VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE. Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE. Skoleåret 2013-2014"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN FOR NORDBYGDA SKOLE Skoleåret Skolen sin hjemmeside: E-post adresse:

2 Innhold 1. Presentasjon av skolen, visjon og oppgave 3 2. Plangrunnlag: Kunnskapsløftet 3 3. Satsingsområder: seksjonen og Nordbygda skole Faglige prosjekter IKT Skolemiljø og kulturplanen Samarbeid hjem skole 9 4. Aktivitetsplaner 11 Sluttord 13 2

3 1. Presentasjon av skolen, skolens visjon og oppgave Nordbygda skole ligger vakkert til nord i Heddal med skog, landbruk, fjell og elvelandskap i nærmiljøet. Skolen har gang- og sykkelvei ned gjennom Heddal mot Notodden. På veien mot Notodden passerer vi Heddal stavkyrkje og bygdetunet som er et flott læringsmiljø for historie og kultur. Nordbygda skole er en fådelt skole; 5 klasser på 7 trinn. Det er 72 elever her 2013/2014. Bokmål er målforma for skolen. Det går ca 23 barn på SFO. Lisbeth Grønbæk er SFO-leder (vikar), og ho utarbeider en egen SFO plan. Skolen ligger i et miljø med primærnæring, men vi finner også næringsveier innen mekanikk, handel og til og med et småkraftverk. Heddal er ei bygd med breie kulturhistoriske røtter som lever videre blant innbyggerne i dag. Skolen har et godt samarbeid med foreldrene og FAU. FAU arrangerer dugnader og andre tiltak for å styrke fellesskapet. FAU har våren 2013 satt opp en flott gapahuk ved husmannsplassen Hola. FAU er sterkt delaktige i arbeidet med å lage samlinger til jul og til sommeren, noe som gir fine fellesopplevelser for alle som har tilknytning til skolen. Det kommende skoleåret vil vi jobbe kontinuerlig med satsingsfeltene Leseplanen, Regnekartet og Vurdering for Læring. Notodden by er 100 år i år, noe som prege undervisningen høsten Nordbygda Grand prix vil også i år gå av stabelen like før påske. Visjon På Nordbygda skole vil vi: skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle oppdra til ansvar og toleranse gi elevene gode kunnskaper Med felles engasjement og vilje skapes kunnskap, kyndighet og modenhet til å møte livet. Oppgave Formålsparagrafen 1-1 i Opplæringslova. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 2. Plangrunnlag Kunnskapsløftet 06: Den generelle del er et forpliktende grunnlag for fagplanene våre. Den generelle delen forteller oss mer om formålsparagrafen i opplæringslova, og gir oss det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget. Prinsipper for opplæringa og LÆRINGSPLAKATEN: Skolen og lærebedriften skal: o gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre 3

4 o o o o o o stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Fagplanene. De grunnleggende ferdighetene skal gjelde i alle fag: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese og regne Å kunne bruke digitale verktøy 3. Nordbygda skole sine satsingsområder 3.1. Faglige prosjekter Regnekartet Mål: elevene skal nå kompetansemålene i matematikk etter sine evner og forutsetninger. Gjennom kartlegging og tidlig innsats skal elevene motta variert og tilpasset undervisning. Leseplan for Notodden kommune: lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Mål: elevene skal bli solide og kvalifiserte lesere der de er i stand til å nyttiggjøre seg lesing i arbeidet med all kunnskapstilegnelse. Vurdering for læring (VFL). Mål: Elevene ved skolen opplever et større læringstrykk i undervisningen ved å være bevisste på mål og kriterier for måloppnåelse. Elevene er mer aktive i sin egen læringsprosess ved at de blir involvert før læringsarbeidet starter, underveis i læringsarbeidet og vurderingen av eget produkt IKT Mål: Notoddenskolene skal bygge opp IKT kompetansen hos elever og lærere på en slik måte at bruk av IKT blir et naturlig pedagogisk redskap, som er fullt ut integrert i læringslivet til eleven( sitat IKT plan til Notodden) Et utviklende og trygt skolemiljø og forventninger hjem- skole Mål: Visjonen til skolen. Vi vil høyne andelen som trives godt og jobbe for en nulltoleranse innenfor mobbing Samarbeid hjem skole: Mål: Skolen skal legge til rette for et godt hjem-skole samarbeid på alle plan fra uvalg og råd ned til enkeltsaker. Samarbeidet skal preges av gjensidig tillit og respekt og god informasjon fra begge parter. 4

5 3.1 Faglige prosjekter Mål: 1. Pedagogiske hovedmål: Barn og unge i Notodden kommune skal tilegne seg solide grunnleggende ferdigheter gjennom tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger. 2. Organisatoriske hovedmål: Skolene og barnehagene i Notodden har etablert ny kollektiv praksis og høy kompetanse basert på felles rutiner for kartlegging, konkrete erfaringer, aktiv utprøving og systematisk erfaringsdeling. Resultatambisjoner 1. Virksomhetene har god forståelse for hva tilpasset og differensiert opplæring betyr for egen praksis. Det er utviklet verktøy og rutiner som ivaretar dette på en god måte. Elevene presterer på landssnittet eller bedre på nasjonale prøver i matematikk og lesing. 2. Barn og unge i Notodden får økt grad av tilpasset og differensiert opplæring som synliggjøres i virksomhetenes styringsdokumenter og praksis. God praksis bekreftes gjennom brukerundersøkelsene. Skolens mål Tiltak Ansvar Tidsfrist Regnekartet: Elevenes faglige resultater ligger på kommunens gjennomsnitt. Elevene innehar solide grunnleggende matematikkferdigheter. Økt mestringsfølelse Lærerne skal kunne bruke diagnostiske prøver i arbeidet tidlig innsats og tilrettelegge undervisningen Gjøre foreldre mest mulig kompetente for oppfølging av barnas læringsarbeid Plan for kartlegging og oppfølging av alle elevene i kl: Følger kartleggingshjulet for Notodden kommune: Notodden prøva : diagnostisk prøve i matematikk og M-prøvene Elevene møter tilpassa lærebøker og materiell, tydelige mål, varierte arbeidsmetoder og varierte læringsarenaer. Bruk av konkretiseringsmateriell vektlegges. Lærere erfaringsutveksler: elevresultater, oppfølging, metoder, konkretiseringsmateriell. HiT: Anne Rasch-Halvorsen gir faglig støtte Ta opp matematiske emner på foreldremøter og gi foreldrene veiledning på hvordan de kan jobbe læringsstøttende. Faglærer og kontaktlærer Rektor og pedagogisk leder Lærere Rektor Følger kartleggingshjulet. Oppstart like etter skolestart. Evalueringsmøte, foreldremøte, andre kontaktpunkt. 5

6 Leseplanen: Elevenes faglige resultater ligger på kommunens gjennomsnitt. Implementeringen av leseplanen fortsetter. Egen plan. Øke lesemengden hos eleven. Gi økt motivasjon for lesing Øke mestringsfølelse Et aktivt bibliotek Vurdering for læring Prosjekt : egen plan Elevene skal møte tydelige mål og kriterier. De skal få tilbakemelding på egen kompetanse og hvordan de kan bli bedre i faget. De skal kunne vurdere seg selv og andre. Kartlegging av leseferdighetene for 2.-7.kl. høsten 2013 Metoder i Leseplanen Repetert lesing i alle klasser Språkverksted Dataprogrammer Elevene møter utvalgte lesestrategier i flere fag Nivådifferensiert undervisning i stasjonsundervisning. Elevene skal bli med på leselystaksjonen Elevene skal møte høytlesing hver dag. Elevene skal bruke biblioteket aktivt. Skolen skal prioritere biblioteket med innkjøp av bøker, bibliotekhjelpere(elever)og drift av biblioteket. Lærerne erfaringsutveksler og reflekterer over egen praksis Lesefaglig utvikling: vurderes 2 ganger i året: Skjema for vurdering av kompetansemål (en del av Leseplanen). Kompetanseheving for lærere Utprøving i klasserom Lærere deler erfaringer og reflekterer Elever opparbeider seg kompetanse Gyldendal kompetansesenter: faglig konsulent i prosjektperioden Prosjektgruppa i Notodden leder Alle lærere som har klassen. Lærere Bibliotekansvarli g og lærere. Pedagogiske ledere og rektor. Lærere Plangruppe og lærere Høst vinter og vår Følge oppsatt plan Vår og høst Prosjektperiode skoleåret

7 3.2. IKT og Fronter som læringsplattform Mål: Elevene skal inneha solide digitale ferdigheter etter 7 år på barneskolen. IKT skal brukes som en kilde til informasjon for foreldre, elever og ansatte. IKT planen for skolene i Notodden kommune følges. Se IKT- planen. Skolen skal gi fortløpende informasjon på hjemmesida: planer, Nordbygda blad, referater fra Su og FAU møter, aktuelle saker Informasjon på fronter: Alle klasser legger ut ukeplaner, halvårsplaner/årsplaner, gode nettsider og lignende. Fronter brukes også som informasjonsplattform for ansatte og ledelsen. Nye elevmaskiner skal ivaretas Skolen prøver så langt som råd å legge til rette for at elever med lese- og skriverelaterte problemer kan nytte datamaskin når det er behov. 3.3 Et utviklende og trygt skolemiljø og forventninger hjem skole Å lykkes i dette arbeid fordrer at skole og hjem ser barnets faglige og sosiale læring under ett. I følge trivselsundersøkelser våren 13: Alle elevene seier at de har flere venner. Det er registrert noe mobbing. Lærere melder tilbake om stort sett et godt sosialt miljø, og at det er viktig å følge opp de utfordringene vi ser. Det meldes om god trivsel i klassen, og lærere ser at trygghet og tilpassa undervisning gir rom for gode læringsforhold og mestring. Skolen skal støtte hjemmet i oppdragelsen av en ny generasjon og forberede de unge på oppgaver i samfunnet. Foresatte har ansvaret for oppdragelsen av sine egne barn og må derfor ha medansvar i skolen. (Læreplan) Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling slik at de får tillit til egne evner. (Lærerplan) Opplæringen skal tilpasses evner og forutsetningene til hvert enkelt barn. (Læreplan) Skolen skal: Planlagge og gi tilpasset opplæring med informere til hjemmet Bruke varierte arbeidsmetoder og materiell Praktisere vurdering for læring Fremme gode relasjoner mellom lærere og elever og elev- elev Skolen skal drive aktivt forebyggende arbeid: Miljøplanen for skolen følges i det forebyggende arbeidet. FAU, SU, Elevrådet og ansatte samarbeider om oppfølgingen av planen. Videreføre Trivselslederprogrammet Foreldremøter og utviklingssamtaler Skolen skal aktivt bruke PMTO verktøyene Trygt læringsmiljø: Lærerne følger felles rutiner og retningslinjer for klasseledelse. Skolen gjennomfører faste trivselsundersøkelser gjennom skoleåret Skolen er åpen i forhold til tilbakemeldinger, vurderer egen virksomhet Gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser og følge opp disse Gjennomføre elevundersøkelsen for 7.kl. høsten 2013 Kulturplanen (se under): skal brukes som inspirasjon og fellesopplevelser Skolen skal ha tydelige tiltak for oppfølging av saker: Skolens samværsregler med konsekvenser 7

8 Planen mot mobbing følges Skolen tar raskt opp bekymring rundt enkeltbarn med foresatte Skolen innkaller raskt til møte når foresatte ber om det Skolen forventer at foresatte: Følger opp skolearbeid. Skolen legger spesialet vekt på at foreldre bistår i leseutviklingen til barnet7den unge. Følger opp barnets sosiale utvikling og tar aktivt del i bekjempelse av mobbing. Overholder skolens trivsels- og ordensreglement Vurderer fraværet når det søkes om permisjon og følger opp undervisningen ved permisjoner. Er aktive deltagere i samarbeidet om eget barn At barnet møter uthvilt og presist til skolen, har egnede klær og har med seg mat og drikke Er orientert om skriv, ukeplaner og annen relevant informasjon. Ranselpost. Deltar ved utviklingssamtaler, foreldremøter og annen Tar opp uklarheter og spørsmål direkte med skolen og deltar konstruktivt Lokal kultur: Styrke identiteten til elevene i Heddal/ styrke et positivt skolemiljø Brukerundersøkelsen fra mellomtrinnet og tilbakemelding fra Elevrådet sier at det er udelt positivt med dager der det legges vekt på uteaktiviteter, turer, annerledesdager og lignende. FAU støtter også opp under slik læring og opplevelse. Vi ser at når elever får være på tvers av aldertrinn der de får samarbeide og ta ansvar for hverandre styrker samhold og gir trygghet. Aktiviteter og målområder: Kulturplanen er innbakt i halvårsplaner, ukeplanar og periodeplaner. Programmet fra Kulturskatten skal synes i skolens planer: halvårsplaner og ukeplaner/temaplaner Kulturskatten er et positiv innslag i skolen. Notodden biblioteket og Telemarksgalleriet Leirskole for 7.klassene i Heddal gjennomføres i samarbeid med foreldregruppa Området og historie knytt til Heddal stavkyrkje på småtrinn og mellomtrinn. Uteskole for 1. til 2.kl. Nærområdet skal brukes som en kilde til fysisk aktivitet. Gjennomføre høsttur, skidag/skitur og vårtur for hele skolen. Forestilling for foreldre og andre som gjenspeiler skolens aktivitet Elevkantine Sykkelopplæring med Gøy og trygg på sykkel for 4.kl. på høsten. Partnerskapsavtale med lokal grunneier der skolen har leirplass. Hollagruvene: et faglig opplegg med tur hvert 3 år for mellomtrinnet I tillegg til det som står over, har skolen et svært fint nærområde som skolen nytter: Kulturstien/Folkestien langs Heddøla., skogsbær og sopp i nærområdet, ulik skog med biotoper, fauna, fugle- og dyreliv, geologi og interessante landskapsformer, rik tilgang til primærnæringsvirksomhet og ressursforvaltning, funnsted fra yngre steinalder, helleristninger, bygdeborg, vikinggraver og steder med hendelser fra krigen. Lifjell med Himingen og Gavlesjå der det er seterdrift sommerstid blir også nytta av skolen. 8

9 Rydd et kulturminne. 5.og 6.klasse rydder den gamle husmannsplassen Hola som ligger nord for Nordbygda skole. Selve stua står i dag på Heddal bygdetun. Våren 2013 er plassen og stien rydda. Det er satt opp en gapahuk med bålpanne og benker. I tillegg til praktisk arbeid: Jobbe faglig med det lokalhistoriske stoffet og presentere det for foresatte Neste foreldresamling blir våren Partenrskap: Skolen håper på å få til et fast samarbeid med Sperrebygget og Tinfos. Søknader er sendt. Vi vil jobbe videre med dette. 3.4 Samarbeid hjem- skole Det er skolens oppgave å legge til rette for et godt hjem skole samarbeid på alle plan. Alle elever og foresatte er brukere av skolens tilbud. Tilbudet bygger på: Planverk: KL06, Opplæringslova, vedtak og føringer og lover og forskrifter. Tidligere avtalte oppgaver etter foreldreundersøkelser som er gjennomført: Tydelige forventninger til hjemmet. Se punkt 3.3. Foreldreskolen for nye foreldre og avtalte tema på klasseforeldremøtene Informasjon om foresattes rettigheter og plikter ved skolestart i Nordbygda blad Viktig å vite: Grunnskolen er gratis Rett og plikt til grunnskoleopplæring i 190 dager. Elever har møteplikt til alle timer. Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker. Forutsetningen er at det er forsvarlig å gi eleven fri. Om eleven får opplæring i permisjonstiden er avgjørende for å gi fri. Barnet er forsikret i skoletiden og på skoleveien. Kjennetegn ved skolen: Kvalifiserte og motiverte lærere og assistenter Et trygt og læringsfremmende skolemiljø der hver og en elev blir sett og tilhøre et sosialt fellesskap. Gir god informasjon til elever og foresatte, og spesielt ved endringer. Medvirkning fra elever og foreldre og et aktivt samarbeid hjem skole En samarbeidende kultur der vi lærer av hverandre, er fleksible og finner løsninger En undervisning der vi vektlegger ro, orden, høflighet og gjensidig respekt Lik og rettferdig vurdering Gode fysiske rammer med gode lokaler og godt skolemateriell. Aktive elever i friminutt og vekt på fysikk fostring Faste saker i SU (Samarbeidsutvalget/ Skolemiljøutvalget) Skolemiljøet og mobbing, 9-a. med Skolemiljøutvalget Ressurssituasjonen og budsjettet Utviklingsplanen 9

10 Brukerundersøkelsene og resultater fra nasjonale prøver Arbeidet retta mot lokalmiljøet og næringslivet. Godkjenne reglement på skolen FAU: Foreldrenes arbeidsutvalg FAU har hatt sine faste arrangement der de har ansvaret for praktisk gjennomføring. Evaluering etter disse arrangementa har vært svært positive fra alle parter: Utvikle utearealet og arrangere dugnad på høsten Orienteringssaker og drøftingssaker i fra SU og skolen tas opp i FAU Julefest i desember 2013 Skoleavslutning våren 2014 FAU vil være med på å utvikle innhold i klasseforeldremøtet. Klasseforeldremøtet og faste/aktuelle saker Det skal holdes minst to klasseforeldremøter i året. Det skal velges to klassekontakter, der en blir valgt for 2 år. Høsten: mobbekontrakten og Planen mot mobbing. Mobbing via nett skal tas opp for de eldre elevene. Rutiner og regler i klasserommet, skolens samværsregler og konsekvenser. Råd til foresatte: hvordan gi god leksehjelp? Videreføres også til evalueringsmøtet. Forventinger skole-hjem. Prosjektet Vurdering for læring tas opp våren 2014 Pp-tjenesten har foredrag i 1. og 5.kl.. Tema: leseutvikling og hvordan foreldre skal bidra. Informasjon om leksehjelp for 1.-4.kl. Klassekontakt skriver referat Utviklingssamtale/konferansetime Lærer har en samtale med eleven i forkant av utviklingssamtalen. Vurdering for læring preger samtalen Hjem og skole arbeider for å nå en felles forståelse av elevens muligheter, utvikling og læring Elev, foresette og lærer gjennomfører 2 samtaler Lærer har ansvaret for strukturen i samtalen og dokumentasjon Foresatt deltar aktivt i samarbeidet Foresatt med elev og lærer har ansvar for avtaler som inngås Eleven og lærer skal vurdere leseutviklingen. Bruk skjema i leseplanen Elev og lærer skal vurdere sosial utvikling i forhold til skolens samværsregler Overganger Mål: sikre god informasjon og trygge elever og foresatte. Overgang barnehage skole: Innskriving før jul Barnehagebarn besøker skolen på våren. Bli kjent dag på våren. - Foreldreskolen med vekt på forventninger skole/sfo -hjem - Foreldregruppa blir kjent - Valg av klassekontakter. Overgang til ungdomskolen: Det legges planer for samarbeidsmøter for enkeltelever I mai/juni: Klassene i Heddal møtes på HUSK og informasjonsmøte for foresatte 10

11 4. Aktivitetsplan: Høst 2013 Det blir endringer på planen. Veke Aktivitet Hjem-skole samarbeid 33 Personaltur aug: Sverige Planleggingsdager: 14. og 15.august: skolen 16.aug: HiT: vurdering for læring 34 Skolestart mandag 19.aug Faddere blir kjent med fadderbarn Val til elevrådet Diagnostisk prøve inn i halvårsplan for matte 35 Vennskapsuka: se egen plan Utdeling av mobbekontrakt 29. aug: Tur til Notodden Kartlegging prøver Multi/Alle teller kl 36 Sykkelopplæring for 4.kl. Trivselsprogrammet starter Fysisk aktivitet for mellomtrinnet starter 6.sept:Trivselsundersøkelsen 37 Stortingsvalg mandag 9.sept. 11.sept.: nasj pr. Lesing Mobbekontrakten sendes hjem for signering Oppstart av leksehjelp for 2.-4.kl. Sykkelopplæringen går over 4 uker. Avsluttes med en teoretisk prøve samt en ferdighetsprøve. Samarbeid med Grenland sykkelklubb. FAU møte den 7. sept. Su møte Foreldremøter i ukene før høstferien: 2.-3.kl kl.: Pp.tj. Leseplanen? 1.kl.: Pp-tj. leseplanen 38 Nasjonale pr. i engelsk 39 Utviklingssamtaler 40 3.okt. kl. 1200; Kulturskaten Workshop for 5.-7.kl.: Askeladden 4.klasse har sykkelprøve okt: Kulturskatt for 1.-7.kl. Ekornes i 100. Nasjonale pr. i regning okt:Kulturskatten Notodden: Askeladden 6.kl. til biblioteket 44 Planleggingsdag fredag 1.nov.: vurdering for læring Assistentene til Østlandske LS Virksomhetsplanen og halvårsplanene legges ut. Utviklingssamtaler Utviklingssamtaler Lange onsdager for 1.-3.kl. fram til jul Utviklingssamtaler Elevene har fri 1.nov klasse begynner svømmeopplæring Svømmeopplæring fra fredager. 8.nov. 8.nov.: Trivselsundersøkelse Invitasjon til Førjulsfest. FAU har sine faste oppgaver. 49 Innskriving av nye 1.klassinger 50 Førjulsforestilling mandag 16.des. 51 Fredag 22.des.: Siste skoledag Skolestart torsdag 2.januar Svømming for 4.kl. starter 8.november Brukerundersøkelsen for 7.kl. gjennomføres høsten

12 Aktivitetsplan vår Planen oppdateres. Sendes ut i NB Uke Aktivitet Info 1 Skolestart torsdag 2.jan 2 Trivselslederprogrammet starter 3 SU/Skolemiljøutvalgsmøte Juniorklubb 7.klasseforeldre har ansvaret En halv dag med ski, skøyte og aking FAU-møte: 7 SFO arrangerer karneval for hele småtrinnet Juniorklubb i Kastebakken. Yli og Rygi blir invitert. Ansvar: 5.-7.kl. 8 Vinterferien Vinterferie 9 Skitur på Grønkjær Utviklingssamtaler uke Foreldremøte uke Vinteraktivitetsdag: ½ dag 11 Juniorklubb: 5.klasseforeldre har ansvaret Påskeferie Påskeferie 14 Skolestart 22.april 15 Grand prix torsdag 10.april Påskelunsj fredag 11. april 16 Påskeferie Skolefri torsdag 1.mai og fredag 2.mai 2/5: planleggingsdag kl. ruster opp Hola 20 Lørdag 17. mai Oppmøte ved Heddal Stavkyrkje 17. mai kl Vårtur? FAU-møte: tema sommeravslutninga 22 Fri torsdag og fredag 23 Besøke Stavkyrkja og Bygdetunet for 1.4.kl. 24 Fri mandag 9.juni. 25 Sommeravslutning 16.juni Turdag 17.juni 7.klasseavslutning Aktivitetsdag 19.juni Siste skoledag fredag 20. juni Sommeravslutning kl Fadderoppgaver: Hver fjortende dag. Egen plan Orientering for mellomtrinnet går over 4 fredager med avslutning på HiT 12

13 Sluttord Å være menneske og barn handler om å bli sett og hørt å bli respektert og verdsett for den en er å lære å være i et sosialt samspill: å være en blant mange samtidig som en utvikler egen personlighet. Skolen er et unikt sted der vi har en fin mulighet til å trene på å omgås mangfoldet i samfunnet. I løpet av skoleårene ønsker vi i samarbeid med hjemmet å forberede elevene våre på framtiden der de innehar god kunnskap, et godt selvbilde, mot og vilje, sosial dugleik og ei høvisk framferd. Visdomsord frå Håvamål: Vett trenger han som vidt ferdes, heime er livet lett; til spott blir alle som ingenting vet og kommer blant kloke folk 7.k l. 13

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 Skolens pedagogiske plattform danner grunnlag for skolens årsplan. Skolen skal vise eleven kompetanse, trivsel og respekt. Plattformen beskriver hvordan vi viser eleven

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Trygge barn i et godt læringsmiljø

Trygge barn i et godt læringsmiljø Utviklingsplan for Kringlebotn skole 2011 / 2012 Skolens visjon: Trygge barn i et godt læringsmiljø Den kompetente elev er aktiv og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Foreldremøte - høst 2013 HORDVIK SKOLE

Foreldremøte - høst 2013 HORDVIK SKOLE Foreldremøte - høst 2013 HORDVIK SKOLE 1 Samarbeid hjem /skole Felles mål og felles ansvar: Elevene skal ha et godt læringsmiljø, samt sosialt og faglig utbytte på skolen. 2 LÆREPLANEN SINE PRINSIPP FOR

Detaljer

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 1 PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 2 Formålet med planen: Få til gode samarbeidsformer mellom hjem og skole gjennom en avklaring av roller og ansvar

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING

VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2013/2014 MELØY VOKSENOPPLÆRING Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Meløy voksenopplæring. Planen skal legges felles og overordnede føringer for virksomheten

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato:

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato: Sosial kompetanse/ psykososialt læringsmiljø (O) Lesing (S) Skolen utvikler elevenes sosiale kompetanse gjennom - en felles strategi i den sosialpedagogiske planen, programmet ART (for enkelte elevgrupper

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Velkommen til Paradis skole

Velkommen til Paradis skole Velkommen til Paradis skole Bønn til deg som skal bidra til å lære meg å lese Lek med meg, fortell for meg, lær meg rim og regler! Lær meg sanger, lær meg eventyr, snakk til meg! La meg få mime og dramatisere!

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Strategiplan for grunnskolen

Strategiplan for grunnskolen Strategiplan for grunnskolen 2009 2012 Innhold Innledning.. s.3 Forventninger.... s.3 Røyken kommunes visjon.... s.4 Røykenskolens hovedmål og hovedvirkemiddel. s.4 Skolens oppdrag..... s.4 Områdene i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

Strategiplan for Vadmyra skole

Strategiplan for Vadmyra skole 2012-2016 Strategiplan for Vadmyra skole 1 Strategisk plan for Vadmyra skole 2012-2016 Vadmyra skolen bygger på Bergen kommunes verdigrunnlag. Vi ønsker en skole som er kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert.

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Skjønnhaug skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Skjønnhaug skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer