Ved behandling i kommunestyret ble mindretallsforslaget fra komite 1 fremmet på nytt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved behandling i kommunestyret ble mindretallsforslaget fra komite 1 fremmet på nytt:"

Transkript

1 Saksbehandler: Gerd Hvoslef Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/1014 HELSESENTER Vedlegg: 1. K-sak 65/11 om helsesenter. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Plan og prosjekt. Kostnadsvurdering for ulike utbyggingsalternativer i tilknytning til administrasjonsbygget på Tretten. 2. Notat fra lege Helge Lindberg Sammendrag: Det foreslås at helsehus med samlokaliserte tjenester videreutvikles i administrasjonsbygget på Tretten og at en langsiktig løsning for legetjenesten baseres på samling i ett fagmiljø i Øyer sentrum. Saksutredning: Kommunestyret behandlet i møte , sak 65/11 vedr. helsesenter. Til kommunestyret forelå følgende innstilling fra komite 1: 1. Legetjenesten i Øyer kan lokaliseres i to legesenter ett i Øyer sogn og ett i Tretten sogn. Legekontoret på Tretten fortsetter i dagens lokaler. Legekontoret i Øyer sogn etableres i nye framtidsretta lokaler i Øyer sentrum. 2. Bemanningen ved legekontorene må sikres på ett forsvarlig nivå. 3. Møtearenaer som er etablert og fungerer godt i dag må sikres også for framtiden. Ved behandling i kommunestyret ble mindretallsforslaget fra komite 1 fremmet på nytt: Det etableres ett helsesenter i Øyer kommune med samlokalisering av legetjeneste, helsestasjon, ergoterapi, fysioterapi, helse- og familietjenesten og ev. andre relevante fagområder. Helsesentret lokaliseres til eksisterende kommunal bygningsmasse på Tretten. Etter gruppemøte ble det fremmet følgende forslag og som ble vedtatt: Saken utsettes. Administrasjonen bes om å foreta beregninger på hva det vil koste å drive ett helsesenter kontra ett legesenter i Øyer og ett helse/legesenter på Tretten. Saken legges fram før denne kommunestyreperioden går ut. Utover det som framgår av vedtaket og som gjelder økonomiske beregninger, ser rådmannen behov for å kvalitetssikre grunnlaget for beslutningen ytterligere. Dette er med utgangspunkt i ulike spørsmål som kom opp i debatten i kommunestyremøtet 16. juni. Helsesenter inkl. felles legekontor lokalisert til Tretten var ikke tilstrekkelig utredet som alternativ løsning under komiteens saksbehandling. Alternativet innebærer flere usikkerhetsmomenter som må avklares før kommunestyret avgjør saken. Rådmannen vurderer det slik at en del av disse momentene

2 krever en nærmere redegjørelse. Ulike faktiske forhold i tilknytning til disse spørsmålene vil derfor også bli beskrevet. Utover investeringskostnader ved ulike alternativer gjelder dette forholdet til lege med privat praksis, oppdatert status som viser pasientlister og oppgaver samt behov for lokaler til andre kommunale tjenester som vurderes å ha relevans for saken. 1. Forholdet til lege med individuell avtale om privat allmennpraksis. I Øyer kommune er det en lege med privatpraksis. Det er Helge Lindberg som driver sin praksis i lokaler sammen med kommunalt ansatt lege ved legekontoret i Øyer. Det er følgende driftsmodell med den private legen: Kommunen eier/leier ut lokaler og utstyr, er arbeidsgiver for hjelpepersonell og står for øvrige driftskostnader. Legen refunderer driftskostnader ifht sin praksis. Det er inngått individuell avtale om allmennpraksis som regulerer forholdet mellom lege i privat praksis og Øyer kommune og som er i tråd med veiledning fra Kommunens sentralforbund. Spørsmål om geografisk flytting av privat legepraksis vil være gjenstand for en forhandling mellom partene. Kommunen har ikke full styringsrett på private leger. En lege i privatpraksis står i utgangspunktet fritt mht hvor han vil etablere sin praksis i kommunen. Hvilken type avtale legen vil inngå med kommunen, vil imidlertid være gjenstand for en forhandling. Legene som faggruppe har uttalt at de primært ønsker å bli samlet i ett fagmiljø. Det vises til redegjørelse under Innspill fra ulike fagmiljø (K-sak 65/11, s. 14). I og med at det er kommet opp forslag om å samle hele legetjenesten i Tretten sogn, er Helge Lindberg forespurt om hvordan han vurderer dette ifht sin praksis. Han har uttalt at han anser en samling av legetjenesten i Øyer sogn som det beste og at også helsestasjon /psykiatriske sykepleiere bør samles der. Dette begrunner han bl.a. med at ca. 2/3 av kommunens innbyggere er bosatt i Øyer sogn og også omfanget av turister i Øyer sør. For øvrig vurderer han at samling av legetjenesten, er det beste mht. framtidig rekruttering av leger. Han synes ikke det er noen god løsning å drive solopraksis og ønsker primært å drive sin praksis sammen med andre leger. Men dersom alternativet for samling av legetjenesten er samling på Tretten og ikke i Øyer, er han i tvil om han vil flytte med. Da mener han at en fortsatt delt legetjeneste, dvs. ett kontor i Øyer og ett på Tretten er en bedre løsning. Han sier videre at det i så fall er en forutsetning for hans virke at legetjenesten i Øyer sogn dekkes av privatpraktiserende leger. Det vises til uttalelse fra Lindberg som følger saken som utrykt vedlegg. 2. Kapasitet i legetjenesten. Ajourførte data vedrørende offentlige oppgaver og pasientlister. Det vises til K- sak 65/11 s.11, hvor det er gitt en oversikt over legestillinger og oppgaver. Det er nødvendig med en oppdatering av denne oversikten og flere detaljer, slik at beskrivelsen gir ett så presist bilde av status som mulig. Øyer kommune har i dag godkjent 5 legehjemler: Disse er disponert slik: En lege i privat praksis Tre fastlønnede leger En legehjemmel godkjent av helsedirektoratet i brev av som ikke er disponert. I tillegg kommer en turnuslegestilling.

3 Samlet listetak til legene: Antall på liste Innenfor disse ressursene skal følgende offentlige oppgaver ivaretas: 50 % tilsynslegestilling ved Tretten sykehjem, (jfr. K - sak 65/08,utvidet fra 32 % til 50 % )* 30 % samfunnsmedisinske oppgaver 20 % stilling ved helsestasjon/skolehelsetjenesten 10 % veiledning av turnuslege og veiledning av nyutdannet lege *Når det gjelder legetjenester ved sykehjem, er det i forbindelse med TRUST prosjektet foretatt beregninger som skulle tilsi at det burde være en 100 % stilling i sykehjemsmedisin i Øyer (foreløpig notat). Lege i privat praksis kan tilpliktes inntil 7,5 t. pr uke, dvs 20 % stilling med offentlige oppgaver. Samfunnsmedisinske oppgaver kan ikke pålegges, men må være avklart ved tilsetting. Forøvrig er det opp til kommunen som arbeidsgiver å avtale innhold/oppgaver med den enkelte fastlønnede lege, men det primære er å sikre kapasitet ifht kurativ tjeneste. For en nyutdannet under veiledning er det en forutsetning at veiledet tjeneste skal tilsvare minimum 60 % av normalarbeidstid med kurativ tjeneste. I tillegg til offentlige oppgaver som framgår ovenfor, er det gitt tilbud om at nytilsatte kan delta på kurs for spesialisering i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Alle legene inkl turnuslege (med unntak av lege med senioravtale) deltar i pliktig legevakt, hvilket innebærer at de etter nattevakt ikke kan ha ordinær kurativ tjeneste i kommunen (dette tilsvarer et samlet fravær for legen på ca dager pr. mnd). Forøvrig har de fast ansatte rettigheter i form av velferdspermisjoner og annet som innimellom innebærer fravær. Oversikt over eksisterende leger, pasientlister og hvordan offentlige oppgaver er planlagt løst høsten 2011 (Status pr ): Sted Stilling Listetak Pas. pr Offentlig oppgaver Tretten Fastlønnslege % Samfunnsmedisinske oppgaver/ med.faglig rådgivning, Tretten Fastlønnslege * % tilsynslege TS (kontaktes v/spes. behov Øyer Privatpraksis % veiledning turnuslege Øyer Fastlønnslege % tilsynslege TS Øyer Turnuslege % tilsynslege og 10 % helsestasjon (utføres under veiledning) * f.t. seniortiltak, redusert til 80 % stilling. Nyutdannede leger må ha veiledet tjeneste. Dette er siste år ordnet internt i tjenesten, men fra inneværende høst, må det kjøpes tjenester eksternt (2 timer pr. uke, tilsv. ca. 5 % stilling). Oppgaver ifht. asylmottaket løses ved at fastlønnet lege ved Tretten legekontor ivaretar disse, (listepasienter er overført fra tidligere lege). Det er pr. i dag stor forskjell på listetak og antall pasienter på listene til den enkelte lege. I fht. framtidig planlegging må det legges til grunn et listetak på pasienter pr. lege (Normtall 1500 pasienter i 100 % kurativ stilling). 3. Økonomiske beregninger knyttet til ulike lokaliseringsalternativer.

4 I K-sak 65/11, s.17, er det anslått investeringskostnader knyttet til to alternative løsninger, nytt legesenter i Øyer og legesenter lokalisert til kontorbygget på Tretten (helsehus). Driftskostnader ved de ulike alternativene var i liten grad berørt. Under henvisning til vedtaket fra kommunestyret er det i det følgende redegjort for antatte investeringskostnader for disse utbyggings/lokaliseringsalternativene, og det er forsøkt å anslå driftskostnader for henholdsvis delt eller felles løsning. I tillegg har rådmannen valgt å ta med et tredje lokaliseringsalternativ, dvs. samling av alle legene i Øyer sogn. (jfr. rådmannens innstilling i K- sak 64/10. A. Delt løsning (innstilling fra komite 1) Forutsetter: Utbedring av og tilbygg til kontorbygget på Tretten /Helsehuset - for tilrettelegging for fortsatt delt løsning, men dimensjonert for tre leger og andre aktuelle fagstillinger. Nybygg eller leie i Øyer sentrum dimensjonert med utgangspunkt i delt løsning. Alternativt videreføring av leieforhold i dagens lokaler (GE - bygget) B. Helsehus på Tretten (mindretallsforslag fra komite 1) Forutsetter: Utbedring og tilbygg på kontorbygget på Tretten for samling av 4-5 kommunalt ansatte leger og en privatpraktiserende C. Helsehus på Tretten, men med felles legetjeneste i Øyer (Med utgangspunkt i rådmannens innstilling i K-sak 64/10.,) Forutsetter: Nybygg eller leie i Øyer sentrum dimensjonert med utgangspunkt i samling av alle kommunens leger Disponering av frigitte areal i kontorbygget på Tretten til andre helsetjenester/fagstillinger, evt utleie til private aktører. Investeringsbehov og kostnader. Arkitektfirmaet Plan og prosjekt er kontaktet for utarbeiding av planskisser som viser alternative løsninger og det er gjort en foreløpig kostnadsberegninger av disse. Når en eksisterende bygningsmasse skal utbedres eller bygges ut, ligger det imidlertid noen premisser for hvilke løsninger som være hensiktsmessige. Dette gjør at arealet kan bli større ved utbedring/nybygg enn ved et nybygg hvor alt planlegges fra grunnen. A. Delt løsning: (innstilling fra komite 1) Plan og prosjekt har utarbeidet en planskisse for delt løsning, dvs. tre leger på Tretten og tre i Øyer. Alternativet i Øyer er ikke detaljplanlagt av arkitektfirmaet. Ifht. Øyer alternativet er det lagt til grunn kostnader ved nybygg av et gitt nødvendig areal. Alternativt kan leieforhold i GE-bygget videreføres.

5 Tretten: På Tretten innebærer delt løsning utbedring av eksisterende kontorbygg /legekontorer og et nytt tilbygg for bl.a. akuttrom. Sistnevnte er det påkrevet å få en ny løsning for. I underetasje (disponibelt areal etter tilbygg i 1. etasje) er det tegnet inn muligheter for et møterom og evt. et kontor i tilknytning til eksisterende helsestasjon. Utbedring av eksisterende legekontor er ca. 240m2 og tilbygg med bruttoareal utgjør 55,8 m2 (underetasje 48,8 m2 disponibelt). Tilbygg og utbedring er kostnadsberegnet til mill kr og innredning av underetasje til mill kr. Det er utarbeidet to alternativer for utbygging/utbedring på Tretten. Ved en utbedring /utbygging av legekontorer på Tretten er det viktig å ta hensyn til andre behov som også bør løses med tanke på å få til gode framtidsrettede løsninger også for andre helsetjenester i kontorbygget (dette gjelder bl.a. psykolog, fagteam for psykisk helse, tilrettelegging for arbeid i familieteam.) I et alternativ 2 er det derfor lagt inn muligheter for disponering av areal/ tilbygg i tilknytning til legekontorene og istandsetting av underetasjen. Tilbygg og utbedring er kostnadsberegnet til mill kr og innredning av underetasje til mill. kr. Øyer: I Øyer er alternativet nybygg, leie eller utbedring: - Nybygg Øyer sentrum 200 m2 minimum ca mill.kr. Privatpraktiserende lege betaler husleie for sin praksisdel - Alternativet er leie til en antatt leiepris på ca. kr.1200 pr. m2 som et utgangspunkt. Privatpraktiserende lege betaler også her husleie for sin praksisdel. - Alternativt kan leieforholdet i GE- bygget videreføres, med mindre tilpasninger. Leienivået i GE bygget ligger vesentlig under forventet leienivå i Øyer sentrum. B: Helsehus på Tretten (mindretallsforslag fra komite 1) Det henvises til K- sak 65/11 hvor det anslås behov for tilbygg på 150 m2 til en pris pr. kvm på kr og utbedring av eksisterende lokaler på 240 m2 til en pris pr. kvm på kr ,- til sammen 7.4 mill kr. Arkitektfirmaet Plan og prosjekt har utarbeidet planskisser for tre alternative løsninger for helsehus. Det foreligger planskisse for henholdsvis 5 og 6 legekontorer og et alternativ hvor areal som i dag leies av fysioterapeuter omdisponeres. Kostnadsberegninger for disse framgår under. - Det ene alternativet omfatter utbedring og tilbygg for plass til 5 legekontorer og akuttrom. Dette gir også et disponibelt areal i underetasje som gir mulighet for utvidelse av lokaler i forlengelse av eksisterende helsestasjon. Bruttoareal tilbygg er på ca. 140m2 og med ca 137 m2 disponibelt i underetasje Tilbygg og utbedring er kostnadsberegnet til kr mill Istandsetting av disponibelt areal i underetasje er kostnadsberegnet til kr mill.

6 - Det andre alternativet omfatter utbedring og tilbygg for plass til 6 legekontorer og akuttrom. Dette gir også et disponibelt areal i underetasje som gir mulighet for utvidelse av lokaler i forlengelse av eksisterende helsestasjon. Bruttoareal tilbygg er på ca. 205 m2 og med 137 m2 disponibelt i underetasje Tilbygg og utbedring kostnadsberegnet til kr mill. Istandsetting av disponibelt areal i underetasje er kostnadsberegnet til mill. - Det tredje alternativet innebærer at det arealet som i dag leies ut til fysioterapeutene tas i bruk til legekontorer. I tillegg er det forutsatt et tilbygg til akuttrom. Dette alternativet innebærer bortfall av leieinntekter fra fysioterapeutene. Detaljplanleggingen viser imidlertid at det ikke er mulig å få til hensiktsmessige driftsløsninger med dette alternativet. Det er derfor ikke bedt om noen nærmere kostnadsberegning av dette. C. Helsehus på Tretten, men med felles legetjeneste i Øyer Med utgangspunkt i rådmannens innstilling i K-sak 64/10) Legekontor i Øyer: Dette alternativet innebærer felles legekontor for alle legene i kommunen i Øyer sentrum, inkl kontor for annen tjeneste. Det henvises til K-sak 65/11 hvor det anslås behov for 400 m2. Dette bør økes til 420 m2. Antatt kvadratmeterpris er kr , dvs. 11,7 mill.kr. Privatpraktiserende lege betaler husleie for sin praksisdel. Alternativet er leie til en antatt leiepris på inntil kr.1200 pr. m2 som et utgangspunkt. Privatpraktiserende lege betaler også her husleie for sin praksisdel. Helsehus på Tretten: - Ved samling av alle legene i Øyer sentrum blir det frigitt areal i kontorbygget på Tretten. Det er behov for mer kontorplass og møteareareal i bygget til bl.a fagteam for psykisk helse, helsestasjon og psykolog. Det bør ved samling av legetjenesten i Øyer også være disponibelt kontor for lege/andre fra speisalisthelsetjenesten i helsehus på Tretten. Deler av ledig areal kan eventuelt også tilbys de private fysioterapeutene. Det må påregnes noen utgifter til tilpasning og oppgradering av lokaler. Driftskostnader. Driftskostnadene til den samlede legetjenesten utgjør i dag ca. 6 mill kr. Uavhengig av delt løsning eller samling av legetjenesten må det forventes økning i driftsutgifter framover knyttet til driftskostnader ved investering i medisinsk utstyr, leie/ leasingavtaler, support, veiledning osv. Dette har sammenheng med at det er behov for en generell oppgradering av utstyr ved legekontorene som innebærer at det påløper driftsutgifter samt bl.a. samhandlingsreformen og de forventninger /krav som ligger i den ifht at flere oppgaver skal løses i den kommunale helsetjenesten. Utgifter til vedlikehold, strøm, renhold, og evt. leiekostnader, vil bli noe høyere ved en delt løsning eller ved en samling av legetjenesten. Hvorvidt lege med privat avtale inngår i et kontorfellesskap vil ha betydning for driftskostnadene fordi privat lege betaler leie og, refunderer utg. til hjelpepersonell, renhold mm. Mht. hjelpepersonell ligger dagens bemanning, selv med to kontorsteder, lavere enn det som i kommuneoverlege Veians utredning er anslått som et behov ved samling av alle legene på

7 felles kontorsted. Han har i sin utredning lagt til grunn at det med 5 legeårsverk er behov for 5 stillinger for hjelpepersonell. Med delt løsning slik det er i dag, er det 3,65 årsverk med faste stillinger og ett årsverk engasjert med utgangspunkt i at kommunen bl.a. har turnuslege og asylmottak. Det har vært store endringer de siste årene som i stor grad har påvirket arbeidssituasjonen til hjelpepersonellet. Det gjelder bl.a. etablering av asylmottaket i kommunen og turnuslege. I tillegg er det blitt nødvendig at hjelpepersonell ivaretar en rekke kontortekniske/datatekniske oppgaver. Hjelpepersonell bør også kunne bistå legene med en del oppgaver (sårskift, småkirurgi, osv.) Dette er bare delvis mulig å få realisert med eksisterende bemanning. Det vil ikke være mulig å redusere lønns- og driftsutgifter til hjelpepersonell i dag, men det kan forventes at en samling av legetjenesten ikke vil gi økte utgifter. Det vil generelt være bedre muligheter for rasjonell drift ved en samling enn med en delt løsning. Merkostnader knyttet til lønn og driftsutgifter til en ny legestilling vil komme i tillegg til dagens driftsutgifter. Vurdering: I K - sak 65/11 er det redegjort relativt grundig for behovet for legetjenester med utg. pkt. i forventede behov pga. av en eldre befolkning og flere med kroniske og sammensatte lidelser. I tillegg forutsettes det økt deltakelse fra legene i kommunens forebyggende helsearbeid. Det må også tas hensyn til flg. : - Kommunes ansvar for helsetjenester til tilreisende - Kommunens ansvar for innbyggere utenfor fastlegeordningen. Skal kommunen ivareta utfordringene som ligger i den kommende samhandlingsreformen vil det forutsette en legetjeneste med tilstrekkelig kapasitet og god faglig kompetanse. De kommunene som har gode fagmiljø og hvor det er etablert godt samarbeid internt og med spesialisthelsetjenesten allerede, vil være i best posisjon til å møte reformen. En framtidig legetjeneste må legges til rette slik at kommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver med et stabilt og robust fagmiljø med godt kompetente medarbeidere. Øyer kommune har stillingsressurs på 50 % som tilsynslege i sykehjem. Legetjeneste i sykehjem, helsestasjon etc. tilsettes i kommunal deltidsstilling og arbeidsstedet vil ikke være legesenteret, men i den aktuelle kommunale tjenesten, dvs. i sykehjemmet, på helsestasjonen etc. Ved økt behov for kapasitet til kommunale tjenester framover, må det totale antall legestillinger økes tilsvarende, mens kapasiteten ikke påvirker dimensjoneringen av legesentrene i samme grad. Sannsynligvis vil alle legestillingene måtte være en kombinasjon av kurativ praksis og offentlige oppgaver, siden leger oftest vil prioritere kurativ praksis for å holde seg à jour med faget. I K- sak 65/11 er følgende anført. under: Legehjemler - kapasitet. s. 13, Det er vanskelig å tenke seg at det er mulig å møte fremtidens omsorgsutfordringer og de forventingene som ligger i samhandlingsreformen uten på sikt å ta i bruk den 5. legehjemmelen. Rådmannen finner det nødvendig å understreke dette ytterligere. Da K- sak 45/09 ble behandlet, innebar vedtaket en delt løsning (dvs. legekontor i begge sogn) og med en ny legestilling. Slik ny stilling ble ikke prioritert i budsjettet. Da K- sak 64/10 forelå til

8 behandling var rådmannens forslag å samle legetjenesten i ett felles kontor i Øyer fordi en delt løsning uten ekstra ressurser styrket kapasitet - innebar for stor sårbarhet. Status i dag er kapasiteten i legetjenesten ikke vurderes som tilstrekkelig uten en ny stillingsressurs, uavhengig av om kommunen har ett eller to legekontor. Dette framgår av oversikten over som viser kapasiteten i legetjenesten pr. i dag. Samhandlingsreformen vil innebære nye utfordringer fra 2012, og pasientlistetak for den enkelte lege forventes etter hvert å bli endret i tråd med det som er anført ovenfor. Tilsynslegefunksjonen ved sykehjemmet og oppgaver ved helsestasjon/skolehelsetjeneste må nå løses midlertidig ved bl.a. å gi turnuslegen oppgaver under veiledning. Dette kan imidlertid ikke etableres som en fast ordning. Det er også tilfeldigheter som har gjort det mulig å få inn vikarer i deltidsstilling (asylmottaket) det siste året. Samhandlingsreformen tilsier endringer i legenes arbeidsform og mer tid til enkelte pasientgrupper og samarbeid om disse, både internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Med en tilstrekkelig god legedekning og felles base for legene vil det ligge til rette for dette. Uavhengig av lokalisering, må det forutsettes at legene har faste dager på andre arenaer, jfr. offentlige oppgaver. Det er imidlertid viktig at de kan ha en forankring i et legefaglig miljø. En legetjeneste med leger som driver solopraksis bør være historie. Status når det gjelder hjelpepersonell, tilsier også at det er nødvendig med en permanent styrking ved at engasjementsstilling omgjøres til en fast 100 % stilling. Dette er et behov som er uavhengig av om legetjenesten er lokalisert på en eller to steder. Øyer kommune har tiltrettelagt for elektronisk kommunikasjon gjennom felles database for legene. Det gjenstår imidlertid å få på plass elektronisk samhandling med andre dataprogrammer (bl.a. v/ sykehjemmet). Det pågår et regionalt prosjekt i samband med TRUST som innebærer tilrettelegging for elektronisk samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommune. Mye vil derfor skje på dette området de nærmeste årene. Det er utredet investerings- og driftskostnader knyttet til ulike alternative løsninger. Uavhengig av hvilket alternativ som velges, framgår det at investeringskostnadene blir relativt omfattende. Når det først skal planlegges og investeres for framtiden, er derfor viktig at de valg som gjøres er slik at løsningene kan fungere i en periode på år framover. Generelt viser kostnadsberegningene alle alternativer er kostnadskrevende. Det bør derfor ikke være forskjellen i investeringskostnadene som er bestemmende for valg av løsning. Kort oppsummert er anslåtte investeringskostnader slik: A. Delt løsning. * Legekontor i kontorbygget på Tretten sammen med andre tjenester: Helsehus * Legekontor i Øyer Tretten: Alternativ 1: Kostnad tilbygg plan 1: kr Kostnad tilbygg plan u, råbygg. kr Kostnad ombygging plan 1 kr

9 Sum kr Kostnad for komplettering av underetasje kr (Kostnaden er knyttet til utbedring og tilbygg for plass til tre leger (akuttrom og større laboratorium). I underetasje er det beregnet kostnader til istandsetting av et møterom og/eller kontor i tilknytning til dagens helsestasjon) Alternativ 2: Kostnad tilbygg plan 1: kr Kostnad tilbygg plan u, råbygg. kr Kostnad ombygging plan 1 kr Sum kr Kostnad for komplettering av underetasje kr (Kostnaden er knyttet til utbedring og tilbygg for plass til tre leger (akuttrom og større laboratorium) + to mindre kontorer for andre personell i andre helsetjenester. I tillegg er det i underetasjen beregnet kostnader til istandsetting av et møterom og to kontorer i tilknytning til dagens helsestasjon. Dette alternativet er det som gir den beste løsningen ved lokalisering av tre leger på Tretten. Øyer: Nybygg 210 m2 kr B. Helsehus Tretten. Alternativ 1: 5 leger Kostnad tilbygg plan 1 : kr Kostnad tilbygg plan u, råbygg. kr Kostnad ombygging plan 1 kr Sum kr Kostnad for komplettering av underetasje kr (Kostnaden er knyttet til utbedring og tilbygg for plass til fem leger (akuttrom og større laboratorium). I tillegg er det i underetasjen beregnet kostnader til istandsetting av et møterom og tre kontorer i tilknytning til dagens helsestasjon.). Alternativ 2: 6 leger Kostnad tilbygg plan 1: kr Kostnad tilbygg plan u, råbygg. kr Kostnad ombygging plan 1 kr Sum kr

10 Kostnad for komplettering av underetasje kr (Kostnaden er knyttet til utbedring og tilbygg for plass til seks leger (akuttrom og større laboratorium). I tillegg er det i underetasjen beregnet kostnader til istandsetting av et møterom og to kontorer i tilknytning til dagens helsestasjon.). C. Helsehus på Tretten, men felles legetjeneste i Øyer: Øyer: Nybygg mill kr. Tretten: Utbedring/istandsetting av lokaler Tretten - ikke beregnet Dette vil dreie seg om omdisponering av dagens legelokaler til kontorer for annet helsepersonell. Jfr. saksutredningen over. Mht. driftsutgifter, vil det være noen stordriftsfordeler ved en samling av alle legene på ett sted. Det foreligger to innstillinger fra komiteen, en flertalls- og en mindretallsinnstilling, og det er bedt om at det foretas beregninger på hva det vil koste å drive legekontor/helsehus i tråd med disse alternativene. I det ovennevnte er det redegjort for investeringskostnader knyttet til disse alternativene. Når det gjelder driftskostnader knyttet til alternativene, er ikke disse i beregnet like nøye, men det er pekt på hvilke områder det kan forventes økte eller reduserte kostnader.. Alle alternativer forutsetter etter rådmannens vurdering en ny legestilling og stillinger for hjelpepersonell i fht antall leger. Det henvises i den sammenheng til det som er opplyst ovenfor om pasientlister, offentlige oppgaver og den nye samhandlingsreformen. Alternativ A (delt løsning) vil, forutsatt en ny legestilling og tilstrekkelig hjelpepersonell, sikre en faglig forsvarlig drift av legetjenesten og inkludering av legetjenesten i et flerfaglig miljø på Tretten. Det er imidlertid viktig at det blir gjennomført nødvendig utbedring/ oppgradering også av hensyn til andre tjenester i administrasjonsbygget. Komite 1 har foreslått lokalisering av legekontoret i Øyer til Øyer sentrum. Rådmannen vurderer at en lokalisering av et lite legekontor (delt løsning) i Øyer sentrum, bør avventes dersom det velges delt løsning, og at det inntil videre bør leies av GE. Dette forutsetter at GE sørger for nødvendig utbedring og oppgradering av lokaler. Det innebærer økte leiekostnader, men av en helt annen størrelsesorden enn ved nybygg/leie i Øyer sentrum. Når det gjelder alternativ B, Helsehus på Tretten, med samling av alle leger i administrasjonsbygget vil det gi et robust legefaglig miljø i et stort helsehus, men det vil innebære et redusert tilbud for innbyggerne i Øyer sogn og også mindre tilgjengelighet for turister. Det foreligger en flertalls- og en mindretallsinnstilling fra komite 1. Rådmannen har også valgt å ta med et tredje alternativ (jfr ovenfor).

11 Rådmannen mener at det i utgangspunktet er mest framtidsrettet å samle alle legene i et felles legesenter. Et godt og robust fagmiljø er nødvendig for å møte utfordringene i samhandlingsreformen. Legedekningen må være tilstrekkelig til god ivaretakelse av offentlige oppgaver i tillegg til kurativ tjenester. Dette innebærer faste dager på andre arenaer enn legesenteret og deltakelse i samarbeidsfora med andre helsetjenester og tilgrensende tjenester. Rådmannen er av den oppfatning at den mest framtidsrettet og langsiktig løsningen, er ett felles legesenter i Øyer sentrum med samling av alle legene. Det bør i tillegg være muligheter for kontor/fellesrom til disposisjon for samarbeidende tjenester og konsultasjoner. Et felles legekontor er den enkeltfaktoren som i størst grad sikrer god rekruttering, stabilitet og høy faglighet i legetjenesten framover. Befolkningsstrukturen i kommunen tilsier at lokaliseringen da bør være i Øyer sogn. Gjennom god legedekning og fastlønnede leger som får ansvar for bestemte kommunale oppgaver og hvor det forutsettes tilstedeværelse på ulike arenaer i kommunen vil samarbeid og ivaretakelse av både kronisk syke og det forebyggende arbeidet kunne ivaretas. En løsning med samling av legene i Øyer er heller ikke til hinder for en videre tilrettelegging for et familie- helsehus i kontorbygget på Tretten. Gjennom bl.a. bruk av frigitte arealer, kan det gis plass til samling av andre helsetjenester som fagteam for psykisk helse, psykolog og gi egnede lokaler for familieteam og tverrfaglig samarbeid. Det må for øvrig også forutsettes at det ved Tretten sykehjem er tilrettelagt for et godt legekontor og samarbeidspartnere. En samling av alle legene i Øyer sentrum, er imidlertid en løsning som i dagens situasjon kan være vanskelig å realisere pga. store behov for offentlige investeringer innenfor mange områder, jfr. økonomiplan. Dersom det ikke lar seg realisere å samle legetjenesten i Øyer sentrum nå, mener rådmannen at alternativet med delt løsning er det beste. Med en ny legestilling vil det bli redusert sårbarhet og de legene som er lokalisert til Tretten vil få et tettere faglig fellesskap med øvrige tjenester. Etter rådmannens vurdering bør en delt løsning innebære at legekontoret i Øyer inntil videre fortsetter i eksisterende lokaler, dvs. GE bygget. Det forutsetter at bygget blir utbedret og oppgradert til en tilfredsstillende standard, både med tidsmessige lokaler og inventar. Det bør ikke igangsettes utbygging at lite legesenter i Øyer sentrum før det er vurdert en mer langsiktig løsning basert på samling av alle legene. Lokaliseringen kan da også sees i sammenheng med sentrumsutviklingen i Øyer sør. En videreføring av delt løsning, forutsatt nye stillinger til lege/hjelpepersonell og en utbygging, utbedring og oppgradering av dagens lokaler, vil pr. i dag representere et faglig forsvarlig og økonomisk realiserbart alternativ for legetjenesten samtidig som intensjonen om å opprettholde og videreutvikle et helsehus på Tretten ivaretas. Rådmannens forslag til innstilling: Under henvisning til K-saker 64/10 og 65/11 og saksframlegget, fatter kommunestyret følgende vedtak: 1. Helsehus med samlokaliserte offentlige og private helse- og sosialtjenester videreutvikles i administrasjonsbygget på Tretten.

12 2. Den langsiktige løsning for legetjenesten baseres på samling i et slagkraftig fagmiljø, i ett legesenter. Naturlig lokalisering med bakgrunn bl.a. i befolkning og reiseliv/ fritidsbebyggelse er i Øyer sentrum. 3. Rådmannen bes arbeide videre med sikte på realisering av en langsiktig løsning som innebærer samling av legetjenesten i Øyer sentrum. Inntil videre baseres legetjenesten på en delt løsning med utgangspunkt i eksisterende lokaler. Nødvendige utbedringstiltak i eksisterende lokaler utredes og tas stilling til i økonomiplan og årsbudsjett. 4. Det opprettes stilling for fastlønnet lege i kommunens femte legehjemmel med kombinasjon kurativ praksis og offentlige oppgaver. Stillinger for hjelpepersonell utvides tilsvarende i forhold til antall legestillinger. Stillingene innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett. Per H. Lervåg Rådmann Gerd Hvoslef

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 23.06.2008 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Legetjenesten i Verdal. Ny organisering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - /G21 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Namsos s kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe:2013/1961-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Felles sykeheimsleger i Midtre Utvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 31.05.2016 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 31.05.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde, Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016

BODØ KOMMUNE. Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00. Plan for legetjenesten 2008-2016 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2008 70206/07 07/966 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/5 Råd for funksjonshemmede 25.02.2008 08/5 Ruspolitisk råd 26.02.2008 08/1 Eldrerådet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2010/4368 Klassering: 400/G21 Saksbehandler: Ingeborg Laugsand

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2010/4368 Klassering: 400/G21 Saksbehandler: Ingeborg Laugsand SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2010/4368 Klassering: 400/G21 Saksbehandler: Ingeborg Laugsand OPPRETTELSE AV 2 NYE LEGEHJEMLER I STEINKJER Trykte vedlegg: Søknad

Detaljer

Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30

Livsløpskomite. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tid: 16:30 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tid: 16:30 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 119/14 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/2549-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Økonomisk

Detaljer

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen

Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Brønnøy Kommune Kommuneoverlegen Høringsuttalelse til : Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L(2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Saksfremlegg Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 VEDRØRENDE ANSETTELSESKONTROLL FØRSTESEKRETÆRSTILLING, 75 % STILLING, KNYTTET TIL NAV KRAGERØ Rådmannens forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for legetjeneste. Oppfølging Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2007/10053 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1827-0 Arkiv: G21 Saksbeh: Ottar T Christiansen Dato: 31.10.2013 Fremtidige legetjenester i Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5

Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud. Bemanning sykehjem LOS orienteringssak. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Arkivsaksnr.: 17/1194 Lnr.: 9925/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Solveig Olerud Bemanning sykehjem LOS 2017 - orienteringssak Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Side 1 av 5 Sammendrag: Saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. PROSJEKT MELØYLEGEN - vurdering av lokalisering

SAKSFRAMLEGG. PROSJEKT MELØYLEGEN - vurdering av lokalisering SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Eide Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 16/1892 PROSJEKT MELØYLEGEN - vurdering av lokalisering Rådmannens innstilling 1.Kommunestyret tar sak om prosjekt Meløylegen til orientering.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 23.05.2013 18.00 NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 23.05.2013 18.00 NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Sakliste - tilleggssaker Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 23.05.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 35/13 Sak 36/13 NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato:

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 G11 &35 Arkivsaksnr.: 16/849 Sign: Dato: 25.02.2016 Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 AMBULANSEBÅTTJENESTEN Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1827-37 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 28.05.2015 Framtidig organisering av legetjenester Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/15 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik den foreligger. Saksframlegg Plan for legetjenesten i Trondheim kommune 2008-2011 Arkivsaksnr.: 08/37465 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret godkjenner Plan for legetjenesten i Trondheim kommune, 2008-2011, slik

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/1736 Klassering: G21/&30 Saksbehandlere: Ingeborg Laugsand, Laila Steinmo PLAN

Detaljer

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Kommunens ansvar for legetjeneste Etter ny Helse- og omsorgstjenestelov er det

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/222-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: 21.02.2013 Behovsplan- barnehager 2013-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Kommuneoverlegen og fastlegen Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Er der fordeler og ulemper ved kommuneleger på fast lønn

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668

Saksframlegg. ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 Saksframlegg ØKONOMISK TILSKUDD TIL FASTLEGER SOM ETABLERER SEG I NYTT LEGESENTER MED 0-LISTE Arkivsaksnr.: 10/8668 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir rådmannen

Detaljer

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune

Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Fastlegens rolle i helhetlige forløp for alle Henning Mørland bydelsoverlege Bydel Sagene, Oslo kommune Samhandlingsreformen Om kommunehelsetjenesten skal utgjøre et reelt alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 FRA SAKSNR: 5/07 FRA KL: 14.00 TIL SAKSNR: 7/07 TIL KL: 15.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2010 39435/2010 2010/12049 016 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Bystyret 16.09.2010 Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år

Orientere om og drøfte behov for driftstilpasninger 2015 og senere år HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.03.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 12/230-5 Dato: 20.02.12 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Komité 2 Innstilling vedr. utbygging av nytt legesenter.

Komité 2 Innstilling vedr. utbygging av nytt legesenter. Komité 2 Innstilling vedr. utbygging av nytt legesenter. Innhold 1. Innledning...2 2. Oppnevning...2 2.1. Mandat... 2 2.2. Arbeid i komiteen antall møter etc.... 2 3. Komiteens anbefaling...4 3.1. Komiteens

Detaljer

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom underetasjen, Kommunehuset Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Tid: Kl. ca TILLEGGSAKLISTE 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Tid: Kl. ca TILLEGGSAKLISTE 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus : 29.11.2005 Tid: Kl. ca.09.30 TILLEGGSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 0122/05 05/02045 AVTALE OM PRIVAT LEGEPRAKSIS I SIREVÅG 0123/05 05/02226

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 04.11.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 35/13 Sak 36/13 REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe

Rapport fra arbeidsgruppe Rapport fra arbeidsgruppe Nytt helsehus flere sykehjemsplasser Vikna kommune Til politisk behandling Rapport fra Arbeidsgruppe Nytt Helsehus utarbeidet juni 2014 Side 1 Dette er sluttrapporten fra arbeidsgruppen

Detaljer