Innstilling frå arbeidsgruppa for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNO)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling frå arbeidsgruppa for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNO)"

Transkript

1 Innstilling frå arbeidsgruppa for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNO) Innhald 1 Mandat for arbeidsgruppa 2 Bakgrunn for innstillinga 3 Stillingstrong og budsjett 4 Organisering av NSNO ved HVO 5 Fagråd, brukargruppe og nettverk for NSNO 6 Fagleg verksemd frå Opningskonferanse 8 Vedlegg I: Framlegg til stillingsutlysing for senterleiar 9 Vedlegg II: Innspel frå arbeidsgruppa dagsett Vedlegg III: Mandat og samarbeidsavtale mellom UFD og HVO 1

2 1 Mandat for arbeidsgruppa I leiarmøte den 23. august 2004 vart det gjort slikt vedtak: Det blir oppretta ei arbeidsgruppe med desse medlemmene: Stephen [J.] Walton (leiar), Jan Inge Sørbø, Odd Monsson, Anne S. Nordal og Bente Vatne. Gruppa skal lage forslag til målsetting, oppgåver og organisering av kompetansesenteret for nynorsk i undervisninga. Arbeidet skal skje i to etappar: 1. Lage førebels innspel til UFD innan Lage ei innstilling basert på statsbudsjettet for Frist: Brevet frå leiarmøtet er signert Jacob Kjøde jr. Innspelet vart levert til rektor Gunnar Stave den 13. september 2004 (sjå Vedlegg II). Etter at innspelet vart levert, har arbeidsgruppa hatt fire møte: Den , den (med direktør Ottar Grepstad, Nynorsk kultursentrum), den (med Arnfinn Kjelland, AHF og Randi Bergem, Møreforsking, som representantar for omorganiseringsgruppa ved HVO), og den Fristen for levering av innstillinga vart seinare endra til etter avtale med rektor. I tillegg har to av medlemmene i arbeidsgruppa (SJW og ASN), saman med rektor, vore i møte med UFD i Oslo den og den Arbeidsgruppa ser på sitt arbeid som avslutta i og med at denne innstillinga er levert inn. Det må kome til nye rådgivingsorgan for NSNO etter etableringa den

3 2 Bakgrunn for innstillinga I St.meld. 30 ( ) er det gjort framlegg om å opprette eit nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Det skal opprettast i tilknyting til Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda. Siktemålet med senteret er å styrkje nynorsk. St.meld. 30 gjer det tydeleg kva arbeidsoppgåver senteret skal få. Det skal: Leie og koordinere arbeidet med å utvikle innhaldet, arbeidsmåtane og vurderingsformene i faget (med dette meiner ein nynorskdelen av norskfaget) Bidra til kompetanseutvikling Tilby skuleigarar/skular støtte og rettleiing i arbeidet med motivasjon for og læring av nynorsk Formidle informasjon og spreie røynsler for å bøte på dårlege resultat (der desse finst) og negative haldningar Samarbeide med fagmilø ved universitet, høgskular og andre fag- og interessemiljø Setje i verk systematisk forsøks- og utviklingsarbeid for å fremje opplæring i sidemålet Arbeide målretta i høve til innhaldet i og tilrettelegginga av sidemålsundervisninga Fremje motivasjon hos elevar og lærarar Styrkje kompetansen i sidemålsundervisning (av nynorsk) Drive breidt anlagt systematisk forsking Stortinget har såleis gitt fagmiljøet i Volda eit nokonlunde presist, og iallfall stort, mandat. I brev dagsett den , signert av Ulla Werner og Jorunn Berntzen, melde Utdanningsog forskingsdepartementet at NSNO skulle etablerast ved HVO som eit 18 tiltak med eit budsjett for 2005 på kr. 6 mill. Etableringsbrevet inneheldt eit utkast til mandat og samarbeidsavtale, som vart drøfta på møtet i Oslo den Det vart lagt fram nytt mandat og revidert samarbeidsavtale på møtet den , der ønska frå Høgskulen i Volda i all hovudsak var følgde opp (sjå Vedlegg III). 3

4 3 Stillingstrong og budsjett Den einaste stillinga ved NSNO som er stipulert av UFD, er senterleiarstillinga. Denne stillinga bør vere ei fagleg stilling. Det må kunne krevjast fagleg toppkompetanse av den som vert tilsett i ho, samtidig som vedkomande bør ha røynsle frå skulen, og helst frå pedagogisk forsøksarbeid. Det vil også vere viktig med røynsle frå prosjektadministrasjon, og frå annan administrasjon (jf. Vedlegg I). Til liks med senterleiarane ved dei andre nasjonale sentera, skal senterleiar ved NSNO tilsetjast på åremål i fire år med høve til forlenging med to periodar til, altså maksimalt 12 år. Det er ikkje realistisk å vente at ein kan få tilsett senterleiar før ca i beste fall. Det er likevel viktig at NSNO kjem i gang med både fagleg arbeid og administrativ og personalemessig oppbygging frå første dag. Dermed råder vi til at det vert tilsett ein fagleg og administrativt kompetent prosjektleiar frå Det er ikkje aktuelt for dei tilsette ved Ivar Aasen-instituttet å gå inn i denne funksjonen i tillegg til vanleg stilling. Prosjektleiar bør engasjerast for eitt år, og det vil vere føremålstenleg med ei viss overlapping med senterleiar. Prosjektleiar bør først og fremst arbeide med faglege problemstillingar, og bør avlastast administrativt av ein sekretær i 30%-stilling og ein administrator i 70%. Vi gjer framlegg om at administrator og sekretær vert engasjerte i første omgang fram til Prosjektleiar bør sjølv vere med og engasjere administrator. All røynsle tyder på at det kan vere vanskeleg å få etablerte forskarar til å flytte til Volda. Det er også viktig at NSNO ikkje framstår som eit lokalt tiltak på Nordvestlandet: Det er eit nasjonalt senter. Ein god del av arbeidet til senteret vil uansett måtte rette seg mot miljø i andre landsdelar, ikkje minst det meste av arbeidet med sidemålet. Vi råder dermed til at NSNO knyter til seg etablerte forskarar ved andre institusjonar på den måten at ein går inn og kjøper FoU-delar av stillingar der. Slike desentraliserte medarbeidarar vi altså vere tilsette ved NSNO i inntil 50%. Det må vere ein opplagt føresetnad at dei kjem regelmessig til Volda, t.d. éin gong i månaden, for å drøfte forskingsarbeidet sitt, og for å vere med på å byggje opp miljøet. Det at dei vil vere til stades i andre landsdelar gjer at dei vil kunne delta i formidlingsarbeid der også. Vi råder til at det vert skapt heimlar for 4 slike desentraliserte medarbeidarar det første året, og at dei i første omgang vert engasjerte i inntil tre år. Internett og andre datareiskapar vil spele ei sentral rolle i arbeidet til NSNO, som dermed bør ha ein eigen dataansvarleg. Vi råder til at det vert sett av midlar til innkjøp av eigne datatenester utanom HVO sitt system elles. Både i det første året og seinare er det viktig at NSNO prioriterer formidlingsoppgåver og utetterretta forskings-, formidlings,- og kursverksemd høgt. Det er dermed sett av eit relativt stort beløp til formidling, og til oppstartkonferansen. Det bør også setjast av eit beløp til definerte forskingsoppgåver. Det er også gitt her ei budsjettskisse for Budsjett for 2005 vil måtte gjennomgåast av prosjektleiar, og budsjett for 2006 av senterleiar. Budsjetta må uansett godkjennast av Utdanningsdirektoratet. Budsjett for 2006 er teke med her for å illustrere korleis arbeidsgruppa meiner rekrutteringa til NSNO bør utvikle seg. Hovudsaka for 2006 er at den faste staben i Volda bør supplerast med ein forskar i full stilling i tillegg til senterleiar. Senterleiar bør sjølv vere med på å tilsetje vedkomande. 4

5 Budsjett for 2005 Stillingar Prosjektleiar i ls. 53 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 470 Senterleiar ls. 71 à 5 mndr 273 Administrator i 70 % stilling, ls. 53 med sosiale kostnader i 8 mnd 220 Sekretær i 30% stilling ls 30 m. sosiale kostnader 97 Innkjøp av FoU-tid i Volda og andre stader: 4 stillingar i ls. 62 à 50% i 12 mndr. med sosiale kostnader: 1100 Kjøp av datakompetanse 200 Sum stillingskostnader 2360 Driftsmiddel 40% av stillingskostnadene: 938 Oppstartkonferanse: 250 Formidling, utetterretta verksemd: 894 Overhedd til HVO 20% 1200 Avsetjing til definerte forskingsoppgåver 352 Sum: 6000 Budsjett for 2006 Administrator i ls 53 i 12 mndr. I 70 % 330 Forskar i ls 62 i 12 mndr m. sosiale kostnader 550 Senterleiar i ls 71 i 12 mndr m sosiale kostnader 654 Sekretær i 30 % 97 Datakompetanse 50 % ls Innkjøp av forskingsressursar utanfor senteret 4 stillingar i ls. 62 à 50% i 12 mndr. med sosiale kostnader: 1100 Sum lønnskostnader 2965 Overhedd HVO 20 % 1200 Driftsmiddel 40 % av stillingskostnader 1185 Formidling 650 (I tillegg kjem dei bundne forskingsmidla som er avsette i 2005) 5

6 4 Organisering av NSNO ved HVO UFD har valt å etablere NSNO som eit 18-tiltak knytt til HVO. Dette vil seie i praksis at Utdanningsdirektoratet fungerer som styre for NSNO, og at Senteret står fagleg ansvarleg overfor Utdanningsdirektoratet. Samtidig skal NSNO leggjast under HVO i administrative spørsmål. Delinga mellom eit fagleg ansvar overfor Utdanningsdirektoratet og eit administrativt ansvar overfor HVO bør kunne vere uproblematisk. Arbeidsgruppa gjer framlegg om at det vert oppretta eit Fagråd for NSNO for å assistere med planlegging og iverksetjing av dei faglege oppgåvene. Når det gjeld den interne organiseringa av NSNO, må det overordna siktemålet vere å gi senteret den breiaste mogelege forankringa i høgskulemiljøet. Ein må skape ein struktur som gjer det lett for NSNO å dra vekslar på den kompetansen som finst i det breiare høgskulemljøet, også utanom Senteret og slike nærskylde tiltak som IAaI og Nordisk institutt. Det vil vere aktuelle samarbeidspartnerar for Senteret både på Avdelinga for lærarutdanning og på Avdelinga for samfunnsfag. Det er eit viktig siktemål at strukturane omkring Senteret er så lite byråkratiske som råd er. Vi råder dermed til at NSNO i administrative spørsmål vert direkte underlagt høgskulestyret. Dette vil gi NSNO det same administrative forholdet til sentralleiinga som IAaI har. Denne strukturen har vist seg å vere svært føremålstenleg når det skal opprettast eit nytt og utettervendt tiltak. Senterleiar ved NSNO vil da stå i same forhold til høgskuleleiinga som instituttleiar ved IAaI. Vi ser iallfall ikkje noko behov for å skape eit nytt administrativt lag mellom NSNO (og IAaI) og høgskulestyret. Det kan heller ikkje vere ønskjeleg å leggje NSNO inn under éin av dekanane i den noverande høgskulestrukturen, som uansett er under ei omorganisering der resultatet enno er ukjent. Å leggje NSNO inn under éi av dei eksisterande avdelingane ville innsnevre verkefeltet til Senteret, som nettopp skal fungere fagleg overgripande i størst mogeleg grad. I det daglege er det likevel svært viktig at NSNO utviklar eit tett og smidig samarbeid med IAaI, som det er vedteke at Senteret skal etablerast i tilknytning til. Dermed råder vi til at Senteret vert samlokalisert med IAaI, og at det får eit felles sekretariat med IAaI. Det bør vere gjensidig representasjon i fagråda for Senteret og for IAaI. Det vil vidare vere ønskjeleg at masterstudentar frå IAaI vert rekrutterte til prosjekt ved NSNO, og at dei tilsette der får høve til å formidle forskingsresultata sine m.a. som lærarar på mastergraden i nynorsk skriftkultur, og på dei fagdidaktiske undervisningsopplegga som Nordisk institutt har utarbeidd. 6

7 5 Fagråd, brukargruppe og nettverk for NSNO 5.1 Fagråd I møte med UFD den vart det bestemt at det vil vere føremålstenleg å opprette eit Fagråd for NSNO. Departementet bad HVO føreslå aktuelle medlemer, som må godkjennast av Utdanningsdirektoratet. Vi gjer framlegg om at HVO føreslår følgjande personar: Direktør Kristin Bakken, Norsk ordbok/uio Professor Frøydis Hertzberg, UiO Førstelektor Synnøve Skjong, HiO Ein representant for språkbadmiljøet i Vasa Førsteamanuensis Kamil Z. Özerk, PFI Ein representant oppnemnd av Ivar Aasen-instituttet Vi råder til at Fagrådet vert etablert snarast råd, slik at det kan spele ei mest mogeleg aktiv rolle under den viktige oppbyggingsfasen som NSNO i 2005 vil vere inne i. 5.2 Brukargruppe Arbeidsgruppa råder til at det i tillegg til Fagrådet vert oppretta ei brukargruppe for å ivareta og formidle interessene til dei som først og fremst skal vere mottakarane av arbeidet til NSNO, og andre med eit særskilt ansvar for formidling av nynorsken. Tilskipinga og samansetjinga av brukargruppa vil vere eit ansvar for prosjektleiar, men vi råder til at iallfall følgjande interessentar vert representerte i gruppa: Elevar ved skular med forsøk Lærarar Lærarstudentar Nynorsk kultursentrum Skuleeigarar 5.3 Nettverk Det vil vere viktig for NSNO å knyte seg opp mot regionale, nasjonale og internasjonale forskarnettverk. På det regionale planet kan ein tenkje seg eit aktivt firkantsamarbeid med Nynorsk mediesenter i Førde, Ivar Aasen-instituttet i Volda og Nynorsk kultursentrum i Ørsta. Nasjonalt bør NSNO ivre for å få til eit fungerande samarbeid med dei andre nasjonale sentera for matematikk, naturfag, leseopplæring og leseforsking, og fleirkulturell opplæring. NSNO bør også vurdere om det kan vere føremålstenleg å melde seg inn i Nynorsk forum. 7

8 Internasjonalt vil NSNO vere ein aktuell partner i dei Nordplus-nettverka som Ivar Aaseninstituttet har arbeidt fram, og i det språkbadnettverket som Vasa universitet no har søkt om å opprette, der også Ivar Aasen-instituttet er med. 8

9 6 Fagleg verksemd frå A. Fagleg verksemd: Konkretisering av nynorsk i norskopplæringa, gjennom ny læreplan for den 13-årige skulen o Kompetansemål, kva skal ein kunne? o Vurderingsformer, korleis skal ein vurdere? o Arbeidsmåtar, kva slag arbeidsmåtar kan ein tilrå? Utarbeide didaktiske kurs i nynorsk for allmennlærarutdanninga o Skrivekurs; fonologisk skriving LTG prosesskriving lesing ortografisk skriving. Skriving på pc m. rettefunksjon o Lese- og skriveopplæring o Litteraturundervisning + skriving på sidemålet o Utforme eigen didaktikk for nynorsk Utarbeide litteraturprogram for førskulelærarutdanninga med vekt på nynorsk litteratur, litteratur på dialektnært språk, rim og regler Opprette samarbeid med forlaga og lærebokforfattarar som skal skrive nye lærebøker Opprette eit samarbeid med Ivar Aasen-instituttet, Nordisk institutt og ev. andre miljø ved HVO om eit fagdidaktisk komponent i eksisterande og nye undervisningsopplegg på bachelor- og masternivå B. Nettverksbygging: Byggje ut det nettverket for nynorskforsking på universitet og høgskular som no finst Nettverk av grunn- og vidaregåande skular som skal drive forskings-, forsøks- og utviklingsarbeid om temaet nynorsk i opplæringa Opprette samarbeid om vidareutdanning av lærarar med skuleeigarar på kommunaltog fylkeskommunalt nivå Nettverk av andre nynorskinstitusjonar det er naturleg å samarbeide med C. Forsking: tilsetje forskarar 9

10 engasjere fleire tilsette ved alle avdelingar ved HVO i arbeidet med forsøk og forsking knytt til nynorsk i opplæringa D. Prioriterte strakstiltak i første halvår 2005: syte for at nynorskens plass er sikra i både dei nye nasjonale prøvene og i læreplanane kartleggje o kor stor del av lesinga til ungdomsskuleelevane er på nn., bm. og engelsk, ev. andre språk o omfanget av sidemålsundervisninga i praksis utvikle ein nynorsk modell for språkbadpedagogikken 10

11 7 Opningskonferanse Det har kome eit sterkt ønske frå UFD om at opninga av NSNO skal markerast med ein større konferanse over to dagar (lunsj-til-lunsj) med aktuelle tema frå arbeidsfeltet til senteret. Statsråden vil vere til stades. Arbeidsgruppa råder til at det vert oppretta ei eiga festnemnd for dette viktige tiltaket under leiing av Odd Monsson, med prosjektleiar som ein sentral støttespelar. Dette arbeidet bør lønast. 11

12 8 Vedlegg I: Framlegg til stillingsutlysing for senterleiar Senterleiar Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNO) er det ledig fast stilling som senterleiar frå NSNO er lokalisert ved Høgskulen i Volda, og senterleiar vil ha fast arbeidsstad der. NSNO er ansvarleg overfor Utdanningsdirektoratet i faglege spørsmål, og ligg administrativt under Høgskulen i Volda. Senterleiar vil ha fagleg og administrativt ansvar for heile verksemda ved NSNO, som har eit budsjett på 6 mill. kroner i året. NSNO vart skipa den , og er såleis under oppbygging. Senterleiar vil spele ei sentral rolle i oppbygginga av Senteret. Fram til er det tilsett ein prosjektleiar for å arbeide Senteret fram. Den som vert tilsett, må dokumentere relevant vitskapleg produksjon for tilsetjing som professor eller førsteamanuensis. Det er ein viktig føresetnad at senterleiaren har røynsle frå administrativt arbeid, er ekspeditt, og arbeider effektivt under sterkt tidspress. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til kvar tid gjeld for stillinga, m.a. lovfest innskot i Statens pensjonskasse. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering ved tilsetjing, og oppmodar kvinner om å søkje. Stilling som professor er løna i statens lønsregulativ, l.pl , kode 1013, l.st. x-y. Stilling som førsteamanuensis er løna i statens lønsregulativ, l.pl. xxxxx, kode xxxx, l.st. a-b. Søknad med vedlegg om utdanning, tidlegare fagleg og administrativ verksemd og oversikt over vitskaplege arbeid skal sendast i 3 eksemplar til Høgskulen i Volda. Vitskaplege arbeid må sendast inn seinast ein månad etter søknadsfristen. Søknadsfrist: Nærmare opplysningar får ein ved å vende seg til høgskulen ved rektor Gunnar Stave eller prosjektleiar NN telefon

13 Stillingsomtale for senterleiar ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa 1. Generell omtale HVO har om lag 2300 studentar og 200 tilsette, er organisert i 4 avdelingar, med Ivar Aaseninstituttet og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa i tillegg, og gir undervisning innanfor ei rekkje fagområde og yrkesretta utdanningar. Høgskulen er aktiv innanfor forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseutbygging for tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland. Høgskulen i Volda har innanfor Noregsnettet fått tildelt nasjonale knutepunktfunksjonar i mediefag og nynorsk skriftkultur. Senterleiar må i tillegg til høgt fagleg nivå ha evne og vilje til å vere faglege miljøbyggjar internt og eksternt, engasjere og rettleie kollegaer og samarbeide med ulike fag- og brukarmiljø. 2. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Den faglege verksemda ved NSNO er basert på forsking, forsøks- og utviklingsarbeid for å fremje bruken av nynorsk i skulen, både som hovudmål og sidemål. Senteret arbeider i nær kontakt med studentar og lærarar. Det utviklar metodar og arbeidsmåtar som kan vere til hjelp med læring av nynorsk i grunnutdanninga. Gode røynsler blir systematiserte, og spreidde gjennom kurs, seminar, publisering av skriftleg materiale og via internett. Senteret arbeider i nettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har eit tett samarbeid med Ivar Aasen-instituttet, og med Nynorsk kultursentrum. Det samarbeider også tett med dei andre nasjonale sentera i matematikk, naturfag, fleirkulturell opplæring og leseopplæring og leseforsking. 3. Krav til søkjar Den som vert tilsett i den ledige stillinga som senterleiar, skal ha det overordna faglege og administrative ansvaret for å byggje opp Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Den som vert tilsett, må dokumentere kompetanse på professor- eller førsteamanuensisnivå på eit relevant fagområde. Slike fagområde er primært norsk språk og litteratur, nynorsk skriftkultur, og fagdidaktikk. Det vil vere ein fordel med røynsle frå arbeid i grunnopplæringa. Det vil vere ein særleg fordel med røynsle frå skulebasert lese- og/eller skriveforsking. Det vil også vere ein fordel med røynsle frå prosjektleiing, og frå anna administrativt arbeid i tilknyting til forsking. Søkjarane bør kunne dokumentere svært god samarbeidsevne, og vere kreative og utetterretta. Den som vert tilsett, må byggje opp eit stort kontaktnett med fagfolk ved forskingsinstitusjonar i inn- og utland, kunne kommunisere med lærarar og elevar på alle skulesteg, og kunne samarbeide effektivt med både departement og skuleeigarar. Ein må kunne planleggje forskingsaktivitet strategisk på lang sikt, og samtidig vurdere behovet for og ev. gjennomføre meir førefallande oppdragsforsking. Ein må også vere i stand til å planleggje formidling av forskingsresultat systematisk, og sjølv vere med på både forsking og formidling. 13

14 Stillinga vil innebere ein del reiseverksemd. Det er sterkt ønskjeleg med røynsle frå skulen. Ein bør også kunne dokumentere røynsle med undervisning på universitets- eller høgskulenivå, og vere villig til i eit visst omfang å formidle forskingsresultat i form av undervisning ved Høgskulen i Volda. Ein bør også ha rettleiingskompetanse på bachelor- og masternivå. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar etter at både vitskaplege, pedagogiske, administrative og ev. andre kvalifikasjonar er vurderte, skal ein kvinneleg søkjar setjast framfor ein mannleg. 14

15 9 Vedlegg II: Innspel frå arbeidsgruppa dagsett Gunnar Stave Her Gode Gunnar. Eg sender over til deg det innspelet som Arbeidsgruppa for kompetansesenteret for nynorsk i opplæringa skulle ha ferdig til den Vi reknar med at du er adressat for dette arbeidet, og at du tek ansvaret for å formidle innspelet vidare. IAaI har tenkt å leggje innspelet ut på heimesida vår etter at det er sendt vidare. Vi ventar på klarsignal frå deg før vi gjer dette. Vi reknar med å kome i gang med arbeidet med innstillinga etter at stasbudsjettet har kome. Eg legg papirversjon av dette følgjebrevet og av innspelet i internposten. Med vennleg helsing Stephen J. Walton 15

16 I St.meld. 30 ( ) er det gjort framlegg om å opprette eit nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Det skal opprettast i tilknyting til Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda. Siktemålet med senteret er å styrkje nynorsk. St.meld. 30 gjer det tydeleg kva arbeidsoppgåver senteret skal få. Det skal: Leie og koordinere arbeidet med å utvikle innhaldet, arbeidsmåtane og vurderingsformene i faget (med dette meiner ein nynorskdelen av norskfaget) Bidra til kompetanseutvikling. Tilby skuleigarar/skular støtte og rettleiing i arbeidet med motivasjon for og læring av nynorsk Formidle informasjon og spreie røynsler for å bøte på dårlege resultat (der desse finst) og negative haldningar Samarbeide med fagmilø ved universitet, høgskular og andre fag- og interessemiljø Setje i verk systematisk forsøks- og utviklingsarbeid for å fremje opplæring i sidemålet Arbeide målretta i høve til innhaldet i og tilrettelegginga av sidemålsundervisninga Fremje motivasjon hos elevar og lærarar Styrkje kompetansen i sidemålsundervisning (av nynorsk) Drive breidt anlagt systematisk forsking Stortinget har gitt fagmiljøet i Volda eit nokonlunde presist, og iallfall stort, mandat. I dette skrivet vil Arbeidsgruppa for kompetansesenteret for nynorsk i undervisninga (Arbeidsgruppa) kort gjere greie for korleis ein meiner at dette arbeidet best kan leggjast til rette, og for kva ressursar som trengst for å ivareta intensjonane til Stortinget. For å kunne styrkje nynorsken i det heile ser vi det som sjølvsagt at senteret må arbeide både med nynorsk som hovudmål og som sidemål. I det som følgjer drøftar vi kva ressursar som trengst over ein treårsperiode frå for å trappe opp verksemda på eit høveleg nivå. Vi drøftar også korleis ressurstilførsla bør sjåast i samanheng med nokre sentrale, prioriterte tiltak som kan setjast i verk på kort sikt. Det er brei semje både politisk, blant lærarar og elevar og i fagmiljøet at det hastar med å styrkje kvaliteten på den undervisninga i nynorsk som finst i skulen Aktivitetar Kartlegging Heile den verksemda som Stortinget legg opp til, vil vere avhengig av eit stort og effektivt gjennomført kartleggingsarbeid. Skorten på informasjon om korleis det faktisk vert undervist i nynorsk, er stor. Hovudaktiviteten første året bør såleis vere å kartleggje stoda for nynorsken, både som hovudmål og sidemål, på følgjande hovudområde: Læremateriell: Her er det særleg om å gjere å sjå korleis nynorsken vert formidla som sidemål 16

17 Praktisering av eksisterande læreplanar: Altså ei kartlegging av kva som faktisk føregår i klasseromma etter mønster av Evaluering av Reform 97 (Peder Haug, 2003) Her er det to prioriterte felt: o Å kartleggje nøye av undervisninga i nynorsk som sidemål ved å finne ut kor mange timar som vert brukt, kva slag læremiddel lærarane brukar, kva slag arbeidsmåtar som vert nytta og kva elevane lærer i og om nynorsk (ved t.d. prøver som liknar på dei nasjonale prøvene), og o Å gjennomføre samanliknande (sosiolingvistiske) granskingar av norskundervisninga i skular med nynorsk og bokmål som hovudmål Ei omfattande kvalitativ og kvantitativ undersøking av haldningane overfor nynorsken blant elevar, lærarar, foreldre og andre signifikante aktørar i alle landsdelar Observasjonsforsking som er eigna til å kartleggje god praksis i nynorskundervisninga. Det vil m.a. seie oppfølging av dei forsøka som alt er i gang med nynorske lærebøker i andre fag enn norsk. Dette vil medføre at ein snarast set i gang forsøksklassar ev. skular til å prøve ut korleis ein kan få brukt meir nynorsk i bokmålsskular Ein omfattande analyse av oppnådde elevprestasjonar (karakterar) i nynorsk og bokmål i heile landet Ressursar Ein bør i utgangspunktet frå ta sikte på å gjennomføre det første kartleggingsarbeidet med hjelp av eksternt finansierte prosjekt og innkjøp av FoU-tid hos forskarar både i Volda og andre stader i landet. Det vil vere ei viktig oppgåve for senteret å knyte til seg forskarar i ulike landsdelar, både av omsyn til spreiing av resultata, og fordi situasjonen for nynorsken er svært ulik frå landsdel til landsdel. Nynorsk skal vere eit aktuelt forskingsområde for forskarar frå heile landet. Det bør tilsetjast ein prosjektadministrator i full stilling frå Prosjektadministratoren bør ha to prioriterte arbeidsoppgåver på kort sikt: Å administrere kartleggings- og forsøksarbeidet Å administrere tilsetjingane i dei første faglege stillingane Å utvikle og halde ved like ein nettstad for nynorsk i opplæringa. (På både kort og lengre sikt bør administratoren skaffe seg så god datakompetanse at han/ho er i stand til å utvikle og halde ved like ein nettstad for nynorsk i opplæringa med både ressursar og anna aktuelt stoff.) Det trengst kompetanse på professor- eller førsteamanuensisnivå i tre sentrale vitskapsgreiner: Sosiolingvistikk Nynorskdidaktikk Sosialantropologi Det bør lysast ut tre faste stillingar med tiltreding Eit svært viktig punkt i ressurssamanheng er at ein bør prioritere driftsmidlar høgt i høve til stillingsheimlar. Det vil vere akutt behov for Å arrangere nasjonale og regionale møte med lærarar, anten i Volda eller andre stader Å halde jamn kontakt med dei miljøa det vert forska på og drive forsøk i Å halde jamn kontakt med dei forskarane som er knytte til senteret ved andre institusjonar 17

18 Å gi stipend til masterstudentar ved Ivar Aasen-instituttet som vil arbeide med oppgåver som er relevante for kompetansesenteret Å halde kontakt med andre aktuelle fagmiljø i inn- og utland Å utvikle kompetansegivande kurs og anna utdanning for lærarar i alle skuleslag Å arbeide med å betre lærarutdanninga i nynorsk. Arbeidsgruppa for kompetansesenteret for nynorsk i undervisning har behov for å vitje dei fagmiljøa i Canada som har utvikla language immersion-pedagogikken, kjend i Finland og Norden elles som språkbadspedagogikk. Grunnen til at nynorskelevar med bokmål som sidemål har så lett for å ta til seg bokmålet, er at dei i praksis lever i ein skriftspråkleg språkbadssituasjon. Mykje av dei pedagogiske utfordringane i høve til elevar som skriv nynorsk både som hovudål og sidemål, er korleis ein kan gi dei den same fordelen jamvel om utgangspunktet er ulikt og 2007 Ressursar Når dei tre faste faglege tilsette er i stillingane sine, bør det vidare lysast ut éi fast forskarstilling frå Det bør også skapast stillingsheimlar for tre treårige stipendiatstillingar og to post doc.- stillingar frå Det vil vere naturleg at dei faste tilsette ved senteret er med på å tilsetje folk i forskarstillinga og stipendiatstillingane. Den personalmessige opptrappinga bør vere avslutta i Ressurstrongen i 2006 og 2007 bør vere tilnærma lik, med den skilnaden at den utetterretta verksemda vil auke noko i omfang. Oversikt over ressurstrongen 2005 Stillingar Administrator i ls. 53 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 588 Tre professorar i ls. 71 à 5 mndr. med sosiale kostnader: 1027 Studiereise til Canada: 110 Innkjøp av FoU-tid i Volda og andre stader: 6 stillingar i ls. 62 à 50% i 12 mndr. med sosiale kostnader: 2076 Drift à 40% av stillingskostnadene: 1475 Oppstartkonferanse: 400 Formidling, utetterretta verksemd: 900 Sum:

19 Administrator i ls. 53 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 588 Tre professorar i ls. 71 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 2463 Forskarstilling i ls. 62 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 692 Tre stipendiatstillingar i ls. 40 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 1407 To post doc.-stipendiatar i ls. 62 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 1384 Innkjøp av FoU-tid i Volda og andre stader: 10 stillingar i ls. 62 à 50% i 12 mndr. med sosiale kostnader: 3460 Drift à 40% av stillingskostnadene: 2617 Konferanse, formidling, utetterretta verksemd: 2500 Sum: Posten for konferansar, formidling og utterretta verksemd aukar til 3000 Sum Volda, den Stephen J. Walton (leiar) Jan Inge Sørbø Bente Vatne Odd Monsson Anne Steinsvik Nordal 19

20 10 Vedlegg III: Mandat og samarbeidsavtale mellom UFD og HVO 20

21 Innstillinga er levert til styret ved HVO ved rektor Gunnar Stave den Volda, den Stephen J. Walton (leiar) Jan Inge Sørbø Bente Vatne Odd Monsson Anne Steinsvik Nordal 21

ÅRSMELDING FOR 2005 NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA

ÅRSMELDING FOR 2005 NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA ÅRSMELDING FOR 2005 NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA ÅRSMELDING FOR 2005 NASJONALT SENTER FOR NYNORSK I OPPLÆRINGA Volda 2006 formgjeving: Arild Torvund Olsen Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Årsmelding 2006 ÅRSMELDING 2006. seg betre på Høgskulen i Volda. Nynorsksenteret fått etablert. Frå a

Årsmelding 2006 ÅRSMELDING 2006. seg betre på Høgskulen i Volda. Nynorsksenteret fått etablert. Frå a ÅRSMELDING 2006 006 har Nynorsksenteret fått etablert seg betre på Høgsk 006 har senteret hat t åtte tilsette, halvparten i full stilling. Sen tildelt ein del av Berte Kanutte-huset ved Høgskulen i Volda

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Volda 2008

ÅRSMELDING 2007. nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Volda 2008 ÅRSMELDING 2007 nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Volda 2008 formgjeving: Arild Torvund Olsen Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 Volda www.nynorsksenteret.no

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE

NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE DET NORSKE SAMLAGET NYNORSK KULTURSENTRUM NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT ODDMUND LØKENSGARD HOEL JULI 2002 NASJONAL NYNORSK KUNNSKAPSBASE PROSJEKTRAPPORT INNHALD Innhald 2 Føreord 3 1 Innleiing

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK Saksframlegg Dato Referanse 09.11.2011 2011/924-5277/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/87 Høgskulestyret 17.11.2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

Detaljer

KUPP - Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving

KUPP - Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving Norges forskningsråd KUPP - Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving Programstyrets sluttrapport 1 1 Programgrunnlaget... 3 1.1 Bakgrunnen for programmet... 3 1.1.1 Initiativ frå Forskingsrådets

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020

Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Strategi- og handlingsplan for utdanning 2015-2020 Vedteken av styret 17.06.15 Visjon for utdanningsområdet Strategi og handlingsplan for utdanning byggjer på høgskulen sin overordna strategiplan der visjonen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Rapport og planar (2011 2012)

Rapport og planar (2011 2012) Rapport og planar (2011 2012) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 1. mars 2012 2 Innhald Rapport 2011 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Difi rapport 2010:10 ISSN 1890-6583 Innhald 1. Samandrag... 4 1 Bakgrunn og føremål

Detaljer

Årsmelding. Noregs Mållag. Mange røyster felles mål

Årsmelding. Noregs Mållag. Mange røyster felles mål Årsmelding Noregs Mållag 2011-2012 noregs mållag Mange røyster felles mål Form: Erik Bolstad Sats: Kjartan Helleve Grafiske element: Øystein Vidnes Tykk: Arkan kopi og digitaltrykk Innhald 4 Føreord 5

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Svar på oppdragsbrevet av 26.5.2014

Svar på oppdragsbrevet av 26.5.2014 Styret Høgskulen i Volda Kunnskapsministeren, Postboks 8119 Dep., 0032 OSLO. postmottak@kd.dep.no DYKKAR REF: VÅR REF: DATO: 14/2719-31.10.2014 Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse:

Detaljer

Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet. til prosjektet S U L D A L. SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet. til prosjektet S U L D A L. SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø HSH, 5414 Rommetveit 03-05-00 Søknad om forskingsmidlar innan ITU-programmet til prosjektet S U L D A L SkoleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø II P R O S J E K T O M T A L E I N N H A L D 1. MÅL

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer