Innstilling frå arbeidsgruppa for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling frå arbeidsgruppa for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNO)"

Transkript

1 Innstilling frå arbeidsgruppa for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNO) Innhald 1 Mandat for arbeidsgruppa 2 Bakgrunn for innstillinga 3 Stillingstrong og budsjett 4 Organisering av NSNO ved HVO 5 Fagråd, brukargruppe og nettverk for NSNO 6 Fagleg verksemd frå Opningskonferanse 8 Vedlegg I: Framlegg til stillingsutlysing for senterleiar 9 Vedlegg II: Innspel frå arbeidsgruppa dagsett Vedlegg III: Mandat og samarbeidsavtale mellom UFD og HVO 1

2 1 Mandat for arbeidsgruppa I leiarmøte den 23. august 2004 vart det gjort slikt vedtak: Det blir oppretta ei arbeidsgruppe med desse medlemmene: Stephen [J.] Walton (leiar), Jan Inge Sørbø, Odd Monsson, Anne S. Nordal og Bente Vatne. Gruppa skal lage forslag til målsetting, oppgåver og organisering av kompetansesenteret for nynorsk i undervisninga. Arbeidet skal skje i to etappar: 1. Lage førebels innspel til UFD innan Lage ei innstilling basert på statsbudsjettet for Frist: Brevet frå leiarmøtet er signert Jacob Kjøde jr. Innspelet vart levert til rektor Gunnar Stave den 13. september 2004 (sjå Vedlegg II). Etter at innspelet vart levert, har arbeidsgruppa hatt fire møte: Den , den (med direktør Ottar Grepstad, Nynorsk kultursentrum), den (med Arnfinn Kjelland, AHF og Randi Bergem, Møreforsking, som representantar for omorganiseringsgruppa ved HVO), og den Fristen for levering av innstillinga vart seinare endra til etter avtale med rektor. I tillegg har to av medlemmene i arbeidsgruppa (SJW og ASN), saman med rektor, vore i møte med UFD i Oslo den og den Arbeidsgruppa ser på sitt arbeid som avslutta i og med at denne innstillinga er levert inn. Det må kome til nye rådgivingsorgan for NSNO etter etableringa den

3 2 Bakgrunn for innstillinga I St.meld. 30 ( ) er det gjort framlegg om å opprette eit nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Det skal opprettast i tilknyting til Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda. Siktemålet med senteret er å styrkje nynorsk. St.meld. 30 gjer det tydeleg kva arbeidsoppgåver senteret skal få. Det skal: Leie og koordinere arbeidet med å utvikle innhaldet, arbeidsmåtane og vurderingsformene i faget (med dette meiner ein nynorskdelen av norskfaget) Bidra til kompetanseutvikling Tilby skuleigarar/skular støtte og rettleiing i arbeidet med motivasjon for og læring av nynorsk Formidle informasjon og spreie røynsler for å bøte på dårlege resultat (der desse finst) og negative haldningar Samarbeide med fagmilø ved universitet, høgskular og andre fag- og interessemiljø Setje i verk systematisk forsøks- og utviklingsarbeid for å fremje opplæring i sidemålet Arbeide målretta i høve til innhaldet i og tilrettelegginga av sidemålsundervisninga Fremje motivasjon hos elevar og lærarar Styrkje kompetansen i sidemålsundervisning (av nynorsk) Drive breidt anlagt systematisk forsking Stortinget har såleis gitt fagmiljøet i Volda eit nokonlunde presist, og iallfall stort, mandat. I brev dagsett den , signert av Ulla Werner og Jorunn Berntzen, melde Utdanningsog forskingsdepartementet at NSNO skulle etablerast ved HVO som eit 18 tiltak med eit budsjett for 2005 på kr. 6 mill. Etableringsbrevet inneheldt eit utkast til mandat og samarbeidsavtale, som vart drøfta på møtet i Oslo den Det vart lagt fram nytt mandat og revidert samarbeidsavtale på møtet den , der ønska frå Høgskulen i Volda i all hovudsak var følgde opp (sjå Vedlegg III). 3

4 3 Stillingstrong og budsjett Den einaste stillinga ved NSNO som er stipulert av UFD, er senterleiarstillinga. Denne stillinga bør vere ei fagleg stilling. Det må kunne krevjast fagleg toppkompetanse av den som vert tilsett i ho, samtidig som vedkomande bør ha røynsle frå skulen, og helst frå pedagogisk forsøksarbeid. Det vil også vere viktig med røynsle frå prosjektadministrasjon, og frå annan administrasjon (jf. Vedlegg I). Til liks med senterleiarane ved dei andre nasjonale sentera, skal senterleiar ved NSNO tilsetjast på åremål i fire år med høve til forlenging med to periodar til, altså maksimalt 12 år. Det er ikkje realistisk å vente at ein kan få tilsett senterleiar før ca i beste fall. Det er likevel viktig at NSNO kjem i gang med både fagleg arbeid og administrativ og personalemessig oppbygging frå første dag. Dermed råder vi til at det vert tilsett ein fagleg og administrativt kompetent prosjektleiar frå Det er ikkje aktuelt for dei tilsette ved Ivar Aasen-instituttet å gå inn i denne funksjonen i tillegg til vanleg stilling. Prosjektleiar bør engasjerast for eitt år, og det vil vere føremålstenleg med ei viss overlapping med senterleiar. Prosjektleiar bør først og fremst arbeide med faglege problemstillingar, og bør avlastast administrativt av ein sekretær i 30%-stilling og ein administrator i 70%. Vi gjer framlegg om at administrator og sekretær vert engasjerte i første omgang fram til Prosjektleiar bør sjølv vere med og engasjere administrator. All røynsle tyder på at det kan vere vanskeleg å få etablerte forskarar til å flytte til Volda. Det er også viktig at NSNO ikkje framstår som eit lokalt tiltak på Nordvestlandet: Det er eit nasjonalt senter. Ein god del av arbeidet til senteret vil uansett måtte rette seg mot miljø i andre landsdelar, ikkje minst det meste av arbeidet med sidemålet. Vi råder dermed til at NSNO knyter til seg etablerte forskarar ved andre institusjonar på den måten at ein går inn og kjøper FoU-delar av stillingar der. Slike desentraliserte medarbeidarar vi altså vere tilsette ved NSNO i inntil 50%. Det må vere ein opplagt føresetnad at dei kjem regelmessig til Volda, t.d. éin gong i månaden, for å drøfte forskingsarbeidet sitt, og for å vere med på å byggje opp miljøet. Det at dei vil vere til stades i andre landsdelar gjer at dei vil kunne delta i formidlingsarbeid der også. Vi råder til at det vert skapt heimlar for 4 slike desentraliserte medarbeidarar det første året, og at dei i første omgang vert engasjerte i inntil tre år. Internett og andre datareiskapar vil spele ei sentral rolle i arbeidet til NSNO, som dermed bør ha ein eigen dataansvarleg. Vi råder til at det vert sett av midlar til innkjøp av eigne datatenester utanom HVO sitt system elles. Både i det første året og seinare er det viktig at NSNO prioriterer formidlingsoppgåver og utetterretta forskings-, formidlings,- og kursverksemd høgt. Det er dermed sett av eit relativt stort beløp til formidling, og til oppstartkonferansen. Det bør også setjast av eit beløp til definerte forskingsoppgåver. Det er også gitt her ei budsjettskisse for Budsjett for 2005 vil måtte gjennomgåast av prosjektleiar, og budsjett for 2006 av senterleiar. Budsjetta må uansett godkjennast av Utdanningsdirektoratet. Budsjett for 2006 er teke med her for å illustrere korleis arbeidsgruppa meiner rekrutteringa til NSNO bør utvikle seg. Hovudsaka for 2006 er at den faste staben i Volda bør supplerast med ein forskar i full stilling i tillegg til senterleiar. Senterleiar bør sjølv vere med på å tilsetje vedkomande. 4

5 Budsjett for 2005 Stillingar Prosjektleiar i ls. 53 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 470 Senterleiar ls. 71 à 5 mndr 273 Administrator i 70 % stilling, ls. 53 med sosiale kostnader i 8 mnd 220 Sekretær i 30% stilling ls 30 m. sosiale kostnader 97 Innkjøp av FoU-tid i Volda og andre stader: 4 stillingar i ls. 62 à 50% i 12 mndr. med sosiale kostnader: 1100 Kjøp av datakompetanse 200 Sum stillingskostnader 2360 Driftsmiddel 40% av stillingskostnadene: 938 Oppstartkonferanse: 250 Formidling, utetterretta verksemd: 894 Overhedd til HVO 20% 1200 Avsetjing til definerte forskingsoppgåver 352 Sum: 6000 Budsjett for 2006 Administrator i ls 53 i 12 mndr. I 70 % 330 Forskar i ls 62 i 12 mndr m. sosiale kostnader 550 Senterleiar i ls 71 i 12 mndr m sosiale kostnader 654 Sekretær i 30 % 97 Datakompetanse 50 % ls Innkjøp av forskingsressursar utanfor senteret 4 stillingar i ls. 62 à 50% i 12 mndr. med sosiale kostnader: 1100 Sum lønnskostnader 2965 Overhedd HVO 20 % 1200 Driftsmiddel 40 % av stillingskostnader 1185 Formidling 650 (I tillegg kjem dei bundne forskingsmidla som er avsette i 2005) 5

6 4 Organisering av NSNO ved HVO UFD har valt å etablere NSNO som eit 18-tiltak knytt til HVO. Dette vil seie i praksis at Utdanningsdirektoratet fungerer som styre for NSNO, og at Senteret står fagleg ansvarleg overfor Utdanningsdirektoratet. Samtidig skal NSNO leggjast under HVO i administrative spørsmål. Delinga mellom eit fagleg ansvar overfor Utdanningsdirektoratet og eit administrativt ansvar overfor HVO bør kunne vere uproblematisk. Arbeidsgruppa gjer framlegg om at det vert oppretta eit Fagråd for NSNO for å assistere med planlegging og iverksetjing av dei faglege oppgåvene. Når det gjeld den interne organiseringa av NSNO, må det overordna siktemålet vere å gi senteret den breiaste mogelege forankringa i høgskulemiljøet. Ein må skape ein struktur som gjer det lett for NSNO å dra vekslar på den kompetansen som finst i det breiare høgskulemljøet, også utanom Senteret og slike nærskylde tiltak som IAaI og Nordisk institutt. Det vil vere aktuelle samarbeidspartnerar for Senteret både på Avdelinga for lærarutdanning og på Avdelinga for samfunnsfag. Det er eit viktig siktemål at strukturane omkring Senteret er så lite byråkratiske som råd er. Vi råder dermed til at NSNO i administrative spørsmål vert direkte underlagt høgskulestyret. Dette vil gi NSNO det same administrative forholdet til sentralleiinga som IAaI har. Denne strukturen har vist seg å vere svært føremålstenleg når det skal opprettast eit nytt og utettervendt tiltak. Senterleiar ved NSNO vil da stå i same forhold til høgskuleleiinga som instituttleiar ved IAaI. Vi ser iallfall ikkje noko behov for å skape eit nytt administrativt lag mellom NSNO (og IAaI) og høgskulestyret. Det kan heller ikkje vere ønskjeleg å leggje NSNO inn under éin av dekanane i den noverande høgskulestrukturen, som uansett er under ei omorganisering der resultatet enno er ukjent. Å leggje NSNO inn under éi av dei eksisterande avdelingane ville innsnevre verkefeltet til Senteret, som nettopp skal fungere fagleg overgripande i størst mogeleg grad. I det daglege er det likevel svært viktig at NSNO utviklar eit tett og smidig samarbeid med IAaI, som det er vedteke at Senteret skal etablerast i tilknytning til. Dermed råder vi til at Senteret vert samlokalisert med IAaI, og at det får eit felles sekretariat med IAaI. Det bør vere gjensidig representasjon i fagråda for Senteret og for IAaI. Det vil vidare vere ønskjeleg at masterstudentar frå IAaI vert rekrutterte til prosjekt ved NSNO, og at dei tilsette der får høve til å formidle forskingsresultata sine m.a. som lærarar på mastergraden i nynorsk skriftkultur, og på dei fagdidaktiske undervisningsopplegga som Nordisk institutt har utarbeidd. 6

7 5 Fagråd, brukargruppe og nettverk for NSNO 5.1 Fagråd I møte med UFD den vart det bestemt at det vil vere føremålstenleg å opprette eit Fagråd for NSNO. Departementet bad HVO føreslå aktuelle medlemer, som må godkjennast av Utdanningsdirektoratet. Vi gjer framlegg om at HVO føreslår følgjande personar: Direktør Kristin Bakken, Norsk ordbok/uio Professor Frøydis Hertzberg, UiO Førstelektor Synnøve Skjong, HiO Ein representant for språkbadmiljøet i Vasa Førsteamanuensis Kamil Z. Özerk, PFI Ein representant oppnemnd av Ivar Aasen-instituttet Vi råder til at Fagrådet vert etablert snarast råd, slik at det kan spele ei mest mogeleg aktiv rolle under den viktige oppbyggingsfasen som NSNO i 2005 vil vere inne i. 5.2 Brukargruppe Arbeidsgruppa råder til at det i tillegg til Fagrådet vert oppretta ei brukargruppe for å ivareta og formidle interessene til dei som først og fremst skal vere mottakarane av arbeidet til NSNO, og andre med eit særskilt ansvar for formidling av nynorsken. Tilskipinga og samansetjinga av brukargruppa vil vere eit ansvar for prosjektleiar, men vi råder til at iallfall følgjande interessentar vert representerte i gruppa: Elevar ved skular med forsøk Lærarar Lærarstudentar Nynorsk kultursentrum Skuleeigarar 5.3 Nettverk Det vil vere viktig for NSNO å knyte seg opp mot regionale, nasjonale og internasjonale forskarnettverk. På det regionale planet kan ein tenkje seg eit aktivt firkantsamarbeid med Nynorsk mediesenter i Førde, Ivar Aasen-instituttet i Volda og Nynorsk kultursentrum i Ørsta. Nasjonalt bør NSNO ivre for å få til eit fungerande samarbeid med dei andre nasjonale sentera for matematikk, naturfag, leseopplæring og leseforsking, og fleirkulturell opplæring. NSNO bør også vurdere om det kan vere føremålstenleg å melde seg inn i Nynorsk forum. 7

8 Internasjonalt vil NSNO vere ein aktuell partner i dei Nordplus-nettverka som Ivar Aaseninstituttet har arbeidt fram, og i det språkbadnettverket som Vasa universitet no har søkt om å opprette, der også Ivar Aasen-instituttet er med. 8

9 6 Fagleg verksemd frå A. Fagleg verksemd: Konkretisering av nynorsk i norskopplæringa, gjennom ny læreplan for den 13-årige skulen o Kompetansemål, kva skal ein kunne? o Vurderingsformer, korleis skal ein vurdere? o Arbeidsmåtar, kva slag arbeidsmåtar kan ein tilrå? Utarbeide didaktiske kurs i nynorsk for allmennlærarutdanninga o Skrivekurs; fonologisk skriving LTG prosesskriving lesing ortografisk skriving. Skriving på pc m. rettefunksjon o Lese- og skriveopplæring o Litteraturundervisning + skriving på sidemålet o Utforme eigen didaktikk for nynorsk Utarbeide litteraturprogram for førskulelærarutdanninga med vekt på nynorsk litteratur, litteratur på dialektnært språk, rim og regler Opprette samarbeid med forlaga og lærebokforfattarar som skal skrive nye lærebøker Opprette eit samarbeid med Ivar Aasen-instituttet, Nordisk institutt og ev. andre miljø ved HVO om eit fagdidaktisk komponent i eksisterande og nye undervisningsopplegg på bachelor- og masternivå B. Nettverksbygging: Byggje ut det nettverket for nynorskforsking på universitet og høgskular som no finst Nettverk av grunn- og vidaregåande skular som skal drive forskings-, forsøks- og utviklingsarbeid om temaet nynorsk i opplæringa Opprette samarbeid om vidareutdanning av lærarar med skuleeigarar på kommunaltog fylkeskommunalt nivå Nettverk av andre nynorskinstitusjonar det er naturleg å samarbeide med C. Forsking: tilsetje forskarar 9

10 engasjere fleire tilsette ved alle avdelingar ved HVO i arbeidet med forsøk og forsking knytt til nynorsk i opplæringa D. Prioriterte strakstiltak i første halvår 2005: syte for at nynorskens plass er sikra i både dei nye nasjonale prøvene og i læreplanane kartleggje o kor stor del av lesinga til ungdomsskuleelevane er på nn., bm. og engelsk, ev. andre språk o omfanget av sidemålsundervisninga i praksis utvikle ein nynorsk modell for språkbadpedagogikken 10

11 7 Opningskonferanse Det har kome eit sterkt ønske frå UFD om at opninga av NSNO skal markerast med ein større konferanse over to dagar (lunsj-til-lunsj) med aktuelle tema frå arbeidsfeltet til senteret. Statsråden vil vere til stades. Arbeidsgruppa råder til at det vert oppretta ei eiga festnemnd for dette viktige tiltaket under leiing av Odd Monsson, med prosjektleiar som ein sentral støttespelar. Dette arbeidet bør lønast. 11

12 8 Vedlegg I: Framlegg til stillingsutlysing for senterleiar Senterleiar Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (NSNO) er det ledig fast stilling som senterleiar frå NSNO er lokalisert ved Høgskulen i Volda, og senterleiar vil ha fast arbeidsstad der. NSNO er ansvarleg overfor Utdanningsdirektoratet i faglege spørsmål, og ligg administrativt under Høgskulen i Volda. Senterleiar vil ha fagleg og administrativt ansvar for heile verksemda ved NSNO, som har eit budsjett på 6 mill. kroner i året. NSNO vart skipa den , og er såleis under oppbygging. Senterleiar vil spele ei sentral rolle i oppbygginga av Senteret. Fram til er det tilsett ein prosjektleiar for å arbeide Senteret fram. Den som vert tilsett, må dokumentere relevant vitskapleg produksjon for tilsetjing som professor eller førsteamanuensis. Det er ein viktig føresetnad at senterleiaren har røynsle frå administrativt arbeid, er ekspeditt, og arbeider effektivt under sterkt tidspress. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til kvar tid gjeld for stillinga, m.a. lovfest innskot i Statens pensjonskasse. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering ved tilsetjing, og oppmodar kvinner om å søkje. Stilling som professor er løna i statens lønsregulativ, l.pl , kode 1013, l.st. x-y. Stilling som førsteamanuensis er løna i statens lønsregulativ, l.pl. xxxxx, kode xxxx, l.st. a-b. Søknad med vedlegg om utdanning, tidlegare fagleg og administrativ verksemd og oversikt over vitskaplege arbeid skal sendast i 3 eksemplar til Høgskulen i Volda. Vitskaplege arbeid må sendast inn seinast ein månad etter søknadsfristen. Søknadsfrist: Nærmare opplysningar får ein ved å vende seg til høgskulen ved rektor Gunnar Stave eller prosjektleiar NN telefon

13 Stillingsomtale for senterleiar ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa 1. Generell omtale HVO har om lag 2300 studentar og 200 tilsette, er organisert i 4 avdelingar, med Ivar Aaseninstituttet og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa i tillegg, og gir undervisning innanfor ei rekkje fagområde og yrkesretta utdanningar. Høgskulen er aktiv innanfor forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseutbygging for tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland. Høgskulen i Volda har innanfor Noregsnettet fått tildelt nasjonale knutepunktfunksjonar i mediefag og nynorsk skriftkultur. Senterleiar må i tillegg til høgt fagleg nivå ha evne og vilje til å vere faglege miljøbyggjar internt og eksternt, engasjere og rettleie kollegaer og samarbeide med ulike fag- og brukarmiljø. 2. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Den faglege verksemda ved NSNO er basert på forsking, forsøks- og utviklingsarbeid for å fremje bruken av nynorsk i skulen, både som hovudmål og sidemål. Senteret arbeider i nær kontakt med studentar og lærarar. Det utviklar metodar og arbeidsmåtar som kan vere til hjelp med læring av nynorsk i grunnutdanninga. Gode røynsler blir systematiserte, og spreidde gjennom kurs, seminar, publisering av skriftleg materiale og via internett. Senteret arbeider i nettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har eit tett samarbeid med Ivar Aasen-instituttet, og med Nynorsk kultursentrum. Det samarbeider også tett med dei andre nasjonale sentera i matematikk, naturfag, fleirkulturell opplæring og leseopplæring og leseforsking. 3. Krav til søkjar Den som vert tilsett i den ledige stillinga som senterleiar, skal ha det overordna faglege og administrative ansvaret for å byggje opp Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Den som vert tilsett, må dokumentere kompetanse på professor- eller førsteamanuensisnivå på eit relevant fagområde. Slike fagområde er primært norsk språk og litteratur, nynorsk skriftkultur, og fagdidaktikk. Det vil vere ein fordel med røynsle frå arbeid i grunnopplæringa. Det vil vere ein særleg fordel med røynsle frå skulebasert lese- og/eller skriveforsking. Det vil også vere ein fordel med røynsle frå prosjektleiing, og frå anna administrativt arbeid i tilknyting til forsking. Søkjarane bør kunne dokumentere svært god samarbeidsevne, og vere kreative og utetterretta. Den som vert tilsett, må byggje opp eit stort kontaktnett med fagfolk ved forskingsinstitusjonar i inn- og utland, kunne kommunisere med lærarar og elevar på alle skulesteg, og kunne samarbeide effektivt med både departement og skuleeigarar. Ein må kunne planleggje forskingsaktivitet strategisk på lang sikt, og samtidig vurdere behovet for og ev. gjennomføre meir førefallande oppdragsforsking. Ein må også vere i stand til å planleggje formidling av forskingsresultat systematisk, og sjølv vere med på både forsking og formidling. 13

14 Stillinga vil innebere ein del reiseverksemd. Det er sterkt ønskjeleg med røynsle frå skulen. Ein bør også kunne dokumentere røynsle med undervisning på universitets- eller høgskulenivå, og vere villig til i eit visst omfang å formidle forskingsresultat i form av undervisning ved Høgskulen i Volda. Ein bør også ha rettleiingskompetanse på bachelor- og masternivå. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar etter at både vitskaplege, pedagogiske, administrative og ev. andre kvalifikasjonar er vurderte, skal ein kvinneleg søkjar setjast framfor ein mannleg. 14

15 9 Vedlegg II: Innspel frå arbeidsgruppa dagsett Gunnar Stave Her Gode Gunnar. Eg sender over til deg det innspelet som Arbeidsgruppa for kompetansesenteret for nynorsk i opplæringa skulle ha ferdig til den Vi reknar med at du er adressat for dette arbeidet, og at du tek ansvaret for å formidle innspelet vidare. IAaI har tenkt å leggje innspelet ut på heimesida vår etter at det er sendt vidare. Vi ventar på klarsignal frå deg før vi gjer dette. Vi reknar med å kome i gang med arbeidet med innstillinga etter at stasbudsjettet har kome. Eg legg papirversjon av dette følgjebrevet og av innspelet i internposten. Med vennleg helsing Stephen J. Walton 15

16 I St.meld. 30 ( ) er det gjort framlegg om å opprette eit nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Det skal opprettast i tilknyting til Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda. Siktemålet med senteret er å styrkje nynorsk. St.meld. 30 gjer det tydeleg kva arbeidsoppgåver senteret skal få. Det skal: Leie og koordinere arbeidet med å utvikle innhaldet, arbeidsmåtane og vurderingsformene i faget (med dette meiner ein nynorskdelen av norskfaget) Bidra til kompetanseutvikling. Tilby skuleigarar/skular støtte og rettleiing i arbeidet med motivasjon for og læring av nynorsk Formidle informasjon og spreie røynsler for å bøte på dårlege resultat (der desse finst) og negative haldningar Samarbeide med fagmilø ved universitet, høgskular og andre fag- og interessemiljø Setje i verk systematisk forsøks- og utviklingsarbeid for å fremje opplæring i sidemålet Arbeide målretta i høve til innhaldet i og tilrettelegginga av sidemålsundervisninga Fremje motivasjon hos elevar og lærarar Styrkje kompetansen i sidemålsundervisning (av nynorsk) Drive breidt anlagt systematisk forsking Stortinget har gitt fagmiljøet i Volda eit nokonlunde presist, og iallfall stort, mandat. I dette skrivet vil Arbeidsgruppa for kompetansesenteret for nynorsk i undervisninga (Arbeidsgruppa) kort gjere greie for korleis ein meiner at dette arbeidet best kan leggjast til rette, og for kva ressursar som trengst for å ivareta intensjonane til Stortinget. For å kunne styrkje nynorsken i det heile ser vi det som sjølvsagt at senteret må arbeide både med nynorsk som hovudmål og som sidemål. I det som følgjer drøftar vi kva ressursar som trengst over ein treårsperiode frå for å trappe opp verksemda på eit høveleg nivå. Vi drøftar også korleis ressurstilførsla bør sjåast i samanheng med nokre sentrale, prioriterte tiltak som kan setjast i verk på kort sikt. Det er brei semje både politisk, blant lærarar og elevar og i fagmiljøet at det hastar med å styrkje kvaliteten på den undervisninga i nynorsk som finst i skulen Aktivitetar Kartlegging Heile den verksemda som Stortinget legg opp til, vil vere avhengig av eit stort og effektivt gjennomført kartleggingsarbeid. Skorten på informasjon om korleis det faktisk vert undervist i nynorsk, er stor. Hovudaktiviteten første året bør såleis vere å kartleggje stoda for nynorsken, både som hovudmål og sidemål, på følgjande hovudområde: Læremateriell: Her er det særleg om å gjere å sjå korleis nynorsken vert formidla som sidemål 16

17 Praktisering av eksisterande læreplanar: Altså ei kartlegging av kva som faktisk føregår i klasseromma etter mønster av Evaluering av Reform 97 (Peder Haug, 2003) Her er det to prioriterte felt: o Å kartleggje nøye av undervisninga i nynorsk som sidemål ved å finne ut kor mange timar som vert brukt, kva slag læremiddel lærarane brukar, kva slag arbeidsmåtar som vert nytta og kva elevane lærer i og om nynorsk (ved t.d. prøver som liknar på dei nasjonale prøvene), og o Å gjennomføre samanliknande (sosiolingvistiske) granskingar av norskundervisninga i skular med nynorsk og bokmål som hovudmål Ei omfattande kvalitativ og kvantitativ undersøking av haldningane overfor nynorsken blant elevar, lærarar, foreldre og andre signifikante aktørar i alle landsdelar Observasjonsforsking som er eigna til å kartleggje god praksis i nynorskundervisninga. Det vil m.a. seie oppfølging av dei forsøka som alt er i gang med nynorske lærebøker i andre fag enn norsk. Dette vil medføre at ein snarast set i gang forsøksklassar ev. skular til å prøve ut korleis ein kan få brukt meir nynorsk i bokmålsskular Ein omfattande analyse av oppnådde elevprestasjonar (karakterar) i nynorsk og bokmål i heile landet Ressursar Ein bør i utgangspunktet frå ta sikte på å gjennomføre det første kartleggingsarbeidet med hjelp av eksternt finansierte prosjekt og innkjøp av FoU-tid hos forskarar både i Volda og andre stader i landet. Det vil vere ei viktig oppgåve for senteret å knyte til seg forskarar i ulike landsdelar, både av omsyn til spreiing av resultata, og fordi situasjonen for nynorsken er svært ulik frå landsdel til landsdel. Nynorsk skal vere eit aktuelt forskingsområde for forskarar frå heile landet. Det bør tilsetjast ein prosjektadministrator i full stilling frå Prosjektadministratoren bør ha to prioriterte arbeidsoppgåver på kort sikt: Å administrere kartleggings- og forsøksarbeidet Å administrere tilsetjingane i dei første faglege stillingane Å utvikle og halde ved like ein nettstad for nynorsk i opplæringa. (På både kort og lengre sikt bør administratoren skaffe seg så god datakompetanse at han/ho er i stand til å utvikle og halde ved like ein nettstad for nynorsk i opplæringa med både ressursar og anna aktuelt stoff.) Det trengst kompetanse på professor- eller førsteamanuensisnivå i tre sentrale vitskapsgreiner: Sosiolingvistikk Nynorskdidaktikk Sosialantropologi Det bør lysast ut tre faste stillingar med tiltreding Eit svært viktig punkt i ressurssamanheng er at ein bør prioritere driftsmidlar høgt i høve til stillingsheimlar. Det vil vere akutt behov for Å arrangere nasjonale og regionale møte med lærarar, anten i Volda eller andre stader Å halde jamn kontakt med dei miljøa det vert forska på og drive forsøk i Å halde jamn kontakt med dei forskarane som er knytte til senteret ved andre institusjonar 17

18 Å gi stipend til masterstudentar ved Ivar Aasen-instituttet som vil arbeide med oppgåver som er relevante for kompetansesenteret Å halde kontakt med andre aktuelle fagmiljø i inn- og utland Å utvikle kompetansegivande kurs og anna utdanning for lærarar i alle skuleslag Å arbeide med å betre lærarutdanninga i nynorsk. Arbeidsgruppa for kompetansesenteret for nynorsk i undervisning har behov for å vitje dei fagmiljøa i Canada som har utvikla language immersion-pedagogikken, kjend i Finland og Norden elles som språkbadspedagogikk. Grunnen til at nynorskelevar med bokmål som sidemål har så lett for å ta til seg bokmålet, er at dei i praksis lever i ein skriftspråkleg språkbadssituasjon. Mykje av dei pedagogiske utfordringane i høve til elevar som skriv nynorsk både som hovudål og sidemål, er korleis ein kan gi dei den same fordelen jamvel om utgangspunktet er ulikt og 2007 Ressursar Når dei tre faste faglege tilsette er i stillingane sine, bør det vidare lysast ut éi fast forskarstilling frå Det bør også skapast stillingsheimlar for tre treårige stipendiatstillingar og to post doc.- stillingar frå Det vil vere naturleg at dei faste tilsette ved senteret er med på å tilsetje folk i forskarstillinga og stipendiatstillingane. Den personalmessige opptrappinga bør vere avslutta i Ressurstrongen i 2006 og 2007 bør vere tilnærma lik, med den skilnaden at den utetterretta verksemda vil auke noko i omfang. Oversikt over ressurstrongen 2005 Stillingar Administrator i ls. 53 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 588 Tre professorar i ls. 71 à 5 mndr. med sosiale kostnader: 1027 Studiereise til Canada: 110 Innkjøp av FoU-tid i Volda og andre stader: 6 stillingar i ls. 62 à 50% i 12 mndr. med sosiale kostnader: 2076 Drift à 40% av stillingskostnadene: 1475 Oppstartkonferanse: 400 Formidling, utetterretta verksemd: 900 Sum:

19 Administrator i ls. 53 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 588 Tre professorar i ls. 71 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 2463 Forskarstilling i ls. 62 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 692 Tre stipendiatstillingar i ls. 40 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 1407 To post doc.-stipendiatar i ls. 62 à 12 mndr. med sosiale kostnader: 1384 Innkjøp av FoU-tid i Volda og andre stader: 10 stillingar i ls. 62 à 50% i 12 mndr. med sosiale kostnader: 3460 Drift à 40% av stillingskostnadene: 2617 Konferanse, formidling, utetterretta verksemd: 2500 Sum: Posten for konferansar, formidling og utterretta verksemd aukar til 3000 Sum Volda, den Stephen J. Walton (leiar) Jan Inge Sørbø Bente Vatne Odd Monsson Anne Steinsvik Nordal 19

20 10 Vedlegg III: Mandat og samarbeidsavtale mellom UFD og HVO 20

21 Innstillinga er levert til styret ved HVO ved rektor Gunnar Stave den Volda, den Stephen J. Walton (leiar) Jan Inge Sørbø Bente Vatne Odd Monsson Anne Steinsvik Nordal 21

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU FoU Strategiplan for FoU 2008-2011 Vedteken av styret for HVO 24. april 2008 FoU ved HVO mål, faglege satsingsområde, kompetanseutvikling og tiltak 1 INNLEIING Arbeidet med strategiplan for FoU for perioden

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET FAKULTETSSTYRET EKSTRAORDINÆR FAKULTETSSTYRESAK TIL BEHANDLING PÅ SIRKULASJON I VEDTAKSSAK Sak 76/15 Utlysning Senterleder (professor/førsteamanuensis

Detaljer

Tjenester levert iht. oppdrag fra direktoratet. Tjenester levert iht. oppdrag fra direktoratet. Dokumentasjon er overlevert direktoratet iht.

Tjenester levert iht. oppdrag fra direktoratet. Tjenester levert iht. oppdrag fra direktoratet. Dokumentasjon er overlevert direktoratet iht. ÅRSPLAN 2010 (Tekst i grått er sitat frå oppdragsbrevet) 1 Læreplanrelatert virksomhet Aktivitet 2010 og 2011 Langsiktig resultat a. Bistå direktoratet i justering og videreutvikling av læreplaner og veiledninger

Detaljer

Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik

Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik Frå Ivar Aasen-musikalen Grammatikk og kjærleik Mandat Nynorsksenteret er eit nasjonalt ressurssenter etablert for å styrkje nynorskopplæringa NORSK = BOKMÅL + NYNORSK Språk i hundre strategidokument frå

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Forord Institutt for framandspråk (IF) vart oppretta 01.08.2007. Instituttet har ein administrasjon på 13 tilsette og om lag 115 vitskapleg tilsette

Detaljer

Tiltaksplan. nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Tiltaksplan. nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa splan nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa TILTAKSPLAN 2009-2012 nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Volda 2009 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa TILTAKSPLAN 2009-2012 Innleiing Grunnlaget

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Kvifor ikkje berre bruke engelsk? Ei haldningsundersøking blant økonomistudentarar.

Kvifor ikkje berre bruke engelsk? Ei haldningsundersøking blant økonomistudentarar. Kvifor ikkje berre bruke engelsk? Ei haldningsundersøking blant økonomistudentarar. Trude Bukve Institutt for lingvistikk, litteratur og estetiske fag Kort om masteroppgåva.. Ei undersøking av finansterminologi

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra.

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorar i arbeid Tilbakemelding til tilsett og leiing i verksemda Ei kartlegging bør følgjast av tilbakemelding til dei tilsette om resultata. Ein spreier dermed

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Vedtaksprotokoll styremøte

Vedtaksprotokoll styremøte sprotokoll styremøte Ivar Aasen-tunet, Ørsta fredag 27. januar 2012 kl. 09.00 14.15 Til stades Reidar Sandal (leiar), Sigrun Høgetveit Berg, Georg Arnestad, Torunn Hovland Ljone, Grete Riise, Åshild Widerøe,

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU ^ HØGSKULEN I VOLDA Boks Soo I 6,m Volda i NorHa, I T'70 07 50 00 I F:70 0750 51 ^ I E:Ømottak(dhiØlda.no ^ www.hivolda.no ^ Strategiplan for FoU Revidert FoU-plan for perioden 2008-2012 FoU ved HVO -

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( )

Tiltaksplan Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a ( ) Tiltaksplan 2017 Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæring a (2015-2019) Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringa (2015-2019) Tett

Detaljer