Maurtua barnehage Årsplan 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maurtua barnehage Årsplan 2007"

Transkript

1 1 INNHOLD: 1 INNLEDNING side 2 2 MÅL 2.1 Lv m barnehager side Maurtua barnehages visjn side Omsrg, ppdragelse g læring side Barns medvirkning side 4 3 FAGOMRÅDENE side Kmmunikasjn, språk g tekst side Krpp, bevegelse g helse side Kunst, kultur g kreativitet side Natur, miljø g teknikk side Etikk, religin g filsfi side Nærmiljø g samfunn side Antall, rm g frm side 14 4 BARNEHAGENS AKTIVITETSPLAN side 15 5 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE side 16 6 DOKUMENTASJON OG EVALUERING side 16

2 2 1 INNLEDNING Vadsø kmmune eier Maurtua barnehage sm har vært i drift siden Fra 2007 er barnehagen ttalrenvert. Barnehagen er delt inn i tre deler med 2 avdelinger på hver side, g med persnalrm, kntr g kjøkken i midten. Utelekeplassen gir varierte muligheter fr lek. Barnehagen har 4 avdelinger med plass til 54 barn i alderen 0-6 år: Trllstua g Tussebua har til sammen 36 plasser fr barn ver 3 år Knøtteb g Rmleb har til sammen 18 plasser fr barn under 3 år Trllstua g Tussebua er tilpasset til drift av søskengrupper, d.v.s. barn fra 1-6 år, dersm det er behv fr det enkelte år. Maurtua barnehage er en flerkulturell barnehage med barn fra mange kulturer; Nrsk, samisk, russisk, knglesisk, smalisk, clmbiansk, afghansk, liberisk, serbisk, ungarsk, indisk. Barnehagen har en sentral beliggenhet med nærhet til både bykjernen, øya, skg/fjell g sjø/fjære. Veien er krt til biblitek, brannstasjn, kirke, Varangerhallen, museene, innvandrermnumentet g andre interessante steder sm egner seg sm turmål fr små grupper. Fssen friluftsmråde ligger i gangavstand fra barnehagen. Området kan brukes til alle årstider til turer, skigåing, aking g naturpplevelser. Adresse: Engstien Vadsø e-pst: Telefn: Mbil: Åpningstid: (07.00 etter avtale/behv) Grunnbemanning: En pedaggisk leder (førsklelærer) på hver avdeling T assistenter/fagarbeidere på hver avdeling Virksmhetsleder: Tril Rushfeldt Hanssen

3 3 2 MÅL 2.1 LOV OM BARNEHAGER 1 Frmål Barnehagen skal gi barn under pplæringspliktig alder gde utviklings- g aktivitetsmuligheter i nær frståelse g samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en ppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Videre slår lven fast at barnehagen skal være en pedaggisk virksmhet g et velferdstilbud til småbarnsfreldre. 2.2 MAURTUA BARNEHAGES VISJON Barn sm har gått i Maurtua barnehage bryr seg m andre, miljøet g seg selv - g de har synlig kmpetanse i uteliv, tale- g tegnspråk. Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal frmidle grunnleggende verdier sm fellesskap, msrg g medansvar g skal ha et miljø sm bygger pp m menneskeverd g retten til å være frskjellig. Barnehagen skal støtte g ta hensyn til det enkelte barn, samtidig sm hensynet til fellesskapet ivaretas. Respekten fr bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Barnehagen skal ha en helsefremmende funksjn. Vårt kulturelle mangfld er en rikdm sm alle barn skal få del i. Maurtua barnehage har mange barn med flerkulturell bakgrunn, g det er en utfrdring å styrke barna i utvikling av deres kulturelle identitet g tspråklige kmpetanse. Miljø g utebarnehage Maurtua barnehage har fkus på uteliv. Vi ønsker å gi barna varierte naturpplevelser fr pplevelsenes egen skyld. Samtidig ønsker vi å stimulere til mtrisk aktivitet, nysgjerrighet, respekt g msrg fr natur g miljø. Vi gjennmfører utebarnehage 6 uker i året, g vi jbber kntinuerlig fr å videreutvikle vår kmpetanse i natur g uteliv. Tegnspråk Maurtua barnehage har fram til 2008 et barn med tegnspråk sm førstespråk. Barna sm går i Maurtua denne periden vil få en unik sjanse til å utvikle ferdigheter i tegnspråk. Dette frutsetter at persnalet frtløpende får ppgradert g videreutviklet sin kmpetanse i tegnspråk. Nasjnale g kmmunale innsatsmråder Felles utfrdringer fr barnehagesektren i 2007 vil være å msette ny nasjnal rammeplan til pedaggiske praksis. Det vil kreve sklering av persnalet g kntinuerlig refleksjn ver egen praksis.

4 4 2.3 OMSORG, OPPDRAGELSE OG LÆRING Vi legger til grunn at msrg, ppdragelse g læring er nært knyttet sammen i et gjensidig påvirkningsfrhld. Vi legger vekt på følgende: Omsrg: Det er viktig at vi ser hvert enkelt barn g viser at vi bryr ss m det Vksne er aktivt til stede g er imøtekmmende g lydhøre fr barns behv Vi fremhever det psitive i at barn viser msrg fr andre barn Omsrg er en kvalitet ved ppdragelse Oppdragelse: Vksne bruker ikke makt g ssial straff i sin ppdragelse Vksne er knsekvente g rettferdige. Det innebærer gså å kunne si unnskyld m vi har gjrt en feil Vksne er bevisst at de er frbilder fr barn Læring: Barn lærer i alle hverdagssituasjner g aktiviteter Barn lærer alltid ne m seg selv i alle situasjner sm fregår sammen med andre (medlæring) Gde pplevelser er grunnlag fr gd læring 2.4 BARNS MEDVIRKNING Lv m barnehager 3 Barns rett til medvirkning: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk fr sitt syn på barnehagens daglige virksmhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging g vurdering av barnehagens virksmhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder g mdenhet. I Maurtua barnehage legger vi vekt på at de vksne tar seg tid til å lytte aktivt til barns meninger slik de uttrykkes i spntane situasjner. På lillesiden skal barna gradvis få erfaring med å bestemme selv: - velge hva de vil ha på brødskriva g hvr mye de vil spise - velge lekekamerater g lekeaktivitet selv i frileksperider - få prøve ut virkningen av egne valg så langt det er frsvarlig Det er viktig at de vksne leser barnas intensjner sm de uttrykker gjennm krppsspråk, g at vksne lærer dem å sette rd på følelser. Fr barna på strsiden vil vi i en viss utstrekning la barna velge aktiviteter selv; gjennm verksteds-aktiviteter g hvite dager. Vi ønsker gså å gi barna demkrati erfaring ved å gjennmføre Barnemøter i aldersdelte grupper. Her kan barna være med å diskutere g beslutte samspills - regler i fellesskap. Vi vil gså gi barn medvirkning ved at vi gjennmfører Barneintervju med de eldste barna.

5 5 3 FAGOMRÅDENE Ifølge nasjnal rammeplan fr barnehagenes innhld, er det 7 fagmråder sm barna skal stifte bekjentskap med i løpet av sin tid i barnehagen. Disse mrådene kan barnehagen ta pp både i det gjennmgående daglige innhldet g sm tema i tidsavgrensede perider, sm verkstedsaktiviteter g i faste, aldersdelte grupper. Arbeidet med fagmrådene skal tilpasses barnas alder g mdning, g barnehagene kan selv priritere innhld g metder. Vi vil i det følgende frsøke å synliggjøre hvrdan vi tenker ss denne prgresjnen. Verksted På Trllstua g Tussebua er det samkjørte avdelinger stre deler av dagen. Vi tilbyr ulike verkstedsaktiviteter mandager, nsdager g trsdager. Da får ungene flere aktiviteter å velge i; fr eksempel turer, høytlesing/eventyr, ulike frmingsaktiviteter, sang/musikk, data, snekring. På den måten får vi utnyttet den samlede kmpetansen sm finnes i persnalgruppa g ungene får medvirke i å gjøre egne valg. Faste grupper De fleste barna går i barnehagen 3-4 år. Fr å gi variasjn g prgresjn i det pedaggiske tilbudet, har vi faste, aldersdelte grupper deler av året. I disse gruppene er det ulikt innhld, g i løpet av årene i barnehagen får ungene vært med i alle gruppene. Gruppetidspunktet er fra ca. kl på tirsdager. Gruppene har gså måltidene sammen. I aktivitetsplanen kan dere se hvilke måneder vi har de faste gruppene. Hver gruppe lager en detaljplan fr hvert halvår fr innhld/aktivitet i gruppene. HAREPUS GRUPPA 1 ÅRINGENE De minste barna trenger mye ks g vksne sm har gd tid i daglige aktiviteter. Enkle barnesanger. BUKKENE BRUSE GRUPPA - 2 ÅRINGENE Barna skal bli trygge på å uttrykke seg estetisk i sang, dans, drama g bruke instrumenter. Eventyr. Barna skal lære nye sanger i løpet av vinteren g våren. OLE BRUM GRUPPA 3 ÅRINGENE Bruke sansene; lukt, syn, hørsel, smak, følelse Bli kjent med frskjellig frmingsmateriell. Lære fargene. Turer i nærmiljøet.

6 6 BIKUBEN 4 ÅRINGENE Gruppa går mye på turer g skal ha mulighet til å snakke m både før g etter gjennmføringen. Filsfere ver hva de trr de skal ppleve g hva de pplevde, lærte. Barna skal få kjennskap til kjente bygninger, institusjner, bedrifter, fysiske kjennemerker i sitt nærmiljø. De skal få vite litt m hva sm skjer inne i byggene. ASKELADDENE 5 ÅRINGENE De eldste ungene i barnehagen får delta på aktiviteter g utfrske lkalsamfunnet på en mer avansert måte enn de andre i barnehagen. De får fast, 1 gang i måneden besøke Barnengen besøksgård g få kunnskap m dyr, få være med å stelle dyrene g prøve å ri. I mellm gårdsbesøkene får ungene kjennskap til de riksdekkende media, NRK g avisa g de får ta i bruk dataverktøy til å prøve ut disse feltene selv. De får besøke fuglefjellet i Ekkerøy, slaktgjerdet i Krampenes g kanskje få være med på en fisketur. De er gså med i museets pplegg i Kven-uka, g skal få mer kjennskap til våre nye landsmenn ved besøk til Asylmttaket. De skal få erfaring med tekstskaping g lage utstillinger av egne arbeid i g utenfr barnehagen.

7 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig g gd språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhld. I løpet av førsklealderen skal barna ha tilegnet seg alle grunnleggende språkferdigheter; rdfrråd, begrepsfrståelse, setningsppbygging, fnetikk.s.v. Det meste skjer gjennm aktiv bruk av språk g gjennm lek med språket. Kmmunikasjn er en viktig språkfunksjn, g ungene skal kunne mtta g frmidle budskap, både verbalt g ikke verbalt. Språkstimulering tenker vi hele dagen, i alle situasjner. I Vadsø kmmune vil vi i løpet av 2007 utvikle planer fr barnehager g skler sm skal ivareta helheten. TEGNSPRÅK: I Maurtua barnehage skal alle barn møte tegnspråk: 0-3 år: Lære å hilse, tegn i tilknytning til måltid, garderbe. 3-6 år: Lære å hilse, tegn i tilknytning til måltid, garderbe, barnas navnetegn, enkle sanger med tegn, bruke tegn under gruppeaktiviteter, tegnsetting under fellessamlinger Vi tenker ss følgende prgresjn: 1 år Vksne lar alltid språk ledsage handling g bruker mange gjentakelser Vksne er bevisst på barnas krppsspråk, fr eksempel peking Vi synger enkle sanger, bruker enkle bøker/pekebøker daglig 2 år Sanger g bevegelsessanger Billedbøker. Rim g regler. Flanellgraf. Få høre enkle eventyr. 3 år Gi rm fr samtale i alle daglige aktiviteter Sanger, lytte til musikk g rim g regler Få lære m farger g begreper vi møter i dagliglivet Lesestunder i mindre grupper 4 år Frtelle en histrie Barna skal ha gd tilgang på litteratur g bli lest fr Vi legger til rette fr lekeskriving ved å ha bkstaver g tall tilgjengelig Språkleker. Dramatisering. Bruke ellinger, rim g regler g sang aktivt 5 år La barna få leke aktivt med språket; rimrd, dikte, fabulere Høytlesning fra ei frtsettelsesbk Barna skal få diskutere i barnemøter Språkleker. Oppmuntres til å lære, gjenkjenne bkstaver, skrive navnet sitt. Tekstskaping bla gjennm data. Få lage egne eventyr. Få mange erfaringer med lese- g skriveretningen

8 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende mtriske ferdigheter, fysiske egneskaper, vaner g innsikt i hvrdan vi kan ivareta helse g livskvalitet. HELSE Vi frsøker å tilrettelegge fr at barna skal få en gd helse gjennm de daglige rutiner: * Alle barn skal få frisk luft daglig * Vi serverer sunn g sukkerfattig kst i barnehagen, frukt eller grønnsaker hver dag * Vi skiller mellm hverdag g fest, men ønsker ikke at det sendes med kaker, brus g slikkerier til barnas fødselsdager. Dagen feires med fkus på barnet! * Vi er nøye med håndhygiene til barn g vksne, g lærer barna å gradvis ta ansvar fr dette selv KROPP OG BEVEGELSE Dette mrådet har strt fkus gjennm arbeidet med utebarnehagen. Da får ungene gde muligheter til å utflde seg i ulendt terreng, bevege seg på frskjellig underlag g klatre, hppe på mer spennende måter enn det et klatrestativ innbyr til. Vi tenker ss følgende prgresjn: 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Gd gulvplass med muligheter til å gynge, disse, klatre Få prøve kntte - pusslespill, tegne, male Bevege seg på ulike underlag ute Gd plass til å bevege seg. Bevege seg til musikk Få hppe, klatre, sykle, gå på krte turer Enkle pusslespill, perler, plastellina, frming Spise selv, gradvis få kle på seg selv med litt hjelp Få mulighet til å rulle, hppe, balansere, klatre g springe Bevegelsessanger g leker Få bruke pensel, saks, blyant i allsidige frmingsaktiviteter Kle av/på seg det meste selv Trene pp uthldenhet gjennm turer. Ski-trening. Sykling. Ftball, kaste/ta imt ball. Hinderløyper Bruke pensel, blyant, saks, kniv g hammer. Leg g knstruksjnslek sm trener finmtrikk Aktiviteter hvr en balanserer på en ft g hinke Trene på blyantgrepet g få klippe etter en strek Lære grunnleggende skiferdigheter Bygge- g knstruksjnslek Pakke sekken selv til turer Finne frem klær g kle på seg selv. Trene på å knytte sk.

9 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Dette fagmrådet handler både m å ppleve g sanse, uttrykke selv, skape, eksperimentere; barnas egne kulturuttrykk. Fagmrådet mfatter uttrykksfrmer sm billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk/litteratur, film, arkitektur, design. Aktivitetene kan være både vksenstyrte g barnestyrte, g vi skal sørge fr at ungene har tilgang på ulikt materiell, vi skal mtivere g inspirere, la ungene få ppleve både lkale, nasjnale g glbale kulturuttrykk. Det er viktig å vektlegge estetikken i barnehagens fysiske miljø. Vi tenker ss følgende prgresjn: 1 år Bli kjent med g få prøve ulikt materiale; fingermaling, fargeblyanter, playd. Lytte til musikk g lære enkle barnesanger, bevegelsessanger Eventyr på flanellgraf 2 år Bruke ulikt materiale g hlde på med frmingsaktiviteter Synliggjøre barnas prdukter; utstilling, henge pp. Gjentakelser. Musikk g dans fra frskjellige kulturer. Sang g bevegelsessanger. Dramatisere eventyr, lese enkle bøker, flanellgraf. Biblitekturer. 3 år Skape i frskjellig frmingsmateriale Dra på utstillinger i byen. Bevege seg til frskjellig musikk. Lytte til musikk. Dramatisere enkle eventyr. Bli lest fr. Biblitekturer. 4 år Besøke lkale kunstnere g utstillinger Studere skulpturer i byen. Frme i tredimensjnalt materiale. Male, tegne. Ftgrafere. Bruke musikkinstrumenter. Sangleker. Bevegelse til musikk. Lytte. Bruke eventyr, histrier, rim & regler. Dramatisere g framføre fr andre 5 år Besøke utstillinger g få bearbeide pplevelser gjennm å skape selv Få bruke masse ulikt materiale til frming. Ftgrafering. Gå på teater g filmframvisninger Dramatisere eventyr g egne histrier Sang g ringleker. Fri dans. Egen lesegruppe. Lese frtsettelsesbøker. Besøke mnumenter, museum.

10 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Dette fagmrådet har str plass i Maurtua barnehage g er en del av barnehagens spesielle prfil. Vi vil at barna skal møte fagmrådet både i daglige aktiviteter, i faste grupper, i temaperider med utebarnehage g sm en verkstedsaktivitet sm barna i str grad kan velge selv. Natur g miljø henger sammen sm vist i barnas naturvernstige sm danner grunnlaget fr den aldermessige prgresjnen. Teknikk er et mindre innarbeidet mråde i vår praksis, sm vi tar sikte på å utvikle i BARNAS NATURVERNSTIGE Ta ansvar fr fremtiden Påvirke/medvirke Vurdere miljøspørsmål 5 år Utvikle hldninger: Lære hva sm skjer i naturen til ulike årstider Bruke utebarnehagen til naturstudier i skg g fjære Bli bevisst hvrdan vi bruker naturen i matprduksjn Få innsikt i samspillet i naturen, naturvern Få ansvar fr kmpstering av rganisk avfall i barnehagen 4 år Frstå sammenhenger: Følge årstidenes skiftning i utebarnehagen Bli ppmerksm på hva sm skjer i naturen til ulike årstider Få ferdigheter i å være ute i all slags vær Plante g så på utelekeplassen vår Plukke bær, safte g sylte Lære navn på blmster g trær 3 år Være aktiv i naturen: Ha et fast tursted sm besøkes i alle årstider Få leke ute i frskjellig natur Bli kjent g trygg i utebarnehagen Aketurer g snøaktiviteter Snøsmelting, leke i søla 2 år Oppleve/iaktta naturen: Ha en fast turdag i uka g få trening i gradvis å gå lengere turer Få ppleve utebarnehagen minst en gang i alle 3 perider Få ppleve g erfare frskjellig underlag å gå på Få være ute g kjenne på all slags vær g vind 1 år Være i/bli glad i naturen: Få være ute i frisk luft daglig Bli kjent på lekeplassen; gress, sand, stein, asfalt mv. Ha en fast turdag i uka

11 11 UTEBARNEHAGE Gjennmføres i 3 økter fr barna på 3-6 års avdelingene. De yngste barna skal minimum besøke utebarnehagen vinter g vår. Hver årstid slår vi pp lavvuleiren på spesielle mråder, g vi pphlder ss hele dagen i leirmrådet, inntar alle måltider der. Innhldet varierer i frhld til leirsted g årstid. Høst: Leirplass i Fssen mrådet. Vi høster det vi finner i naturen g bruker fr eksempel bær til saft g sylting, naturmateriale til frming. Vi lærer navn på trær g vekster i mrådet. Vinter: Leirplassen er i nærheten av barnehagen slik at ungene kan hentes g bringes til barnehagen. Disse ukene er våre vinteraktivitetsuker med ski g aking, snøfrming. Vår: Leirplass på øya. Tema er utfrsking av øya, fjæra, fuglelivet, havet. Vi lærer gså m de histriske minnesmerkene sm finnes på øya. Utebarnehagen gir barna allsidige pplevelser g gde ferdigheter i å ferdes i naturen. De lærer å være ute g sette pris på all slags vær. I tillegg er det å bevege seg i naturlig terreng den beste mtriske treningen ungene kan få. TEKNIKK Dette fagfeltet skal vi gjennm året bli mer g mer aktiv på, g vi vil primært satse på å gi et IKT tilbud til de største ungene. Vi får en datamaskin til ungenes bruk på strsiden, sm vi gjennm verkstedsaktiviteter skal bli kjent med g utfrske, barn g vksne sammen. Vi har gså digitalt kamera sm ungene kan få bruke g følge prsessen fra bilde til fremkalling. Vi vil gså skaffe ss en skanner slik at de største ungene kan få være med å prdusere sin egen avis. I arbeidet med datateknlgi er det hldningsskapende arbeidet viktig. Barna skal få ppleve at datamaskinen passer til begge kjønn g kan være et nyttig verktøy, en arena fr læring g et middel til lek g frnøyelse.

12 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Maurtua barnehage er en flerkulturell barnehage, g mangfldet må gjenspeiles i vår praksis g i våre hldninger. Når det gjelder religin er det viktigste å få kjennskap til kristne høytider g tradisjner. Samtidig vil vi markere religiøse høytidsdager g tradisjner fr de kulturene sm er representert i barnehagen. Etikk er knyttet til de verdiene g nrmene vi frmidler i barnehagen. Det er mange verdier sm er felles fr de fleste kulturene, g vi velger å ta utgangspunkt i en leveregel fr menneskelig samspill sm barn kan frstå g frhlde seg til. Den gylne regel : Alt hva du vil andre skal gjøre mt deg skal du gjøre mt dem. Det handler dypest sett m respekt fr hverandre, fr miljøet slik det gså er nedfelt i barnehagens visjn: Barn sm har gått i Maurtua barnehage bryr seg m andre, miljøet g seg selv. Filsfi er et nytt felt i rammeplanen. Det vil vi knytte til det at barn får lv til å undres sammen med andre barn g vksne. Da trenger en ikke servere de rette svarene. Vi tenker ss følgende prgresjn: 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Få erfare at vi er ulike (hudfarge, hår, kjønn) men like mye verd Gd tid til ks i daglige rutiner Få være med å markere høytider sm jul, påske, Id, 17.mai sv. Få ppdage at vi har ulike språk. Undring ver lik/ulik. Delta i kultursamlinger; sanger/dans, musikk, mat Fkusere på barnas ssial kmpetanse ved at de skal lære å gjenkjenne følelsesuttrykk hs seg selv g andre. Lage g smake på mat fra ulike kulturer Lære brdskikk g brdsanger fra andre kulturer Bruke bøker til samtale g filsfering Fkus på empati; trøste g hjelpe hverandre Kunnskap m de kulturene sm finnes på avdelingen; språk, musikk, mat, flagg, dyreliv. Kunnskap m høytider g tradisjner sm vi markerer i barnehagen. Eventyr g frtellinger fra mange land Lære å respektere hverandre, naturen g andres eiendeler. Dele. Vksenveiledning i knflikthåndtering. Få lære m de land g kulturer g språk sm finnes i barnehagen Kunnskap m samisk språk g kultur, dudji, rein. Studere g bruke kart g glbus Være med å frberede faste tradisjner g kulturarrangement Bruke barnemøter til å lage g diskutere felles samspillsregler Besøke Tundra lære at alle er ulike men viktig i samfunnet Få besøke flerkulturelle møtesteder i Vadsø Knflikthåndtering på egenhånd i økende grad.

13 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagen er et lite samfunn hvr barnet gjør verdifulle demkratierfaringer i et fellesskapet. Barna skal bli kjent i lkalsamfunnet på en allsidig måte g strsamfunnet slik vi møter det spesielt gjennm media. Vi har et særskilt ansvar fr å frmidle samisk språk g kultur g fr at barna skal ppleve at det tas like mye hensyn til gutter g jenter. Vi tenker ss følgende prgresjn: 1 år Bli kjent med barnehagens utemråde. Være med på krtere turer i nærmijøet; byen, fjæra, kaia 2 år Gå turer i nærmiljøet; byen, fjæra sv. Besøke bibliteket Besøke kulturarrangement i kvenuka, kulturuka Besøke kunstutstillinger Være med på å markere Hel kafe, lage små gevinster Få erfare at vi bruker refleksvester på tur 3 år Besøke labyrinten Se på ulike mnumenter i byen Besøke kirka Snakke m freldrenes arbeidsplasser besøke nen Varangerhallen, idrettsbanen g andre friluftsanlegg Lage egne utstillinger Bli sett i trafikken, gå i trafikk sammen med vksne 4 år Bli kjent i byen; gater, bygg, mnumenter/skulpturer Besøke brannstasjn, pliti, kirke, museum, butikker, helsesentret, rådhus, biblitek m.v. Besøke g leke i grua, fssen, blmsterhagen, kaia, øya Lære å bestemme sammen med andre Bli kjent med trafikkvennen Tarkus (Trygg Trafikk) 5 år Bli kjent med histriske bygg g mnumenter; museum, innvandrermnumentet Delta på kulturarrangement i Vadsø Besøke reinslaktegjerdet under høstslaktinga Være med i museets pplegg under kvenuka Besøke NRK g avisa Finnmarken. Lage avis selv ved bruk av IKT. Være med å arrangere Hel kafe Bestemme g velge aktiviteter selv Kjenne de enkleste trafikkreglene sm gående g vite hvrfr vi bruker refleks.

14 ANTALL, ROM OG FORM Dette er et nytt fagmråde sm gså mtales sm matematikk i barnehagen. Egentlig er det ikke nytt, men ne vi alltid har hldt på med, men sm vi kanskje ikke har hatt et helt bevisst fkus på. Barna skal møte fagmrådet gjennm lek, vksenstyrte aktiviteter, utfrskning g eksperimentering. Det er viktig at vi vksne er bevisst vår bruk av språk g matematiske begreper, at vi fkuserer på likhet/ulikhet, måle/veie sv. Dette fagmrådet ønsker vi å sklere ss særskilt på i år. Vi tenker ss følgende prgresjn: 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Telle til tre i samlinger, av/påkledning, brddekking sv. Bruke begreper sm ppå, inni, ver, under, str, liten Frme i sandkassa. Erfare ulike frmer i lek med klsser, puslespill, puttebeger, Snakke m at sla er rund, eplet er rundt sv. Telle hvr mange vi er på avdelingen, puslebrikker sv. Eventyr m telling Snakke m størrelser vi møter i hverdagen Frmer: klsser, spill, gjenstander sm mgir ss Tall skal være synlig i det fysiske miljøet på avdelinga, muntlig g skriftlig Vi måler, veier, sammenlikner størrelser Knstruksjnslek med klsser, leg Rminnhld i kartnger, flasker sv. Sammenligne. Vi teller, sammenlikner størrelser, flest/færrest Gjenkjenne tall. Skrive tall. Veier g måler, bl.a. i baking Fkuserer på rmmet g hva sm er inni/utenpå Spill med matematiske begreper; sirkel, kvadrat, trekant sv. De ulike frmene skal være synlig i det fysiske miljøet Studere frmer g mønster i naturen, på skjell, steiner, blader sv. Lære tall, skrive tall. Lære begrep m antall i rutinesituasjner, i lek g knstruksjnslek, rydding ute/inne. Eksperimentere med bkser, behldere tunge/lette, innhld, lik/ulik Avstander til ulike turmråder Bruke matematiske begrep sm fran, bak, ver, under, fran, bak Byggelek med klsser av ulike slag Spill med ulike frmer g farger Ta med materiell fra turer, studere dette Srtere klsser, knapper sv.

15 15 4 AKTIVITETSPLAN FOR MAURTUA BARNEHAGE MÅNED INNHOLD MERKEDAGER JANUAR Faste grupper. Gaveverksted til kafedag. 18: Sldagen 26: Hel kafe Åpningsmarkering FEBRUAR Faste grupper Vinteraktivitet ute 6: Sameflkets dag 16: Karneval MARS Faste grupper Utebarnehage Vinteraktiviteter ute. 12: Kultursamling Uke 12 g 13 APRIL MAI Påske Vinteraktiviteter ute Faste grupper 17.mai feiring 16: Kultursamling Kven-uka Uke 19 JUNI Utebarnehage Smmerbarnehage eget prgram Uke 22 g 23 Smmerfest/ dugnad: uke 24 Fra uke 26 JULI Smmerbarnehage AUGUST Oppstart/innkjøring Varangerfestivalen: uke 32 SEPTEMBER Faste grupper Utebarnehage Uke 37, 38 OKTOBER Faste grupper Gaveverksted til kafedag 24: Kafe Hel NOVEMBER Faste grupper 19: Kultursamling Uke 48: Kulturuka DESEMBER Advendtstunder Juleaktiviteter 13: Luciafeiring Julesamling i kirka 18: Nissefest

16 16 5 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Overgangen fra barnehage til skle er et spennende kapittel i barnas liv. Fr å gjøre denne vergangen så psitiv sm mulig fr ungene, er det nødvendig med et samarbeid. Persnalet i skle g barnehage skal bli kjent med hverandres kmpetanse- g arbeidsmåter. Barnehagene bør få kjennskap til årsplanen/fagplaner fr 1.klasse, g sklen/1.klasselærerne bør ha kjennskap til barnehagens planer: sentral rammeplan g barnehagenes årsplaner. Skler g barnehager har utarbeidet rutiner på hvrdan samarbeidet mellm dem skal fungere i frhld til vergangen. Disse rutinene skal revideres våren Det bør etableres kntakt mellm 5-åringene g en klasse ved barnesklene. Barnehagebarna bør besøke sklen fr å bli kjent med både det fysiske miljøet g nen av sklebarna. Fr enkelte barn vil det være behv fr infrmasjnsutveksling mellm barnehagen g sklen fr å sikre ppfølging g kntinuitet. Slik infrmasjn skal kun gis i samråd med freldrene. Fr barn sm er ppmeldt til PP-tjenesten g sm har behv fr spesialpedaggiske tiltak, er det PP-tjenesten g freldrene sm har ansvar fr ppfølging. 6 DOKUMENTASJON OG EVALUERING Hensikten med dkumentasjn g evaluering er å skape refleksjn fr å kunne frbedre vår praksis g være i kntinuerlig utvikling. Det er tre hvedmålgrupper fr evaluering; barna, freldre g persnale. Vi kan evaluere både på individ g gruppenivå. Fr å skape en viss systematikk i dette arbeidet g fr å sikre at alle grupper blir ivaretatt, har vi laget en plan fr dette arbeidet. Se neste side. Dkumentasjn er et felt vi vil frsøke å bedre vår praksis på i det kmmende år. Det er fr tidlig i prsessen til å være helt knkret på hvrdan dette arbeidet vil bli rganisert så derfr gjengir vi bare dagens praksis: Egne permer fr hvert enkelt barn; tegninger, ft, gullkrn Referat fra freldresamtaler arkiveres Medarbeidersamtaler avtale m ppfølging arkiveres Verneprtkller HMS Maurtua Psten Utstillinger av barnas arbeider Ft fra turer, arrangement Intervju i barnegruppene Samspillsregler referat fra barnemøtene

17 17 PLAN FOR EVALUERING Hva evalueres Hvrdan Hvem Når Planleggingsdag: Utfrdringer i året sm kmmer Diskusjn Refleksjn i fellesskap Persnalet Januar Hvrdan er det å være barn i Maurtua barnehage? Intervju med 5- åringene. Barnemøter i 3-6 årsgruppa Barna g persnalet Januar, februar Hele året Hver enkelt ansatts trivsel g utvikling Medarbeidersamtaler Medarbeider g styrer Mars, april Arbeidsmiljø, HMS Vernerunder g spørreskjema Vernembud g styrer Februar Medarbeidertilfredshet Spørreskjema (BMS) Alle ansatte Høst Brukertilfredshet Spørreskjema Alle fresatte Sen høst Hvert enkelt barns trivsel g utvikling Freldresamtaler Fresatte g pedaggisk leder April/mai g Oktber/nvember Rammer, innhld, mål g drift Evaluering på planleggingsdager Persnalet Mai August Mål g innhld Evaluering på freldremøter Freldre g persnale Mai g september

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Barnehageåret 2009/2010 skal. være på Knøttebo/Romlebo. Der er det 9 barn under 3 år.

Barnehageåret 2009/2010 skal. være på Knøttebo/Romlebo. Der er det 9 barn under 3 år. Velkommen til Maurtua barnehage. Barnehageåret 2009/2010 skal. være på Knøttebo/Romlebo. Der er det 9 barn under 3 år. Hva vektlegger vi i jobben med ettåringene: Gi barna trygghet fokus på å bli kjent

Detaljer

Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN

Sang: A B C - D E F G, H I J K L  DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN Sang: "A B C - D E F G, H I J K L " DU KAN NOE INGEN ANDRE KAN FØRSKOLEKLUBB HØST 2016 OG VÅR 2017 Førskleklubben fr Pyramiden, Kuben, Sirkelen g Trus er på fredager kl 9.30 13.00 (Med frbehld m endringer)

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare «Barna skal få utflde skaperglede, undring g utfrskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre g naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper g ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Velkommen til Maurtua barnehage.

Velkommen til Maurtua barnehage. Velkommen til Maurtua barnehage. Barnehageåret 2014/2015 skal. være på Knøttebo/Romlebo. Der er det 9 barn under 3 år. Fokuset vårt på det å jobbe med ettåringene motorikk og sansemotorikk. Barnet opplever

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring

1/2 ÅRSPLAN 2012. Intern del GRØNBERG BARNEHAGE. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag. med vekt på glede, vennskap og læring 1/2 ÅRSPLAN 2012 Intern del GRØNBERG BARNEHAGE Visjn: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap g læring Årsplan 2012 Dette er en halvårsplan fr Grønberg barnehage,

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015

ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 og 2015 ÅRSPLAN FOR SOLBERGTUNET BARNEHAGE 2014 g 2015 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 1. Presentasjn Slbergtunet barnehage er en av 7 kmmunale barnehager i Ås kmmune. I våre barnehager har vi en felles

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Velkommen til Maurtua barnehage.

Velkommen til Maurtua barnehage. Velkommen til Maurtua barnehage. Barnehageåret 2017/2018 skal. være på Knøttebo/Romlebo. Der er det 9 barn under 3 år. Fokuset vårt på det å jobbe med ettåringene motorikk og sansemotorikk. Barnet opplever

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ØWRETUN BARNEHAGE Fra liten til str Utarbeidet våren 2012 HVA ER EN PROGRESJONSPLAN? Prgresjn betyr framskritt. Aktivitetene i barnehagen skal bidra til prgresjn fr barna. Barna skal

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 KAPTEINLØKKA SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjn av barnehagen 2 2. Barnehagens verrdnede mål 3 3. Rammeplan fr barnehager - Danning

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger PRESENTASJON AV BARNEHAGEN

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014

Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 Å RSPLÅN FOR SKÅ RE BÅRNEHÅGE 2012 2014 1 INNHOLD Om barnehagen Visjn g verdier Barnehagens satsningsmråde Barn i bevegelse lek Arbeidsmetder: verktøykassen Smågrupper Nøkkelprsesser: Prgresjnsplan Plan

Detaljer

Årsplan for 2015/16 1

Årsplan for 2015/16 1 Årsplan fr 2015/16 1 Årsplan: 2015-16 Visjn: Barn sm blmstrer. Vi vet at barn uttrykker seg på frskjellige måter, derfr har vi tr på en pedaggikk hvr barnet lærer g pplever med alle krppens sanser. Mål:

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE

5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE 5-ÅRSPLAN 2009-2014 MEBOND BARNEHAGE OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG LÆRING Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven. Barnehagen

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA

FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA FOSSUM TERRASSE BASALTVEIEN 20, 1359 EIKSMARKA Årsplan fr Barnehagen Vår, Fssum Terrasse barnehageåret 2014-2015 Innhld BARNEHAGEN VÅR FOSSUM TERRASSE 2014-2015... 3 FASTE UKEAKTIVITETER I ÅR:... 4 TEMAOVERSIKT

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjon betyr framskritt. Det du ikke får oppleve eller får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Vi presenterer forslag til

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer

Innholdsfortegnelse Del 1: Overordnet informasjon: Innledning Barnehagens kontaktinformasjon Barnehagens samarbeids- og styringsformer Innhldsfrtegnelse Del 1: Overrdnet infrmasjn: Innledning Beliggenhet Avdelingene Åpningstider/ ferie/ planleggingsdager Barnehagens persnell Barnehagens kntaktinfrmasjn Barnehagens samarbeids- g styringsfrmer

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON Hensikten med progresjonsplanen er å vise hvordan vi arbeider med Rammeplanens ulike fagområder, og hvordan vi arbeider forskjellig med de ulike aldersgruppene i barnehagen. Progresjon betyr framskritt,

Detaljer

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Innhold Kommunikasjon, språk og tekst... 2 Kropp, bevegelse og helse... 3 Kunst, kultur

Detaljer

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid»

VERDIGRUNNLAG Storhamar videregående skole PLUSS. «Profesjonalitet og læring gjennom tydelige strukturer og utviklende samarbeid» VERDIGRUNNLAG Strhamar videregående skle PLUSS «Prfesjnalitet g læring gjennm tydelige strukturer g utviklende samarbeid» Strhamar videregående skles verdigrunnlag Strhamar videregående skle er en skle

Detaljer

Årsplan, del 2 Strandveien barnehage Progresjonsplaner.

Årsplan, del 2 Strandveien barnehage Progresjonsplaner. Verran kmmune Årsplan, del 2 Strandveien barnehage Prgresjnsplaner. 1. PROGRESJONSPLANER, FAGOMRÅDENE: 1.1.1 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 1.1.2 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 1.1.3 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet!

En god barndom er viktig i seg selv og for resten av livet! Progresjonsplan Bogafjellbakken Naturbarnehage Progresjonsplanen viser hvordan vi jobber med de syv fagområdene fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den er et vedlegg til årsplanen. «Barnehagen

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad

Tid og rom for alle- med blikk for den enkelte. Årsplan for perioden oktober 2015 til oktober 2016. Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Tid g rm fr alle- med blikk fr den enkelte Årsplan fr periden ktber 2015 til ktber 2016 Adresse: Bergveien 19, 1890 Rakkestad Mail: Heidi.Magnus@rakkestad.kmmune.n Telefn: 47452735 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Formålet med en progresjonsplan er å sikre at barna hele tiden får nye utfordringer den tiden de er i barnehagen. Det skal være en progresjon slik at vi

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5

Innledning... 3. Presentasjon av Kvamstykket barnehage... 3. Informasjon og samarbeid... 5 Årsplan 2014-15 Innhldsfrtegnelse Innledning... 3 Presentasjn av Kvamstykket barnehage... 3 Infrmasjn g samarbeid... 5 Barnehagens freldreråd (FAU) g samarbeidsutvalg (SU)... 5 Ansatte... 7 Vår pedaggiske

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen

Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen Progresjonsplan Litt av hvordan vi på bikuba jobber med de ulike fagområdene i rammeplanen Fagområde Mål Tiltak Kropp, bevegelse, mat og helse Mestre de grunnleggende bevegelsene (løpe, hoppe, hinke, klatre,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer