Epost Fiskebat. Hanne østgárd Sendt: 29. april :25 TV: Epost Fiskebat Kopi:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Epost Fiskebat. Hanne østgárd [Hanne.Ostgard @fiskeridir.no] Sendt: 29. april 201111:25 TV: fiskarlaget@fiskarlagetno; Epost Fiskebat Kopi:"

Transkript

1 Epost Fiskebat Fra: Hanne østgárd Sendt: 29. april :25 TV: Epost Fiskebat Kopi: Johansen Sverre; Henriksen Kirsti Emne: Nye regler for foring av fangstdagbok ved fiske i russisk sone Vedlegg: Forordning nr. 942 av 181t10.docx Fra den russiske ambassaden i Oslo (via Utenriksdepartementet) har Fiskeridirektoratet mottatt informasjon om Fiskeribyrâets forordning av 18. november 2010 Nr. 942 om føring av fangstdagbok ved fiske i russisk sone. Forordningen trer i kraft 1. mai Etter som vi ikke har fatt noen norsk eller engelsk oversettelse av forordningen (kun en henvisning til en internettside hvor den er a finne pa russisk) har Fiskeridirektoratet laget en uoffisiell oversettelse av de delene av forordningen som antas a ha relevans for norske fartøy. Denne følger vedlagt. Norge og Russland har som kjent i en ârrekke lagt til grunn en hândhevelse i forhold til fangstdagbok som er praktisk for begge parter. Pa grunnlag av at begge lands myndigheter i det alt vesentlige krever ført den samme informasjonen fra fiskerne har det vrt akseptert at norske fartøy fører norsk fangstdagbok i russisk sone, mens russiske fiskere fører russisk fangstdagbok i norsk sone. Etter at vi hadde søkt a analysere det som fremkommer av den nye forordningen, sendte Fiskeridirektoratet den 7. april en henvendelse til Fiskeribyrâet i Murmansk hvor vi ba om en bekreftelse pa at den etablerte ordningen fortsatt gjelder. svaret fra russisk side, som vi mottok 18. april, fremgar det at den nye forordningen vij gjelde for alle russiske og utenlandske fartøy. midlertid er det fortsatt ikke kiart for Fiskeridirektoratet hvordan norske fartøy skal kunne føre fangstdagbok ved fiske i russisk sone pa bakgrunn av denne forordningen. Det fremstàr blant annet som ukiart om det kreves en innbundet dagbok eller om det pa annen mate er utarbeidet standardiserte skjema for formàlet. Vi har derfor ná bedt Fiskeri- og kystdepartementet ta spørsmâlet opp med FiskeribyrAet i Moskva med sikte pa en videreføring av den etablerte praksisen om at partene gjensidig fører nasjonal (papir)fangstdagbok ved fiske i hverandres soner. nntil videre ma norske fartøy imidlertid forholde seg til den nye forordningen. Med vennlig hilsen Hanne østgard 1

2 (Uoffisiell oversettelse) DET FØDERALE FSKERBYRAET FORORDNNG 18. november 2010 Moskva, nr. 942 Om godkjenning av fangstdagbokens form Registrert i Russlands Justisdepartement 21. desember Registreringsnummer Med hjemmel i paragraf 12.4 i Føderal by av 17. desember 1998 nr.191-fz Om Den russiske føderasjons økonomiske sone (Den russiske føderasjons Lovsamling, 1998, nr. 51, 6273; 2001, nr. 33, 3429; 2002, nr. 12, 1093; 2003, nr. 17, 1555; nr. 27, 2700; nr. 46, 4444; 2005, nr. 30, 3101; 2006, nr. 45, 4640; 2007, nr. 50, 6246; 2009, nr. 52, 6440), 14.4 i FØderal by av 30. november 1995 nr.187-fz Om Den russiske føderasjons kontinentalsokkel (Den russiske føderasjons Lovsamling, 1995, nr. 49, 4694; 1999, nr. 7, 879; 2001, nr. 33, 3429; 2003, nr. 17, 1557; 2003, nr.27, 2700; nr. 46, 4444; 2004, nr. 35, 3607; 2005, nr. 19, 1752; 2006, nr. 45, 4640; 2007, nr. 50, 6246; 2008, nr. 18, 1941; nr. 29, 3420; 2009, nr. 52, 6440), punkt ii Den russiske føderasjons regjerings forordning av 2. september 2010 nr. 663 Om ekstra tiltak i forbindelse med iverksettelse av de føderale lovene Om Den russiske føderasjons kontinentalsokkel, Om Den russiske føderasjons indre havomràder, territorialhav og tilstøtende sone og Om Den russiske føderasjons økonomiske sone (Den russiske føderasjons Lovsamling, 2010, nr. 37, 4679), punktene , i Vedtekt om Det føderale fiskeribyráet, godkjent ved Den russiske føderasjons regjerings forordning av 11. juni 2008 nr. 444 Om Det føderale fiskeribyràet (Den russiske føderasjons Lovsamling, 2008, nr. 25, 2979; nr.42, 4825, nr. 46, 5337; 2009, nr. 2, 253; nr. 6, 738; 2010, nr. 26, 3350; nr. 31, 4251; nr. 32, 4330), ved Den russiske føderasjons regjerings forordning av 15. mai 2009 nr. 648-r (Den russiske føderasjons Lovsamling, 2009, nr. 21, 2598) girjeg ordre om følgende: 1. A godkjenne den vedlagte fangstdagbokformen. 2. At administrasjonen for kontroll, inspeksjon og fiskerioppsyn (ved G.V. Terpeijuk), sammen med Administrasjonen for rettssikring (ved J.S. Katz), skal oversende foreliggende forordning til statlig registrering i Russlands Justisdepartement innen en lo-dagers frist fra den dag den blir undertegnet. 3. Foreliggende forordning trer i kraft fra 1. mai Fungerende leder yb. Bytsjkov Formen / (registreringsnummer r)

3 2 Vedlegg iii Rosrybolovstvos forordning av OlOnr. 942 FANGSTDAGB OK Startet fangst (fiske) 20_ Avsluttet fangst (fiske) 20_ Ptbudt oppbevaringstid - ár fra den dato siste registrering er skjedd. Avsnitt. Ved fangst (fiske) av marine med aktiv redskap for fangst (fiske) av marine med bruk av fartøy. (en egen side fylles Ut for hvert døgn med fangst (fiske) av marine separat for hver lisens pa fangst (fiske) fangst (fiske) av marine, for hvert fangst (fiske)felt (underfelt, sone, undersone)). (ved opphold i fangst (fiske) av marine gjøres det pa den aktuelle siden notat om tidspunkt for start og avslutning av oppholdet og om àrsaken til at det oppsto). Dato for fangst (fiske) av marine FartØyets navn (registreringsnummer) Nummer pa lisens pa fangst (fiske) av marine Nummer pa operasjon ifm. fangst (fiske) av marine Fartøytid for hver operasjon ifm. fangst (fiske) av marine (time, minutt) Koordinater for hver utført operasjon ifm. fangst (fiske) av marine (N/S, E/W, grad, minutt, tiendedels minutt) Utsetting av fangst fiske)redskap Trekking lay fangst (fiske) redskap Utsetting Trekking av fangst lay fangst (fiske) (fiske) redskap redskap

4 nformasjon om lossing, landing eller omlasting av fangster av marine, fiske- eller andre produkter av disse. Fangst (fiske) av marine per døgn (kg) Landings-(losse) jnavn Registrerings- Radiokallesignal Fangst havn, koordinater (reg. nummer) mummer (MO) pa fartøy som har (fiske) til hays pa fartøy som pt fartøy som landet (losset) av marine (type operasjon har landet har landet fangst skal oppgis) (losset)fangst, (losset) fangst fra fangst mottaks- og (fiske)start leverings- (akkumulert) dokumentets (kg) type og nr. Signatur, fulit navn og stempel til den tjenesteperson fra den utøvende myndighets føderale myndighetsorgan som har vert til stede ved lossing, landing eller omlasting av fangster av marine, av fiske- eller andre produkter av disse. Landet (omlastet) fangst av marine, fiske- og andre produkter av disse (omregnet til rund vekt) (kg) Fangster av marine, fiske- og andre produkter av disse ftomregnet til rund vekt) (kg) som befinner seg om bord i fartøyet Fortsettelse av tabell (Avsnitt ) FartØyets Fartøyets radio- Toktnummer registreringsnummer (MO) kallesignal Benevnelse pa fangst- (fiske)redskap Minimum maskevidde pa fangst- (fiske)redskap (mm) Vekt pa fangede (fiskede) marine per art (kg) (fanget (fisket) / returnert til naturlig livsmiljø) (arter av fangede (fiskede) marine føres i de kolonnene som videreføres ved overgang til nye sider under hele fangst- (fiske)perioden) Totalt fangede (fiskede) marine (kg)

5 _i Fartøyskapteins signatur og fulle navn (ki. 24:00 fartøytid). Avsnitt. Ved utøvelse av fangst (fiske) av marine med passiv redskap for fangst (fiske) av marine med bruk av fartøy. (en egen side fylles Ut for hvert døgn med fangst (fiske) av marine separat for hver lisens pa fangst (fiske) av marine, for hvert fangst (fiske)felt (underfelt, sone, undersone)).

6 (ved opphold i fangst (fiske) av marine gjøres det pa den aktuelle siden notat om tidspunkt for start og avslutning av oppholdet og om ársaken til at det oppsto). Dato for fangst (fiske) av marine Fartøyets navn (registreringsnummer) Nummer pa lisens pa fangst (fiske) av marine Operasjon Fangst- Fartøystid for gjennomføring Koordinater for hver utført ifm. fangst (fiske)- av hver operasjon ifm. operasjon ifm. fangst (fiske) av red- fangst (fiske) av marine (fiske) av marine marine skaps bio- lenke- (time, minutt) (NS, E/W, grad, minutt, ressurser mr. tiendedels minutt) Utsetting Utsetting Utsetting Utsetting (trekking) (trekking) (trekking) (trekking) av fangst- av fangst- av fangst- av fangst (fiske)- (fiske)- (fiske)- (fiske) redskapens redskapens redskapens redskapens lenke lenke lenke lenke startet avsluttet startet avsluttet Utsetting av fangst- (fiske) redskapens lenke Trekking av fangst- (fiske) redskapens lenke nformasjon om lossing, landing eller omlasting av fangster av marine, fiske- eller andre produkter av disse. Sted Navn Registrerings- Radio kalle (havn, koordinater) (reg. nummer) nummer (MO) signal pa for landing, lossing pa fartøy (seiskap) pa fartøy som fartøy som har eller omlasting av som har landet har landet landet (losset) fangster av marine (losset) fangster, (losset) fangst fangst, fiske- mottaks- og og andre produkter leverings av disse dokumentets type med registrering av og nummer type operasjon)

7 Signatur, fulit navn og stempel til den tjenesteperson fra den utøvende myndighets føderale myndighetsorgan som har vrt til stede ved lossing, landing eller omlasting av fangster av marine, av fiske- eller andre produkter av disse. Fortsettelse av tabellen (Avsnitt ) Fartøyets registrerings- Fartøyets radio- Toktnummer nummer (MO) kallesignal Benevnelse p fangst- (fiske)redskap Minimums maskevidde pa fangst- (fiske)redskap (mm) Antall fangst- Vekt pa fangede (fiskede) marine Totalt (fiske)redskap per art (kg) fangede i lenke (fanget (fisket) returnert til naturlig (fiskede) (satt Ut tatt inn) livsmiljø) marine (arter av fangede (fiskede) marine (kg) føres i de kolonnene som videreføres ved overgang til fly side

8 Marine fanget (fisket) per døgn (kg) Fangst av marine fra fangstens (fiskets) start (akkumulativt) (kg) Landede (omlastede) fangster av marine, fiske- og andre produkter av disse (omregnet til rund vekt) (kg) Fangster av marine, fiske- og andre produkter av disse (omregnet til rund vekt) (kg) som befinner seg om bord i fartøyet FartØyskapteins signatur og fulle navn (ki. 24:00 fartøytid). [...1 Avsnitt V. Ved utøvelse av fangst av sjødyr (en egen side fylles Ut for hvert døgn med fangst av sjødyr separat for hver lisens pa fangst av sjødyr, for hvert fangstfelt (underfelt, sone, undersone)). (ved opphold i fangst (fiske) av marine gjøres det pa den aktuelle siden notat om tidspunkt for start og avslutning av oppholdet og om ârsaken til at det oppsto). Dato Navn pa bruker Navn pa brukers Nummer pa lisens for fangst som har fatt lisens avdeling pa fangst (fiske) av sjødyr pa fangst av (team, gruppe), lay marine sjødyr som driver fangst lay sjødyr Benevnelse pa og antall fangstredskaper, inkludert skytevàpen og andre vapen

9 V Resultater av fangsten av sjødyr per døgn Art sjødyr (det fangede sjødyrets art føres i de kolonnene som videreføres ved overgang til nye sider under hele perioden med fangst av sjødyr Det fangede sjødyrets kjønn (antall) Hanner Hunner lantall druknede sjødyr (antall) lantall skadede sjødyr, omkomne (antall) Fangede sjødyr per døgn (antall) nformasjon om lossing, landing eller omlasting av fangede sjødyr Sted for lossing, landing Navn pa organisasjon som Mottaks- og leverings eller omlasting av fangede har mottatt de fangede dokumentenes type og sjødyr sjødyrene mummer Fortsettelse av tabellen (Avsnitt V) Benevnelse pa og antall sjøgâende (transport-) fartøy som har deltatt i fangsten av sjødyr Sted for fangst av sjødyr (felt, omràde, koordinater til hays) Resultater av fangsten av sjødyr fra fangststart (akkumulativt) Fangede sjødyr fra fangststart (akkumulativt) (antall) Leverte fangede sjødyr (antall) Antall fangede sjødyr som befinner seg pa fangststedet eller om bord i fartøyet

10 Signatur, fuilt navn og stempel til den tjenesteperson fra den utøvende myndighets føderale myndighetsorgan som har wert til stede ved lossing, landing eller omlasting av fangster av sjødyr. Signatur og fuilt navn pa person som har wert ansvarshavende under fangsten av sjødyr (k. 24:00 lokal (fartøys-)tid) [...1 Anmerkninger: 1. Registrering i fangstdagbok foretas i løpet av et kalenderâr og starter med datoen for start av fangst (fiske) av marine biologiske ressurser i innewerende kalenderâr og avsluttes med dato for avslutning av fangst (fiske) av marine i innewerende kalenderár, men senest 31. desember i innewerende kalenderar. 2. Registrering i fangstdagbok foretas ved bruk av skriveredskap som skriver med svart eller mørkeblâ (fiolett) farge, som utelukker at man kan fjerne, korrigere eller endre innførte registreringer. 3. Rettelser i fangstdagbok foretas ved at man med to streker overstryker den horisontale linjen og ved a foreta en ny registrering pa den neste (nedenforliggende) horisontale linjen. nnført endring bekreftes med skipsførers underskrift (underskrift til person som har wert ansvarlig for fangst (fiske) eller organisering av fangst (fiske) av marine ). 4. NAr en side tar slutt og registrering av døgninformasjonen ma overføres til fly side, skal fangstdøgnets dato pa den nye siden tilsvare datoen pa foregâende side. 5. Nár fangstdagboken tar slutt skal nye registreringer overføres til en ny fangstdagbok fra den dato for fangst (fiske) som var registrert i foregaende fangstdagbok. 6. Nummerering av fangstdagbøker foretas suksessivt i løpet av kalenderaret og starter med nummer 1.

11 Foreliggende fangstdagbok har følgende antall nummererte, snørte og beseglete (med tall og bokstaver) blad/sider Stilling, signatur og fuilt navn pa tjenesteperson ved Rosrybolovstvos territoriale forvaltning. Dato 20 Sted hvor fangstdagboken ble snørt og beseglet ved Rosrybolovstvos territoriale forvaltning

HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER

HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER HØRING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MELDINGSORDNING FOR FARTØY UNDER 15 METER 1. september 2014 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Hensyn... 4 2.1 Kontrollhensyn... 4 2.2 Reguleringshensyn... 4 2.3 Forskning og

Detaljer

Ändringar i bestämmelser för fiskfisket i norsk ekonomisk zon. Skrivet av Yrkesfiskarna 2007-08-16 01:00 - Senast uppdaterad 2007-08-16 01:00

Ändringar i bestämmelser för fiskfisket i norsk ekonomisk zon. Skrivet av Yrkesfiskarna 2007-08-16 01:00 - Senast uppdaterad 2007-08-16 01:00 Bestämmelserna för fiskfisket i norsk ekonomisk zon har ändrats. Det framgår av det bifogade norska följebrevet: Forskriften lyder etter dette: Forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy Melding fra fiskeridirektøren J-43-2010 Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-273-2009 Gyldig fra: 19. 02.

Detaljer

GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4)

GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) GODKJENT Av Den russiske føderasjons Riksrevisjons Kollegium 1. juni 2007 (protokoll Nr. 25K (543), p. 4) RAPPORT om resultatene av ekspertanalysen 'Effektiviteten av utnyttelsen av kvoter på akvatiske

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2009 (J-11-2009 UTGÅR) Bergen, 22.6.2009 ES/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger

Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Vår dato Vår referanse og arkivkode 01.09.2013 201319162 3 Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Til høringsinstansene iht. liste Høring -utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014

Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014 Regeloversikt med veiledning for fiske- og føringsfartøy som låssetter og mottar fangst 2014 Foto: Scanfishphoto.com Innholdsfortegnelse Innledning.. side 3 Beskrivelse av kategoriene side 4 Bestemmelser

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

Til Fiskeri- og Kystdepartementet

Til Fiskeri- og Kystdepartementet Til Fiskeri- og Kystdepartementet Det vises til Fiskeri- og Kystdepartementets henvendelse første gang i brev fra FKD av 06.09.09, videre i tildelingsbrevet for 2010 og 2011, punkt 4.5.2, 3. avsnitt: Fiskeridirektoratet

Detaljer

Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 Referat fra MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 1 MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET, BERGEN 24. OG 25. JANUAR 2007 Følgende møtte: Sjøpattedyrrådets medlemmer: Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet Brita

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011. Tokt nr: 2008 801

Konkurransegrunnlag. Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011. Tokt nr: 2008 801 Konkurransegrunnlag Leie av tre garnbåter til Referanseflåten i perioden 2008-2011 Tokt nr: 2008 801 Tilbudsfrist 18.02.2008 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET:

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011

FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011 FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR 26ºØ M.V. I 2010/2011 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektoratet foreslår at grensen for det kvoteregulerte

Detaljer

Etablering av Salgslagenes side

Etablering av Salgslagenes side Etablering av Salgslagenes side - en felles plattform for salgslagene og Fiskeridirektoratet Forslag til løsning fra arbeidsgruppe mellom salgslagene og Fiskeridirektoratet November 2013 Livet i havet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Maskinteknikk og Elkraft Fagskulen i Sogn og Fjordane September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

1. Dagboken. 1.1 Lovverk. Sist endret: 04-11-2014

1. Dagboken. 1.1 Lovverk. Sist endret: 04-11-2014 Sist endret: 04-11-2014 1. Dagboken Sikre at viktige data blir gjort tilgjengelige i ettertid. Sikre en nøktern beskrivelse av en hendelse og nedtegnet med den viten som var der. Hovedformål å dokumentere

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

Rundskriv. Forbedret sikkerthet

Rundskriv. Forbedret sikkerthet Rundskriv Nummer : 09/07 Emne : Viktig melding til alle brukere av www.sildelaget.no Til : Alle brukere av Ekstranett på www.sildelaget.no Sted : Bergen Dato : 22.05.2007 Forbedret sikkerthet Hva gjør

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2007 Side 1 149 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Jan. 18. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 3. utgave juni 2013 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer