Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING"

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 13/ Arkivnr.: PLAN l12 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn, Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT MERKNADSBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før det legges ut til nytt offentlig ettersyn: Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja Side 1 av 16

2 ... Sett inn saksopplysninger under denne linja Sammendrag: Kommunestyret vedtok den å legge forslag til detaljregulering av ny Nordstrandkollen hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden har vært Det er mottatt åtte uttalelser som nå skal behandles i tillegg til grunneiers kommentarer til uttalelsene. Rådmannen foreslår at det gjøres noen endringer i planmaterialet før planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. Saksutredning: 1. FAKTA Sivilingeniør Bjørn Leifsen fremmet på vegne av grunneier Kjell Kjørven forslag til detaljregulering for Nye Nordstrandkollen hyttefelt på Svea. Hovedformålet har vært å legge til rette for fire nye hyttetomter innimellom og inntil eksisterende femten tomter. Førstegangs behandling ble gjort i formannskap og kommunestyre i juni Planen har ligget ut til offentlig ettersyn i perioden 1. juli 26. august I høringsperioden har det kommet inn ni uttalelser, av dem seks fra eksisterende hytteeiere/grendelag på Nordstrandkollen og tre fra offentlige myndigheter. Forslagsstiller har fått oversendt uttalelsene for kommentarer. Arealbruken på Nordstrandkollen ble avklart gjennom kommuneplanprosessen. I konsekvensutredningen som fulgte den, er det oppsummert at utvidelse av eksisterende hytteområde kan være positivt med tanke på utnyttelse av felles ressurser og at en konsentrerer inngrep. En utbygging forutsetter at det etableres en tilfredsstillende løsning for avløp for å beskytte nedbørfeltet og kalksjøen Svea og at en har fokus på å begrense avrenning til disse, jfr. naturmangfoldloven 10. Nedenfor vises Nordstrandkollen slik status er i kommuneplanens arealdel Her gis mulighet for etablering av hyttetomter på de oransje områdene uten skravur. 2. PLANFORSLAGET Utsnitt av plankartet for Nye Nordstrandkollen vises nedenfor. Side 2 av 16

3 Planforslaget omfatter 15 eksisterende hyttetomter hvorav 14 er bebygd, i tillegg til 4 nye. De nye tomtene er nummerert Adkomstvegen inne i feltet ligger uforandret i forhold til den gamle planen, og er lagt inn i plankartet med avgrensing mot eksisterende eiendomsgrenser og ikke etter hvordan den faktisk er bygd. I planbeskrivelsen er det oppgitt at det må være opp til grunneierne av vegen og tomtene om de ønsker å flytte vegen i h.h.t. reguleringsplanen. Parkering er tenkt på felles private parkeringsarealer i de vestre delene av planområdet i tillegg til parkering på tomtene. I tillegg til plankart, består planen av beskrivelse, bestemmelser og risiko- og sårbarhetsanalyse. Plandokumentene som har vært gjenstand for offentlig ettersyn, er lagt ved saken her. 3. MERKNADSBEHANDLING Det har kommet merknader fra følgende privatpersoner/lag og offentlige instanser: Statens vegvesen Unn Bente og Jostein Albert Refsnes Nordstrandkollen grendelag John og Geraldine Sletten Ellen og Tor Henning Olsen Oppland fylkeskommune Tone Rostrup og Børge Hofset Anne Dahl og Rolf Berg Fylkesmannen i Oppland I tillegg er forslagsstiller siv. Ing. Bjørn Leifsen og grunneier Kjell Kjørven gitt anledning til å kommentere uttalelsene før planen merknadsbehandles politisk. Alle innkomne merknader og forslagsstillers kommentarer er vedlagt saken i sin helhet. 3.1 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert Vegvesenet kommenterer siktkravet i krysset mellom fylkesveg og kommunal veg nord for Nordstrandkollen. Krysset ligger utenfor planområdet. 3.2 Høringsuttalelse fra Nordstrandkollen grendelag, datert Side 3 av 16

4 Innledningsvis Nordstrandkollen grendelag består av eierne av de 15 eksisterende tomtene i området. 14 av disse står bak uttalelsen fra grendelaget. Grendelaget påpeker at Nordstrandkollen framstår som et tiltalende og estetisk pent hyttefelt med de høyeste hyttene bakenfor de laveste. Nordstrand skidestinasjon Grendelaget er kjent med at det planlegges en bylignende boligmasse vest for tomt 8. De mener dette vil bli en uakseptabel rasering av området og de håper kommunen deler disse synspunktene. Fortetting/privatrettslige forhold/grøntområder Opprinnelig plan for Nordstrandkollen ble vedtatt av kommunen i Det ble da fastsatt en klar begrensning på maks 15 fritidsboliger. De spør om hva som har endret seg siden den gang, samtidig som planen er ung. Grendelaget mener grunneiers ønske om å selge fire hyttetomter ikke kan anses som en særskilt grunn. Spesielt ikke når grunneier muntlig har garantert og avtalefestet at det skal komme maksimalt én hytte til på feltet. De enkelte tomtene ble solgt med klar henvisning til begrensingen i antall hytter, og spørsmålet om frisikt, utsikt til vann og tetthet var avgjørende for prissettingen og kjøperens valg av tomt. Et flertall av tomteeierne fikk inntatt i sine kjøpekontrakter en klar bestemmelse om at det ikke skulle bygges mer enn 15 hytter, men at grunneieren kunne søke om å få utskilt ytterligere én tomt: Reguleringsplanen viser totalt 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg rett til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg rett til å protestere mot grunneiers innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Grendelaget skriver at grunneier allerede har solgt og frasagt seg rettigheter til ytterlige bebyggelse utover den ene tomten. De viser her også til pkt. 17 i ROS-analysen der man ser at opprinnelig plan var å utvide med én tomt ref. «kun en ny hytteenhet». Grendelaget krever at planen avvises, jfr. plan- og bygningsloven 21-6, 2. punktum. Grendelaget skriver at hytteeierne kjøpte tomter med et løfte om at LNF-området nærmest hyttene var friareal. Den nye planen viser fire fullstendig ubrukelige, adskilte grøntanleggsområder. I ROS-analysen er dette betegnet som små arealinngrep. Hyttene mister alle brukbare grøntområder som i dag brukes til aking, skileik og sosiale formål, mens byggeområdet økes med over 30 %. Veg 2 Eksisterende adkomst til tomt 1 går via P1. Grendelaget anser det unødvendig å regulere inn ytterligere veg (V2). V2 ligger høyt i terrenget, og det må anlegges enda en stor fylling for å etablere denne. Den vil bli meget synlig og skjemmende sett fra hovedvegen og vannet. Vann og avløp Nordstrandkollen er knyttet til privat vann- og avløpsanlegg som eies av grunneier. Hytteeierne har tinglyst bruksrett til anlegget. Bruksretten er ikke tidsbegrenset, og selv om kommunen godkjenner ny reguleringsplan opphører ikke bruksretten. Servitutten/grunnbyrden må i så fall eksproprieres. Grendelaget spør om det er meningen at planen skal påføre de eksisterende hytteeierne ekstra kostnader ved tilkopling til det offentlige anlegget? Avslutningsvis Grendelaget håper forslagsstiller vil forstå at den foreslåtte fortettingen vil møte sterk og konsekvent motstand fra hytteeierne, og oppfordres til å stille utvidelsesplanene i bero. Opprettholdes planforslaget, anmodes kommunen om å avvise planen. Det varsles videre et privatrettslig søksmål mot grunneier, jfr. tvisteloven 5-2. Ethvert brudd på tinglyste avtaler vil medføre private søksmål, og de ber kommunen nøye vurdere videre ressursbruk på utbyggingsplanene. Side 4 av 16

5 3.3 Høringsuttalelse fra Unn Bente og Jostein Albert Refsnes, datert Fortettingspolitikk Refsnes er eiere av tomt nr. 8 i den gamle planen for Nordstrandkollen. De viser til at de ikke har innflytelse på fortettingspolitikken i kommunen, siden de ikke bor i Lunner. Videre at Nordstrandkollen er et 15 år gammelt felt, og at de har både muntlig og skriftlig kontraktfesting på at fortettingen er begrenset til 1 ny hytte. Fortetting utover dette finner de uakseptabelt. Refsnes støtter prinsipielt en kommunes rett til utvikling og forandring, men finner det oppsiktsvekkende at politikerne ikke finner mindre utfordrende løsninger. De er forbauset over kommunens iver etter å nyregulere hyttefeltet, og at det er provoserende at hytteeierne, som betaler eiendomsskatt, renovasjon og bruker lokale tjenester blir overkjørt på denne måten. Reduksjon av hyttefeltets areal Refsnes har vanskelig for å forstå at det er mulig å kutte fellesarealer til fordel for terrassehus. Denne delen av planen bes kvalitetssikret. Fortetting med kun 1 tomt Det vises til passus i kjøpekontrakt som lyder: 14. Reguleringsplanen viser totalt 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg rett til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg rett til å protestere mot grunneiers innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Refsnes kommenterer at ordlyd og innhold ikke er til å misforstå, men samtidig at kontrakten med grunneier ikke kan hindre kommunen fra å ønske seg mer fortetting. Tomt 16 Refsnes gjør oppmerksom på at adkomst til tomt 16 går over deres eiendom tomt 8 (99/83), og at dette er uakseptabelt. Det anmodes om at kommunen må få se en mer detaljert plan for adkomst til tomt 16. Antageligvis vil dette bety en sterk skjemming av terreng og forringelse av et etablert fellesareal. Skidestinasjonen Ber om at kommunen vurderer kritisk de arkitektoniske løsningene for skidestinasjonen. Høringsbrev fra Nordstrandkollen grendelag Refsnes opplyser at de stiller seg 100 % bak uttalelsen fra grendelaget datert Høringsuttalelse fra John og Geraldine Sletten, datert Sletten er eiere av tomt 5 og protesterer mot forslaget om detaljregulering av Nordstrandkollen hyttefelt. Sletten viser til at de har videoopptak av samtale med grunneier under visning på feltet i forkant av tomtekjøp i På dette grunnlaget kjøpte Sletten tomt 5. Videoopptaket skal i følge Sletten, dokumentere at grunneier ga en muntlig forsikring om at det ikke ville komme noen hytte foran tomt 5 i framtiden. Grunneier opplyste samtidig at han antagelig ville søke om en hytte på haugen foran (tomt 19), og som ikke ville hindre utsikten fra tomt 5 til vannet. Sletten opplyser at det på dette tidspunktet var 11 ledige tomter på Nordstrandkollen, men at de kjøpte tomt 5 med bakgrunn i beliggenhet, friarealet foran, samt grunneiers forsikringer om den framtidige utviklingen av feltet. Også Sletten viser til punkt i kjøpekontrakten som omhandler etablering av én ekstra tomt innenfor feltet. Det nye planforslaget viser to nye hyttetomter foran tomt 5, der tomt 18 er tegnet inn direkte foran og i strid med grunneiers uttalelser i Tomt 19 er tegnet inn der grunneier indikerte at han ville søke om ytterlige en tomt. Sletten mener imidlertid at det da må bygges en lav hytte (samme mønehøyde som hyttene på tomt 4,5, 6 og 7), lengst bak mot trafo og på samme høydekote som parkeringsplassen for at den ikke skal være i strid med grunneiers forsikringer om at Slettens utsikt ikke ville bli berørt. I tillegg er bortimot alt friareal fjernet og det står igjen noen ubrukelige flekker. Slettens forståelse var at alle grøntområdene skulle forbli friarealer, unntatt muligens tomt 19. Side 5 av 16

6 Friområdene har blitt brukt av unge til aking og skileik, de nye grøntarealene vil neppe egne seg til dette. Det spørres om det må være slik at all fortetting skal innebære at man legger ned alt friareal? Sletten har i tidligere diskusjon med grunneier fått bekreftet at vegen til tomt 1 skulle gå i enden av parkeringsplassen. Selv om vegen ikke er godkjent, brukes den i dag fram til tomt 1. Veg 2 ligger høyt i terrenget og vil virke skjemmende. Sletten er innforstått med at noen av punktene grenser inn mot privatrettslige forhold, men mener de har en så sterk sak at Lunner kommune bør hensynta dette. Sletten ber om at Lunner kommune avviser forslaget til å regulere inn tomt 18 og omregulerer dette til friareal (grøntanlegg). 3.5 Høringsuttalelse fra Ellen og Tor Henning Olsen, datert Olsen skriver at bebyggelsen på Nordstrandkollen etter deres skjønn allerede er ganske tett. Mange av tomtene er bratte og flere av tomtene har ikke uteareal som egner seg til lek og andre aktiviteter. Det vises også til konsekvensutredningen til kommuneplanen som sier at utbyggingen vil medføre at grøntarealer i tilknytning til dagens hyttefelt forsvinner samt visjonen til kommunen «Det gode liv lever vi litt bedre i Lunner». Det vises til utviklingsutvalgets vedtak i sak 75/09 den som omhandlet grunneiers forslag til ny reguleringsplan: Utviklingsutvalget er avventende til flere hyttetomter innenfor reguleringsplanen for Nordstrandkollen. Innspillet vil vurderes nærmere i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette fordi at reguleringsplanen er forholdsvis ny og er et juridisk bindende dokument som skal søke å gi forutsigbarhet til alle parter, inkludert eksisterende hytteeiere innenfor planområdet. Olsen påpeker at det har gått seks år siden utvalget sa dette, men at gjeldende plan etter Olsens mening fortsatt er en ny plan selv om kommunen i mellomtiden har vedtatt en ny kommuneplan gjeldende fra Kommuneplanen åpner for fortetting, men Olsen kan ikke se at det er juridisk holdbart å endre gjeldende reguleringsplan allerede i år. Dette fordi Utviklingsutvalget har erkjent at gjeldende reguleringsplan også skal være forutsigbar for hytteeierne og for hytteeierne er ikke 12 år lang tid. Olsen viser til saksutredningens kap 1.3 ( i forbindelse med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn) hvor det heter: For utbyggingsområder beliggende i eksponerte lisider, kreves bestemmelser til bl.a. terrengtilpasning, utforming og farge og materialbruk. Etter Olsens mening er ikke ordlyden i reguleringsbestemmelsene tydelig og klar nok. Her heter det: Høyder Mønehøyden skal ikke overstige 6,5m mål fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningene. Bebyggelsen skal plasseres lavest mulig i terrenget. Olsen gir et eksempel på tomt 19 som er en kolle som skjermer for veifyllingen før, under og etter trafoen som fortsatt er en installasjon som skjemmer feltet spesielt når man kommer på ski over vannet om vinteren. Feltet for øvrig tar seg ganske godt ut. Hvis det bygges hytte på kollen med en mønehøyde på 6,5m, vil denne hytta bli et monsterbygg og et skrekkeksempel på manglende arealplanlegging. Prinsipalt holder Olsen fast på at reguleringsplanforslaget ikke bør vedtas. Subsidiært foreslår de at tomtene 18 og 19 reduseres til én tomt og at det i reguleringsbestemmelsene fastsettes høydekoter dvs grunnmuren på en evt. hytte på denne tomta f.eks. ikke skal være høyere enn grunnmuren på eksisterende brønnhus. Eksisterende vei inn til tomt 1 vil da kunne opprettholdes og man unngår en ny skjemmende veifylling nedenfor trafoen som grunneier for øvrig etter Olsens mening burde ha fått pålegg om å flytte. Avslutningsvis kommenterer Olsen privatrettslige forhold herunder kommunens brev av som har basis i en telefonsamtale med konsulentselskapet Prevista hvor det vises til grunneiers planer om etablering av skistue, parkeringsplass og fritidsleiligheter i området nord for Side 6 av 16

7 Nordstrandkollen, etablering av avløpsledning fra Grua samt etablering av én ny hyttetomt i området i/ved Nordstrandkollen. I dette brevet henstilles grunneier og hytteeiere i størst mulig grad å fremme et omforent forslag til reguleringsendring. Etter en privat tvist med grunneier om plasseringen av trafoen, ville Olsen blitt meget overrasket hvis grunneier hadde fulgt kommunens oppfordring og tatt kontakt med grendelaget før han utarbeidet reguleringsforslaget. Olsen hadde ikke trodd at inngåtte skriftlige avtaler ville bli misligholdt. Sånt blir det bråk av, skriver Olsen avslutningsvis. 3.6 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune, datert Fylkeskommunen har ingen nye merknader til planforslaget i forhold til innspill fra oppstartsfasen (12.9 og ). 3.7 Høringsuttalelse fra Tone Rostrup og Børge Hofset, datert Rostrup og Hofset protesterer mot at Lunner kommune gir tillatelse til fire nye hyttetomter. Det vises til kjøpekontrakten pkt. 14: Reguleringsplanen viser 15 tomter. Selger som grunneier forbeholder seg retten til å søke om å få utskilt ytterligere 1 tomt innenfor reguleringsplanens begrensning, samt ytterligere det antall tomter som kommunen senere antas senere å ville kunne godkjenne på tilstøtende areal. Kjøperne fraskriver seg retten til grunneierens innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet. Søknad om godkjenning av flere hyttetomter må eventuelt skje på tilstøtende areal. Fra Rostrup/Hofsets side var dette en absolutt forutsetning da de kjøpte tomt på Nordstrandkollen. På kjøpstidspunktet ble kommunens reguleringsplan vurdert som en forutsigbar garanti mot ytterligere fortetting av hyttefeltet. En fortetting vil medføre en betydelig redusering av hytteområdets verdi både økonomisk og som rekreasjonsområde. Rostrup og Hofset har vanskelig for å forstå at Lunne kommune nå kan gå bort fra det som måtte oppfattes som en garanti og sikkerhet mot fortetting, og de ber derfor kommunen om å avvise forslaget til detaljreguleringsplan. I detaljreguleringsplanen foreslås det at grunneier får tillatelse til å føre opp leilighetsblokker på området inntil hyttefeltet. I kjøpskontrakten for Rostrup og Hofsets tomt godtok de i pkt. 14 at grunneier kunne søke om godkjenning av «ytterligere det antall tomter som kommunen antas senere å ville godkjenne på tilstøtende areal.» Videre fraskrev de seg i samme punkt retten til «grunneierens innsendelse av forslag til eventuell regulering av flere tomter for fritidsbebyggelse umiddelbart inntil feltet.» Rostrup og Hofset mener grunneier søknad om godkjenning av leilighetsblokker ikke kan oppfattes som søknad om bygging av fritidsbebyggelse. Leilighetsblokkene er av bymessig art og vil bryte totalt med områdets karakter som et viktig rekreasjonsområde for både hytteeiere og lokalbefolkning. Rostrup og Hofset ber Lunner kommune om av avvise også denne delen av detaljreguleringsplanen. 3.8 Høringsuttalelse fra Anne Dahl og Rolf Berg, datert På den nye detaljplanen er det tatt en stor bit av eksisterende fellesareal til tomt 17 og 18. Begge arealene ligger ved Dahl og Bergs tomt (tomt 4) og hytter her vil frata dem og andre hytteeiere fellesarealer som de har stor glede av i dag. Da tomten ble kjøpt var det med informasjon om at disse fellesarealene ikke skulle bygges ut, men være fellesarealer til glede og nytte for de 15 tomtene på feltet. I tillegg er de forundret over at hyttefeltet har krympet i nordvestre hjørne. Dahl og Berg skriver at verdien av deres tomt vil falle hvis det etableres tre tomter ved deres hytte. Tomta hadde i sin tid en høy pris, og den ble solgt med informasjon om at dette var den siste tomta som skulle selges på feltet. De føler seg nå lurt av grunneier, og også av kommunen hvis den tillater utbygging. Den nye tomt 17 ligger i en forholdsvis bratt skråning. Å bygge hytte her vil kreve mye graving og anleggsarbeid. Basert på erfaring med grunneier, tror Dahl og Berg at inngrepene blir større og mer betydelige enn de trenger å bli. De tror også inngrepene medfører ødeleggelser på deres tomt. Side 7 av 16

8 Da tomt ble kjøpt fikk Dahl og Berg inntrykk av at grunneier skulle stå for en god infrastruktur og et godt teknisk anlegg, noe som har vist seg å ikke være tilfelle. De har hatt store ekstrakostnader for å få god nok vei, god kvalitet på vannet og for å få tilstrekkelig vann til alle hyttene. De har hatt problemer med vannrør som fryser på vinteren, gjerde rundt hyttefeltet som er dårlig og feil satt opp m.m.. Etter at de har ryddet opp i de fleste forhold, har de i dag en infrastruktur som fungerer tilfredsstillende. Hvis reguleringsplanen blir godkjent må de bare erkjenne at de får nok en runde med ting som må ordnes innenfor hyttefeltet, som medfører ekstra utgifter, og ikke minst ekstra utgifter i forbindelse med tilkopling til offentlig anlegg. Den nye vegen til tomt 1 vil føre til store inngrep på det som i dag er et fellesområde. Dette inngrepet vil forringe Dahl og Bergs tomt, da det blir mye vei ved deres hytte. De har ingen innvendinger mot at tomt 1 får vei, men ber om at veien som er etablert i sør brukes. Dahl og Berg kommenterer avslutningsvis planene for Nordstrand skidestinasjon, type bebyggelse som er planlagt der og at planen for det området ikke må berøre hyttefeltet. Dahl og Berg støtter 100% opp om høringsbrevet fra Nordstrandkollen grendelag. 3.9 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, datert Fylkesmannen har ingen merknader til saken Forslagsstillers kommentarer datert Side 8 av 16

9 Side 9 av 16

10 I forbindelse med kommentarene har privat plankonsulent innarbeidet forslag til justering av tomt 17 og innplassering av en tomt 20. Dette er vist på plankartet nedenfor. Side 10 av 16

11 4. VURDERING/DRØFTING 4.1 Privatrettslige forhold De aller fleste av høringsuttalelsene og tilbakemeldingen fra grunneier inneholder opplysninger og kommentarer knyttet til privatrettslige avtaler, herunder innholdet i kjøpekontrakter og muntlige lovnader fra grunneier. Dette er et forhold mellom de private partene siden negative servitutter ikke faller bort som følge av ny reguleringsplan. 4.2 Tomt 20 Grunneier/privat plankonsulent har gitt tilbakemelding om justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20. Kommunen har ingen innvendinger mot dette annet enn at terrenget er bratt. Adkomst til nr. 20 er lagt langsetter lia nordover fra hovedvegen på Nordstrandkollen. Det er viktig at det settes krav til terrengtilpasninger på bygging på tomter i bratt terreng, se for øvrig kap. 4.3 nedenfor. 4.3 Høyder på bebyggelse Eksisterende bebyggelse på Nordstrandkollen er etablert med en høyde på opptil 6,5m målt fra ferdig planert terreng rundt bygningen. Bruksarealet er begrenset til 120m 2. For å dempe høyden på de nye hyttene som blir liggende i forkant av etablerte hytter med utsikt Sveavannet, synes det fornuftig å redusere makshøyden til 5m på tomtene 18 og 19. Dette er også høydebegrensingen som ligger i kommuneplanens arealdel. I tillegg settes det krav om at det høyeste kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2m for å unngå en hytte på markant kolle. Samtidig med at topp grunnmur for bygg på tomt 18 ikke skal ligge høyere enn kote 499 m.o.h og på tomt 18 ikke høyere enn 497 m.o.h. Tomtene 16, 17 og også et forslag om tomt 20 ligger i bratt terreng og bør få krav til etablering av underetasje for å ta opp terrenget og unngå «puteløsninger». Høydene på byggene på tomtene opprettholdes til 6,5m fra planert terreng fordi de må etableres med underetasje. Grad av utnytting på disse tre tomtene settes til bebygd areal maks. 80m Veg 2 Side 11 av 16

12 Veg 2 er tegnet inn som adkomst til tomt 1, som er en eksisterende bebygd hyttetomt. Vegen er tegnet inn i vegfyllingen på sørsiden av hovedvegen i hyttefeltet, rett på sørsiden av en trafo. Kommunen er enig i at denne vegen ligger i bratt terreng, og at det er en ide å legge adkomstvegen til tomt 1 i sørkanten på tomt 19. Dvs at den opparbeidede vegtraseen fra parkeringsplassen (P1) flyttes noe sørover for å gi rom for etablering og bygging på tomt Tilknytning til infrastruktur Det er satt rekkefølgekrav for tilkopling av de nye hyttene til offentlig vann- og avløpsanlegg før det kan gis brukstillatelse, jfr. planbestemmelsene 7. I samme bestemmelse er det satt at om det kommer offentlig nett for vann og/eller spillvann skal eksisterende hytter kople seg til disse, jfr. plan- og bygningsloven 27-7 jfr Siste formulering er lagt inn i planen fordi plan- og bygningsloven ikke gir hjemmel for å kople hytter til offentlig vann- og avløpsnett hvis dette ikke er fastsatt i arealplan. Kravet til påkopling til offentlig avløp er satt for å hindre økt belastning på de utvalgte naturtypene Sveavannet og nedre Småtjern som er kalksjøer. 4.6 Nordstrand skidestinasjon Flere av høringsuttalelsene kommenterer at forslaget til plan for Nordstrand skidestinasjon går inn i Nordstrandkollen hyttefelt i nordvest. Forslag til detaljreguleringsplan for skidestinasjonen ble behandlet i kommunestyret Den delen av planen som er i strid med kommuneplanen og også hyttefeltet, ble da besluttet tatt ut av destinasjonsplanen. Det er videre berammet møte mellom kommunen, forslagsstiller og grunneier den 5. oktober for å diskutere arealbruken i de øvrige delene av skidestinasjonsplanen. 4.7 Adkomst tomt 16 Adkomst til tomt 16 må gå direkte fra den regulerte vegen (veg 1). De vegkantene som synes på plankartet er kantene på den eksisterende vegen inn på tomt 8. At adkomsten til tomt 16 skal gå direkte fra Veg 1, må markeres med avkjørselspil i plankartet slik at det ikke oppstår misforståelser i etterkant. 4.8 Grøntområder Flere kommenterer at felles friarealer utgår til fordel for utbygging av hyttetomter, og at de grøntarealene som er avsatt lekeareal ikke vil fungere til formålet fordi de er små og fragmenterte. «Grøntområdene» på Nordstrandkollen var i den gamle reguleringsplanen avsatt til landbruksformål. Disse områdene ligger i utmark og har dermed vært tilgjengelig for lek og opphold hele året. Skal noe nytt bygges ut, er nok hovedregelen i vår kommune at landbruksarealer omdisponeres. I tillegg er det fortettingsprosjekter og omdisponeringssaker i de tettbygde strøkene. Gjennom arbeid med kommuneplanen ble det på Nordstrandkollen tatt stilling til omdisponering landbruksområder til nye byggeområder. 4.9 Annet Planlagt tomtegrense mellom tomt 4 og 5 ligger annerledes enn den grensa som ble etablert. Planen endres slik at grensa blir slik som oppmålt. Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold til de justeringer som er foreslått over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. 5. Alternative løsningsforslag 5.1 Justeringer i planmaterialet og nytt offentlig ettersyn I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før planen legges ut til nytt offentlig ettersyn: Side 12 av 16

13 Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. 5.2 Planen sendes til sluttbehandling/vedtak i kommunestyret I medhold av plan- og bygningsloven vedtar Lunner kommune detaljregulering for Nye Nordstrandkollen hyttefelt. I medhold av plan- og bygningsloven opphever Lunner kommune den del av reguleringsplan for Nordstrandkollen hyttefelt vedtatt i 2001 som blir berørt av den nye planen. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse innen tre 3 uker fra underretning om vedtaket jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. 6. Konklusjon med begrunnelse I medhold av plan- og bygningsloven gjøres følgende endringer i planmaterialet før det legges ut til nytt offentlig ettersyn: Plankart Justering av tomt 17 og innplassering av tomt 20 gjøres i hht. forslag fra privat plankonsulent. Adkomstveg til tomt 1 og 19 legges i sørkant på tomt 19 fra parkeringsplass P1 og fram til grensa på tomt 1. V2, som ligger ved trafoen i planforslaget, utgår og innlemmes i tomt 19. Det legges inn avkjørselsspil til tomt 16 direkte fra regulert veg. Regulert tomtegrense mellom tomt 4 og 5 legges i hht. oppmålt eiendomsgrense. Planbestemmelser Makshøyden for bygg på tomt 18 og 19 settes til 5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. Kollepartiet på tomt 19 skal senkes med 2 m før bygging kan finnes sted. Topp grunnmur for bygg på tomt 18 skal ikke ligge høyere enn kote 497 m.o.h og topp grunnmur for tomt 19 skal ikke ligge høyere enn kote 499. Det settes krav om at hytter på tomt 16, 17 og 20 skal bygges med underetasje for å ta opp bratt terreng. Grad av utnytting for disse tre tomtene settes til maks. bebygd areal (BYA) på 80m 2. Generelt Alle plandokumentene (planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse) må justeres slik at de blir i henhold endringene over. I tillegg må pkt. 17 i ROS-analysen justeres slik at riktig antall nye hyttetomter framkommer. Side 13 av 16

14 DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Plankart Planbestemmelser Planbeskrivelse Risiko- og sårbarhetsanalyse Høringsuttalelse fra Statens vegvesen Høringsuttalelse fra Nordstrandkollen grendelag Høringsuttalelse fra Unn Bente og Jostein Albert Refsnes Høringsuttalelse fra John og Geraldine Sletten Høringsuttalelse fra Ellen og Tor Henning Olsen Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune Høringsuttalelse fra Tone Rostrup og Børge Hofset Høringsuttalelse fra Anne Dahl og Rolf Berg Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland Kommentarer fra grunneier Kjell Kjørven Øvrige dokument: 13/13257 Oversender varsel om oppstart - Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. 13/14413 Fra Nordmarka beitelag. Uttalelse ved oppstartsvarsel. 13/14411 Fra Nordstrandskollen grendelag. Uttalelse til varsel om planoppstart. 13/14560 Kommentarer og spørsmål til nye Nordstrandskollen hyttefelt og Nordstrand skidestinasjon. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen Avsender:Ingeborg Hensrud Avsender:Avisa Hadeland Avsender:Avisa Hadeland 14/5741 Samlede innspill. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 13/14305 Uttalelse - Oppland fylkeskommune. Avsender:Avisa Hadeland 13/14414 Klage utbygging Nordstrandkollen - Jane Mysen. Avsender:Avisa Hadeland 14/2782 Plandokumenter. Avsender:Bjørn Leifsen 15/5394 Oversendelse av planmateriale. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen 15/13185 Oversendelse av plansak til offentlig ettersyn og merknaker. Avsender:Oppland fylkeskommune 15/13186 Merknader - Nordstrankollen hyttefelt. Avsender:Børge Hofset 15/13626 Tilgang til høringsuttalelser. Avsender:Geraldine Sletten 15/13177 Protestbrev fra Nordstrandkollen grendelag ifm Avsender:Nordstrandkollen forslag til ny detaljregulering for Nordstrandkollen. grendelag 15/13178 Protestbrev - forslag til ny detaljreguleringsplan for Nordstrandkollen. Avsender:John og Geraldine Sletten 15/13182 Merknader - Nordstrandkollen Hyttefelt. Avsender:Ellen Strømsnes Olsen og Tor Henning Olsen 15/10791 AnnonsebestillingOffentlig ettersyn av Avsender:Frantz annonseservice detaljreguleringsplan for Nye Nordstrand hyttefelt. as 15/11037 Teknisk kontroll av detaljregulering for Nye Avsender:Statens kartverk Nordstrandkollen. 15/11094 Svar på spørsmål om svarfrist for merknaderdetaljreguleringsplan for Nye Nordstrand hyttefelt. Avsender:Geraldine Sletten 15/10794 Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Oppland fylkeskommune 15/13627 Svar - Tilgang til høringsuttalelser. Avsender:Geraldine Sletten 15/13759 Ingen merknader - Nye Nordstrandkollen hyttefelt Avsender:Leifsen - Fylkesmannen i Oppland. 15/13380 Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefeltoversendelse av merknader. Avsender:Bjørn Leifsen Side 14 av 16

15 15/10779 Rettet planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. Avsender:Sivilingeniør Bjørn Leifsen 15/11058 Spørsmål om svarfrist for merknader - Avsender:Geraldine Sletten Detaljregulering for nye Nordstrandkollen hyttefelt. 15/11414 Statens Vegvesen - Ingen merknader - Avsender:Statens Vegvesen Nordstrandkollen hyttefelt. 15/13134 Protest mot detaljregulering til Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Unn Bente og Jostein Albert Refsnes 15/13189 Merknader - Nordstrandkollen hyttefelt. Avsender:Rolf A. Berg Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Oppland fylkeskommune, Postboks LILLEHAMMER, Fylkesmannen i Oppland, Postboks LILLEHAMMER, Statens Vegvesen, Postboks LILLEHAMMER, Nordmarka beitelag v/trond Henriksen, Storetjernsveien JEVNAKER, Nordstrandkollen grendelag v/geraldine Sletten, Rødbergveien 76C 0593 OSLO, Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst, Postboks HAMAR, Mattilsynet Distriktskontoret for Hadeland og Ringerike, Felles postmottak, Postboks BRUMUNDDAL, Børge Hofset, Nydalen Alle OSLO, Tone Rostrup, Nydalen Alle OSLO, Unn og Jostein Refsnes, Melumveien 46 C 0760 OSLO, Cedric Jucker, Gullbakkveien 11A 1363 HØVIK, Ellen-Christine Røøk, Fjørtofts gate OSLO, Liv og Øivind Holum, Kurveien OSLO, John Arff-Pettersen, Halvor Torgersens vei OSLO, Anniken Qvale, Fagertunveien JAR, Anne og Harald Gløersen, Bruksveien VOLLEN, Paul Holger Juul-Hansen, Vestaveien 4 A 1476 RASTA, Bente Lie, Gamle Hellvikvei NESODDTANGEN, Carsten og Rigmor Horn Hanssen, Risbakken OSLO, Bjørn Hansen, Blåsbortvegen ROA, Mette Nordstrand, Ringhusveien 22D 1176 OSLO, Cecilie og Erik Hellestveit/Hannemann, Rathkes gate 16B 0558 OSLO, Randi Marie Nordengen, Stjerneblokkveien OSLO, Kari og Kim Erik Zimmer, Lysaker Brygge LYSAKER, Eva Kirkeby, Frøisligutua ROA, Eva Saltnæs, Refsnesallen 21E 1518 MOSS, Gunnar Guttulsrød, Frognerseterveien 34B 0776 OSLO, Inger Margrethe og Øistein Høyde, Ragnhild Schibbyes vei OSLO, Kjell Kjørven, Kjørkevegen LUNNER, Bjørn Leifsen, Vågårdsveien HØNEFOSS, Nordstrand Utvikling AS, Postboks LUNNER, Tove og Fred Arne Gehrken/Schraffenberg, Grevlingveien 62 A 0595 OSLO, Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks 2626 LILLEHAMMER, Hadeland Energi, Jarenvegen JAREN, Johan Scharffenberg, Olaus Fjortofts vei OSLO, Reidar Onarheim Selvig, Grefsenkollveien 14 D 0490 OSLO, Tom Erik Klaveness, Bjørnveien 101 B 0773 OSLO, Rolf Arnfred Berg, Sømveien 15 B 0493 OSLO, Anne Dahl, Sømveien 15 B 0493 OSLO, John og Geraldine Sletten, Rødbergveien 76 C 0593 OSLO, Ellen og Tor Henning Olsen, Tidemands gate OSLO, Liv Toril Engebrigtsen, Niels Juels gate OSLO, Helene Enger, Oppenvegen ROA, Hanne og Lars Petter Gundersen/Fjeld, Kongsstien OSLO, Jane Mysen, Sveavegen ROA, Side 15 av 16

16 Lunner og Jevnaker Sauebeitelag, Geir Midtmoen, Lunner almenning, Hadelandsvegen HARESTUA, Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja Side 16 av 16

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016

DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 11/16 AV 4.2.2016 Arkivsaksnr.: 13/1447 Lnr.: 5647/16 Ark.: PLAN 0533-2016-0001 Saksbehandler: tjenesteleder areal og samfunn Gunn Elin Rudi DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN HYTTEFELT KLAGE PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Detaljer

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI

Klageadgang: Ja, etter plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/1027-11 Arkivnr.: PLAN 15/1027 Saksbehandler: tjenesteleder areal

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE

MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Arkivsaksnr.: 10/1437-39 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen MERKNADSBEHANDLING OG VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Vegar Nilsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo. Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse. Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Arkivsaksnr.: 14/881-1 Arkivnr.: Saksbehandler: byggesaksbehandler, Trine Myrmo Vurdering av kommuneplanbestemmelse om garasjestørrelse Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-17 Rådmannens innstilling: Side

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07

Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Flå kommune SAMLET SAKSFREMSTILLING MØTEBOK Saksnr. 69/07 Saksbehandler: Vidar Seterstøen Arkivsaksnr.: 06/1151 Arkivkode: L12 Side 1 av 16 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/07 Formannskapet 31.01.2007 88/07

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling

Områderegulering - Svartbekken hyttefelt. 1.gangsbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 11.06.2014 038/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 13/41 Områderegulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:06/00227 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.03.2006 0031/06 FORMANNSKAPET 21.09.2006 0149/06 FORMANNSKAPET 19.10.2006 0103/06

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 07/2417 Dok.nr: 35 Arkiv: FA-L12, FE- Saksbehandler: Raina Kristensen Dato: 23.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 3, BNR. 75, FRØYSLIEVEIEN. 2. GANGS BEHANDLING Utvalgssaksnr

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM

ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Arkivsaksnr.: 12/1850-2 Arkivnr.: P24 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ETABLERING AV PARKERINGSPLASS OG HANDIKAP BRYGGE - MYLLA DAM Hjemmel: Markaloven 14 Klageadgang: Ja,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hellevik Felt B14 og B15. Endring av eksisterende plan. Offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for Hellevik Felt B14 og B15. Endring av eksisterende plan. Offentlig ettersyn. Fra: Kristensen, Kåre Sendt: 8. april 2015 14:34 Til: _Fellespost Kopi: 'Statens vegvesen, Region sør'; 'Fylkesmannen i Aust-Agder' Emne: Detaljreguleringsplan for Hellevik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/1831-1 Arkiv: 0605_371 DETALJREGULERING FOR TELEGRAFALLEEN 2-1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE

DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-77 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: KLAGEBEHANDLING- DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE

PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE Arkiv: PLNR-1121.0419.00, K2-L1212 Vår ref (saksnr.): 10/53030-2525 Journalpostid.: 10/2126666 Saksbeh.: Hilde Tjemslandnd PLAN 1121.0419.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I AMTMANN ÅRRESTADS GATE 22, BRYNE

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Meråker kommune. Saksframlegg. Reguleringsplanen for Fagerlia. Vedtak om offentlig høring av planendringene.

Meråker kommune. Saksframlegg. Reguleringsplanen for Fagerlia. Vedtak om offentlig høring av planendringene. 1 Meråker kommune Arkiv: 2013001 Arkivsaksnr: 2013/501-10 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 76/13 05.09.2013 Reguleringsplanen for Fagerlia. Vedtak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/650-8 Arkiv: L12 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 11.07.2014 Mindre endring av bestemmelser til felt B3 - Del av Limkjerrheiene, felt B2 og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3

Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Arkivsaksnr.: 15/53-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen Forskrift om hundehold i Lunner kommune Endring av 3 Hjemmel: Lov om hundehold Rådmannens innstilling:

Detaljer

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14496/2010 Arkivnr.: 20060008/L12 Saksnr.: 2008/822 Utvalgssak Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 13.04.2016 Saksframlegg Områderegulering for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del, plannr 201506

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 130/4 og 130/5 - reguleringsplan for Skrikarlia / Gviststeinåsen - klage på egengodkjenning

Sigdal kommune - gnr 130/4 og 130/5 - reguleringsplan for Skrikarlia / Gviststeinåsen - klage på egengodkjenning Vår dato: 20.05.2016 Vår referanse: 2016/1682 Arkivnr.: 421.4 Deres referanse: 16/1240 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 130/4 og

Detaljer

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL

2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Arkivsaksnr.: 08/1288-90 Arkivnr.: PLAN 08/1288 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BISLINGEN NATURHOTELL Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer