Oslo kommune Bydel Vestre Aker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Vestre Aker"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 Oslo Deres referanse: Vår referanse.: Saksbehandler: Arkivkode: 14/ Stein Vesterkjær Dato: TERTIALRAPPORT PR BYDEL VESTRE AKER Bydelen viser til Rundskriv 2014/18 og oversender bydelen status som foreskrevet. Opplysninger og redegjørelse for sykefravær, måltall og den økonomiske situasjon er gjengitt i etterfølgende oversikt. Vedlagt følger vedlegg som gir oversikt over agresso spørremaler. Økonomisk rapportering Kort konklusjon/oppsummering av bydelens økonomiske situasjon Bydel Vestre Aker meldte i 1 kvartal en aktiv prognose med ett merforbruk på 15 mill. kroner. Prognosen da inneholdt forventninger knyttet til kostnadsbesparende tiltak i de enheter som hadde merforbruk for å dempe merforbruket. Bydelen varslet da tiltak ved en omstilling som ville gi ytterligere effekt i forhold til budsjettpremissene knyttet til nedtak av årsverk. Bydelen reduserte 26,27 årsverk med virkning fra 1. mai. De overtallige i denne prosessen ble raskt tilvist ny stilling i bydelen eller i Oslo kommune for øvrig. Pr. 2 tertial er alle tilvisninger gjort unntatt 2 personer som var i sykemelding. Bydelsdirektøren har hatt særskilt oppfølging på de enheter som har hatt merforbruk. Tall har fortløpende blitt videreformidlet byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester. Det arbeides med ulike tiltak innen alle enheter av kostnadsbesparende karakter. Videre er arbeidet med forbedring av arbeidsprosesser og tiltak som forberedelse til budsjett I 2 tertial har bydelen hatt en stigende aktivitetsvekst noe som synliggjøres i en aktiv prognose. Bydelen har hatt særskilt oppfølging på barnevern, sosial, bestiller innenfor PU, hjemmesykepleie og sykehjemsplasser. Bydelens utførerenhet innen hjemmesykepleie følges opp særskilt. Pr melder bydelen nå en aktiv prognose med merforbruk på 20 mill. kroner. Årsakene til økningen i negativ prognose gjelder ikke innfridd budsjettpremisser, nye akuttplasseringer i barnevernet, høyt forbruk av hjemmesykepleie og sykehjemsplasser. Utviklingen ser ut til å holde seg stabilt høyt utover høsten. Risikoen for endringer i prognosen er vurdert til middels. Bydel Vestre Aker Postadresse: Telefon: Bankkonto: Sørkedalsveien 150 B Telefaks: Org.nr.: Besøksadresse: 0754 Oslo Sørkedalsveien 150 E-post:

2 Bydelens prognoser er basert på intern avviksrapportering pr Det påpekes at det er gjort en overordnet vurdering av resultatet for august, men ikke fullt ut forankret i intern avviksrapportering da den ikke forelå på innrapporterte tidspunkt. Bydelen opplever som sagt økt press på tjenester innen flere områder. Særlig innenfor hjemmetjenestebruk, institusjonsbruk i barnevernet og kortidsplasser på sykehjem. Øvrig tjeneste vil bli omtalt under funksjonsområdene. Aktivitetsendringer og endrede budsjettforutsetninger Bydel Vestre Aker er organisert i enheter. Noen enheter sorterer under flere funksjonsområder. Nedenfor omtales enhetene under funksjonsområdene. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Innenfor funksjonsområdet er det mindreforbruk knyttet til de avsetninger og omstillinger som er gjort i budsjettprosessen og i 1 halvår. Videre hadde bydelen en økt refusjonsmengde knyttet til kostnadskrevende pasienter tilhørende funksjonsområde 3 som er tatt med her ettersom refusjonen tilhører året Merforbruket i 2013 er også en del av det totale mindreforbruket under FO1. Det meldes med dette ett mindreforbruk på 17 mill. kroner. Funskjonsområdet 2A Barnehager Innen funksjonsområdet opplever bydelen en merutbetaling knyttet til de ikke-kommunale barnehagene. Bydelen har i 2 tertial økt kommunal produksjon i tråd med byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. Bydelen har også tilpasset seg føringer knyttet til rivning av sykehjem på Hovseter. Funksjonsområdet har fått overført midler fra aktivitetsreserven for å dekke varslet økning i sats grunnlaget. Bydelen varsler med dette ett merforbruk på 2 mill. kroner knyttet til kommunale barnehager. Støttetiltak i barnehagene er også redusert i forhold til budsjettpremissene som ble lagt i budsjett Funksjon 211 har derfor ett negativt avvik og melder om merforbruk. Bydelen har satt inn tiltak for å forsøke å nå balansekrav i forhold til endrede budsjettforutsetninger. Funksjonsområde 2 B Oppvekst Innen funksjonsområdet er det barnevernsplasseringer i institusjoner som skaper stor ubalanse. Bydelen har nye plasseringer i ulike kategorier. Bydelen arbeider med tilpasninger innen barnevernet, men ser ikke bedring i situasjonen. Dette medfører store økonomiske konsekvenser. Merforbruket pr. 2 tertial ligger for øyeblikket på 13 mill. kroner. Funksjonsområdet 3 Pleie og omsorg Innen funksjonsområdet er det flere tjenester som skaper ubalanse i forhold til budsjettpremissene. Det er særlig privat- og kommunal hjemmesykepleie, PU plasser og sykehjemsplasser som har høyt merforbruk i forhold til budsjettpremissene. Bydelen har særskilt oppfølging på de enheter som har merforbruk på disse områdene. Aktiviteten har økt på eksisterende brukere hvorav noe kvalifiserer til statsstøtte kostnadskrevende pasienter. Bydelen har også opplevd nye brukere som da vil gi betydelige avvik da de ikke gis refusjoner før innslagspunkt. 2

3 Følgende forhold er knyttet til merforbruk: - Økt bemanning og nye brukere innen PU - Betydelig økning av bruk korttidsplasser på sykehjem. - Økte vedtak innen hjemmesykepleien. Bydelen melder om ett merforbruk for funksjonsområdet på 20 mill. kroner. Funksjonsområdet 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Innen dette funksjonsområde meldes det om merforbruk på sosialhjelp med 4 mill.kr. Bydelene sender inn tall hver måned til Byrådsavdeling for Eldre og sosiale tjenester. Bydelene konstaterer at flere klienter og økt utbetaling er årsak til merforbruket. Kvalifiseringsprogrammet går med mindreforbruk på 2 mill. kr. Bydelen opplever at det er samme klientmasse som kvalifiserer til programmet. Enheten har fokus på tiltak for å begrense det totale merforbruket. Bydelen totalt sett Totalt sett melder Bydel Vestre Aker om merforbruk på 20 mill. kroner. Bydelen forventer ikke at resultatet blir noe bedre i år. Hvilket betyr at bydelen har et vesentlig høyere omstillingsbehov en hva som ligger i budsjettforslag for Korrektive tiltak Foruten tiltak innenfor enheter med særskilt oppfølging har bydelsdirektøren igangsatt arbeid med utvikling og kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser. Risikovurderinger Bydelen vurderer særlig områdene innenfor barnevern, hjemmesykepleie kommunal og privat (brukervalg), sykehjemsplasser (samt utskrivningsklare pasienter og korttidsplasser) som risikoområder. Bydelsdirektøren vurderer at sannsynligheten for merforbruk til stor. Sannsynligheten for store endringer i prognosene utover året er middels. Avvik mellom regnskap hittil i år og budsjett hittil i år Pr har bydelen et negativt avvik etter korreksjoner på 13 mill. kroner. Før korreksjoner viser regnskapet et positivt avvik på 13,2 mill. kroner noe som skyldes: 1. Avsetninger knyttet til lønnsoppgjør på ca. 9,5 mill.kr 2. Periodiseringsavvik knyttet til utbetaling av private barnehager med ca. 6 mill. 3. Etterslep i barnevern i institusjon ca. 6,5 mill. kr. 4. Etterslep tilhørende prosjekter ca. 2 mill. kr 5. Variable lønnsutgifter 2,2 mill.kr Det kan forekomme periodiseringsavvik i budsjettet i tillegg til variabel lønn som henger igjen fra sommermånedene. 3

4 Bydelen benytter seg av muligheten i Agresso for periodisering av regninger. Likevel har vi sett at det kan oppstå feil pga. startperiode ved periodiseringen. Ellers har bydelen bokført regnskapsposter så langt det er mulig. Riktig regnskap pr med forbeholdene ovenfor skal være et merforbruk lik 13 mill. kroner. Bruk av øremerkede midler Bydel Vestre Aker forventer å benytte noe av de øremerkede midlene i Erfaringstall viser at ikke alle øremerkede midler ikke vil bli benyttet i Det er stort sett de øremerkede midlene som tildeles utover i året som det vil kunne bli forsinket bruk av. Tabellen nedenfor viser hva som overføres til Det understrekes at noen prosjekter har ikke prognose da det knyttes usikkerhet til om midlene blir brukt i Det er også prosjekter hvor bydelen må tilbakebetales dersom midlene ikke benyttes innen året. 4

5 Prosjekt/tiltak Dok 3/2014 Særskilt overført fra 2013 Regulert budsjett 2014 Regnska p pr Årsprog nose 2014 Avvik årsprognos e regulert budsjett SPRÅKMIDLER STIMULERINGSMIDLER UNGE OG RUS Kompetansemidler KRÅD UNGE GJENGANGERE IDRETT OG UTFORDRING BARNE - OG UNGDOMSTILTAK SPRÅK / HELSE TIDLIG INTENVENSJON PSYKISK HELSE KJENTMANN Medisinstudenter Samhandling dikaonhjemmet sektor Forebygge radikalisering og ekstremisme Ekstrabevilgning fra EST Dagaktivitetstilbud Aktiv helse Tilskudd Villa Ly og Bøkely Rusprosjekt - oppfølging Nærmiljøkontakter Rusundersøkelse Strakstiltak Brotherhood Psykolog Boligsosialt arbeid Hverdagsrehabilitering Trivselstiltak, gave fra bruker FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM Bedre norskkunnskaper i hjemmetjenesten PROSJEKT NY SJANSE IP MILDER Sum utgift STIMULERINGSMIDLER UNGE OG RUS Kompetansemidler KRÅD IDRETT OG UTFORDRING BARNE - OG UNGDOMSTILTAK KJENTMANN Medisinstudenter Samhandling dikaonhjemmet sektor Forebygge radikalisering og ekstremisme Dagaktivitetstilbud demente Boligsosialt arbeid FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM Sum inntekt Netto utgift Reduserende løpende tiltak Bydelsdirektøren vurderer fortløpende tiltak innenfor alle funksjonsområder. 5

6 Måltall tjenesteproduksjon Måltall for funksjonsområde 1 - sosialtjenesten med mer 007 Bydel Vestre Aker Resultat 2012 Finansiering til kjøp av bolig andel søknader behandlet innen 1 mnd (%) Finansiering til kjøp av bolig andel søknader behandlet innen 3 mnd (%) Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 mnd (%) Antall personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale Antall personer i døgnovernattingssteder over 3 mnd Økonomisk sosialhjelp andel søknader behandlet innen 2 uker (%) Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten I II III IV V VI Resultat Måltall Status 2. tertial 2013 Årsprognose 2013 Avvik (III-V) 50 % % 48 % 80 % 0 % 87 % % 80 % 95 % 0 % 73 % % 60 % 80 % 0 % % 94 % 95 % 94 % 92 % - 3 % 74 % 70 % 82 % 82 % + 12 % Måltall for funksjonsområde 2A - Barnehager 007 Bydel Vestre Aker Resultat 2012 Andel barn 1 5 år med barnehageplass Andel barn 1-2 år med barnehageplass (dekningsgrad, gjelder barn bosatt i bydelen) Andel barn 3-5 år med barnehageplass (dekningsgrad, gjelder barn bosatt i bydelen) Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet I II III IV V VI Resultat Måltall Status 2. tertial 2014 Årsprognose 2014 Avvik (III-V) 92 % 87 % 83 % 87 % 0 90 % 78 % 75 % 78 % 0 98 % 85 % 90 % 87 % 90 % 0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0 6

7 Måltall for funksjonsområde 2B - Barnevern 007 Bydel Vestre Aker Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. Antall gjennomførte tilsynsbesøk pr. fosterbarn u. 18 år hvor Oslo har tilsynsansvar (akk. snitt) Antall gjennomførte oppfølgingsbesøk pr. fosterhjem av bydelen (akk. snitt) Andel hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per I II III IV V VI Resultat Måltall Resultat 2012 Status 2. tertial 2014 Årsprognose 2014 Avvik (III-V) 100 % 98 % 100 % 99 % 100 % 0 4 3, % 100 % 100 % 90 % 100 % 0 Måltall for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 007 Bydel Vestre Aker Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning (NLP) Brukertilfredshet i hjemmetjenesten andel fornøyde brukere * Høyt antall innleide vakter bidrar til lav andel. I II III IV V VI Resultat Resultat Måltall Status Årsprognose Avvik tertial (III-V) % 70 % 90 % 69,3 % * 90 % 20,7 % 85 % 85 % 90 % Ikke målt 90 % - 7

8 Investeringsprosjekter Bydelen har 3 investeringsprosjekter. 1. Prosjekt BARNEHAGER INVENTAR OG UTSTYR Prosjektet er til løpende investeringer i inventar og utstyr i barnehager. Prosjektet ligger under kapittel 271 Byomfattende barnehageoppgaver. Dette prosjektet forventes avsluttet når full barnehagedekning er oppnådd. Investeringene ligger nå på etterskudd, men bydelen forventer budsjettjustering av midler i Bydelen varsler overføring på 0,9 mill.kr. 2. Prosjekt GANGFORBINDELSE, JERPEFARET - GRINDBAKKEN SKOLE Prosjektet er til utbedringstiltak i sikksakkstien i bydelen. Prosjektet ligger på bydelens kapittel 007 Bydel Vestre Aker. Forventet avsluttet i 2014, men kan drøye ut i Prosjektet er i utførelsesfase, men har hatt en del utfordringer knyttet til eksterne parter. Bydelen anslår mindre forbruk på ca. 1,1 mill. til overføring Bydelen forventer avslutning av prosjektet i Prosjekt UTEOMRÅDER I KOMMUNALE BARNEHAGER Prosjektet er igangsatt med egen anskaffelsesprosess. Det vil ikke forekomme store utgifter knyttet til dette prosjektet i Dette skyldes at ressurser er benyttet til oppdrag knyttet til salg av kommunale barnehager. Bydelen anslår ett mindre forbruk på 4,0 mill. til overføring til Anslår avslutning i Prosjekt Kjøp av El-biler Bydelen forventer at alle planlagte kjøp er gjennomført innen året er omme. Periodiseringsavvik hvor utgiftene påløper senere enn forutsatt i budsjettet Mindreforbruk som følge av at prosjektet er blitt billigere enn budsjettert. Reelle forsinkelser som gjør at prosjektet forventes ferdigstilt senere enn forutsatt i budsjettet Prosjekt 1 Prosjekt ,- Prosjekt ,- Prosjekt 4 Tall i hele tusen kroner Spesielle avsetninger hvor tidspunkt for utbetalinger er uforutsigbar Når det gjelder investeringsprosjektene i bydelen er disse prosjektene fortløpende disponerte midler som er vanskelig å sette prognoser ettersom prosjekter har mange ting som påvirker framdriften. Årsprognose for mva-refusjon for investeringer Regnskap hittil* Regulert budsjett 2014 Årsprognose (forventet overføringinntekt i 2014*) Tall i hele tusen kroner Avvik (Reg. budsj årsprognose) Art Investeringsmoms , , ,- * Alle inntekter knyttet til refundert investeringsmoms legges inn her (også investeringsmoms for investeringsmidler overført fra tidligere år og budsjettjusteringer i 2014). 8

9

10 Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1 Bruker : 5340 (OKGL ) OKS051 - Tertialrapport (2) drift - kapitler :06:27 Kapittel Kapittel(T) Budsjett hittil i år (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) 0 0 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av tj. som erstatter egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner U UTGIFT Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner I INNTEKT Bydel Vestre Aker (7) (B) Artklass(lik) : 1* ; Firma(lik) : 74

11 Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1 Bruker : 5340 (OKGL ) OKS046- Tertialrapport investeringsprosjekt :10:01 Kapittel Kapittel(T) Bruk av avsetning (y-disp) (1000) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) 1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Overføringsutgifter U UTGIFT Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Overføringsutgifter U UTGIFT Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod U UTGIFT Bydel Vestre Aker (7) (B) Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Overføringsutgifter U UTGIFT Byomfattende barnehageoppgaver (KOU) Prosjekt(lik) : 1* ; Art(mindre eller lik) : ; Firma(lik) : $CLIENT

12 Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1 Bruker : 5340 (OKGL ) OKS052 - Tertialrapport (2) øremerkede midler :08:04 Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) SPRÅKMIDLER STIMULERINGSMIDLER UNGE OG RUS Kompetansemidler KRÅD UNGE GJENGANGERE IDRETT OG UTFORDRING BARNE - OG UNGDOMSTILTAK SPRÅK / HELSE TIDLIG INTENVENSJON PSYKISK HELSE KJENTMANN Medisinstudenter Samhandling dikaonhjemmet sektor Forebygge radikalisering og ekstremisme Ekstrabevilgning fra EST Dagaktivitetstilbud Aktiv helse Tilskudd Villa Ly og Bøkely Rusprosjekt - oppfølging Nærmiljøkontakter Rusundersøkelse Strakstiltak Brothorhodd Psykolog Boligsosialt arbeid Hverdagsrehabilitering Trivselstiltak, gave fra bruker FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM Bedre norskkunskaper i hjemmetjenesten PROSJEKT NY SJANSE IP MILDER U UTGIFT STIMULERINGSMIDLER UNGE OG RUS Kompetansemidler KRÅD IDRETT OG UTFORDRING BARNE - OG UNGDOMSTILTAK KJENTMANN Medisinstudenter Samhandling dikaonhjemmet sektor Forebygge radikalisering og ekstremisme Nærmiljøkontakter Strakstiltak Brothorhodd Dagaktivitetstilbud demente Boligsosialt arbeid FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV BARNEFATTIGDOM Bedre norskkunskaper i hjemmetjenesten I INNTEKT Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : $CLIENT

13 Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 2 Bruker : 5340 (OKGL ) OKS052 - Tertialrapport (2) øremerkede midler :08:04 Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) Bydel Vestre Aker (7) (B) Prosjekt(mindre eller lik) : 3ZZZZZZZ ; Prosjekt(større enn eller lik) : 2 ; Art(lik) : 1* ; Firma(lik) : $CLIENT

14 Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1 Bruker : 5340 (OKGL ) OKS053 - Tertialrapport(2) Netto dr.utg eks sos.hj :11:21 Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett - Opprinnelig Regnskap hittil i år (1000) (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) F01 Helse, sosial og nærmiljø F02A Barnehager F02B Oppvekst F03 Pleie og omsorg Bydel Vestre Aker (7) (B) Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 007 ; Funkomr(mindre eller lik) : F03 ; Firma(lik) : 74

15 Skjermbilde: GL30 Bydel Vestre Aker Side: 1 Bruker : 5340 (OKGL ) OKS054 - Tertialrapport (2) Netto sosialhjelpsutg :12:07 Kapittel Kapittel(T) Årsbudsjett - Opprinnelig (1000) Regnskap hittil i år (1000) Årsbudsjett - Regulert (1000) Årsprognose (1000) Avvik årsprognose (1000) F04 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Bydel Vestre Aker (7) (B) Art(lik) : 1* ; Kapittel(lik) : 007 ; Funkomr(lik) : F04 ; Firma(lik) : 74

16 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 VERBALVEDTAK VEDTATT I BUDSJETTET FOR 2014 SOM FORUTSETTES OMTALT I BYDELENES TERTIALRAPPORTERING OG ÅRSBERETNINGEN H10. Mottak av flyktninger Oslo kommune tar imot 500 flyktninger i 2014 Det er utfordringer med å skaffe boliger til flyktningene. Det arbeides både med det private leiemarkedet og iht. kommunale boliger i bydelen. H13. Introduksjonsprogrammet Byrådet bes sørge for bedre undervisning i pasientrettet helseinformasjon i introduksjonsprogrammet. Bydelen følger opp vedtaket. K20. Norskopplæring for barnehageansatte (KON) Bystyret ber byrådet sikre at alle barnehageansatte som ikke behersker norsk godt nok skal tilbys norskopplæring. Bydelen følger opp vedtaket. VERBALVEDTAKENE FRA TIDLIGERE ÅR SOM FORTSATT GJELDER OG SOM FORVENTES OMTALT I BYDELENES TERTIALRAPPORTERING OG ÅRSBERETNINGEN H15/2013 Demensteam Demensteam i alle bydeler må sikre at de som jobber i hjemmebasert omsorg har god opplæring i hvordan avdekke og rapportere kognitiv svikt. Bydelen følger opp vedtaket. H17/2013 Levering av hjemmetjenester i brukervalgordning (H12/2012) Byrådet gis fullmakt til å inngå nye avtaler med leverandører for levering av hjemmetjenester i brukervalgordning i hjemmetjenesten. H19/2013 Informasjon om hjelpemidler Alle brukere og deres pårørende i hjemmetjenesten skal få informasjon om aktuelle hjelpemidler som kan hjelpe dem i hverdagen. Bydelen har godt utbygget formidling av tekniske hjelpemidler som arbeider mye mot hjemmetjenestens brukere. H27/2013 Innføring av garanti i hjemmetjenesten Byrådet bes så langt det er mulig organisere hjemmetjenesten slik at brukere har mulighet til å velge selv om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. H30 Vern for eldre

17 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 Byrådet bes sørge for at kontakttelefonen for eldre som er utsatt for vold blir bedre kjent i alle deler av befolkningen. Bestiller informerer om vern for eldre i møte med brukerne. H32/2013 Forebyggende helsearbeid i bydelene Familieplanlegging skal inngå som en naturlig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelene Bydelen er i fred å etablere et familiesenter på Hovseter. Familieplanlegging begynner på helsestasjon for ungdom med prevensjonsveiledning og bevisstgjøring hos de unge. Jordmor på helsestasjonen og helsesøstrene har alle familieplanlegginger på agendaen i konsultasjoner med gravide og småbarnsforeldre. H47/2011 Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten Kvalitetsmålinger i sykehjem og hjemmetjenesten består av revisjonsbesøk, objektive indikatorer, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Brukerundersøkelser foretas årlig i samtlige sykehjem og brukere av hjemmetjenester. Objektive indikatorer i sykehjem registreres per tertial og årlig i hjemmetjenesten. Revisjonsbesøk gjennomføres annet hvert år i bydelenes bestillerkontor og hos kommunale og private utførere av hjemmetjenester og annet hvert år i sykehjemmene. Pårørendeundersøkelser gjennomføres årlig i samtlige sykehjem. Kvalitetsrevisjonene skal også omfatte sammenfatning av mottatte avviksmeldinger og eventuelle klager fra beboere/brukere. Analyse av medarbeiderundersøkelser skal presenteres sammen med resultater av kvalitetsmålinger. Bydelen følger opp vedtaket. H12/2010 Hjemmehjelp for døve og døvblinde Bystyret forutsetter at døve og døvblinde som får vedtak om hjemmehjelp, har rett til å velge en hjemmehjelp som kan kommunisere med dem, og ber byrådet sørge for at denne muligheten opprettholdes. H15/2010 Gjeldsofferassistanse Byrådet bes ha et særlig fokus på gjeldsofferassistanse for vanskeligstilte skatteytere som pga. sin livssituasjon har pådratt seg skattegjeld de ikke makter å betjene. Bydelene bes redegjøre for sitt generelle gjeldsrådgivningsarbeid i forbindelse med årsberetningene. Bydelen følger opp vedtaket. H24/2008 Barn av sosialklienter Byrådet bes i samarbeid med bydelene medvirke til at sosialkontorene også legger vekt på barnas behov for fritidsaktiviteter når de vurderer støtten til barnefamilier. Bydelen følger opp vedtaket.

18 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 H55/2006 Eldresentrene tilfredsstillende tilbud til alle over 67 år Bystyret mener eldresentrene er en viktig del av tiltakskjeden for eldre i byen, og ber bydelene innenfor rammen av de økte økonomiske rammene sørge for at eldresentrene gir alle eldre over 67 år et godt tilbud. Bydelen følger opp vedtaket. S40/2008 Universell utforming (MOS/EST) Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning. Bydelen følger opp vedtaket. Flertallsmerknader fra bystyrets behandling av budsjett som krever utkvittering og som forventes omtalt i tertialrapportering og årsberetning Flyktninger - enslig mindreårige asylsøkere Komiteen viser til at enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe som trenger oppfølging for å tilpasse seg det norske samfunnet. Mange opplever sosial isolasjon og fremmedgjøring og har lite kontakt med sitt lokalmiljø. Dette vanskeliggjør både integrering og muligheter for raskt å kunne lære seg norsk. Komiteen mener at kommunen i større grad må følge opp og hjelpe unge enslige asylsøkere med å finne seg til rette i lokalmiljøet. Bydelen følger opp vedtaket. Introduksjonsprogrammet Komiteen ser at innvandrere benytter seg av helsetilbudet i mindre grad enn den øvrige befolkningen. Deler av årsaken er manglende kunnskap og informasjon om det eksisterende tilbudet, samt skepsis mot det norske helsevesenet. Komiteen mener mer kan gjøres for å bygge tillit til helsevesenet hos innvandrerbefolkningen. Bydelen følger opp vedtaket. Bydelsbarnevernet Komiteen viser til at kunnskapen om hva barnevernet kan bistå med er lav i alle lag av befolkningen og spesielt hos innvandrerbefolkningen. Dette gjør at noen kan kvie seg for å be om hjelp og tilliten til barnevernet kan være lav. Komiteen mener det er avgjørende at det blir kjent hva barnevernet kan bistå med. Barnevernet bør arbeide med tillitskapende arbeid rettet mot ulike minoritetsgrupper. Bydelen følger opp vedtaket. Eldreomsorg Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og F, viser til verbalvedtak H36/2012, samt foreløpig utkvittering av dette i notat 216/2013 fra byråden for eldre til Helse- og sosialkomiteen. Disse medlemmer forutsetter at byrådet også i 2014 vil sørge for at

19 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 intensjonene i verbalvedtaket at bydelenes tidelingspraksis for sykehjemsplasser skal være ensartet og basert på medisinske- og sosialfaglige kriterier følges opp i bydelene. Bydelen følger opp vedtaket. Flertallsmerknader bydelene forutsettes å være kjent med og legge til grunn i driften av virksomheten Bydelsbarnevern Komiteen berømmer det store arbeidet som legges ned av fosterforeldre i Oslo. For å sikre at familiene er trygge i hverdagen, og at barna får et godt tilbud, må opplæring, oppfølging og tilsyn i disse familiene prioriteres av bydelene og Barne- og familieetaten. Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, V og F, mener det er foreldrenes ansvar og plikt å gi barna sine en trygg og god oppvekst. Samtidig er det samfunnets ansvar å ha en god barnevernstjeneste for å bistå i tilfeller av omsorgssvikt. Disse medlemmer mener at løsninger og tilbud om tiltak innenfor familien alltid skal vurderes før fosterhjem eller institusjon anbefales. Omsorgen for barn skal fortrinnsvis foregå i barnas nærmiljø. Eldresentre Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og F, mener eldresentrene er et viktig tilbud som bidrar til å aktivisere og engasjere eldre i bydelene. De har i tillegg en forebyggende effekt. Frivillige eldre gjør en stor innsats for driften av sentrene, og bidrar ofte til at behovet for mer ressurskrevende innsats og institusjonsbehandling forhindres eller utsettes. De fleste eldresentre drives i dag av frivillige organisasjoner. Kvalitetsmålinger Komiteen syns det er positivt at etaten jobber med å forbedre alle kvalitetsmålingssystemer for sykehjemmene og i hjemmetjenesten. Komiteen mener bedre metoder for kvalitetsmåling vil bidra til kvalitetsutvikling. Komiteen ønsker økt fokus på kompetansehevende tiltak og språkopplæring for både faglært og ufaglært personell innen pleie- og omsorg. TT-tjenesten Komiteen viser til at Oslo har en av de beste TT-ordningene i landet. En god TT-transport er forutsetningen for at personer med funksjonsnedsettelse kan delta aktivt i alle deler av samfunnslivet. Komiteen venter fortsatt på sak om ny TT-forskrift, og forventer at denne legger til rette for at TT-tjenesten sees på som en del av kollektivtilbudet. I tillegg bør det søkes lagt opp til at det kan bli mulig å bruke TT over nærmeste kommunegrense til Oslo, der det er et særskilt behov for det.

20 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 VERBALVEDTAK VEDTATT I BUDSJETTET FOR 2014 BYDELENE BØR VÆRE KJENT MED H4. Sak om velferdsteknologi innen pleie og omsorgssektoren Byrådet legger i 2014 frem en sak om satsing på velferdsteknologi innen pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune. Saken skal inneholde en evaluering av velferdsteknologi som benyttes i dag og forslag til ny teknologi som kan bidra til øke kvaliteten på pleien som tilbys brukerne og bedre de ansattes arbeidsvilkår. H6. Videreføre ordning med tilskudd til eldresentre Byrådet bes videreføre ordningen med tilskudd til eldresentre som ble vedtatt i forbindelse med budsjett for H12 Integreringstilskuddet skal følge den enkelte flyktning Bystyret ber regjeringen sørge for at integreringstilskuddet følger den enkelte flyktning, slik at dersom en velger å flytte fra kommunen de i utgangspunktet er bosatt, vil tilskuddet automatisk flyttes og tilfaller den kommunen som har de reelle kostnadene ved bosetting. Det må også innskjerpes overfor kommunene at de følger opp bosatte flyktninger slik at det registreres dersom de velger å flytte ut av kommunen. H27. Opprettelse av kommunalt foretak for den kommunale hjemmetjenesten Bystyret ber byrådet utrede og vurdere å omorganisere den kommunale hjemmetjenesten i et byomfattende kommunalt foretak som skal konkurrere på like vilkår med de kommersielle aktørene. H32 Retningslinjer for bistand til brukere av hjemmetjenesten Bystyret ber Byrådet gi bindende retningslinjer slik at brukere av den kommunalt betalte hjemmetjenesten skal kunne bestemme om de kun ønsker bistand fra personer av samme kjønn til intim hjelp som dusjing. H36. Oppmøte- og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere Bystyret ber byrådet utrede og vurdere å innføre oppmøteplikt og arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere med arbeidsevne eller restarbeidsevne og stille disse til rådighet for Rusken og bydelsrusken og eventuelt andre som kan gi fornuftig sysselsetting. H38. Bydelsøkonomi skal ikke hindre muligheten til å flytte Bystyret ber byrådet fremme en sak med tiltak for å sørge for at avsenderbydels økonomiske evne til å sørge for praktisk bistand aldri skal være til hinder for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne flytte fritt mellom bydeler i Oslo. H44. Forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten Bystyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten med hensikt å kartlegge styrker og svakheter i dagens system, og belyse hvilken ansvarsfordeling mellom bydel og etat som gir best kvalitet på tjenestene og mest effektiv ressursutnyttelse. H56. Døgnplassbehovsplan for rusomsorg Bystyret ber byrådet legge frem sak for bystyret om behovene for bo- og omsorgsplasser, herunder korttidsplasser innen rusomsorgen i en 5 års periode, etter modell fra skole, bolig og sykehjemsbehovsplanen

21 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 H66 Evaluering av BFE Byrådet bes gjennomføre en evaluering av hvordan den endrede finansieringsmodellen har virket bl.a. ved å se på organisering, ressurssituasjon, belegg, kostnadsutvikling og samarbeid mellom etaten og bydelene. H67. Brukerundersøkelser blant barn som har ettervern Det etableres et system med brukerundersøkelser blant barn som har ettervern. H73. Frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager. Fristen kan forlenges ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke for høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år. S11. TT-reiser utenfor Oslo Byrådet bes i forbindelse med ny forskrift for TT tjenesten komme med forslag til hvordan en bedre kan legge til rette for å kunne bruke TT tjenesten mellom Oslo og de nærmeste nabokommunene i Akershus. I påvente av en slik sak gis bydelene i særskilte tilfeller adgang til helt unntaksvis å praktisere dette der sterke helse- eller sosialmessige grunner tilsier dette. F1. Områdesatsing Tøyen øremerket (FIN) Kapittel 483 Områdesatsing Tøyen gjøres øremerket. F11. Tilbud om faste og hele stillinger til ansatte i Oslo kommune (FIN) Byrådet bes igangsette et prosjekt hvis formål er å gi flere ansatte i Oslo kommune tilbud om faste og hele stillinger. F12. Redusere bruken av eksterne konsulenter (FIN) Byrådet bes legge fram en sak om hvordan bruken av eksterne konsulenter kan reduseres. F17. Kvalitetssikring av investeringer (FIN) Byrådet evaluere dagens arbeid med kvalitetssikring av større investeringer og orientere bystyret om hvordan arbeidet med kvalitetssikring kan skje både raskere og bedre. F20. Avbyråkratisering og demokratiseringstiltak (FIN) Byrådet bes om å legge frem en sak om hvordan Oslo kommune kan motvirke at kommunen blir stadig mer byråkratisert, hvordan man kan forenkle saksgangen i forvaltningen. F8/2007 Lærlingplasser (FIN) Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger. Bydelen følger opp vedtaket. K14. Driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene (KOU) Det skal kunne gis driftstilskudd til å kunne opprette flere barnehageplasser i de kommunale barnehagene, dersom en ved ulik organisering kan utnytte kapasiteten bedre, som for

22 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 eksempel ved opprettelse av nye ambulerende grupper. Det gis også investeringstilskudd, dersom det opprettes hele grupper innenfor eksisterende kommunale barnehager. K49. Oppfølging av lærlinger (KOU) Byrådet bes legge fram en sak om oppfølgingen av lærlinger som er i lærekontrakt. S24. Alna Ridesenter funksjonshemmede (MOS) Bystyret ber byrådet utrede om og i tilfelle hvorledes Alna Ridesenter bør knyttes fast til kommunens arbeid overfor ulike grupper av funksjonshemmede B8. Plan for målet om bedre spredning av kommunal boligmasse (KON) Byrådet bes legge fram en plan for å nå bystyrets mål om en bedre spredning av den kommunale boligmassen. B12. Fremdriftsplan til anbefalte brannsikringstiltak i kommunale boliger (KON) Byrådet bes lage en fremdriftsplan for at det settes av midler til anbefalte brannsikringstiltak i kommunale boliger. Verbalvedtak fra tidligere år som fortsatt er gjeldende H9/2011 Krav om bestått eksamen i nasjonale fag Før ansatte/søkere fra land både utenfor og innenfor EØS-området, med unntak av Norden som har egne avtaler for dette, kan få ansettelse som helsefagarbeider i Oslo kommune, kreves bestått eksamen i nasjonale fag. H36/2012 Sykehjemsfinansiering i Oslo kommune Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en vurdering av finansieringsmodellen herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekt av prisreduksjon på sykehjemsplasser, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller. H28/2013 Kontrakter om etablering av Omsorg+ Ved inngåelse av nye kontrakter om etablering av Omsorg+ skal bydelene involveres slik at mulige synergieffekter mellom bydelstiltak og Omsorg+ kan sees i sammenheng. H41/2013 Informasjon ved sosialhjelp Ved tildeling av sosialstønad skal det gjøres oppmerksom på at sosialhjelp tildeles for livsopphold i Norge. K9/2013 Privat barnehageutbygging (KOU) Byrådet bes om å legge til rette for at barnehageutbyggingen foretas i privat regi. K34/2013 Salg av barnehager (KOU) Barnehager som er i så dårlig forfatning at de planlegges å rives for så å bygge nytt, skal selges til private barnehagebedrifter.

23 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 K10/2012 Privat drift av kommunale barnehagebygg (KOU) Byrådet bes sikre at nye barnehager som etableres i kommunale barnehagebygg som hovedregel skal driftes av private aktører. K1B/2010 Privat drift av barnehager (KOU) Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret Samme opptakskrav skal stilles til private som drifter slike barnehager, som til de ordinære kommunale barnehagene. B9/2013 Brannsikkerhet i kommunale boliger (KON) Byrådet bes sørge for at Boligbygg KF prioriterer midler til nødvendig brannsikring av kommunale leiligheter og gårder. S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark (FIN/MOS) Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler. S15/2009 Klimavurdering av budsjettet (MOS) Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget. VEDTATTE TAKSTER OG AVGIFTER H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. Med hjemmel i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsettes fra og med følgende betalingssatser og utgiftstak for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1) Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr. måned/år (timer) Inntil (under 2 G) 2) 30 Kr. 180 pr. mnd. (6 timer) Fra (2-3 G) 63 Kr pr. år (100 timer) Fra (3-4 G) 165 Kr pr. år (100 timer) Fra (4 G og over) 274 Kr pr. år (100 timer) 1) Alminnelig inntekt 2012 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldrenes inntekt dersom hjelpmottaker er under 18 år. 2) Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekst for særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kr 180 pr mnd. i 2014, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 10. Utgiftstaket reguleres hvert år i statsbudsjettet som legges frem i oktober. H2. Egenbetaling for trygghetsalarm Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Månedssats Fra (over 3 G) Kr. 216

24 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. H25. Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene Pris for kjøp/salg av fysioterapitjenester mellom bydelene settes i 2014 til kr 375 for 60 minutters behandling og kr 281 for 45 minutters behandling. H33. Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold Veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold pr. mnd. justeres med 3,2 % (deflator), og fastsettes slik for 2014: Enslig aleneboende Ektepar/samboere Enslige forsørgere Barnetillegg 0 10 år Barnetillegg år Unge hjemmeboende år H41. Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 Pris pr vektet sykehjemsplass i 2014 fastsettes til kroner H42. Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen Salgspris for tjenester ved Villa Enerhaugen skal være kostnadsdekkende og fastsatt i samsvar med vedtatte effektiviseringskrav og inntektsforutsetninger. Når avtaler om kjøp av tjenester inngås skal det være dialog med kjøperbydel om tjenesteinnhold. Justering av pris på avtaler om salg av tjenester til bydelene skal holdes innenfor kommunens deflator. Ved aktivitetsendringer i tjenestekjøpene skal avtalene reforhandles i dialog med kjøperbydelene. H54. Bydelsbetaling for opphold på rusinstitusjoner under Velferdsetaten a) Bydelsbetaling for opphold på samtlige rusinstitusjoner under Velferdsetaten prisjusteres med 3,2 % og utgjør i 2014 kr. 289 pr. døgn pr. klient. b) Velferdsetaten gis i samarbeid med aktuell bydel fullmakt til å fastsette en høyere bydelsbetaling for særlig kostnadskrevende klienter. H67/2013 Egenbetaling ved rusinstitusjoner Rusinstitusjoner som til nå har benyttet vederlagsforskriften for klienters egenbetaling går fra over til å benytte en fastsatt egenbetaling slik som de øvrige rusinstitusjonene. Det vises til verbalvedtak H26/2008; Byrådet gis fullmakt til å fastsette egenbetaling for klienter ved rusinstitusjoner der vederlagsforskriften ikke brukes. H10/2011 Egenandel for korttidsplass og dag-/nattopphold i institusjon Oslo kommunes egenandelssatser for korttidsopphold og dag-/nattopphold i institusjon justeres hvert år lik de statlige maksimalsatsene som vedtas i statsbudsjett og forskrift. H17/2006 Endring i husleie for boliger med subsidiert husleie Husleien i trygdeboliger og kommunale boliger som er særskilt tilrettelagt for eldre og mennesker med funksjonshemming, men som ikke oppfyller Husbankens krav til betegnelsen omsorgsboliger, samt omsorgsboliger for utviklingshemmede, fastsettes til 900 kroner per

25 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 kvadratmeter boligareal. Husleien konsumprisreguleres i tråd med husleielovens bestemmelser. Ordningen gjelder kun videreføring av eksisterende leieforhold som i forbindelse med eiendomsreformen ble overført fra bydelene til eiendomsforetakene Ved inngåelse av nye leieavtaler i ovennevnte boliger, fastsettes husleien til gjengs leie, og beboerne omfattes av ordningen med bostøtte for leietakere i kommunale boliger. K1. Månedlige oppholdsbetaling i barnehage (KOU/bydelsutvalg) Inntekt til og med (2,25G)* Inntekt fra (2,25G)* til og med kr Inntekt over kr barn barn (70 %) barn (50 %) *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet. Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsdirektørene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarer kr 109 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr per måned. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer. K2. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen (KOU) Inntekt til og med (2,25G)* Inntekt fra (2,25G)* til og med kr Inntekt over kr Heldagsplass Halvdagsplass *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr Inntektsgrensene er basert på månedlige satser for grunnbeløpet. Det kreves ikke oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra K3. Tilbud til barn med særskilte behov i trinn og på videregående skole Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov fra trinn og på videregående skole. S1. Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

26 Vedlegg til Tildelingsbrev bydelene 2014 For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. S2. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte fritidsreiser For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 70 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 35 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. S3. Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året. Det gis anledning til å søke om et begrenset antall tilleggsreiser. S4. Transporttjenesten for forflytningshemmede Egenandel. Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 48 for voksne og kr 24 for barn under 18 år. S5. Egenandel for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetskole Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid, høyere utdanningsinstitusjoner, dagsenter, samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 480 pr. måned for reiser i Oslo. S6. Egenandel for reisende til skolefritidsordning annet sted enn lokalisert til grunnskolen Egenandelen for transporttjenester for reiser til skolefritidsordning på annet sted enn lokalisert til grunnskolen settes til kr 480 pr. måned for reiser i Oslo.

BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4

BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4 Innholdsfortegnelse 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 BUDSJETTFORSLAGETS OPPBYGNING... 4 Funksjonsområder...4 Bydelens organisering...6 BYRÅDETS BUDSJETTFORSLAG... 7 Byrådets overordnede målsettinger

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Direktøren i Sykehjemsetaten Dato: 16.01.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201404574-2 Unni Hembre, 23 46 13 75 Lene Haugen,,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Direktøren i Helseetaten Dato: 16.01.2015 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Turid Glærum, 234 61138 Lene Haugen, 234 61162 201404574-3, Arkivkode:

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2015 20.11.2014 1 Innhold Innledning... 5 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 6 Det viktigste først... 6 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL GAMLE OSLO

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL GAMLE OSLO ÅRSBERETNING FOR 2 0 1 2 FRA BYDEL GAMLE OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 4 2.1 ORGANISASJON/BEMANNING... 4 2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 6 2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS

Detaljer

Oslo kommune Bydel østensjø. Årsmelding 2005

Oslo kommune Bydel østensjø. Årsmelding 2005 Oslo kommune Bydel østensjø Årsmelding INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 2.1 ORGANISASJON/BEMANNING... 3 2.2 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 4 2.3 OMFANG AV POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND ÅRSBERETNING FOR 2 0 1 3 FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 3 ORGANISASJON / BEMANNING... 5 3.1 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 6 3.2 OMFANG AV POLITISKE

Detaljer

Bydel Gamle Oslo Budsjett 2012

Bydel Gamle Oslo Budsjett 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Bydelsdirektørens forslag til budsjett...6 Byrådets budsjettforslag Hovedprioriteringer...10 Bydelens strategiske plan -2015... 14 Generell del...18 Oppbygging av budsjettdokumentet...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 0. Åpen halvtime 1. Godkjenning

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Dato: 08.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/752 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 120.2

Dato: 08.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/752 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 120.2 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 08.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: /752 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 120.2 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 1/14

Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen. Møteinnkalling 1/14 Oslo kommune Bydel Stovner Administrasjonen Møteinnkalling 1/14 Møte: Eldreråd Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30 Møtetid: Tirsdag 21. januar 2014 kl. 13.30 Sekretariat: Administrasjonen SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsberetning Bydel Østensjø 2013

Årsberetning Bydel Østensjø 2013 Årsberetning Bydel Østensjø 2 Årsberetning for Bydel Østensjø Tove Stien bydelsdirektør 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 7 2.1 Organisasjon/Bemanning... 7 2.2 Befolkningsgrunnlag...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 Oslo kommune Bydel Sagene OSLO BYSTYRE HELSE- OG SOSIALKOMITEEN RÅDHUSET 0037 Oslo Dato: 01.07.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 BYDELSUTVALGETS

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer