Velkommen til barnehageforlaget. Fra barnehage til skole aktivitet, mestring og glede. Velkommen til vårt barnehageunivers!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til barnehageforlaget. Fra barnehage til skole aktivitet, mestring og glede. Velkommen til vårt barnehageunivers!"

Transkript

1 2013 Barnehage

2 3 Velkommen tl vårt barnehageunvers! hvor tror du dsse skal? følg veen. Trekant har falt vannet. kan du hjelpe han opp båten? gjør ferdg tegnngen og fargelegg. fnn rktg klstremerke. Velkommen tl barnehageforlaget! I denne katalogen fnner du pedagogsk materell forankret barnehagens rammeplan og fagområder. Prakssnære, konkrete produkter tlpasset mangfoldet barnehagen. Våre forfattere er ofte mdt prakssfeltet og har bred erfarng og kunnskap om barn og barnehage. V setter stor prs på å få tlbakemeldnger og nnspll fra dere. Lykke tl med et nytt barnehageår! Fra barnehage tl skole aktvtet, mestrng og glede 14 TrekanT Barna gjenkjenner formen trekant og øver på å tegne rette og skrå streker. Se tema trekant hovedboka, sdene her ser du noen faresklt. kan du gjøre dem ferdg? fnn rktg klstremerke. Barna øver på å følge streken uten å løfte blyanten fra papret og på å fargelegge nnenfor et avgrenset område. Enkel trafkkopplærng. Se tema trekant hovedboka, sdene Å begynne på skolen nnebærer en stor overgang, både for barn og foreldre. Kanskje forbndes det med å begynne på skolen først og fremst med å lære å lese og skrve, men det er ofte de små, enkle tngene som kan bl utfordrende for mange barn. TrekanT 15 FØRSKOLEMTERIELL, sde 3 SOSIL KOMPETNSE, sde 8 SPRÅK OG LITTERTUR, sde 13 SNG OG MUSIKK, sde 21 TLL OG TELLING, sde 23 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE, sde 25 LEKER OG SPILL, sde 26 TIL DE VOKSNE, sde 28 SLGSHJØRNET, sde 33 For førskolebarnet er en godt utvklet motorkk en forutsetnng for å mestre sosale, psykske og praktske utfordrnger hverdagen. Fra barnehage tl skole består av en hovedbok tl de voksne og en arbedsbok tl barna. I hovedboka fnner du en teordel og en praktsk del. Den praktske delen består av fem aktvtetsprogram som, gjennom grov- og fnmotorske øvelser, alle har tl henskt å g barna trenng kroppsbeherskelse, koordnasjon og bevegelser som er grunnleggende for formng av bokstaver og sammenhengende skrft. ktvtetene er satt en ramme hvor språk, konsentrasjon, rytme, sang og sosalt samspll er en naturlg del av opplegget. De fnmotorske øvelsene gjør barna den tlhørende arbedsboka. Utgvelsen er støttet av Utdannngsdrektoratet. Boka er skrevet av Nna Rønneberg Nelsen og Kar Johanne Kaardal. Gunvor Rasmussen har llustrert boken. Hovedbok kr 399,-. 21 cm x 27 cm, spralsert, 78 sder. rbedsbok kr 125,-. 4, stftet, 44 sder. FØRSKOLEMTERIELL

3 4 5 Språk- og matteleker med Mamma Mø! NYHET Bl med Mamma Mø og Kråka nn språkets og matematkkens verden! ktvtetene er beregnet på de eldste barna barnehagen og er en god forberedelse tl skolestart. Utgangspunktet for alle aktvtetene er høyt lesnng fra boka Mamma Mø og Kråka. Her ledes barna nn den varme og vennlge verden der Mamma Mø og Kråka bor. ktvtetene er valgt ut fra prnsppet der barnehagens lek og skolens struktur skal møtes. Språklekene følger Bornholmsmodellen (som vår sere Språklek), der barnas språklge bevssthet økes gjennom strukturerte lekeøvelser. Mattelekene tar utgangspunkt fngertall, der hendene synlggjør antallsbegrepet. s råkas hu Plakat: K Velednng med koporgnaler Else Devold rbedsbok tl barna Høytlesnng, tespråkleker, mat r, le ta m leker, sa nger sa g, n er dramats og regler «Passer svært godt nn hva jeg mener er vktg og rktg leseog regneopplærngen overgangen fra barnehage tl skole.» Plakater Lekende lærng Systematsk språkopplærng Gryende tallforståelse 1 = = = Mamma Mu och Kråkan vll ha lka många bullar var på sna fat. Barnen ska rta dt bullarna så att det blr rätt. Uppmuntra barnen att sjunga lka många sången under tden. INL_MINBOK_2011.INDD INL_MINBOK_2011.INDD 38 Koperng av detta engångsmateral är förbjuden enlgt lag och gällande avtal. Koperng av detta engångsmateral är förbjudet enlgt lag och gällande avtal. Koperng Koperngav avdetta dettaengångsmateral engångsmateralär ärförbjuden förbjudet enlgt lag och gällande avtal. = 36 Ttta på blden tllsammans och prata om vlka former n ser. Barnen ska färglägga formerna rätt färger, räkna antalet former och skrva rätt antal med symbolen för fngertalet rutorna, och den tradtonella sffran om de kan INL_MINBOK_2011.INDD 36 Skrevet av Eva Fylkng, Eva Wrmark og Inger Elsabeth Egeland. lllustrert av Sven Nordqvst og Cecla Björnekull. rbedsbok kr 125, 4, 60 sder, stftet. Velednng kr 419, 4, 132 sder, spralsert. Plakater kr 249,- ekskl. mva. (3 plakater / 6 blder), 60 cm x 80 cm, glanset. Samtala först om vad blderna föreställer. Låt barnen försöka blda nya sammansatta ord av blderna. Sedan ska de dra streck mellan de ord som de satt hop. Sst ska de rta och färglägga fyra av de nya orden rutorna FØRSKOLEMTERIELL

4 l 2 3 l 2 3 l 2 l 2 l l 2 l 2 l mattebok_12.ndd 30 9 Bokmål Hanne Solem Oppslaget er utgangspunkt for bruk av sentrale plasserngsord som under, over, ved sden av, bak, foran, Barna skal fnne gjen hvert enkelt dyr på samtalesden. De kan eventuelt sette rng rundt hvert dyr på mellom, øverst, nederst, nnerst, ytterst osv. Se 1, 2, 3 velednng for ytterlgere kommentarer og sde 31 etter hvert som de fnner dem gjen på sde 30. Se 1, 2, 3 velednng for ytterlgere kommentarer aktvtetsforslag. og aktvtetsforslag. 5/3/07 12:19:00 M 123mattebok_12.ndd /3/07 12:10:09 M jennom fortellng, lek og samtaler tvkler barna språket stt og blr etter vert nysgjerrge på bokstaver og ord. denne boka møter barna alle okstavene og blr kjent med både okstavenes form og lyd. De får også rene sn fnmotorkk og lære nye egreper. Her fnner dere mye snakke sammen om. ISBN PE ELISBETH ÅRIL BOKSTVLEK Bokstavlek Bokstavlek er en lekpreget arbedsbok utarbedet speselt for barnehagen. Den tar utgangspunkt lek med bokstavene og gjør etter hvert barna fortrolge med alle bokstaver og lyder alfabetet. I tlknytnng tl bokstaven får barna motorsk trenng og øvng gjenkjennng av bokstavlyden og bokstavens form. De får også mange mulgheter tl å øve nn begreper som farge, form, plass, størrelse, retnng og antall. I Bokstavlek velednng fnner du praktske tps og forslag tl aktvteter både før og etter arbedet boka. Dunderskolen Dunderskolen er et aktvtetshefte med språk- og matteaktvteter for små og store monstre, nsprert av daglgdagse stuasjoner Dunderly. Endre Lund Erksen er forfatter og har, sammen med llustratør Endre Skandfer, skapt monstrene Dunderly. Det er Bulders fødselsdag, og gavene lgger klare. Det er runde pakker, flate pakker, ja pakker alle former. Gratulerer med dagen, Bulder! Hvlke former har Bulders pakker? Sett en strek fra pakke tl rktg form. Monstrenes hyggelge stue. Her var det også mange former! Sett en rng rundt former du kjenner, og trekk en strek ned tl rktg rute. Hvor mange fnner du av hver? Skrv tallet eller tegn tellestreker ved rktg eske. Illustrert av Endre Skandfer. 4, 32 sder, stftet. Kr 95,- ND V Å V Å N N V Boka er skrevet og llustrert av Elsabeth Årl. Velednng kr 239,-. 4, 76 sder, stftet. rbedsbok kr 125,-. 4, 64 sder, stftet. Samanta er stolt over at den første lyden hennes navn er den samme som Kan du trekke en strek fra bokstaven tl den tngen SOL. Modka ler når hun hører at den første lyden hennes navn er den samme som begynner på samme lyd. som MUS. Trekk en strek fra tng tl kurv og se hvem som får flest ved å skrve rktg tall eller tellestreker. Den gamle monsterballen Gubben Darus er rrtert. Han er da ngen form! Vsst er Gjennom oppgaven øver barnet tellng og å han det! Kan du fnne den rktge formen gjenkjenne ulke geometrske former. blant klstremerkene? , 2, 3 lek med antall, rom og form bygger på den gjeldende rammeplanen for barnehager og tar utgangspunkt barnehagens tradsjoner og aktvteter. Boka er ment for de eldste barna barnehagen. Her møter barna ulke matematske temaer og oppgaver Modka Samanta som alle knyttes tl lek, utforskng og undrng. 1, 2, 3 lek med antall, rom og form Plasserng Plasserng Hvor har kosedyrene gjemt seg? 12 Gjennom oppgaven øver barnet opp sn språklge bevssthet ved å lytte etter ord som begynner på samme lyd. Barnet får også trenng å telle og markere antall med tall eller tellestreker. Buster vet noe som begynner på Ø. Kan du fnne klstremerket? Ø 13 Barn er tdlg opptatt av tall og tellng. De utforsker form og rom, de er på jakt etter sammenhenger, og de trekker slutnnger. Tl de voksne er det et eget velednngshefte: 1, 2, 3 velednng. Ttle Goes Here lek med antall, rom og form Lek og lær på monstervs! ISBN mattebok_12.ndd /3/07 12:02:09 M Med dette som utgangspunkt har v utvklet boka 1, 2, 3 lek med antall, rom og form. Kaptlene og de enkelte oppslagene kan brukes både som nnlednng tl de ulke matematske områdene, som nnspll underves, som oppsummernger og som dokumentasjon. I 1, 2, 3 velednng fnner de voksne mer utfyllende metodkk, faglg påfyll og forslag tl aktvteter, sanger, dkt og bldebøker. Insprerer tl matematsk aktvtet, utforsknng og undrng! Forfatter er Hanne Solem. Boka er llustrert av Esra Røyse. Velednng kr 239,- 4, 40 sder, stftet. rbedsbok kr 125,- 4, 48 sder, stftet. Her fnner du oppgaver som stmulerer språklg bevssthet og matematsk forståelse. Løs oppgavene og fnn rktg klstremerke! FØRSKOLEMTERIELL

5 8 Velkommen tl 9 Tenk om alle barn kunne oppleve hvor verdfulle de er! Hjerteprogrammet er et konkret og praktsk opplegg om sosal kompetanse samlet en koffert, og laget for å kunne passe rett nn barnehagens planer og arbed. Hjerteprogrammet nneholder ferdge forslag, en débank med aktvteter, og materell tl mange måter å arbede med tema på. I Hjerteprogrammet er sosal kompetanse delt nn tre hovedtema, eller hjertelag. Opplegg og aktv teter er nndelt kategorer og skaper en systematsk oppbygnng fra det enkle tl det mer komplekse: Fra ett barn fokus (JEG) tl et nytt barn fokus (DU) og vdere tl hele barnegruppen (VI). Tre hjertelag: JEG-DU-VI Med utgangspunkt det kjente Tlpasset barnehagens hverdag Hjerteprogrammet nneholder/består av følgende komponenter: Velednng med kop- og lamnerngsorgnaler Mats og Mlle, bestevenner! Bok med alle hstorene samlet. 9 Samtalekort (3- format) Magnettavle med magnetblder 50 ktvtetskort (5- format) Med utgangspunkt små hverdagshstorer om barna Mats og Mlle, og faste samlnger, her kalt Hjerte samlnger, får barna konkrete og kjente rammer og målsetnnger å knytte opplevelser og erfarnger tl. ktvtetene er organsert ulke kategorer organ sert etter fargekoder. Mange er tllegg desgnet som kort og kan klppes ut og lam neres slk at du får dn egen débank. Hjerteprogrammet har stt utgangspunkt barnehagekjeden Lærngsverkstedet, hvor man flere år har arbedet strukturert og systematsk med sosal kompetanse som tema. Utvklet samarbed med Lærngsverkstedet. Kr 1800,- ekskl. mva.. Hjertevennsangen (Melod: Teddybjørnens vse) Nå har du bltt en hjertevenn, og v er glad for det. For når du ser en venn som trenger hjelp, så er du med! Du rekker ut en hånd tl den som trenger det fra deg, og passer på at ngen er alene eller le. For alle v barnehagen ønsker oss et sted, der stor og lten har det fnt og leker godt fred. Og selv om du er trst en dag, så blr du glad gjen; v kommer for å trøste deg, du er vår beste venn!

6 TIL DEN VOKSNE Rettferdg eller urettferdg? Hvordan kan v dele? Hva gjør v når noen mangler votter eller strømper og kke har med ekstra skft? Hva gjør v når v skal fere bursdag? Hva skal barna få? Hva gjør v hvs barna kan, men kke orker å gå, og v har en vogn, men det kke er plass tl alle? Hvem får stte vognen? Hva kan v gjøre hvs noen har glemt matpakken? Hva gjør v hvs frukten skålen kke rekker tl alle? Bldet vser Kann og Pnnsvn som slåss om samme eple. Hva skjer vdere? Snakk med barna med utgangspunkt bldet. SMTLE Hva skjer på bldet? Hvem synes du skal få eplet? Hvorfor? Hva vlle du ha gjort? Rettferdghet og urettferdghet hva er det? DRM Du trenger: rekvstter tl den stuasjonen dere velger å splle Vs barna et lte rollespll der de voksne krangler ford de vl ha den samme tngen. For eksempel: alle de store blene alle klossene plass på fanget den nye boken CD-splleren fargeblyantene Hva skjer? La barna være med på å foreslå løsnnger. Dramatser de forskjellge løsnngene. La gjerne barna delta rollespllet. Å DELE EN KKE ELLER EN FRUKT Du trenger: ngredenser tl kaken, bakeredskap, ovn og en knv, eventuelt en melon eller annen frukt som kan deles. Bak en kake sammen en mndre gruppe. Hvordan skal man dele den ferdge kaken eller frukten rettferdg? Hvor mange bter blr det, hvor store blr btene, og må alle få en lke stor bt? Kan man la én få dele, og en annen få velge bt først? SISTEN MED DELING Du trenger: en åpen plass der barna kan løpe Et barn har n og jager de andre barna. Når jegeren fanger et av de andre barna, holder de hender og danner et par som fortsetter å jage. Når jegerne har bltt fre, deler de seg to par som fortsetter leken tl de gjen er fre og deles gjen. Leken fortsetter tl alle har bltt tatt. DEN SOM DELER Mel: Den som deler, den som deler, gjør en annen glad. Jeg vl dele med deg. Vl du dele med meg? Den som deler, den som deler, gjør en annen glad! FEM SMÅ KNINER Fem små kanner baker en kake. Men hvordan skal de dele, alle vl jo smake? Fre små kanner får hver sn bt, en får en større, har stor apettt. Tre små kanner vl også gjerne ha, en tok den sste det var kke bra. To små kanner spør seg hva som hendte, en ble le seg og satte seg for å vente. Den sste kannen vlle rese hjem, der bakte han en kake som var nok tl alle fem. Å DELE GODE ORD Du trenger: et stykke kartong, farger eller tusjer, slkepapr eller annet å dekorere med, eventuelt en ramme La barna etter tur s hyggelge tng om hverandre. De forteller tl den voksne, som skrver ned ordene på et papr. Skrv barnets navn mdten og ordene omkrng, eller lm nn et foto av barnet. Lag ett blde tl hvert barn, gjerne med en fn ramme rundt. 10 Venner 11 Lnda Palm er forfatter av alle venneproduktene. Lsa Sollenberg har llustrert. Kann og Pnnsvn er bestevenner. Men av og tl kan det skje tng som setter vennskapet på prøve. Venner er en sere som tar opp vktge problemstllnger nnenfor temaet sosal kompetanse. Forebygg konflkter og g barna en enkel modell for konflktløsnng! Pnnsvn er også ute. Han ser kke særlg fornøyd ut. Han synes det er umulg å sykle når det pøsregner. Kann forteller Pnnsvn hvor morsomt det er å hoppe sølepyttene. Det spruter overalt. Ønsker dere kurs nnenfor temaet vennskap og sosal kompetanse barnehagen? Se bld Å dele Venner 10 småbøker bld VENNER KNIN OG PINNSVIN Kann er 60 cm og Pnnsvn 30 cm. Selges samlet en pakke med to ulke Kr 399,- ekskl. mva. 12 INL_Gladje_BILD.ndd INL_Gladje_BILD.ndd Med vakre llustrasjoner og enkel tekst fortelles små hstorer om Kann og Pnnsvns hverdag hjemme og barnehagen. 10 bøker samlet en sold boks. 12 cm x 18 cm, 16 sder, nnbundet. Kr 399,- VENNER VENNEKORT De t vennekortene berører hvert stt tema nnen sosal kompetanse: å samarbede, å dele, å snakke om det, å vente på tur, å vse følelser, å spre glede, å lytte og bl enge, å s stopp, å s unnskyld, å roe seg ned. På den ene sden av kortet er det en uttrykksfull llustrasjon, og på den andre sden fnner du forslag tl ulke aktvteter med utgangspunkt temaet (leker, sanger, formngsaktvteter, rm og regler, rollespll og mye mer). Venner en puslefortellng Fortellngen blr tl når du pusler! Puslespllet er 100 cm langt og 15 cm høyt. Kr 174,- ekskl. mva. 10 kort 3-format. Kr 279,- ekskl. mva. SOSIL KOMPETNSE

7 (sde 57 Språklek 2) Sprl2_arbbok_4korr_BM+NN.ndd 28 Koporgnal Språklek /30/10 1:58:56 PM Koporgnal Språklek Sprl2_arbbok_4korr_BM+NN.ndd 29 (sde 58 Språklek 2) 4/30/10 1:59:01 PM 12 Dunderlys tenkekort Språklek 13 Hva er tanker og hvor kommer de fra? Barn forsøker å g menng tl det de ser, hører og erfarer. Men de er ofte kke klar over at de tenker, hvordan de tenker, hvorfor de tenker på akkurat denne måten, eller om det er mulg å tenke annerledes. Barn leker og ekspermenterer med språket fra de er små. Å få gode og varerte erfarnger et godt språklg mljø er verdfullt og har stor betydnng for senere utvklng. Forsknng vser at tdlg og systematsk arbed med språk har stor betydnng for barns språklge bevssthet. Velednng for bruk av tenkekortene Å flosofere med barn Oppdage sn egen tenknng lle vet at barn kan tenke. lle som har barn, eller som tl daglg arbeder med barn, vet også at de kan s overraskende tng, tng som slår oss som dypt og klokt, eller bare underlg. Men den voksne pleer kke å ta tak det som lgger bak ytrngene: barnas egen tenknng. Barn forsøker å g menng tl det de ser, hører og erfarer. Men de er ofte kke klar over sn egen tenknng: at de tenker, hvordan de tenker, hvorfor de tenker på akkurat denne måten, eller om det er mulg å tenke annerledes. Ved hjelp av den voksnes spørsmål den flosofske samtalen lærer barna å oppdage sn egen tenknng. De lærer å sklle mellom spørsmål og påstander, eksempler og moteksempler, konklusjoner og premsser osv. De lærer seg å lytte mer oppmerksomt tl seg selv og andre. Flosof handler om å reflektere over sne tanker og erfarnger. Kanskje den voksne selv har glemt kunsten å reflektere en oppjaget og hektsk hverdag? Da kan den flosofske samtalen være en vekker for både den voksne og barnet. Den flosofske samtalen Flosofsk samtale er en dalogform ledet av en voksen som stller spørsmål som barna svarer på. Når barna er bltt mer varme trøya, kan de også stlle hverandre spørsmål. Målet er å lete etter sannhet fellesskap, noe som forutsetter at rktg svar kke er gtt på forhånd. Hvs du har sterke mennger om noe, er det kke dn oppgave å nformere barna om dsse, e heller å rette dem om de påstår tng som du er ueng. Dn rolle er å være «flosofsk jordmor» for barna, à la Sokrates, en som ved hjelp av spørsmål får barna tl å «føde» tankene som de går svangre med. Det er kke nok å få barna tl å uttrykke seg. V skal også hjelpe dem tl å forstå hva de selv ser. Derfor ber v dem forklare og begrunne. Et barn kan også forsøke å sette ord på hvordan et annet barn tenker. I samtalene er det et mål å tenke både oppfnnsomt (kreatvt) og presst (krtsk). V må være oppfnnsomme for å klare å stlle stadg nye spørsmål og for å svare på dem. Og v må være presse for å holde fast på det v snakker om og for å vte at svarene våre faktsk svarer på spørsmålet. Både spørsmålene og svarene bør dessuten være enkle å forstå for alle. I slke samtaler opplever barna at tankene deres får betydnng og er verdfulle seg selv. De erfarer at det er postvt å prøve å fnne ut av noe som ngen på forhånd vet svaret på. Gjennom den flosofske samtalen kommer v barnas undrng møte. Hvordan gjennomføre samtalen? Det er lurt å forberede seg før samtalen med barna. Studer llustrasjonen du har tenkt å bruke, og sett deg nn spørsmålene og aktvtetene som presenteres på baksden av hver plakat. Bl bevsst dne egne mennger om dsse temaene. Du behøver kke bruke alle spørsmålene og aktvtetene en samtale. Bruk bare de du trenger for å få samtalen gang. Bestem deg for hvor mange barn du vl ha med samlngen. Erfarng tlser at 6-8 kan være et passende antall. Barna må kke være jevngamle, men det er en fordel om de befnner seg på omtrent samme språklge nvå. For å skape en mer dempet og tenksom atmosfære, kan du vurdere å trekke for gardnene og tenne et kubbelys mdt rommet. Det er barnas tenknng som skal frem lyset. Du stller undersøkende eller «metodske» spørsmål som gjør at barna kommer dypere nn sn egen tenknng. Skrevet av Øyvnd Olsholt og rane Schjelderup. Illustrert av Endre Skandfer. 8 kort, 3-format. Kr 279,- ekskl. mva. Språklek er tlrettelagt for barn alderen 2 5 år, og Språklek 2 er tlpasset de eldste barna barnehagen. Bøkene nneholder ferdge opplegg tl konkrete og strukturerte språksamlnger. Bak bøkene fnner du tekst og blder tl hstorene, sangene, lekene og reglene som brukes. Tl Språklek 2 er det også en egen arbedsbok for barna. Dunderlys tenkekort åpner for den flosofske samtalen med barna og tar opp temaer som: «Hvem er jeg?», «Mtt og dtt», «Vennskap, raushet og gjestfrhet», «Følelser», «Leve sammen», «Lv og død». Kortene har en llustrasjon på den ene sden, og spørsmål, øvelser og aktvteter på den andre sden. Hvor mange lyder hører du? Sett en strek for hver lyd du hører. Skrv tallet hvs du kan. sol bok s lås Legg tl en lyd Hvlket ord blr det hvs du setter en ny lyd foran ordet? Sett en strek mellom bldene. Eksempel: r s. Rs. mål s tog lampe ål skatt veske øy katt rs stol øye SOSIL KOMPETNSE Oppslag fra arbedsboka 28 Ønsker dere kurs nnenfor temaet med forfatter og kursholder Ellen Strand? Se øy 29 gøy «Hvs systematske språkstunder og gode hverdagssamtaler brukes bevsst, vl dette fremme barns språklge aktvtet, ordforråd og deres mulghet for lærng, sosal kontakt og deltagelse lek.» Ellen Hed Strand Ellen Strand er forfatter av seren. Språklek, kr 419,- 24 cm x 26 cm, 152 sder, spralsert. Språklek 2, kr 419,- 24 cm x 26 cm, 176 sder, spralsert. Språklek 2, arbedsbok, kr 125,- 4, 48 sder, stftet. SPRÅK OG LITTERTUR

8 Boka m er barnets egen arbedsbok som bygger på aktvtetene velednngen. Her møter barnet gjen bldene fra temaene, og feltene ved sden av hvert blde kan den voksne notere barnets språklge utvklng. Hvert tema arbedsboken aves med at barn og voksen sammen lager en tegnng som sammenfatter aktvtetene rundt hvert enkelt tema. Den voksne noterer barnets kommentarer under aktvteten. Boka m kan brukes som en dokumentasjon på barnets og barnehagens arbed, som en ekstra støtte foreldresamarbedet, og som en nsprasjon og motvasjon for barnet selv. Boka m har tekst både på bokmål og nynorsk. ISBN Språkksta 15 Magnettavle: Magnetplate på den ene sden og en whteboardplate på Nna Indseth Bråthen den andre. Språkksta er, som navnet tlser, en kste full av konkret og spennende materell tl bruk som verktøy og nsprasjon det daglge arbedet med språkstmulerng barnehagen. BEST- SELGER! Språkksta er første omgang tenkt brukt språkstmulerng av mnortetsspråklge barn, men materellet kan med fordel brukes tl alle barn som har behov for ekstra språktrenng. Boka m Praktsk språkstmulerng barnehagen Boka m Språkksta er bygget opp over 10 ulke tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tlpasset barnehageåret (meg selv, hjem og famle, barnehage, mat, klær, dyr, kjøretøy og trafkk, årstder, høytder og fest og fra barnehage tl skole). Tl hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklge arbedet. Dsse utgjør også grunnlaget for det meste av bldematerellet Språkksta. I velednngen fnner du forslag tl et utvalg aktvteter, sanger, rm og regler, og tps tl aktuelle barnebøker. Velednngen selges også separat. Mat Høytder & fest Høgtder & fest Samtalekort: 10 fargerke llustrasjoner 4-format. Ett for hvert tema. Boka m: Barnets egen arbedsbok som bygger på aktvtetene velednngen. «Det er så vktg at mljøet barnehagen bdrar tl språk stmulerng for alle barn, særlg for dem som trenger det mest, det være seg mnortetsspråklge eller andre barn med behov for å jobbe ltt ekstra med språk». Soverom Temahefter: 10 hefter 5-format, ett for hvert tema. Hvert hefte har 30 foto som llustrerer nøkkelord fra alle temaene. På fotosden fnner du det norske ordet, og på baksden fnner du oversettelser tl 11 ulke morsmål: Engelsk, polsk, vetnamessk, tyrksk, russsk, arabsk, urdu, fars (perssk), soran (kurdsk), taml, somal. Nna Indseth Bråthen, forfatter Nna Indseth Bråthen er forfatter av Språkksta. Språkksta kr 2559,- ekskl. mva. Språkksta velednng kr 319,- 4, 120 sder, heftet. Boka m kr 125,- 4, 48 sder, stftet. Praktsk språkstmulerng barnehagen! NYHET! Språkksta pp Språkksta pp for Pad og Phone er en vdereutvklng av Språkksta, og er et hjelpemddel som supplerer og ytterlgere løfter språkarbedet. Dette fnner du Språkksta: Velednng Magnettavle 300 bldekort m/magnetbaksde 10 bldehjul Dagklokke 40 llustrerte dagtavlekort m/magnetbaksde 10 samtalekort 4-format Bldelotto og Memory 2 CD-er med sanger og blder Boka m 10 temahefter 5-format. Språkksta pp tar utgangspunkt tema og bldebank fra Språkksta. 10 tema/lommer med 30 ord og begreper hver, bldelagt og nnlest på de samme morsmål som Språkksta, men tllegg utvdet med hmarsk, Dar, Flppnsk, Ltausk, Tha og Tgrnja. Ved å trykke på et blde blr ordet opplest på norsk eller et av morsmålene som velges fra menyen. Språkksta pp er enkel og fleksbel bruk og har mange mulgheter for ndvduell tlpasnng. De opprnnelge lommene/mappene kan enkelt endres av brukerne, og med Padens nterne kamera og mkrofon kan man blant annet utvde og bygge stt eget bblotek av begreper, tlpasset pedagogske mål og forutsetnnger. En grats velednng med praktske eksempler og deer er tlgjengelg på vår nettsde. ppen laster du ned fra pp Store. SPRÅK OG LITTERTUR

9 alfabetremse.ndd :28:03 alfabetremse.ndd :28:03 alfabetremse.ndd :28:04 alfabetremse.ndd :28:05 alfabetremse.ndd :28: Bokstavklosser I første møte med Bokstavklossene ser barna tegnnger, men også bokstaver. Er det noen som kan fnne sn bokstav? Eller noen av de andres bokstav? Hva bruker man bokstaver tl? Bokstavklosser består av 40 fargesprakende klosser med seks ulke sder: en sde med stor bokstav, en sde med lten bokstav, to sder med blder som begynner på bokstaven samt to ulke puslespll. Du fnner alle bokstavene alfabetet samt dobbelt opp av 11 av de mest brukte bokstavene, slk at det blr mulg å skrve hele ord med klossene. Med bokstavklossene kan dere bygge, leke, pusle og ha det gøy! Kaja Ødegaard og Sssel Rngstad (smaapgerne) har tegnet og desgnet Bokstavklossene og Bokstavremsen. Store eventyrbøker Fem eventyr stort format. Innbyr tl undrng og samtale både store og små barnegrupper. Bøkene har enkel tekst og flotte llustrasjoner. 35 cm x 50 cm, stftet. Kr 169,- Storboka en STOR leseopplevelse! Bokstavremse En morsom bokstavremse med stor og lten bokstav tl hver llustrasjon. Konsonantene er blå og vokalene er røde. Heng den på veggen eller klpp den fra hverandre og lag kort. Klossene er 6 cm x 6 cm, boksen måler 26 cm x 31 cm x 12 cm. Kr 359,- ekskl. mva. Last ned grats velednng på vår hjemmesde! a Bb Cc Dd Ee 450 cm x 21 cm. Kr 129,- Se også Bokstavlek, sde 6 Se også Tråd- og trenngskort, sde 33 Se også Store sangbøker, sde 22 SPRÅK OG LITTERTUR

10 Bokbussen rød 18 Dunderly T NYT TVIKLET NORSKU OTEK! LESEBIBLI 19 Her er hstorene om våre venner Dunderly. Fargerke og flotte llustrasjoner gr gode leseopplevelser og har allerede gjort bøkene tl favortter mange barnehager. Tsse Jonas lker å male. Men pappa blr kke glad. Illustrert av Thor W. Krstensen Hanne Solem Jeg er sterk Nvå 2 Illustrert av Esra C. Røse Nvå 2 Kalle fsker. Han har napp! Hanne Solem Kalle fsker Pa tryller. Noe går galt. Nvå 2 Illustrert av Ida Krstn Hanevold Even leker og drømmer. BOKBUSSEN RØD nneholder 30 bøker med morsomme, engasjerende og spennende fortellnger noe for enhver smak. Drøm Mo mor morsomme ord! Hvor er do? Illustrert av Ida Krstn Hanevold Rekker de bussen? Hanne Solem Hokus pokus Illustrert av Thor W. Krstensen Nvå 2 Hlde as Rønnngen Bu buss buss-sjåfør Nvå 2 NvåMamma 1 maser. Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. Illustrert av Tna Tofte Knask eller knep? Thor W. Krstensen Illustrert av nne Cathrne Lppert Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. lag! Nå 3. opp alle m Les mer o på e en kt u d pro.no ly er d n Monstrene Dunderly En spennende hstore for de største barna barnehagen. I Dunderly bor det mange lekne, snlle og rare monstre. Hva skjer når det kommer et nytt, vltert monster tl Dunderly? Illustrert av Thor W. Krstensen Nvå 2 Illustrert av Thor W. Krstensen Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. Turd Lund Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. Fort deg! Jeg maler lle leser. Du også! Fnn meg! roper Mus. Kann leter. Thor W. Krstensen Skummelt Nvå 2 Illustrert av Esra C. Røse Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. Hlde as Rønnngen Karanne Loberg Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. Illustrert av nne Cathrne Lppert Bler Nvå 2 Illustrert av Unn Elsabeth Rndal Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. Lese Leon vl ha ny lue. Mus og Kann leker Hanne Solem Krstn Hde Hanne Solem BOKBUSSEN RØD nneholder 30 bøker med morsomme, engasjerende og spennende fortellnger noe for enhver smak. Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. Nvå 2 Illustrert av Thor W. Krstensen Leons luer Guro Trefall Bokbussen RØD nneholder 30 morsomme, engasjerende og spennende bøker noe for enhver smak. 15 cm x 23 cm, 168 sder, nnbundet. Kr 289,- Endre Lund Erksen er forfatter og har, sammen med llustratør Endre Skandfer, skapt monstrene Dunderly. 30 bøker, 5, 12 sder, stftet. Kr 1299,- per. Dno lø Morsomme, engasjerende og spennende bøker. Insprerende og fargerke llustrasjoner støtter opp under tekstene. Bøkene leveres en sold eske med lokk, utformet som en buss. 3-plakat med bokforsdene følger med. 7 6 Herlge farlgheter Hvem er det tøffeste monsteret Dunderly? Er det Modka, eller Bulder? 21 cm x 21 cm, 32 sder, nnbundet. Kr 185,- 6 Et fly En Det er vktg å lese for barn. Barn som lker å bl lest for blr ofte glade å lese selv. Bøkene bokbussen er utgangspunktet skrevet med tanke på den første lese- og skrveopplærngen, men kan lke gjerne brukes barnehagen. Peroden før barna knekker lesekoden er en veldg vktg fase den kommende lese- og skrveutvklngen, og her passer Bokbussen godt nn. Bøkene har korte, fengende hstorer med levende llustrasjoner som gr god støtte tl teksten. Barna kan «lese» boka uten å ha knekt lesekoden. bå t 7 V har laget en velednng speselt for barnehagen. Denne kan dere laste ned grats fra vår hjemmesde Monstervenn lle monstrene Dunderly har en monstervenn. lle unntatt Lex. En bok om vennskap. Og magneter... Bulder en bruksanvsnng Modka og Bulder er bestevenner. Men dag er Bulder sur og vl kke leke, uansett hva Modka gjør. 21 cm x 21 cm, 32 sder, nnbundet. Kr 185,- 21 cm x 21 cm, 32 sder, nnbundet. Kr 185,- Nssefella Bulder tror kke på julenssen. Det der med en gammel mann som flyr på hmmelen med rensdyr og har en sekk full av gaver, det høres kke helt sannsynlg ut... Bulder ng en bruksanvsn tal dg så og s fnne aker nt d me utgave asjoner m an g, nn es ytl tvtet, hø r Pad, Phone og lydeffekter. Fo og ndrod. 21 cm x 21 cm, 32 sder, nnbundet. Kr 185,SPRÅK OG LITTERTUR

11 2011 Illustratør Catarna Kruusval 2008 Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger Björnen Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2008 Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materalet denne publkasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særsklt avtale med er enhver eksemplarfremstllng og tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan for rettghetshavere tl åndsverk. Utnyttelse strd med lov eller avtale kan medføre erstatnngsansvar og nndragnng, og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN Materalet denne publkasjonen er Illustratør Catarna Kruusval 2008 omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger En elefant balanserade Uten særsklt avtale med Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2008 er enhver eksemplarfremstllng og Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt 1. utgave / 1. opplag 2011 gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard for rettghetshavere tl åndsverk. Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 Utnyttelse strd med lov eller avtale kan lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl: medføre erstatnngsansvar og nndragnng,, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN Illustratør Catarna Kruusval 2010 Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger grodorna Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2010 Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materalet denne publkasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særsklt avtale med er enhver eksemplarfremstllng og tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan for rettghetshavere tl åndsverk. Utnyttelse strd med lov eller avtale kan medføre erstatnngsansvar og nndragnng, og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN Illustratør Catarna Kruusval 2009 Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger I ett hus... Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2009 Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materalet denne publkasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særsklt avtale med er enhver eksemplarfremstllng og tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan for rettghetshavere tl åndsverk. Utnyttelse strd med lov eller avtale kan medføre erstatnngsansvar og nndragnng, og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN Illustratør Catarna Kruusval 2007 Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger Bä, bä vta lamm Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2007 Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. (Tekst: ). Copyrght Norsk Muskforlag /S, Oslo. Trykt med tllatelse. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materalet denne publkasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særsklt avtale med er enhver eksemplarfremstllng og tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan for rettghetshavere tl åndsverk. Utnyttelse strd med lov eller avtale kan medføre erstatnngsansvar og nndragnng, og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN Hstorer om Mo Bøkene om Mo er for de mnste barna. Enkle små hverdagshstorer de yngste vl kjenne seg gjen. 16 cm x 16 cm, 20 sder, papp, kr 135,- Boks med tre bøker (Mo om morgenen, Mo om kvelden og Mo blr borte bø), kr 299,- nneholder fem kjente og kjære sanger bokform, med stemnngsfulle llustrasjoner. Tekst og llustrasjoner går hånd hånd og forteller hstoren om:,,, og. Illustrert av Catarna Kruusval Pakke med 5 bøker. 15 cm x 16 cm, 12 sder, papp. Kr 299,- 21 Endre Lund Erksen Khm Tengesdal Mo blr borte bø Mo vl leke borte bø. De andre vl heller splle monsterball. Mo får leke alene, da. Mo om morgenen Endre Lund Erksen Khm Tengesdal Mo om morgenen Mo våkner før alle andre. Hun kan gjøre alt selv. I alle fall nesten. BJØRNEN SOVER EN ELEFNT KOM MRSJERENDE SMÅ FROSKENE I ET HUS VED SKOGENS SLUTT BÆ, BÆ LILLE LM Bøkene selges også enkeltvs, se sde 34 Mo om kvelden Endre Lund Erksen Khm Tengesdal Mo om kvelden lle monstrene går og legger seg, men kke Mo. Hun vl være oppe. Men det blr mørkt Dunderly om natten... Mo om våren Endre Lund Erksen Khm Tengesdal Mo om våren Mo vl ut og leke snøen. Men noen har tatt snøen. Mo må fnne tyven! Monstermos Monstermos nneholder 11 morsomme og sangbare tekster med hstorer fra monstrenes verden. En favortt barnehagene! Mo og uhyret Det er kveld, men Mo får kke sove. Noe knurrer og brøler ute stua. Mo tar på seg superheltdrakten. Nå skal hun ordne opp! ktvteter tl sangene kan lastes grats ned på: Monstermos ble nomnert tl Spellemannprsen Kr 135,- ekskl. mva. Spellemannsnomnert Årets barneplate 2011 SPRÅK OG LITTERTUR SNG OG MUSIKK

12 Matteksta 23 Under fagområdet ntall, rom og form påpeker Rammeplanen blant annet betydnngen av at barna får bruke materell som klosser, spll og leker m.m. for å få erfarnger nnenfor matematske ferdgheter som klassfserng, sorterng, ordnng og sammenlgnng. Store sangbøker Barnesanger både som storbøker og app. Kos dere med bldene, fortell hstoren og syng! 33 cm x 47 cm 16 sder, stftet Kr 169,- Tl hver storbok fnnes en app for Pad, Phone og Pod touch. Her kan du høre sangen, lese boka og fnne morsomme tng bldene. ppen laster du ned fra pp Store. Søk på s barnesanger. I Matteksta fnner du konkret og nyttg materell som dekker nettopp det rammeplanen beskrver. Mattekstas ulke deler egner seg best tl aktvteter små grupper, der det legges tl rette for dalog og kommunkasjon. Bruk Matteksta som et verktøy og en nsprasjon arbedet med grunnleggende matematkkforståelse barnehagen. Matteksta Velednng er grundg og lettfattelg og gr deg mange gode tps. En sang, en hstore og en bldebok! «Vår vsjon er at Matteksta skal være et skattkammer der barna med sn nysgjerrghet og kreatvtet utforsker og leker seg nn matematkkens verden.» Gunn Ulsaker Berg og Hege Vtsø Se også 1, 2, 3, sde 6 Se også Tallklosser og Tallremse, sde 33 Se også Tråd- og trenngskort, sde 32 Gunn Ulsaker Berg og Hege Vtsø er forfattere av Matteksta. Kr 1936,- ekskl. mva. SNG OG MUSIKK TLL OG TELLING

13 24 Sprell levende! 25 En, to støvel og sko En, to støvel og sko er en praktsk bok, som synlggjør hva matematkk for små barn kan være. Sprell levende! er en bok full av morsomme og varerte aktvteter med vekt på samspll, bevegelse og sansestmulerng. Tdlg nnsats er vktg. Jo mer varert aktvtet og bevegelse man har som barn, jo større er sjansen for å forbl aktv også senere lvet. Else Devold er forfatter av begge bøkene. Hun holder også kurs om temaet. Se www. broaschehoug.no Fem, seks det kommer en heks «Matematsk tenknng starter barnehagealder. Det handler om plasserng, form, størrelser, forhold mellom tng og mengde. Matematkken oppstår når barna skal klatre nn bokhyllen for å se om de får plass.» Else H. Devold Barnehagen skal legge tl rette for at også de mnste barna får utvklet sn matematske kompetanse, gjennom lek, ekspermenterng og hverdagsaktvteter. De voksnes utfordrng blr å henge seg på, og bruke dsse spontane stuasjonene. Boken nneholder forslag tl hvordan man kan ntrodusere matematkk for de mnste, basert på sentrale temaer den grunnleggende matematkkopplærngen: lek og spll, forklarng og argumentasjon, tellng, målng, lokalserng og desgn. 4, 64 sder, spralsert. Kr 269,- Fem, seks det kommer en heks er en praktsk nnførng matematske aktvteter, spll og leker som kan gjennomføres barnehagen. 4, 76 sder, spralsert. Kr 269,- Hege Heestad er forfatter av boka. 24 cm x 26 cm, 128 sder, spralsert, nkludert CD. Kr 439,- Boka består av to aktvtetsprogrammer; Sprell 1 for de yngste barna (1 2 år) og Sprell 2 for de ltt eldre barna (2 3 år). I Sprell 1 vektlegges de ulke sansene (hørsel, syn, berørng, muskel og ledd, balanse og smak/lukt), mens Sprell 2 er det rollespll som er det overordnede temaet. Med boka følger det også en CD med fengende muskk og morsomme sanger og regler, spesalskrevet tl de ulke øvelsene. Hvordan kan man snakke om, leke og utforske matematkk barnehagen? I første del av boka presenteres sentrale temaer den grunnleggende matematkkopplærngen; matematkk som språkforståelse, problemløsnng, tallforståelse, romoppfattelse, måleforståelse og formgjenkjennng. Den andre delen av boka er en samlng med praktske aktvteter, leker, sanger og spll som er med på å utvkle barnas, og barnehagepersonalets, matematske kompetanse. TLL OG TELLING Se også Fra barnehage tl skole, sde 3 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE

14 26 Leker og spll Legg puslespll og spll lotto med monstrene Dunderly! Fra 3 år cm. Én fgur, kr 55,- ekskl. mva. Pakke med to, kr 95,- ekskl. mva. Fargerke plastfgurer! Dunderpuslespll en puslefortellng Puslespllet har store og små brkker og blr tl sammen én meter når du legger det utover! I den llle boka som følger med, skal du hjelpe Mo å fnne den forsvunne bamsen. Fra 5 år. 21 brkker. 15 cm høyt og 1 meter langt. Kr 159,- ekskl. mva. Dunderlotto Morsomt lottospll for barn fra 4 år og oppover. Spllet har fre detaljerte, llustrerte brett. Ulke vanskelghetsgrader gjør at flere aldersgrupper kan ha glede av dette spllet. LES MER OM LLE PRODUKTENE PÅ Kosedyr plysj! cm. Kr 159,- ekskl. mva. Dunderpuslespll tre ulke puslespll Tre puslespll med ulk vanskelghetsgrad samlet én eske. Kvaltetspuslespll for barn fra 2 år og oppover. Tykke, fne trebrkker gjør det lett for små fngre å pusle dsse brkkene på rett plass! Barna kan velge mellom 6, 12 og 16 brkker, og puslespllet egner seg derfor godt tl flere aldersgrupper. «Det er så gøy at v nesten kan fly!» Vktora, 5 år. Kr 159,- ekskl. mva. 6, 12 og 16 brkker. Kr 127,- ekskl. mva. «Et kvaltetsspll som faller smak hos barna!» Verktøykassa Se også Venner en puslefortellng, sde 10 Se også Kann og Pnnsvn, sde 10 LEKER OG SPILL

15 ISBN Del gleder! 29 Del gleder! gr deg et rkt bblotek av aktvteter, fra fotograferng, egen produksjon av spll og bøker tl anmasjonsflm og dgtal fortellng. Dgtale verktøy gr mange mulgheter, både nnenfor lek og lærng. Del gleder! vektlegger dgtale verktøy som en ntegrert del av det pedagogske arbedet barnehagen. Dgtale verktøy skal være en naturlg del av barnehagehverdagen. Del gleder! er en nsprasjonsklde for personalet tl å se verden av å ta bruk IKT og dgtale verktøy sammen med barna, slk at barna får oppleve varasjon, mangfold og mestrng. Samlngsstunden utgangspunkt og høydepunkt Samlngsstunden nneholder masse gode deer og konkrete forslag med en pedagogsk begrunnelse og målsettng. I blokka som følger med fnner du aktvtetskort med sanger, leker, rm og regler, sangleker og fngerleker. Lamnér kortene og sett dem en eske! Boka er rkt llustrert med eksempler som vser hvordan man prakss kan jobbe med IKT og små barn. Morsomme deer tl samlngsstunden! 4, 128 sder, spralsert. 4-blokk, 32 sder. Kr 499,- KPITTEL 4 KPITTEL 4 «Barna bør få oppleve at dgtale verktøy kan være en klde tl lek, kommunkasjon og nnhentng av kunnskap. rbedsformene må støtte det nysgjerrge, kreatve og lærevllge hos barna.» Rammeplan for barnehagen TIL DE VOKSNE KPITTEL 11 Selv små barn synes det er spennende å kopere. En sommerdag stter flere barn og tegner, barn alderen 1 ½ - 5 år. Jeg tar med den yngste jenta og tegnngen hennes bort tl kopmasknen, og v legger arket oppå skannerplata. V skanner arket, slk at v også kan se det på datamasknen. Det synes hun kke er særlg spennende. Så foreslår jeg at v skal skanne hendene våre. Hun forstår kke helt hva jeg mener, så jeg legger hennes hender og m hånd oppå skannerplata, og trykker på «skann». V lar lokket stå oppe, slk at v kan se når lyset beveger seg fra den ene sden tl den andre. Hun trekker hendene sne tl seg, ltt uskker på hva dette er for noe. Men sden jeg fortsatt holder mn Ekspermenterende tegnng Progresjonsplan: IKT og dgtale verktøy Prosessmål: Barna skal få erfarng med kreatv og varert programvare Tltak Barna får anlednng tl å ekspermentere tegneprogram, på datamasknen eller på e nteraktv tavle. Når barn tegner på en datamaskn, får de andre tegneerfarnger enn når de tegner på papr. Begge deler er vktg. Tegnng på datamasknen gr også barna nsprasjon tl å prøve ut nye tng på papr eller med annet formngsmaterell. ktvtetene passer for alle barn alderen 2-6 år. La barna «leke» seg på datamasknen Når barna får «leke» seg på datamasknen, og skape noe ut fra sne egne forutsetnnger og nteresser, synes de det er gøy. En datamaskn er så mye, mye mer enn bare å splle dataspll, og barna må få mulghet tl å bruke sne kreatve og skapende evner også med dette medet. Tegneprogram er programvare med stor grad av nteraksjon, det er kreatve verktøyprogram som barnet styrer fullt og helt selv. hånd oppå plata, legger hun sne hender tlbake på plata, etter at lyset har passert. Hendene hennes blr derfor kke skannet. Nå har hun forstått at det kke er noe skummelt, så v prøver gjen. Denne gangen holder hun hendene helt rolg, mens hun studerer lyset som beveger seg. «Tror du lyset går nå?» spør de andre barna som står rundt og ser på. Så tar jeg vekk hånda m, og hun står fortsatt lke rolg og holder sne hender oppå skannerplata. Dette er spennende! Etterpå skrver v hendene hennes ut, legger arket nn e plastlomme, og hun får holde arket stt. Hun peker vrg, studerer arket, og vser tydelg at dette er spennende. Hun er for lten tl å forstå hva som skjer, men lkevel er kopmasknen fascnerende for små barn, så lenge det er kjente konkreter v skanner eller koperer. Etterpå står de eldre barna kø for å gjøre det samme. De ønsker å skanne både tegnngen sn og hendene sne. V kunne selvsagt også bare kopert hendene tl jenta, men sden hun tar vekk hendene sne første gang, hadde v da måttet kopere flere ganger. Da er det mer økonomsk å skanne, for da kan en etterpå skrve ut det beste resultatet. Barnas tegnnger, malerer, klpp og lm-kunstverk e.l. kan, etter at de er bltt skannet, brukes på mange forskjellge måter. Mer om dette kap. 7: Dgtale fortellnger. Ideer tl bruk av skannede og koperte blder Blder fra eventyr og tema er særlg verdfulle for de yngste barna, og for barn med sen språkutvklng. Bldene hjelper barna tl å kunne fortelle og samtale om eventyret og temaet. Konkrete gjenstander kan selvsagt også brukes, men det er gret å kunne varere, da blder er lettere tlgjengelg. Skann blder fra bøker og vs på storskjerm, slk at alle barna ser lke godt samlngen. Skann og skrv ut blder av sentrale fgurer fra et eventyr eller et tema og heng på veggen eller bruk som flanellograf. Flere skrvere har mulghet tl å skrve ut plakatstørrelse. Skann eller fotografer sentrale gjenstander fra et eventyr eller et tema, for å kunne bruke dsse bldene forskjellge aktvteter. Dersom bldene lamneres, blr de ekstra holdbare. Foto og blder kan også skrves ut på overheadark, dersom barnehagen har en overheadmaskn. Blder trykt på overheadark kan også henges vnduet, da er de lke fne utenfra som nnenfra. Skann eller koper blder av kjente fgurer fra bøker tl bruk på bursdagskroner. Barna får velge fgur, farge på krone, klstremerker og farge på gltter. lle kronene blr forskjellge og veldg personlge for barnet. Dsse barna, alderen 2-3 år, tegner og ekspermenterer med farger tegneprogrammet Pant. De bruker den nteraktve tavla Ønsker dere kurs med Maranne Undhem nnenfor temaet? Se mer på 4-årngene lager flotte tre av forskjellg type papr, som de så skanner. Bldene blr etterpå brukt en dgtal fortellng. KPITTEL 11 Maranne Undhem er forfatter av boka. 21 cm x 27 cm, 214 sder, spralsert. Kr 399,- Samlngsstunden aktvtetskort boks Kortene er ferdg lamnert og leveres en flott boks. Det er de samme kortene som dere fnner pakken Samlngsstunden. Leder eller pedagog Ja takk, begge deler! Leder eller pedagog Ja takk, begge deler! Som pedagogsk leder en barnehage har du en mellomlederrolle bedrften. Som en del av lederteamet forventes det en rekke tng av deg som leder, kke bare som pedagog, og rollene du har, kan vrke uklare. Hvordan skal du håndtere de ulke rollene? Enten du er pedagogsk leder for første gang eller har vært stllngen en stund, har du kanskje av og tl tenkt at du skulle hatt en «oppskrft» på hvordan du skal håndtere lederoppgaven. Ofte er også relasjonene tl de ansatte så tette at det kan være vanskelg å utføre enkelte av oppgavene. Med denne boken ønsker v å g deg et konkret og praktsk nnblkk det å være leder. -bøkene omhandler aktuelle og sentrale temaer barnehagens hverdag, og henvender seg tl personalet den enkelte barnehage. Bøkene er ment som en nsprasjon, og de legger opp tl at man kan samarbede om det aktuelle temaet. Bøkene belyser hverdagens problemstllnger og dlemmaer og gr mange forslag tl løsnnger. Seren omfatter så langt: Sverd og bamser genusarbed barnehage og skole Ny barnehagen Foreldresamarbed Leder eller pedagog Ja takk, begge deler! Pedagogsk leder er kanskje den mest krevende, mest sammensatte og kke mnst den mest spen - nende og utfordrende stllngen en barnehage. Boka gr et konkret og praktsk nnblkk det å være leder. Gjennom stllngen som pedagogsk leder har du en mellomlederrolle bedrften. Og sden du er en del av lederteamet, forventes det en del av deg som leder, kke bare som pedagog. Boka gr deg aktuelle og realstske eksempler fra barnehagen. Se også andre bøker tl de voksne, sdene Leder eller pedagog Ja takk, begge deler! Nna Naklng / Mette Vavk Leder eller pedagog Ja takk, begge deler! Kr 299,- ekskl. mva. Nna Naklng / Mette Vavk Forfattere er Nna Naklng og Mette Elne Vavk. 18 cm x 21 cm, 96 sder, heftet. Kr 259,-

16 30 31 Øyne og øre 1 Glassorkester 2 Radoteater Øyne og øre 3 Mos spselge dunderdeg 4 Potemalng Dunderly barnehagen startpakke Lek og lær med monstrene Dunderly! Monsterfjes «Du jukser, roper Modka. Du kan kke vnne uten ører!» 5 Hysj! Hva var det? 6 Gjett sangen 7 Muskktegnng Ludbunder på boks Slk gjør du: lle tegner hver sn store srkel på et ark. Hver spller kaster ternngen etter tur og tegner på nn på «stt» anskt det ternngen vser: 1 = øyne 2 = nese 3 = hår 4 = ører 5 = hatt 6 = munn Du trenger: papr blyant farger en ternng Lek og spll 4 8 Hva er det som lukter? I Dunderlys startpakke har v samlet noen av de mest populære produktene våre, som er fne å begynne med når man skal ntrodusere Dunderly for barna barnehagen. Den som først har alle «delene» tegnet nn på stt monster- fjes, har vunnet. Kr 999,- ekskl. mva. Illustrert av Endre Skandfer 64 kort, 12 cm x 18 cm, lamnert. Kr 239,- ekskl. mva. Ludbunder på boks Inne- og uteaktvteter som utfordrer sanser, kreatvtet og motorkk. Spar 365,-. ktvtetskort med tegne- og maletps, spll, drama, matlagng og spennende ekspermenter. Bulder barnehagen Fem spennende metodske opplegg som utfordrer barna tl å oppleve, oppdage, være kreatve og aktve. Boka har flotte llustrasjoner. Bak boka fnner du over 40 lamnerngsark og koporgnaler. Gode forslag tl aktvteter og annet pedagogsk materell kan du laste ned grats på: Pakken nneholder følgende produkter: Bulder barnehagen (se s. 30), Ludbunder på boks (se s. 30), Monstermos (se s. 21), Dunderlys tenkekort (se s. 12), Dunderpuslespll en puslefortellng (se s. 26), Kosedyret Bulder (se s. 27). Else Devold er forfatter. 4, 184 sder, spralsert. Kr 399,- TIL DE VOKSNE

17 Salgshjørnet cm x 11 cm, 128 sder, spralsert. Kr 99,- ekskl. mva. En smart bok for deg som jobber barnehagen. I tllegg tl dagbok nneholder den overskt over skoleferer, hellgdager og frdager, vaktlste, oversktlge avspaserngsskjemaer, tema- og perodeplaner m.m. Jesska Berglund vlda husdjur Det fnns fullt av djur runt omkrng oss hela tden. Djur som bor nära och lever sna lv bredvd männskorna. Den här boken handlar om just de djuren. Kanske träffar du dem på dn gård, trädgården eller en park. En del bor källaren eller kanske bakom cykelstället eller badrummet. Överallt bor någon. Vem då? Ta reda på det! Tallremse Tallene fra Heng remsen på veggen eller klpp den fra hverandre og lag kort! Barnehageplanlegger S PM ooz streker S dd Zoo_streker.n PM esforløp Hendels Ulla M agnu GN sson sch Taushe tsplkt ehou g tteratur Maler/l Førprs kr 99,- ekskl. mva. Nå kr 49,- ekskl. mva :55:37 Dødsfal l ker.ndd 12/16/10 er Førprs kr 99, Nå kr 49,- ug GN scheho atastrof Skøyerstreker Tegne- og aktvtetsbøker fulle av fantasfulle oppgaver. Bøkene selges pakker med 5 lke bøker. Tråd- og trenngskort Morsomme øvngskort nnenfor rammeplanens fagområder Kommunkasjon, språk og tekst og ntall, rom og form. Kortene selges fre ulke pakker bokmål og hørt tl å bl sett s tl og oppmuntre heter en ha lke mulg. (Rammeplanen), som gr jenter skal aktvteter Gutter og hage og skole arbede med skap alle for barne måte kan metodebok å delta felles og enkel en praktsk en kreatv bamser er an man på Sverd og kjønn, nng hvord tl bologsk grundg veled ge, motsetnng ge det usynl lt kjønn, genus. r v sosa d er å oppda mene sarbe, er. Genu pet genus ske krter Med begre gutter og ges av bolog slk at både der uten som betn ulgheter gte. endge ndv flere valgm men selvsa om å g barna utvkle seg som selvst d handler tl å Genusarbe større mulgheter gg sroller. få, samt opple jenter kan jonelle kjønn stgjøre med barna av trads også bevs aeventyr å begrenses ggene skal gg tl dram et genusferdge opple og refleksjon. Opple re egen prakss older jon Boka nneh n, dokumentas kan vurde slk at de for observasjo daglge arbedet, det de voksne. bamser perspektv Sverd og Krsehåndboka for barnehagen I en krsestuasjon er det vktg å ha en tydelg nstruks som ser hvem som skal gjøre hva og hvlken rekkefølge. I denne boka fnner dere nformasjonen dere trenger når det skjer hvs det skjer. Førprs kr 169, Nå kr 79,- T Granholm / Magdalena Eva Helén og skole n Brde Poulse 3:47:47 chehoug.no o aschehoug.n Heks_stre boka Ulykker /sykdom 12/16/10 ISBN pk. Zoo-streker Førprs kr 299,- ekskl. mva. Nå kr 149,- ekskl. mva Trusler/ vold houg GN sche 8 Førprs kr 169,-. Nå kr 79,- agen Krser/k Førprs kr 99,- ekskl. mva. Nå kr 49,- ekskl. mva Tallklosser Tallklossene er et godt utgangspunkt for tellng, sorterng og klassfserng. Se grats velednng på vår hjemmesde hånd arneh -8 bokmål *4#/ barnehage Krse for b r streke Hekse ug.no.ascheho houg.no an.asche En affsch som heter Naturen och v året runt, med plats att fylla årstdstecken för både växter, djur och männskor. genusarbe s Tove Kreb Lange Fortellerkort Fortellerkortene er store (18 cm x 18 cm) og holdbare, laget kraftg kartong. 30 kort en sold eske. 61 bldkort på de djur som fnns med boken med en faktatext på baksdan av varje kort. r bamsesko le Sverd og age og d barneh køyerrstreke g Tegne- o bok aktvtets ISBN pk. eker Heksestr Førprs kr 99, Nå kr 49,- I seren vlda husdjur ngår också: genusarbed bamser Sverd og sb aktvtet I den här boken kan du läsa om våra vanlgaste fåglar, om nsekter och andra småkryp samt om några vanlga däggdjur och groddjur. Här fnns dessutom tps och déer om hur du sköter komposten, hur du gör ett fågelbord tll småfåglarna och hur du kan göra ett eget ltet museum av alla dna naturfynd och mycket annat. Sjørøvere! Sjørøvere! er en kreatv og temannrettet metodebok som kan brukes som hjelpemddel og nsprasjonsklde. Boken vser steg for steg hvordan et temaarbed kan planlegges, bygges opp og gjennomføres. Sjørøvere! nneholder seks ulke tema. Utsatte barn tegneren eker har I Skøyerstr som du kan en hstore begynt på e på. tegne vder hvordan mmer selv Du beste tl hver skal bl, men ag tl hstoren lte forsl får du et tegnng gjøre. hva du kan dn egen fargelegg Tegn og re! hsto Jesska Berglund 26 cm x 21 cm, 152 sder, spralsert. Kr 205,- ekskl. mva. Salgshjørnet køykeer-r stterge g ne- o ok Vlle husdyr På en lun og humorstsk måte forteller bokens forfatter oss om naturens aller mnste, og mest kjente skapnnger. vlle husdyr Førprs kr 129, Nå kr 79,- En vktg bok for avdelngen. Her fnner du ett oppslag for hver uke, avkryssngsmulgheter for tlstedeværelse for det enkelte barn, overskt over vakter og god plass tl å planlegge og dokumentere avdelngens /barnehagens arbed. Det er rkelg plass tl temaog perodeplaner, og tl evaluerng etterkant. neren har teg du kan streker I Skøyer ore som på en hst re på. begynt vde tegne rdan selv hvo r emmer tl hve best men Du bl, tl n skal forslag hstore du et lte får re. tegnng kan gjø n hva du g dn ege fargeleg! Tegn og hstore vlda husdjur Barnehagekalender 33 Sverd ogmser ba ed genusarb og skole n Eva Helé nholm na T Gra Magdale ISBN ISBN e barnehag ehou GN sch g houg.no hehoug.no Sverd og bamser Sverd og bamser er en morsom og praktsk håndbok for barnehage og skole, som gr velednng hvordan man på en kreatv og enkel måte kan arbede for å g jenter og gutter lke mulgheter. Førprs kr 259, Nå kr 129,-

18 e første sanger t kom ralet denne publkasjonen er ttet av åndsverklovens bestemmelser. særsklt avtale med hver eksemplarfremstllng og ngelggjørng bare tllatt den knng det er hjemlet lov eller tllatt om avtale med Kopnor, nteresseorgan ttghetshavere tl åndsverk. telse strd med lov eller avtale kan øre erstatnngsansvar og nndragnng, n straffes med bøter eller fengsel. rnehagens hverdag og henvender seg om en nsprasjon, og de legger opp tl uelt den enkelte barnehage. aer og gr mange forslag tl løsnnger. Sverd og bamser ISBN ISBN ISBN Materalet denne publkasjonen er Illustratør Catarna Kruusval 2008 omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger En elefant balanserade Uten særsklt avtale med Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2008 er enhver eksemplarfremstllng og Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt 1. utgave / 1. opplag 2011 gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard for rettghetshavere tl åndsverk. Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 Utnyttelse strd med lov eller avtale kan lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl: medføre erstatnngsansvar og nndragnng,, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN Illustratør Catarna Kruusval 2010 Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger grodorna Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2010 Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo GODT!_kokekort_GENERELLE.ndd bøkene omhandler aktuelle og sentrale temaer barnehagens hverdag og henvender seg tl personalet den enkelte barnehage. Bøkene er ment som en nsprasjon, og de legger opp tl at man sammen kan arbede med det emnet som er aktuelt den enkelte barnehage. Bøkene belyser hverdagens problemstllnger og dlemmaer og gr mange forslag tl løsnnger. Seren omfatter bl.a; Sverd og bamser genusarbed barnehage og skole Foreldresamarbed Sverd og bamser Nye barn barnehagen ISBN ISBN Materalet denne publkasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særsklt avtale med er enhver eksemplarfremstllng og tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan for rettghetshavere tl åndsverk. Utnyttelse strd med lov eller avtale kan medføre erstatnngsansvar og nndragnng, og kan straffes med bøter eller fengsel ISBN Illustratør Catarna Kruusval 2009 Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger I ett hus... Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2009 Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materalet denne publkasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særsklt avtale med er enhver eksemplarfremstllng og tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan for rettghetshavere tl åndsverk. Utnyttelse strd med lov eller avtale kan medføre erstatnngsansvar og nndragnng, og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN Illustratør Catarna Kruusval 2007 Orgnaltttel: Ellen och Olle sjunger Bä, bä vta lamm Først utgtt av Raben & Sjögren, Stockholm 2007 Publshed by agreement wth Raben & Sjögren gency. (Tekst: ). Copyrght Norsk Muskforlag /S, Oslo. Trykt med tllatelse. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafsk tlretteleggng: Ida Nygaard Prnted n Chna by Prolong Press Ltd, 2011 lle spørsmål om forlagets utgvelser kan rettes tl:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materalet denne publkasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særsklt avtale med er enhver eksemplarfremstllng og tlgjengelggjørng bare tllatt den utstreknng det er hjemlet lov eller tllatt gjennom avtale med Kopnor, nteresseorgan for rettghetshavere tl åndsverk. Utnyttelse strd med lov eller avtale kan medføre erstatnngsansvar og nndragnng, og kan straffes med bøter eller fengsel. ISBN rste sanger Salgshjørnet 34 BJØRNEN SOVER Mne Mne første første sanger EN ELEFNT KOM MRSJERENDE Mne Mne første første sanger SMÅ FROSKENE Mne Mne første første sanger I ET HUS VED SKOGENS SLUTT Mne Mne første første sanger BÆ, BÆ LILLE LM Send oss en e-post hvs du ønsker å bestlle eller har noe du ønsker å spørre oss om. 35. Solde sangbøker med vakre llustrasjoner. Førprs kr 99,- Nå kr 49,- Rng oss! Benytt vår ordretelefon eller send fax på Sulten? Da spser v. Når v føler oss sultne, er det kroppen vår som ser fra. Mat gr oss energ tl å løpe, klatre, sykle og være aktve. spser v for lte blr v slappe og dårlg humør. Mat er for kroppen hva drvstoff er for en bl. Det må tl for at blen skal kunne kjøre vdere. Mat er mye. Brød, melk, salat, bløtkake, kjøtt, sjokolade, salam, knekkebrød? alt dette gr oss energ, men noe av dette har kke kroppen vår bruk for Hva kan det være, mon tro? V trenger nærngsstoffer som bygger opp kroppen, nesten som byggeklosser. v trenger nærngsstoffer som bygger opp kroppen, nesten som byggeklosser. Når v spser sunn og god mat blr kroppen vår sterkere, og v får energ tl å gjøre det v har lyst tl. Hva er det så kroppen vår trenger? Godt! Kokekort for barnehagen En samlng lamnerte kort, med mange smakfulle oppskrfter, 42 alt, nndelt kategorer. Førprs kr 199,- ekskl. mva. Nå kr 99,- ekskl. mva. På våre hjemmesder kan du lese om alle våre produkter før du bestller. Du kan også bla bøkene våre (blaeksemplar). Betal med kort eller få tlsendt faktura. Besøk oss! vtal et møte og kom på besøk. Vår adresse er Sehestedsgate 3. ed ager og foreldre forløper stå stuasjoner som kan gjøre tuasjonene som kan oppstå ppmerksomhet og omsorg fra personalet barnehager og og samtaler på personalmøter ne. Foreldresamarbed Lsbeth Lenchler-Hübertz og Lene Bjerrng Bagger Ny barnehagen Camlla Wessman Foreldresamarbed Det meste av samarbedet mellom barnehager og foreldre forløper uproblematsk, men av og tl kan det oppstå stuasjoner som kan gjøre samarbedet vanskelg. Denne boka setter søkelyset på noen av stuasjonene som kan oppstå når famler er presset og krever ekstra oppmerksomhet og omsorg fra personalets sde. Boka er ment som et praktsk verktøy tl personalet barnehager og SFO og kan brukes tl faglge dskusjoner og samtaler på personalmøter og som et verktøy dalogen med foreldrene. Foreldresamarbed Lsbeth Lenchler-Hübertz og Lene Bjerrng Bagger Ny barnehagen Når et nytt barn begynner barnehagen, mottar man også en ny famle. I boken er det konkrete eksempler på hvordan personalet kan forberede og gjennomføre mottagelsen av det nye barnet og famlen. Førprs kr 259,- Nå kr 129,- Foreldresamarbed Lsbeth Lenchler-Hübertz Lene Bjerrng Bagger Foreldresamarbed Det meste av samarbedet mellom barnehager og foreldre for løper uproblematsk, men av og tl kan det oppstå stuasjoner som kan gjøre samarbedet vanskelg. Denne boka setter søkelyset på noen av dsse stuasjonene. Førprs kr 259,- Nå kr 129,- Godt! Kokebok for barnehagen Boka nneholder en mengde frstende matretter tlrettelagt for bruk både hjemme og barnehagen. lle oppskrftene er laget både for 20 og 4 personer og nneholder ferdge ukemenyer for 8 uker. Kokeboka kan derfor lke godt brukes hjemmet som barnehagen. Førprs kr 169,- Nå kr 79,- Ta kontakt med oss hvs du har noe på hjertet eller ønsker å bestlle! I katalogen fnner du et løst bestllngsark. Dette kan også lastes ned fra våre hjemmesder Illustrasjon omslag: Endre Skandfer

19 GN BRNEHGE GN SCHEHOUG Sehestedsgate 3, postboks 363 Sentrum, NO-0102 Oslo Telefon: , ordretelefon: Faks: ,

Velkommen. til barnehageforlaget GAN Aschehoug!

Velkommen. til barnehageforlaget GAN Aschehoug! HØST 2015 Barnehage Velkommen Velkommen til barnehageforlaget! I denne katalogen finner du pedagogisk materiell forankret i barnehagens rammeplan og fagområder. Praksisnære, konkrete produkter tilpasset

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

LEDER. inn i det ulonn

LEDER. inn i det ulonn .1 0. 0 td r *.1 z D j b. 0 td (D 4 11 VDVDKtzÆFr LEDER 1 O& væwvx/zæfr,çr,wves Dr Et lokalt energselskap tllegg tl energproduksjon har NTE lang erfarng med nstallasjon og oppbyggng av elektrske anlep

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

Boken som natur vernets banebryter

Boken som natur vernets banebryter det tlhører Numedalslågen og med en Saltfjellet c c Vestfold Naturvern er et relatvt «ungt» fylkeslag -. laget ble stftet «Natg,rvernret l 7O». Vestfold var allerede de g:g et hardt presset fylke, ndir

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Norge gror igjen. jt!!ib

Norge gror igjen. jt!!ib 17 / g-.7 - f 4..1 form - tl 7 v Leder Norge gror gjen fr P H.,ta he1 âr du ortemærng ftrpåfyll av Snart sommer, vordan er fereplan ene? Tl fjells etter dger ørret? 111cr late dager nede bygda, med sju

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere

Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39. efen for. miljøvernere Norges Naturvernforbund 2/2001. KR39 efen for 00000 mljøvernere meren jeg fylte seks, og faren mn med «skrårute». Sort med tak sommeren. Det vn tryktlg spnle. fylte bensn på den gamle Angl hvor v måtte

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

SNF-rapport nr. 23/05

SNF-rapport nr. 23/05 Sykefravær offentlg og prvat sektor av Margt Auestad SNF-prosjekt nr. 4370 Endrng arbedsforhold Norge Prosjektet er fnansert av Norges forsknngsråd SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Prisindeks for godstransport på vei

Prisindeks for godstransport på vei Notater Documents 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Notater 40/2012 Ftw Wolday Prsndeks for godstransport på ve Dokumentasjonsnotat Statstsk sentralbyrå Statstcs

Detaljer

Analyse av strukturerte spareprodukt

Analyse av strukturerte spareprodukt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2007 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe Veleder: Professor Petter Bjerksund Utrednng fordypnngs-/spesalområdet: Fnansell

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon!

Norges 1. Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til September fellesskap 09 og inspirasjon! Tlsluttet Assocated Country Country Wen Wen of the World of the World Norges 1. Bygdekvnnelag nvterer alle medlemmer September fellesskap 09 På Tl kjøl studelearar gjen KØBENHAVN lokallaga! denne gang:

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer