Paul Bjerke og Roar Eilertsen Mot et tredelt arbeidsliv Norsk arbeidsliv ti år etter øst-utvidelsen av EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Paul Bjerke og Roar Eilertsen Mot et tredelt arbeidsliv Norsk arbeidsliv ti år etter øst-utvidelsen av EU"

Transkript

1 Paul Bjerke og Roar Eilertsen Mot et tredelt arbeidsliv Norsk arbeidsliv ti år etter øst-utvidelsen av EU

2 Forord

3 Innhold

4

5 Innledning

6 Sammendrag EØS-avtalen og arbeidsvandringer Tredeling av arbeidslivet

7 EØS og bemanningsselskaper Problemer i mange bransjer 1 Aftenposten

8 Bemanningsbransjens vekst Omgåelse av regelverket for likebehandling

9

10 1 Innvandring og «fri flyt» 2 Figur 1.1 Timelønnskostnader i EU-land (lønn og andre kostnader) 3 2 Eurostat News release 10. april Den lysegrå delen av søylen viser lønn, den mørkere øvrige kostnader (arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter, pensjon osv) for arbeidsgiver

11 Figur 1.2 Arbeidsløshet i EU-land Den lysegrå delen av søylen viser lønn, den mørkere øvrige kostnader (sosiale utgifter, pensjon osv) for arbeidsgiver 5 Eurostat News release 14. juni 2014

12 Tabell 1.1 Organisasjonsgrad etter land og år 1.1 Et tredelt arbeidsliv

13 1.2. Arbeidsinnvandringen

14 Arbeidsinnvandringens ulike deler Registrerte bosatte sysselsatte innvandrere

15 Figur 1. 3 Innvandrere og sysselsatte innvandrere etter år. Antall 6 LO-notat 12/14

16 Figur 1.4 Andel av sysselsatte innvandrere etter landområde Registrerte innvandrere, sysselsatte på korttidsopphold

17 Figur 1.5 Sysselsatte, ikke registrerte bosatte etter år og landområde. Antall Uregistrerte sysselsatte innvandrere og utenlandsk arbeidskraft 1.3. Ansettelsesform og organisering

18 Tabell 1.2 Andel sysselsatte innvandrere i bransjen. Etter bransje 7 Internasjonale organisasjoner og organer Rengjøringsvirksomhet Serveringsvirksomhet Overnattingsvirksomhet Utleie av arbeidskraft Annen landtransport med passasjerer Arbeidskrafttjenester Produksjon av nærings- og nytelsesmidler Tjenester tilknyttet eiendomsdrift Oppføring av bygninger Tabell 1. 3 Andel sysselsatt innvandrere i bransjen. Etter bransje og år Oppføring av bygninger Annen landtransport med passasjerer Overnattingsvirksomhet Serveringsvirksomhet Utleie av arbeidskraft Rengjøringsvirksomhet Kilde: Statistisk Sentalbyrå 8 Se vedlegg 1 9 Kilde: Statistisk Sentalbyrå

19 Tabell 1. 4 Organisasjonsgrad blant arbeidstakere Etter bransje. Prosent 10 Organisasjonsgrad I alt 53 Privat sektor 38 Offentleg sektor 80 Delsektor Primærnæringar 14 Privat vareproduksjon 51 Privat tenesteproduksjon 33 Kommunal sektor 79 Statleg sektor 82 Bransje Undervisning og forsking 82 Offentleg administrasjon 80 Helse- og 77 veterinærtenester Sosial- og 67 omsorgstenester Olje/industri 58 Finansiell tenesteyting 58 Transport 50 Bygg og anlegg, el og 40 kraft Reinhald, vakt, utleige av 37 arbeidskraft Forretningsmessig 29 tenesteyting elles Anna privat, personleg 27 tenesteyting Engroshandel 24 Detaljhandel 23 Hotell- og 20 restaurantverksemd Primærnæringar Meld. St. 29 ( )

20 Tabell 1. 5 Ansettelsesform. Polakker i Oslo. Etter bransje og år. Prosent Bygg og anlegg Renhold Annet Fast ansatt Midlertidig Illegal Svensen og Svensson: Innvandrere i fagbevegelsen. Fafo-rapport 2002: Friberg, JH: The polish wroker in Norway, Fafo report 2013:06

21 1.4 EØS 13 «Laval-kvartetten» er kallenavnet på fire dommer fra EU-domstolen som alle begrenset adgangen til nasjonale reguleringer på arbeidslivsområdet som ble ansett å være «diskriminerende».

22 Det vil si, slik det er formulert i den danske oversettelsen av direktivet: «Maksimal arbejdstid og minimal hviletid», «mindste antal betalte feriedage pr. år», «mindsteløn, herunder overtidsbetaling; dette gælder ikke for erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger» d) «betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer» e) «sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen» f) «beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge») «ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling».

23 Verkstedoverenskomstens bestemmelse om «borteboertillegg», dvs. et tillegg for arbeid utenfor bedriften på 20% har vært avtalefestet siden Notat om ILO-konvensjon 94 i EØS, datert 30.april 2014 fra Bent Endresen og Kjell Brygfjeld i EBT AS. 17 Høyesterettsdommen punkt 174

24 EØS tvinger Norge til å bryte ILO-konvensjon OTP betyr Obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveren er lovpålagt å sette av minimum 2% av lønn i innskudd i en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

25 1.5 Frislippet av bemanningsbransjen 19 Se videre under

26 Strengere regler for innleie fra vikarbyråer: 20 Se kapittel 3

27 Autorisasjon av vikarbyråer Faste ansettelser i vikarbyrå R 21

28 Straff ved lovbrudd ILO 96 opphevet 22 Econ Pöyry (2009: Bemanningsbransjen - Struktur, utvikling og rolle, 23 Se videre i Kapittel 3

29

30 2 Noen bransjeeksempler 2.1 Helse og omsorg Tabell 2.1 Innvandrere og ikke-bosatte år med helse- og sosialfaglig utdanning sysselsatt i helse- og sosialtjenester, etter landbakgrunn. Per 4. kvartal. Prosent endring siste år Kilde: Statistisk sentralbyrå 25 «Innvandrere» er utlendinger som har meldt flytting til Norge, mens «ikke-bosatte» har bostedsadresse i utlandet. Se også kapittel 1.

31 Figur 2.1 Innvandrere i helse- og sosialsektoren etter kalenderår og landgruppe Kilde: Statistisk Sentralbyrå. «Norden ellers» er Norden utenom Norge.

32 Figur 2.2 Ikke bosatte sysselsatte utlendinger i helse og sosialtjenester etter år og landgruppe Kilde: Statistisk sentralbyrå

33 Bemanningsbransjen i helse og omsorg Figur 2.3 Svar på hvilke tiltak kommuner har benyttet i rekrutteringsarbeid overfor utlendinger. Prosent Proba samfunnsanalyse: Rekruttering av arbeidsinnvandrere. Rapport Kilde: Proba samfunnsanalyse: Rekruttering av arbeidsinnvandrere. Rapport 2014

34 . 30 Berge m.fl: Skaff oss dem vi trenger. Fafo-rapport 2011:20 31 Berge m.fl: Skaff oss dem vi trenger. Fafo-rapport 2011:20, s, 94

35 Rammeavtale i Bergen Orange helse Hentet fra proff.no

36 . Lønn 34 Dette er naturligvis meningsløst. Det fins ingen tariffavtale mellom KS og kommunen. Det er KS og kommunen som er part i tariffavtalene med de ansattes organisasjoner

37

38 Språk Arbeidstid 38 Bergens Tidende Hallingdølen

39 Latviske konsekvenser 40 Se vedlegg Bergens Tidende Nurses-and-Nursing-January pdf

40 På begge sider Godstransport 45 fkj. Sommeren 2014 sendte Østre Toten kommune tilbake 22 sykepleiere som var innleid fra Orange og hevet rammeavtalen som var inngått. 46 Jensen m.fl. Norsk transport veien videre. Fafo-rapport 2014:3

41 Tabell 2.1 Innvandrere i godstransport etter landbakgrunn Antall og prosent 47 Antall Prosent Norden Vest-Europa ellers EU-land i Øst-Europa Øst-Europa ellers Nord-Amerika og Oseania Asia Afrika Sør-og Mellom-Amerika Til sammen 18 Alle land EØS åpner grensene 47 Kilde: Statistisk Sentralbyrå

42 Svinesund Figur 2. 3 Antall sjåfører på Svinesund på vei inn i Norge etter nasjonalitet Jensen m.fl. Norsk transport veien videre. Fafo-rapport 2014:3

43 Tabell 2. 2 Sjåførene ved Gøteborgs havn etter nasjonalitet. Antall

44 Kabotasje Median er den «midterste» inntekten hvis man setter opp en liste fra den høyeste til den laveste. Som mål for middelverdi blir det mindre påvirket enn «gjennomsnitt» når det fins spesielt høye eller lave verdier. 52

45

46 Kabotasjestrid i EU web.pdf Teknisk Ukeblad

47 57 Filippinere til 20 kroner timen I

48 Hvem står bak?

49 Bulgarske reaksjoner

50 2.3 Fiskeindustrien Se Fafo-rapport 2013:20, Bemanningsbransjens gråsoner, av Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen.

51 Hvitfisk

52 Figur 2.4 Sysselsatte i sjømatindustrien etter opprinnelsesland og år. Andel Klassekampen

53 Kyst-Nær Oppsummering av tilsynskampanjen «Kyst-nær» 2014 rettet mot fiskeforedling. 70 Kilde: Arbeidstilsynet Nord-Norge: Kyst-Nær kampanjen

54 Tabell 2.3 Reaksjoner ved tilsyn i fiskeindustribedrifter vinteren Allmenngjøring av avtalen 71 Oppsummering av tilsynskampanjen «Kyst-nær» 2014 rettet mot fiskeforedling. Arbeidstilsynet

55 74

56 2.4 Anlegg 75

57 Tabell 2.4 Sysselsatte og personer på korttidsopphold i anleggsbransjen etter år. Antall Hele befolkningen Innvandrere Korttidsopphold Kilde: Statistisk sentralbyrå

58 Hardangerbrua 77 Kilde: Statistisk Sentralbyrå 78

59 79 Byggeindustrien

60 KB Electrotech

61 Allmenngjøring av elektroavtalen

62

63 3 Bemanningsbransjen 3.1. Regler for utleie

64 3.2. Regler for innleie 3.3 Omfang og utvikling av bemanningsbransjen

65 Figur 3.1 Årsomsetning for bemanningsbransjen etter år NHO Service: Bemanningsbarometret 2. kvartal SSB, Statistikkbanken: Tabell Sysselsetting etter bosettingsbakgrunn, næring (SN2007) og landbakgrunn 90 Statistisk årbok 2013, Tabell 450 Næringslivstjenester mv. 91 SSB Statistikkbanken: Tabell Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter landbakgrunn og næring

66 Figur 3.2 Markedsandeler i utleiebransjen etter selskap NHO Service: Bemanningsbarometret 2. kvartal Se Fafo-rapport 2013:20, Bemanningsbransjens gråsoner, av Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen.

67

68 Tabell 3.1 Utleide fra bemanningsselskaper i byggebransjen i Oslo-området etter år 3.4. EUs vikarbyrådirektiv

69

70

71 3.5. Likebehandlingsprinsippet undergraves Se artikkelen Bemanningsdirektivet av Andreas van den Heuvel i Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 5, s (2011).

72 Hvor mye får innleide arbeidstakere betalt? 95 Se artikkelen Fast ansettelse uten garantilønn av advokatene Gerd Egede Nissen og Vegard M. Lund, i Arbeidsrett vol 9 nr. I 2012 (80-101).

73 Innleie til bedrifter uten tariffavtale 96 Se Fafo-rapport 2013:20, s. 102.

74 3.8. Fra innleie til entreprise

75 3.9. Mer innleie betyr færre lærlingplasser Fafo-rapport 2010:25 Arbeidstakerne i byggenæringen, hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de? 98 SSB Statistikkbanken: Tabell Avlagte fag og svenneprøver etter studieretning.

76 3.10 Oppsummering 99 Arbeidsmiljølovens paragraf fikk følgende tillegg: Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punkt.

77

78 4 Vedlegg Vedlegg 1 Tabell V1. Andel innvandrere i ulike bransjer. Kilde: Statistikk sentralbyrå Total Innvandrere Prosent Rengjøringsvirksomhet , Serveringsvirksomhet , Overnattingsvirksomhet , Utleie av arbeidskraft , Annen landtransport med passasjerer , Uoppgitt , Bygge- og anleggsvirksomhet , Forretningsmessig tjenesteyting , Industri , Helse- og sosialtjenester , Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift , Personlig tjenesteyting , Transport og lagring , Bergverksdrift og utvinning , Varehandel, motorvognreparasjoner , Informasjon og kommunikasjon , Undervisning , Jordbruk, skogbruk og fiske , Elektrisitet, vann og renovasjon , Offentlig administrasjon, forsvar, , sosialforsikring Finansiering og forsikring , Forskning og utviklingsarbeid , Post og distribusjonsvirksomhet , Produksjon av andre transportmidler , Produksjon av tekstiler , Annen industriproduksjon , Metallvareindustri , Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ,335

79 22... Produksjon av gummi- og plastprodukter , Annen personlig tjenesteyting , Produksjon av klær , Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet , Produksjon av møbler , Pleie- og omsorgstjenester i institusjon , Produksjon av drikkevarer , Mineralproduktindustri , Innsamling, behandling, disponering og ,520 gjenvinning av avfall Arkitektvirksomhet og teknisk ,403 konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer ,87 og varer til personlig bruk Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og ,843 tilknyttede tjenester Maskinindustri , Landtransport og rørtransport , Sports- og fritidsaktiviteter og drift av ,071 fornøyelsesetablissementer Utleie- og leasingvirksomhet , Produksjon av datamaskiner og elektroniske og ,818 optiske produkter Produksjon av motorvogner og tilhengere , Trelast- og trevareindustri , Utvinning av råolje og naturgass , Vakttjeneste og etterforsking , Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi , Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr , Handel med og reparasjon av motorvogner , Informasjonstjenester , Sosiale omsorgstjenester uten botilbud , Annonse- og reklamevirksomhet og ,553 markedsundersøkelser Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning , Produksjon av farmasøytiske råvarer og ,493 preparater Produksjon av elektrisk utstyr , Kunstnerisk virksomhet og ,053 underholdningsvirksomhet Helsetjenester , Annen forretningsmessig tjenesteyting , Detaljhandel, unntatt med motorvogner , Lagring og andre tjenester tilknyttet transport , Telekommunikasjon ,217

80 46... Agentur- og engroshandel, unntatt med ,167 motorvogner Omsetning og drift av fast eiendom , Undervisning , Trykking og reproduksjon av innspilte opptak , Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen ,3453 kulturvirksomhet Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning , Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann , Aktiviteter i medlemsorganisasjoner , Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og ,4684 viltstell Fiske, fangst og akvakultur , Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, ,8366 utgivelse av musikk- og lydopptak Forlagsvirksomhet , Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter , Tjenester tilknyttet finansierings- og ,4606 forsikringsvirksomhet Lotteri- og totalisatorspill , Anleggsvirksomhet , Lufttransport , Metallindustri , Produksjon av papir og papirvarer , Bryting og bergverksdrift ellers , Veterinærtjenester , Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting , Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring , Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt ,1692 trygdeordninger underlagt offentlig forva Oppsamling og behandling av avløpsvann , Sjøfart , Finansieringsvirksomhet , Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk , Radio- og fjernsynskringkasting , Kraftforsyning ,7474

81

82 Vedlegg 2

83

ET TREDELT ARBEIDSLIV

ET TREDELT ARBEIDSLIV ET TREDELT ARBEIDSLIV Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen og EUs østutvidelse Les mer om: Sosial dumping og utviklingen av A-, B- og C-lag i arbeidslivet Norsk arbeidsliv etter EØS-avtalen og EUs østutvidelse

Detaljer

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum

Sørum: Status for 2015. Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Sørum: Status for 2015 Vedlegg 1 til strategi for næringsutvikling i Sørum Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Innhold 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling... 3 1.1 Befolkningsvekst... 3

Detaljer

SØRUM: STATUS FOR 2014

SØRUM: STATUS FOR 2014 1 SØRUM: STATUS FOR 2014 Sørums befolkning, arbeidsmarked og næringssammensetning Innhold Side Statistikkdel side 1. Befolkningsstruktur og befolkningsutvikling 2 9-12 2. Den lokale arbeidskraften 3 13-15

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en temarapport med bakgrunnsinformasjon til utarbeidelse av scenarier for arbeidsmarkedet i Stavangerregionen mot 2020. Rapporten er svært omfattende. Ifm. presentasjonen av scenariene

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Bruk av innleid arbeidskraft

Bruk av innleid arbeidskraft LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen,

Detaljer

Kristine Nergaard. Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data

Kristine Nergaard. Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Kristine Nergaard Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Kristine Nergaard Hvem har ikke AFP? En analyse med basis i registerbaserte data Fafo-notat 2009:20 Fafo 2009 ISSN 0804-5135

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

Oslo-regionen som nasjonal nyskapingsnode R-07

Oslo-regionen som nasjonal nyskapingsnode R-07 Oslo-regionen som nasjonal nyskapingsnode R-07 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

Verdiskaping i Buskerud

Verdiskaping i Buskerud Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet Notat oversendt styringsgruppen mai 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. HVA MENES MED VERDISKAPING?... 4 1.1 Hva legger man i

Detaljer

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Christoffer Berge Sysselsatte på korttidsopphold i Norge. 4. kvartal 2007

Christoffer Berge Sysselsatte på korttidsopphold i Norge. 4. kvartal 2007 Rapporter 2009/30 Christoffer Berge Sysselsatte på korttidsopphold i Norge. 4. kvartal 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Line Eldring. Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet

Line Eldring. Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet Line Eldring Fagforeninger som krysser landegrensene En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet Line Eldring Fagforeninger som krysser landegrensene

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11

Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSJONER... 5 3 BEFOLKNING... 7 4 SYSSELSETTING... 11 4.1 Utvikling i arbeidsmarkedet i Stavangerregionen 1995-2007... 11 4.2 Regionale forskjeller i arbeidsmarkedet

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre?

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre? Rapport 4: 2010 Roar Eilertsen og Stein Stugu Vikarbyrådirektivet Fra vondt til verre? 2 Forord Rapporten Vikarbyrådirektivet fra vondt til verre? er skrevet av Roar Eilertsen og Stein Stugu i De Facto

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX

arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX De siste årene har arbeidsmarkedet vært preget av gode tider med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er et uttalt politisk mål at det norske arbeidsmarkedet

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 7/2005 Innhold: Forord 5 Rapportens hovedsignaler 6 Utviklingen i Nord-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker

Detaljer

FoU- og innovasjonsstatistikken

FoU- og innovasjonsstatistikken Frants Gundersen og Knut Onsager FoU- og innovasjonsstatistikken - egenhet for regional dokumentasjon og analyse NOTAT 2011:111 Tittel: Forfatter: FoU- og innovasjonsstatistikken egnethet for regional

Detaljer