lærer har ansvar for avtaler som inngås Eleven og lærer skal vurdere leseutviklingen. Bruk skjema i leseplanen Elev og lærer skal vurdere sosial utvikling i forhold til skolens samværsregler Overganger Mål: sikre god informasjon og trygge elever og foresatte. Overgang barnehage skole: Innskriving før jul Barnehagebarn besøker skolen på våren. Bli kjent dag på våren. - Foreldreskolen med vekt på forventninger skole/sfo -hjem - Foreldregruppa blir kjent - Valg av klassekontakter. Overgang til ungdomskolen: Det legges planer for samarbeidsmøter for enkeltelever I mai/juni: Klassene i Heddal møtes på HUSK og informasjonsmøte for foresatte 10

11 4. Aktivitetsplan: Høst 2013 Det blir endringer på planen. Veke Aktivitet Hjem-skole samarbeid 33 Personaltur aug: Sverige Planleggingsdager: 14. og 15.august: skolen 16.aug: HiT: vurdering for læring 34 Skolestart mandag 19.aug Faddere blir kjent med fadderbarn Val til elevrådet Diagnostisk prøve inn i halvårsplan for matte 35 Vennskapsuka: se egen plan Utdeling av mobbekontrakt 29. aug: Tur til Notodden Kartlegging prøver Multi/Alle teller kl 36 Sykkelopplæring for 4.kl. Trivselsprogrammet starter Fysisk aktivitet for mellomtrinnet starter 6.sept:Trivselsundersøkelsen 37 Stortingsvalg mandag 9.sept. 11.sept.: nasj pr. Lesing Mobbekontrakten sendes hjem for signering Oppstart av leksehjelp for 2.-4.kl. Sykkelopplæringen går over 4 uker. Avsluttes med en teoretisk prøve samt en ferdighetsprøve. Samarbeid med Grenland sykkelklubb. FAU møte den 7. sept. Su møte Foreldremøter i ukene før høstferien: 2.-3.kl kl.: Pp.tj. Leseplanen? 1.kl.: Pp-tj. leseplanen 38 Nasjonale pr. i engelsk 39 Utviklingssamtaler 40 3.okt. kl. 1200; Kulturskaten Workshop for 5.-7.kl.: Askeladden 4.klasse har sykkelprøve okt: Kulturskatt for 1.-7.kl. Ekornes i 100. Nasjonale pr. i regning okt:Kulturskatten Notodden: Askeladden 6.kl. til biblioteket 44 Planleggingsdag fredag 1.nov.: vurdering for læring Assistentene til Østlandske LS Virksomhetsplanen og halvårsplanene legges ut. Utviklingssamtaler Utviklingssamtaler Lange onsdager for 1.-3.kl. fram til jul Utviklingssamtaler Elevene har fri 1.nov klasse begynner svømmeopplæring Svømmeopplæring fra fredager. 8.nov. 8.nov.: Trivselsundersøkelse Invitasjon til Førjulsfest. FAU har sine faste oppgaver. 49 Innskriving av nye 1.klassinger 50 Førjulsforestilling mandag 16.des. 51 Fredag 22.des.: Siste skoledag Skolestart torsdag 2.januar Svømming for 4.kl. starter 8.november Brukerundersøkelsen for 7.kl. gjennomføres høsten

12 Aktivitetsplan vår Planen oppdateres. Sendes ut i NB Uke Aktivitet Info 1 Skolestart torsdag 2.jan 2 Trivselslederprogrammet starter 3 SU/Skolemiljøutvalgsmøte Juniorklubb 7.klasseforeldre har ansvaret En halv dag med ski, skøyte og aking FAU-møte: 7 SFO arrangerer karneval for hele småtrinnet Juniorklubb i Kastebakken. Yli og Rygi blir invitert. Ansvar: 5.-7.kl. 8 Vinterferien Vinterferie 9 Skitur på Grønkjær Utviklingssamtaler uke Foreldremøte uke Vinteraktivitetsdag: ½ dag 11 Juniorklubb: 5.klasseforeldre har ansvaret Påskeferie Påskeferie 14 Skolestart 22.april 15 Grand prix torsdag 10.april Påskelunsj fredag 11. april 16 Påskeferie Skolefri torsdag 1.mai og fredag 2.mai 2/5: planleggingsdag kl. ruster opp Hola 20 Lørdag 17. mai Oppmøte ved Heddal Stavkyrkje 17. mai kl Vårtur? FAU-møte: tema sommeravslutninga 22 Fri torsdag og fredag 23 Besøke Stavkyrkja og Bygdetunet for 1.4.kl. 24 Fri mandag 9.juni. 25 Sommeravslutning 16.juni Turdag 17.juni 7.klasseavslutning Aktivitetsdag 19.juni Siste skoledag fredag 20. juni Sommeravslutning kl Fadderoppgaver: Hver fjortende dag. Egen plan Orientering for mellomtrinnet går over 4 fredager med avslutning på HiT 12

13 Sluttord Å være menneske og barn handler om å bli sett og hørt å bli respektert og verdsett for den en er å lære å være i et sosialt samspill: å være en blant mange samtidig som en utvikler egen personlighet. Skolen er et unikt sted der vi har en fin mulighet til å trene på å omgås mangfoldet i samfunnet. I løpet av skoleårene ønsker vi i samarbeid med hjemmet å forberede elevene våre på framtiden der de innehar god kunnskap, et godt selvbilde, mot og vilje, sosial dugleik og ei høvisk framferd. Visdomsord frå Håvamål: Vett trenger han som vidt ferdes, heime er livet lett; til spott blir alle som ingenting vet og kommer blant kloke folk 7.k l. 13

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS

ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE... 3 2 AKTUELLE LOVER... 4 3. Kommunens satsningsområder... 6 4. Rønvik skoles utviklingsområder...

Detaljer

Velkommen til skoleåret 2013 2014!

Velkommen til skoleåret 2013 2014! 25. ÅRGANG NR. 1 2013 /14 Velkommen til skoleåret 2013 2014! Jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager i det fine juliværet! Da er vi i gang igjen, og vi er klare for å ta i mot elevene til et nytt

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Velkommen til skoleåret 2011-2012!

Velkommen til skoleåret 2011-2012! Velkommen til skoleåret 2011-2012! Aller først jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager sammen med familie og venner. Regnet har pøsa ned denne sommeren, men nå mot slutten av ferien har vi også

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016 UTGAVE 24.8.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2016 Dette er en rullerende plan som sammen med årshjulet og årsplanene i fagene gir en oversikt over skolens aktiviteter. Prinsipp: Den som har ansvar for en aktivitet

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

Informasjonshefte 2015/2016. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2015/2016. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2015/2016 Løkenåsen skole 1 Forord Velkommen til et nytt skoleår! Vi har gledet oss til å treffe gamle og nye elever ved skolestart. Løkenåsen har høsten 2015 om lag 285 elever og fire

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Virksomhetsplan 2014

Virksomhetsplan 2014 Virksomhetsplan 2014 ØNSKE OM Å LÆRE, MOT TIL Å VILLE! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål.2 Mer og bedre læring..3 Matematikk, Klasseledelse med vekt på vurdering for læring 4 Matematikk.....

Detaljer

Åsveien skole - glad og nysgjerrig INFORMASJON. Åsveien skole og ressurssenter Skoleåret 2011/2012 Barneskolen

Åsveien skole - glad og nysgjerrig INFORMASJON. Åsveien skole og ressurssenter Skoleåret 2011/2012 Barneskolen Åsveien skole - glad og nysgjerrig INFORMASJON Åsveien skole og ressurssenter Skoleåret 2011/2012 Barneskolen INNHOLD 1 Innhold 2 Skolens adresse/ Viktige telefonnummer 3-4 Velkommen til nytt skoleår -

Detaljer

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2014 2015 Side 2 Side 3 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! Jeg er stolt og glad over å kunne flytte inn i et nytt ungdomsskolebygg og en renovert personalavdeling. Et moderne

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør SKOLE OPPVEKST Grunnskolen i Kristiansand Rettigheter og forventninger 1 August 2011 Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold

Detaljer