Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: PLAN l12 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før det legges ut til nytt offentlig ettersyn: Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 16

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Kommunestyret vedtok den å legge forslag til detaljregulering av ny Nordstrandkollen hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden har vært Det er mottatt åtte uttalelser som nå skal behandles i tillegg til grunneiers kommentarer til uttalelsene. Rådmannen foreslår at det gjøres noen endringer i planmaterialet før planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Saksutredning: 1. FAKTA Sivilingeniør Bjørn Leifsen fremmet på vegne av grunneier Kjell Kjørven forslag til detaljregulering for Nye Nordstrandkollen hyttefelt på Svea. Hovedformålet har vært å legge til rette for fire nye hyttetomter innimellom og inntil eksisterende femten tomter. Førstegangs behandling ble gjort i formannskap og kommunestyre i juni Planen har ligget ut til offentlig ettersyn i perioden 1. juli 26. august I høringsperioden har det kommet inn ni uttalelser, av dem seks fra eksisterende hytteeiere/grendelag på Nordstrandkollen og tre fra offentlige myndigheter. Forslagsstiller har fått oversendt uttalelsene for kommentarer. Arealbruken på Nordstrandkollen ble avklart gjennom kommuneplanprosessen. I konsekvensutredningen som fulgte den, er det oppsummert at utvidelse av eksisterende hytteområde kan være positivt med tanke på utnyttelse av felles ressurser og at en konsentrerer inngrep. En utbygging forutsetter at det etableres en tilfredsstillende løsning for avløp for å beskytte nedbørfeltet og kalksjøen Svea og at en har fokus på å begrense avrenning til disse, jfr. naturmangfoldloven 10. Nedenfor vises Nordstrandkollen slik status er i kommuneplanens arealdel Her gis mulighet for etablering av hyttetomter på de oransje områdene uten skravur. 2. PLANFORSLAGET Utsnitt av plankartet for Nye Nordstrandkollen vises nedenfor. Side 2 av 16

3 Planforslaget omfatter 15 eksisterende hyttetomter hvorav 14 er bebygd, i tillegg til 4 nye. De nye tomtene er nummerert Adkomstvegen inne i feltet ligger uforandret i forhold til den gamle planen, og er lagt inn i plankartet med avgrensing mot eksisterende eiendomsgrenser og ikke etter hvordan den faktisk er bygd. I planbeskrivelsen er det oppgitt at det må være opp til grunneierne av vegen og tomtene om de ønsker å flytte vegen i h.h.t. reguleringsplanen. Parkering er tenkt på felles private parkeringsarealer i de vestre delene av planområdet i tillegg til parkering på tomtene. I tillegg til plankart, består planen av beskrivelse, bestemmelser og risiko- og sårbarhetsanalyse. Plandokumentene som har vært gjenstand for offentlig ettersyn, er lagt ved saken her. 3. MERKNADSBEHANDLING Det har kommet merknader fra følgende privatpersoner/lag og offentlige instanser: Statens vegvesen Unn Bente og Jostein Albert Refsnes Nordstrandkollen grendelag John og Geraldine Sletten Ellen og Tor Henning Olsen Oppland fylkeskommune Tone Rostrup og Børge Hofset Anne Dahl og Rolf Berg Fylkesmannen i Oppland I tillegg er forslagsstiller siv. Ing. Bjørn Leifsen og grunneier Kjell Kjørven gitt anledning til å kommentere uttalelsene før planen merknadsbehandles politisk. Alle innkomne merknader og forslagsstillers kommentarer er vedlagt saken i sin helhet. 3.1 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert Vegvesenet kommenterer siktkravet i krysset mellom fylkesveg og kommunal veg nord for Nordstrandkollen. Krysset ligger utenfor planområdet. 3.2 Høringsuttalelse fra Nordstrandkollen grendelag, datert Side 3 av 16

4 Innledningsvis Nordstrandkollen grendelag består av eierne av de 15 eksisterende tomtene i området. 14 av disse står bak uttalelsen fra grendelaget. Grendelaget påpeker at Nordstrandkollen framstår som et tiltalende og estetisk pent hyttefelt med de høyeste hyttene bakenfor de laveste. Nordstrand skidestinasjon Grendelaget er kjent med at det planlegges en bylignende boligmasse vest for tomt 8. De mener dette vil bli en uakseptabel rasering av området og de håper kommunen deler disse synspunktene. Fortetting/privatrettslige forhold/grøntområder Opprinnelig plan for Nordstrandkollen ble vedtatt av kommunen i Det ble da fastsatt en klar begrensning på maks 15 fritidsboliger. De spør om hva som har endret seg siden den gang, samtidig som planen er ung. Grendelaget mener grunneiers ønske om å selge fire hyttetomter ikke kan anses som en særskilt grunn. Spesielt ikke når grunneier muntlig har garantert og avtalefestet at det skal komme maksimalt én hytte til på feltet. De enkelte tomtene ble solgt med klar henvisning til begrensingen i antall hytter, og spørsmålet om frisikt, utsikt til vann og tetthet var avgjørende for prissettingen og kjøperens valg av tomt. Et flertall av tomteeierne fikk inntatt i sine kjøpekontrakter en klar bestemmelse om at det ikke skulle bygges mer enn 15 hytter, men at grunneieren kunne søke om å få utskilt ytterligere én tomt: Reguleringsplanen viser totalt 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg rett til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg rett til å protestere mot grunneiers innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Grendelaget skriver at grunneier allerede har solgt og frasagt seg rettigheter til ytterlige bebyggelse utover den ene tomten. De viser her også til pkt. 17 i ROS-analysen der man ser at opprinnelig plan var å utvide med én tomt ref. «kun en ny hytteenhet». Grendelaget krever at planen avvises, jfr. plan- og bygningsloven 21-6, 2. punktum. Grendelaget skriver at hytteeierne kjøpte tomter med et løfte om at LNF-området nærmest hyttene var friareal. Den nye planen viser fire fullstendig ubrukelige, adskilte grøntanleggsområder. I ROS-analysen er dette betegnet som små arealinngrep. Hyttene mister alle brukbare grøntområder som i dag brukes til aking, skileik og sosiale formål, mens byggeområdet økes med over 30 %. Veg 2 Eksisterende adkomst til tomt 1 går via P1. Grendelaget anser det unødvendig å regulere inn ytterligere veg (V2). V2 ligger høyt i terrenget, og det må anlegges enda en stor fylling for å etablere denne. Den vil bli meget synlig og skjemmende sett fra hovedvegen og vannet. Vann og avløp Nordstrandkollen er knyttet til privat vann- og avløpsanlegg som eies av grunneier. Hytteeierne har tinglyst bruksrett til anlegget. Bruksretten er ikke tidsbegrenset, og selv om kommunen godkjenner ny reguleringsplan opphører ikke bruksretten. Servitutten/grunnbyrden må i så fall eksproprieres. Grendelaget spør om det er meningen at planen skal påføre de eksisterende hytteeierne ekstra kostnader ved tilkopling til det offentlige anlegget? Avslutningsvis Grendelaget håper forslagsstiller vil forstå at den foreslåtte fortettingen vil møte sterk og konsekvent motstand fra hytteeierne, og oppfordres til å stille utvidelsesplanene i bero. Opprettholdes planforslaget, anmodes kommunen om å avvise planen. Det varsles videre et privatrettslig søksmål mot grunneier, jfr. tvisteloven 5-2. Ethvert brudd på tinglyste avtaler vil medføre private søksmål, og de ber kommunen nøye vurdere videre ressursbruk på utbyggingsplanene. Side 4 av 16

5 3.3 Høringsuttalelse fra Unn Bente og Jostein Albert Refsnes, datert Fortettingspolitikk Refsnes er eiere av tomt nr. 8 i den gamle planen for Nordstrandkollen. De viser til at de ikke har innflytelse på fortettingspolitikken i kommunen, siden de ikke bor i Lunner. Videre at Nordstrandkollen er et 15 år gammelt felt, og at de har både muntlig og skriftlig kontraktfesting på at fortettingen er begrenset til 1 ny hytte. Fortetting utover dette finner de uakseptabelt. Refsnes støtter prinsipielt en kommunes rett til utvikling og forandring, men finner det oppsiktsvekkende at politikerne ikke finner mindre utfordrende løsninger. De er forbauset over kommunens iver etter å nyregulere hyttefeltet, og at det er provoserende at hytteeierne, som betaler eiendomsskatt, renovasjon og bruker lokale tjenester blir overkjørt på denne måten. Reduksjon av hyttefeltets areal Refsnes har vanskelig for å forstå at det er mulig å kutte fellesarealer til fordel for terrassehus. Denne delen av planen bes kvalitetssikret. Fortetting med kun 1 tomt Det vises til passus i kjøpekontrakt som lyder: 14. Reguleringsplanen viser totalt 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg rett til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg rett til å protestere mot grunneiers innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Refsnes kommenterer at ordlyd og innhold ikke er til å misforstå, men samtidig at kontrakten med grunneier ikke kan hindre kommunen fra å ønske seg mer fortetting. Tomt 16 Refsnes gjør oppmerksom på at adkomst til tomt 16 går over deres eiendom tomt 8 (99/83), og at dette er uakseptabelt. Det anmodes om at kommunen må få se en mer detaljert plan for adkomst til tomt 16. Antageligvis vil dette bety en sterk skjemming av terreng og forringelse av et etablert fellesareal. Skidestinasjonen Ber om at kommunen vurderer kritisk de arkitektoniske løsningene for skidestinasjonen. Høringsbrev fra Nordstrandkollen grendelag Refsnes opplyser at de stiller seg 100 % bak uttalelsen fra grendelaget datert Høringsuttalelse fra John og Geraldine Sletten, datert Sletten er eiere av tomt 5 og protesterer mot forslaget om detaljregulering av Nordstrandkollen hyttefelt. Sletten viser til at de har videoopptak av samtale med grunneier under visning på feltet i forkant av tomtekjøp i På dette grunnlaget kjøpte Sletten tomt 5. Videoopptaket skal i følge Sletten, dokumentere at grunneier ga en muntlig forsikring om at det ikke ville komme noen hytte foran tomt 5 i framtiden. Grunneier opplyste samtidig at han antagelig ville søke om en hytte på haugen foran (tomt 19), og som ikke ville hindre utsikten fra tomt 5 til vannet. Sletten opplyser at det på dette tidspunktet var 11 ledige tomter på Nordstrandkollen, men at de kjøpte tomt 5 med bakgrunn i beliggenhet, friarealet foran, samt grunneiers forsikringer om den framtidige utviklingen av feltet. Også Sletten viser til punkt i kjøpekontrakten som omhandler etablering av én ekstra tomt innenfor feltet. Det nye planforslaget viser to nye hyttetomter foran tomt 5, der tomt 18 er tegnet inn direkte foran og i strid med grunneiers uttalelser i Tomt 19 er tegnet inn der grunneier indikerte at han ville søke om ytterlige en tomt. Sletten mener imidlertid at det da må bygges en lav hytte (samme mønehøyde som hyttene på tomt 4,5, 6 og 7), lengst bak mot trafo og på samme høydekote som parkeringsplassen for at den ikke skal være i strid med grunneiers forsikringer om at Slettens utsikt ikke ville bli berørt. I tillegg er bortimot alt friareal fjernet og det står igjen noen ubrukelige flekker. Slettens forståelse var at alle grøntområdene skulle forbli friarealer, unntatt muligens tomt 19. Side 5 av 16

6 Friområdene har blitt brukt av unge til aking og skileik, de nye grøntarealene vil neppe egne seg til dette. Det spørres om det må være slik at all fortetting skal innebære at man legger ned alt friareal? Sletten har i tidligere diskusjon med grunneier fått bekreftet at vegen til tomt 1 skulle gå i enden av parkeringsplassen. Selv om vegen ikke er godkjent, brukes den i dag fram til tomt 1. Veg 2 ligger høyt i terrenget og vil virke skjemmende. Sletten er innforstått med at noen av punktene grenser inn mot privatrettslige forhold, men mener de har en så sterk sak at Lunner kommune bør hensynta dette. Sletten ber om at Lunner kommune avviser forslaget til å regulere inn tomt 18 og omregulerer dette til friareal (grøntanlegg). 3.5 Høringsuttalelse fra Ellen og Tor Henning Olsen, datert Olsen skriver at bebyggelsen på Nordstrandkollen etter deres skjønn allerede er ganske tett. Mange av tomtene er bratte og flere av tomtene har ikke uteareal som egner seg til lek og andre aktiviteter. Det vises også til konsekvensutredningen til kommuneplanen som sier at utbyggingen vil medføre at grøntarealer i tilknytning til dagens hyttefelt forsvinner samt visjonen til kommunen «Det gode liv lever vi litt bedre i Lunner». Det vises til utviklingsutvalgets vedtak i sak 75/09 den som omhandlet grunneiers forslag til ny reguleringsplan: Utviklingsutvalget er avventende til flere hyttetomter innenfor reguleringsplanen for Nordstrandkollen. Innspillet vil vurderes nærmere i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette fordi at reguleringsplanen er forholdsvis ny og er et juridisk bindende dokument som skal søke å gi forutsigbarhet til alle parter, inkludert eksisterende hytteeiere innenfor planområdet. Olsen påpeker at det har gått seks år siden utvalget sa dette, men at gjeldende plan etter Olsens mening fortsatt er en ny plan selv om kommunen i mellomtiden har vedtatt en ny kommuneplan gjeldende fra Kommuneplanen åpner for fortetting, men Olsen kan ikke se at det er juridisk holdbart å endre gjeldende reguleringsplan allerede i år. Dette fordi Utviklingsutvalget har erkjent at gjeldende reguleringsplan også skal være forutsigbar for hytteeierne og for hytteeierne er ikke 12 år lang tid. Olsen viser til saksutredningens kap 1.3 ( i forbindelse med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn) hvor det heter: For utbyggingsområder beliggende i eksponerte lisider, kreves bestemmelser til bl.a. terrengtilpasning, utforming og farge og materialbruk. Etter Olsens mening er ikke ordlyden i reguleringsbestemmelsene tydelig og klar nok. Her heter det: Høyder Mønehøyden skal ikke overstige 6,5m mål fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningene. Bebyggelsen skal plasseres lavest mulig i terrenget. Olsen gir et eksempel på tomt 19 som er en kolle som skjermer for veifyllingen før, under og etter trafoen som fortsatt er en installasjon som skjemmer feltet spesielt når man kommer på ski over vannet om vinteren. Feltet for øvrig tar seg ganske godt ut. Hvis det bygges hytte på kollen med en mønehøyde på 6,5m, vil denne hytta bli et monsterbygg og et skrekkeksempel på manglende arealplanlegging. Prinsipalt holder Olsen fast på at reguleringsplanforslaget ikke bør vedtas. Subsidiært foreslår de at tomtene 18 og 19 reduseres til én tomt og at det i reguleringsbestemmelsene fastsettes høydekoter dvs grunnmuren på en evt. hytte på denne tomta f.eks. ikke skal være høyere enn grunnmuren på eksisterende brønnhus. Eksisterende vei inn til tomt 1 vil da kunne opprettholdes og man unngår en ny skjemmende veifylling nedenfor trafoen som grunneier for øvrig etter Olsens mening burde ha fått pålegg om å flytte. Avslutningsvis kommenterer Olsen privatrettslige forhold herunder kommunens brev av som har basis i en telefonsamtale med konsulentselskapet Prevista hvor det vises til grunneiers planer om etablering av skistue, parkeringsplass og fritidsleiligheter i området nord for Side 6 av 16

7 Nordstrandkollen, etablering av avløpsledning fra Grua samt etablering av én ny hyttetomt i området i/ved Nordstrandkollen. I dette brevet henstilles grunneier og hytteeiere i størst mulig grad å fremme et omforent forslag til reguleringsendring. Etter en privat tvist med grunneier om plasseringen av trafoen, ville Olsen blitt meget overrasket hvis grunneier hadde fulgt kommunens oppfordring og tatt kontakt med grendelaget før han utarbeidet reguleringsforslaget. Olsen hadde ikke trodd at inngåtte skriftlige avtaler ville bli misligholdt. Sånt blir det bråk av, skriver Olsen avslutningsvis. 3.6 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune, datert Fylkeskommunen har ingen nye merknader til planforslaget i forhold til innspill fra oppstartsfasen (12.9 og ). 3.7 Høringsuttalelse fra Tone Rostrup og Børge Hofset, datert Rostrup og Hofset protesterer mot at Lunner kommune gir tillatelse til fire nye hyttetomter. Det vises til kjøpekontrakten pkt. 14: Reguleringsplanen viser 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg retten til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg retten til grunneierens innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Søknad om godkjenning av flere hyttetomter må eventuelt skje på tilstøtende areal. Fra Rostrup/Hofsets side var dette en absolutt forutsetning da de kjøpte tomt på Nordstrandkollen. På kjøpstidspunktet ble kommunens reguleringsplan vurdert som en forutsigbar garanti mot ytterligere fortetting av hyttefeltet. En fortetting vil medføre en betydelig redusering av hytteområdets verdi både økonomisk og som rekreasjonsområde. Rostrup og Hofset har vanskelig for å forstå at Lunne kommune nå kan gå bort fra det som måtte oppfattes som en garanti og sikkerhet mot fortetting, og de ber derfor kommunen om å avvise forslaget til detaljreguleringsplan. I detaljreguleringsplanen foreslås det at grunneier får tillatelse til å føre opp leilighetsblokker på området inntil hyttefeltet. I kjøpskontrakten for Rostrup og Hofsets tomt godtok de i pkt. 14 at grunneier kunne søke om godkjenning av «ytterligere det antall tomter som kommunen antas senere å ville godkjenne på tilstøtende areal.» Videre fraskrev de seg i samme punkt retten til «grunneierens innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet.» Rostrup og Hofset mener grunneier søknad om godkjenning av leilighetsblokker ikke kan oppfattes som søknad om bygging av fritidsbebyggelse. Leilighetsblokkene er av bymessig art og vil bryte totalt med områdets karakter som et viktig rekreasjonsområde for både hytteeiere og lokalbefolkning. Rostrup og Hofset ber Lunner kommune om av avvise også denne delen av detaljreguleringsplanen. 3.8 Høringsuttalelse fra Anne Dahl og Rolf Berg, datert På den nye detaljplanen er det tatt en stor bit av eksisterende fellesareal til tomt 17 og 18. Begge arealene ligger ved Dahl og Bergs tomt (tomt 4) og hytter her vil frata dem og andre hytteeiere fellesarealer som de har stor glede av i dag. Da tomten ble kjøpt var det med informasjon om at disse fellesarealene ikke skulle bygges ut, men være fellesarealer til glede og nytte for de 15 tomtene på feltet. I tillegg er de forundret over at hyttefeltet har krympet i nordvestre hjørne. Dahl og Berg skriver at verdien av deres tomt vil falle hvis det etableres tre tomter ved deres hytte. Tomta hadde i sin tid en høy pris, og den ble solgt med informasjon om at dette var den siste tomta som skulle selges på feltet. De føler seg nå lurt av grunneier, og også av kommunen hvis den tillater utbygging. Den nye tomt 17 ligger i en forholdsvis bratt skråning. Å bygge hytte her vil kreve mye graving og anleggsarbeid. Basert på erfaring med grunneier, tror Dahl og Berg at inngrepene blir større og mer betydelige enn de trenger å bli. De tror også inngrepene medfører ødeleggelser på deres tomt. Side 7 av 16

8 Da tomt ble kjøpt fikk Dahl og Berg inntrykk av at grunneier skulle stå for en god infrastruktur og et godt teknisk anlegg, noe som har vist seg å ikke være tilfelle. De har hatt store ekstrakostnader for å få god nok vei, god kvalitet på vannet og for å få tilstrekkelig vann til alle hyttene. De har hatt problemer med vannrør som fryser på vinteren, gjerde rundt hyttefeltet som er dårlig og feil satt opp m.m.. Etter at de har ryddet opp i de fleste forhold, har de i dag en infrastruktur som fungerer tilfredsstillende. Hvis reguleringsplanen blir godkjent må de bare erkjenne at de får nok en runde med ting som må ordnes innenfor hyttefeltet, som medfører ekstra utgifter, og ikke minst ekstra utgifter i forbindelse med tilkopling til offentlig anlegg. Den nye vegen til tomt 1 vil føre til store inngrep på det som i dag er et fellesområde. Dette inngrepet vil forringe Dahl og Bergs tomt, da det blir mye vei ved deres hytte. De har ingen innvendinger mot at tomt 1 får vei, men ber om at veien som er etablert i sør brukes. Dahl og Berg kommenterer avslutningsvis planene for Nordstrand skidestinasjon, type bebyggelse som er planlagt der og at planen for det området ikke må berøre hyttefeltet. Dahl og Berg støtter 100% opp om høringsbrevet fra Nordstrandkollen grendelag. 3.9 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, datert Fylkesmannen har ingen merknader til saken Forslagsstillers kommentarer datert Side 8 av 16

9 Side 9 av 16

10 I forbindelse med kommentarene har privat plankonsulent innarbeidet forslag til justering av tomt 17 og innplassering av en tomt 20. Dette er vist på plankartet nedenfor. Side 10 av 16

11 4. VURDERING/DRØFTING 4.1 Privatrettslige forhold De aller fleste av høringsuttalelsene og tilbakemeldingen fra grunneier inneholder opplysninger og kommentarer knyttet til privatrettslige avtaler, herunder innholdet i kjøpekontrakter og muntlige lovnader fra grunneier. Dette er et forhold mellom de private partene siden negative servitutter ikke faller bort som følge av ny reguleringsplan. 4.2 Tomt 20 Grunneier/privat plankonsulent har gitt tilbakemelding om justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20. Kommunen har ingen innvendinger mot dette annet enn at terrenget er bratt. Adkomst til nr. 20 er lagt langsetter lia nordover fra hovedvegen på Nordstrandkollen. Det er viktig at det settes krav til terrengtilpasninger på bygging på tomter i bratt terreng, se for øvrig kap. 4.3 nedenfor. 4.3 Høyder på bebyggelse Eksisterende bebyggelse på Nordstrandkollen er etablert med en høyde på opptil 6,5m målt fra ferdig planert terreng rundt bygningen. Bruksarealet er begrenset til 120m 2. For å dempe høyden på de nye hyttene som blir liggende i forkant av etablerte hytter med utsikt Sveavannet, synes det fornuftig å redusere makshøyden til 5m på tomtene 18 og 19. Dette er også høydebegrensingen som ligger i kommuneplanens arealdel. I tillegg settes det krav om at det høyeste kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2m for å unngå en hytte på markant kolle. Samtidig med at topp grunnmur for bygg på tomt 18 ikke skal ligge høyere enn kote 499 m.o.h og på tomt 18 ikke høyere enn 497 m.o.h. Tomtene 16, 17 og også et forslag om tomt 20 ligger i bratt terreng og bør få krav til etablering av underetasje for å ta opp terrenget og unngå «puteløsninger». Høydene på byggene på tomtene opprettholdes til 6,5m fra planert terreng fordi de må etableres med underetasje. Grad av utnytting på disse tre tomtene settes til bebygd areal maks. 80m Veg 2 Side 11 av 16

12 Veg 2 er tegnet inn som adkomst til tomt 1, som er en eksisterende bebygd hyttetomt. Vegen er tegnet inn i vegfyllingen på sørsiden av hovedvegen i hyttefeltet, rett på sørsiden av en trafo. Kommunen er enig i at denne vegen ligger i bratt terreng, og at det er en ide å legge adkomstvegen til tomt 1 i sørkanten på tomt 19. Dvs at den opparbeidede vegtraseen fra parkeringsplassen (P1) flyttes noe sørover for å gi rom for etablering og bygging på tomt Tilknytning til infrastruktur Det er satt rekkefølgekrav for tilkopling av de nye hyttene til offentlig vann- og avløpsanlegg før det kan gis brukstillatelse, jfr. planbestemmelsene 7. I samme bestemmelse er det satt at om det kommer offentlig nett for vann og/eller spillvann skal eksisterende hytter kople seg til disse, jfr. plan- og bygningsloven 27-7 jfr Siste formulering er lagt inn i planen fordi plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel for å kople hytter til offentlig vann- og avløpsnett hvis dette ikke er fastsatt i arealplan. Kravet til påkopling til offentlig avløp er satt for å hindre økt belastning på de utvalgte naturtypene Sveavannet og nedre Småtjern som er kalksjøer. 4.6 Nordstrand skidestinasjon Flere av høringsuttalelsene kommenterer at forslaget til plan for Nordstrand skidestinasjon går inn i Nordstrandkollen hyttefelt i nordvest. Forslag til detaljreguleringsplan for skidestinasjonen ble behandlet i kommunestyret Den delen av planen som er i strid med kommuneplanen og også hyttefeltet, ble da besluttet tatt ut av destinasjonsplanen. Det er videre berammet møte mellom kommunen, forslagsstiller og grunneier den 5. oktober for å diskutere arealbruken i de øvrige delene av skidestinasjonsplanen. 4.7 Adkomst tomt 16 Adkomst til tomt 16 må gå direkte fra den regulerte vegen (veg 1). De vegkantene som synes på plankartet er kantene på den eksisterende vegen inn på tomt 8. At adkomsten til tomt 16 skal gå direkte fra Veg 1, må markeres med avkjørselspil i plankartet slik at det ikke oppstår misforståelser i etterkant. 4.8 Grøntområder Flere kommenterer at felles friarealer utgår til fordel for utbygging av hyttetomter, og at de grøntarealene som er avsatt lekeareal ikke vil fungere til formålet fordi de er små og fragmenterte. «Grøntområdene» på Nordstrandkollen var i den gamle reguleringsplanen avsatt til landbruksformål. Disse områdene ligger i utmark og har dermed vært tilgjengelig for lek og opphold hele året. Skal noe nytt bygges ut, er nok hovedregelen i vår kommune at landbruksarealer omdisponeres. I tillegg er det fortettingsprosjekter og omdisponeringssaker i de tettbygde strøkene. Gjennom arbeid med kommuneplanen ble det på Nordstrandkollen tatt stilling til omdisponering landbruksområder til nye byggeområder. 4.9 Annet Planlagt tomtegrense mellom tomt 4 og 5 ligger annerledes enn den grensa som ble etablert. Planen endres slik at grensa blir slik som oppmålt. Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold til de justeringer som er foreslått over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. 5. Alternative løsningsforslag 5.1 Justeringer i planmaterialet og nytt offentlig ettersyn I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før planen legges ut til nytt offentlig ettersyn: Side 12 av 16

13 Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. 5.2 Planen sendes til sluttbehandling/vedtak i kommunestyret I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for Nye Nordstrandkollen hyttefelt. I medhold av plan- og bygningsloven opphever Lunner kommune den del av reguleringsplan for Nordstrandkollen hyttefelt vedtatt i 2001 som blir berørt av den nye planen. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtaket jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. 6. Konklusjon med begrunnelse I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før det legges ut til nytt offentlig ettersyn: Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. Side 13 av 16

14 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse Risiko- og sårbarhetsanalyse Høringsuttalelse fra Statens vegvesen Høringsuttalelse fra Nordstrandkollen grendelag Høringsuttalelse fra Unn Bente og Jostein Albert Refsnes Høringsuttalelse fra John og Geraldine Sletten Høringsuttalelse fra Ellen og Tor Henning Olsen Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune Høringsuttalelse fra Tone Rostrup og Børge Hofset Høringsuttalelse fra Anne Dahl og Rolf Berg Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland Kommentarer fra grunneier Kjell Kjørven Øvrige dokument: 13/13257 Oversender varsel om oppstart - Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. 13/14413 Fra Nordmarka beitelag. Uttalelse ved oppstartsvarsel. 13/14411 Fra Nordstrandskollen grendelag. Uttalelse til varsel om planoppstart. 13/14560 Kommentarer og spørsmål til nye Nordstrandskollen hyttefelt og Nordstrand skidestinasjon. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen Avsender:Ingeborg Hensrud Avsender:Avisa Hadeland Avsender:Avisa Hadeland 14/5741 Samlede innspill. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 13/14305 Uttalelse - Oppland fylkeskommune. Avsender:Avisa Hadeland 13/14414 Klage utbygging Nordstrandkollen - Jane Mysen. Avsender:Avisa Hadeland 14/2782 Plandokumenter. Avsender:Bjørn Leifsen 15/5394 Oversendelse av planmateriale. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen 15/13185 Oversendelse av plansak til offentlig ettersyn og merknaker. Avsender:Oppland fylkeskommune 15/13186 Merknader - Nordstrankollen hyttefelt. Avsender:Børge Hofset 15/13626 Tilgang til høringsuttalelser. Avsender:Geraldine Sletten 15/13177 Protestbrev fra Nordstrandkollen grendelag ifm Avsender:Nordstrandkollen forslag til ny detaljregulering for Nordstrandkollen. grendelag 15/13178 Protestbrev - forslag til ny detaljreguleringsplan for Nordstrandkollen. Avsender:John og Geraldine Sletten 15/13182 Merknader - Nordstrandkollen Hyttefelt. Avsender:Ellen Strømsnes Olsen og Tor Henning Olsen 15/10791 AnnonsebestillingOffentlig ettersyn av Avsender:Frantz annonseservice detaljreguleringsplan for Nye Nordstrand hyttefelt. as 15/11037 Teknisk kontroll av detaljregulering for Nye Avsender:Statens kartverk Nordstrandkollen. 15/11094 Svar på spørsmål om svarfrist for merknaderdetaljreguleringsplan for Nye Nordstrand hyttefelt. Avsender:Geraldine Sletten 15/10794 Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Oppland fylkeskommune 15/13627 Svar - Tilgang til høringsuttalelser. Avsender:Geraldine Sletten 15/13759 Ingen merknader - Nye Nordstrandkollen hyttefelt Avsender:Leifsen - Fylkesmannen i Oppland. 15/13380 Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefeltoversendelse av merknader. Avsender:Bjørn Leifsen Side 14 av 16

15 15/10779 Rettet planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen 15/11058 Spørsmål om svarfrist for merknader - Avsender:Geraldine Sletten Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. 15/11414 Statens Vegvesen - Ingen merknader - Avsender:Statens Vegvesen Nordstrandkollen hyttefelt. 15/13134 Protest mot detaljregulering til Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Unn Bente og Jostein Albert Refsnes 15/13189 Merknader - Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Rolf A. Berg Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Oppland fylkeskommune, Postboks LILLEHAMMER, Fylkesmannen i Oppland, Postboks LILLEHAMMER, Statens Vegvesen, Postboks LILLEHAMMER, Nordmarka beitelag v/trond Henriksen, Storetjernsveien JEVNAKER, Nordstrandkollen grendelag v/geraldine Sletten, Rødbergveien 76C 0593 OSLO, Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst, Postboks HAMAR, Mattilsynet Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike, Felles postmottak, Postboks BRUMUNDDAL, Børge Hofset, Nydalen Alle OSLO, Tone Rostrup, Nydalen Alle OSLO, Unn og Jostein Refsnes, Melumveien 46 C 0760 OSLO, Cedric Jucker, Gullbakkveien 11A 1363 HØVIK, Ellen-Christine Røøk, Fjørtofts gate OSLO, Liv og Øivind Holum, Kurveien OSLO, John Arff-Pettersen, Halvor Torgersens vei OSLO, Anniken Qvale, Fagertunveien JAR, Anne og Harald Gløersen, Bruksveien VOLLEN, Paul Holger Juul-Hansen, Vestaveien 4 A 1476 RASTA, Bente Lie, Gamle Hellvikvei NESODDTANGEN, Carsten og Rigmor Horn Hanssen, Risbakken OSLO, Bjørn Hansen, Blåsbortvegen ROA, Mette Nordstrand, Ringhusveien 22D 1176 OSLO, Cecilie og Erik Hellestveit/Hannemann, Rathkes gate 16B 0558 OSLO, Randi Marie Nordengen, Stjerneblokkveien OSLO, Kari og Kim Erik Zimmer, Lysaker Brygge LYSAKER, Eva Kirkeby, Frøisligutua ROA, Eva Saltnæs, Refsnesallen 21E 1518 MOSS, Gunnar Guttulsrød, Frognerseterveien 34B 0776 OSLO, Inger Margrethe og Øistein Høyde, Ragnhild Schibbyes vei OSLO, Kjell Kjørven, Kjørkevegen LUNNER, Bjørn Leifsen, Vågårdsveien HØNEFOSS, Nordstrand Utvikling AS, Postboks LUNNER, Tove og Fred Arne Gehrken/Schraffenberg, Grevlingveien 62 A 0595 OSLO, Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER, Hadeland Energi, Jarenvegen JAREN, Johan Scharffenberg, Olaus Fjortofts vei OSLO, Reidar Onarheim Selvig, Grefsenkollveien 14 D 0490 OSLO, Tom Erik Klaveness, Bjørnveien 101 B 0773 OSLO, Rolf Arnfred Berg, Sømveien 15 B 0493 OSLO, Anne Dahl, Sømveien 15 B 0493 OSLO, John og Geraldine Sletten, Rødbergveien 76 C 0593 OSLO, Ellen og Tor Henning Olsen, Tidemands gate OSLO, Liv Toril Engebrigtsen, Niels Juels gate OSLO, Helene Enger, Oppenvegen ROA, Hanne og Lars Petter Gundersen/Fjeld, Kongsstien OSLO, Jane Mysen, Sveavegen ROA, Side 15 av 16

16 Lunner og Jevnaker Sauebeitelag, Geir Midtmoen, Lunner almenning, Hadelandsvegen HARESTUA, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 16 av 16

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT Arkivsaksnr.: 13/1447-10 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Gunn Elin Rudi OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-10 Rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/881-8 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2013-2024 Garasje- og uthusstørrelse Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/ Side 1 av 7 sider Meråker kommune Arkiv: 2016004 Arkivsaksnr: 2016/120-14 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/17 18.05.2017 Kommunestyret 47/17 29.05.2017

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl.

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag kl. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.09.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Klageadgang: Hvis reguleringsplanen vedtas er det klageadgang etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI

Klageadgang: Hvis reguleringsplanen vedtas er det klageadgang etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1447-71 Arkivnr.: PLAN l12 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Arkivsaksnr.: 10/1437-39 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/1863 Lnr.: 18898/15 Ark.: GNR 67/13 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 67/13 KLAGE PÅ FRADELINGSTILLATELSE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen. Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken

Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen. Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken Arkivsaksnr.: 13/1253-47 Arkivnr.: PLAN 13/1253 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen Merknads- og vedtaksbehandling. Detaljregulering for Klemmaparken Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-12.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

116/54 /1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VIUBRÅTAMOEN

116/54 /1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VIUBRÅTAMOEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2019-10 Arkivnr.: GNR 116/54/1 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Arkivsaksnr.: 14/881-1 Arkivnr.: Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Rådmannens innstilling: Side

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING

DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 13/96-45 Arkivnr.: PLAN 13/96 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen DETALJREGULERING FOR DEL AV KJØRVEN NEDRE - KLAGEBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 17.08.2017 065/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/981 17/3590 20160129, L12, 137/2 Rolf Erik Poppe Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7

Saksframlegg. Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7 Saksframlegg Ark.: L12 Lnr.: 8509/17 Arkivsaksnr.: 17/972-7 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud MINDRE ENDRING - H33 PÅ SKEI SØR - VEDTAK Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

99/6 VARSEL OM PÅLEGG ULOVLIG ANLAGT VEG/SNUPLASS PÅ NORDSTRANDSKOLLEN

99/6 VARSEL OM PÅLEGG ULOVLIG ANLAGT VEG/SNUPLASS PÅ NORDSTRANDSKOLLEN Arkivsaksnr.: 10/651-4 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi 99/6 VARSEL OM PÅLEGG ULOVLIG ANLAGT VEG/SNUPLASS PÅ NORDSTRANDSKOLLEN Hjemmel: Forvaltningslovens

Detaljer

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Arkivsaksnr.: 12/1850-2 Arkivnr.: P24 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Hjemmel: Markaloven 14 Klageadgang: Ja,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/580 REGULERINGSPLAN FOR RISHAUGMOEN HYTTEFELT - GNR 14/2, ENDRING Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Saksnr.: Utvalg Motedato 5/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 09/4460 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOLME - GARASJEANLEGG VED HANS AANRUDS VEG Saksbehandler: Jakob Norstad Arkiv: HRENR 26 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/2218 - Anne Marit Tønnesland L12 31.08.2017 37201/2017 Melding om vedtak

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Vår ref. Deres ref. Dato: 15/2733/FA - L12/RJO/ 05.04.2016 Mindre endring av reguleringsplan Sandvik. Vedtak Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING

Saksframlegg REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201302 Lnr.: 7708/14 Arkivsaksnr.: 13/1454-21 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud REGULERINGSENDRING AUSTLID FERIESENTER - 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart datert, 20.08.2014.

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

REFERATER OG ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 2015

REFERATER OG ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 2015 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/153-12 Ark.: 033 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 76/15 Formannskapet 24.09.2015 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder REFERATER OG ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 2015 Formannskapets

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling

Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 16/1324-16/18808 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Forslag til reguleringsplan for Vy alpinhytter Kvitfjell øst - første gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Klageadgang: Dersom Kommunestyret omgjør vedtaket, kan nytt vedtak påklages.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Klageadgang: Dersom Kommunestyret omgjør vedtaket, kan nytt vedtak påklages. Arkivsaksnr.: 14/939 Lnr.: 849/17 Ark.: GNR 98/48 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 98/48 - Klage på fradelingssamtykke Tomtervegen Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-77 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: KLAGEBEHANDLING- DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan F8 Hellsenningen, planid 0540R082

Sluttbehandling av reguleringsplan F8 Hellsenningen, planid 0540R082 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 033/17 Kommunestyret 14.09.2017 040/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/112 17/7193 0540R082, L12

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 Dok.nr: 35 Arkiv: FA-L12, FE- Saksbehandler: Raina Kristensen Dato: 23.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 3, BNR. 75, FRØYSLIEVEIEN. 2. GANGS BEHANDLING Utvalgssaksnr

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune Landbruk/næring og teknisk Slidrevegen 16, 2966 SLIDRE Telefon: 61 34 50 00 Fax: 61 34 50 50 Internett: www.vestre-slidre.kommune.no E-post: post@vestre-slidre.kommune.no SÆRUTSKRIFT

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker Selbu kommune Arkivkode: 1664/100/002 Arkivsaksnr: 2015/130-23 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 25.05.2016 2. gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Saksbehandler: Vidar Seterstøen Arkivsaksnr.: 06/1151 Arkivkode: L12 Side 1 av 16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Formannskapet 31.01.2007 88/07

Detaljer

Hondyrju hyttegrend - endring av reguleringsplan

Hondyrju hyttegrend - endring av reguleringsplan jf. adresseliste Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/334/20/140 Bernhard Svendsgard 30.06.2015 90049359 Hondyrju hyttegrend - endring av reguleringsplan Kommunestyret i Dover godkjente

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/930-2 Arkivnr.: GNR 59/24 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK.

67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HUS MED PULTTAK. Arkivsaksnr.: 11/56-27 Arkivnr.: GNR 67/723 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 67/723 KLAGE PÅ VEDTAK I UTVIKLINGSUTVALGET I SAK 8/11 AV 10.3.2011 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Ribberud Arkiv: PLA 214 Arkivsaksnr.: 02/07903-016 Dato: 18.03.03. UTSATT SAK FJELLSVEIEN 6-10, ENDRET REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer