MARINE HARVEST NORWAY AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL STAMFISK - VEDTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARINE HARVEST NORWAY AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL STAMFISK - VEDTAK"

Transkript

1 Marine Harvest Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Postboks 4102 Sandviken Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen 5835 BERGEN Vår referanse: 15/9362 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Att: MARINE HARVEST NORWAY AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL STAMFISK - VEDTAK Vi viser til søknad fra Marine Harvest Norway AS (MHN) datert om akvakulturtillatelse for oppdrett av laks til stamfiskformål. Søknad Søknaden gjelder følgende: a) Èn ny stamfisktillatelse for laks, ørret og regnbueørret på inntil 780 tonn MTB. Tillatelsen skal benyttes til hold av avlskjerne og produksjon av elitelinjer av stamfisk til rognproduksjon av Mowi-stamme. Tillatelsen søkes tilknyttet lokalitetene Tårnvika, Reinvika, Vindvika og Movik i Nordland fylke. b) Endring av vilkår for stamfisktillatelsen ST-B-15 fra å benytte stamfisk av AquaGen-stamme av laks til å benytte laks av Mowi-stamme. Endringen ønskes fra og med 10. sept c) Tilknytning for stamfisktillatelsene N-SF-19 og N-B-47 til landanlegg i Sørfold kommune i Nordland fylke. MHN ønsker tillatelse til å landsette fisk i Sørfold kommune fra 1. juni Gebyr Marine Harvest Norway AS har søkt om en ny tillatelse, og samtidig om klarering av 4 sjølokaliteter. Det er betalt kroner i gebyr. SØKNADEN Innledning a) Ny tillatelse MHN søker om én tillatelse à 780 tonn MTB til oppdrett av stamfisk av laks av Mowi-stamme tilknyttet lokalitetene Tårnvika, Reinvika, Vindvika og Movik i Bodø og Sørfold kommuner. De omsøkte lokalitetene ligger i Nordland fylke. Postadresse: Postboks Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Strandgaten 229 Telefon: Telefaks: Organisasjonsnr: E-postadresse: Internett:

2 MHN planlegger å etablere et landanlegg i Nordland. De vil bygge ut fullverdige stamfiskclustere i tre ulike regioner, hhv. i Hordaland, Sør-Trøndelag og i Nordland. Med fullverdige clustere menes produksjon av stamfisk, rogn og hold av avlskjerne/ linjer i hver region. Hensikten er å styrke MHNs stamfisksatsning, og bidra til større sikkerhet ved å etablere en mer robust geografisk struktur for stamfisk- og rognproduksjonen. De tre clusterne vil produsere rogn og slik kunne bidra til mer kortreiste leveranser av rogn til settefiskanlegg i de respektive regionene. Clusterne vil samtidig fungere som sikring for hverandre. Målet med satsingen er å gjøre Mowistammen til en solid, langsiktig og bærekraftig bidragsyter i den nasjonale målsettingen om å sikre stabile leveranser av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi til oppdrettsnæringen. MHN planlegger med et utsett på smolt i 2016, som etter sorteringer i sjø ender opp som strykemodne stamfisk i Den sterke seleksjonen er viktig for å øke prestasjonen til de 200 millioner produksjonsrogn som MHN produserer årlig. En liten prosentvis bedring i rognmaterialet vil gi seg store utslag i prestasjoner for matfisken. MHN oppgir et behov på 250 millioner rognkorn årlig, for å dekke opp etterspørselen internt og eksternt, og for å ha nødvendig sikringsvolum av Mowi-rogn. I 2014/2015 sesongen har det i tillegg blitt produsert 52,4 millioner AquaGen-rogn, som ledd i avtalen med AquaGen. MHN planlegger vekst i sin matfiskproduksjon i Norge de nærmeste årene, og viser til departementets oppheving av eierskapstaket på 25% av matfiskkonsesjoner. MHN oppgir et internt behov på 110 millioner rognkorn i 2016, samt et eksternt konsernbehov i Skottland, Irland og Færøyene på millioner rognkorn. Det interne behovet forventes å øke, og MHN planlegger med et fremtidig eksternsalg til andre aktører på millioner rogn per år. I 2014/2015 var eksternsalget 24 millioner rognkorn. MHN oppgir å være en garantist for at Mowi-rogn er tilgjengelig for det norske markedet både som alternativ og som sikring i tilfelle sviktende produksjon og leveranser fra andre rognleverandører. Art MHN vil produsere stamfisk og rogn av laks (Salmo salar). Type stamfiskvirksomhet MHN ønsker å benytte tillatelsen til hold av avlskjerne samt produksjon av elitelinjer av stamfisk til rognproduksjon. 2

3 Stamfisk- og avlsfaglig kompetanse MHN har opprettet en egen avlsavdeling hvor formålet er å drive et omforent avlsprogram i hele Marine Harvest-konsernet. Genetisk opphav og avlskonsept Virksomheten i de nye tillatelsene vil bli drevet på basis av et familiebasert avlsprogram basert på Mowi-stammen. Avlsprogrammet bygger på en kombinasjon av familieseleksjon og masseseleksjon. Avlskonsept Avlskjernen består av 300 familier per årsklasse med et 4 års generasjonsintervall. Det selekteres for mer enn 10 egenskaper. Avlsmål Avlsmålene er basert på tilvekst, filétutbytte, farge, fett, og sykdomsresistens. Fiskehelse All Mowi stamfisk som strykes blir screenet fri for IPNV. Det gjennomføres også screening for PRV (HSMB). Nærmere om lokalitetene Alle lokalitetene ligger i Sørfolda-systemet, i Bodø og Sørfold kommuner. Søker oppgir at lokalitetene erfaringsmessig har god historikk på sykdomsrisiko og fiskevelferd. Fjordsystemet har god vannutskifting, og øvrige sjølokaliteter i området disponeres av MHN. Biomassebehov For å drifte biologisk forsvarlig må det til enhver tid være 3 generasjoner stamfisk i sjø. Sortering skjer to ganger i sjø, ved ca. 4-5 kg og siste sortering ved kg. Antatt biomassetopp nås første gang i juni 2016 og vil være 2340 tonn, og vil overstige 1560 tonn i februar Seleksjonsintensitet Utregnet til 3,6-6,5 prosent. Planlagt rognproduksjon 250 millioner rognkorn Antall stamfisk Det regnes med å landsette hunnfisk og hannfisk til stryking. Oppgitt smoltutsett Det planlegges årlig utsett på stk. smolt i tillatelsen. 3

4 Antall tillatelser omsøkt 1 Nærmere om sikring Det vises til at tre selvstendige clustere i 3 regioner vil fungere som sikring for hverandre i produksjonen. Tilrettelegging av landlokalitet Det er besluttet å etablere et landanlegg for stryking av stamfisk i Nordland, og MHN har inngått en avtale med Sørfold kommune om tomt som ligger i Elvekroken i et område regulert til industri. Landlokaliteten vil ha en kapasitet på 300 tonn/ stk. stamfisk på land. Rognproduksjonen fra stamfisk som planlegges landsatt her i 2016 tilsvarer ca. 120 mill. rognkorn. MHN planlegger å kunne levere øyerogn i 10 mndr. i året. b) Søknad om endring av vilkår for ST-B-15 Det søkes samtidig om omgjøring av vilkår for stamfisktillatelsen ST-B-15 fra å benytte stamfisk av AquaGen-stamme av laks til å benytte Mowi-stamme av laks. Omgjøringen ønskes fra og med 10. sept c) Søknad om tilknytting av tillatelser til ny landlokalitet Det søkes også om at stamfisktillatelsene N-SF-19 og N-B-47 kan tilknyttes landanlegg i Sørfold kommune i Nordland fylke. Marine Harvest ønsker å kunne landsette fisk i Sørfold kommune fra 1. juni UTVALGSBEHANDLING AV SØKNADEN I henhold til laksetildelingsforskriften 28 a ble søknaden fremlagt for Stamfiskutvalget den Utvalgets uttalelse: «Utvalget vurderer at avlsarbeidet på Mowi-stammen holder høy faglig kvalitet, og at Akvaforsk Genetics Center som selskapet har samarbeid med, har høy avlsfaglig kompetanse. Utvalget gir uttrykk for at avlsplanen som godt beskrevet og at avlskonseptet er tilfredsstillende for videre utvikling av Mowi-stammen. Utvalget anser at selskapet med omgjøring av den siste tillatelsen fra AquaGen-stamme til Mowi-stamme vil få en økt kapasitet som langt på vei dekker dagens rognbehov. Utvalget vurderer at selskapets vekstambisjoner i søknaden, samt behovet for sterkere seleksjon av stamfisk, tilsier at selskapet med tiden har behov for én ny stamfisktillatelse. Utvalget anser det som nødvendig at en eventuell vekst lokaliseres nordover. Utvalget ser det som positivt at stamfiskproduksjonen er 4

5 geografisk adskilt i «clustere» med hensyn til sikring av stamfisk- og rognproduksjon. Utvalget mener søknaden til Marine Harvest tilfredsstiller de faglige kriteriene som Stamfiskutvalget skal ta stilling til.» Uttalelsen fra Rådet legges sammen med annen relevant informasjon til grunn for fiskerimyndighetenes behandling av søknaden. FISKERIDIREKTORATETS VURDERING Rettslig grunnlag Tildeling av nye stamfisktillatelser reguleres av FOR nr 1798 Forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) 23 første ledd: Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til og fornyelse av tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål etter en faglig vurdering. Varighet av tillatelse til særlige formål fastsettes etter en konkret behovsvurdering. Det følger av laksetildelingsforskriften 22 sjette ledd: Akvakultur av stamfisk skal bidra til produksjon av rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer. Videre står det i laksetildelingsforskriften 28: Søker skal begrunne behovet både for maksimal tillatt biomasse og ev. antall tillatelser det søkes om. Ved søknad om flere tillatelser skal fiskerimyndighetene vurdere om tillatelsene kan spres geografisk for å sikre stabile rognleveranser. Tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann må også omfatte egnet og klarert landlokalitet. En stamfisktillatelse kan ikke drives i samdrift med en matfisktillatelse, jf. akvakulturdriftsforskriften 49. Etter forskriftsbestemmelsene om stamfisk er det ikke tillatt å produsere stamfisk fra en matfisktillatelse. For å produsere stamfisk lovlig kreves en stamfisktillatelse. Etter hovedregelen i laksetildelingsforskriften 32 skal klarering av lokalitet for stamfisk ikke gis dersom det er annen akvakulturvirksomhet på lokaliteten. Ved innvilgelse av dispensasjon kan en stamfisktillatelse samlokaliseres med matfisktillatelse så fremt de samme strenge kravene som gjelder for stamfiskvirksomheten overholdes for hele lokaliteten, jf. laksetildelingsforskriften 32 tredje ledd. Etter hovedregelen i forskriften 33 første ledd tillates ikke klarering av lokalitet i en annen av Fiskeridirektoratets regioner enn den regionen der akvakulturtillatelsen er hjemmehørende. For tillatelser til særlige formål, jf. laksetildelingsforskriften kapittel 5, gjelder 5

6 imidlertid ikke denne begrensingen ved klarering av lokaliteter, jf. 33 fjerde ledd. Fiskeridirektoratet kan likevel stille som vilkår at tillatelsen kun kan benyttes i hjemmehørende region. FISKERIDIREKTORATETS VURDERING AV SØKNADEN Fiskeridirektoratet har foretatt en helhetsvurdering av søknaden. Det er blant annet lagt vekt på om formålene i laksetildelingsforskriften 1 og 22 sjette ledd er oppfylt. a) Søknad om ny tillatelse Formålet Det følger av formålsbestemmelsen i 22 sjette ledd at akvakultur av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret skal ha som formål å produsere rogn og melke av sykdomsfri fisk. Dette formålet skal alltid være oppfylt. Videre følger det av formålsbestemmelsen at fisken enten skal ha høy avlsverdi eller komme fra spesielle stammer. Fiskeridirektoratet anser at avlsarbeidet for Mowi-stammen holder høy faglig kvalitet, og at det beskrevne avlskonseptet er faglig tilfredsstillende for videreutvikling av denne stammen. Mowi-stammen blir betraktet som en egen stamme, og Fiskeridirektoratet forutsetter at MHN står som garantist for at den blir ivaretatt på en god måte. Vi anser at Marine Harvest oppfyller formålet om å produsere rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi, jf 22 sjette ledd. Kompetanse MHN har drevet stamfiskvirksomhet i lang tid. Fiskeridirektoratet anser MHN for å ha tilstrekkelig stamfiskfaglig kompetanse. MHN har ved opprettelse av en egen avlsavdeling i selskapet økt den avlsfaglige kompetansen, men vi anser ikke at dette alene er tilstrekkelig for å oppfylle forskriftens krav til avlsfaglig kompetanse. Vi anser imidlertid Akvaforsk Genetics Center for å være et genetikkselskap med høy avlsfaglig kompetanse, som representerer et bredt kompetansemiljø innen avl og genetikk på universitets-/høyskolenivå. Vi anser at Akvaforsk Genetics Center har tilstrekkelig avlsfaglig kompetanse for å inneha det faglige ansvaret for avlsprogrammet og den genetiske utviklingen av Mowi-stammen. Vi anser at MHN gjennom forpliktende avtale med Akvaforsk Genetics Center oppfyller vilkårene om tilstrekkelig avlsfaglig kompetanse, jf akvakulturdriftsforskriften 53. 6

7 Geografisk spredning Fiskeridirektoratet vurderer ikke egnethet for omsøkte lokaliteter ettersom dette er fylkeskommunens ansvarsområde. Vi vurderer imidlertid om søknaden beskriver en tilstrekkelig geografisk spredning av tillatelsene slik at hensynet til stabile rognleveranser kan sikres, jf. laksetildelingsforskriften 28. God spredning kan bidra til å sikre stabile tilførsler av biologiske materialet av ønsket kvalitet og redusere konsekvensene ved utbrudd av sykdom på stamfisken. Sykdomsutbrudd på slik fisk kan innebære at stamfiskpopulasjonen ikke kan nyttes til rognproduksjon jf. 22 sjette ledd. Den geografiske spredningen blir vurdert i forhold til selskapets egen lokalisering av eksisterende stamfiskaktivitet og i forhold til andre aktørers stamfiskaktivitet. Fiskeridirektoratet anser det som fornuftig å dele inn virksomheten i tre uavhengige «clustere» som hver skal forsyne sin region i hhv Sør-Norge, Midt-Norge og Nord- Norge. Det tildeles ikke egne sikringstillatelser, men dette må tas høyde for innenfor tillatelsenes gitte rammer. Vi anser at «clustrene» bidrar til god og tilstrekkelig sikring av avlspopulasjoner og stamfisklinjer. Fiskeridirektoratet har også merket seg at det ikke er annen stamfiskaktivitet i Sørfoldafjorden enn MHNs egen stamfiskvirksomhet. Det er heller ikke annen akvakulturvirksomhet enn stamfisk på de omsøkte lokalitetene. Det vises også til at det ikke er matfiskproduksjon i fjordsystemet utover det som tilhører MHN, og at selskapet har god kontroll med virksomheten i fjorden. Fiskeridirektoratet anser det som positivt mht. transport av kjønnsmoden stamfisk at planlagt landlokalitet ved Elvekroken ligger i rimelig nærhet til sjølokalitetene (20-25 km). MHN har etablert stamfiskvirksomheter både i Nordland, Sør-Trøndelag og i Hordaland fylke. Fiskeridirektoratet anser den geografiske spredningen av tillatelsene som tilfredsstillende, og at fordelingen av stamfiskvirksomheten i 3 uavhengige regioner er med på å sikre avlsmaterialet og stamfiskpopulasjonene av Mowi-stammen nasjonalt. Fiskeridirektoratet forutsetter at denne geografiske strukturen blir videreført også ved tildeling av én ny tillatelse i Nordland, og MHN oppfyller følgelig kravet om god geografiske spredning av stamfiskvirksomheten, jf 28 første ledd. 7

8 Biomassebehov Det følger av laksetildelingsforskriften 28 b første ledd at maksimalt tillatt biomasse i en stamfisktillatelse fastsettes etter en konkret vurdering hvor det blant annet skal tas hensyn til søkers behov. Det følger av 28 b femte ledd at det ved avgrensningen av tillatelse til stamfisk blant annet skal tas hensyn til hva slags avlskonsept og avlsmål det legges opp til og om tillatelsen skal nyttes til oppformering av stamfisk eller den skal bruke til systematisk avlsarbeid. Stamfiskutvalget gir uttrykk for at MHN, ved innvilget søknad om endret avlsmaterialet for tillatelsen ST-B-15, vil få tilstrekkelig kapasitet til å dekke dagens rognbehov for Mowi-materiale. MHN oppgir et totalt behov på millioner rognkorn i nær fremtid. MHN vil ved omsøkte endring av vilkårene for ST-B-15, og tildeling av én ny tillatelse i Nordland, ha totalt 8 tillatelser til stamfiskoppdrett av Mowi-stamme. MHN viser til at selskapet i alle 3 regionene skal drive både systematisk avlsarbeid samt produksjon av elitelinjer av stamfisk med spesielle egenskaper for rognproduksjon til markedet. Fiskeridirektoratet har merket seg at i det for strykesesongen 2014/2015 er innrapportert at MHN produserte 222 mill. rognkorn totalt. MHN har i alt 7 stamfisktillatelser, og minstekravet til rognproduksjon er da 245 mill. rognkorn basert på en minste produksjon av 35 mill. rognkorn per tillatelse. Fiskeridirektoratet tar utgangspunkt i at en seleksjonsintensitet mellom 3-6 prosent er tilstrekkelig. MHN planlegger et smoltutsett på stamfisk i tillatelsen og landsetting av inntil kjønnsmodne stamfisk. Dette vil gi en seleksjonsintensitet på 6,5 %. Vi viser til Stamfiskutvalgets vurderinger og anser at MHN har synliggjort et behov for én ny tillatelse på 780 tonn MTB, for å kunne innfri sine vekstambisjoner og oppnå en tilstrekkelig sterk seleksjon for stamfisken i oppformeringsleddet. Behovet til MHN er knyttet til å kunne ha tilstrekkelig biomasse til å drive systematisk avlsarbeid og hold av avlspopulasjoner i Nordland fylke, slik at det blir mulig å produsere nok rogn av tilfredsstillende kvalitet i hver region, jf 28 første og femte ledd. Fiskeridirektoratet har merket seg at MHN garanterer at selskapet skal være en tilbyder av rogn til det eksterne norske markedet både som alternativ til andre stammer og som sikring i tilfelle sviktende produksjon og leveranser fra andre kilder. Vi forutsetter at dette er et tilbud om rogn av beste kvalitet. 8

9 b) Søknad om endring av vilkår for ST-B-15 Stamfiskutvalget anser at MHN, ved en endring av vilkåret i ST-B-15 som omsøkt, vil kunne dekke sitt nåværende rognbehov. Vi viser også til MHN sitt uttalte mål om vekst. Selskapet har dokumentert en produksjon av over 200 millioner rogn i 2013/2014, og sannsynliggjort et behov for å produsere mer Mowi-rogn etter pågående utfasing av produksjon av AquaGen-rogn. Avtalen mellom MHN og AquaGen om produksjon av slik rogn opphører 10. sept Fiskeridirektoratet finner derfor grunn for å kunne endre det omsøkte vilkåret for ST- B-15 fra å gjelde produksjon av AquaGen-stamme til å omhandle produksjon av Mowi-stamme. Endringen vil gjøres gjeldende fra og med 10. sept c) Søknad om tilknytting av tillatelser til ny landlokalitet Tillatelsene N-SF-19 og N-B-47 er gitt i Nordland fylke, og er tilknyttet omsøkte lokaliteter i Nordland fylke. Sjølokalitetene ligger i rimelig nærhet til den planlagte landlokaliteten tillatelsene søkes tilknyttet. Fiskeridirektoratet anser det som positivt og hensiktsmessig at disse tillatelsene søkes klarert for den planlagte landlokaliteten, Elvekroken. I henhold til forskriftene skal tillatelser til stamfisk i sjøvann omfatte en egnet og klarert landlokalitet, jf laksetildelingsforskriften 28 annet ledd. Fiskeridirektoratet godkjenner at tillatelsene kan søkes klarert for den planlagte landlokaliteten i Nordland fylke. Søknad om klarering må rettes på vanlig måte til Nordland fylkeskommune, som har ansvaret for lokalitetsklareringer. Oppsummering Fiskeridirektoratet legger vekt på at MHN skal drive et seriøst avls- og oppformeringskonsept med utgangspunkt i avlsmaterialet fra Mowi-stammen. Dette skal bidra til å fremme formålet om å produsere rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi. Fiskeridirektoratet finner at hensynet til nødvendig geografisk spredning er ivaretatt og at MHN kan tildeles én ny tillatelse til akvakultur av stamfisk av Mowi-stamme. Fiskeridirektoratet anser at dette vil bidra positivt i den samlede risikospredningen og til å sikre stabile rognleveranser. Fiskeridirektoratet vurderer at behovet for tildeling av én ny tillatelse til MHN er sannsynliggjort. Fiskeridirektoratet finner grunnlag for å endre vilkårene i tillatelsen ST-B-15 som omsøkt, slik at den kan gjelde avlsmateriale fra Mowi-stammen fra og med 10. sept

10 Direktoratet godkjenner at tillatelsene N-SF-19 og N-B-47 kan søkes klarert for den planlagte landlokaliteten Elvkroken i Nordland fylke. Vedtak a) Fiskeridirektoratet gir herved Marine Harvest Norway AS tilsagn om én ny tillatelse til akvakultur av stamfisk for laks av Mowi-stamme. Tillatelsen er begrenset med inntil 780 tonn MTB for 15 år fra utstedelsesdato. Tilsagnet gis under forutsetning av nødvendige lokalitetsklareringer i Nordland fylke i henhold til Fiskeridirektoratets vurderinger av søknaden. Ved endring av lokalitetstilknytning eller andre forhold må tilsagnet vurderes på nytt av Fiskeridirektoratet. Tilsagnet forutsetter at det for hver tillatelse tilknyttes en egnet og klarert landlokalitet for stamfisk, jf laksetildelingsforskriften 28 andre ledd. Vedtaket er fattet med hjemmel i FOR nr forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) kapittel 5. I tillegg til lov nr. 79: Lov om akvakultur med tilhørende forskrifter, gjelder følgende særlige vilkår: Særlige vilkår for tillatelsene: Tillatelsen skal brukes til produksjon av stamfisk fra eliterogn av laks av Mowi-stamme for å drive systematisk avlsarbeid og hold av avlskjerne, samt oppformering av stamfisk for produksjon av ordinær salgsrogn. Med ordinær salgsrogn menes rogn som skal brukes til produksjon av matfisk. Det forutsettes at avlsarbeidet utføres i samsvar med den beskrivelsen som fremgår av søknaden og som ligger til grunn for tillatelsen jf. Fiskeridirektoratets vurdering av søknaden. Genetisk fremgang og innavlsøkning skal dokumenteres og kunne fremlegges på forespørsel fra forvaltningen En stamfisktillatelse på 780 tonn MTB må årlig landsette nok kjønnsmoden stamfisk for en produksjon av minst 35 mill. befruktet og innlagte rognkorn. All smolt som settes ut i tillatelsen skal være stamfiskrekrutter med direkte opphav fra eliterogn. Innehaver av en stamfisktillatelse à 780 tonn MTB som tre år på rad produserer mindre enn 35 mill. befruktet og innlagte rognkorn risikerer inndragning av tillatelsen eller reduksjon av tillatelsens MTB jf. akvakulturloven 9. De særlige vilkår kan søkes endret. 10

11 Vedtak b) Fiskeridirektoratet fatter vedtak om endring av særvilkår for ST-B-15. Særvilkåret «Tillatelsen skal brukes til produksjon av stamfisk av laks av AquaGenstammen for produksjon av ordinær salgsrogn. Med ordinær salgsrogn menes rogn som skal brukes til produksjon av matfisk» endres til; «Tillatelsen skal brukes til produksjon av stamfisk av laks av Mowi-stammen for produksjon av ordinær salgsrogn. Med ordinær salgsrogn menes rogn som skal brukes til produksjon av matfisk» Hjemmelen for vedtaket er FOR nr forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) kapittel 5. Vedtak c) Fiskeridirektoratet godkjenner at tillatelsene N-SF-19 og N-B-47 kan søkes klarert for den planlagte landlokaliteten i Nordland fylke. Søknad om klarering må rettes på vanlig måte til Nordland fylkeskommune, som har ansvaret for lokalitetsklareringer. Hjemmelen for vedtaket er FOR nr forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) kapittel 5. Videre saksgang Det er Nordland fylkeskommune som har myndighet til å utstede tillatelse i hht. dette tilsagnet, under forutsetning av at det foreligger nødvendig lokalitetsklarering. Særvilkår gitt over skal innarbeides i tillatelsesdokumentet og i ethvert etterfølgende tillatelsesdokument som kommer til erstatning for dette. Fiskeridirektoratet sender brev til Nordland fylkeskommune med en anmodning om utstedelse av tillatelsesdokument under forutsetning av at det foreligger nødvendig lokalitetsklarering. 11

12 Klagerett Vedtaket kan påklages, se om dette i vedlagt (./.) orientering. I medhold av forvaltningsloven 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning til å klage er uttømmende benyttet. Ove Midttun Settefiskeridirektør Jens Chr. Holm Direktør Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 12

13 Mottakerliste: Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Sandviken 5835 BERGEN Kopi til: Stamfiskutvalget Stamfiskutvalget Stamfiskutvalget Stamfiskutvalget Vidar Baarøy Frank Jacobsen Anne B. Osland Mattilsynet Felles postmottak 2381 BRUMUNDDAL Roger Sørensen Petter Arnesen Wikborg & Rein Vedlegg Klageskjema 13

OSLAND STAMFISK AS - KLAGE PÅ AVSLAG OM TILDELING AV STAMFISKTILLATELSE- KLAGEINNSTILLING

OSLAND STAMFISK AS - KLAGE PÅ AVSLAG OM TILDELING AV STAMFISKTILLATELSE- KLAGEINNSTILLING Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Anita Sagstad Postboks 8090 Dep Telefon: 48290259 Seksjon: Tildelingsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/4457 Deres referanse: Vår dato: 08.06.2016 Deres

Detaljer

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: 6863 LEIKANGER Vår referanse: 10/16215 Att: postmottak.sentraladm@sfj.no Utredningsseksjonen Deres referanse:

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN

SVANØY HAVBRUK AS 988718181 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV REGNBUEØRRET TIL FORSKNINGSFORMÅL - TILSAGN Svanøy Havbruk AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: 6914 SVANØYBUKT Vår referanse: 14/13879 Att: vaagen@svanoyhavbruk.no Utredningsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE

MAINSTREAM NORWAY AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FOR LAKS PÅ LOKALITETER I NORDLAND FYLKE Mainstream Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8286 NORDFOLD Vår referanse: 12/11383 Deres referanse: Vår dato: 18.01.2013 Deres dato: 03.09.2012

Detaljer

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Bremnes Seashore AS Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 15/5228 Deres referanse: Vår dato: 27.11.2015 Deres dato: 10.04.2015 Att: Geir Magne Knutsen

Detaljer

2.2 Generelt om Fiskeridirektoratets begrunnelse for avslag

2.2 Generelt om Fiskeridirektoratets begrunnelse for avslag Vedlegg3 2.2 Generelt om Fiskeridirektoratets begrunnelse for avslag Aakvik er overrasket og særdeles skuffet over Fiskeridirektoratets vedtak. Aakvik mener at dette setter selskapets drift i direkte

Detaljer

SVANØY HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSKNING- OVERSENDELSE AV SAKEN TIL FYLKESKOMMUNEN FOR LOKALITETSKLARERING

SVANØY HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSKNING- OVERSENDELSE AV SAKEN TIL FYLKESKOMMUNEN FOR LOKALITETSKLARERING Sogn og Fjordane Fylkeskommune Saksbehandler: Anita Sagstad Askedalen 2 Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 6863 LEIKANGER Vår referanse: 14/13879 Deres referanse: Vår dato: 26.06.2015 Deres

Detaljer

N-BR-43 AQUACULTURE INNOVATION AS SØKNAD OM FORLENGELSE AV FORSKNINGSTILLATELSE - VEDTAK

N-BR-43 AQUACULTURE INNOVATION AS SØKNAD OM FORLENGELSE AV FORSKNINGSTILLATELSE - VEDTAK Aquaculture Innovation Saksbehandler: Anita Sagstad Toft Brygge Telefon: 48290259 Seksjon: Tildelingsseksjonen 8909 BRØNNØYSUND Vår referanse: 16/9882 Deres referanse: Vår dato: 16.11.2016 Deres dato:

Detaljer

Tillatelsene søkes tilknyttet lokaliteter i Gulen og Solund i Sogn og Fjordane.

Tillatelsene søkes tilknyttet lokaliteter i Gulen og Solund i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane fylkeskommune Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Askedalen 2 Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 6863 LEIKANGER Vår referanse: 16/10369 Deres referanse: Dato: 13.03.2017 Att: Aller

Detaljer

SEAFOOD SECURITY AS KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORSKNINGSTILLATELSE - OMGJØRING AV VEDTAK

SEAFOOD SECURITY AS KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FORSKNINGSTILLATELSE - OMGJØRING AV VEDTAK Seafood Security AS Att: Carl Ivar Holmen cih@seafoodsecurity.com Saksbehandler: Anita Sagstad Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 14/5383 Deres referanse: Vår dato: 05.05.2015

Detaljer

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Anita Sagstad. Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: AkvaDesign AS Saksbehandler: Anita Sagstad Torgars Næringshage Telefon: 48290259 Seksjon: 8900 BRØNNØYSUND Vår referanse: 14/9674 Att: Anders Næss anders@akvadesign.com Utredningsseksjonen Deres referanse:

Detaljer

NOFIMA AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL AKVAKULTUR AV MATFISK TIL FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK

NOFIMA AS SØKNAD OM TILLATELSE TIL AKVAKULTUR AV MATFISK TIL FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK Nofima AS Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Postboks 6122 Langnes Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 9291 TROMSØ Vår referanse: 16/10300 Deres referanse: Dato: 26.05.2017 Att: NOFIMA AS - 989278835

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887 - TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Marine Harvest Norway AS Saksbehandler: Anita Sagstad Sandviksboder 78 A Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 5035 BERGEN Vår referanse: 12/5512 Deres referanse:

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER

MARINE HARVEST NORWAY AS - AVKLARING VEDR. FORMÅLET OG DELVIS AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER Marine Harvest Norway As Saksbehandler: Aksnes/Skjetne Postboks 4102 Sandviken Telefon: 99691466 / 48124810 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 5835 BERGEN Vår referanse: 16/1948 Deres referanse: Vår

Detaljer

NEKTON HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE FOR LAKS TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL

NEKTON HAVBRUK AS TILSAGN OM AKVAKULTURTILLATELSE FOR LAKS TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL FISKERIDIREKTORATET Kyst- oghavbruksavdelingen Nekton Havbruk AS Saksbehandler:Anita Sagstad Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen 6570 SMØLA Vårreferanse: 11/8089 Att: Svein Martinsen Deresreferanse:

Detaljer

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser.

Vi gjør oppdretter oppmerksom på 9 i akvakulturloven om endring og tilbaketrekking av tillatelser. Vår dato: 08.01.2015 Vår referanse: 15/731 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-HR-10, N-HR-12, N-HR-14, N-HR-16, N-DA-3, N-DA-4,

Detaljer

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region

Telefon: Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Sven Michael Feyling Barstad Att: Telefon: 91558710 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Sør Vår referanse: 16/11479 Deres referanse: Vår dato: 27.09.2016 Deres

Detaljer

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest Norway AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.08.2014 Vår referanse: 14/37076 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-L-7,N-L-10,N-R-4,N-R-9 og N-R-29 - Marine Harvest

Detaljer

Seksjon: Utredningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Utredningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: RyFish AS Saksbehandler: Anita Sagstad Rettedalsbakkene 23 Telefon: 48290259 Seksjon: Utredningsseksjonen 4110 FORSAND Vår referanse: 13/12449 Att: Arne Berge Deres referanse: Vår dato: 29.02.2016 Deres

Detaljer

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune.

Vedtak: NT-NR-47 Pharmaq AS gis med dette tillatelse til å disponere lokalitetene Kråkøya og Kvaløya i Vikna kommune. Pharmaq AS Skogmo Industriområde 7863 OVERHALLA Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06294-6 Bjørn Grenne 31.10.2014 NT-NR-47, Pharmaq AS - org. nr. 886 953 402 - Akvakulturtillatelse for

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 2984/ TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Northern Lights Salmon AS 9446 GROVFJORD Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/7107-10 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

Detaljer

SFB 0002, SFB 0010, SFB 0014, SFB

SFB 0002, SFB 0010, SFB 0014, SFB K Strømmen Lakseoppdrett As Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest.. Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6734 RUGSUND Vår referanse: 16/1749 Deres referanse: Dato: 16.01.2017 K. Strømmen

Detaljer

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse

SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING / : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 10.12.2014 14/26885-4 : ---, U43 Saksbehandler: Sigvart Bariås Deres dato Deres referanse Marine Harvest Norway AS Hundsnes 4130

Detaljer

NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 02.10.2015 Vår referanse: 15/50493 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Aquaforsk Genetics Center AS 6600 SUNNDALSØRA NT-NR- 62- Akvaforsk Genetics Center AS 981 043 286 - Tillatelse

Detaljer

N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS Tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS Tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål. Vår dato: 18.12.2015 Vår referanse: 15/66548 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Norsk Havbrukssenter AS Toft 8900 BRØNNØYSUND N-BR-30 - Norsk Havbrukssenter AS 984680228 - Tillatelse til

Detaljer

Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Nordlaks Oppdrett AS Saksbehandler: Aksnes / Fossan Postboks 224 Telefon: 99691466 / 91520357 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8455 STOKMARKNES Vår referanse: 15/17207 Deres referanse: Vår dato: 30.08.2016

Detaljer

Dette brevet er sendt elektronisk til samtlige regioner og samtlige fylkeskommuner.

Dette brevet er sendt elektronisk til samtlige regioner og samtlige fylkeskommuner. FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Hordaland Fylkeskommune Saksbehandler: Anne-Karin Natås Postboks7900 Telefon: 97033120 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 5020 BERGEN Vår referanse: 10/630 Deres referanse:

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA

NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK AS ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE VEDRØRENDE LOKALITENE MORTENSNES OG ELVA Mottakere ifølge liste Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Telefon: Seksjon: Tildelingsseksjonen Vår referanse: 15/17766 Deres referanse: Vår dato: 09.05.2016 Deres dato: Att: NORWAY ROYAL SALMON FINNMARK

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/ Næringsetaten Havbruksstasjonen i Tromsø AS 9131 KÅRVIK Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/22-13 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 34761/16 77 78 81 51 19.09.2016 T-T-35

Detaljer

Vedtak. Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND

Vedtak. Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND Vår dato: 24.11.2016 Vår referanse: 16/101620 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Aquaculture Innovation AS Torgar Næringshage Toft 8900 BRØNNØYSUND N-BR-43 - Aquaculture Innovation AS 996

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Boks 8118 Dep Telefon: 90233605 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse:

Detaljer

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde.

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4396-64 20.09.17 Vedrørende implementering av nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett - 1. VEDRØRENDE VALG AV PRODUKSJONSOMRÅDE Nærings-

Detaljer

Lofoten Sjøprodukter AS Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Veronika Nøstvold Mortsundveien 379 Telefon:

Lofoten Sjøprodukter AS Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Veronika Nøstvold Mortsundveien 379 Telefon: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Lofoten Sjøprodukter AS Saksbehandler: Erik Staurset Andresen Mortsundveien 379 Telefon: 90233605 Seksjon: 8370 LEKNES Vår referanse: 10/6467 Att: Deres

Detaljer

Slakteriet AS (SF-F-30) - Tilsagn om utviding av løyve til slaktemerd lokalitet Hesteneset i Flora kommune, Sogn og Fjordane.

Slakteriet AS (SF-F-30) - Tilsagn om utviding av løyve til slaktemerd lokalitet Hesteneset i Flora kommune, Sogn og Fjordane. Slakteriet AS Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Hamregata 1 Sakshandsamar: Elisabeth Aadland Vaagsbø Telefon: 6900 FLORØ Vår referanse: 16/13612 Dykkar referanse: Dato: 21.02.2017 Att: Kristin Bergstøl Hansen

Detaljer

Pålegg om opphør av drift og fjerning av ulovlig anlegg

Pålegg om opphør av drift og fjerning av ulovlig anlegg Ilsvåg Holding As Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør Skigelstrandvegen 32 Saksbehandler: Sven Michael Feyling Barstad Telefon: 91558710 5585 SANDEID Vår referanse: 17/396 Deres referanse: Dato:

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

VEDTAK OM UTBETALING AV MIDLER TIL KOMMUNENE IFM TILDELING AV TILLATELSER TIL LAKSEOPPDRETT - TILDELINGSRUNDEN 2013 GRUPPE A OG C

VEDTAK OM UTBETALING AV MIDLER TIL KOMMUNENE IFM TILDELING AV TILLATELSER TIL LAKSEOPPDRETT - TILDELINGSRUNDEN 2013 GRUPPE A OG C Etter liste Saksbehandler: Mari Sørensen Aksnes Telefon: 99691466 Seksjon: Tildelingsseksjonen Vår referanse: 14/17399 Deres referanse: Vår dato: 16.09.2016 Deres dato: Att: VEDTAK OM UTBETALING AV MIDLER

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER

HØRINGSSVAR OM FLEKSIBILITET I PRODUKSJONSOMRÅDER Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Saksbehandler: Britt Leikvoll Postboks 8090 Dep Telefon: 97118906 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 16/8676 Deres referanse: Vår dato: 10.01.2017

Detaljer

2. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

2. Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone. Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx med hjemmel i lov 17.

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann

Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Utkast til merknader til Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann Merknader til 1: Forskriften har samme anvendelsesområde som

Detaljer

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS

MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET FOR FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL M-VS-5 VILLA MILJØLAKS AS FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal -------------------------------,^,Ø;1 ^^^torp`so Saksnr. og 13 JUL! 2009 Villa Miljølaks AS 6392 VIKEBUKT Saksbehandler: Arve Slettvåg VESTNES KOMMUNE- Telefon:

Detaljer

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Biomar AS Bolstadveien 24 8430 MYRE Vår ref.: 14/4531-13 Løpenr.: 38916/14 Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU43 Tlf. dir.innvalg:deres 77 78 81 5129.10.2014

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse

Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Forskrift om innføring av gjennomsnittlig rullerende biomasse Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 5, 6 og 7. I I

Detaljer

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune

Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr Akvakulturtillatelse for matfisk av torsk på lokalitet Lamholmen i Brønnøy kommune Vår dato: 06.06.2017 Vår referanse: 17/40801 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Norsk Havbrukssenter Visning AS org.nr. 918 003

Detaljer

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU).

Den blir søknaden sendt ut på høring om behovet for konsekvensutredning (KU). Vår dato: 23.11.2015 Vår ref: 201500048-37 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no NRS FINNMARK AS Postboks 1154 9504 ALTA Norwegian

Detaljer

Akvaforsk Genetics Center AS Akvakulturtillatelse for matfisk laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Akvaforsk Genetics Center AS Akvakulturtillatelse for matfisk laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 28.09.2016 Vår referanse: 16/86538 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Akvaforsk Genetics Center AS 981 043 286 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Kvinnherad kommune behandlet saken med positivt utfall og det samme gjorde de øvrige sektormyndigheter.

Kvinnherad kommune behandlet saken med positivt utfall og det samme gjorde de øvrige sektormyndigheter. F1SKERIDIREKTORATET Kyst - og havbruksavdelingen Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS Postboks 1213 Sentrum 5811 BERGEN Att: Arthur Duus v,7a,"'s-r7 0. CY5111 R s beh. Kopi Saksbehandler: Karianne Edtem Thorbjørnsen

Detaljer

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013

Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 Faggruppa for tildeling av grøne løyve Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 Hauge Aqua AS Vår referanse: 13/13449 Storneset 22a Deres referanse:

Detaljer

Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Blom Fiskeoppdrett As Saksbehandler: Aksnes/Thorsen Ulvøyvegen 130 Telefon: 99691466 / 92060547 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 5337 RONG Vår referanse: 16/3977 Deres referanse: Vår dato: 22.12.2016

Detaljer

Ellingsen Seafood AS Akvakulturtillatelse til produksjon av matfisk laks, ørret og regnbueørret

Ellingsen Seafood AS Akvakulturtillatelse til produksjon av matfisk laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 26.09.2016 Vår referanse: 16/87518 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Ellingsen Seafood AS - 991 952 829 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune.

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune. Vår dato: 26.04.2017 Vår ref: 201602265-11 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES Avslag på søknad om

Detaljer

N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 06.11.2014 Vår referanse: 14/47908 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND N-G-57 - Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278

Detaljer

Håndtering av ILA i avlssammenheng

Håndtering av ILA i avlssammenheng ILA Workshop 4-5 april Håndtering av ILA i avlssammenheng Nina Santi AquaGen AquaGen AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale akvakulturnæringen.

Detaljer

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune Bjørøya AS Flatanger 7770 FLATANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/10294-8 Solveig Skjei 21.12.2016 Knudtsen Bjørøya AS, 932 186 497 - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret

Detaljer

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Seksjon: Forvaltningsseksjonen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Jakob Bentsen Boks 8118 Dep Telefon: 46803982 Seksjon: Forvaltningsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 09/16299

Detaljer

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune

Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway AS - ny lokalitet Mulnesodden - Gildeskål kommune Vår dato: 07.04.2014 Vår referanse: 14/14664 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Oversendelse av søknad til orientering - Marine Harvest Norway

Detaljer

N-VR-1 - Værøy Laksefarm AS tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

N-VR-1 - Værøy Laksefarm AS tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret kity' FYLKESKOMMUNE NorCHOVICI Næring og regional utvikling Vår data: 28.11.2011 Vår referanse: 11/35058 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Værøy Laksefarm AS C/o Pundslett Laks AS 8324 DIGERMULEN

Detaljer

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU

Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten Biomar AS Bolstadveien 24 8430 MYRE Vår ref.: 14/3909-14 Løpenr.: 36601/14 Saksbehandler:Arkiv: Frode MikalsenU43 Tlf. dir.innvalg:deres 77 78 81

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. januar 2018 kl. 14.10 PDF-versjon 15. januar 2018 20.12.2017 nr. 2397 Forskrift om kapasitetsøkning

Detaljer

Det søkes om et lokalitetsareal på 350 dekar for en årlig produksjon på 1750 tonn.

Det søkes om et lokalitetsareal på 350 dekar for en årlig produksjon på 1750 tonn. Vår dato: 07.09.2017 Vår referanse: 17/60629 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Salten Algae AS org. nr. 918 774 939 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Seksjon: Kyst- og havbruksseksjonen i. region Midt 1394 NESBRU Vår referanse: 15/ Deres referanse: Vår dato:

Seksjon: Kyst- og havbruksseksjonen i. region Midt 1394 NESBRU Vår referanse: 15/ Deres referanse: Vår dato: Fosen Skjell AS Saksbehandler: Anita Wiborg Fekjan 3 Telefon: 95700815 Seksjon: Kyst- og havbruksseksjonen i region Midt 1394 NESBRU Vår referanse: 15/10656 Att: Deres referanse: Vår dato: 23.09.2016 Deres

Detaljer

ILA-påvisninger i Norge

ILA-påvisninger i Norge Håndtering av ILA Innhold Hva er ILA og hva gjør AquaGen for å forebygge ILA? Tilbakeblikk på sommeren 2017 EU og ILA-fritt segment Avle for ILA-resistens? Hva kan du gjøre for å hindre ILA-infeksjon?

Detaljer

Marine Harvest Norway AS - delvis avslag på søknad om utviklingstillatelser - Marine Donut

Marine Harvest Norway AS - delvis avslag på søknad om utviklingstillatelser - Marine Donut Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Sandviken Adm.enhet: Kyst- og havbruksavdelingen Saksbehandler: Thorbjørnsen/Thorsen Telefon: 90361725/92060547 5835 BERGEN Vår referanse: 16/5223 Deres referanse:

Detaljer

N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter AS Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret

N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter AS Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 22.12.2016 Vår referanse: 16/110371 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND N-VV-5, N-VV-6 og N-VV-59 - Lofoten Sjøprodukter

Detaljer

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS

Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avl på ferskvannsarter, vil det kunne bli en realitet i Norge? Av Terje Refstie Akvaforsk Genetics Center AS Avlsmetoder. Reinavl Krysningsavl Betinger heterosis Innavl Fører til innavlsdepresjon Reinavl.

Detaljer

Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål

Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 200900198- /TA Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål Innledning Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV

FORSLAG TIL MAKSIMALT ANTALL FISK I EN PRODUKSJONSENHET I SJØ - HØRINGSBREV FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektøren Til høringsinstansene Saksbehandler: Vidar Baarøy Telefon: 99104954 Seksjon: Utredningsseksjonen Vår referanse: 10/8554 Deres referanse: Vår dato: 01.07.2010 Deres

Detaljer

AKVADESIGN AS - AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER

AKVADESIGN AS - AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTVIKLINGSTILLATELSER AkvaDesign AS Saksbehandler: Aksnes/Skjetne Havnegata 46 Telefon: 99691466/48124810 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8900 BRØNNØYSUND Vår referanse: 16/215 Deres referanse: Vår dato: 30.06.2016 Deres

Detaljer

-~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng

-~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng -~ttnotclimd FYLKESKOMMUNE Næring og regional utvikhng Vår dato: 25.04.2012 Vår referanse: 12/14246 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Lofoten Sjøprodukter AS Mortsund 8370 LEKNES N-VV-5,

Detaljer

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen

Livet i havet vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet region Nordland. Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep. Roger Sørensen Fiskeridirektoratet region Nordland Fagområder mht akvakulturnæringen og sentrale begrep Roger Sørensen 22.03.2010 Fagområder og begrep 1) MTB er sentralt begrep i akvakulturregelverket 2) Driftsplan matfisk

Detaljer

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE

VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT AV LAKS OG REGNBUEØRRET PÅ LOKALITET KJERSTAD I HARAM KOMMUNE LERØY HYDROTECH AS Bentnesveien 50 6512 KRISTIANSUND N Deres ref: Vår ref:2012452945 Dato:01.03.2042 Org.nr:985399077 N eft VEDRØRENDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ETABLERE ANLEGG FOR SJØBASERT OPPDRETT

Detaljer

Plan- og næringsetaten

Plan- og næringsetaten TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Plan- og næringsetaten Flakstadvåg Laks AS 9395 KALDFARNES Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 11/816-45 Frode Mikalsen U40 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deresref.:

Detaljer

Marine Harvest Norway AS - Innstilling til klagebehandling- delvis avslag på søknad om uviklingstillatelser

Marine Harvest Norway AS - Innstilling til klagebehandling- delvis avslag på søknad om uviklingstillatelser Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Saksbehandler: Thorbjørnsen/Eikeset Telefon: 903 61 725 / 416 31 211 0032 OSLO Vår referanse: 16/5223 Deres referanse:

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2009

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2009 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2009 Fiskeridirektoratet juni 2010 Statistikk for akvakultur 2009 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Foreløpig statistikk. Bergen, juni Statistikk for akvakultur

Foreløpig statistikk. Bergen, juni Statistikk for akvakultur Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1971 har Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, samlet inn opplysninger fra

Detaljer

N-G-16 og N-G-20 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

N-G-16 og N-G-20 - Gildeskål forskningsstasjon AS Tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål Vår dato: 06.11.2014 Vår referanse: 14/47564 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Gildeskål Forskningsstasjon AS Nordvågen 8140 INNDYR N-G-16 og N-G-20 - Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS

SVAR PÅ BESTILLING - FORESLÅ TILTAK SOM KAN MOTVIRKE NEGATIVE MILJØEFFEKTER KNYTTET TIL BEHANDLING MOT LAKSELUS Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Else Marie Stenevik Djupevåg Postboks 8090 Dep Telefon: 47669548 Seksjon: Fiskeridirektøren 0032 OSLO Vår referanse: 15/16727 Deres referanse: 15/5674 Vår

Detaljer

Eide Fjordbruk AS - avslag på søknad om utviklingstillatelser

Eide Fjordbruk AS - avslag på søknad om utviklingstillatelser Eide Fjordbruk As Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Saksbehandler: Karianne Edtem Thorbjørnsen/Pål Fossan Telefon: 90361725/91520357 5640 EIKELANDSOSEN Vår referanse: 16/5183 Deres referanse: Dato: 24.02.2017

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Forord. Foreløpig statistikk

Forord. Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring i Norge og i kyst-norge spesielt. Siden 1971 har Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, samlet inn opplysninger

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret

Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret Retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret

Detaljer

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg

Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Saknr. 14/8568-18 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Søknad om tillatelse til oppdrett av røye ved Evenstad settefiskanlegg Innstilling til vedtak: Ut fra en samlet vurdering finner Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forslag til forskrift om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner og lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2007

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2007 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2007 Fiskeridirektoratet juni 2008 Statistikk for akvakultur 2007 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008

Statistikk. Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Statistikk Foreløpig statistikk for akvakultur 2008 Fiskeridirektoratet juni 2009 Statistikk for akvakultur 2008 Foreløpig statistikk Forord Akvakulturnæringen har en viktig rolle som verdiskapende næring

Detaljer

Namdal rensefisk - AquaGen ROGNKJEKSPRODUKSJON MULIGHETER FOR GENETISK FORBEDRING

Namdal rensefisk - AquaGen ROGNKJEKSPRODUKSJON MULIGHETER FOR GENETISK FORBEDRING Namdal rensefisk - AquaGen ROGNKJEKSPRODUKSJON MULIGHETER FOR GENETISK FORBEDRING EW GROUP Familieeid holdingselskap Selskaper innen genetikk, helse og ernæring over hele verden Avlsselskap i EW GROUP

Detaljer

SALMAR FARMING AS - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK FOR AKVAKULTUR PÅ NY LOKALITET DREVFLESA I ROAN KOMMUNE

SALMAR FARMING AS - UTTALELSE ETTER AKVAKULTURLOVEN 16 - INTERESSEAVVEINING VED AREALBRUK FOR AKVAKULTUR PÅ NY LOKALITET DREVFLESA I ROAN KOMMUNE Sør-Trøndelag fylkeskommune Saksbehandler: Lill Connie Furu Postboks 2350 Sluppen Telefon: 91837522 Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt 7004 TRONDHEIM Vår referanse: 16/8222 Att: Ellen Malen Myren

Detaljer

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret

Lovundlaks AS org Akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret Vår dato: 20.09.2016 Vår referanse: 16/85507 Deres dato: Deres referanse: Kopimottaker Kystverket Nordland Postboks 1502 Org.nr: 964 982 953 6025 ÅLESUND Lovundlaks AS org. 940 333 067 - Akvakulturtillatelse

Detaljer

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune

Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen 14.12.2015 BERGEN Søknad om anleggsendring og økt MTB ved lokalitet 31697 Oksen, i Fjell kommune Vedlagt ligger søknad om endring av anleggskonfigurasjon

Detaljer

Saksbehandler: Thorbjørnsen/Helle. Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato:

Saksbehandler: Thorbjørnsen/Helle. Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen. Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Gigante Offshore AS Saksbehandler: Thorbjørnsen/Helle Postboks 401 Telefon: 90361725 Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen 8001 BODØ Vår referanse: 16/521 Deres referanse: Vår dato: 30.06.2016 Deres dato:

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Kommersialisering av innovasjonsprosesser i Aqua Gen. Arne Storset Aqua Gen AS

NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Kommersialisering av innovasjonsprosesser i Aqua Gen. Arne Storset Aqua Gen AS NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Kommersialisering av innovasjonsprosesser i Aqua Gen Arne Storset Aqua Gen AS Aqua Gen AS Aqua Gen AS er et avlsselskap som utvikler, framstiller og leverer genetisk

Detaljer

Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Taushetsbelagte opplysninger

Seksjon: Deres referanse: Vår dato: Deres dato: Taushetsbelagte opplysninger Mnh-Produksjon As Saksbehandler: Thorbjørnsen/Fossan Postboks 104 Sentrum Telefon: 90361725 Seksjon: 7901 RØRVIK Vår referanse: 16/3202 Att: Deres referanse: Vår dato: 25.11.2016 Deres dato: Taushetsbelagte

Detaljer