HATTEN BARNEHAGE BARN SOM BLOMSTRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HATTEN BARNEHAGE BARN SOM BLOMSTRER"

Transkript

1 HATTEN BARNEHAGE BARN SOM BLOMSTRER Årsplan

2 INNHOLD Pedagogisk plattform s. 3 Hovedmål s. 4 Innhold s. 4 - omsorg og oppdragelse - lek og læring - språk og kommunikasjon - sosial kompetanse - barns medvirkning Fagområder s. 8 - kommunikasjon, språk og tekst - kropp, bevegelse og helse - natur, miljø og teknikk - barnehagen som Miljøfyrtårn - kunst, kultur og kreativitet - etikk, religion og filosofi - nærmiljø og samfunn - antall, rom og form Arrangement og tradisjoner s.14 Dokumentasjon og evaluering s.15 Min blomstereng s.16 2

3 PEDAGOGISK PLATTFORM Våre verdier er med på å prege hvordan vi er i samspill med andre. I Hatten barnehage mener vi at: - hvert barn er unikt og må behandles individuelt - barn skal føle seg betydningsfulle - vi fokuserer på det positive ved å være ulike - barna skal få gode barndomsminner fra barnehagen - vi skal gi barna mulighet til å blomstre Barn og voksne skal få mulighet til å utvikle seg i et miljø det er godt å være slik at de blomstrer. I barnehagen skal barna møte: Trygge voksne Engasjerte og tilstedeværende voksne Ydmyke og lyttende voksne Voksne som gode rollemodeller Omsorg for hverandre Respekt for ulikheter Passende krav og utfordringer Mulighet til medvirkning Individuell behandling Rom for undring og utforsking Glede og humor Tillit til hverandre Gode holdninger Frihet Fleksibel hverdag Gode lekemuligheter Mye tid til lek og aktiviteter ute og på turer Et språkstimulerende miljø 3

4 Hovedmål Å styrke barns selvbilde - ved fysisk aktivitet og mestring - ved å øke barns kommunikasjonsferdigheter INNHOLD Barnehagens innhold bygger på et helhetlig læringssyn. Det betyr at barns utvikling og læring skjer i alle situasjoner i hverdagen. Hovedmålet blir jobbet med i ulike situasjoner, bl.a gjennom: - omsorg og oppdragelse - lek / læring - sosial kompetanse - språklig kompetanse - medvirkning - hverdagsaktiviteter (se velkomstskriv) - arbeid med fagområder / tema - fysisk aktivitet Omsorg og oppdragelse Vi ønsker å gi barna god oppdragelse ved å formidle omsorg og livsglede og ved å skape gode og trygge utviklingsmuligheter. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barns omsorg for hverandre. Arbeidsmåter: - se og fremheve det unike ved hvert barn - ta barn på alvor ved å lytte, støtte og vise interesse for deres initiativ - behandle barn ut i fra deres egne forutsetninger - gi barna nærhet, godhet, vise innlevelse og engasjement - lede og veilede barna gjennom ulike situasjoner slik at de lærer hva som er akseptabelt sammen med andre - gi barna mulighet til å gi og motta omsorg, hjelpe, dele osv. ved å veilede og oppmuntre - gi rom for glede og humor i hverdagen - gi barna passe utfordringer slik at de kan føle mestring - oppmuntre barna til å prøve, vise at vi har tro på at de får til nye ting. Hverdagen må organiseres slik at det er tid og rom for å gi omsorg til alle. God omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen. 4

5 Lek / læring Barn lærer gjennom det daglige samspillet med andre. Barns viktigste læringsarena er leken. Det er den som preger hverdagen til barn i førskolealder. Leken er frivillig og lystbetont. Å delta i lek og få venner legger grunnlag for barns trivsel og nyttig læring av sosiale ferdigheter, samt gode muligheter for å trene opp språk og kommunikasjonsferdigheter. Vi må sikre at alle barn får gode erfaringer og opplevelse av å mestre samspillet med andre barn. Dette vil igjen styrke barns selvfølelse. Arbeidsmåter: For å sikre at alle barn får positive opplevelser med lek må vi: - vise respekt for barnas lek - fordele barna i lekegrupper slik at de kan leke uforstyrret over tid - la barna avslutte leken når de er ferdig og det passer å avbryte - gi barna trygghet ved å være tilstede og tilgjengelig - gå inn i lek dersom det er behov for det. - legge til rette aktuelt lekemateriell - gi barna inspirasjon til lek ved å gi de ulike opplevelser. - motivere og stimulere barna i ulike læringssituasjoner - undre oss sammen med barna - jobbe med ulike fagområder - støtte og stimulere barns nysgjerrighet og utforskertrang - planlegge med utgangspunkt i barnegruppas interesser og behov Utelek er en viktig del av barnehagens hverdag sammen med turer utenfor barnehagen. Det gir barna bl.a.: - større muligheter til å finne steder de kan leke i fred og gjemme seg bort - større bevegelsesfrihet - fysisk utfoldelse som styrker kroppen (muskulatur og helse) - mulighet til å utforske natur, dyr, insekter med mer og undrer seg over det de oppdager - opplevelse av naturen på ulike årstider - venner på tvers av avdelingene 5

6 Språk og kommunikasjon Barnehagen skal gi barna tidlig og god språkstimulering. Å ha et forståelig språk er viktig for å fungere bra sammen med andre. Kommunikasjon innebærer at vi også må være bevisst hvordan vi omgås; samtaleform og hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Personalet og foresatte er barnas forbilder. Arbeidsmåter: For å gi barna utvikling i et språkstimulerende miljø, skal vi: - ha gode samtaler med barna ved å lytte, spørre og undre oss sammen med barna - lese bøker, fortelle eventyr / historier - hjelpe barna til å gi uttrykk for egne tanker og følelser - ha språk og begrepstrening i samlingene, samt i naturlige hverdagsaktiviteter som i av- og påkledning, måltider, lek, turer osv. - gi ekstra språkstimulering til barn som er språklig svake - være gode språklige forbilder for hvordan vi lytter, bruker kroppsspråk, talespråk og tekst - kartlegge alle 4 åringers språk med TRAS (Tidlig Registrering Av Språk) Se ellers fagområdet Kommunikasjon, språk, tekst. Sosial kompetanse Barnehagen skal sørge for at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap, og at alle barn får venner. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Gjennom samtale/veiledning og gode forbilder i hverdagen, skal barna få erfaringer som gir de god sosial utvikling. Arbeidsmåter: For å hjelpe barna til å utvikle sine sosiale ferdigheter, skal vi: - gi barna trygghet på seg selv og egen identitet - gi barna mulighet til gode følelsesmessige og sosiale erfaringer. - gi rom for glede og humor i hverdagen - gi barna opplevelse av tilhørighet. - veilede barna gjennom ulike situasjoner slik at de lærer hva som er akseptabelt sammen med andre - vise at vi bryr oss om hverandre - kunne sette oss inn i andres situasjon, forstå når noen er glad, lei seg, sint osv. - kunne vente på tur - oppfordre barna til å ta initiativ og komme med egne ønsker Voksne må bekrefte positive handlinger hos barna. Gjerne når andre hører det. Det har en positiv smitteeffekt. 6

7 Barns medvirkning Barn skal ha mulighet til å påvirke sin hverdag innenfor gitte rammer. De skal få valg tilpasset sin alder og modenhet. Barna har rett til å bli hørt, men de voksne har ansvaret, barna skal ikke ta avgjørelser de ikke er rustet til å ta. Barna må også akseptere at deres ønsker ikke alltid kan bli innfridd. Hensynet til de andre er også viktig. En åpen og tillitsfull dialog er en viktig forutsetning for å gi rom for barns medvirkning. Arbeidsmåter: For at barna skal oppleve at de har medvirkning på sin egen hverdag, må vi: - gi barna muligheter til å uttrykke egne meninger - vise at vi lytter og forstår barnas situasjon - tolke små barns kroppslig uttrykk for hvordan de har det. - respektere barnas ønsker - gjøre avtaler og holde avtaler - organisere hverdagen slik at det blir tid og rom for samtale FAGOMRÅDER 7

8 Rammeplan for barnehager (Kunnskapsdepartementet) gir barnehagen føringer for hvordan vi skal jobbe med ulike fagområder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet og vitebegjær. Arbeidet med fagområdene skal tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppas sammensetning og andre forutsetninger. I forbindelse med hverdagsaktiviteter, turer, temajobbing, lek og sosialt samspill, vil ofte flere fagområder være representert samtidig. I perioder legger vi mer vekt på enkelte fagområder i forbindelse med tema, språk og begrepstrening med mer. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper innenfor følgende sju fagområder: - Kommunikasjon, språk, tekst - Kropp, bevegelse, helse - Natur, miljø, teknikk - Kunst, kultur, kreativitet - Etikk, religion, filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Videre vil vi si litt om hvordan de ulike fagområdene er representert i vår barnehage. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er viktig for at barna skal utvikle et rikt og variert språk. Barnehagen skal legge til rette for et godt språkmiljø for alle barna. 8

9 I barnehagen er det muntlige språket sentralt, og de voksne er viktige modeller. Dette fagområdet innebærer daglig samtale, skriftlig og muntlig fortelling, dikt, rim, regler, rytme og sanger. Mål for barna Barna skal: - utvikle et rikt og variert talespråk - kunne lytte og samtale med andre - utvikle begrepsforståelse og ordforråd - uttrykke følelser, tanker og ønsker - få et positivt forhold til tekst, bøker med mer - bli fortrolig med å se bokstaver og skriftspråket i bruk - bli kjent med bøker, sanger, bilder, media Arbeidsmåter Personalet skal: - gi barna tidlig og god språkstimulering - være bevisst hvordan vi kommuniserer med barna i hverdagen (kroppsspråk) - samtale om daglige hendelser - oppfordre barna til muntlig fortelling - lese bøker, fortelle, synge, bruke rim og regler sammen med barna - se bokstaver og tallsymboler i bruk - henge opp bokstaver, tall og ordbilder - benytte ulike metoder i språkopplæringa tilpasset barnas alder og behov - språkstimulering med utgangspunkt i barnas behov - legge til rette for høytlesing og at barna har bøker tilgjengelig når de ønsker det Bjørnegruppa (de eldste) bruker Språksprell siste året før skolestart. Informasjon om dette blir gitt til deres foresatte på høsten. Kropp, bevegelse og helse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende ferdigheter, egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna omgivelsene og seg selv å kjenne. Forskning viser at barn i dag er mer 9

10 passive og at de i ung alder utvikler problemer med muskulatur og helse. Vi ønsker å bidra til å forebygge dette og prioriterer derfor mye tid til utelek og bevegelse i barnehagen. Mål for barna Barna skal: - få et positivt selvbilde gjennom kroppslig mestring - få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer - utvikle sin kroppsbeherskelse, motorikk og rytme - få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider - utvikle glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslig utfordringer - lære å ta vare på miljøet og naturen - utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at vi er forskjellige - forstå betydningen av gode vaner og et sunt kosthold Arbeidsmåter Personalet skal: - gi rom for mye lek ute, samt turer og bruk av gymrommet - sørge for at dagen varieres mellom ro, aktiviteter og måltider. Se dagsrytmen til hver avdeling! - sørge for gode rutiner, samt fleksibilitet i hverdagen - være tilstede og delaktig i aktivitet inne og ute - sørge for håndvask før mat og etter toalett - sørge for et sunt hverdagskosthold - lage mat og bake sammen med barna - se til at jenter og gutter får like muligheter - ta vare på helse og sikkerhet og kunne utføre førstehjelp Natur, miljø og teknikk Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Vi ønsker at barna skal bli glad i naturen, glad i å være ute i all slags vær og like å være i 10

11 bevegelse. På turer i skogen får barna et større og mer spennende område og utforske, det er færre grenser, og de får bruke mer fantasi i leken. De eldste i barnehagen får mulighet til å gå på ski, skøyter, lage mat på tur osv. for å gjøre noe som er mer spennende og tilrettelagt deres behov for utfordringer. Mål for barna Barna skal: - oppleve naturen og undre seg - oppleve glede ved å være ute i naturen - få grunnleggende erfaringer med samspill i naturen - få kunnskaper om dyr og planter - eksperimentere, forske osv. - oppleve hvordan ulike tekniske hjelpemidler kan brukes - lære å ta vare på miljøet Arbeidsmåter Personalet skal: - ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet - stimulere til å iaktta og undre seg - ha faste turdager i mindre grupper - mye lek ute - ta barna med på forberedelser til måltider (veie, måle, telle) - snakke om dyr og planter på turer, i uteleken og i samlinger - ta opp miljø som tema Barnehagen som Miljøfyrtårn Barnehagen er sertifisert som Miljøfyrtårn-berift Vil vi jobbe med ulike aktiviteter og rutiner som samsvarer med de krav som stilles til Miljøfyrtårn-bedrifter. Vårt mål er at barn og voksne skal bli mer miljøbevisste. Arbeidsmåte: Vi skal bl.a få en bevisst holdning til : - Reduksjon og sortering av avfall - Reduksjon av energiforbruket - Miljøvennlige innkjøpsrutiner - Å ta vare på leker og materiell vi har i barnehagen Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til å utrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. 11

12 Dette fagområdet omhandler billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, litteratur mm. Mål for barna Barna skal: - utvikle evne til å lytte, iaktta og uttrykke seg - styrke sin kulturelle identitet - bruke fantasi og skaperglede - lære om ulike teknikker og former for å uttrykke seg Arbeidsmåter Personalet skal: - legge til rette for både voksenstyrte og barnestyrte aktiviteter - sørge for daglig tilgang på bøker, bilder, utkledningstøy, instrumenter og annet materiell ; maling, modelleire, sandkasselek mm - motivere barna - inspirere til å iaktta detaljer i naturen - følge ulike tradisjoner Etikk, religion og filosofi Dette er med på å forme hvordan vi oppfatter verden og mennesker på, og det preger våre holdninger og verdier. Barna skal respekter det mangfoldet som er representert i barnegruppa. Den etiske veiledningen barnehagen gir, må ta hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse tilknytning. Mål for barna Barna skal: - lære seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - utvikle toleranse og interesse for hverandres ulikheter - få innsikt i kristne grunnverdier - få kjennskap til høytider og tradisjoner Arbeidsmåter Personalet skal: - være bevisst barnehagens verdisyn i praksis - møte barnas tro og undring med respekt - lese og samtale om ulike verdispørsmål - markere ulike høytider - delta på julesamling i kirken i desember - ha åpent samarbeid med foresatte Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning på livet i barnehagen er første skritt til å få innsikt i og erfare at de er deltagende i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden med tillit og nysgjerrighet. 12

13 Mål for barna: Arbeidsmåte : Barna skal: Personalet skal: - bli trygge på å kunne gi uttrykk for egne meninger og bli hørt - oppleve at det tas likt hensyn til gutter og jenter - få opplevelser og erfaringer i nærmiljøet - ha fokus på barns medvirkning - arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme - gå turer i nærmiljø - samarbeide med Bråta som vi er på besøk hos og synger i blant - samarbeide med Veiavangen skole om å hjelpe et barnehjem i Russland. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske forståelse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre til utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Mål for barna Barna skal: Arbeidsmåter Personalet skal: - bli kjent med grunnleggende begreper innen matematikkfaget - oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former - tilegne seg matematiske begreper - erfare ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenlikne - støtte barnet med utgangspunkt i egne interesser og nysgjerrighet - være bevisst egen begrepsbruk - bruke tall og telling i samlinger, eventyr, hverdagsaktiviteter, lek, dekke bord osv. - bruke ulike typer spill, tellemateriell, lego, kaplaklosser - legge til rette for at barn får erfaringer med ulike typer måleredskaper, vekt, tid mm. - trekke matematikkbegreper inn i planlagte aktiviteter (følge kommunens plan for matematikk i barnehage og skole) ARRANGEMENT / TRADISJONER Når Aktivitet September Sommer- / høstfest og dugnad 13

14 Arr. FAU i samarbeid med barnehagen September /oktober Verdensbarnedagen Kafe hvor inntektene går til et barnehjem i Russland Samarbeid med Veiavangen ungdomsskole Fredag 11. desember Lucia De eldste går Lucia i barnehagen og på Bråta. Foresatte er velkommen til å se på i barnehagen. Dato ikke avklart Barnesamling i Mjøndalen kirke Vi blir fortalt juleevangeliet og synger julesanger. Onsdag 16. desember Nissefest Barna er kledd i rødt, vi går rundt juletre, koser oss med nissegrøt og får besøk av nissen. Januar, innkalling fra FAU Juletrefest Arr. FAU Fredag 12. februar Karneval Barna kler seg ut, vi danser, slår katta ut av sekken og koser oss med god lunsj. Februar / mars Vinteraktivitetsdag Bestemmes etter vær og føreforhold. DOKUMENTASJON OG EVALUERING Dokumentasjon og evaluering av personalets arbeid og barns virksomhet er viktig som grunnlag for utvikling av barnehagen og av hver enkelt ansatt. Dokumentasjon kan være til hjelp for å få fram ulike oppfatninger og gode refleksjoner over egen praksis. Vi benytter foto av barna i aktivitet, ulike observasjoner og hverdagshistorier som dokumentasjon og grunnlag for refleksjon. 14

15 Evalueringsplan Hva skal vurderes Hvordan Hvem skal delta Når Ansvarlig Trivsel og evt. behov for spesiell tilrettelegging hos hvert barn Observasjon, samtale i avdelingsmøter og foreldresamtaler Barn, foreldre, personale Oktober og april i foreldresamtaler ellers gjennom året Ped.leder Språkutvikling Kartlegge med TRAS (Tidlig Utvikling Av Språk) Personalet på avdelingen Den måneden barnet fyller 4 år Ped.leder Språksprell Observasjon og samtale De som har ansvar for språksprell med Bjørnegruppa November/ desember Ped.leder Kommunikasjon Voksen- barn Observasjon Samtale/ veiledning Personalet Gjennom hele året Styrer Årsplanens mål og arbeidsmåter Diskusjon i grupper og plenum Personalet, SU Planl.dager og personalmøter og SU-møte Styrer MIN BLOMSTERENG Jeg ser for meg en blomstereng så vakker og fin, har du lyst til å høre litt om blomsterengen min? Noen av blomstene er fargerike og stikker seg lett fram mens andre er dusere og fulle av sjarm. Enkelte er små og litt pjuskete og stille til sinn en rank som et siv, sikker på sitt liv, 15

16 men faller lett vekk hvis den får seg en liten knekk. Andre er små, som vi må være forsiktige for ikke å trå på. Noen kan ha torner som stikker til alle kanter i min blomstereng finner vi alle slags varianter. De må behandles på sin spesielle måte for hver og en gjemmer på sin lille gåte. Et par kan være sårbare og skjøre så de prøver vi å gjøre litt sterkere, gi troen på seg selv slik at de kan møte hverdag og kveld. En annen stikker sin torne borti andre, men se, den skal vi ikke klandre, den hadde sikkert sin grunn, men det ser vi ofte for sent, naboblomsten hadde heller ikke oppført seg pent. Blomstene må pleies, stelles og koses med slik at de trives på sitt lille sted. Og felles for dem alle er at de trenger hverandre så inderlig vel For blir de stående der helt for seg selv, mister de fellesskapets glød og prakt og vi, vi må gjøre alt i vår makt for å gi blomstene alt de trenger slik at de får spille på alle sine strenger. ( Av Sissel Holt) 16

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: Januar, februar, mars, april, mai og juni 2012 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Eldsbakkane barnehage

Årsplan Eldsbakkane barnehage Årsplan 2011 Eldsbakkane barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer