Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: PLAN l12 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før det legges ut til nytt offentlig ettersyn: Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 16

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Kommunestyret vedtok den å legge forslag til detaljregulering av ny Nordstrandkollen hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden har vært Det er mottatt åtte uttalelser som nå skal behandles i tillegg til grunneiers kommentarer til uttalelsene. Rådmannen foreslår at det gjøres noen endringer i planmaterialet før planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Saksutredning: 1. FAKTA Sivilingeniør Bjørn Leifsen fremmet på vegne av grunneier Kjell Kjørven forslag til detaljregulering for Nye Nordstrandkollen hyttefelt på Svea. Hovedformålet har vært å legge til rette for fire nye hyttetomter innimellom og inntil eksisterende femten tomter. Førstegangs behandling ble gjort i formannskap og kommunestyre i juni Planen har ligget ut til offentlig ettersyn i perioden 1. juli 26. august I høringsperioden har det kommet inn ni uttalelser, av dem seks fra eksisterende hytteeiere/grendelag på Nordstrandkollen og tre fra offentlige myndigheter. Forslagsstiller har fått oversendt uttalelsene for kommentarer. Arealbruken på Nordstrandkollen ble avklart gjennom kommuneplanprosessen. I konsekvensutredningen som fulgte den, er det oppsummert at utvidelse av eksisterende hytteområde kan være positivt med tanke på utnyttelse av felles ressurser og at en konsentrerer inngrep. En utbygging forutsetter at det etableres en tilfredsstillende løsning for avløp for å beskytte nedbørfeltet og kalksjøen Svea og at en har fokus på å begrense avrenning til disse, jfr. naturmangfoldloven 10. Nedenfor vises Nordstrandkollen slik status er i kommuneplanens arealdel Her gis mulighet for etablering av hyttetomter på de oransje områdene uten skravur. 2. PLANFORSLAGET Utsnitt av plankartet for Nye Nordstrandkollen vises nedenfor. Side 2 av 16

3 Planforslaget omfatter 15 eksisterende hyttetomter hvorav 14 er bebygd, i tillegg til 4 nye. De nye tomtene er nummerert Adkomstvegen inne i feltet ligger uforandret i forhold til den gamle planen, og er lagt inn i plankartet med avgrensing mot eksisterende eiendomsgrenser og ikke etter hvordan den faktisk er bygd. I planbeskrivelsen er det oppgitt at det må være opp til grunneierne av vegen og tomtene om de ønsker å flytte vegen i h.h.t. reguleringsplanen. Parkering er tenkt på felles private parkeringsarealer i de vestre delene av planområdet i tillegg til parkering på tomtene. I tillegg til plankart, består planen av beskrivelse, bestemmelser og risiko- og sårbarhetsanalyse. Plandokumentene som har vært gjenstand for offentlig ettersyn, er lagt ved saken her. 3. MERKNADSBEHANDLING Det har kommet merknader fra følgende privatpersoner/lag og offentlige instanser: Statens vegvesen Unn Bente og Jostein Albert Refsnes Nordstrandkollen grendelag John og Geraldine Sletten Ellen og Tor Henning Olsen Oppland fylkeskommune Tone Rostrup og Børge Hofset Anne Dahl og Rolf Berg Fylkesmannen i Oppland I tillegg er forslagsstiller siv. Ing. Bjørn Leifsen og grunneier Kjell Kjørven gitt anledning til å kommentere uttalelsene før planen merknadsbehandles politisk. Alle innkomne merknader og forslagsstillers kommentarer er vedlagt saken i sin helhet. 3.1 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert Vegvesenet kommenterer siktkravet i krysset mellom fylkesveg og kommunal veg nord for Nordstrandkollen. Krysset ligger utenfor planområdet. 3.2 Høringsuttalelse fra Nordstrandkollen grendelag, datert Side 3 av 16

4 Innledningsvis Nordstrandkollen grendelag består av eierne av de 15 eksisterende tomtene i området. 14 av disse står bak uttalelsen fra grendelaget. Grendelaget påpeker at Nordstrandkollen framstår som et tiltalende og estetisk pent hyttefelt med de høyeste hyttene bakenfor de laveste. Nordstrand skidestinasjon Grendelaget er kjent med at det planlegges en bylignende boligmasse vest for tomt 8. De mener dette vil bli en uakseptabel rasering av området og de håper kommunen deler disse synspunktene. Fortetting/privatrettslige forhold/grøntområder Opprinnelig plan for Nordstrandkollen ble vedtatt av kommunen i Det ble da fastsatt en klar begrensning på maks 15 fritidsboliger. De spør om hva som har endret seg siden den gang, samtidig som planen er ung. Grendelaget mener grunneiers ønske om å selge fire hyttetomter ikke kan anses som en særskilt grunn. Spesielt ikke når grunneier muntlig har garantert og avtalefestet at det skal komme maksimalt én hytte til på feltet. De enkelte tomtene ble solgt med klar henvisning til begrensingen i antall hytter, og spørsmålet om frisikt, utsikt til vann og tetthet var avgjørende for prissettingen og kjøperens valg av tomt. Et flertall av tomteeierne fikk inntatt i sine kjøpekontrakter en klar bestemmelse om at det ikke skulle bygges mer enn 15 hytter, men at grunneieren kunne søke om å få utskilt ytterligere én tomt: Reguleringsplanen viser totalt 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg rett til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg rett til å protestere mot grunneiers innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Grendelaget skriver at grunneier allerede har solgt og frasagt seg rettigheter til ytterlige bebyggelse utover den ene tomten. De viser her også til pkt. 17 i ROS-analysen der man ser at opprinnelig plan var å utvide med én tomt ref. «kun en ny hytteenhet». Grendelaget krever at planen avvises, jfr. plan- og bygningsloven 21-6, 2. punktum. Grendelaget skriver at hytteeierne kjøpte tomter med et løfte om at LNF-området nærmest hyttene var friareal. Den nye planen viser fire fullstendig ubrukelige, adskilte grøntanleggsområder. I ROS-analysen er dette betegnet som små arealinngrep. Hyttene mister alle brukbare grøntområder som i dag brukes til aking, skileik og sosiale formål, mens byggeområdet økes med over 30 %. Veg 2 Eksisterende adkomst til tomt 1 går via P1. Grendelaget anser det unødvendig å regulere inn ytterligere veg (V2). V2 ligger høyt i terrenget, og det må anlegges enda en stor fylling for å etablere denne. Den vil bli meget synlig og skjemmende sett fra hovedvegen og vannet. Vann og avløp Nordstrandkollen er knyttet til privat vann- og avløpsanlegg som eies av grunneier. Hytteeierne har tinglyst bruksrett til anlegget. Bruksretten er ikke tidsbegrenset, og selv om kommunen godkjenner ny reguleringsplan opphører ikke bruksretten. Servitutten/grunnbyrden må i så fall eksproprieres. Grendelaget spør om det er meningen at planen skal påføre de eksisterende hytteeierne ekstra kostnader ved tilkopling til det offentlige anlegget? Avslutningsvis Grendelaget håper forslagsstiller vil forstå at den foreslåtte fortettingen vil møte sterk og konsekvent motstand fra hytteeierne, og oppfordres til å stille utvidelsesplanene i bero. Opprettholdes planforslaget, anmodes kommunen om å avvise planen. Det varsles videre et privatrettslig søksmål mot grunneier, jfr. tvisteloven 5-2. Ethvert brudd på tinglyste avtaler vil medføre private søksmål, og de ber kommunen nøye vurdere videre ressursbruk på utbyggingsplanene. Side 4 av 16

5 3.3 Høringsuttalelse fra Unn Bente og Jostein Albert Refsnes, datert Fortettingspolitikk Refsnes er eiere av tomt nr. 8 i den gamle planen for Nordstrandkollen. De viser til at de ikke har innflytelse på fortettingspolitikken i kommunen, siden de ikke bor i Lunner. Videre at Nordstrandkollen er et 15 år gammelt felt, og at de har både muntlig og skriftlig kontraktfesting på at fortettingen er begrenset til 1 ny hytte. Fortetting utover dette finner de uakseptabelt. Refsnes støtter prinsipielt en kommunes rett til utvikling og forandring, men finner det oppsiktsvekkende at politikerne ikke finner mindre utfordrende løsninger. De er forbauset over kommunens iver etter å nyregulere hyttefeltet, og at det er provoserende at hytteeierne, som betaler eiendomsskatt, renovasjon og bruker lokale tjenester blir overkjørt på denne måten. Reduksjon av hyttefeltets areal Refsnes har vanskelig for å forstå at det er mulig å kutte fellesarealer til fordel for terrassehus. Denne delen av planen bes kvalitetssikret. Fortetting med kun 1 tomt Det vises til passus i kjøpekontrakt som lyder: 14. Reguleringsplanen viser totalt 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg rett til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg rett til å protestere mot grunneiers innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Refsnes kommenterer at ordlyd og innhold ikke er til å misforstå, men samtidig at kontrakten med grunneier ikke kan hindre kommunen fra å ønske seg mer fortetting. Tomt 16 Refsnes gjør oppmerksom på at adkomst til tomt 16 går over deres eiendom tomt 8 (99/83), og at dette er uakseptabelt. Det anmodes om at kommunen må få se en mer detaljert plan for adkomst til tomt 16. Antageligvis vil dette bety en sterk skjemming av terreng og forringelse av et etablert fellesareal. Skidestinasjonen Ber om at kommunen vurderer kritisk de arkitektoniske løsningene for skidestinasjonen. Høringsbrev fra Nordstrandkollen grendelag Refsnes opplyser at de stiller seg 100 % bak uttalelsen fra grendelaget datert Høringsuttalelse fra John og Geraldine Sletten, datert Sletten er eiere av tomt 5 og protesterer mot forslaget om detaljregulering av Nordstrandkollen hyttefelt. Sletten viser til at de har videoopptak av samtale med grunneier under visning på feltet i forkant av tomtekjøp i På dette grunnlaget kjøpte Sletten tomt 5. Videoopptaket skal i følge Sletten, dokumentere at grunneier ga en muntlig forsikring om at det ikke ville komme noen hytte foran tomt 5 i framtiden. Grunneier opplyste samtidig at han antagelig ville søke om en hytte på haugen foran (tomt 19), og som ikke ville hindre utsikten fra tomt 5 til vannet. Sletten opplyser at det på dette tidspunktet var 11 ledige tomter på Nordstrandkollen, men at de kjøpte tomt 5 med bakgrunn i beliggenhet, friarealet foran, samt grunneiers forsikringer om den framtidige utviklingen av feltet. Også Sletten viser til punkt i kjøpekontrakten som omhandler etablering av én ekstra tomt innenfor feltet. Det nye planforslaget viser to nye hyttetomter foran tomt 5, der tomt 18 er tegnet inn direkte foran og i strid med grunneiers uttalelser i Tomt 19 er tegnet inn der grunneier indikerte at han ville søke om ytterlige en tomt. Sletten mener imidlertid at det da må bygges en lav hytte (samme mønehøyde som hyttene på tomt 4,5, 6 og 7), lengst bak mot trafo og på samme høydekote som parkeringsplassen for at den ikke skal være i strid med grunneiers forsikringer om at Slettens utsikt ikke ville bli berørt. I tillegg er bortimot alt friareal fjernet og det står igjen noen ubrukelige flekker. Slettens forståelse var at alle grøntområdene skulle forbli friarealer, unntatt muligens tomt 19. Side 5 av 16

6 Friområdene har blitt brukt av unge til aking og skileik, de nye grøntarealene vil neppe egne seg til dette. Det spørres om det må være slik at all fortetting skal innebære at man legger ned alt friareal? Sletten har i tidligere diskusjon med grunneier fått bekreftet at vegen til tomt 1 skulle gå i enden av parkeringsplassen. Selv om vegen ikke er godkjent, brukes den i dag fram til tomt 1. Veg 2 ligger høyt i terrenget og vil virke skjemmende. Sletten er innforstått med at noen av punktene grenser inn mot privatrettslige forhold, men mener de har en så sterk sak at Lunner kommune bør hensynta dette. Sletten ber om at Lunner kommune avviser forslaget til å regulere inn tomt 18 og omregulerer dette til friareal (grøntanlegg). 3.5 Høringsuttalelse fra Ellen og Tor Henning Olsen, datert Olsen skriver at bebyggelsen på Nordstrandkollen etter deres skjønn allerede er ganske tett. Mange av tomtene er bratte og flere av tomtene har ikke uteareal som egner seg til lek og andre aktiviteter. Det vises også til konsekvensutredningen til kommuneplanen som sier at utbyggingen vil medføre at grøntarealer i tilknytning til dagens hyttefelt forsvinner samt visjonen til kommunen «Det gode liv lever vi litt bedre i Lunner». Det vises til utviklingsutvalgets vedtak i sak 75/09 den som omhandlet grunneiers forslag til ny reguleringsplan: Utviklingsutvalget er avventende til flere hyttetomter innenfor reguleringsplanen for Nordstrandkollen. Innspillet vil vurderes nærmere i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette fordi at reguleringsplanen er forholdsvis ny og er et juridisk bindende dokument som skal søke å gi forutsigbarhet til alle parter, inkludert eksisterende hytteeiere innenfor planområdet. Olsen påpeker at det har gått seks år siden utvalget sa dette, men at gjeldende plan etter Olsens mening fortsatt er en ny plan selv om kommunen i mellomtiden har vedtatt en ny kommuneplan gjeldende fra Kommuneplanen åpner for fortetting, men Olsen kan ikke se at det er juridisk holdbart å endre gjeldende reguleringsplan allerede i år. Dette fordi Utviklingsutvalget har erkjent at gjeldende reguleringsplan også skal være forutsigbar for hytteeierne og for hytteeierne er ikke 12 år lang tid. Olsen viser til saksutredningens kap 1.3 ( i forbindelse med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn) hvor det heter: For utbyggingsområder beliggende i eksponerte lisider, kreves bestemmelser til bl.a. terrengtilpasning, utforming og farge og materialbruk. Etter Olsens mening er ikke ordlyden i reguleringsbestemmelsene tydelig og klar nok. Her heter det: Høyder Mønehøyden skal ikke overstige 6,5m mål fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningene. Bebyggelsen skal plasseres lavest mulig i terrenget. Olsen gir et eksempel på tomt 19 som er en kolle som skjermer for veifyllingen før, under og etter trafoen som fortsatt er en installasjon som skjemmer feltet spesielt når man kommer på ski over vannet om vinteren. Feltet for øvrig tar seg ganske godt ut. Hvis det bygges hytte på kollen med en mønehøyde på 6,5m, vil denne hytta bli et monsterbygg og et skrekkeksempel på manglende arealplanlegging. Prinsipalt holder Olsen fast på at reguleringsplanforslaget ikke bør vedtas. Subsidiært foreslår de at tomtene 18 og 19 reduseres til én tomt og at det i reguleringsbestemmelsene fastsettes høydekoter dvs grunnmuren på en evt. hytte på denne tomta f.eks. ikke skal være høyere enn grunnmuren på eksisterende brønnhus. Eksisterende vei inn til tomt 1 vil da kunne opprettholdes og man unngår en ny skjemmende veifylling nedenfor trafoen som grunneier for øvrig etter Olsens mening burde ha fått pålegg om å flytte. Avslutningsvis kommenterer Olsen privatrettslige forhold herunder kommunens brev av som har basis i en telefonsamtale med konsulentselskapet Prevista hvor det vises til grunneiers planer om etablering av skistue, parkeringsplass og fritidsleiligheter i området nord for Side 6 av 16

7 Nordstrandkollen, etablering av avløpsledning fra Grua samt etablering av én ny hyttetomt i området i/ved Nordstrandkollen. I dette brevet henstilles grunneier og hytteeiere i størst mulig grad å fremme et omforent forslag til reguleringsendring. Etter en privat tvist med grunneier om plasseringen av trafoen, ville Olsen blitt meget overrasket hvis grunneier hadde fulgt kommunens oppfordring og tatt kontakt med grendelaget før han utarbeidet reguleringsforslaget. Olsen hadde ikke trodd at inngåtte skriftlige avtaler ville bli misligholdt. Sånt blir det bråk av, skriver Olsen avslutningsvis. 3.6 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune, datert Fylkeskommunen har ingen nye merknader til planforslaget i forhold til innspill fra oppstartsfasen (12.9 og ). 3.7 Høringsuttalelse fra Tone Rostrup og Børge Hofset, datert Rostrup og Hofset protesterer mot at Lunner kommune gir tillatelse til fire nye hyttetomter. Det vises til kjøpekontrakten pkt. 14: Reguleringsplanen viser 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg retten til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg retten til grunneierens innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Søknad om godkjenning av flere hyttetomter må eventuelt skje på tilstøtende areal. Fra Rostrup/Hofsets side var dette en absolutt forutsetning da de kjøpte tomt på Nordstrandkollen. På kjøpstidspunktet ble kommunens reguleringsplan vurdert som en forutsigbar garanti mot ytterligere fortetting av hyttefeltet. En fortetting vil medføre en betydelig redusering av hytteområdets verdi både økonomisk og som rekreasjonsområde. Rostrup og Hofset har vanskelig for å forstå at Lunne kommune nå kan gå bort fra det som måtte oppfattes som en garanti og sikkerhet mot fortetting, og de ber derfor kommunen om å avvise forslaget til detaljreguleringsplan. I detaljreguleringsplanen foreslås det at grunneier får tillatelse til å føre opp leilighetsblokker på området inntil hyttefeltet. I kjøpskontrakten for Rostrup og Hofsets tomt godtok de i pkt. 14 at grunneier kunne søke om godkjenning av «ytterligere det antall tomter som kommunen antas senere å ville godkjenne på tilstøtende areal.» Videre fraskrev de seg i samme punkt retten til «grunneierens innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet.» Rostrup og Hofset mener grunneier søknad om godkjenning av leilighetsblokker ikke kan oppfattes som søknad om bygging av fritidsbebyggelse. Leilighetsblokkene er av bymessig art og vil bryte totalt med områdets karakter som et viktig rekreasjonsområde for både hytteeiere og lokalbefolkning. Rostrup og Hofset ber Lunner kommune om av avvise også denne delen av detaljreguleringsplanen. 3.8 Høringsuttalelse fra Anne Dahl og Rolf Berg, datert På den nye detaljplanen er det tatt en stor bit av eksisterende fellesareal til tomt 17 og 18. Begge arealene ligger ved Dahl og Bergs tomt (tomt 4) og hytter her vil frata dem og andre hytteeiere fellesarealer som de har stor glede av i dag. Da tomten ble kjøpt var det med informasjon om at disse fellesarealene ikke skulle bygges ut, men være fellesarealer til glede og nytte for de 15 tomtene på feltet. I tillegg er de forundret over at hyttefeltet har krympet i nordvestre hjørne. Dahl og Berg skriver at verdien av deres tomt vil falle hvis det etableres tre tomter ved deres hytte. Tomta hadde i sin tid en høy pris, og den ble solgt med informasjon om at dette var den siste tomta som skulle selges på feltet. De føler seg nå lurt av grunneier, og også av kommunen hvis den tillater utbygging. Den nye tomt 17 ligger i en forholdsvis bratt skråning. Å bygge hytte her vil kreve mye graving og anleggsarbeid. Basert på erfaring med grunneier, tror Dahl og Berg at inngrepene blir større og mer betydelige enn de trenger å bli. De tror også inngrepene medfører ødeleggelser på deres tomt. Side 7 av 16

8 Da tomt ble kjøpt fikk Dahl og Berg inntrykk av at grunneier skulle stå for en god infrastruktur og et godt teknisk anlegg, noe som har vist seg å ikke være tilfelle. De har hatt store ekstrakostnader for å få god nok vei, god kvalitet på vannet og for å få tilstrekkelig vann til alle hyttene. De har hatt problemer med vannrør som fryser på vinteren, gjerde rundt hyttefeltet som er dårlig og feil satt opp m.m.. Etter at de har ryddet opp i de fleste forhold, har de i dag en infrastruktur som fungerer tilfredsstillende. Hvis reguleringsplanen blir godkjent må de bare erkjenne at de får nok en runde med ting som må ordnes innenfor hyttefeltet, som medfører ekstra utgifter, og ikke minst ekstra utgifter i forbindelse med tilkopling til offentlig anlegg. Den nye vegen til tomt 1 vil føre til store inngrep på det som i dag er et fellesområde. Dette inngrepet vil forringe Dahl og Bergs tomt, da det blir mye vei ved deres hytte. De har ingen innvendinger mot at tomt 1 får vei, men ber om at veien som er etablert i sør brukes. Dahl og Berg kommenterer avslutningsvis planene for Nordstrand skidestinasjon, type bebyggelse som er planlagt der og at planen for det området ikke må berøre hyttefeltet. Dahl og Berg støtter 100% opp om høringsbrevet fra Nordstrandkollen grendelag. 3.9 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, datert Fylkesmannen har ingen merknader til saken Forslagsstillers kommentarer datert Side 8 av 16

9 Side 9 av 16

10 I forbindelse med kommentarene har privat plankonsulent innarbeidet forslag til justering av tomt 17 og innplassering av en tomt 20. Dette er vist på plankartet nedenfor. Side 10 av 16

11 4. VURDERING/DRØFTING 4.1 Privatrettslige forhold De aller fleste av høringsuttalelsene og tilbakemeldingen fra grunneier inneholder opplysninger og kommentarer knyttet til privatrettslige avtaler, herunder innholdet i kjøpekontrakter og muntlige lovnader fra grunneier. Dette er et forhold mellom de private partene siden negative servitutter ikke faller bort som følge av ny reguleringsplan. 4.2 Tomt 20 Grunneier/privat plankonsulent har gitt tilbakemelding om justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20. Kommunen har ingen innvendinger mot dette annet enn at terrenget er bratt. Adkomst til nr. 20 er lagt langsetter lia nordover fra hovedvegen på Nordstrandkollen. Det er viktig at det settes krav til terrengtilpasninger på bygging på tomter i bratt terreng, se for øvrig kap. 4.3 nedenfor. 4.3 Høyder på bebyggelse Eksisterende bebyggelse på Nordstrandkollen er etablert med en høyde på opptil 6,5m målt fra ferdig planert terreng rundt bygningen. Bruksarealet er begrenset til 120m 2. For å dempe høyden på de nye hyttene som blir liggende i forkant av etablerte hytter med utsikt Sveavannet, synes det fornuftig å redusere makshøyden til 5m på tomtene 18 og 19. Dette er også høydebegrensingen som ligger i kommuneplanens arealdel. I tillegg settes det krav om at det høyeste kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2m for å unngå en hytte på markant kolle. Samtidig med at topp grunnmur for bygg på tomt 18 ikke skal ligge høyere enn kote 499 m.o.h og på tomt 18 ikke høyere enn 497 m.o.h. Tomtene 16, 17 og også et forslag om tomt 20 ligger i bratt terreng og bør få krav til etablering av underetasje for å ta opp terrenget og unngå «puteløsninger». Høydene på byggene på tomtene opprettholdes til 6,5m fra planert terreng fordi de må etableres med underetasje. Grad av utnytting på disse tre tomtene settes til bebygd areal maks. 80m Veg 2 Side 11 av 16

12 Veg 2 er tegnet inn som adkomst til tomt 1, som er en eksisterende bebygd hyttetomt. Vegen er tegnet inn i vegfyllingen på sørsiden av hovedvegen i hyttefeltet, rett på sørsiden av en trafo. Kommunen er enig i at denne vegen ligger i bratt terreng, og at det er en ide å legge adkomstvegen til tomt 1 i sørkanten på tomt 19. Dvs at den opparbeidede vegtraseen fra parkeringsplassen (P1) flyttes noe sørover for å gi rom for etablering og bygging på tomt Tilknytning til infrastruktur Det er satt rekkefølgekrav for tilkopling av de nye hyttene til offentlig vann- og avløpsanlegg før det kan gis brukstillatelse, jfr. planbestemmelsene 7. I samme bestemmelse er det satt at om det kommer offentlig nett for vann og/eller spillvann skal eksisterende hytter kople seg til disse, jfr. plan- og bygningsloven 27-7 jfr Siste formulering er lagt inn i planen fordi plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel for å kople hytter til offentlig vann- og avløpsnett hvis dette ikke er fastsatt i arealplan. Kravet til påkopling til offentlig avløp er satt for å hindre økt belastning på de utvalgte naturtypene Sveavannet og nedre Småtjern som er kalksjøer. 4.6 Nordstrand skidestinasjon Flere av høringsuttalelsene kommenterer at forslaget til plan for Nordstrand skidestinasjon går inn i Nordstrandkollen hyttefelt i nordvest. Forslag til detaljreguleringsplan for skidestinasjonen ble behandlet i kommunestyret Den delen av planen som er i strid med kommuneplanen og også hyttefeltet, ble da besluttet tatt ut av destinasjonsplanen. Det er videre berammet møte mellom kommunen, forslagsstiller og grunneier den 5. oktober for å diskutere arealbruken i de øvrige delene av skidestinasjonsplanen. 4.7 Adkomst tomt 16 Adkomst til tomt 16 må gå direkte fra den regulerte vegen (veg 1). De vegkantene som synes på plankartet er kantene på den eksisterende vegen inn på tomt 8. At adkomsten til tomt 16 skal gå direkte fra Veg 1, må markeres med avkjørselspil i plankartet slik at det ikke oppstår misforståelser i etterkant. 4.8 Grøntområder Flere kommenterer at felles friarealer utgår til fordel for utbygging av hyttetomter, og at de grøntarealene som er avsatt lekeareal ikke vil fungere til formålet fordi de er små og fragmenterte. «Grøntområdene» på Nordstrandkollen var i den gamle reguleringsplanen avsatt til landbruksformål. Disse områdene ligger i utmark og har dermed vært tilgjengelig for lek og opphold hele året. Skal noe nytt bygges ut, er nok hovedregelen i vår kommune at landbruksarealer omdisponeres. I tillegg er det fortettingsprosjekter og omdisponeringssaker i de tettbygde strøkene. Gjennom arbeid med kommuneplanen ble det på Nordstrandkollen tatt stilling til omdisponering landbruksområder til nye byggeområder. 4.9 Annet Planlagt tomtegrense mellom tomt 4 og 5 ligger annerledes enn den grensa som ble etablert. Planen endres slik at grensa blir slik som oppmålt. Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold til de justeringer som er foreslått over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. 5. Alternative løsningsforslag 5.1 Justeringer i planmaterialet og nytt offentlig ettersyn I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før planen legges ut til nytt offentlig ettersyn: Side 12 av 16

13 Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. 5.2 Planen sendes til sluttbehandling/vedtak i kommunestyret I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for Nye Nordstrandkollen hyttefelt. I medhold av plan- og bygningsloven opphever Lunner kommune den del av reguleringsplan for Nordstrandkollen hyttefelt vedtatt i 2001 som blir berørt av den nye planen. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtaket jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. 6. Konklusjon med begrunnelse I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før det legges ut til nytt offentlig ettersyn: Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. Side 13 av 16

14 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse Risiko- og sårbarhetsanalyse Høringsuttalelse fra Statens vegvesen Høringsuttalelse fra Nordstrandkollen grendelag Høringsuttalelse fra Unn Bente og Jostein Albert Refsnes Høringsuttalelse fra John og Geraldine Sletten Høringsuttalelse fra Ellen og Tor Henning Olsen Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune Høringsuttalelse fra Tone Rostrup og Børge Hofset Høringsuttalelse fra Anne Dahl og Rolf Berg Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland Kommentarer fra grunneier Kjell Kjørven Øvrige dokument: 13/13257 Oversender varsel om oppstart - Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. 13/14413 Fra Nordmarka beitelag. Uttalelse ved oppstartsvarsel. 13/14411 Fra Nordstrandskollen grendelag. Uttalelse til varsel om planoppstart. 13/14560 Kommentarer og spørsmål til nye Nordstrandskollen hyttefelt og Nordstrand skidestinasjon. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen Avsender:Ingeborg Hensrud Avsender:Avisa Hadeland Avsender:Avisa Hadeland 14/5741 Samlede innspill. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 13/14305 Uttalelse - Oppland fylkeskommune. Avsender:Avisa Hadeland 13/14414 Klage utbygging Nordstrandkollen - Jane Mysen. Avsender:Avisa Hadeland 14/2782 Plandokumenter. Avsender:Bjørn Leifsen 15/5394 Oversendelse av planmateriale. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen 15/13185 Oversendelse av plansak til offentlig ettersyn og merknaker. Avsender:Oppland fylkeskommune 15/13186 Merknader - Nordstrankollen hyttefelt. Avsender:Børge Hofset 15/13626 Tilgang til høringsuttalelser. Avsender:Geraldine Sletten 15/13177 Protestbrev fra Nordstrandkollen grendelag ifm Avsender:Nordstrandkollen forslag til ny detaljregulering for Nordstrandkollen. grendelag 15/13178 Protestbrev - forslag til ny detaljreguleringsplan for Nordstrandkollen. Avsender:John og Geraldine Sletten 15/13182 Merknader - Nordstrandkollen Hyttefelt. Avsender:Ellen Strømsnes Olsen og Tor Henning Olsen 15/10791 AnnonsebestillingOffentlig ettersyn av Avsender:Frantz annonseservice detaljreguleringsplan for Nye Nordstrand hyttefelt. as 15/11037 Teknisk kontroll av detaljregulering for Nye Avsender:Statens kartverk Nordstrandkollen. 15/11094 Svar på spørsmål om svarfrist for merknaderdetaljreguleringsplan for Nye Nordstrand hyttefelt. Avsender:Geraldine Sletten 15/10794 Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Oppland fylkeskommune 15/13627 Svar - Tilgang til høringsuttalelser. Avsender:Geraldine Sletten 15/13759 Ingen merknader - Nye Nordstrandkollen hyttefelt Avsender:Leifsen - Fylkesmannen i Oppland. 15/13380 Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefeltoversendelse av merknader. Avsender:Bjørn Leifsen Side 14 av 16

15 15/10779 Rettet planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen 15/11058 Spørsmål om svarfrist for merknader - Avsender:Geraldine Sletten Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. 15/11414 Statens Vegvesen - Ingen merknader - Avsender:Statens Vegvesen Nordstrandkollen hyttefelt. 15/13134 Protest mot detaljregulering til Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Unn Bente og Jostein Albert Refsnes 15/13189 Merknader - Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Rolf A. Berg Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Oppland fylkeskommune, Postboks LILLEHAMMER, Fylkesmannen i Oppland, Postboks LILLEHAMMER, Statens Vegvesen, Postboks LILLEHAMMER, Nordmarka beitelag v/trond Henriksen, Storetjernsveien JEVNAKER, Nordstrandkollen grendelag v/geraldine Sletten, Rødbergveien 76C 0593 OSLO, Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst, Postboks HAMAR, Mattilsynet Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike, Felles postmottak, Postboks BRUMUNDDAL, Børge Hofset, Nydalen Alle OSLO, Tone Rostrup, Nydalen Alle OSLO, Unn og Jostein Refsnes, Melumveien 46 C 0760 OSLO, Cedric Jucker, Gullbakkveien 11A 1363 HØVIK, Ellen-Christine Røøk, Fjørtofts gate OSLO, Liv og Øivind Holum, Kurveien OSLO, John Arff-Pettersen, Halvor Torgersens vei OSLO, Anniken Qvale, Fagertunveien JAR, Anne og Harald Gløersen, Bruksveien VOLLEN, Paul Holger Juul-Hansen, Vestaveien 4 A 1476 RASTA, Bente Lie, Gamle Hellvikvei NESODDTANGEN, Carsten og Rigmor Horn Hanssen, Risbakken OSLO, Bjørn Hansen, Blåsbortvegen ROA, Mette Nordstrand, Ringhusveien 22D 1176 OSLO, Cecilie og Erik Hellestveit/Hannemann, Rathkes gate 16B 0558 OSLO, Randi Marie Nordengen, Stjerneblokkveien OSLO, Kari og Kim Erik Zimmer, Lysaker Brygge LYSAKER, Eva Kirkeby, Frøisligutua ROA, Eva Saltnæs, Refsnesallen 21E 1518 MOSS, Gunnar Guttulsrød, Frognerseterveien 34B 0776 OSLO, Inger Margrethe og Øistein Høyde, Ragnhild Schibbyes vei OSLO, Kjell Kjørven, Kjørkevegen LUNNER, Bjørn Leifsen, Vågårdsveien HØNEFOSS, Nordstrand Utvikling AS, Postboks LUNNER, Tove og Fred Arne Gehrken/Schraffenberg, Grevlingveien 62 A 0595 OSLO, Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER, Hadeland Energi, Jarenvegen JAREN, Johan Scharffenberg, Olaus Fjortofts vei OSLO, Reidar Onarheim Selvig, Grefsenkollveien 14 D 0490 OSLO, Tom Erik Klaveness, Bjørnveien 101 B 0773 OSLO, Rolf Arnfred Berg, Sømveien 15 B 0493 OSLO, Anne Dahl, Sømveien 15 B 0493 OSLO, John og Geraldine Sletten, Rødbergveien 76 C 0593 OSLO, Ellen og Tor Henning Olsen, Tidemands gate OSLO, Liv Toril Engebrigtsen, Niels Juels gate OSLO, Helene Enger, Oppenvegen ROA, Hanne og Lars Petter Gundersen/Fjeld, Kongsstien OSLO, Jane Mysen, Sveavegen ROA, Side 15 av 16

16 Lunner og Jevnaker Sauebeitelag, Geir Midtmoen, Lunner almenning, Hadelandsvegen HARESTUA, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 16 av 16

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122 PRA Utvalg for samfunn 19.02.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122 PRA Utvalg for samfunn 19.02. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 06/2441 Arkiv: 1/5, 39, L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Arkivsaksnr.: 12/31-55 Arkivnr.: PLAN 12/31 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Forslag til detaljregulering for Næringsområde Hadelandsparken Offentlig ettersyn og høring av vegnavn Hjemmel:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN

DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 14/97-12 Arkivnr.: Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR GRUA BARNEHAGE - OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10. Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 08.03.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Møtedato: Tid: Kommunestyresalen, Kommunehuset 28.06.2012 09.00 Gruppemøter kl:?? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/05967-29 Arkivkode. Geilo-187 Saksbehandler Håvard Veslehaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 11.09.2014 38/14 2 Kommunestyret 29.10.2014

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset. 28.08.2008 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN SVEA, LUNNER. PLAN-ID 13/1446 LUNNER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN SVEA, LUNNER. PLAN-ID 13/1446 LUNNER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN SVEA, LUNNER. PLAN-ID 13/1446 LUNNER KOMMUNE Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. Hønefoss, 17.3.2015. Revidert 18.6.2015. Side 1 av 13 Innhold Bakgrunn...

Detaljer

Reguleringsplan for deler av gnr 66 bnr 114, Kikut i Hol kommune. Aasremmenden fritidsboliger

Reguleringsplan for deler av gnr 66 bnr 114, Kikut i Hol kommune. Aasremmenden fritidsboliger Reguleringsplan for deler av gnr 66 bnr 114, Kikut i Hol kommune Aasremmenden fritidsboliger Vedtaksdato: 12.01.2011 Dato siste revisjon: 24.05.2011 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 6 2 2.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk MØTEINNKALLING 06.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 11.06.12

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling

MØTEINNKALLING. Styremøte Frivilligsentralen. Generalforsamling Lupro. Medarbeiderundersøkelsens resultater. Saksbehandling Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 09.04.2014 kl. 16:30-22:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer