Tuberkulose i dag store linjer. Førde 16/9-14 Trude M. Arnesen Folkehelseinstituttet avd. for infeksjonsovervåking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tuberkulose i dag store linjer. Førde 16/9-14 Trude M. Arnesen Folkehelseinstituttet avd. for infeksjonsovervåking"

Transkript

1 Tuberkulose i dag store linjer Førde 16/9-14 Trude M. Arnesen Folkehelseinstituttet avd. for infeksjonsovervåking

2 Hvorfor bruke tid på TB? Ca 1/3 av verden er infisert av mycobacterium tuberculosis Den infeksjonen som, nest etter hiv, tar flest liv i verden Kan behandles, smitte kan forhindres. Dødsraten nesten halvert mellom 1990 og 2012 Fallende insidens i alle verdens regioner Økende forekomst i Norge Økende innvandrerbefolkning - som blir eldre Fascinerende sykdom!!! Spennende målgrupper!! Etiske problemstillinger!! Utfordrende samhandling!!!

3 Tuberkulosehistorien «at a glance» 1897: Første offentlige sanatorium 1900: TB behandling obligatorisk 1920s: Von Pirquets test 1882: Robert Koch oppdager basillen 1943: Skjermbilder 1889: Tuberkuloseplakat Start kontrollprogram 1947: BCG Tilgjengelig: 1920s-1947 Obligatorisk (14- åringer) Friviliig Risikogrupper : Streptomycin

4 Dødelighet av tuberkulose i Norge

5 Viktigste drivere av TBepidemien før, som nå: Fattigdom Trangboddhet Immunsvekkende tilstander Lav alder

6 Insidens av TB. Antall tuberkulosetilfeller per /år

7 Andel HIV positive av nye TB tilfeller, 2012

8 Prosent av nye tuberkulosetilfeller med multiresistens (MDR-TB) 2012

9 Tuberkulosetilfeller i Norge, meldt MSIS etter fødested

10

11 En verden på vandring.

12 mikrober på vandring. Tuberkulosetilfeller meldt MSIS 2013 etter fødested. Utenlandsfødt Norskfødt med utenlandsfødte foreldre Norskfødt

13 Tuberkulose (kontroll) -nytt fra Folkehelseinstituttet Førde 16/9-14 Trude M. Arnesen Folkehelseinstituttet avd. for infeksjonsovervåking

14 Dagens tema Hva er TB Forekomst av TB Utbrudd ved danseinstitutt 2013 Planlagte endringer i rutineundersøkelse og smitteoppsporing fra medio oktober BCG vaksinasjon v 6 u. alder

15 Hva er tuberkulose?

16 Tuberkulose er en infeksjonssykdom. Kan oppstå hvor som helst, men vanligst i lunger Brain Larynx Bone Kidney Lymph node Pleura Lung Spine

17 Bare lungetuberkulose er smittsomt! Regnes som smitteutsatt hvis taleavstand til mikroskopi positive > 8 t mikroskopi neg > 40 t

18 Vanligste begrepsforvirring: Aktiv tuberkulose = sykdommen Kan angripe ulike organer. Bare lungetuberkulose er smittsomt Minst 6 mndr. behandling Latent tuberkulose= infeksjonen Ikke syk, ikke smitteførende Ca 5-10% (avh av sårbarhet) får aktiv TB, flest første par år 3 mndr. forebyggende behandling

19 Forekomst av TB

20 Tuberkulosetilfeller i Norge, meldt MSIS etter fødested

21 Insidensrate / inbyggere i Norge 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

22 Meldte tuberkulosetilfeller MSIS 2013, etter fødested og 10 års aldersgrupper Norskfødt Utenlandsfødt 20 0

23 Vanligste fødeland for tuberkulosetilfeller meldt MSIS i 2012 og TB meldt 2012 TB meldt 2013

24 TB insidensrater etter fødested. (Tall fra MSIS / SSB 2013) Fødested Antall TB tilfeller Innbyggere i Norge etter fødested Insidensrate / Norge 53 Ca Europa utenfor ) Norge Afrika Asia Sør- og Mellom- Amerika Utlandsfødte totalt Totalt /

25 Antall multiresistente tuberkulosetilfeller meldt MSIS etter fødested Tidligere Sovjet Andre europeiske land Asia Afrika

26 Behandling av latent tuberkulose etter fødested, sammenlignet med behandling av tuberkuløs sykdom (totalt) for perioden Forebyggende behandling totalt Utenlandsfødte på forebyggende behandling Norskfødte på forebyggende behandling Tuberkulose

27 Rutineundersøkelse av innvandrere

28 Grupper med plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse etter Tuberkuloseforskriften 3.1 Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Familiegjenforente Asylsøkere /flyktninger Arbeidstakere / studenter. Personer som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke som de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte Tuberkuloseveilederen som e-håndbok, kapittel 4

29 Forutsetning for oppslutning, er at det ikke straffer seg å bli diagnostisert

30 Målsetting med screening for tuberkulose i Norge HENSYNET TIL DEN ENKELTE Rask behandling av tuberkulosesyke Forebygge utvikling fra latent tuberkulose til sykdom HENSYNET TIL DE MANGE Minske smitte / sykdom i samfunnet Minske kostnader Redusere fremmedfrykt? Redusere stigmatisering?

31

32 Landgruppe 1: Gamle EU/ EØS + USA + Ca+ Au+ Nz Landgruppe 2: EU etter 2004 Landgruppe 3: Resten

33 Indikasjon for prøvetaking hos TB tilfeller meldt til MSIS i Symptomer eller tegn 263 (66 %) Rutineundersøkelse av innvandrer 83 (21 %) Smitteoppsporing (miljøundersøkelse) 11 (3 %) Annen indikasjon 8 (2 %) Ikke besvart 36 (9 %) Totalt 401 (100 %)

34 Utenlandsfødte: Oppholdstid i Norge før diagnose, meldt MSIS i 2013 Herkomst Under ett år i Norge Totalt Asylsøker Familiegjenforening Innvandrer 3 56 Midlertidig opphold i Norge Adoptert fra utlandet 1 4 Ubesvart 2 12 Totalt

35 Screening for smittsom sykdom Anamnese Rtg thorax latent infeksjon Mantoux IGRA ( Interferon-gamma Release Assay): Quantiferon TB, T Spot TB

36 Vanskelig å få til Nyankomne er en gruppe som er vanskelig å nå: Flytter/ blir flyttet mye Snakker ikke norsk Redde Andre ting å tenke på Kan ikke veien har ikke fødselsnr. Har ikke fastlege Mange involverte instanser mange overføringer der informasjon kan mistes

37 Flytskjema for rutineundersøkelse og smitteoppsporinger, endringer 15. okt -14

38 Endringene: Eneste prinsipielle endring; ikke krav om Mantoux før IGRA. Kommunen kan velge å fortsette som i dag. Endring i praksis (?): kartlegging av risiko før henvisning. Nytt henvisningsskjema. Åtte flytskjema er redusert til to ett for rutineundersøkelser og ett for smitteoppsporing.

39 Siktemål Forenkling, mer pasientvennlig Problem : mange oppmøter, vanskelige beskjeder, vanskelig å forstå. Tar bort krav om innledende Mantoux-test Målretting Problem; Manglende prioritering av de som har mest utbytte av forebyggende behandling Tydeliggjøring av risikofaktorer i henvisningsskjema

40

41

42 Forts.

43

44 På lenger sikt: IGRA-positive uten risikofaktorer følges opp av fastleger? Ja: Lav risiko for utvikling av tuberkulose Fastlegene er best på å vurdere helhetsbildet for friske «risikanter». Det vil øke fastlegenes kjennskap til TB og dermed redusere «doctor s delay». På sikt bør TB alminneliggjøres og integreres i f.eks førstegangsundersøkelse for innvandrere. Nei: Vanskelig for allmennleger å ekskludere TB Fastlegene blir enda ett ledd. De har lite kjennskap til TB

45 Henvisning til fastlege i stedet for spesialist, hva det ble til: Ikke endring nå, men jobber mot det. Kommuner / regioner som allerede har innført en slik sortering som et samarbeide mellom spesialister og allmennleger, må gjerne fortsette. - så kommer nok resten av landet etter med tiden.

46 Endring i andres roller? Ikke intensjonen, men kan det bli det? Vil kommunene som ikke lenger skal ta Mantoux droppe samtale og veiledning? Kan vi motvirke det?

47 BCG-vaksinasjon

48 48 Tuberkulose og BCG-vaksinasjon Totalt Norskfødte Utenlandsfødte Fra sommeren 2009 ble BCG-vaksine i Norge en vaksine bare for risikogrupper For øyeblikket utgjør barn med familiebakgrunn i høyendemiske land den største risikogruppen

49 Flytting av BCG-vaksinasjon 2009 Unødvendig å vaksinere friske norske tenåringer pga lavt smittepress Vaksinering av nyfødte som har ikke-erkjente risikofaktorer Ungdommer som skal studere helsefag trenger fortsatt vaksine 49

50 50 HOD flytter elementer av tuberkulosekontrollen Kommunehelsetjenesten Helseforetakene DIAGNOSTIKK: Mantoux-test får mindre betydning i smitteoppsporing FOREBYGGING: BCG-vaksinasjon av nyfødte barn i risikogrupper FOREBYGGING: BCG-vaksinasjon ved 6-ukersbesøket DIAGNOSTIKK: IGRA-test (lab-undersøkelse) som ledd i smitteoppsporing

51 BCG-vaksine og helsefagstudenter Norske barn og ungdom som ikke har fått BCG-vaksine som spebarn Smitterisiko større som helsefagstudenter og ved senere arbeid i helsevesenet Hvem skal vaksineres: 3 måneder (12 uker) med pasientkontakt i l a studietiden (3 år)

52 53 En gruppe vurderte mulige følger for BCGvaksinasjonsprogrammet Fortsette som i dag? (Storbritannia) Utsette vaksinasjon ved middels høy risk for TB? Grensen for «høyendemisk» ble justert opp Ikke anbefale BCG til spedbarn? (Danmark) Utsette til alder 6 mnd? (Sverige, Nederland) Nyfødtscreening for SCID kommer. Mulig løsning for Norge?

53 Nyfødtscreeningen Screening for 23 medfødte sykdommer Tilbudet gjelder for alle barn i Norge ved alder timer Noen dråper blod på et filterpapir Forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte(for )

54 BCG-vaksinasjon i første leveår Mer enn BCGvaksinasjoner i Norge hvert år uker Nesten 90 % vaksineres i 1. leveår flest i de første leveukene % BCG dager 7 dager 15 dager 30 dager 60 dager 90 dager 120 dager 365 dager Alder i dager 55

55 56 Ny anbefaling fra medio oktober 2014 BCG-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet gis rundt 6-ukers alder på helsestasjon Ikke nødvendig med forutgående tuberkulintest

56 Fordeler ved ny anbefaling På sikt mulig å diagnostisere SCIDbarna og unngå å gi dem BCG-vaksine Kompetanse på BCG-vaksinasjon vil fortsatt være i kommunehelsetjenesten 57

57 58 Utfordringer ved nye anbefalinger Redusert beskyttelse første leveuker Vaksinatører, intradermal injeksjonsteknikk, mengdetrening Ventetid før SCID-test er innført i nyfødtscreeningen

58 Takk for meg!

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt BCG-vaksinasjon 2014 utfordringer og muligheter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2014 Tuberkulose og BCG-vaksinasjon 600 500

Detaljer

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter

BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter BCG - flytting av spedbarnsvaksinasjon - vaksinasjon av helsefagstudenter Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinedagene 2014 2 Følger av at

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Forebygging og kontroll av tuberkulose

Forebygging og kontroll av tuberkulose smittevern 7 Forebygging og kontroll av tuberkulose En veileder Nasjonalt folkehelseinstitutt I samarbeid med Nasjonalt tuberkuloseutvalg November 2002 Smittevern 7 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2012 I 2012 ble det diagnostisert 242 nye hivsmittede i Norge, 166 (69 %) menn og 76 kvinner. Etter et rekordhøyt antall nye hivpositive blant menn som har sex med

Detaljer

Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy

Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy Smittevernplan for Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy LENVIK KOMMUNE July 1, 2014 Skrevet av: Isabelle Filippi, smittevernlege Samfunnsmedisinsk Avdeling Senjalegen Innhold SMITTEVERNPLAN

Detaljer

Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge.

Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge. Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge. Dokumentet er utarbeidet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet av 18.07.2012,

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010 rapport 212:1 Barnevaksinasjonsprogrammet Rapport for perioden 21-21 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 444 Nydalen 43 Oslo Tel: +47-21 7 7 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no www.fhi.no

Detaljer

Smittevernplan. for. Selbu kommune

Smittevernplan. for. Selbu kommune Selbu kommune Smittevernplan for Selbu kommune Vedtatt xx.xx.xx. av x., sak x. Revidert xx.xx.xx. Innholdsfortegnelse Om smittevernplanen...3 Målsetting...3 Utarbeidelse...3 ROS-analyse...3 Internkontroll

Detaljer

Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx

Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx Smittevernplan august 2012 er tilgjengelig på: http://intranett/sider/default.aspx August 2012 - s 2 av 43 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 5 1.1 Forord... 5 1.2 Oversikt over relevant lovverk... 5

Detaljer

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland

Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland Innvandrere og helsefarer ved reise til opprinnelig hjemland Tema: Reisemedisin I Tidsskriftet nr. 16 og 17/2002 publiseres en del artikler om reisemedisin. Artiklene er redigert av Pål Gulbrandsen Feriereiser

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skjermbildefotografering i kampen mot tuberkulose

Skjermbildefotografering i kampen mot tuberkulose Historisk helsestatistikk Frøy Lode Wiig Skjermbildefotografering i kampen mot tuberkulose I 1940 ble skjermbildefotografering tatt i bruk i tuberkulosearbeidet. Etter krigen begynte representanter fra

Detaljer

Smittevern 2009. Kommunestyrets vedtak 8. september 2009

Smittevern 2009. Kommunestyrets vedtak 8. september 2009 Smittevern 2009 Kommunestyrets vedtak 8. september 2009 Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Smittevernloven, formål, virkeområde, ikrafttredelse 0.1 Smittevernloven 0.2 Formål 0.3 Virkeområde 1. Siljan

Detaljer

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige? Av Knut Liestøl (Universitetet i Oslo), Steinar Tretli (Kreftregisteret), Aage Tverdal (Folkehelseinstituttet) og Jan Mæhlen (Ullevål universitetssykehus) Hvem fikk tuberkulose og var de generelt skrøpelige?

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Smittevernplan Plan for pandemisk influensa 2008-2011

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Smittevernplan Plan for pandemisk influensa 2008-2011 Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Sarpsborg Smittevernplan Plan for pandemisk influensa 2008-2011 Vedtatt av hovedutvalg helse og sosial 8. april 2008 ALLMENT OM PLANEN 4 KAP. 1 - FORANKRING OG ORGANISERING

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Smittevern plan Ringerike kommun

Smittevern plan Ringerike kommun 2014 Smittevern plan Ringerike kommune Ringerike kommun Utgave 16.06.14 Smittevernplan Ansvarlig for plan Smittevernansvarlig i Ringerike kommune, Kommuneoverlegen Arbeidsgruppe Kommuneoverlege Karin Møller,

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer.

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utvikling av nye vaksiner Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utfordringer De vaksinene som er «lette å lage» har vi allerede De vaksinene det nå arbeides med, er vanskelige: Gjennomgått sykdom

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

IS-6/2013. Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

IS-6/2013. Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa IS-6/2013 Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa 1 Heftets tittel: Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa Utgitt: 9/2013 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212)

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommuneoverlege, 010212..

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret :

Vedtatt av kommunestyret : Vedtatt av kommunestyret : Smittevernplan for Eidsvoll kommune Innhold 1. Generelt/målsetting/lovgrunnlag... 4 2. Ansvar, definisjoner, personell og samarbeidsforhold... 4 2.1 Definisjoner... 4 2.2 Leger

Detaljer