Turnustjenesten for fysioterapeuter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turnustjenesten for fysioterapeuter"

Transkript

1 IS-11/2005 Turnustjenesten for fysioterapeuter Saksnummer: 05/2344

2 TURNUSTJENESTEN FOR FYSIOTERAPEUTER INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD Lisens Autorisasjon TURNUSTJENESTE I SPESIALISTHELSETJENESTEN OG I KOMMUNEHELSETJENESTEN - FORMÅL OG INNHOLD Generelle krav til turnustjenesten Turnustjeneste i spesialisthelsetjenesten Turnustjeneste i kommunehelsetjenesten... 7 Helsefremmende og forebyggende arbeid generelt... 8 Virksomhet som foregår i helsestasjon, barnehager, skoler og i pasientens hjem... 8 Diagnose og behandling... 8 Habilitering og rehabilitering Veiledning og supervisjon... 9 Nærmere om veiledning... 9 Nærmere om supervisjon RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRASJON AV TURNUSTJENESTEN Generelt om ansvars- og arbeidsfordeling Høgskolenes og turnuskomiteenes oppgaver Fylkesmannens oppgaver Oppgaver for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Mangel på turnusplasser pålegg Sosial- og helsedirektoratets oppgaver Nærmere om bestemte oppgaver Avtale om bytte av region Barneplass Særplass Valg av turnusplasser Utsettelse av turnustjenesten eller deler av denne Turnustjeneste i helseinstitusjon i utlandet Saksgang når det oppstår problemer med gjennomføring av turnustjenesten Arbeidsvilkår for turnuskandidatene. Øvrige rettigheter og plikter Lokaler og bolig Reise- og flytteutgifter... 17

3 4.0 LOVER, FORSKRIFTER OG RUNDSKRIV Lover Forskrifter Rundskriv Noen aktuelle adresser:

4 FORORD Turnustjenesten er et nødvendig supplement til grunnutdanningen i fysioterapi, og er obligatorisk for å oppnå autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Retningslinjer for turnustjenesten gis av Sosial- og helsedirektoratet i medhold av Forskrift av om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell 3-6. I de senere år har det skjedd endringer både i helselovgivningen, organiseringen av helsetjenesten og organiseringen av den statlige helseforvaltning. Disse endringene har medført et behov for å revidere retningslinjene for turnustjenesten for fysioterapeuter. Revisjonen innebærer ikke vesentlige endringer i administreringsordningen for turnustjenesten. Hensikten med retningslinjene er å informere turnuskandidater, turnusveiledere, turnussteder, fylkesmennene og andre berørte parter om kravene til turnustjenestens innhold, samt gi veiledning om administrative og praktiske forhold vedrørende turnustjenesten. Disse retningslinjene avløser veiledningsheftet IK-2320 Turnustjeneste for fysioterapeutkandidater forskrifter og retningslinjer. Sosial- og helsedirektoratet håper at retningslinjene vil bidra til en god faglig kvalitet på turnustjenesten for fysioterapeuter. Harald E. Hauge avdelingsdirektør Cathrine Hannevig Welle-Watne rådgiver 3

5 1.0 GENERELT OM TURNUSTJENESTE For å få autorisasjon som fysioterapeut må fysioterapeutkandidater som har bestått avsluttende eksamen ved norsk fysioterapeuthøgskole, godtgjøre at de etter eksamen og etter Sosial- og helsedirektoratets nærmere bestemmelser, har utført tilfredsstillende praktisk tjeneste (turnustjeneste). Turnustjenesten består av 6 måneders tjeneste i spesialisthelsetjenesten og 6 måneders tjeneste i kommunehelsetjenesten for å bli godkjent som fysioterapeut, jf. Forskrift 21. desember 2001 nr om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell (turnusforskriften). Turnustjenesten er overgangen mellom grunnutdanning/bachelorgrad i fysioterapi og selvstendig arbeid som fysioterapeut. Tjenesten kompletterer grunnutdanningen og er obligatorisk for å oppnå autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Turnustjenesten gjennomføres under veiledning av en autorisert fysioterapeut. Tjenesten er ikke en fortsettelse av studiet, men en praktisk tjeneste som skal gi erfaring og kvalifisere til selvstendig virksomhet som yrkesutøver, og til å utøve yrket forsvarlig og i samsvar med lover og forskrifter. Kandidaten skal utvikle sine praktiske ferdigheter innen behandlende, rehabiliterende, habiliterende, helsefremmende og forebyggende virksomhet og få erfaring med hvordan helsetjenesten er organisert og utøves, og med hvordan forskjellige instanser og nivåer i helsetjenesten samarbeider. Regionale helseforetak og kommuner plikter etter henholdsvis Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten med mer (spesialisthelsetjenesteloven) 3-5 og Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) 6-1 å delta i undervisning og opplæring av turnuskandidater. Sosial- og helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for turnustjenesten. Direktoratet er klageinstans ved pålegg til kommuner og institusjoner om å motta turnuskandidater, og er også klageinstans for klager på andre enkeltvedtak knyttet til turnustjenesten. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell utsteder lisens som turnuskandidat og autorisasjon som fysioterapeut og kan gi pålegg om å opprette turnusplasser i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannens oppgaver i forbindelse med administrasjon av turnusordningen er omtalt i punkt 3.3. Helsetilsynet i fylket fører tilsyn med alt helsevesen og alt helsepersonell i fylket, herunder tilsyn med turnuskandidater, jf. Lov av 30. mars 1984 nr.15 om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven). 1.1 Lisens Statens autorisasjonskontor for helsepersonell utsteder, i henhold til Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) 49, turnuslisens som fysioterapeut. Både 4

6 turnuskandidaten og turnusstedet har en selvstendig plikt til å påse at en slik lisens foreligger før oppstart av tjenesten. Kandidaten kan ikke påbegynne turnustjenesten før turnuslisensen foreligger. Turnuslisensen gir kun anledning til å utføre virksomhet som fysioterapeut på godkjent turnussted, jf. helsepersonelloven 48 andre ledd bokstav b og turnusforskriftens 3.2. Turnuslisens gir ikke anledning til å utføre annen virksomhet som fysioterapeut i turnusåret. Under forutsetning av at turnustjenesten blir anbefalt godkjent av det enkelte turnusstedet, vil lisensen vare i perioden fra turnustjenestens slutt til autorisasjon er gitt, men ikke lenger enn to måneder etter avsluttet turnustjeneste. 1.2 Autorisasjon Den fysioterapeut som er ansvarlig for turnustjenesten ved det aktuelle turnusstedet, skal sammen med turnuskandidatens veileder attestere på at turnuskandidaten har gjennomført turnustjenesten i samsvar med gjeldende bestemmelser og dermed anbefale den godkjent. Denne attestasjonen er en del av det formelle grunnlaget for autorisasjon som fysioterapeut, jf. helsepersonelloven 48. Etter fullført turnustjeneste er kandidaten selv ansvarlig for å søke om autorisasjon som fysioterapeut. Søknad om autorisasjon sendes Statens autorisasjonskontor for helsepersonell så snart turnustjenesten er avsluttet. Vedlagt søknaden sendes originalt bevitnelsesskjema. 2.0 TURNUSTJENESTE I SPESIALISTHELSETJENESTEN OG I KOMMUNEHELSETJENESTEN - FORMÅL OG INNHOLD Turnustjenestens formål: Formålet med turnustjenesten er at turnuskandidaten, gjennom arbeid som fysioterapeut under veiledning, opplæring og supervisjon, skal få nødvendig erfaring og ferdigheter for selvstendig å kunne utføre forsvarlig virksomhet som fysioterapeut. 2.1 Generelle krav til turnustjenesten Turnustjenesten på det enkelte tjenestestedet skal tilrettelegges slik at turnuskandidaten setter seg inn i og får praktisk erfaring, forståelse og økt kunnskap om rammebetingelser som regulerer helsetjenesten, organisering, styring og prioriteringer innen helse- og fysioterapitjenesten. Turnuskandidaten skal gjøre seg kjent med styring og ledelse av fysioterapitjenesten og det systematiske arbeidet for å kvalitetsikre tjenesten (virksomhetens internkontroll), jf. Forskrift 20. desember 2002 nr om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften). Turnuskandidaten skal gjøre seg kjent med ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver, metodebøker og andre styrende dokumenter for fysioterapitjenesten, herunder rutiner for å etterleve taushetspliktsbestemmelser i praktisk arbeid. Det forutsettes at turnuskandidaten får nødvendig informasjon og opplæring i bruk av behandlingsutstyr som benyttes. 5

7 Gjennom praktisk arbeid skal turnuskandidaten sette seg inn i, få praktisk erfaring og ferdigheter i selv å undersøke, og behandle pasienter. Som del av dette arbeidet skal turnuskandidaten ivareta pasient og pårørendes rett til informasjon, medvirkning og samtykke, jf. Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter. Turnuskandidaten skal med nødvendig veiledning ha ansvar for å utforme behandlingsopplegg, evaluere og justere disse etter behov. I dette inngår å ta opp og føre pasientjournal, utarbeide epikriser og andre rapporter på en tilfredsstillende måte, (jf. helsepersonellovens kap. 8). Turnuskandidaten skal få informasjon om samarbeidsrutiner og praktisk erfaring fra samarbeid med kollegaer, andre yrkesgrupper, avdelinger, og relevante samarbeidspartnere i og utenfor helsetjenesten. Turnuskandidatene skal snarest mulig etter tiltredelsen følge opplæringsprogram for nyansatte, gjennomgå rutiner for hjerte-lunge redning og relevante infeksjonsforebyggende tiltak. Plan over turnustjenestens innhold og evaluering av tjenesten Ved turnusperiodens start skal turnusveileder og turnuskandidat i fellesskap sette opp en plan over hva turnustjenesten skal inneholde. Planen skal ta utgangspunkt i hovedmål og generelle krav for turnustjenesten. Halvveis i hver turnusperiode og ved slutten av hver periode skal veileder og turnuskandidat sette av tid til en utdypet evaluering av turnustjenesten. Evalueringen underveis og ved slutten av hver periode er en del av grunnlaget for attestasjon og anbefaling om godkjenning av turnustjenesten og søknad om autorisasjon. Det enkelte turnussted velger selv om det i tillegg til samtalen mellom veileder og turnuskandidat ønsker å benytte skriftlig skjema/sjekkliste ved evalueringen. Evaluering av turnusstedet Ved slutten av hver tjenesteperiode gir kandidaten en evaluering av turnusstedet på standardisert evalueringsskjema. Evalueringsskjemaet sendes fylkesmannen i tjenestefylket med kopi til tjenestestedet. Evalueringsskjemaet er primært et verktøy for fylkesmannen. Opplysningene er av betydning i forbindelse med videre tilrettelegging av turnustjenesten. Dersom skjemaet ikke finnes på turnusstedet, kan det fås ved henvendelse til fylkesmannen. 2.2 Turnustjeneste i spesialisthelsetjenesten Turnustjenesten i spesialisthelsetjenesten skal utøves ved somatisk eller psykiatrisk enhet/avdeling. Der forholdene ligger til rette for det, kan eventuelt turnustjenesten deles mellom to avdelinger med tre måneder på hver. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen i medhold av turnusforskriftens 1. Etter en særskilt vurdering, kan opptreningsinstitusjoner benyttes som turnussted dersom tjenesten tilsvarer turnustjeneste i somatisk sykehus. Turnuskandidaten skal delta i det arbeidet som fysioterapeutene utfører i den enheten/avdelingen turnuskandidaten tjenestegjør ved. Relevante fagområder vil for eksempel være: Ortopedi, kirurgi, indremedisin, geriatri, nevrologi, revmatologi, habilitering, rehabilitering, pediatri, og psykiatri. 6

8 Turnuskandidaten skal tilegne seg kunnskap om og praktiske ferdigheter i å undersøke, informere, behandle og følge opp pasienter som mottas i enheten/avdelingen. I enheter/ avdelinger der det gis informasjon eller behandling i grupper bør turnuskandidaten gis anledning til å delta og fortrinnsvis lede grupper. Turnuskandidaten skal innformers om interne samarbeidsrutiner og delta i tverrfaglig samarbeid om behandling av pasientene. Det skal legges vekt på betydningen av samarbeid med egen og andre yrkesgrupper på tvers av nivåene i helsetjenesten. Dette kan blant annet oppnås ved at kandidaten får ansvar for å initiere arbeid med individuell plan, oppfølging og informasjon ved overføring av pasienter til kommunehelsetjenesten, jf. Forskrift 23. desember 2004 nr om individuell plan etter helselovgivingen og sosialtjenesteloven. Turnuskandidaten skal få kjennskap til den undersøkelses- og behandlingsvirksomhet som vanligvis utøves av andre yrkesgrupper innenfor enheten/avdelingen. Informasjonen bør om mulig gis av vedkommende yrkesgruppe. Turnuskandidaten bør få anledning til å delta på forundersøkelser og være tilstede under noen kirurgiske inngrep på pasienter som skal ha fysioterapi under oppholdet, under forutsetning av pasientens tillatelse. Turnuskandidaten skal så langt det er relevant, orienteres om den virksomhet som utøves ved andre avdelinger enn den/de turnuskandidaten tjenestegjør ved. 2.3 Turnustjeneste i kommunehelsetjenesten Turnuskandidaten skal tilegne seg kunnskap om og praktiske ferdigheter innen helsefremmende og forebyggende virksomhet som utføres av kommunens fysioterapitjeneste, skaffe seg oversikt over helsefremmende tiltak/aktiviteter og forebyggende virksomhet som utøves av andre, og sammenhengen mellom disse. Turnuskandidaten skal tilegne seg kunnskap om og praktiske ferdigheter i å undersøke, informere, behandle og følge opp pasienter individuelt og i samarbeid med andre, for eksempel i ansvarsgrupper og i forbindelse med utarbeiding, gjennomføring og evaluering av individuelle planer. Turnuskandidaten bør gis anledning til å delta i og fortrinnsvis lede grupper. Det forventes ikke at turnuskandidaten skal ha oppgaver innen alle tjenesteområder, men at det er lagt til rette for praktisk arbeid og oppgaver innen flere av de prioriterte arbeidsområdene i kommunens fysioterapitjeneste slik at turnuskandidaten får allsidig praktisk erfaring fra reelle arbeidssituasjoner. Turnuskandidaten skal få erfaring fra og kunne håndtere problemstillinger som krever tverrfaglig tilnærming i form av samarbeidsmøter og kjenne samarbeidsparter i kommunens helse- og sosialtjeneste, skole, Aetat og trygdeetat og i spesialisthelsetjenesten. Turnuskandidaten skal få innføring i kommunal saksbehandling, helsetjenestens plass i den kommunale organisasjonen og kommunehelsetjenestens ansvars- og arbeidsområde. Turnuskandidaten skal sette seg inn i drift, prioriteringer, rutiner og daglig virksomhet i kommunens fysioterapitjeneste og fysioterapitjenestens samarbeid mer andre deltjenester. Sentrale tjenesteområder for turnuskandidater er helsefremmende og forebyggende arbeid, diagnose og behandling, habilitering og rehabilitering. 7

9 Helsefremmende og forebyggende arbeid generelt Turnuskandidaten bør få informasjon og om mulig delta i utarbeiding/rullering/evaluering av planer for helsefremmende og forebyggende tiltak. Eksempler er helsetjenestens medvirkning i fysisk aktivitet for ulike pasient- og aldersgrupper, planlegging av utearealer og bygninger mv. med sikte på tilgjengelighet for alle, ulykkesforebyggende tiltak, kartlegging av risikofaktorer og oppfølgingstiltak i forhold til disse. Turnuskandidaten skal informeres og om mulig, gis anledning til å delta i kommunens helseopplysningsarbeid og eventuelle prosjekter. Turnuskandidaten bør om mulig delta ved tilsyn som kommunen fører med egen virksomhet, for eksempel tilsyn i barnehage eller skole. Virksomhet som foregår i helsestasjon, barnehager, skoler og i pasientens hjem Turnuskandidaten skal delta i undersøkelse, vurdering og behandling av barn på forskjellige aldersnivå individuelt eller i grupper. Kandidaten skal foreta vurdering, iverksette tiltak og følge opp barn med forsinket eller avvikende motorisk utvikling. Om mulig bør kandidaten gis anledning til å delta i fysisk tilrettelegging i skole eller barnehage for barn med spesielle behov. Diagnose og behandling Turnuskandidaten skal ha oppgaver som omfatter undersøkelse og behandling av pasienter i forskjellige aldersgrupper og praktisere undersøkelses- og behandlingsmetoder som inngår i grunnutdanningen. Turnuskandidaten bør få erfaring med fysioterapitjenester til pasienter som bor i egen bolig, omsorgsbolig og til pasienter i sykehjem. Ved tjeneste på sykehjem bør kandidaten ha oppgaver som omfatter veiledning av annet personell og få erfaring fra arbeid med ulike pasienter i langtidsenhet og i korttidsenhet, og spesielt pasienter som trenger rehabilitering. I dette arbeidet kan det være aktuelt å delta i funksjonsvurdering i pasientens hjem før innleggelse, og i oppfølgingstiltak i hjemmet for pasienter som utskrives fra sykehjem eller fra spesialisthelsetjenesten. Habilitering og rehabilitering Turnuskandidaten bør informeres om kommunens planer og tiltak for brukere/pasienter med særskilte behov i alle aldersgrupper, jf. Forskrift 28. juni 2001 nr. 765 om habilitering og rehabilitering. Turnuskandidaten skal tildeles oppgaver innen habilitering og rehabilitering og få praktisk erfaring og ferdigheter i planlegging, gjennomføring og oppfølging av pasienter som er i en re-/ habiliteringsprosess. I dette arbeidet skal det særlig legges vekt på samarbeid med bruker/pasient og pårørende, og med andre instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Turnuskandidaten skal informeres om samarbeidsfora og -rutiner for å sikre at tjenestene til den enkelte pasient/bruker er koordinerte og ytes som en sammenhengende tiltakskjede. Turnuskandidaten skal få delta i arbeid med klarlegging av pasientens mål for rehabiliteringsprosessen, avklare behov for fysioterapitjenester, gjennomføre og justere 8

10 behandlingsopplegget og eventuelt delta i utarbeiding av individuell plan, (jf. forskrift om individuell plan). Turnuskandidaten bør få erfaring med behovsvurdering, utprøving og anskaffelse og oppfølging av tekniske hjelpemidler, samt oppfølging av pasienter i bruk av disse. Kontakt med hjelpemiddelsentralen og spesialisthelsetjenesten er en del av dette arbeidet. 2.4 Veiledning og supervisjon Hver turnuskandidat skal arbeide under faglig veiledning og supervisjon av fysioterapeut som har autorisasjon i Norge. Hvert turnussted sender en skriftlig orientering til turnuskandidaten ca. to måneder før tiltredelsesdato. Orienteringen bør omfatte relevante faglige, praktiske og sosiale forhold ved turnusstedet. Det bør framgå hvem som skal være veileder under turnustjenesten. Leder for fysioterapitjenesten har ansvar for at informasjon om turnustjenesten og det faglige innhold i denne, gjøres kjent for annet personell på tjenestestedet. Han/hun har også ansvar for at veileders arbeidsoppgaver organiseres slik at det gis nødvendig tid og rom til å ivareta veiledningsfunksjonen gjennom hele turnusperioden og for at turnustjenestens innhold samsvarer med retningslinjene. Veileder har ansvaret for at det settes av tid til planlagt veiledning gjennom hele turnusperioden. Behovet for veiledning kan endre karakter underveis. Mens de konkrete fysioterapiferdigheter kan være i fokus til å begynne med, kan refleksjoner om faglige og etiske utfordringer bli viktigere etter hvert. Arbeidsbelastningen skal tilpasses turnuskandidatens behov for forberedelse til oppgavene. Det forutsettes at både turnuskandidat og veileder sammen vurderer, og ved behov, justerer innhold og omfang på avtalte arbeidsoppgaver og rutiner for veiledning. Det er viktig at turnuskandidat og veileder gjensidig vurderer og tar opp eventuelle problemer som gjelder turnustjenesten. Dette gjelder både turnuskandidatens skikkethet og arbeid, og eventuelle uheldige forhold på turnusstedet eller ved veiledningen. Nærmere om veiledning Med veiledning menes den oppfølging som turnuskandidaten får av den personlig oppnevnte veileder. Veiledning skal bidra til refleksjon og bevisstgjøring av egen yrkesutøvelse og vil derfor være et viktig virkemiddel for å oppnå formålet med turnustjenesten. Veiledningen må ta utgangspunkt i den praksis turnuskandidaten utfører og foregå i en dialogform. Grunnlaget for veiledning kan være et konkret tiltak hvor begrunnelse for handling blir utdypet, eller det kan være etiske og/eller personlige problemstillinger i tilknytning til fagutøvelse og fysioterapeutens roller i forhold til disse. Veileder skal bidra til turnuskandidatens refleksjon over egen faglig adferd og de verdier og holdninger som ligger til grunn for denne. Nærmere om supervisjon Med supervisjon menes overoppsyn med kandidatens ferdigheter og fagutøvelse i forhold til de konkrete arbeidsoppgavene. Supervisjon skal ivaretas av veileder, eventuelt en annen 9

11 fysioterapeut i dennes sted, som oppholder seg i rimelig nærhet i eller ved tjenestestedet. Når kandidaten utfører fysioterapivirksomhet i pasientens hjem eller går vakter på kvelds- og nattetid eller i helger, er overoppsyn å forstå slik at det må finnes mulighet for konsultasjon, eventuelt tilkalling av veileder eller stedfortreder for veileder. 3.0 RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRASJON AV TURNUSTJENESTEN 3.1 Generelt om ansvars- og arbeidsfordeling Fylkesmennene, fysioterapeuthøgskolene og turnuskomiteene er tillagt ulike oppgaver i forbindelse med turnustjenesten. Arbeidet administreres innenfor tre regioner, med tre regionansvarlige fylkesmenn. Disse tre fylkesmennene har et særlig ansvar for administrering av turnustjenesten. Arbeidsfordelingen mellom de tre regionansvarlige og de øvrige fylkesmennene fremgår av punkt 3.3. De tre regionene er: Nord-Norge-regionen: Finnmark, Troms og Nordland. Fylkesmannen i Troms er regionansvarlig. Vestlands-regionen: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i Hordaland er regionansvarlig. Østlands-regionen: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er regionansvarlig. 3.2 Høgskolenes og turnuskomiteenes oppgaver En turnuskomité velges for hvert kull ved hver fysioterapeuthøgskole. Komiteen skal bestå av 3 studentrepresentanter for vedkommende studentkull, og 1-2 representanter fra undersvisningspersonell/ledelse. En representant fra årskullet etter kan delta som observatør. De respektive fysioterapeuthøgskolene og turnuskomiteene har ansvar for studentene ved sin høgskole når det gjelder følgende oppgaver: a. Ved studiestart, og innen 1. september hvert år, underretter fysioterapeuthøgskolene den regionansvarlige fylkesmannen om behovet for turnusplasser for hvert nytt studieår. b. Turnuskomiteene fastsetter dato for trekning av nummerrekkefølge og administrerer trekning av nummer. Dato for valg av turnusplasser fastsettes av turnuskomiteene i samråd med den regionansvarlige fylkesmann. c. Når fysioterapeuthøgskolene i hver region får tilsendt liste over kombinasjoner av turnusplasser for sine kandidater fra den regionansvarlige fylkesmann, administrerer turnuskomiteene valget av turnusplasser. d. Snarest mulig etter valget av turnusplasser sender fysioterapeuthøgskolene/ turnuskomiteene skriftlig melding/liste til regionansvarlig fylkesmann om hvilke navngitte kandidater turnusstedene skal motta. 10

12 3.3 Fylkesmannens oppgaver Følgende oppgaver tilligger henholdsvis regionansvarlig fylkesmann og den enkelte fylkesmann: a. Fylkesmannen med regionansvar har hovedansvar for å fremskaffe et tilstrekkelig antall turnusplasser i regionen, etter at høgskolene hvert år har underrettet om behovet for plasser kommende turnusår. Den regionansvarlige fylkesmann skal samarbeide med de andre fylkesmennene i sin region om denne oppgaven. Regionansvarlig fylkesmann informerer, innen 1. oktober hvert år, de regionale helseforetakene i regionen om behovet for turnusplasser. Fylkesmannen med regionansvar koordinerer arbeidet og ivaretar hovedkontakten mellom fysioterapeuthøgskolene og fylkesmennene. Fylkesmannen med regionansvar formidler liste/oversikt over hvilke navngitte turnuskandidater turnusstedene skal motta til fylkesmannen i tjenestefylket snarest mulig etter at oversikten er oversendt fra turnuskomiteen. b. Fylkesmannen (i hvert fylke) er delegert myndighet til å godkjenne turnusplasser. Fylkesmannen godkjenner turnusplassen for hver enkelt kandidat. Det skal om mulig tas sikte på mest mulig kontinuitet i tildeling av turnuskandidater til turnusstedene. c. Fylkesmannen sender liste over tilgjengelige plasser i fylket det enkelte turnusåret til regionansvarlig fylkesmann innen en nærmere angitt tidsfrist. I tilfeller hvor den valgte/tildelte turnusplassen i fylket likevel ikke kan benyttes, skal fylkesmannen i tjenestefylket eventuelt i samarbeid med regionansvarlig fylkesmann skaffe kandidaten annen turnusplass. Dette kan være annet sted i fylket, i regionen eller landet for øvrig. d. Fylkesmannens oppfølgingsansvar innebærer å påse at bestemmelsene i turnusforskriften og retningslinjer for turnustjenesten overholdes, og være kontaktinstans for både turnuskandidat og turnussted dersom spørsmål eller problemer oppstår. e. Fylkesmannen holder kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidater som avtjener turnustjeneste i kommunehelsetjenesten. 3.4 Oppgaver for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Mangel på turnusplasser pålegg Dersom det er mangel på turnusplasser i en turnusregion, skal overtallige plasser i de andre regionene benyttes. I en situasjon der det på landsbasis ikke er tilstrekkelig antall plasser, kan Statens autorisasjonskontor for helsepersonell pålegge helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten og kommuner å ta imot fysioterapeutkandidater i turnustjeneste etter anmodning fra regionansvarlig fylkesmann. Myndighet til å gi pålegg om å ta i mot turnuskandidater i turnustjeneste er delegert til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Pålegg til kommuner om å ta imot fysioterapeutkandidater i turnustjeneste gis i medhold av 6-1 i Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Pålegg til spesialisthelsetjenesten gis i medhold av 3-5 i Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 11

13 Ved eventuelle pålegg følges forvaltningslovens bestemmelser med hensyn til forhåndsvarsling og klage. Sosial- og helsedirektoratet er klageinstans. 3.5 Sosial- og helsedirektoratets oppgaver Sosial- og helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for turnustjenesten for turnuskandidater og er klageinstans ved pålegg til kommuner og helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten om å motta turnuskandidater. Direktoratet er også klageinstans for klager på andre enkeltvedtak knyttet til turnustjenesten. 3.6 Nærmere om bestemte oppgaver Avtale om bytte av region Turnuskandidatene har anledning til å bytte region med en annen turnuskandidat for utføring av turnustjeneste. Byttet foregår en til en og skal ikke administreres av turnuskomiteen. Avtale om bytte av region må gjøres før nummertrekning og kandidatene er selv ansvarlige for å orientere berørte turnuskomiteer og regionansvarlige fylkesmenn. Når avtalen om å bytte region er inngått, er den bindende for de aktuelle turnuskandidatene Barneplass Turnuskandidater som har ansvar for barn som før eller under turnustjenesten når skolepliktig alder, får barneplass og velger turnusplass før øvrige turnuskandidater, i den rekkefølge som de har trukket nummer. Barneplass er ikke det samme som særplass. Turnuskandidaten skal legge fram dokumentasjon på at vilkårene for barneplass er oppfylt for fysioterapeuthøgskolen/turnuskomiteen. Fysioterapeuthøgskolene/turnuskomiteene og turnuskandidatene har ikke anledning til å avtale andre vilkår for barneplass eller gi enkelte turnuskandidater andre fordeler ved valget av turnusplasser Særplass Turnuskandidater med særlige behov eller som er i en spesiell situasjon kan etter søknad tildeles særplass etter særskilte kriterier. Dette innebærer at studenten prioriteres til en av de turnusplassene som er tilgjengelig i den aktuelle tidsperioden. Behovet for særplass må dokumenteres i søknaden som sendes regionansvarlig fylkesmann. Kriterier for tildeling av særplass: a. Medisinske indikasjoner kan berettige til særplass etter en vurdering i det enkelte tilfelle. b. Enslig forsørger med barn under 12 år kan innvilges særplass hvis turnustjeneste på søknadsstedet er nødvendig for å dra omsorg for barnet/barna. c. Kandidater som har mindreårige barn og ektefelle/samboer som avtjener førstegangstjeneste, kan få utføre turnustjenesten samme sted eller i rimelig nærhet som denne. d. Kandidater med samisk språk kan få særplass i samisktalende områder av landet. e. Andre særlige grunner kan berettige til særplass etter en vurdering i det enkelte tilfelle. 12

14 Presiseringer: - Enhver plikter å søke å legge forholdene slik til rette at turnustjenesten kan gjennomføres uten tildeling av særplass. - Ektefelles arbeids- eller utdanningssituasjon gir ikke grunnlag for særplass. - At man har ansvaret for eller besøksrett til barn, uansett alder, gir ikke grunnlag for særplass, med unntak av de tilfeller som kommer inn under punktene b. og c ovenfor. - Turnustjenesten regnes som hovedbeskjeftigelse og arbeids-, forsknings-, eller økonomiske forhold gir ikke grunnlag for særplasstildeling. Om saksbehandlingen ved søknad om særplass: Innen 15. september hvert år informerer regionansvarlig fylkesmann fysioterapeuthøgskolene/ turnuskomiteene om tidsfrist for å søke om særplass. Søknad om særplass sendes sammen med relevant dokumentasjon til regionansvarlig fylkesmann innen fastsatt tidsfrist. Vedtak om å tildele eller avslå søknad om særplass er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Søkeren skal i henhold til dette gjøres oppmerksom på klageadgang og klagefrist. En eventuell klage sendes regionansvarlig fylkesmann som kan gjøre om vedtaket eller sende klagen til Sosial- og helsedirektoratet for endelig avgjørelse. Dersom det på senere tidspunkt, eventuelt under turnustjenesten, oppstår behov for særplass, sendes søknaden på samme måte til regionansvarlig fylkesmann. Rådgivende særplassutvalg For å bidra til at søknader om særplass blir behandlet mest mulig likt, er det opprettet et rådgivende særplassutvalg. Utvalget har et medlem fra hver av de tre regionansvarlige fylkesmennene. Utvalget vurderer og gir sin tilrådning i den enkelte søknad. Vedtaket treffes av den regionansvarlige fylkesmannen Valg av turnusplasser Fysioterapeuthøgskolen ved turnuskomiteen forestår valget av turnusplassene etter følgende retningslinjer: - Søknader om særplass skal være behandlet før den endelige listen over turnusplasser oversendes fysioterapeuthøgskolene. - Turnuskandidatene velger plass på bakgrunn av trekningsnummer, se også punkt om barneplass. - Turnuskandidatene har ikke anledning til å avtale egne/andre kriterier som har innvirkning på rekkefølge og valg av turnusplasser. - Bytte av turnusplasser er ikke tillatt. - Valget av turnusplasser er bindende og liste som viser turnuskandidatenes valg av turnusplasser oversendes regionansvarlige fylkesmann snarest mulig etter valget, jf. punkt Umiddelbart etter valg av turnusplasser skal kandidaten ta kontakt med turnusstedet for nærmere avklaring av praktiske forhold i forbindelse med turnustjenesten. 13

15 3.6.5 Utsettelse av turnustjenesten eller deler av denne I særlige tilfelle vil det kunne oppstå forhold som berettiger søknad om utsettelse av turnustjenesten, jf. 3-4 i turnusforskriften. Dette kan være følgende: - sykdom (egen sykdom eller i nærmeste familie; ektefelle, egne barn, foreldre) - graviditet/omsorg for spedbarn - andre særlige grunner som etter vurdering i det enkelte tilfellet kan gi grunnlag for utsettelse De regionansvarlige fylkesmennene er delegert myndighet til å treffe vedtak i søknader om utsettelse etter 3-4 i turnusforskriften. Søknader om utsettelse av turnustjenesten etter at utdanningen på høgskolen er avsluttet, sendes snarest mulig til fylkesmann med regionansvar. Behovet for utsettelse av turnustjenesten skal begrunnes og dokumenteres på hensiktsmessig måte. Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om utsettelse er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkeren skal i henhold til dette gjøres oppmerksom på klageadgang og klagefrist. En eventuell klage sendes regionansvarlig fylkesmann som kan gjøre om vedtaket eller sende klagen til Sosial- og helsedirektoratet for endelig avgjørelse. Dersom søknaden om utsettelse innvilges, skal regionansvarlig fylkesmann informere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, fylkesmannen i tjenestefylket og turnusstedet om dette. Utsettelse skal være tidsbegrenset og kan gis for inntil to år. For å påbegynne turnustjenesten igjen skal turnuskandidaten i god tid før utsettelsestiden utløper kontakte regionansvarlig fylkesmann for å få tildelt turnussted. Turnuskandidaten skal fortrinnsvis påbegynne/fullføre denne tjenesten fra samme datoer som er fastsatt for ordinær påbegynnelse av turnustjenesten. Dersom søknad om utsettelse er innvilget, kan søkeren ikke utøve fysioterapi i Norge i utsettelsestiden. Eventuell virksomhet som fysioterapeut i utlandet i løpet av perioden vedkommende har fått utsatt turnustjeneste i Norge, vil ikke bli å godkjenne som turnustjeneste, jf. 3-4 i turnusforskriften Turnustjeneste i helseinstitusjon i utlandet Turnustjenesten skal primært tas i Norge. Det er imidlertid anledning til å utføre 6 måneder av turnustjenesten i utlandet. Tjenesten i utlandet kan bare erstatte turnustjenesten i spesialisthelsetjenesten/sykehus, og bør utføres før turnustjenesten i kommunehelsetjenesten. Turnuskandidaten må selv skaffe seg turnusplass og søke om godkjenning av turnusplassen på forhånd. Søknad om å få utføre turnustjeneste i utlandet sendes innen 30. november året før tjenesten begynner til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, (se adresseoversikt pkt. 4.1). 14

16 Søknaden må inneholde opplysninger om: 1. Hva slags helseinstitusjon turnusstedet er, herunder antall avdelinger/klinikker ved institusjonen antall pasienter og typer pasientkategorier 2. Tjenesten turnuskandidaten tilbys, herunder bekreftelse på minimum 6 måneders arbeidsforhold hvilke arbeidsoppgaver og avdeling(er) turnuskandidaten tilbys bekreftelse fra daglig leder ved institusjonen på at veiledning og supervisjon gis av autorisert fysioterapeut Opplysningene i søknaden må bekreftes av institusjonens ledelse. Originaldokumenter som ikke er utstedt på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal sendes sammen med kopier av originaldokumenter. Kopi av søknaden skal sendes til regionansvarlig fylkesmann i den region kandidaten tilhører. På bakgrunn av opplysningene i søknaden vil Statens autorisasjonskontor for helsepersonell ta stilling til om turnusstedet kan godkjennes og gir tilbakemelding om dette. Dersom turnusstedet kan godkjennes gir autorisasjonskontoret også dispensasjon fra 3-1 i turnusforskriften, jf Tildeling av turnusplass i Norge Turnuskandidater som søker om å få utføre turnustjeneste i utlandet skal delta i trekning av nummer. Dersom Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har gitt tilsagn om at turnustjenesten kan gjennomføres i utlandet, skal kandidaten ikke delta i valget av turnusplasser. Regionansvarlig fylkesmann tildeler turnuskandidaten turnusplass i kommunehelsetjenesten umiddelbart etter ordinært valg er avsluttet. Reise- og flytteutgifter i forbindelse med turnustjeneste i utlandet dekkes ikke. Lønn i forbindelse med turnustjeneste i utlandet avgjøres av arbeidsgiver i det aktuelle landet Saksgang når det oppstår problemer med gjennomføring av turnustjenesten Følgende kan være eksempler på problemer som kan oppstå: Veileder mener at turnuskandidaten mangler forutsetninger for å ivareta de oppgaver som forventes og/eller ikke utøver faglig forsvarlig virksomhet som fysioterapeut. Attestasjon for tilfredsstillende gjennomført turnustjeneste kan ikke gis av andre årsaker som for eksempel stort fravær. Turnuskandidaten mener at forhold på turnusstedet eller i turnustjenesten i særlig grad avviker fra retningslinjene. Dersom en turnuskandidat synes å mangle forutsetninger for å ivareta de oppgaver som forventes og/eller ikke utøver faglig forsvarlig virksomhet, skal veileder umiddelbart ta dette opp med turnuskandidaten. Veileder skal informere leder for fysioterapitjenesten. Det forutsettes at tjenestestedet ut fra situasjonen i det enkelte tilfellet forsøker å legge forholdene til rette og løse de oppståtte problemene. Dersom dette ikke er tilstrekkelig skal tjenestestedet ta kontakt med fylkesmannen i det aktuelle fylket for råd og veiledning. Det må vurderes i det 15

17 enkelte tilfellet om henvendelsen skal gjøres skriftlig eller muntlig. Turnuskandidaten skal på forhånd gjøres kjent med at det blir tatt kontakt og, om turnuskandidaten ønsker det, gi sin framstilling av saken. Avhengig av sakens karakter, kan det føre til at bevitnelse på at turnustjenesten er tilfredsstillende utført ikke kan gis. I slike saker skal turnuskandidaten alltid gis anledning til å uttale seg før saken sendes til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Autorisasjonskontoret avgjør i det enkelte tilfelle hvilke tiltak som skal iverksettes, for eksempel om det skal legges til rette for ytterligere turnustjeneste. I spesielle tilfelle kan det være aktuelt ikke å utstede autorisasjon. Dersom turnuskandidaten finner at forholdene på tjenestestedet eller innholdet i turnustjenesten i særlig grad avviker fra retningslinjene og påpeking av dette ikke har ført til endring, skal fylkesmannen i det aktuelle fylket kontaktes. Dersom forholdene på tjenestestedet ikke kan utbedres med bistand fra fylkesmannen, kan det være nødvendig å tildele turnuskandidaten en annen turnusplass, jf. punkt 3.3.c. 3.7 Arbeidsvilkår for turnuskandidatene. Øvrige rettigheter og plikter Turnuskandidater, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, er midlertidig ansatt og skal motta fast lønn. Arbeidslivets lovgiving og tariffestete bestemmelser, herunder lønns- og arbeidsvilkår, gjelder for turnuskandidater. Turnuskandidaten skal følge vanlig arbeidstid for fysioterapeutene på tjenestestedet. Turnuskandidaten skal ta kontakt med turnusstedet for å få opplysninger om gjeldende bestemmelser fastsatt på turnusstedet, jf. punkt Inntil to flyttedager regnes ikke som fravær i turnustjenesten. Arbeidsgiver bør tilrettelegge for at dette gjennomføres på en hensiktsmessig måte. Bestemmelsene om turnustjenesten setter ingen hinder for at fysioterapeutkandidater deltar i behandling av pasienter eller annen fysioterapivirksomhet utenom ordinær arbeidstid i turnusstedets regi, dersom vilkåret om veiledning og supervisjon oppfylles. Selvstendig næringsvirksomhet som fysioterapeut må ikke finne sted. Så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig bør kandidaten gis anledning til å delta på relevante interne kurs, møter og undervisning på linje med øvrige ansatte fysioterapeuter. Vedrørende fravær i turnusåret: Arbeidslivets til en hver tid gjeldende bestemmelser angående ferie gjelder for turnuskandidater. Ferien bør fortrinnsvis fordeles likt på hvert halvår/tjenestested i løpet av turnusåret. Inntil 4 ukers fravær pga av sykdom og/eller andre særlige forhold kan godtas uten at fraværet må taes igjen (jf. gjeldende lover og avtaler som regulerer arbeidstakerforhold). Fravær i forbindelse med amming godtas som del av dette, jf. arbeidsmiljølovens 33. Inntil 4 ukers fravær betyr ikke at turnuskandidaten kan planlegge sin turnustjeneste som om dette er en rett til ekstra fravær. Det forutsettes at turnuskandidatene deltar på Fylkesmannens kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidater. Arbeidsgiver sørger for at turnuskandidatene deltar på kurset som en del av 16

18 sine arbeidsoppgaver. Deltakelse på kurset regnes ikke som fravær. Alt fravær skal dokumenteres på bevitnelsesskjemaet som skal sendes Statens autorisasjonskontor for helsepersonell når turnustjenesten er avsluttet, (jf punkt 1.2 Autorisasjon). Nærmere om turnustjenesten i kommunehelsetjenesten: Turnuskandidater som arbeider i kommunehelsetjenesten skal være ansatt av kommunen, selv om den som er veileder for turnuskandidaten er privatpraktiserende og deler av turnustjenesten utføres ved et fysikalsk institutt. Det skal ikke sendes regning til trygden for fysikalsk behandling utført av turnuskandidat. Kommunen mottar fastlønnstilskudd for turnuskandidatstillingen på samme måte som for andre fastlønnsstillinger for fysioterapeuter, jf. Forskrift av 25. mai 2001 nr. 542 om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapitjenesten. For øvrig vises det til gjeldende overenskomst mellom Kommunenes Sentralforbund og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av privat praksis. Militærtjeneste: Turnuskandidater som skal utføre turnustjeneste kan etter søknad få utsatt avtjening av militærtjeneste, herunder repetisjonsøvelse. Det forutsetter at turnuskandidaten melder fra til Vernepliktsverket, som registrerer kandidaten som helsepersonell i sitt register. Fravær i turnustjenesten for å delta på repetisjonsøvelse regnes ikke som fravær grunnet andre særlige forhold. Kandidater som avtjener militærtjeneste i turnustiden, må gjennomføre resterende del av turnustjenesten før autorisasjon blir gitt. 3.8 Lokaler og bolig Turnusstedet skal stille nødvendig lokaler, utstyr og hjelpepersonell til disposisjon for turnuskandidatens virksomhet. Turnuskandidaten skal ha lokaler samme sted som den fysioterapeut som har det faglige ansvaret for turnuskandidaten. Arbeidsgiver skal skaffe bolig for turnuskandidater. 3.9 Reise- og flytteutgifter Statens autorisasjonskontor for helsepersonell administrerer og utbetaler tilskudd til reise- og flytteutgifter for turnuskandidater. De til enhver gjeldende bestemmelser går fram av eget rundskriv. (Se oversikt i pkt. 4.0.) 4.0 LOVER, FORSKRIFTER OG RUNDSKRIV Lover LOV nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). (Autorisasjonsordningen: kapittel om lisens) LOV nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). 17

19 LOV nr 62 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). LOV nr 15: Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten LOV nr 66: Lov om helsetjenesten i kommunene (khl) LOV nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. LOV nr 04: Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. LOV nr 21: Lov om ferie. Forskrifter FOR nr 1382: Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell. FOR nr 765: Forskrift om habilitering og rehabilitering FOR nr 450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. FOR nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. FOR nr 1229: Forskrift om turnusordningen for fysioterapikandidater i kommunehelsetjenesten. FOR nr 1837: Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. FOR nr 1385: Forskrift om pasientjournal FOR nr 792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 18

20 FOR nr 542: Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten. FOR nr 961: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Rundskriv IS-21/ Tilskudd til reise og flytting for turnusleger og fysioterapeutkandidater (samt noen jordmorkandidater)is-21/ Noen aktuelle adresser: Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tel.: faks: E-post: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Postboks 8053 Dep, 0031 Oslo Telefon , telefaks E-post Regionansvarlige fylkesmenn: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 12. Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Fylkesmannen i Hordaland Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Postboks 7310, 5020 Bergen Telefon: Telefax: E-post: Fylkesmannen i Troms Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandveien 13, Tromsø Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon: Telefax: e-post: Fylkesmannen i fylket 19

21 BEVITNELSE PÅ GJENNOMFØRT TURNUSTJENESTE - FYSIOTERAPEUT (skjema skal fylles ut av veileder på det aktuelle turnusstedet) KOMMUNEHELSETJENESTE Navn på turnuskandidat: født: / / har utført turnustjeneste ved: i samsvar med gjeldende bestemmelser, fra dato:..../.../.. til dato:.../.../..... Fravær Periode (dato) Antall dager Ferie Sykdom Annet fravær Turnuskurs i regi av Fylkesmannen Turnusseminar i regi av høgskolene Totalt fravær (Turnuskurs og Turnusseminar skal ikke medregnes som fravær i løpet av turnustjenesten) Bekreftet av: Ansvarlig leder: dato: / /... Underskrift og institusjonens stempel Veileder:... dato: / /... Underskrift og institusjonens stempel HELSEINSTITUSJON Navn på turnuskandidat: født: / / har utført turnustjeneste ved: i samsvar med gjeldende bestemmelser, fra dato:..../.../.. til dato:.../.../..... Fravær Periode (dato) Antall dager Ferie Sykdom Annet fravær Turnuskurs i regi av Fylkesmannen Turnusseminar i regi av høgskolene Totalt fravær (Turnuskurs og Turnusseminar skal ikke medregnes som fravær i løpet av turnustjenesten) Bekreftet av: Ansvarlig leder: dato: / /... Underskrift og institusjonens stempel Veileder:... dato: / /... Underskrift og institusjonens stempel 20

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut

Høringsnotat Forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut Høringsnotat Forslag til forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut Desember 2008 1 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 2 Oversikt over dagens

Detaljer

IS-9/2005. Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666

IS-9/2005. Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666 IS-9/2005 Turnustjenesten for leger Saksnummer: 05/1666 Turnustjenesten for leger Del 1 Innledning. Retningslinjer for turnustjenestens innhold side 3 1.0 Innledning 3 1.1 Turnuslisenser og autorisasjon

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INDIVIDUELL PLAN I RAUMA KOMMUNE REVISJON AV SEPTEMBER 2010 Innhold: 1. Lovverk s. 2 2. Kontaktperson/ adresse i n s. 2 3. Administrativ og faglig organisering s. 3 3.1 Kontaktperson

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter 30. mars 2017 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester (tjenesteproduksjon)

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 4. mai 2017 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Henvendelser/pasientopplevelser Ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Pasientopplevelser

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: G23 &13 Arkivsaksnr.: 12/10377-2 Dato: 14.09.12 HØRING - NY TURNUSTJENESTE FOR LEGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten v4-29.07.2015 Norsk manuellterapeutforening Postboks 797 8510 NARVIK Deres ref.: Vår ref.: 11/2712-34 Saksbehandler: Cathrine Hannevig Welle-Watne Dato: 28.01.2016 Fysioterapeuter - Informasjon om endringer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten

Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Kurs for turnuslegeveiledere i kommunehelsetjenesten Rica Nidelven 12. juni 2014 v/ Ragnar Hermstad, Stedfortredende fylkeslege 1 Mål for kurset Økt kunnskap om ny turnuslegeordning Gjennomgang av praktiske

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger

Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknader til forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger Merknadene til forskriften skal lyde: Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i forskriftens

Detaljer

Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Primærmedisinsk uke 27. oktober 2016 Linda Endrestad 1 Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Å yte nødvendig helsehjelp

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Ny turnusordning for leger

Ny turnusordning for leger Ny turnusordning for leger 1 Bakgrunn Dagens turnusordning for leger ikke lenger bærekraftig Kraftig økning i antall kandidater med utenlandsk utdanning som melder seg på norsk turnustjeneste Det var i

Detaljer

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger

Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger MO TTATT 2 3 JAN 2015 Helse Stavanger HF Underavtale til delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger og gjennomføring av turnustjeneste for leger Samarbeidsavtale mellom kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming

Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Foto: Camilla Knudsen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forsvarlige tjenester til personer med utviklingshemming Fagkonferanse 28. november 2017 v/cecilie Rønning Melø 2 Bakgrunn: Hjelpebehovet til personer

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

10/290-15.11.2012. SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3

10/290-15.11.2012. SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3 Vår ref.: Dato: 10/290-15.11.2012 SAFH handlet i strid med likestillingsloven 3 A henvendte seg til Likestillings- og diskrimineringsombudet 8. februar 2010. A mente Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN TIL BRUK I MÅSØY KOMMUNE En beskrivelse av modell for utarbeidelse av Individuell Plan for mennesker med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat.

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 783 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870240 (Kun for

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Vedrørende kvalitetsutvalg - sykehusloven 18b

Vedrørende kvalitetsutvalg - sykehusloven 18b Vedrørende kvalitetsutvalg - sykehusloven 18b Rundskriv IK-16/94 fra Statens helsetilsyn Til: Landets - somatiske sykehus v/direktøren - psykiatriske sykehus v/direktøren - fylkeshelsesjefer 94/01287 15.6.1994

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Søke og rapportere om tilskudd

Søke og rapportere om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Hvem kan søke Kontakt Kommuner. sjur.bjornar.hanssen@hels Beløp dir.no 16 mill. kroner i 2017 tlf. 24 16 38 46 Referanse Siw.Helene.Myhrer@helse

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Veileder IS-1193 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr. 74 Heftets tittel: Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLENE

SAKSBEHANDLINGSREGLENE Det stilles strenge krav til saksbehandlingen ved bruk av tvang Det særskilte vedtaket om helsehjelp som skal fattes etter dette kapitlet treffes av det helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2)

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) Oslo kommune Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) - forvaltningssystemets oppbygning - organisering avhelsetjenesten - politisk og administrativ styring Henning Mørland bydelsoverlege

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Kurs i samfunnsmedisin Helserett og saksbehandling Oslo 24. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling.

Utskrivningsklar Behandlingsansvarlig lege/psykolog avgjør når pasienten ikke lenger har behov for utredning og behandling i sykehusavdeling. Retningslinjer for Samarbeid mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag om koordinerte tjenester til barn som trenger det på grunn av sykdom, psykiske vansker eller annen funksjonsnedsettelse

Detaljer

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn

Helsetilsynet gir oss oppdrag om å overvåke og kontrollere kommunene, gjennom i hovedsak klagesaksbehandling og tilsyn Fylkesmannen Vi er statens representant i fylket, og vi utfører oppdrag på vegne av ulike direktorat. Oppdragene våre knyttet til helse og omsorgstjenesteloven utføres på vegne av helsedirektoratet og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer