VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE. Skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE. Skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE Skoleåret Skolen sin hjemmeside: E-post adresse:

2 Innhold 1. Presentasjon av skolen, visjon og oppgave 3 2. Plangrunnlag: Kunnskapsløftet 3 3. Satsingsområder: seksjonen og Nordbygda skole Faglige prosjekter IKT Skolemiljø og kulturplanen Samarbeid hjem skole 9 4. Aktivitetsplaner 11 Sluttord 13 2

3 1. Presentasjon av skolen, skolens visjon og oppgave Nordbygda skole ligger vakkert til nord i Heddal med skog, landbruk, fjell og elvelandskap i nærmiljøet. Skolen har gang- og sykkelvei ned gjennom Heddal mot Notodden. På veien mot Notodden passerer vi Heddal stavkyrkje og bygdetunet som er et flott læringsmiljø for historie og kultur. Nordbygda skole er en fådelt skole; 5 klasser på 7 trinn. Det er 72 elever her 2013/2014. Bokmål er målforma for skolen. Det går ca 23 barn på SFO. Lisbeth Grønbæk er SFO-leder (vikar), og ho utarbeider en egen SFO plan. Skolen ligger i et miljø med primærnæring, men vi finner også næringsveier innen mekanikk, handel og til og med et småkraftverk. Heddal er ei bygd med breie kulturhistoriske røtter som lever videre blant innbyggerne i dag. Skolen har et godt samarbeid med foreldrene og FAU. FAU arrangerer dugnader og andre tiltak for å styrke fellesskapet. FAU har våren 2013 satt opp en flott gapahuk ved husmannsplassen Hola. FAU er sterkt delaktige i arbeidet med å lage samlinger til jul og til sommeren, noe som gir fine fellesopplevelser for alle som har tilknytning til skolen. Det kommende skoleåret vil vi jobbe kontinuerlig med satsingsfeltene Leseplanen, Regnekartet og Vurdering for Læring. Notodden by er 100 år i år, noe som prege undervisningen høsten Nordbygda Grand prix vil også i år gå av stabelen like før påske. Visjon På Nordbygda skole vil vi: skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle oppdra til ansvar og toleranse gi elevene gode kunnskaper Med felles engasjement og vilje skapes kunnskap, kyndighet og modenhet til å møte livet. Oppgave Formålsparagrafen 1-1 i Opplæringslova. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 2. Plangrunnlag Kunnskapsløftet 06: Den generelle del er et forpliktende grunnlag for fagplanene våre. Den generelle delen forteller oss mer om formålsparagrafen i opplæringslova, og gir oss det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget. Prinsipper for opplæringa og LÆRINGSPLAKATEN: Skolen og lærebedriften skal: o gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre 3

4 o o o o o o stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Fagplanene. De grunnleggende ferdighetene skal gjelde i alle fag: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese og regne Å kunne bruke digitale verktøy 3. Nordbygda skole sine satsingsområder 3.1. Faglige prosjekter Regnekartet Mål: elevene skal nå kompetansemålene i matematikk etter sine evner og forutsetninger. Gjennom kartlegging og tidlig innsats skal elevene motta variert og tilpasset undervisning. Leseplan for Notodden kommune: lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Mål: elevene skal bli solide og kvalifiserte lesere der de er i stand til å nyttiggjøre seg lesing i arbeidet med all kunnskapstilegnelse. Vurdering for læring (VFL). Mål: Elevene ved skolen opplever et større læringstrykk i undervisningen ved å være bevisste på mål og kriterier for måloppnåelse. Elevene er mer aktive i sin egen læringsprosess ved at de blir involvert før læringsarbeidet starter, underveis i læringsarbeidet og vurderingen av eget produkt IKT Mål: Notoddenskolene skal bygge opp IKT kompetansen hos elever og lærere på en slik måte at bruk av IKT blir et naturlig pedagogisk redskap, som er fullt ut integrert i læringslivet til eleven( sitat IKT plan til Notodden) Et utviklende og trygt skolemiljø og forventninger hjem- skole Mål: Visjonen til skolen. Vi vil høyne andelen som trives godt og jobbe for en nulltoleranse innenfor mobbing Samarbeid hjem skole: Mål: Skolen skal legge til rette for et godt hjem-skole samarbeid på alle plan fra uvalg og råd ned til enkeltsaker. Samarbeidet skal preges av gjensidig tillit og respekt og god informasjon fra begge parter. 4

5 3.1 Faglige prosjekter Mål: 1. Pedagogiske hovedmål: Barn og unge i Notodden kommune skal tilegne seg solide grunnleggende ferdigheter gjennom tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger. 2. Organisatoriske hovedmål: Skolene og barnehagene i Notodden har etablert ny kollektiv praksis og høy kompetanse basert på felles rutiner for kartlegging, konkrete erfaringer, aktiv utprøving og systematisk erfaringsdeling. Resultatambisjoner 1. Virksomhetene har god forståelse for hva tilpasset og differensiert opplæring betyr for egen praksis. Det er utviklet verktøy og rutiner som ivaretar dette på en god måte. Elevene presterer på landssnittet eller bedre på nasjonale prøver i matematikk og lesing. 2. Barn og unge i Notodden får økt grad av tilpasset og differensiert opplæring som synliggjøres i virksomhetenes styringsdokumenter og praksis. God praksis bekreftes gjennom brukerundersøkelsene. Skolens mål Tiltak Ansvar Tidsfrist Regnekartet: Elevenes faglige resultater ligger på kommunens gjennomsnitt. Elevene innehar solide grunnleggende matematikkferdigheter. Økt mestringsfølelse Lærerne skal kunne bruke diagnostiske prøver i arbeidet tidlig innsats og tilrettelegge undervisningen Gjøre foreldre mest mulig kompetente for oppfølging av barnas læringsarbeid Plan for kartlegging og oppfølging av alle elevene i kl: Følger kartleggingshjulet for Notodden kommune: Notodden prøva : diagnostisk prøve i matematikk og M-prøvene Elevene møter tilpassa lærebøker og materiell, tydelige mål, varierte arbeidsmetoder og varierte læringsarenaer. Bruk av konkretiseringsmateriell vektlegges. Lærere erfaringsutveksler: elevresultater, oppfølging, metoder, konkretiseringsmateriell. HiT: Anne Rasch-Halvorsen gir faglig støtte Ta opp matematiske emner på foreldremøter og gi foreldrene veiledning på hvordan de kan jobbe læringsstøttende. Faglærer og kontaktlærer Rektor og pedagogisk leder Lærere Rektor Følger kartleggingshjulet. Oppstart like etter skolestart. Evalueringsmøte, foreldremøte, andre kontaktpunkt. 5

6 Leseplanen: Elevenes faglige resultater ligger på kommunens gjennomsnitt. Implementeringen av leseplanen fortsetter. Egen plan. Øke lesemengden hos eleven. Gi økt motivasjon for lesing Øke mestringsfølelse Et aktivt bibliotek Vurdering for læring Prosjekt : egen plan Elevene skal møte tydelige mål og kriterier. De skal få tilbakemelding på egen kompetanse og hvordan de kan bli bedre i faget. De skal kunne vurdere seg selv og andre. Kartlegging av leseferdighetene for 2.-7.kl. høsten 2013 Metoder i Leseplanen Repetert lesing i alle klasser Språkverksted Dataprogrammer Elevene møter utvalgte lesestrategier i flere fag Nivådifferensiert undervisning i stasjonsundervisning. Elevene skal bli med på leselystaksjonen Elevene skal møte høytlesing hver dag. Elevene skal bruke biblioteket aktivt. Skolen skal prioritere biblioteket med innkjøp av bøker, bibliotekhjelpere(elever)og drift av biblioteket. Lærerne erfaringsutveksler og reflekterer over egen praksis Lesefaglig utvikling: vurderes 2 ganger i året: Skjema for vurdering av kompetansemål (en del av Leseplanen). Kompetanseheving for lærere Utprøving i klasserom Lærere deler erfaringer og reflekterer Elever opparbeider seg kompetanse Gyldendal kompetansesenter: faglig konsulent i prosjektperioden Prosjektgruppa i Notodden leder Alle lærere som har klassen. Lærere Bibliotekansvarli g og lærere. Pedagogiske ledere og rektor. Lærere Plangruppe og lærere Høst vinter og vår Følge oppsatt plan Vår og høst Prosjektperiode skoleåret

7 3.2. IKT og Fronter som læringsplattform Mål: Elevene skal inneha solide digitale ferdigheter etter 7 år på barneskolen. IKT skal brukes som en kilde til informasjon for foreldre, elever og ansatte. IKT planen for skolene i Notodden kommune følges. Se IKT- planen. Skolen skal gi fortløpende informasjon på hjemmesida: planer, Nordbygda blad, referater fra Su og FAU møter, aktuelle saker Informasjon på fronter: Alle klasser legger ut ukeplaner, halvårsplaner/årsplaner, gode nettsider og lignende. Fronter brukes også som informasjonsplattform for ansatte og ledelsen. Nye elevmaskiner skal ivaretas Skolen prøver så langt som råd å legge til rette for at elever med lese- og skriverelaterte problemer kan nytte datamaskin når det er behov. 3.3 Et utviklende og trygt skolemiljø og forventninger hjem skole Å lykkes i dette arbeid fordrer at skole og hjem ser barnets faglige og sosiale læring under ett. I følge trivselsundersøkelser våren 13: Alle elevene seier at de har flere venner. Det er registrert noe mobbing. Lærere melder tilbake om stort sett et godt sosialt miljø, og at det er viktig å følge opp de utfordringene vi ser. Det meldes om god trivsel i klassen, og lærere ser at trygghet og tilpassa undervisning gir rom for gode læringsforhold og mestring. Skolen skal støtte hjemmet i oppdragelsen av en ny generasjon og forberede de unge på oppgaver i samfunnet. Foresatte har ansvaret for oppdragelsen av sine egne barn og må derfor ha medansvar i skolen. (Læreplan) Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling slik at de får tillit til egne evner. (Lærerplan) Opplæringen skal tilpasses evner og forutsetningene til hvert enkelt barn. (Læreplan) Skolen skal: Planlagge og gi tilpasset opplæring med informere til hjemmet Bruke varierte arbeidsmetoder og materiell Praktisere vurdering for læring Fremme gode relasjoner mellom lærere og elever og elev- elev Skolen skal drive aktivt forebyggende arbeid: Miljøplanen for skolen følges i det forebyggende arbeidet. FAU, SU, Elevrådet og ansatte samarbeider om oppfølgingen av planen. Videreføre Trivselslederprogrammet Foreldremøter og utviklingssamtaler Skolen skal aktivt bruke PMTO verktøyene Trygt læringsmiljø: Lærerne følger felles rutiner og retningslinjer for klasseledelse. Skolen gjennomfører faste trivselsundersøkelser gjennom skoleåret Skolen er åpen i forhold til tilbakemeldinger, vurderer egen virksomhet Gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og følge opp disse Gjennomføre elevundersøkelsen for 7.kl. høsten 2013 Kulturplanen (se under): skal brukes som inspirasjon og fellesopplevelser Skolen skal ha tydelige tiltak for oppfølging av saker: Skolens samværsregler med konsekvenser 7

8 Planen mot mobbing følges Skolen tar raskt opp bekymring rundt enkeltbarn med foresatte Skolen innkaller raskt til møte når foresatte ber om det Skolen forventer at foresatte: Følger opp skolearbeid. Skolen legger spesialet vekt på at foreldre bistår i leseutviklingen til barnet7den unge. Følger opp barnets sosiale utvikling og tar aktivt del i bekjempelse av mobbing. Overholder skolens trivsels- og ordensreglement Vurderer fraværet når det søkes om permisjon og følger opp undervisningen ved permisjoner. Er aktive deltagere i samarbeidet om eget barn At barnet møter uthvilt og presist til skolen, har egnede klær og har med seg mat og drikke Er orientert om skriv, ukeplaner og annen relevant informasjon. Ranselpost. Deltar ved utviklingssamtaler, foreldremøter og annen Tar opp uklarheter og spørsmål direkte med skolen og deltar konstruktivt Lokal kultur: Styrke identiteten til elevene i Heddal/ styrke et positivt skolemiljø Brukerundersøkelsen fra mellomtrinnet og tilbakemelding fra Elevrådet sier at det er udelt positivt med dager der det legges vekt på uteaktiviteter, turer, annerledesdager og lignende. FAU støtter også opp under slik læring og opplevelse. Vi ser at når elever får være på tvers av aldertrinn der de får samarbeide og ta ansvar for hverandre styrker samhold og gir trygghet. Aktiviteter og målområder: Kulturplanen er innbakt i halvårsplaner, ukeplanar og periodeplaner. Programmet fra Kulturskatten skal synes i skolens planer: halvårsplaner og ukeplaner/temaplaner Kulturskatten er et positiv innslag i skolen. Notodden biblioteket og Telemarksgalleriet Leirskole for 7.klassene i Heddal gjennomføres i samarbeid med foreldregruppa Området og historie knytt til Heddal stavkyrkje på småtrinn og mellomtrinn. Uteskole for 1. til 2.kl. Nærområdet skal brukes som en kilde til fysisk aktivitet. Gjennomføre høsttur, skidag/skitur og vårtur for hele skolen. Forestilling for foreldre og andre som gjenspeiler skolens aktivitet Elevkantine Sykkelopplæring med Gøy og trygg på sykkel for 4.kl. på høsten. Partnerskapsavtale med lokal grunneier der skolen har leirplass. Hollagruvene: et faglig opplegg med tur hvert 3 år for mellomtrinnet I tillegg til det som står over, har skolen et svært fint nærområde som skolen nytter: Kulturstien/Folkestien langs Heddøla., skogsbær og sopp i nærområdet, ulik skog med biotoper, fauna, fugle- og dyreliv, geologi og interessante landskapsformer, rik tilgang til primærnæringsvirksomhet og ressursforvaltning, funnsted fra yngre steinalder, helleristninger, bygdeborg, vikinggraver og steder med hendelser fra krigen. Lifjell med Himingen og Gavlesjå der det er seterdrift sommerstid blir også nytta av skolen. 8

9 Rydd et kulturminne. 5.og 6.klasse rydder den gamle husmannsplassen Hola som ligger nord for Nordbygda skole. Selve stua står i dag på Heddal bygdetun. Våren 2013 er plassen og stien rydda. Det er satt opp en gapahuk med bålpanne og benker. I tillegg til praktisk arbeid: Jobbe faglig med det lokalhistoriske stoffet og presentere det for foresatte Neste foreldresamling blir våren Partenrskap: Skolen håper på å få til et fast samarbeid med Sperrebygget og Tinfos. Søknader er sendt. Vi vil jobbe videre med dette. 3.4 Samarbeid hjem- skole Det er skolens oppgave å legge til rette for et godt hjem skole samarbeid på alle plan. Alle elever og foresatte er brukere av skolens tilbud. Tilbudet bygger på: Planverk: KL06, Opplæringslova, vedtak og føringer og lover og forskrifter. Tidligere avtalte oppgaver etter foreldreundersøkelser som er gjennomført: Tydelige forventninger til hjemmet. Se punkt 3.3. Foreldreskolen for nye foreldre og avtalte tema på klasseforeldremøtene Informasjon om foresattes rettigheter og plikter ved skolestart i Nordbygda blad Viktig å vite: Grunnskolen er gratis Rett og plikt til grunnskoleopplæring i 190 dager. Elever har møteplikt til alle timer. Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. Om eleven får opplæring i permisjonstiden er avgjørende for å gi fri. Barnet er forsikret i skoletiden og på skoleveien. Kjennetegn ved skolen: Kvalifiserte og motiverte lærere og assistenter Et trygt og læringsfremmende skolemiljø der hver og en elev blir sett og tilhøre et sosialt fellesskap. Gir god informasjon til elever og foresatte, og spesielt ved endringer. Medvirkning fra elever og foreldre og et aktivt samarbeid hjem skole En samarbeidende kultur der vi lærer av hverandre, er fleksible og finner løsninger En undervisning der vi vektlegger ro, orden, høflighet og gjensidig respekt Lik og rettferdig vurdering Gode fysiske rammer med gode lokaler og godt skolemateriell. Aktive elever i friminutt og vekt på fysikk fostring Faste saker i SU (Samarbeidsutvalget/ Skolemiljøutvalget) Skolemiljøet og mobbing, 9-a. med Skolemiljøutvalget Ressurssituasjonen og budsjettet Utviklingsplanen 9

10 Brukerundersøkelsene og resultater fra nasjonale prøver Arbeidet retta mot lokalmiljøet og næringslivet. Godkjenne reglement på skolen FAU: Foreldrenes arbeidsutvalg FAU har hatt sine faste arrangement der de har ansvaret for praktisk gjennomføring. Evaluering etter disse arrangementa har vært svært positive fra alle parter: Utvikle utearealet og arrangere dugnad på høsten Orienteringssaker og drøftingssaker i fra SU og skolen tas opp i FAU Julefest i desember 2013 Skoleavslutning våren 2014 FAU vil være med på å utvikle innhold i klasseforeldremøtet. Klasseforeldremøtet og faste/aktuelle saker Det skal holdes minst to klasseforeldremøter i året. Det skal velges to klassekontakter, der en blir valgt for 2 år. Høsten: mobbekontrakten og Planen mot mobbing. Mobbing via nett skal tas opp for de eldre elevene. Rutiner og regler i klasserommet, skolens samværsregler og konsekvenser. Råd til foresatte: hvordan gi god leksehjelp? Videreføres også til evalueringsmøtet. Forventinger skole-hjem. Prosjektet Vurdering for læring tas opp våren 2014 Pp-tjenesten har foredrag i 1. og 5.kl.. Tema: leseutvikling og hvordan foreldre skal bidra. Informasjon om leksehjelp for 1.-4.kl. Klassekontakt skriver referat Utviklingssamtale/konferansetime Lærer har en samtale med eleven i forkant av utviklingssamtalen. Vurdering for læring preger samtalen Hjem og skole arbeider for å nå en felles forståelse av elevens muligheter, utvikling og læring Elev, foresette og lærer gjennomfører 2 samtaler Lærer har ansvaret for strukturen i samtalen og dokumentasjon Foresatt deltar aktivt i samarbeidet Foresatt med elev og lærer har ansvar for avtaler som inngås Eleven og lærer skal vurdere leseutviklingen. Bruk skjema i leseplanen Elev og lærer skal vurdere sosial utvikling i forhold til skolens samværsregler Overganger Mål: sikre god informasjon og trygge elever og foresatte. Overgang barnehage skole: Innskriving før jul Barnehagebarn besøker skolen på våren. Bli kjent dag på våren. - Foreldreskolen med vekt på forventninger skole/sfo -hjem - Foreldregruppa blir kjent - Valg av klassekontakter. Overgang til ungdomskolen: Det legges planer for samarbeidsmøter for enkeltelever I mai/juni: Klassene i Heddal møtes på HUSK og informasjonsmøte for foresatte 10

11 4. Aktivitetsplan: Høst 2013 Det blir endringer på planen. Veke Aktivitet Hjem-skole samarbeid 33 Personaltur aug: Sverige Planleggingsdager: 14. og 15.august: skolen 16.aug: HiT: vurdering for læring 34 Skolestart mandag 19.aug Faddere blir kjent med fadderbarn Val til elevrådet Diagnostisk prøve inn i halvårsplan for matte 35 Vennskapsuka: se egen plan Utdeling av mobbekontrakt 29. aug: Tur til Notodden Kartlegging prøver Multi/Alle teller kl 36 Sykkelopplæring for 4.kl. Trivselsprogrammet starter Fysisk aktivitet for mellomtrinnet starter 6.sept:Trivselsundersøkelsen 37 Stortingsvalg mandag 9.sept. 11.sept.: nasj pr. Lesing Mobbekontrakten sendes hjem for signering Oppstart av leksehjelp for 2.-4.kl. Sykkelopplæringen går over 4 uker. Avsluttes med en teoretisk prøve samt en ferdighetsprøve. Samarbeid med Grenland sykkelklubb. FAU møte den 7. sept. Su møte Foreldremøter i ukene før høstferien: 2.-3.kl kl.: Pp.tj. Leseplanen? 1.kl.: Pp-tj. leseplanen 38 Nasjonale pr. i engelsk 39 Utviklingssamtaler 40 3.okt. kl. 1200; Kulturskaten Workshop for 5.-7.kl.: Askeladden 4.klasse har sykkelprøve okt: Kulturskatt for 1.-7.kl. Ekornes i 100. Nasjonale pr. i regning okt:Kulturskatten Notodden: Askeladden 6.kl. til biblioteket 44 Planleggingsdag fredag 1.nov.: vurdering for læring Assistentene til Østlandske LS Virksomhetsplanen og halvårsplanene legges ut. Utviklingssamtaler Utviklingssamtaler Lange onsdager for 1.-3.kl. fram til jul Utviklingssamtaler Elevene har fri 1.nov klasse begynner svømmeopplæring Svømmeopplæring fra fredager. 8.nov. 8.nov.: Trivselsundersøkelse Invitasjon til Førjulsfest. FAU har sine faste oppgaver. 49 Innskriving av nye 1.klassinger 50 Førjulsforestilling mandag 16.des. 51 Fredag 22.des.: Siste skoledag Skolestart torsdag 2.januar Svømming for 4.kl. starter 8.november Brukerundersøkelsen for 7.kl. gjennomføres høsten

12 Aktivitetsplan vår Planen oppdateres. Sendes ut i NB Uke Aktivitet Info 1 Skolestart torsdag 2.jan 2 Trivselslederprogrammet starter 3 SU/Skolemiljøutvalgsmøte Juniorklubb 7.klasseforeldre har ansvaret En halv dag med ski, skøyte og aking FAU-møte: 7 SFO arrangerer karneval for hele småtrinnet Juniorklubb i Kastebakken. Yli og Rygi blir invitert. Ansvar: 5.-7.kl. 8 Vinterferien Vinterferie 9 Skitur på Grønkjær Utviklingssamtaler uke Foreldremøte uke Vinteraktivitetsdag: ½ dag 11 Juniorklubb: 5.klasseforeldre har ansvaret Påskeferie Påskeferie 14 Skolestart 22.april 15 Grand prix torsdag 10.april Påskelunsj fredag 11. april 16 Påskeferie Skolefri torsdag 1.mai og fredag 2.mai 2/5: planleggingsdag kl. ruster opp Hola 20 Lørdag 17. mai Oppmøte ved Heddal Stavkyrkje 17. mai kl Vårtur? FAU-møte: tema sommeravslutninga 22 Fri torsdag og fredag 23 Besøke Stavkyrkja og Bygdetunet for 1.4.kl. 24 Fri mandag 9.juni. 25 Sommeravslutning 16.juni Turdag 17.juni 7.klasseavslutning Aktivitetsdag 19.juni Siste skoledag fredag 20. juni Sommeravslutning kl Fadderoppgaver: Hver fjortende dag. Egen plan Orientering for mellomtrinnet går over 4 fredager med avslutning på HiT 12

13 Sluttord Å være menneske og barn handler om å bli sett og hørt å bli respektert og verdsett for den en er å lære å være i et sosialt samspill: å være en blant mange samtidig som en utvikler egen personlighet. Skolen er et unikt sted der vi har en fin mulighet til å trene på å omgås mangfoldet i samfunnet. I løpet av skoleårene ønsker vi i samarbeid med hjemmet å forberede elevene våre på framtiden der de innehar god kunnskap, et godt selvbilde, mot og vilje, sosial dugleik og ei høvisk framferd. Visdomsord frå Håvamål: Vett trenger han som vidt ferdes, heime er livet lett; til spott blir alle som ingenting vet og kommer blant kloke folk 7.k l. 13

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt

5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt 5. Kontaktlærere: 5A/5D: Eirin Ulfseth, Kjersti Sagmo Fossland og Anne Birgitte Belboe 5B/5C: Gro Henriksen, Beate Hurlen og Christian Stenstvedt Andre lærere på trinnet: Liv Metliaas, Brit Husjord, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Strategiplan for grunnskolen

Strategiplan for grunnskolen Strategiplan for grunnskolen 2009 2012 Innhold Innledning.. s.3 Forventninger.... s.3 Røyken kommunes visjon.... s.4 Røykenskolens hovedmål og hovedvirkemiddel. s.4 Skolens oppdrag..... s.4 Områdene i

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Velkommen til skoleåret 2013 2014!

Velkommen til skoleåret 2013 2014! 25. ÅRGANG NR. 1 2013 /14 Velkommen til skoleåret 2013 2014! Jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager i det fine juliværet! Da er vi i gang igjen, og vi er klare for å ta i mot elevene til et nytt

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Virksomhetsplan. Løding skole 2013/2014. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse.

Virksomhetsplan. Løding skole 2013/2014. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Virksomhetsplan Løding skole 2013/2014 Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Innholdsfortegnelse: Innhold Opplæringsloven... 3 Læringsplakaten... 4 Satsingsområder for

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Virksomhetsplan. Løding skole 2014/2015. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse.

Virksomhetsplan. Løding skole 2014/2015. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Virksomhetsplan Løding skole 2014/2015 Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Innholdsfortegnelse: Innhold Opplæringsloven... 3 Læringsplakaten... 4 Satsingsområder for

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE SKOLEÅRET 2008-2009 BREIVIKBOTN SKOLE SKAL VÆRE EN SKOLE MED ET GODT FYSISK ARBEIDSMILJØ OG LÆRINGSMILJØ SOM PREGES AV TRYGGHET TRIVSEL HVOR DET BLIR LAGT VEKT PÅ SAMARBEID

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov

Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov Referat fra møte samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole 5. nov 6. nov. 2013 Følgende repr. bes møte: Sigrid Skaarer Hjemmen Lillian Watz Renate Farberg Tiril Spæren Kristin Hjemmen Andersen Kirsten Nysæther

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2013-2014: Tale Vårdal Anne Mette Snustad Aina Høve Eli Lysø Assistentressurs

Detaljer

ÅRSPLAN Visjon for stjerneskolen Åsgård * Åsgård en CDE skole Community Designed Education * Årsplan har som tema:

ÅRSPLAN Visjon for stjerneskolen Åsgård * Åsgård en CDE skole Community Designed Education * Årsplan har som tema: ÅRSPLAN 2011 Visjon for stjerneskolen Åsgård * Åsgård en CDE skole Community Designed Education * Årsplan - 2011 har som tema: Arbeids- og læringsmiljøet til elevene God faglig og sosial utvikling for

Detaljer

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING

LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING LÆRINGSMILJØ SOM EN FORUTSETNING FOR VURDERING FOR LÆRING FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap,

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

www.minskole.no/jaatten Hva skjer for elevene nå? Elevene ble tatt hånd om av fadderne? Omvisning på skolen Blomst Fulgt inn på klasserommene Fotografering Portrettfotografering Klassebilde tas til høsten

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer