Nr Forslagsstiller Type Innhold/tekst Innstilling Side 5 GRUNNSYNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr Forslagsstiller Type Innhold/tekst Innstilling Side 5 GRUNNSYNET"

Transkript

1 Nr Forslagsstiller Type Innhold/tekst Innstilling Side 5 1 Hordaland Erstatt Side 5, linje 3 til og med side 6, linje 38 erstattes med: GRUNNSYNET Senterpartiet byggjer Norge si framtid på ein kristen-humanistisk grunnvoll. I eit samfunn etter Sp sitt hjarta vil den einskilde sjå sitt ansvar og sine plikter for eit felleskap tufta på rettferd og likeverd. NOREG I ERD For Sp er ansvar for naturen si bereevne grunnleggjande. Følgjeleg vil partiet arbeida for eit samfunn i økologisk likevekt, nasjonalt og internasjonalt. Rovdrift på ressurane og stuttsynt økonomisk vinst er i strid med omsynet til berekraft og generasjonane etter oss. KULTURELT ROTFESTE Fotfeste i heimlige kår og føresetnadar gjev mennesket identitet til vern mot rastlaus, globalisert overflatekultur. Kultur med utspring i det lokale er uttrykk for ein kulturpolitikk Senterpartiet ynskjer å fremja og nøra. DEMOKRTIET TRENG FOLKEOPPLYSNING Eit demokrati utan folkeopplysning er i lengda ei farleg styreform. Å vekkja oppatt interessa for demokratikunnskap i vid meining er ei viktig oppgåve i åra som kjem. LNDBRUK Noreg treng eit livskraftig landbruk. Garden og grenda er viktige som matprodusentar, men og for kulturlandskap og som grøne lunger. Trygg matproduksjon tyder lokal og nasjonal forsyning OFFENTLIG STYRING OG PRIT EIGEDOMSRETT Senterpartiet vil gjennom eit regionalt nivå arbeida for eit samspel mellom privat initiativ og offentlig eigarskap. Privat eigedomsrett for dei mange er eit mål for Sp, men når det gjeld viktige tenester innan helse, omsorg og skule, ser Sp dei som eit offentleg ansvar. Senterpartiet vil arbeida for at det i all statleg planlegging skal takast omsyn til universell utforming. 2 Erik Lahnstein Endring Side 5, linje 32, endres til: For det første kommer motstanden mot økonomisk liberalisme og frikobling av markedskreftene fra politisk styring. 3 Telemark Stryking Side 5, linje 9, stryk ikke, slik at setningen lyder: Jorden er noe vi har arvet fra våre forfedre, vi forvalter den for våre etterkommere. R

2 4 Sogn og Fjordane Endring Side 5, linje 47, endring: Endre lite hjul i eit stort maskineri til nummer i rekka. R Side 6 5 Sogn og Fjordane Endring Side 6, linje 9, endres til: kjønn, hudfarge, kultur, seksuell legning og økonomisk bakgrunn. Side 7 6 Programkomiteen Endring Side 7, linje 19 endre overskriften til: Farvel til nøytraliteten 7 Nordland Side 7, linje 32, tilføyelse: og forpliktelser. Storsamfunnet plikter å sørge for en tilstrekkelig infrastruktur for å opprettholde livsviktige funksjoner. R R R 8 Magnhild Meltveit Kleppa Side 9 Side 9, linje 38, nytt punkt under UTJMNING (eller et helt annet sted): Senterpartiet vil arbeide for utjamning, og for å bekjempe en utvikling i retning Forskjells-Norge iktige strategier er: - En mykere arbeidslinje - En mer sosial boligpolitikk - Bedre offentlige tjenester - Et mer finmasket økonomisk sikkerhetsnett - Et mer rettferdig skattesystem Side 10 9 Cecilie Hansen Side 10, linje 8: Senterpartiet går i mot enhver grunnlovsendring som går utover Norges suverenitetshevdelse. Side 11 R nses innarbeidd programmet Se spesielt kapittel 12 og Buskerud og Stryking Side 11, linje strykes. Sogn og Fjordane 11 Sogn og Fjordane Side 11, linje 36, nytt punkt: Kommunane må behalde ein større del av det kommunale skatteøret. R nses innarbeidd side 12, linje 3-4. Side Programkomiteen Stryking Side 12, linje 5, stryk innen 2009 R 13 Buskerud Endring Side 12, linje 5, endres til: R gjenopprette den økonomiske balansen i kommunesektoren innen 2006 R

3 14 Senterungdommen Side 12, linje 20, tillegg nytt punkt: (mot 3) i all vesentlighet gå inn for en avskaffelse av statlige minstenormer og rettighetslovgivning som regulerer kommunal tjenesteproduksjon. Det må ligge vektige nasjonale argumenter til grunn før man kan gå for statlig detaljstyring. 15 Sør-Trøndelag Endring Side 12, linje 38, endres til: videreutvikles for å styrke folkestyret på bekostning av R 16 Buskerud Erstatt Side 12, linje 55, erstatt regionen med folkevalgt organ på fylkeskommunenivå, slik at punktet lyder: 1. Fylkemannens miljøavdeling, landbruksavdeling og regional arealdisponering overføres til folkevalgt organ på fylkeskommunenivået. 17 Senterkvinnene Endring Side 12, linje endres til: 2. Fylkesmannsembetet slankes, men opprettholdes. Embetet bør ha kontroll- og tilsynsoppgaver som nå. Side Nord-Trøndelag Endring Side 13, linje 15-20, endres til: (mot 2) overføre makt fra staten til regionnivået. Hvis overføringen av oppgaver til regionnivået blir så omfattende, at det etter en samlet vurdering, taler for større regionale enheter, vil Senterpartiet åpne for dette. Frivillighetsprinsippet legges til grunn. edtak om overføring av oppgaver må gjøres før, eller senest samtidig, med at endret regional inndeling gjennomføres. Den regionale stat må tilpasses tilsvarende. 19 Sogn og Endring Side 13, linje 15, endring i starten av setningen: Fjordane vidareutvikle sterkare folkevalde regionar, samtidig med en ny 20 Sør-Trøndelag Endring Side 13, linje 15, endres til: etablere folkevalgte regioner i etterkant av forpliktende vedtak om en ny og desentralisert oppgave- og maktfordeling mellom staten og Buskerud Endring Side 13, linje 15-16, ny første setning: st ny oppgave- og maktfordeling mellom staten og det regionale nivået må avklares før det tas beslutning om de geografiske grensene for det regionale nivået. Endring av grenser. 22 estfold Endring Side 13, linje 15-16: innen 2009 etablere sju til ni folkevalgte regioner basert på dagens fylkeskommunale inndeling. Parallelt og etter hvert må en ny oppgave- og maktfordeling mellom stat og det regionale nivå etableres. Endring av grenser 23 Kåre Hanken Endring Side 13, linje 15-20, endres til etablere færre folkevalgte regioner med ny oppgave- og maktfordeling mellom stat, kommuner og de nye nivåene. De nye regionene må oppleves som naturlige med hensyn til identitet, samferdsel, næringsgrunnlag og kultur, og etter størst mulig regional enighet. de nye regionene blir valgkretser til Stortinget. 24 Sogn og Side 13, linje 17, ny setning etter fylker : (mot 3)

4 Fjordane Rådgjevande folkerøysting bør nyttast for å få større engasjement mellom folk, og for å gje Stortinget eit betre beslutningsgrunnlag. 25 Buskerud Endring Side 13, linje 55: Stryk forvaltningen av, slik at punktet lyder: sikre nasjonal råderett over naturressursene våre. R 26 Sogn og Fjordane Endring Side 14, linje 51, endring: Endre mennesker til enkeltmenneske. Side 14 Side Kåre Hanken Endring Side 16, linje 12, punktet endres til: redusere kostnadene med å få prøvet en sak for retten, og utvide adgangen til å søke om fri rettshjelp i forhold til betalingsevne. 28 Sogn og Fjordane Endring Side 16, linje 17, erstatt ikke utvide med vere restriktiv med, slik at punktet lyder: vere restriktiv med adgangen til romavlytting og telefonavlytting 29 Sogn og Fjordane Side 16, linje 19, tillegg: ikke tillate videoovervåkning av innsatte i politiets varetekt utan særleg definert grunnlag. Side Sogn og Fjordane Erstatte Side 18, linje 2, erstatte privatiserte med fristilte. R 31 Sogn og Fjordane Side 18, linje 26, ny setning: R.avstandene i Noreg gir. Det skal skje gjennom ein massiv satsing på vegbygging som vil redusere reisetid og tiltak som kompenserer for ekstra kostnader. En differensiert Trygve Magnus S. edum Side 18, linje 56, ny setning: tomteareal som gir bolyst. God plass og mye areal er et av bygdas store konkurransefortrinn i kampen om å få flere innbyggere. Senterpartiet ønsker å gjøre det enklere å fradele store og attraktive tomter. Infrastruktur som gir kort reisetid.. Side Rogaland Erstatt side 19 linje 19: Erstatt tar høyde for med sikrer R 34 Sogn og Fjordane Side 19, linje 42, ny setning: Noreg har eit stor unytta handlingsrom både innafor den breie distriktspolitikken sektorane og den smale bedriftspolitikken (bedriftsretta verkemiddel). 35 Sogn og Fjordane Side 19, linje 50, ny setning: Distriktspolitiske målsetjingar må på nytt nedfellast i dei ulike sektorane. 36 Oslo og Morten Edvardsen Side 21 Stryking Side 21, linje 11-12, stryk leddsetning med særlig fokus på utbedring og bygging av vei R R R

5 Side Sogn og Fjordane Endring Side 22, linje 14 endres til:.for å ha eit godt utbygd kollektivtilbod. R 38 Østfold Stryking Side 22, linje 28: stryk gratis ferge på riksvegnettet 39 Sogn og Fjordane Endring Side 22, linje 28, endring: Intensivert vegbygging, vegvedlikehald og rassikring, gratis ferje på fylkes- og riksvegnettet, godt mobilnett, høghastigheitsnett og satsing på kollektivtrafikk må vere hovudpunkta i ei storstasting på samferdsle. 40 Nordland Side 22, linje 35, nytt utfordringspunkt: R Gratis ferje på fylkes- og riksveinettet 41 Nordland Endring Side 22, linje endres til: Senterpartiet går inn for en nasjonal dugnad for å sikre en mer offensiv samferdselssatsing. Bevilgningene økes til 10 milliarder pr år i en tiårs periode. idere må det bli en sterkere lokal styring i forhold til hvordan midlene skal brukes. 42 Nordland Endring Side 22, linje 49, endring:..dette fylkesveier og riksveinettet, inklusiv stamveinettet R Side Nordland Side 23, linje 3, tilføyelse: Ut fra prinsippet om at statlige investeringer skal spres i hele landet, må fordelingsnøkkelen ses på. 44 Erik Lahnstein Erstatt Side 23, linje 4-8 erstattes med: Senterpartiet mener at nye vegprosjekter i hovedsak skal finansieres over offentlige budsjetter, og er skeptisk til en utvikling der enkelte prosjekter er basert på urimelig høye bompengeavgifter. I distriktene er alternativene til privatbilen ofte begrenset, og de lokale miljøproblemene av bilbruken marginale. Det er derfor uheldig med så høye bomavgifter at bruken, og dermed nytten av et nytt vegprosjekt, går ned. I de største byene er det flere som kan velge å reise kollektivt, og en fortsatt økning i biltrafikken skaper køer og store miljøproblemer. Senterpartiet mener derfor det er riktig å videreutvikle et system økt direkte brukerfinansiering i de største byområdene, fortrinnsvis gjennom vegprising eller bompenger, for å bedre fremkommeligheten for alle reisende og redusere miljøbelastningene. Geografisk avgrenset bensinavgift kan også være et alternativ. 45 estfold Stryking Side 23, linje 6-8: Stryk setningene Bompenger kan være, og Geografisk avgrenset bensinavgift 46 Østfold Endres Side 23, linje 8 endres til: 47 Sogn og Fjordane Endring bensinavgift kan være et annet alternativ. Stryk resten av setningen. Side 23, linje 8, endring: Sett punktum etter bomringar. R

6 48 Sogn og Fjordane Red. endring Side 23, linje 11 og 12, Stryk setninga Senterpartiet ynskjer å auke og ta inn som punkt på linje Buskerud Endring Side 23, linje 15 endres til: gjennomføre et økonomisk krafttak overfor vedlikehold og nyinvestering på fylkes- og riksveger slik at folk over hele landet opplever en moderne vegstandard i løpet av kommende 4-års periode. 50 Hordaland og Endring Side 23, linje 15, endrast til: Sogn og auke satsinga for å møte det store behovet vi står overfor både når det gjeld vedlikehald og Fjordane nyinvesteringar på veg. 51 Nordland Endring Side 23, linje 15 bevilge 6 milliarder kroner ekstra årlig for å møte et store. 52 estfold Erstatte Side 23, linje trappe opp bevilgningene med tre milliarder pr år i forhold til 2005-nivå for å møte det store behovet vi står overfor både når det gjelder vedlikehold og nyinvesteringer i veg. 53 Hordaland og Sogn og Fjordane Endring Side 23, linje 17, endra start på punktet: det skal øyremerkast to milliardar kroner årleg til rassikring av farlege vegstrekningar både på Cecilie Hansen Side 23, linje 18 R samt sikre penger til brøyting for å unngå nattestengte veger. 55 Erik Lahnstein Stryking Side 23, linje foreslås strøket, da hensynet menes ivaretatt i ovenstående endringsforslag, (se Lahnstein til side 23, linje 4-8.) 56 Programkomiteen Endring Side 23, linje endres til R gå imot nye bompengeprosjekter som ikke bygger på lokale initiativ. 57 Rogaland, Hordaland og Endring side 23, linje 23: Endre bensin til drivstoff. R Sogn og Fjordane 58 Rogaland Side 23, linje 24, nytt punkt: statlige ferje- og båtsubsidier skal kunne nyttes til å realisere prosjekt som avløser ferjesamband. 59 Sogn og Fjordane Side 23, linje 24, nytt punkt: nytte midlar frå ferjeavløysingsprosjekt til delfinansiering av vegprosjekt i distrikta. 60 Nordland Side 23, linje 24, nytt punkt Det må gjeninnføres en ordning der staten deltar i finansieringen av større fylkesveiprosjekter. 61 Cecilie Hansen Side 23, linje 24 nytt punkt satse på E 6. E6 tas ut av Nasjonal Transportplan, og gis egne bevilgninger for en kraftig opprustning. 62 Sogn og Fjordane Endring Side 23, linje 36 og 56, endring: R R

7 Trygt heim for ein femtilapp. 63 Buskerud Endring Side 23, linje 41 endres til: styrke kollektivtilbudet over hele landet Side Sogn og Fjordane Endring Side 24, linje 5, endring: Sett punktum etter nybygging og stryk resten av setninga. 65 Sogn og Side 24, linje 12, nytt kulepunkt: Fjordane Sikre god informasjon for alle både til og på haldeplassar, kaier, stasjonar og så vidare gjennom heile transportsystemet. Kontraster, ledelinjer og lydinformasjon for blinde og svaksynte, og visuell informasjon for døve og høyresvake. Universell utforming heile vegen. 66 est-gder Side 24, linje 12, nytt prikkpunkt: 67 Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Tilgjengeligheten for rullestolbrukere ved kollektivtransport må bedres. Side 24, linje 13, nytt avsnitt: Sjøvegen - ein viktig del av transportnettet For Kyst- Noreg er sjøvegen ein viktig del av transportnettet. Om lag 40 % av all godstransport, går i dag på kjøl. Sjøtransport er eit miljøvenleg alternativ til transport på veg, og det er difor viktig å legge til rette for at meir gods kan flyttast frå bil til båt. R R Dersom dette skal bli ein realitet, må det leggjast til rette for gode overgangar mellom dei ulike transportmidla. Sjøtransporten har dei seinare åra fått ein auke i talet på nye og auka gebyr og avgifter i statlig og kommunal regi. Dette kan true sjøfarten si konkurranseevne overfor transport på veg og i lufta. Også denne transportåra må sikrast betre enn ein ser i dag, og det må leggjast til rette for at transport på kjøl vert ein naturleg del av infrastrukturen. Senterpartiet vil: ha ei samla vurdering av alle gebyr og avgifter innan sjøtransporten, i lys av målsetjinga om at sjøtransporten skal ha like vilkår med transport på land. auka løyvingane til merking og utbetring av leia. arbeide for at Stad skipstunnel vert ein realitet Fiskerihamner: Senterpartiet vil understreke verdien fiskerihamnene har for næringsverksemd og busetting langs kysten. Fiskerinæringa er ei av Noregs mest verdifulle næringar, gode fiskerihamner er ein føresetnad for auka verdiskaping og foredling av fiskeråstoffet.

8 Senterpartiet vil: auka løyvingane til fiskerihamneanlegg. 68 Oslo og Morten Edvardsen Side 24, linje 19, ny setning: En vekst i volum og hyppigere avganger må legges til grunn for dimensjoneringen av framtidas banenett. 69 Nordland Side 24, linje 22, tillegg: I tillegg til pendlertilbud rundt de store byene, er det viktig at det også blir satset på langdistansetog innrettet mot persontransport. Minstekrav på våre hovedbanestrekninger må være dag- og nattog av en standard som gir tilfredsstillende tilbud til de ulike grupper av reisende. 70 Buskerud Endring Side 24, linje 31 endres til: Gjennomføre et økonomisk krafttak overfor vedlikehold og nyinvestering av jernbanestrekninger slik at saktekjøringsstrekningene fjernes, samt at punktlighet fremmes og kapasitet økes. 71 Oppland Endring Side 24, linje 31 Ta ut kronesummer. En milliard ekstra i.f.h.t. hva? 72 estfold Erstatte Side 24, linje 31 trappe opp bevilgningene med fire milliarder pr år i forhold til 2005-nivå til utbedring og utbygging av jernbane. 73 Hedmark Side 24 linje 33: fortsette elektrifiseringen av jernbanen og gjøre forsøk med bruk av gass og biodrivstoff på togstrekninger med dieseltog. 74 Nordland Endring Side 24, linje 34, endres til: For å legge til rette for best mulig ressursutnytting og bosetting i Nord-Norge, er det nødvendig med en utvikling av Nordlandsbanen og gode forbindelser østover. Senterpartiet ønsker å utrede muligheten for en forlengelse av Nordlandsbanen nordover via Sverige fra Mo i Rana og starte planlegging av jernbane mellom Narvik og Tromsø. 75 Oppland Endring Side 24, linje 35 endres til: bygge høgfartsbaner mellom de store byene, samt Oslo Stockholm. 76 Oslo og Morten Endring Side 24, linje 35, endres til: Edvardsen umiddelbart starte utredning av høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen. 77 Oslo og Morten Side 24, linje 37, nytt punkt: Edvardsen sikre daglige togavganger mellom Oslo og Stockholm og Oslo og København. 78 Oslo og Morten Side 24, linje 38, nytt punkt: Edvardsen utrede bilateralt samarbeid om jernbaneutbygging mellom Kirkenes og Murmansk, som en R R nses innarbeidd på linje (mot 1) (mot 1) R

9 del av en aktiv nordområdepolitikk og nysatsing på næring, handel og turisme i Finnmark. 79 Cecilie Hansen Side 24, linje 37, nytt punkt Jobbe for jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Nikel, for å knytte Norge opp mot jernbanenettet i Russland. 80 Oppland Side 24, linje 37, nytt punkt: koble sammen jernbanestrekninger som det er naturlig å knytte til hverandre. 81 ust-gder Side 24, linje 37, nytt punkt: rbeide for å få realisert en moderne jernbane mellom Oslo og Stavanger innen Buskerud Side 24, linje 47 nytt punkt Trygge flyovervåkning i Sør-Norge gjennom at INORs kontrollsentral i Røyken opprettholdes. 83 Østfold Endring Side 24, linje endres til: Sikre rimelige billettpriser i de deler av landet som er avhengig av fly på grunn av store avstander. Resten av punktet strykes. 84 Kåre Hanken Endring Side 24, linje 54-56, endres til: tilrettelegge avgiftssystemet slik at det blir reell konkurranse i luftfarten samtidig som overkapasiteten reduseres av miljøhensyn. Side Nordland Endring Side 25, linje 40, endres til: Maksimaliseringen av prinsippet om ingen drepte eller livsvarig skadde i trafikken må legges til grunn for prioriteringene innen samferdselssektoren. 86 Østfold Side 25, linje 43 nytt avsnitt: Tryggere fotgjengere ed fordeling av rammene til samferdselsformål, er det fortsatt bare smuler som benyttes på myke trafikanter. I våre lokalsamfunn er det alt for mange vegstrekninger der det er livsfarlig for folk å ferdes. Utbedring av veger uten at de myke trafikantene er ivaretatt, fører til at bilene kan kjøre fortere mens fotgjengere og syklister presses vekk. I en tid der barn må få tilrettelagt kroppsøving i skoletiden for å motvirke fedme og fysisk forfall er det et paradoks at det samtidig er umulig å bevege seg til/fra skole og barnehage. Senterpartiet vil: bygge gang-/sykkelveger for å sikre trygg ferdsel 87 Nordland Endring Side 25, linje 46, endres til: Senterpartiet vil i framtida ikke akseptere alvorlige ulykker i trafikken. 88 Nordland Endring Side 25, linje 48, endres til.skader som gir varige helsetap, skal minimaliseres R R R R R nses innarbeidd side 25, linje 45 til side 26, linje 18. R R

10 Side Buskerud Stryking Side 26, linje 12 strykes 90 Programkomiteen Endring Side 26, linje 12 endres til (tilsv. formulering som på side 88, linje 20): R redusere avgiftene på nye biler for å få en mer trafikksikker bilpark 91 Nordland Endring Side 26, linje 17 endres til.. må snarest etableres en seilingsled på minimum 30 nautiske mil fra kysten R 92 Østfold Side 26, linje 19 nytt kulepunkt: oppgradere og forsterke kystradarkjeden R 93 Buskerud Endring Side 26, linje 37 endres til: økonomisk stimulere hydrogen som alternativt drivstoff til bruk i transportmidler 94 kershus Side 26, linje 43, nytt punkt: opprettholde de gunstige avgiftsreglene, tillatelsen til å kjøre i kollektivfelt og gratis parkering som gjelder for el-biler. 95 kershus Side 26, linje 43, nytt punkt: R EU har ei målsetting om at hydrogendrivstoff skal ha en markedsandel på 2 % innen 2015 og 5 % innen Med utgangspunkt i våre store naturgitte fornybare energiressurser bør vi sette oss et overordnet nasjonalt mål som er mer ambisiøst enn EU sitt. Det bør settes et krav om at minst 1 % av salget av nye kjøretøy er nullutslippskjøretøy innen kershus Side 26, linje 43, nytt punkt: R hydrogenbiler bør få samme avgiftsfritak som el-biler. 97 kershus Side 26, linje 43, nytt punkt: R det offentlige bør gå foran i overgangen til å bruke mer miljøvennlige kjøretøy. For transportoppgaver som utføres av det offentlige eller på oppdrag for det offentlige må det settes krav om lave utslipp. Dette må blant annet gjelde for bussruter. 98 kershus Red. De to siste kulepunktene om biodrivstoff på side 52 bør gjentas på side Programkomiteen Red. Side 26, linje 45, overskriften endres til: Posttjenester, mobilnett og breiband i hele landet R dersom 105 vedtas. Side Sogn og Fjordane Endring Side 27 linje 15 endring: Endre distrikta til heile landet. 101 Buskerud Side 27, linje 31, tillegg høyhastighetsnett (6 Mbs) innen Sogn og Side 27, linje 31, tillegg: Fjordane høyhastighetsnett innen Buskerud Endring Side 27. linje 33 endres til: Tilrettelegge de økonomiske midler til stat og kommune eller offentlig heleide selskap slik at alle husstander uansett beliggenhet får tilgang til samme framtidsretta høyhastighetsnett R

11 104 Trygve Magnus S. edum (6Mbs) til samme årlig avgift. Side 27, linje 34, nytt punkt: Ha en statlig plan for utbygging av bredbånd som sikrer at det i områder der det ikke er kommersielt forsvarlig med bredbåndstilknytning får dette i løpet av stortingsperioden. 105 Nordland Side 27, linje 35 nytt avsnitt: Mobiltelefoni I dag har langt fra alle gode forhold for bruk av mobiltelefon. Spesielt gjelder dette spredt bebygd strøk, både på kysten og i fjellbygdene. Dette er en ulempe for næringsutøverne og i tillegg en sikkerhetsrisiko. til fordel for forslaget over 106 Rogaland, Hordaland og Endring Senterpartiet vil Bidra til utbygging av mobilnettet i de områder der dekningen er for dårlig. Side 28 Side 28, linje 7, endre slutten av linja til: av entreprenørskap og etablerarvilje, infrastruktur og verdiskaping Sogn og Fjordane 107 Rogaland Side 28, linje 35, nytt avsnitt: En grunnleggende forutsetning for å legge til rette for utviklingen av næringslivet i hele landet er en kvalitetsmessig god og funksjonell offentlig infrastruktur alt fra helse-, omsorgs- og utdanningsinstitusjoner og kultur til veier, kollektivtransport og elektroniske kommunikasjonssystemer. Side Sogn og Fjordane Stryking Side 29, linje 7, stryk: god tilgang på. R 109 Sør-Trøndelag Side 29, linje 15, nytt punkt: å føre en ansvarlig politikk som fører til en lav rente, en lav inflasjon og en stabil kronekurs. 110 Rogaland, Stryking Side 29, linje 49-50: Strykes. Hordaland og Sogn og Fjordane 111 Tor Erik Baksås Endring Side 29, linje 51: kunnskapsbedrifter endres til bedrifter. (mot 1) R R Side Nordland Side 30, linje 17, ny setning etter Innovasjon Norge : De kommunale næringsfondene skal styrkes gjennom denne satsingen. Det forutsettes 113 Buskerud Endring Side 30, linje sett punktum etter distriktene slik at punktet avsluttes slik:.. investeringsfond for tidligfase og såkorn i distriktene. (mot 1)

12 114 Sogn og Fjordane Endring Side 30, linje 23, endring: Bytt venturekapital med risikokapital. 115 Nordland Endring Side 30, linje 24 endring til: Sette av 20 milliarder kroner i kapitalbase til regionale og kommunale næringsfond. 116 Telemark Side 30, nytt punkt linje 25-26: Senterpartiet vil opprette en gründerbank i regi av Innovasjon Norge, som bidrar med kapital og rådgivning. 117 Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Side 31 Endring Side 31, linje 30, erstatte hindre med lage strategiar som motverkar utflytting av. R Side est-gder Endring Side 33, linje 29: Selvstendig næringsdrivende kvinner bør ha lik rett til trygdeytelser ved graviditet, fødsel og omsorg for barn som kvinner i offentlig sektor. 119 estfold Endring Side 33, linje 53 (foreslås endret til): Landbrukspolitikken skal utformes både for å gi landbruksnæringa forutsigbare rammebetingelser og utviklingsmuligheter, samt ivareta samfunnets behov for distriktspolitikk. Side Oppland Endring Side 34, linje 38, endres til: Ta vare på og utvikle et levende kulturlandskap. 121 estfold Side 34, linje 54 Norge bør ikke tilpasse seg en eventuell ny WTO-avtale før avtalen er ferdigforhandlet og overgangsordningene er vedtatt, ellers vil vår posisjon svekkes. Side Buskerud Side 35, linje 18 nytt: etablere ett års beredskapslager for matkorn 123 Ola T. Heggem Endring Side 35, linje 32: Stryk kan forsterke stordrift slik at setningen lyder: Senterpartiet vil ikke gi støtte til ordninger som fører til ny overproduksjon. 124 estfold Endring Side 35, linje 32: Erstatt kan forsterke stordrift med industrielt landbruk slik at setningen lyder: Senterpartiet vil ikke gi støtte til ordninger som kan gi industrielt landbruk eller føre til ny overproduksjon. 125 Telemark Endring Side 35, linje 38-39: Setningen Samdrift skal kreve en viss andel av arbeidsinnsats fra den enkelte strykes Side 36 R R R R (mot 2) (mot 2)

13 126 Buskerud Side 36, før linje 2, nytt punkt: styrke inntektsmulighetene kraftig for alle yrkesutøvere i jordbruket, bl.a. ved at den årlige effektiviseringsgevinsten beholdes i næringa. 127 estfold Endring Side 36, linje 12 Sett punktum etter inntektsgrunnlag. Stryk resten av punktet. 128 estfold Side 36, linje 16 nytt punkt: at jordbruket selv fortsatt skal ha ansvaret for markedsreguleringen. 129 Buskerud Side 36, linje 16, nytt punkt: ha en organisering av matvaremarkedet slik at primærprodusentenes markedsmakt styrkes. 130 kershus Side 36, linje 16, nytt punkt: sikre grunnlaget for videreutvikling av landbrukssamvirket 131 Senterkvinnene Side 36, linje 16, nytt punkt: * sikre landbrukssamvirket som omsetningssystem 132 Senterkvinnene Side 36, linje 17, nytt punkt * sikre landbrukssamvirkets rolle i markedsreguleringen innen omsetning av landbruksproduksjon 133 Buskerud Side 36, linje 17, nytt punkt arbeide for en organisering av tømmermarkedet slik at det blir en realprisvekst på tømmer til skogeier. 134 Buskerud Side 36, linje 48 nytt punkt: endre rammebetingelsene slik at det i landets grasområder blir lønnsomt å bruke jorda til grasdyrking. Side Østfold Endring Side 37, linje Stryk de to midterste setningene slik at avsnittet lyder: Den private eiendomsretten er svekket gjennom en lang rekke beslutninger de senere årene. Senterpartiet vil arbeide aktivt for å fjerne tomtefesteloven på sikt. 136 Ola T Heggem Endring Side 37, linje 17, endres til ha et regelverk som gjør det mulig med en mer fornuftig praktisering av boplikten i kommunene. 137 Trygve Magnus S. edum 138 Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 139 Trygve Magnus S. edum Endring Endring Side 37, linje 17, endres til videreføre boplikten som et viktig styringsverktøy Side 37, linje 26, endring: Både dyrka og dyrkbare areal, i pressområda, må få eit sterkare vern Side 37, linje 30, nytt punkt: gjøre det enklere å fradele hus og tomter fra landbrukseiendommer. (mot 2) (mot 3)

14 140 estfold Endring Side 37, linje 47 endres til: R ikke avvikle norsk småskalalandbruk 141 Nord-Trøndelag Stryking Side 37, linje 50, strykes (mot 1) Side Ola T. Heggem Side 38, linje 45 (i tillegg til det som står): R skogindustrien som kombinerer lønnsomhet, miljøhensyn og framtidig ressursgrunnlag. 143 DISSENS fra Lars Peder Brekk og Per Jordal Stryking Side 38, linje strykes (om Statskog) (mot 2) Side Oppland Stryking Side 39, linje strykes. (mot1) 145 Senterungdommen Endring Side 39, Linje 15-16, endre til: (mot1) videreføre en makeskifteordning med sikte på bruk av statens skoger, skoger eid av Opplysningsvesenets fond og kjøp av private skogarealer til makeskifte 146 Oppland Endring Side 39, linje 13 endres til: (mot 1) verne unike biotoper, og gi full erstatning for areal som blir vernet eller midlertidig vernet etter naturvernloven. ( verne unike biotoper hentes fra linje ) 147 Senterungdommen Side 39, Linje 17, nytt punkt: videreføre ordningen med frivillig vern i samarbeid mellom Miljøverndepartementet, Skogeierforbundet og de enkelte fylkene gjennom samarbeidsorgan der alle parter er representert, og der man i størst mulig grad vurderer alternativer til vern. 148 Senterungdommen Side 39, Linje 17, nytt punkt: endre ordningen med midlertidig vern slik at skog ikke kan vernes midlertidig i mer enn ett år 149 Sogn og Fjordane Side 39, linje 17, nytt punkt: gjeninnføre fiskefond til kultivering av fiskevatn og elvar. 150 Senterkvinnene Side 39, linje 17, nytt punkt: videreutvikle Statskog med ytterligere vektlegging av friluftsliv og tilbud til allmennheten i samspill med allmenningsstyrene og lokale myndigheter. R Side Sogn og Fjordane Endring Side 41, linje 25, endring: over tid tildele større delar av totalkvoten til kystflåten ved auke av norske kvotedelar i avtaler med andre land. 152 Programkomiteen Side 41, linje 27, tillegg:.føringsordninger og mottaksstasjoner der det ikke er andre alternativer for levering. 153 Sogn og Endring Side 41, linje 29, endring:

15 Fjordane stanse utviding av strukturordningane og den ukontrollerte nedbygginga av fiskeflåten. Lage målsettingar om minste tal fartøy i innafor kvar størrelse og fartøygruppe. 154 Programkomiteen Side 41, linje 29, tillegg: avvikle muligheten for salg av kvoter og rettigheter, for å unngå den ukontrollerte nedbyggingen av fiskeflåten. Det må fastsettes mål for minste antall fartøy innenfor hver størrelse og gruppe. 155 Sogn og Fjordane Endring Side 41, linje 36, endring: sikre at delar av kvotar som vert frigjorde 156 Programkomiteen Side 41, linje 37, tillegg: og brukes til rekrutteringskvoter eller sikring av driftsgrunnlaget for de fartøyer som ikke allerede har et rimelig kvotegrunnlag. 157 Hordaland og Side 41, linje 43, nytt punkt: Sogn og Fjordane gje fiskeflåten same skatteordning som off-shore flåten. 158 Programkomiteen Endring Side 41, linje 55-57, endres til:.langs hele kysten. Nye konsesjoner bør være vederlagsfri fra statens side, mens kommunene som stiller sine arealer til disposisjon for oppdrettsnæringen kan ta en rimelig leieavgift for konsesjonsarealet. Tilgangen på risikokapital.. Side Programkomiteen Side 42, linje 7, tillegg: Eventuelt nye konsesjonsrunder bør primært ha som målgruppe å styrke små og mellomstore aktører. 160 Programkomiteen Side 42, linje 11-12, tillegg sikre gode og stabile handelsavtaler med de land som importerer norsk oppdrettsfisk og sette inn en storoffensiv for å fjerne tollmurene i potensielle importland over hele verden. WTO må benyttes aktivt til å sikre bedre markedsadgang. 161 Programkomiteen Endring Side 42, linje 16-17, endres til: innføre rimelige miljøkrav og krav til rutiner ved oppdrettsanlegg, for å sikre at ikke fisk rømmer. 162 Programkomiteen Endring Side 42, linje endres til.skal kunne kreve en begrenset arealavgift av produksjon over et visst volum. Dette betinger at konsesjonene blir vederlagsfri fra statens side. Side Programkomiteen Endring Side 43, linje endres til: tilrettelegge for sjøverts transport på hurtiggående skip, for å kunne bringe marine produkter til kontinentet raskere, og med reduserte miljøutslipp til konkurransedyktige priser. R R R R

16 Side Sør-Trøndelag Side 44, linje 54, nytt punkt: sikre en god bergingsberedskap langs kysten. Side Telemark Side 45, linje 23 nytt punkt opprette regionale ordninger gjennom Innovasjon Norge for å gjøre det enklere å få støtte til kulturbasert næring. 166 Nordland Endring Side 45, linje 33-34, endres til: satsingsområde. Turistlandet Norge kan øke sin popularitet gjennom det Europa og Side Oppland Side 46, linje 7 - forslag til nytt kulepunkt.: ha egen statsråd med ansvar for reiseliv og merkevare Norge. Side Nordland Endring Side 48, linje 36, endres til: - sikre et fortsatt off. eierskap til vannressursene i tråd med Hjemfallsutalgets mindretallsforslag og EØS regelverks forståelse av hjemfall til off. eier dvs. kommune, fylkeskommune og stat. 169 Buskerud Stryking Side 48, linje 45 strykes Side Oslo Side 49, linje 18, ny setning: Dette er ikke forenlig med økt oljevirksomhet i Barentshavet og i Lofoten. 171 Nord-Trøndelag Side 49, linje 35-36, tillegg i setningen: Teknologien for CO 2 -håndtering er tilgjengelig, men den er ny og ikke kommersiell i dag, noe som medfører ekstra risiko og kostnader for utbygger. Side Telemark Stryking Side 50, linje 7 12 må strykes dersom partiet går inn for oljeboring i Barentshavet. 173 Sogn og Fjordane Endring Side 50, linje 17, endring: utanfor Lofoten og esterålen skal det ikkje føregå. 174 Kåre Hanken Side 50, linje 47: bedre rammevilkår for bruk av CO 2 som trykkstøtte til mer oljeutvinning på sokkelen,. R 175 Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Endring Side 50, linje 51 endrast til: satse sterkare på bruk av gass både i eksisterande og nye verksemder. Side Erik Lahnstein Erstatt Side 51, linje 1-2, erstattes med: R R (mot1) R (linje 42-43) R R

17 utrede hvordan man kan få en kostnadseffektiv distribusjon av gass til flest mulig steder langs norskekysten. 177 Cecilie Hansen Side 51, linje 8, nytt punkt innføre en ressursavgift av oljeutvinning i Barentshavet som skal kanaliseres til et næringsog kompetansefond som disponeres på fylkesnivå i Finnmark. 178 Opprinnelig DISSENS fra Erlend Fuglum Side 51, linje endres til: ikke åpne for økt oljevirksomhet i Barentshavet. Erlend Fulgum støtter nå forslag 180, men andre kan kreve hans opprinnelige forslag opprettholdt i og med at det er en dissens i programforslaget. 179 Sogn og Endring Side 51, linje 10-11, endres til Fjordane ikkje opne for auka oljeverksemd i Barentshavet før oljeselskapa har utvikla teknologi for absolutt 0-utslepp. 180 Trygve Magnus S Endring Side 51, linje 8, nytt punkt edum ikke åpne for økt petroleumsaktivitet i Barentshavet i løpet av stortingsperioden. Hensynet til de store fiskeriressursene, det sårbare arktiske miljøet og våre klimaforpliktelser er bakgrunnen for dette. Det er viktig at man får på plass en helhetlig forvaltningsplan for området. 181 Erik Lahnstein Endring Side 51, linje 8, nytt punkt at en eventuell økning av petroleumsaktiviteten i Barentshavet må være basert på en gjennomarbeidet plan for utnyttelse av ressursene i området. Dette innebærer at en helhetlig forvaltningsplan må foreligge, hvor fiskeri- og miljøinteressene ivaretas. De mest sårbare områdene må sikres som petroleumsfrie soner. En økning i aktiviteten i Barentshavet må skje innenfor forpliktelsene Norge har til å redusere utslippene av klimagasser. 182 Senterkvinnene Side 51, linje 12, nytt punkt: vurdere petroleumsfrie soner når den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten Barentshavet blir framlagt. Side 52 (mot 1) som tillegg til komiteens flertallsforsl ag (l ) 183 Kåre Hanken Stryking Side 52, linje 25 til 27 strykes (mot 2) 184 Rogaland, Stryking Side 52, linje strykes (mot 2) Hordaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag 185 Rogaland, Stryking Side 52, linje 27strykkes (mot 2) Hordaland og Sogn og Fjordane 186 kershus Endring Side 52, linje endres til: R

18 innføre bunnfradrag på elavgift ved salg av strøm til husholdningskunder. 187 estfold Endring Side 52, linje 33-34, endres til: (mot 2) at plan- og bygningsloven må gi kommunene mulighet til å fastsette infrastruktur for vannbåren varme i nye bygg. 188 estfold Stryking Side 52, linje 41 strykes 189 estfold Stryking Side 52, linje 43 strykes 190 Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Side 52, linje 45, nytt punkt: utvikle og innføre individualisert tovegskommunikasjon mellom straumleverandør og forbrukar som mellom anna sikrar redusert forbruk og utjamning av effektuttak gjennom døgnet. Side Sør-Trøndelag Side 54, linje 10: gå imot bruk av atomkraft i Norge og arbeide for reduksjon av atomkraft internasjonalt. 192 Kåre Hanken Endring Side 54, linje 11 til 12, endres til at Norge skal fortsette å gi Sentral- og Øst-Europa faglig bistand for å fjerne/destruere sivile og militære atominstallasjoner som kan være en alvorlig miljøfare. 193 Telemark Stryking Side 54, linje 31-34, stryk: Senterpartiet mener et system for [ ] enkelt land får handle. 194 Ivar igdenes Stryking Side 54, linje 32-34, stryk setningen: Dette forutsetter imidlertid et godt regelverk som blant annet setter et tak for hvor mye hvert enkelt land får handle. 195 Senterungdommen side 54, linje 38, tillegg: En størst mulig grad av CO 2 -utslippene bør søkes innarbeidet i kvotesystemet. 196 Senterungdommen side 54, linje 38, tillegg etter gasskraftverk : lle kvoter bør i utgangspunktet auksjoneres ut. Siste setning på samme linje strykes. Side Oslo Erstatt Side 56, linje 16-19, stryk avsnittet og erstatt med: Senterpartiet mener det er riktig å begrense motorisert ferdsel i utmark og på fjellvann. 198 Oslo, estfold, Telemark og Sør- Trøndelag Stryking Nasjonale retningslinjer er nødvendige for å sikre dette. Side 56, linje 49, stryk punktet edtas forslaget innebærer det at også linje ( For å markere at [ ] til og med et nyopprettet direktorat for fjellforvaltning. ) utgår. 199 Nordland Side 56, linje 51, nytt punkt: av-verne områder der en finner naturforekomster av nasjonal betydning. ed eventuelle inngrep avsettes det midler for å re-vegetere området eller endt drift R (mot 1) (mot 4)

19 Side Nordland Endring Side 57, linje 23, endres til Kongekrabben er en fremmed art som ikke hører hjemme i norsk fauna og bør nedfiskes. 201 Helga B. Kristiansen Erstatte Side 57, linje 45 strykes Erstattes med: En ansvarlig rovdyrforvaltning. Side 58 R (ta inn punkt fra side 40, linje 28) R 202 Rogaland og Stryking side 58 linje 4: Stryk punktet estfold 203 Nordland Endring Side 58, linje 3-5, erstattes med: beholde bærekraftige bestander av rovdyr, under forutsetning av at det i områder med konflikt mellom næringsvirksomhet/rovdyr utvikles og iverksettes tiltak som minimaliserer konfliktmulighetene. Utgiftene til slike ordninger må bæres av storsamfunnet. 204 Helga B. Endring Side 58, linje 4-5 endres til: Kristiansen sørge for en bærekraftig bestand av bjørn, jerv, ulv og gaupe. 205 Programkomiteen Endring Side 58, linje 4 endres til: R si nei til å bygge opp en egen ulvestamme i Norge. Ulven er ikke en utryddingstruet art, og nærvær av ulv skaper større problemer for næringsvirksomhet og bosetting i de områdene den har etablert. 206 Sør-Trøndelag Endring Side 58, linje 4: erstatte punktet med: R ikke gjeninnføre faste ulvestammer i Norge. 207 estfold Endring Side 58, linje 5 endres til redusere bestandene av ulv, bjørn, gaupe og jerv til et bærekraftig nivå. 208 Programkomiteen Endring Side 58, linje 5 endres til: ha egne bestander av jerv og gaupe, men størrelsen på disse må kunne reguleres ut fra lokale hensyn, slik at det ikke blir for store ulemper for beiting og annen bruk av utmarka. reduseres det svært høye bestandsmålet som er vedtatt for bjørn, slik at bjørnebestanden ikke øker utover dagens nivå. 209 estfold og Stryking Side 58, linje 6: Stryk punktet Helga B. Kristiansen 210 Sør-Trøndelag Endring Side 58, linje 10, endres til: sikre nødvendige bevilgninger til forebyggende tiltak og erstatninger. 211 Senterungdommen Side 58, linje 12, nytt punkt: utrede konsekvensene redusert utmarksbeite har på det biologiske mangfoldet R (se side 57, linje 49-50)

20 212 Helga B. Kristiansen Side 58, linje 12, nytt punkt: når det gjelder selve forvaltningsbiten, skal ansvaret falle i hendene på utdannede og kvalifiserte naturforvaltere, utsendt av offentlige etater. 213 Nord-Trøndelag Endring Side 58, linje 12 nytt punkt: åpne for effektivt uttak av skadedyr selv om de regionale bestandsmålene ikke er nådd. Side Sogn og Fjordane Side 60, linje 20, nytt avsnitt: Dei kommunale musikk- og kulturskulane er viktige for born og unge sin moglegheit til utvikling og må sikrast gjennom gode rammevilkår. 215 Nordland Erstatte Side 60, linje 21 Det betyr, erstattes med: Stimulere til 216 Nordland Side 60, linje 37, nytt punkt under Utfordringer Gi støtte til bygdeungdomslag 217 Programkomiteen Endring Side 60, linje 50, endres til Den nasjonale støtten til frivillighetssentralene må økes (FRISM nedlagt ) Side kershus Side 61, linje 35 nytt punkt opprette et Frivillighetsregister som skal sikre et helhetlig offentlig handlingsmønster overfor de frivillige organisasjonene med allmennyttige formål. 219 kershus Side 61, linje 35 nytt punkt 220 DISSENS fra Eli Blakstad, Torunn Hovde Kaasa, Odd rild Kvaløy og Ola Borten Moe gjennomføre tiltak for å rekruttere minoritetsspråklige til frivillig sektor. DISSENS OM RIKSTETRET Side 61, linje 55 til side 62 linje 12 endres til: Som et ledd i regionalisering av kulturproduksjon bør Riksteatret legges ned som egenproduserende institusjon. Riksteatret har gjennom 55 år utviklet kunnskap, interesse og engasjement for profesjonell scenekunst i Norge. Et engasjement som var utgangspunktet for etablering av region og landsdelsinstitusjoner innenfor scenekunst.(det første ble stiftet i 1971.) Dette er regionale miljøer som er med å løfte folks bevissthet om profesjonell kulturproduksjon. Profesjonelle miljøer som må få mulighet til videreutvikling. R R R R (se linje 11) (mot 4) Det er viktig å løfte Norge kulturelt gjennom økt økonomisk satsing på kulturproduksjon. ed å utvikle kulturtilbud lokalt der folk er delaktige, vil det kulturelle nivået i Norge høynes i større grad enn om de samme folkene er passive tilskuere til en gjennomreisende teaterforestilling De mange regioninstitusjonene har ulik kunstnerisk utgangspunkt og innfallsvinkler for produksjon. ed å la dette mangfoldet få utvikle seg vil bredden, variasjonen og den sjangerovergripende nyskapingen i Norge øke. Mangfoldet av tilbudet vil bli bredere. Riksteatrets turnévirksomhet bør ivaretas ved at flere produksjoner fra ulike institusjoner får

21 mulighet til turnévirksomhet. at Riksteatret legges ned som egenproduserende institusjon. (inn på side 63, linje 20) Når det gjelder Rikskonsertene og Riksutstillingene har disse en litt annen funksjon, fordi de i større grad er koordineringsledd, mellom nasjonale, regionale og lokale produksjoner. Senterpartiet mener likevel at det må utarbeides en omstillingsplan der regionale produksjoner utbygges og etter hvert kan erstatte disse institusjonenes funksjoner. Side Østfold Side 62, linje 41 nytt avsnitt: Forsvarets musikkorps er formidler av og samarbeidspartner til profesjonelle konserter, musikkteater og andre sceniske framføringer. De er motorer i lokalmiljøer der musikerne er viktige som lærere, dirigenter og instruktører i amatørmusikklivet. 222 Nord-Trøndelag Endring Side 62, linje Stryk avsnittet fra og med: Senterpartiet ønsker en kulturlov.. og resten av avsnittet. Side Telemark Side 63, linje 13, tillegg: øke festivalstøtten og gi knutepunktstatus for flere festivaler med ulike sjangere 224 Østfold Side 63, linje 20 nytt punkt: at forsvarets fem musikkorps skal bestå 225 Østfold Endring Side 63, linje 38-39: Blant våre mest sentrale kulturminner er landets kirker. Disse er i en dramatisk forfall mange steder og dokumentasjonen av hvilke verdier som står i fare er mangelfull. 226 Oslo Side 63, linje 54-55, tillegg til punktet [ ], og gjeninnføre retten til skattefradrag for vedlikeholdsutgifter til fredete og verna våningshus. Side Oslo Side 64, linje 7, nytt punkt: gå inn for at kulturhistorisk viktige eiendommer i statlig eie ikke selges som investeringssobjekter for private, men blir beholdt og brukt til kulturformål i samarbeid med lokale interesser Side Oppland Endring Side 65, linje 1 (ny innledning): Men vedta forslag til side 63, linje 20 R R, men ta inn punkt fra side 36, linje 6

22 Film er underholdningsindustri, men også en kunstnerisk uttrykksform på linje med andre kunstuttrykk. Film er både kulturpolitikk og næringspolitikk. Fortsett så med opprinnelig linje 2 osv.; Norsk film har opplevd Sett punktum etter film (dvs. stryke om regionale filmfond) 229 Oppland Endring Side 65, linje 6 (etter filmproduksjon ): Stryk siste setning og erstatt med: Det må legges til rette for flere regionale filmfond og en styrking av de fondene som allerede er etablert. Dette er ikke bare viktig for utviklingen, mangfoldet og nytenkningen i norsk filmproduksjon, men også for å bidra til næringsutvikling regionalt. Regionale filmfond må ikke gå på bekostning av et nasjonalt filmfond og må bygges opp gjennom et samarbeid mellom private aktører og statlige og regionale myndigheter. Billettstøtteordningen må endres slik at gode norske filmer blir belønnet, og ikke straffet, for suksess. Side Oslo Endring Side 66, linje 4, endra og utvida punktet: at staten i sterkere grad skal følge opp det grunnlovsfesta ansvaret for samisk språk og kultur. Dette må skje gjennom målrettede tiltak også for de mindre samiske språkene, og gjennom strengere håndtering av relevante konsesjonskrav for allmennkringkasterne. 231 Oslo Side 66, linje 4, leggja til nytt punkt: at staten skal ta ansvar for å sikre kvensk språk og kultur, blant annet gjennom økonomisk støtte til forsknings- og prosjektarbeid med dette formålet. 232 estfold Side 66, linje 14, nytt punkt: at kringkastingsavgiften fjernes 233 estfold Endring Side 66, linje 48 endres til: sikre at NRKs sendinger når ut til alle 234 Sogn og Fjordane Side 66, linje 53, nytt punkt: NRK må stimulere til bruk av dialekt. 235 Oslo Side 66, linje 53, nytt punkt: at konsesjonsinnehaveren for det digitale fjernsynsnettet i Norge skal være forpliktet til å formidle de nordiske allmennkringkasterne gratis, som et ledd i nordisk kulturutveksling og økt nordisk fellesskap. R R R, dersom 232 vedtas. (mot 3) Side Ivar igdenes Stryking Side 67, linje 33-34, stryk punktet 237 Programkomiteen Endring Side 67, linje stryk og ta inn punkt fra side 125, linje 34. R 238 Østfold Side 67, linje 40 nytt prikkpunkt: R

23 styrke idrettsrådene og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner ved at det gis støtte til at organisasjonene kan opprette administrativ koordinatorstilling i kommunene. Side Sør-Trøndelag Side 69, linje 9: nytt punkt: Trondheim skal være kirkehovedstad og ha fast preses. 240 Telemark Side 69, linje 9 nytt punkt: at finansiering av Den norske kirke i de enkelte kommuner skal skje ved en direkte overføring av økonomiske midler fra Staten til kirkelig fellesråd. Dette skal gjelde midler til drift, vedlikehold og investering. 241 Nord-Trøndelag Endring Side 69, linje 24, stryk og drift, slik at punktet lyder: at staten skal overta ansvaret for vedlikehold av middelalderkirker. 242 Buskerud, Endring estfold, Telemark, Sør-Trøndelag og Nordland Side 69, linje 25, stryke vurdere en avvikling av, slik at punktet lyder: avvikle Opplysningsvesenets fond for å frigjøre midler til vedlikehold av landets kirker 243 est-gder Endring Side 69, linje 25 endres til: at avkastningen fra Opplysningsvesenets fond i større utstrekning brukes til vedlikehold av kirkebygg. 244 Oppland og Senterkvinnene Endring Side 69, linje 25, endres til: vurdere bruken av Opplysningsvesenets fond for å frigjøre midler. Side Oppland Endring Side 70, linje en felleskapsskole. Tilrettelegging for private og frittstående skoler går. 246 Oppland Endring Side 70, linje endres til: Senterpartiet ser tilegnelse av grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som en helt nødvendig inngangsnøkkel for all videre læring, så vel faglig som sosialt. v hensyn til demokratiets framtid er det også viktig å sikre alle uansett bakgrunn og ressurser, god basiskunnskap. 247 Rogaland Endring side 70 linje endres til: Det må være et mål at skolen lærer den enkelte elev både å uttrykke seg muntlig og å lese, skrive, regne og inneha digital kompetanse. 248 Oppland Endring Side 70, linje endres til: Med et bredt tilbud av høgskoler og universiteter med forskningskompetanse i hele landet, legger vi et godt grunnlag for høyere utdanning, forskning og nyskaping (mot 3) (mot 3) R R R (mot 4)

24 249 Rogaland, Hordaland og Red. endring edtas forslaget medfører det følgende endring på side 76 linje 45-46: stryk noen få og flere mindre institusjoner med færre og smalere fagmiljø slik at setningen lyder: Det bør fortsatt være en arbeidsdeling innenfor høyere utdanning mellom universitet og høgskoler. Side 70, linje 34-36: Dette punktet må gjentakast under kapittelet om vidaregåande opplæring på side 75. (Kan gjerne gå inn som eige kulepunkt). Sogn og Fjordane 250 Oppland Side 70, linje 42, ny setning: Utviklingen innenfor utdanning og forskning må ses i sammenheng med næringsutvikling og må derfor knyttes tett opp til det regionale folkevalgte nivået. 251 Oppland Stryking Side 70, linje 43-44: Stryk setningen. Det er nevnt før og nevnes seinere. Blir for bastant i en kommunehverdag som er hardt presset økonomisk. 252 Rogaland Endring Side 70 linje 52: Erstatt God med ariert R R (mot 3) R 253 DISSENS fra Lars Peder Brekk og Per Jordal Helhetlig endrings forslag Side 71 Side 71, linje 4 til side 72, linje 8: Helhetlig forslag til endring av delkapittel om grunnskolen: En god offentlig grunnskole der folk bor (mot 2) Kunnskap og felleskap må igjen bli de to sentrale bærebjelkene i den norske grunnskolen. Etter Senterpartiets syn må disse bærebjelkene ses under ett og styrkes samtidig for at skolen skal få det nødvendige kvalitetsløft. Konkret handler dette om at kunnskapsnivået i skolen må styrkes samtidig som Senterpartiet vil forsvare den offentlig grunnskolen som en skole for alle lokalisert der folk bor. I tillegg vil Senterpartiet avhjelpe de store materielle mangler i norsk skole, knyttet til så vel bygningsmasse, læremidler og annet utstyr, gjennom en vesentlig styrking av økonomien til skoleeier kommunene. Sp ser det som overordnet viktig at skolen skal gi basiskunnskap til alle og at det må oppstilles klare nasjonale læringsmål. lle taper på en skole som ikke stiller tydelige krav til faglig innhold og god framferd, ikke minst de elevene som ikke har de beste forutsetninger for å lykkes i skolen. Det er viktig å holde fast ved ambisjonen om at alle elever skal løftes opp til et visst kunnskaps- og ferdighetsnivå. Mange pedagogiske reformer har ikke tilstrekklig vektlagt betydning av dette. Samtidig kan reformiveren i seg selv ha bidratt til utydelighet og usikkerhet både for elever og lærere. Ønsket om ro og forutsigbarhet i skolen forutsetter for Sp skepsis

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Forord. Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Høringsutkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 00-01 Forord Dere sitter nå med høringsutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen!

Forord. Vi takker for oppdraget - som har vært både interessant og krevende - og ønsker lykke til med den videre behandlingen! 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Forord Senterpartiets programkomité legger med dette fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 00-01. Programmet skal stake

Detaljer

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 Sosialistisk venstreparti Innhold kapittel 1 Mer forandring!...side 3 kapittel 2 Klima og miljø...side 4 kapittel

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

handlingsprogram 2013-17 Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra

handlingsprogram 2013-17 Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra grunnsyn langsiktig forvaltning samfunnet bygges nedenfra demokratisk fellesskap i nasjonalstaten Deling av samfunnsgoder Høringsutkast til Senterpartiets Prinsipp- og Ta hele landet i bruk handlingsprogram

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-17. Sak 7/13

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-17. Sak 7/13 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-17 Sak 7/13 SK 7/13 PRINSIPP- OG HNDLINGSPROGRM endringsforslag med sentralstyrets innstilling edlagt følger endringsforslagene som landsmøte skal votere over under behandlingen

Detaljer

Nordland 2.0. - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland.

Nordland 2.0. - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland. Nordland 2.0 - Venstres program for et sosialliberalt, grønt og skapende Nordland. Innhold: 1.0 Folk først - åpenhet og folkestyre 3 1.1 Ideologi 3 1.2 Åpenhet og deltakelse 3 1.3 Sosialliberal politikk

Detaljer

SAK 3: ARBEIDSPROGRAMMET SAKSNUMMER 3.01.0000

SAK 3: ARBEIDSPROGRAMMET SAKSNUMMER 3.01.0000 SAK 3: ARBEIDSPROGRAMMET SAKSNUMMER 3.01.0000 Landsstyrets forslag til SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Forord Dette er landsstyrets forslag til SVs arbeidsprogram for stortingsperioden 2009-2013.

Detaljer

Handlingsprogram for distriktene. Behandlet av Venstres landsstyre desember 2010

Handlingsprogram for distriktene. Behandlet av Venstres landsstyre desember 2010 Handlingsprogram for distriktene Behandlet av Venstres landsstyre desember 2010 1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL Landsstyret satte ned et distriktspolitisk utvalg høsten 2009 med følgende medlemmer: Berit Woie Berg,

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011

Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011 - 2 - Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse

Detaljer

1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7

1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7 Innholdsfortegnelse 1. Senterpartiet sitt verdigrunnlag 7 Ansvar og fridom... 7 Fellesskap og fordeling... 7 Forvalting, verdiskaping og berekraftig utvikling... 7 Folkestyre og desentralisering... 8 2.

Detaljer

Sak 13/13 RESOLUSJONER

Sak 13/13 RESOLUSJONER Sak / RESOLUSJONER 1. Fristen for innsending av forslag til resolusjoner utløp onsdag. mars.. Innkomne forslag.. Redaksjonskomiteen ble oppnevnt av sentralstyret i møte 1. mars og sammensatt slik: Leder:

Detaljer

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT

Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 2015-2018 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT Utkast til fylkestingsprogram for Hedmark Senterparti 0-0 FYLKESTINGSVALGPROGRAM FOR HEDMARK SENTERPARTI VEDTATT 1 0 1 1 1 0 1 0 1 INNHOLD 1. MED VISJONER FOR FRAMTIDA - OG HJERTE FOR DET GRØNNE HEDMARK....

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre 2011-2015 www.venstre.no/sortrondelag 1 Fylkesprogram for Sør Trøndelag Venstre 2011-2015 1.Folk først - det sosialliberale

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Pårørende og offeromsorg...31 Forebyggende arbeid...32 NORGE OG VERDEN...32 Nordområdene...33 Norge og Europa...34 Utviklingspolitikk...

Pårørende og offeromsorg...31 Forebyggende arbeid...32 NORGE OG VERDEN...32 Nordområdene...33 Norge og Europa...34 Utviklingspolitikk... Innholdsfortegnelse DEMOKRATI... 4 Valgordningen... 4 Folkeavstemninger... 4 Likestilling... 4 Valgfrihet... 5 Modernisering av offentlig sektor... 5 Statsforvaltningen... 6 Fylkeskommunen... 6 Fylkesmannsembetet...

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Landsstyrets forslag til Venstres stortingsvalgprogram 00-0.. MARS 00 Forord Venstres landsstyre nedsatte. mars

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013. Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013. VEDTATT AV VENSTRES LANDSMØTE 25.-26. APRIL 2009 Forord Venstres

Detaljer

Kapittel 2: Internasjonal politikk 8 Innsats for utvikling og menneskerettigheter...8 En aktiv Europapolitikk...9 Forsvar og sikkerhet...

Kapittel 2: Internasjonal politikk 8 Innsats for utvikling og menneskerettigheter...8 En aktiv Europapolitikk...9 Forsvar og sikkerhet... INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kapittel 1: Verdigrunnlag 4 Ny regjering, ny politikk...4 En verden i forandring...4 Forankring i verdier...5 Et levende demokrati...6 Kapittel 2: Internasjonal politikk

Detaljer

Frihet og ansvar. Et sosialliberalt samfunn. Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013.

Frihet og ansvar. Et sosialliberalt samfunn. Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013. Frihet og ansvar. Et sosialliberalt samfunn. Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013. 1 MILJØMERKET Utgitt av Venstres Hovedorganisasjon juni 2009 Trykk: Zoom Grafisk 241 501 Trykksak Forord Programkomité

Detaljer