Sykepleierforbundets prioriteringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleierforbundets prioriteringer"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2017 Sykepleieledere 4 Eli Gunhild møter 5 Solidaritetsarbeid 8 Sykepleierforbundets prioriteringer Forbundsstyret har på bakgrunn av innsatsområdene som landsmøtet vedtok pekt ut seks strategiske områder NSF skal prioritere i denne fireårsperioden. Side 2-3

2 STRATEGISK PLAN NSFs prioriteringer de neste fire årene Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har bestemt hvilke områder forbundet skal prioritere, noe som gir føringer for forbundets arbeid de kommende årene. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Landsmøtet i 2015 vedtok fem innsatsområder for landsmøteperioden Finansiering, prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helse- og omsorgstjeneste der finansiering, prioritering og organisering tar utgangspunkt i pasienter, pårørende og brukernes behov for helsehjelp og prinsippet om behandling på mest effektive omsorgsnivå. Sykepleierprofesjonen i utvikling Hovedmål: En kompetent, tydelig, rett bemannet og god koordinert sykepleietjeneste, med fokus på god kvalitet, pasientsikkerhet, aktiv brukermedvirkning og tilgjengelighet. Sykepleierutdanning og forskning Hovedmål: Utdanning og forskning skal gi sykepleierne kunnskap til å sikre pasienter, pårørende og brukere trygge og gode helse- og omsorgstjenester. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleiernes kompetanse, utdanning, funksjon og ansvar, og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser. Medlemmer og organisasjon Hovedmål: NSF er et selvfølgelig førstevalg og et sterkt redskap for sykepleiere, sykepleieledere, jordmødre og sykepleiestudenter. NSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt. Forbundsstyret har på bakgrunn av innsatsområdene pekt ut seks områder forbundet skal prioritere i innehavende fireårsperiode: Et lønnsløft for sykepleiere 1 som gir lønnsnivå tilpasset kompetansen En riktig verdsetting av sykepleiere handler blant annet om et lønnsnivå som gjenspeiler kompetansen, og for sykepleiere må dette vises gjennom et høyere lønnsnivå enn i dag. Ikke minst er dette viktig for å heve yrkets status og sikre at kompetansen til de som utdanner seg til sykepleiere er tilstrekkelig høy. Likelønnsgapet for de med inntil fire års høyere utdanning er fortsatt rundt 20 prosent. Kunnskap og kompetanse i kvinnedominerte yrker verdsettes ikke på samme måte som i mannsdominerte yrker. Med en helsetjeneste som krever mer spesialisering og gir mer krevende oppgaver for sykepleiere, er lønn for kompetanse et viktig premiss. Lønn- og arbeidsbetingelser er den viktigste årsaken til at sykepleiere er medlem i NSF. Å prioritere arbeid med lønnsløft vil derfor virke medlemsrekrutterende, noe som er viktig i en tid med den internasjonale trenden med løsere tilknytning til fagforeninger. Politikere og arbeidsgivere 2 skal ta konsekvensen av at det er en sammenheng mellom arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet Det er et kraftig press på sykepleiernes arbeidstidsordninger i det norske arbeidsmarkedet. Presset handler fra arbeidsgivers side om muligheten for økt helgearbeid, lengre vakter og lavere bemanning. Dette svekker sykepleiernes arbeidsbetingelser, vil kunne svekke deres arbeidshelse og vil kunne gå ut over pasientsikkerheten. Derfor er det avgjørende at NSF formidler sammenhengen mellom arbeidstidsordninger, arbeidshelse og pasientsikkerhet slik at politikere og arbeidsgivere forstår konsekvensen. Sykepleierutdanningene skal 3 være attraktive med definert sluttkompetanse på bachelor og kliniske mastere Sykepleiernes kunnskap og evne til å utvikle kompetanse er selve grunnfjellet som sykepleiernes rolle i helsetjenesten hviler på. Dette starter med en attraktiv og kvalitetssikret bachelorutdannelse som sikrer kompetanse i tråd med befolkningens behov for en effektiv og trygg sykepleietjeneste. I tillegg er det et behov for relevant spesialisering gjennom masterutdanning for å møte stadig mer komplekse oppgaver i helsetjenesten. For å skape attraktive utdanninger og nødvendig kunnskap, innovasjon og tjenesteutvikling må forskningskapasiteten økes, og da kreves det flere med doktorgrad innen sykepleie. Fortsatt forhandlingsrett 4 i arbeidstidsspørsmål Arbeidstidsutvalget foreslår å endre loven slik at arbeidsgiver kan bestemme turnusplanene uten å inngå avtale med tillitsvalgte. Dette er ikke et klokt grep for å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren 2 NSF Politikk

3 For å styrke sykepleiernes rolle i helsetjenesten og bedre deres lønns- og arbeidsbetingelser er det nødvendig at sykepleierkompetansen etterspørres. Foto: John Nordahl står overfor stort arbeidskraftbehov, høy andel deltid, høyt sykefravær og tidlig pensjonering. NSF tror ikke at tøffere arbeidstidsordninger og redusert medbestemmelse vil føre til mer heltid. Tvert imot frykter vi at effekten vil bli at færre sykepleiere vil makte å arbeide i fulle stillinger. Forskning viser at skift-, turnus- og nattarbeid samt lange arbeidsdager øker risikoen for helseskader, feilbehandlinger, skader og ulykker. Muligheten for medbestemmelse og påvirkning av egen arbeidssituasjon, herunder arbeidstid, reduserer denne risikoen. Derfor er det viktig for NSF å beholde dagens lovgivning om at turnuser skal avtales med tillitsvalgte. Befolkningen skal etterspørre sykepleierkompetanse som svar på 5 framtidige utfordringer i helsevesenet For å styrke sykepleiernes rolle i helsetjenesten og bedre deres lønns og arbeidsbetingelser er det nødvendig at sykepleierkompetansen etterspørres. Og for å være etterspurt må den være synliggjort. Det er avgjørende at befolkningen generelt, beslutningstakere i helseforetak og politikere på kommunalt og nasjonalt nivå erkjenner hvilken forskjell sykepleierne gjør i helsetjenesten. Helsetjenesten står overfor store utfordringer. Det må skje betydelige endringer dersom framtidige generasjoner skal få tilfredsstillende helse- og omsorgstjenester. Vi ser også store utfordringer gjennom demografisk utvikling, strukturelle reformer og nye teknologiske muligheter. Sykepleiernes evne og vilje til å delta aktivt i utviklingen av helsetjenesten gjennom nye roller vil gjøre at yrkesgruppen ses på som svar på disse utfordringene. Sykepleiernes kompetanse og verdiskapning må synliggjøres bedre. «Kunnskap og kompetanse i kvinnedominerte yrker verdsettes ikke på samme måte som i mannsdominerte yrker.» Bedre rammevilkår for å utøve 6 god ledelse av sykepleietjenesten Sykepleiefaglig kompetanse hos ledere er avgjørende for å sikre god kvalitet i alle deler av helse- og omsorgssektoren. God kvalitet, pasientsikkerhet, aktiv brukermedvirkning og tilgjengelighet forutsetter en kompetent, tydelig, rett bemannet og godt koordinert sykepleietjeneste. Dette dreier seg både om ledelse av eget fag og om kvalitet i tjenestene. Det er ikke ubetydelig hvor mange en leder må forholde seg til. God ledelse handler om arbeidsvilkår, kvalitet i tjenestene og utvikling av fag. Dette må henge sammen. NSF skal jobbe aktivt framover med ledelse i helse helsetjenesten, gjennom ledernettverk, krav til myndighetene og ledelsessamlinger. NSF Politikk

4 LEADERSHIP FOR CHANGE Utdanningen har gjort meg til en bedre leder Sykepleieledere fra hele landet har deltatt i det anerkjente lederutviklingsprogrammet Leadership For Change, LFC, i regi av Norsk Sykepleierforbund og International Council of Nurses (ICN). Veldig høyt nivå på kursdeltakerne, skrøt kurslederen fra ICN. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN I ett år har 34 sykepleieledere gjennomgått lederutdanningen som har som mål å styrke sykepleiernes lederskap og gjøre dem i til strategiske ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen, høyere utdanning og samfunnet for øvrig. LFC-programmets mål har blant annet vært å styrke sykepleiere til å bli engasjerte ledere med forståelse for politiske prosesser og påvirkning, bli effektive og dynamiske ledere, styrke profesjonens bidrag til utvikling samt videreutvikle egen lederkompetanse og støtte neste generasjons sykepleieledere. Kuristene har deltatt på felles samlinger i Oslo samtidig som de har gjennomført et ledelse- og organisasjonsutviklingsprosjekt. Flere av prosjektene viste seg å holde et høyt En fornøyd bukett sykepleieledere etter endt lederkurs i regi av Norsk Sykepleierforbund og International Council of Nurses. nivå, noe som gjorde ICN-instruktøren svært fornøyd. Jeg er virkelig imponert over disse sykepleierne. De holdt et høyt nivå allerede da kurset startet, og prosjektene til de ulike har inneholdt et komplekst og høyt nivå, sa professor Kristine Qureshi, ved universitetet i Hawaii. FAKTA Trine Elnæs Sandbakken (40), teamleder, Interkommunal øyeblikkelig hjelp, Kongsvinger. Hva har kurset gitt deg? Jeg utviklet meg som leder på mange områder, blant annet blitt flinkere til å ta avgjørelser og å delegere. Jeg har også startet et prosjekt som ser på rutiner i forhold til utskrivning av pasienter med tanke på å redusere reinnleggelser. Vi har hatt mange dyktige forelesere, og jeg har knyttet gode kontakter. Et kurs jeg absolutt kan anbefale! Olivia Obtinario (53), enhetsleder ved Sauda legesenter. Hva har kurset gitt deg? Inspirasjon og motivasjon til å gjøre mer ut av lederskapet. Jeg har utviklet meg som leder, og har brukt mer av lederskapet, eksempelvis å oppsøke andre instanser for å få gjennomslag, og ikke bare det man vanligvis gjør i tjenesten. Dette har vært en ny opplevelse for meg. Det har også vært veldig givende å treffe de andre deltakerne. Det var veldig klokt av NSF å satse på lederne, og det er godt å vite at også vi blir satt pris på. Cecilie Brosstad (47), enhetsleder ved Ortopedisk sengepost, Oslo universitetssykehus (OUS). Hva har kurset gitt deg? Det har gitt meg mer struktur i forhold til å tenke strategisk på ledelse. Jeg er mer bevisst innen områdene jeg utvikler. Dessuten har jeg truffet mange spennende og flinke ledere og kunne absolutt anbefalt dette kurset til andre. I prosjektet mitt har jeg utviklet et kurs for kvinnelige ledere ved OUS slik at de skal framstå slik de ønsker å bli oppfattet. Dette har vært veldig moro. 4 NSF Politikk

5 ELI GUNHILD MØTER Eli Gunhild By (t.v.) etter debatten om utredningen til Stener Kvinnsland (i midten). Til høyre debattleder Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin. Medbestemmelse viktig i sykehusorganiseringen Reell medbestemmelse for de ansatte og en tydeligere stemme på vegne av pasientene. Det var forbundsleder Eli Gunhild Bys viktigste budskap i høringsmøtet om Kvinnsland-utvalget. TEKST OG FOTO: TORE BOLLINGMO Det var et sterkt felt med fagfolk som var samlet av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening for å debattere Kvinnsland-utvalgets utredning om framtidas organisering av sykehusene. Ved siden av utvalgets leder Stener Kvinnsland, var Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Nils Fredrik Wisløff, administrerende direktør ved Vestre Viken HF, Jon Magnussen, professor ved NTNU og Marit Hermansen, president i Den norske legeforening samlet sammen med forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By. Debatten etter at Kvinnsland-utvalget la fram sin innstilling før jul har vært preget av få entydige svar og mange ulike fokus. Som Eli Gunhild By oppsummerte det: Delt syn Utvalget er delt i synet på valg av modell. De er delt i synet på om Helse Sør- Øst bør deles. Og de er delt i synet på hvordan investeringer bør håndteres framover. Da er det krevende for oss som skal avgi høringssvar. Debatten i NSH ble ledet av Dagens Medisin-redaktør Markus Moe. Marit Hermansen mente blant annet det var på tide å få tilbake sterkere lokale styrer i ny modell for å øke legitimiteten til måten sykehusene styres på ute i befolkningen. Stig Slørdahl, som er en av fire toppsjefer i de regionale helseforetakene, innrømmet at mye makt var samlet i de såkalte AD-møtene, der nettopp de fire direktørene møtes for å diskutere saker av felles interesse, som blant annet felles styresaker. Siden forumet ikke er noe formelt beslutningsorgan kan det gå «under radaren» for offentlighetsloven, men Slørdahl påpekte at dette ikke var hensikten og at det ble arbeidet for å få på plass innkalling, saksliste og protokoll på linje med andre beslutningsorganer. Jobber med høringssvar Demokratisk innsyn og kontroll er svært viktig for NSF også i spesialisthelsetjenesten. De ansatte må oppleve medbestemmelse og medvirkning, ikke bare formelt, men også reelt. Og sist men ikke minst må modellen som velges ha en tydelig og synlig vektlegging av pasientenes interesser og innflytelse, kommenterte Eli Gunhild By. Det er et viktig prinsipp for oss at befolkningen skal ha tilgang på likeverdige tjenester uavhengig av bosted, sa NSFs forbundsleder, som vil levere sitt høringssvar til Kvinnsland-utvalget før fristen 3. mars. NSF Politikk

6 NSF STUDENT Rekruttering til kommunene Norsk Sykepleierforbund Student ønsker å lovfeste utdanningsansvar for kommunene, og en finansieringsmodell som stimulerer til utvikling av gode praksisplasser. Både for å sikre kvalitet på praksisplassene og for å kunne øke rekrutteringen til kommunene. TEKST: CATHRINE VILLEMO TALLAKSEN SVENDSEN Vi ønsker kvalitet i praksis. I mai 2016 sendte Norsk Sykepleierforbund Student og Norsk medisinstudentforening et åpent brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Der kom vi med et ønske om samarbeid for økt kvalitet i praksis. I brevet skisseres det flere tiltak for å øke kvaliteten i praksis, stimulere til gode praksisplasser samt øke rekrutteringen til kommunene. De siste årene har det vært store omstillingsprosesser i helsevesenet, og utdanningsoppdraget har vært under sterkt press og blitt nedprioritert. Praksis blir i dag sett på som en ren utgiftspost, og prioriteres verken av helseforetakene eller kommunene. Helseforetakene får gjennom sin basisfinansiering flere hundre millioner som skal brukes på utdanning, mens kommunene verken har lovpålagt utdanningsansvar eller får noen form for finansiering av staten som skal brukes til utdanning. Nye oppgaver Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått økt ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Dette betyr nye oppgaver for kommunene og nye praksisarenaer for studentene. Det betyr også muligheter for gode praksisarenaer og rekruttering av nyutdannete sykepleiere hvis man gjør det riktig. I sine stortingsmeldinger peker Regjeringen på at kommunene må få en større rolle når det gjelder praksis i utdanningen. I melding 26 sier de at for å rekruttere og beholde studenter må kommunene bli mer attraktive både som praksisarena og som arbeidsplass. Stortingsmelding 13 slår fast at helseutdanninger har for lite og for dårlig praksis. Praksisprosjektet konkluderer med at «et gjensidig forpliktende samarbeid om utdanning bidrar til utvikling av kunnskapsbaserte tjenester og kunnskapsbasert utdanning», og anbefaler lik lovfesting og finansiering på tvers av sektorer. I meldingen nr. 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» står det at «for at kommunene skal kunne ivareta sitt ansvar må mer av praksisstudiene forgå i den kommunale helse- og omsorgstjenesten». Vi ser at det er bred politisk konsensus for lovfesting av utdanningsplikt i kommunene, men hvor er den politiske handlekraften? Noe må gjøres både for å sikre kvalitet på praksisplassene i kommunene, men også for å rekruttere til kommunehelsetjenesten. «Velger jeg med hodet mitt velger jeg sykehus, velger jeg sykehjem, velger jeg med hjertet mitt» Nyutdannet sykepleier Studentene sier nei Avgangsundersøkelsen til NSF Student, utført i desember i fjor, viser at 6,4 prosent av nyutdannete sykepleiere vil jobbe i sykehjem, og 13,2 prosent av nyutdannete vil jobbe i hjemmesykepleien, det vil si at under 20 prosent av nyutdannete ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten. Sykepleierstudenter som har vært i praksis i kommunen kan fortelle at det de lærer og observerer er: lite fagmiljø, sykepleierne står ofte alene om ansvar de har få eller ingen å spørre. Slitne sykepleiere som har altfor mye å gjøre, sykepleiere som klager og viser misnøye med hverdagen sin, og få heltidsstillinger. Hvordan skal man kunne rekruttere med så små stillinger som 4,46 prosent? Nå er det nok ord og på tide med handling! Sykepleierstudentene rapporterer om lite fagmiljø, at sykepleierne ofte er alene om et stort ansvar og vil derfor ikke jobbe i kommunehelsetjenesten. Foto: John Nordahl 6 NSF Politikk

7 ARBEIDSFORHOLD Fast veiledning av helsepersonell er en god investering, slår KS fast. Illustrasjonsfoto: Johan Nordahl Veiledning av nyutdannete i kommunene NSF og KS anbefaler systematisk veiledning til nyutdannete sykepleiere. TEKST: FORHANDLINGSAVDELINGEN NSF I forbindelse med revisjon av den Sentrale Forbundsvise Særavtalen SFS 2301 Helsetjenesten m.v., ble blant annet viktigheten av å tilby nyutdannete sykepleiere og annet nyutdannet helsepersonell systematisk veiledning diskutert. KS har i B-rundskriv nummer tatt inn følgende anbefaling: «Avslutningsvis anbefales det å tilby systematisk veiledning for nyutdannet helsepersonell. Fast veiledning til nyutdannet helsepersonell som gjennom sitt arbeid er i jevnlig kontakt med pasienter, klienter, brukere og pårørende er en god investering for å kvalitetssikre egen yrkespraksis. Dette er et godt virkemiddel for å bidra til at kommunen får dyktige, engasjerte og faglig oppdaterte fagpersoner. Det vises til partenes arbeid med «Oppfølging av nyansatte». Mer informasjon om det finnes KS sine hjemmesider. Hefte om årsturnus Aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging blir bare mer aktuelt i helsesektoren. Tillitsvalgte utfordres til turnusplanlegging på andre måter enn tidligere. De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren har ingen bestemmelser som direkte angir hvordan turnuser skal organiseres. Disse er imidlertid utformet på bakgrunn av tradisjonelt rullerende turnuser. Et krav til enhver arbeidstidsordning er at ordningen ivaretar arbeidsmiljøloven og tariffavtalens regler. Det gjelder også for årsturnus. Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og FO har derfor utarbeidet en veileder om årsturnus og et utkast til en årsturnusavtale, som partene lokalt kan ta i bruk. Målsettingen er å gi råd til tillitsvalgte om forhold knyttet til etablering av årsturnus. Heftet finner du på nsf.no: forside/arbeidsvilkår/arbeidstid NSF Politikk

8 SOLIDARITETSARBEID Solidaritetssykepleierne Hvert år sender Norsk Sykepleierforbund (NSF) sykepleiere til Tanzania for å jobbe med forbundets solidaritetsprosjekt. Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Eli Gunhild By Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Lise Færevaag, Kari Tangen og Kristin Simonsen Layout: Hilde Rebård Evensen og Monica Hilsen, Sykepleien Trykk: Sörmlands Grafiska Har du tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send en e-post til FYLKESLEDEREN TEKST: KRISTIN HENRIKSEN NSF har i en årrekke samarbeidet med Tanga International Competence Center TICC i Tanzania. TICC er et regionalt kompetansesenter for læring i regionen og har blant annet engasjert seg i regional utvikling innen helse og utdanning. TICC sin virksomhet retter seg inn mot FNs bærekraftsmål. Landsmøtet i NSF har vedtatt at forbundet skal drive med solidaritetsarbeid. I motsetning til bistandsprosjektene i Afrika der NSF hjelper til med å bygge opp bærekraftige sykepleierorganisasjoner, handler solidaritetsprosjektet i Tanzania om å støtte TICC i dets arbeid og videreutvikling. Norske studenter Hvert år har cirka 250 norske sykepleierstudenter studie- og praksisopphold ved TICC. NSF ønsker også å tilby medlemmer en unik mulighet til å bidra i regional helseutvikling i Tanga med erfaringsdeling og kunnskapsoverføring, og har siden 2011 årlig sendt tre solidaritetssykepleiere som har bidratt ved senteret. De siste årene har behovene i hovedsak dreid seg om psykisk helse og skolehelsetjeneste. Toril Osmundsen (31), sykepleier ved Stavanger Universitetssykehus har nylig kommet hjem etter et tremånedersopphold ved senteret. Jeg har vært så heldig å få tilbringe tre måneder ved TICC som solidaritetssykepleier gjennom NSF. Her har jeg jobbet i skolehelsetjenesten sammen med lærere, sykepleiere og sykepleierstudenter fra Norge, sier Osmundsen. Hun forteller at de gjorde enkle kartlegginger av barna i skolene de samarbeidet med. Eksempelvis tannhygiene og hvor mye vann en bør drikke i løpet av dagen, sier hun. Utfordring Språket var en utfordring. Min swahili er begrenset, og barna snakket dårlig engelsk. Det var utfordrende og krevende å få til en kommunikasjon, men også utrolig givende å oppleve tillit og at vi forsto hverandre likevel, sier hun. De norske sykepleierne som reiser på et solidaritetsopphold får dekket reise, mat og opphold ved senteret. De mottar en liten godtgjørelse som er basert på kostsatsene for Tanzania. Sykepleierne som reiser ut har en midlertidig autorisasjon for å arbeide i Tanzania. For å få en større kontinuitet, særlig i forhold til arbeidet omkring psykisk helse, rus og skolehelsetjeneste, vil NSF fra i år sende solidaritetssykepleiere to ganger i året, to denne våren og to til høsten. NAVN: Nina Horpestad ALDER: 47 POSISJON I NSF: Fylkesleder TID SOM FYLKESLEDER: 10 år AKKURAT NÅ BRENNER JEG FOR: Lønn. Dette kommer nok ikke som en overraskelse, men lønn er viktig for medlemmene og for NSF. Det burde også vært viktig for våre arbeidsgivere. Men vi ser dessverre at enkelte kommuner ikke vurderer lønn som et viktig virkemiddel for rekruttering og for å motvirke mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere. Vårt fokus her i Rogaland for øyeblikket er derfor å informere om kommuners lønnspolitikk og motivere våre medlemmer til å stille lønnskrav. Ellers så har heltidsdebatten vært et hett tema her i fylket. Jeg håper inderlig at vårt læringsnettverk «Nytt Blikk» kan bidra til at alle parter får løftet blikket og jobbe langsiktig. Å bygge en heltidskultur er ikke gjort på en dag, her må alle parter ta grep. Gjennom at partene i kommunene får råd, veiledning og verktøy til å jobbe med heltidskultur som et ledelsesverktøy er håpet at vi rykker frem noen steg i dette viktige arbeidet for å sikre tjenester av god kvalitet til innbyggerne. Camilla Nilsen (t.v.) og Toril Osmundsen poserer foran TICC-bygget i Tanzania. Hvert år sender Norsk Sykepleierforbund fire solidaritetssykepleiere til et tremåneders opphold ved senteret. Foto: Arvid Libak KONTAKTINFO: TELEFON: E-POST: 8 NSF Politikk

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT

Strategisk plan TYDELIG MODIG STOLT Strategisk plan 2016 2020 TYDELIG MODIG STOLT 1 NSFs visjon Det naturlige valg for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre til beste for pasienten. NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk,

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Sak til Landsmøtet INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019. Bakgrunn for saken: Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Generalsekretær

Sak til Landsmøtet INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019. Bakgrunn for saken: Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak: Generalsekretær Sak til Landsmøtet Nr: 15 Saksbehandler: Generalsekretær Dato: 01.06.2015 Dokumentnr DM: 705312 2015_00551 INNSATSOMRÅDER FOR 2016-2019 Bakgrunn for saken: NSFs formål, prinsipprogram og innsatsområder

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF

Handlingsplan Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF Handlingsplan 2015-2016 Faggruppe: Barnesykepleierforbundet NSF INNSATSOMRÅDE: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Handlingsplan Oslo 2017

Handlingsplan Oslo 2017 Handlingsplan Oslo 2017 Det som er skrevet med rødt er «oppdrag» til fylkene, vedtatt av forbundsstyret. På overordnet nivå har vi de seks strategiske kampene, noen hovedmål som dreier seg om «Kontinuerlig

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse

Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF. Kunnskap for ledelse Nasjonal lederkonferanse 2017 v / Kari E. Bugge Fagsjef NSF Kunnskap for ledelse Bruker vi for mye på helse? Utredningen viser at Bevilgningene har ikke vært spesielt høye Investeringer i helsesektoren

Detaljer

Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS

Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS Erfaringskonferanse Hordaland Heltidskultur i KS Torsdag 30. Mars 2017 Fylkesleder Mette Mikkelsen Norsk Sykepleierforbund Det store heltidsvalget 2013 og 2015 Det store heltidsvalget 2017 En heltidskultur

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Vilkår for ledelse. Om økonomi, kompetanse, ansvar og myndighet i norske helse- og omsorgstjenester. Therese Andrews Joakim Høgås

Vilkår for ledelse. Om økonomi, kompetanse, ansvar og myndighet i norske helse- og omsorgstjenester. Therese Andrews Joakim Høgås Therese Andrews Joakim Høgås Vilkår for ledelse Om økonomi, kompetanse, ansvar og myndighet i norske helse- og omsorgstjenester NSFs nasjonale lederkonferanse, Oslo, 28 september, 2017 Formål med studien

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

«NSFs politiske plattform for ledelse. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund

«NSFs politiske plattform for ledelse. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund «NSFs politiske plattform for ledelse Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund Tjenester i endring Skal helse- og omsorgstjenesten lykkes med omstillingen til «pasients helsetjeneste» der kvalitet,

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2016. Leadership for change 4 Eli Gunhild møter 5 Sykepleierkongressen 8. Sykepleierløftet

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2016. Leadership for change 4 Eli Gunhild møter 5 Sykepleierkongressen 8. Sykepleierløftet Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2016 Leadership for change 4 Eli Gunhild møter 5 Sykepleierkongressen 8 Sykepleierløftet Sykepleierløftet er et overordnet grep for den politikken NSF jobber med å få

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv

Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv Samhandlingsreformen i et kommunalt perspektiv En mulighetsreform med store utfordringer Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Arbeidsgiverutvikling Losby 21. august 2009 Hva blir kommunenes største utfordringer

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet staten: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva som er

Detaljer

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere Handlingsplan 2015 NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere 2 For 2014 legger forbundsstyret følgende organisasjonspolitiske prioriteringer til grunn: INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2009-2012 ydelig Tydelig Tydelig Tydelig Modig Modig Tydelig Modig Modig Stolt Tydelig Stolt deligstolt Modig deligmodig odig Stolt dig Stolt Tydelig tolt Tydelig olt Tydelig

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Handlingsplan Landsgruppen av helsesøstre NSF

Handlingsplan Landsgruppen av helsesøstre NSF Handlingsplan 2012-2014 Landsgruppen av helsesøstre NSF De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice For 2012 legger forbundsstyret

Detaljer

FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Sak til Landsmøtet Nr: 3 c) Saksbehandler: Forhandlingsavdelingen Dato: 27.05.2015 Dokumentnr DM: 705276 2015_00551 FRAGMENTERT ARBEIDSMARKED FOR SYKEPLEIERE KONKURRANSEVRIDNING OG UNDERGRAVING AV LØNNS-

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi?

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Helsekonferansen 20. januar 2016, Oslo Plaza Petter Øgar Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens målbilde En retningsreform som formelt startet

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Framstå slik du ønsker NSFs 4. nasjonale lederkonferanse Gardermoen,

Framstå slik du ønsker NSFs 4. nasjonale lederkonferanse Gardermoen, 1 Framstå slik du ønsker NSFs 4. nasjonale lederkonferanse Gardermoen, 29.9.2017 Bente Lüdemann, avdelingsleder, Akuttklinikken OUS, Cecilie Brosstad, enhetsleder, Ortopedisk klinikk OUS 2 To ledere fra

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier pasienter og brukere? Kvaliteten er ikke god nok Tjenestene oppleves ikke helhetlige Det er for lite koordinering mellom dem Det er for lite brukerinvolvering. Fastlegene er for dårlig integrert

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Trude Hagen Vår dato: 16.01.2013 Vår rei: 335447 Deres re!.: 2012041 00/ATG Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsioven

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

«Ledere - aktører for endring. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund

«Ledere - aktører for endring. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund «Ledere - aktører for endring Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund Vi er mange og vi er viktige!!! 6000 ledere med sykepleierbakgrunn i alle deler og nivåer i helsetjenesten Ledere er avgjørende

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

MØTE MELLOM NSF OG HELSE VEST RHF DEN 10. DESEMBER 2012.

MØTE MELLOM NSF OG HELSE VEST RHF DEN 10. DESEMBER 2012. Notat Til : Helse Vest RHF Doknr. : 323038 Fra : Norsk Sykepleierforbund Dato: 04.12.2013 Fra NSF deltar: Forbundsleder Eli Gunhild By, nestleder Solveig Kopperstad Bratseth, Forhandlingssjef Harald Jesnes,

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. I hvilken grad har spesielle forhold i livet ditt hatt betydning for at du ønsket å ta en sykepleierutdanning? Bestemte personer (utenom

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Handlingsplan 2017 og 2018

Handlingsplan 2017 og 2018 Handlingsplan 2017 og 2018 INNSATSOMRÅDE 1: Organisering av Lungesykepleie Hovedmål: At det er høy kvalitet på Lungesykepleie på alle lungemedisinske avdelinger i landet. Delmål: Tiltak: Hovedaktiviteter:

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp

Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Sykepleiernes kjernekompetanse Sykepleierprofesjonens særegne kompetanse er rettet mot pasientens sykdom, hjelp til å gjennomføre behandling,

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste

Fremtidens primærhelsetjeneste Statssekretær Lisbeth Normann 9.2. 2016 For å begynne med det viktigste, hva sier (og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE Alle rettigheter, inkludert oversettelse til andre språk, er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen må reproduseres ved trykking, fotokopiering eller andre metoder,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS)

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Revisjon av sentrale særavtaler pr SENTRALE GENERELLE SÆRAVTALER (SGS) B-rundskriv nr.: B/10-2016 Dokument nr.: 16/01232-2 Arkivkode: 0 Dato: 21.12.2016 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Revisjon av sentrale særavtaler pr. 1.1.2017

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

Heltidskultur i kommunene

Heltidskultur i kommunene Læringsnettverket NyttBlikk 2018-2020 Heltidskultur i kommunene Informasjonsbrev til påmeldte kommuner INFORMASJON TIL PÅMELDTE KOMMUNER: Delta, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og KS BTV gleder seg over

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? TIl NSF-medlemmer i tariffområdet Oslo kommune: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014-2015 Landsgruppen av helsesøstre NSF De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice 2 For 2014 legger forbundsstyret

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

NSFs krav til den nye regjeringen. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 6/2013

NSFs krav til den nye regjeringen. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 6/2013 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 6/2013 Tariff 2014 4 Eli Gunhild og lederne 5 Samhandlingsreformen 6 NSFs krav til den nye regjeringen Vi har fått en ny regjering. Norsk Sykepleierforbund krever blant

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag

Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger. arbeidsgiverpolitikken. Verdigrunnlag ARBEIDSGIVERPOLITIKK 2012-2015 Arbeidsgiverpolitikk med klare forventninger Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i Nedre Eiker kommune. Kommunestyret vedtok 11. april 2012 en arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Helse oktober 2016 Inger Cathrine Bryne Adm direktør Stavanger universitetssjukehus

Helse oktober 2016 Inger Cathrine Bryne Adm direktør Stavanger universitetssjukehus Helse 2030 4. oktober 2016 Inger Cathrine Bryne Adm direktør Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger

Detaljer

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere

Handlingsplan NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere Handlingsplan 2017 NSF landsgruppe av operasjonssykepleiere 2 INNSATSOMRÅDE 1: Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål 1: Utøvelse av operasjonssykepleie med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Sak til Årsmøtet Nr: 8

Sak til Årsmøtet Nr: 8 Sak til Årsmøtet Nr: 8 Saksbehandler: Thea Martine Olsen og Joakim Stubberud Dato: 19.05.2017 Dokumentnr DM: 976348 2017_00421 STUDENTPOLITISK PLATTFORM Bakgrunn for saken: Studentpolitisk plattform er

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier(og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid må være et krav" "Tjenestene må organiseres slik at den som registrerer

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer